Universitetet i Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Nordland"

Transkript

1 Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer :

2 Oppdragsnummer : Universitetet i Nordland Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

3 Oppdragsnummer : Universitetet i Nordland Innhold 1 Innledning Bakgrunn metode 4 2 Avviksregistrering og anbefalte tiltak Generelt Studentservice og internasjonalt kontor Foajé Biblioteket generelt Biblioteket 1. etg Bibliotketket 2. etg Biblioteket u. etg Kjeller Horisontal kommunikasjon Uteområder 43 Vedlegg Områdets avgrensning Avvik møblering bibliotek Sammenstilling TEK10 og NS (Grunnlag for befaringer)

4 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN I juni, juli og august 2011 ble det gjort registreringer i område 4B i Universitet i Nordlands bygningsmasse på Mørkved. Hensikten med registreringen var å utarbeide forslag til tiltak for å bedre universell utforming i 4B. Dette som følge av Statsbyggs mål om å oppnå universell utforming i alle bygg. Oppdraget er utført av Norconsult AS. 1.2 METODE Målsetting Målet er å gjøre 4B universelt utformet. Universell utforming er utforming av omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Grunnlagsdokumenter Kravene i NS :2009, Universell utforming av byggverk, Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger og FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) er lagt til grunn for befaringene og anbefalingene av tiltak. Det meste av bygningsmassen ble bygd etter den gamle plan- og bygningsloven (1985) og skal dermed være i henhold til FOR Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift). Ved oppussing/ombygging av eldre bygg vil det være hensiktsmessig å søke å tilfredsstille kravene i FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) (også kalt TEK10). TEK10 er svært skjerpet i forhold til krav for universell utforming. Norsk Standard (NS) er normalt tilpasset føringer gitt i Byggeteknisk forskrift (TEK). Norsk Standard, NS :2009, Universell utforming av byggverk, Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger er ikke oppdatert etter at TEK10 kom ut. Derfor er det en del avvik mellom disse dokumentene.

5 Vurdering av tilretteleggingsnivå Vi har valgt å sidestille TEK10 og NS med følgende unntak; der eksisterende situasjon er i henhold til TEK10. I slike tilfeller kommenterer vi at dette ikke er et avvik fra TEK10 og vurderer om situasjonen er tilfredsstillende eller om det bør utbedres i henhold til NS I følge TEK10 er det i byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme funksjon tilstrekkelig at 1/10 av rommene er universelt utformet i henhold til bestemmelser i forskriften. Dette gjelder likevel ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom skal være universelt utformet. Vi har vurdert det slik at i rom som i hovedsak er tilgjengelig for ansette, som kontorer, er det tilstrekkelig at 1/10 del av rommene er universelt utformet. Alle rom som er tilgjengelige for allmennheten må ha høyest prioritering for å gis universell utforming. Rom som i hovedsak er tilgjengelige for ansatte kan i større grad avvente eventuelt fremtidig behov eller vedlikehold/oppussing. Vi vurderer det slik at forutsatt bruk ikke tilsier at alle grupperom skal være universelt utformet. Grupperommene kan reserveres og det forutsettes at funksjonshemmede får fortrinnsrett til de grupperommene gis universell utforming. Universell utforming bør prioriteres i de største grupperommene. Eksisterende bygningsmasse og utforming av arealene legger en del begrensninger for hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre for å oppnå universell utforming. Det har for eksempel svært liten praktisk effekt å rette opp avvik knyttet til bevegelseshemmede i et rom som ikke har atkomst som kan benyttes av bevegelseshemmede. Det er ikke fysisk eller økonomisk mulig å oppnå 100 % universell utforming i eksisterende bygg. I noen tilfeller er det derfor nødvendig å etablere spesialtilpasse løsninger for å tilrettelegge for funksjonshemmede selv om dette motstrider prinsippet om universell utforming. Det er ikke gjort kostnadsvurderinger av tiltakene. Tiltakslisten kan revideres etter gjennomgang av Statsbygg og eventuelt administrasjonen på UiN. Det er ikke gjort fullstendige vurderinger om tiltak er fysisk gjennomførbare. Dersom det for eksempel ikke er mulig å etablere snusirkel i et rom er det ikke hensiktsmessig å videre tilrettelegge rommet for rullestolbrukere. Tiltakslisten kan revideres etter nøyere vurderinger. Avgrensning av området Rapporten omfatter område 4B, HC-parkeringsplasser, atkomstvei fra parkeringsplass til hovedinngang området rundt hovedinngangen og gårdsrom øst for hovedinngang. Det er også valgt å omtale heis som ligger utenfor 4B ettersom denne benyttes av studenter som skal til bibliotekets 2. etg etter åpningstiden. Se vedlegg. Auditorium A13 og A14 omtales ikke da disse er beskrevet i rapporten Auditorium A1-A14. Tekniske rom/arealer som ikke er tilgjengelig for publikum eller ansatte med unntak av vedlikeholdspersonell er ikke omtalt. Det er svært vanskelig/ikke mulig og vurderes som lite hensiktsmessig å oppnå universell utforming i disse arealene som svært få ansatte har adgang til.

6 Oppbygning av rapporten I avviksskjemaene er alle avvik fra TEK og NS beskrevet. I kolonnen anbefalt tiltak blir det gjort rede for kravene i TEK og NS og det blir anbefalt tiltak. Avvikene prioriteres videre i følgende kategorier og fargekodes som vist under: Må utbedres Bør prioriteres Kan vente til eventuell fremtidig oppussing/rullerende vedlikehold Ikke prioritert/akseptabelt Ikke økonomisk/praktisk gjennomførbart Der ikke annet er nevnt må tiltaket utbedres.

7 2 Avviksregistrering og anbefalte tiltak 2.1 GENERELT Norsk Standard sier at all varsling skal være audiovisuell. Det vil si at brannalarm skal kunne oppfattes visuelt, f. eks. med blinkende lys. 4B har kun varsling med lyd. Hørselshemmet person vil kunne oppholde seg alene i noen av rommene i 4B. Det anbefales at systemet suppleres med roterende lys. For alle grupper funksjonshemmede har vedlikehold og rengjøring stor betydning. Rengjøring, skifting av lyspærer, plassering av flyttbare objekter osv. er avgjørende for godt inneklima, oversiktlig bevegelsesrom og gode orienteringsforhold. Antall HC toaletter samt utforming av disse er vurdert mot TEK og NS. De øvrige toalettene behøver ikke å innfri kravene i TEK eller NS og er derfor ikke omtalt. Avviksvurderingene for lysforhold ble gjort på grunnlag av spesifiserte minimumskrav i TEK10 og NS Lysmålinger ble gjennomført på dagtid i august. Store deler av bygget lyses opp av dagslys fra vinduer og taklys. Det kan derfor være områder som under andre vær- og/eller lysforhold ikke tilfredsstiller minimumskravene men som ikke ble registrert som avvik. Belysningsstyrke ble målt på kontor som hadde gardinene dratt for. Det er ikke gjort lysmålinger på alle kontorer og grupperom da det tas utgangspunkt i at disse er likt belyst. Lysmålinger på kontor er gjort i rommet og ikke på selve arbeidsplassen. Belysning på arbeidspulten kan lett justeres og tilpasses personlig preferanse. Lys ved skrivebord skal i henhold til NS-EN Lys og belysning, Belysning av arbeidsplasser, Del 1: Innendørs arbeidsplasser være min 500 lux.

8 2.2 STUDENTSERVICE OG INTERNASJONALT KONTOR Ikke alle kontorer må være universelt utformet. Utbedringer knyttet til arealer for ansatte kan gjennomføres ved fremtidig behov, vedlikehold eller oppussing. Viser til kap 1.2. Studentservice, studentsamfunnsskipnaden og internasjonalt kontor har ikke universelt utformet møterom. Det bør prioriteres å etablere et møterom som er universelt utformet. Avvik Anbefalt tiltak Generelt for alle arealer Kontorer og fellesarealer har mange åpne hyller/ møbler som kan samle støv. Det er stort sett ingen kontrast mellom vegg og himling. Store flater der støv kan samle seg skal unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Utskifting av møbler på fellesarealer bør prioriteres. Innen møbler skiftes ut er det viktig med gode rengjøringsrutiner. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved eventuell fremtidig oppussing eller vedlikeholdsarbeid. Følgende krav gjelder: Gulvet bør være mørkere enn veggene og veggene mørkere enn himlingene. Veggene bør være ensfargede. Mellom vegger og gulv er luminanskontrast min 0,2. Kontrasten kan oppnås ved bruk av list på min 50 mm, men da er kravet min 0,2 mellom listen og veggen eller gulvet. Anbefalt refleksjonsfaktor: o Vinduskarmer 0,5 0,8 o Gulv 0,2 0,6 o Vegg 0,4 0,6 o Himling 0,5 0,7 Skranken er 1068 mm høy. Eneste sittemulighet for besøkende ved skranken er barstoler. Dersom besøkende trenger omfattende hjelp gis Minst 1000 mm av skrankebenken skal være høydetilpasset sittende stilling (høyde høyst 800 mm). Det skal være sittemulighet ved eller i nærheten av skranken. Hverken TEK eller NS presiserer utformingen av sitteplassene. Barstoler kan være

9 dette på kontorene. Skranken har ikke teleslynge. Skranken har ikke regulerbart lys for besøkende. Konfidensiell informasjon håndteres i skranken. Studentsamfunnsskipnaden og internasjonalt kontor har kontorer, men disse er ikke universelt utformet. Studentservice har ikke eget kontor. Skiