KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING"

Transkript

1 KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , Faks.: E-post: XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 1 av 8

2 1.1 Generelt om bygget KOMPLEKSNR./NAVN: XXXX KVAM BYGNINGSNR./NAVN: XXXXXX KVAM FOLKEBIBLIOTEK ADRESSE: POSTNR./POSTSTED: 5600 NORHEIMSUND 1.2 Gjenomgang med forvalter/driftsansvarlig KONTAKTPERSON: PLANLAGT OMBYGGING: UTFØRTE UTBEDRINGER: TELESLYNGER: BRANNALARM: BRUKERGRUPPER: ANSATTE: Siv Røyneland Planer om å flytte biblioteket til det nye kulturhuset når det blir bygget.. Ingen. Ingen. Ikke utstyret med optisk varsling Det er brukere av bygget i dag som er bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Ingen funksjonshemmede blant de ansatte. 1.3 Gjennomføring av registreringen REGISTRERINGSDATO: TILSTEDE OPTICONSULT AS: FRANK HIDE XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 2 av 8

3 1.4 Generelt om registreringen Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført for å kartlegge dette byggets tilstand i forhold til krav til brukbarhet for alle og for å identifisere behov for utbedringer for å bedre brukbarheten. Generelle krav innen universell utforming (UU) og krav i Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (VTF) er lagt til grunn. Kravene innen universell utforming går noe lengre enn eksisterende krav i VTF ved at det legges større vekt på likestilling i bruk og til ikke-diskriminerende løsninger. Gjennomføring Undersøkelsene er gjennomført på følgende måte: Utforming av de enkelte elementer i en VEI fra INNGANG til utvalgte MÅLPUNKTER er kartlagt og registrert. Bredder, stigninger, lysforhold, høyder, terskler osv er kontrollert og registrert. Samtidig med kartlegging av utforming er tiltak for å bedre brukbarheten for alle vurdert, og disse inngår i en tiltaksliste. Tiltaksliste Det er vurdert behov for tiltak for å bringe utformingen opp på et nivå som vil tilfredsstille gjeldende VTF for nybygging. Dette betyr ikke at det er formelt krav om dette, men standarden i VTF brukes som en referanse for vurderinger. Det er videre identifisert tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming der hvor VTF ikke dekker disse kravene fullt ut. Det er heller ikke krav til dette, men behovene skal identifiseres. Bruk av rapporten I rapportene skal nødvendige tiltak for å bringe bygningene opp på den nevnte standard beskrives uavhengig av mulige nytte/kostnad ved tiltakene. Noen tiltak vil derfor virke overdimensjonert. Rapportene gir et grunnlag for prioritering av tiltak. Vurdering av tiltak vil bli gjort for hvert enkelt bygg som registreres. Rapporten forutsettes å bli brukt som grunnlag ved eventuelle utbedrings- og ombyggingstiltak i bygget uavhengig av bakgrunnen for at disse iverksettes. Det er et mål å få gjennomført flest mulig av tiltakene som ledd i andre utbedringsarbeider, da dette vil være mest kostnadseffektivt. XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 3 av 8

4 2 Beskrivelse av forbindelseslinjer og målpunkter i bygget 2.1 Utvalg av målpunkter For angivelse av registreringsomfang henvises til vedlagte tegning(er) med markerte stier. Stier er markert med grønt og målpunkter med oransje. Det er valgt et sett målpunkter som totalt sett gir et godt bilde av forholdene i hele bygningen. 2.2 Planer om bruksendring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om bruksendring i bygningen eller deler av denne. Biblioteket skal flyttes til kulturhuset når dette blir bygget. Ingen byggestart fastsatt enda. 2.3 Planer om utbedring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om utbedringer som vedrører fremkommelighet/tilgjengelighet ved denne bygningen. Biblioteket skal flyttes til kulturhuset når dette blir bygget. Ingen byggestart fastsatt enda. 2.4 Bygget har følgende målpunkter Parkering Ekspedisjon Bibliotek Toaletter/bad Studierom Kontor / Personalrom Lokasjon for valgavlukke 2.5 Inngangsparti Biblioteket ligger med inngangsdøren ut mot hovedgaten. Lokalisert i 1. etasje. Inngangen er en tilnærmet terskelfrie skyvedør. Døren har glassfelt som mangler kontrastmarkering. Døren skiller seg videre svakt ut fra resten av glassveggen. Dørene har en passasjebredde på 158cm. Dette er over kravet i VTF til passasjebredde på dører i forbindelseslinjene på 10M. Kontrastmerking anbefales i høyden 1,5-2,0m og helst i tillegg 0,85-1,0m over gulv. Dørene mangler kontrastmarkeringer i begge høyder. 2.6 Interne forbindelseslinjer Det interne forbindelseslinjene går via selve biblioteklokalet. Det er registrert en korridor i biblioteket. Dette er korridor i 2. etasje som leder til studierom. Denne har en generell bredde registrert til 229cm. Korridoren har en bredde på 138cm grunnet fast inventar. Denne korridoren tilfredstiller ikke krav til UU på min 150cm passasjebredde. Videre er det registrert en korridorbredde ned til 71cm inne på biblioteket grunnet løst inventar. VTF krever en korridorbredde på min 90cm. Dør inn til trapperom og heis er en 10m dør. Denne har en tilfredstillende passasjebredde på 87cm. Men har en noe høy terskel. Registrert 3,5cm. VTF krever maks 2,5cm, UU anbefaler 2,0cm. Biblioteket er lokalisert i 1. etasje, men biblioteket har et studierom i 2. etasje. Det finnes heis opp til 2. etasje. Størrelsen på heisstolen er registret til 110x160cm. Dette tilfredsstiller minimumskrav gitt i VTF på 110x140cm. Heisen har tilfredstillende bredde på heisdør på 90cm. XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 4 av 8

5 Manøvertablå i heisstolene med maks høyde 113cm. Dette er noe høyere en anbefalt (0,9-1,1m). Manøverknapp foran heis har høyde på 101cm, dette er tilfredstillende. Det er ikke blindeskrift eller taktil skrift på noen av manøvertablåene. Heisen har alarm og toveis kommunikasjon. Det er generelt god kvalitet på kontrast mellom gulv, vegger og dører i biblioteket. Dør til trapperom med heis har svake kontraster til vegg. På gulvet i biblioteket er det lysebrunt linoleumsbelegg som skaper kontrast til de hvite veggene. Belysning i biblioteket varierer mellom 390lux og 870lux. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler belysning på 300lux i forbindelseslinjer. Belysningen er tilfredstillende. 2.7 Vurdering av de enkelte målpunkter Parkering Det er ingen reserverte HC parkeringer i tilknytning til biblioteket. VTF krever minimum én HCplass, Men 5-10% av det totale antall, men minimum to reserverte plasser bør avsettes ved bygninger hvor det ventes hyppig besøk av funksjonshemmede. Krav til størrelse i VTF er på 380x500cm. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler 480x600cm som størrelse på parkeringsplassene. Parkeringsplass på nedsiden av bygget har plass til å merke opp en HC parkeringsplass Ekspedisjon Ekspedisjonen er plassert like etter inngangen til biblioteket. Skranken i resepsjon har felt for rullestolbrukere med høyde på 73cm. Anbefalinger til høyde på skranke i temaveiledningen "Bygg for alle" sier 75-90cm. Skranken er tilnærmet tilfredstillende. Tilgjenglig plass foran skranken dxb er henholdsvis 242x300cm, krav i VTF er på 150x150cm for å få tilstrekkelig snuplass for rullestol. Kravet er oppfylt. Registrert belysning på 400lux er tilfredstillende Bibliotek Adkomst til bibliotek som beskrevet i pkt 2.5. Biblioteket har tilstrekkelig snuareal for rullestol, men det er stedvis registrert en noe lav korridorbredde. Laveste korridorbredde er registrert til 71cm. Dette tilfredstiller ikke anbefalinger for UU på 90cm. Biblioteket har en noe varierende belysning, men registrert gjennomsnittlig belysning på 600lux Toaletter/bad Det er et HC-toalett i biblioteket, dette har en 10M dør med registrert passasjebredde på 84,6cm. Løst inventar hindrer døren i å åpnes fullstendig. Døren har videre en terskelhøyde registrert til 1,2cm. Dette tilfredstiller krav i VTF. Døren har tilfredstillende lav åpningskraft. Toalettet har en størrelse bxd på henholdsvis 244x203cm. VTF setter krav til størrelsen på HCWC, minstemål bxd er henholdsvis 220x225cm for selvstendige HCWC og 180x225 dersom det finnes 2 like toaletter med speilvendt innredning i umiddelbar nærthet av hverandre. Både temaveiledningen Bygg for alle (BE/Husbanken), Byggforsk og NHF anbefaler at rommets dybde økes fra 225 til 250cm, selv om minimumskravet i VTF fortsatt er 225cm. Toalettet har dermed for liten bredde iht de krav VTF gir. Dette ser man på frie bredder ved klosettet som er på 62cm til venstre for klosettet og 58cm til høyre. VTF krever 90cm fri bredde på hver side av XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 5 av 8

6 klosettet. Det er videre ikke tilfredstillende snuarealer inne i toalettet. Registrert 145x196cm. VTF krever 150x150cm. UU anbefaler Ø160cm Studierom Dette rommet er lokalisert i 2. etasje. Rommet har en 10M dør med en passasjebredde på 88cm, og en terskel på 2,9cm. Dørene krever en tilfredstillende lav åpningskraft. Døren tilfredstiller anbefalinger for UU, men ikke kravet til terskelhøyde gitt i VTF. Studierommet har tilkomst til en arbeidsplass for rullestolbrukere til en av datamaskinene. Rommet har tilfredstillende snuarealer for rullestolbrukere. Registrert korridorbredde på 92cm. Belysningen er tilfredstillende, det er registrert belysning på 300lux Kontor / Personalrom Kontor og personalrommet er lokalisert i samme rom. Rommet har en terskelfri 10M dør med passasjebredde på 86cm. Rommet har med 142x142cm fritt areal, ikke tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har pga dagens plassering av inventar ingen plasser for rullestolbrukere. Rommet har pga store vinduer en gjennomsnittlig registrert belysning på 1800ux. Dette er tilfredstillende i hht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 67cm Lokasjon for valgavlukke Valgautomat har ikke blitt montert i biblioteket enda, men personalet i biblioteket har bestemt området hvor automaten skal stå. Dette er et område like ved skranken i biblioteket og har bred adkomst hele veien fra inngansdøren. I området finnes det idag hyller med hjul som lett kan flyttes når automaten skal installeres. Området har idag 280x300cm fritt areal. Dette er tilstrekkelig snuareal for rullestol iht VTF på 150x150cm. Området har en registrert belysning på 400ux. Dette er tilfredstillende iht belysning i rom med varig opphold. Området blir betraktet som velegnet. XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 6 av 8

7 3 Konklusjon 3.1 Hovedtrekk Biblioteket har stort sett gode kvaliteter når det gjelder tilrettelegging for UU. Det finnes heis til 2. etasje. Heisen har tilfredstillende størrelse men noe høyt manøvertablå. Inngangsdøren til biblioteket er en skyvedør av glass med automatikk. Denne mangler kontrastmarkeringer. Biblioteket har ett HC-toalett, dette har ikke tilfredstillende størrelse. Toalettet tilfredstiller derfor ikke krav til snuareal eller frie bredder til klosettet. Det er ikke tilkomst for rullestolbrukere til arbeidsplasser i kontoret. 3.2 Status for bevegelseshemmede Det er en parkeringsplass like utenfor inngangsdøren, her er det ikke tilstrekkelig plass til å merke opp en parkeringsplass for handikappede med tilfredsstillende størrelse. På nedsiden av bygget er det plass til å merke opp og reservere en parkeringsplass for funksjonshemmede. Inngangsdør har ikke tilfredstillende kontrastmarkering av glassfelt. God bredde på dører i forbindelseslinjer gir god fremkommelighet, men noe høye terskler. Brede 10M dører til enkeltrom tilfredstiller anbefalinger til UU. Dagens plassering av innredning samt liten størrelse på rom medfører begrenset adkomst og bruk av rullestolbrukere i kontor, studierom og bibliotek. 3.3 Status for orienteringshemmede Varierende kontraster mellom vegger/dører og gulv i bygget. Dører i inngangsparti mangler kontrastmarkering av glassfelt, og skiller seg videre dårlig ut fra vegg. Belysning er av varierende kvalitet, svak i noen deler av forbindelseslinjen. Men sterk belysning inne i biblioteket. 3.4 Status for miljøhemmede Overflater på gulv er gulvbelegg. Overflate på vegger er malte plater. Biblioteket har ventilasjonsanlegg som gir tilfredstillende ventilasjon men som gir fra seg en del støy. XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 7 av 8

8 4 Samlet vurdering 4.1 Vurderte tiltak Biblioteket har et HCWC. Dette har ikke tilfredstillende størrelse. Toalettet bør utvides i bredden, det bør videre ryddes for søppelbøtte. 4.2 Anbefalinger HC- parkering i tilknytning til biblioteket bør merkes opp på nedsiden av bygget. Inngangsdøren bør få kontrastmerking og malte karmer. Belysning i deler av forbindelseslinjene bør kompletteres. Ut over dette er det satt opp en del mindre tiltak i vedlagte tiltakstabell. 5 Tiltakstabell, oppsummering av utbedringsbehov Tiltakstabell er utført i programmet MS Excel, og følger som vedlegg. Vedlegg: 1 Tiltakstabell. 2 Komplett bildeserie (se egen katalog). 3 Tegning(er) med markerte stier (se egen katalog). XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 8 av 8

9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE - UNIVERSELL UTFORMING Kvam - Kvam folkebibliotek 5. Samlet vurdering av dagens situasjon og utbedringsbehov. Utbedringsbehov i forhold til VTF er basert på fysisk registering av bygget : Utbedringsbehov i tabell i forhold til UU er basert fysisk på registering av bygget (tilleggskostnad) : Alle kostnader er ekslusive MVA. kr kr Mangler Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning UU VTF Krav i VTF Kommentar Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder Sted Inngang Hovedinngang X Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk Kontrastmarkering av glassfelt på inngangsdør mangler Kontrastmarerking av glass i inngangsdør, striper. Høyde 1,5-2,0m 0g 0,85-1m X Orienteringsh. X Planløsning, størrelse og utforming Dør til biblioteket skiller seg svakt ut fra tilhørende glassvegger. Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. DSC03382 Forb. linjer Heis X Krav om heis Manøvertablå i heis med 113cm høyde Sette inn nytt horisontalt manøvertablå med taktile knapper og blindeskrift i høyde cm X Bevegelsesh. DSC03401 Korridorer X Bevegelige bygningsdeler Dør med terskler over 2,5 cm. (3,5cm) Fjerning terskler/kile på terskel til dør til trapperom og heis X Bevegelsesh. DSC03398 X Planløsning, størrelse og utforming Dør til trapperom skiller seg svakt ut fra tilhørende vegg Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. Målpunkter Parkering X 10-2 Generelle krav til utearealer Ingen HC-parkering markert Merke opp minst en plass for HC-parkering, med størrelse min. 3,8x5m. Anbefalt 4,8 x 6-7m X Alle Ekspedisjon Ingen bemerkninger Bibliotek X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst, korridorbredde ned til 71cm registrert Endre plassering av inventar slik at korridorbredden min er 90cm. X Bevegelsesh. HWC/Stellerom X Toaletter, garderobe etc. HC-toalettet i bygget er for lite. Bygge ut HC toalettet til mål 220x250cm, samt sideforskyve klosett X Bevegelsesh. DSC03389 DSC03390 Studierom X Bevegelige bygningsdeler Dør med terskler over 2,5 cm. (2,9cm) Fjerning terskler/kile på terskel til studierom X Bevegelsesh. X Planløsning, størrelse og utforming Dør til studierom skiller seg svakt ut fra tilhørende vegg Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. DSC03403 Personalrom X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst, korridorbredde ned til 67cm registrert Endre plassering av inventar slik at korridorbredden min er 90cm. X Bevegelsesh. DSC03396 Valgavlukke Ingen bemerkninger Generelt Skilting X Atkomst til bygning Veivisersystem ikke tilfredstillende Supplere veivisersystem skilt for rom/funskjoner med taktil skrift/nummerering i en lavere høyde enn i dag X Orienteringsh. Belysning X Belysning og utsyn Registrert belysning i forbindelseslinjer varierer mellom lux. Anbefalt belysning i bygg for alle, 300 lux Kontraster X Planløsning og størrelse Mangler kontrastmarkering av glassfelt (medtatt som eget punkt under målepunktene). Komplettering av belysning i korridorer X Orienteringsh. Ingen tiltak. Alarmanlegg X Kun lydsignal Vurdere montering av varsellamper for brannalarm X Orienteringsh. UU = Universell Utforming. VTF = Veiledning til Teknisk Forskrift. D = Drift. V = Vedlikehold. U = Utvikling.

10

11

12

13

14

15

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling KOMMUNAL STRATEGI FOR UNIVERSELL UTFORMING I tråd med diskriminerings- og TilGjeNgeligHetsloven som kom 1. januar 2009 ligger UNIVERSELL UTFORMING det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Deltakelse i politisk arbeid

Deltakelse i politisk arbeid Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle IS-1371 Veileder Deltasenteret Veilederens tittel: Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle Utgitt:

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008

Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008 Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008 Kongsvinger kommune, 10. april

Detaljer

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING 2013 1. Verdal kommune har tatt inn og synliggjort universell utforming i kommunalt planverk. 2. Verdal kommune har

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Universell utforming i Steinkjer sentrum. Attraktive og tilgjengelige Steinkjer

Universell utforming i Steinkjer sentrum. Attraktive og tilgjengelige Steinkjer Universell utforming i Steinkjer sentrum Attraktive og tilgjengelige Steinkjer Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Innledning 3 3. Mål for prosjektet 4 4. Hovedaktiviteter 4 5. Gangforbindelser i sentrum

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer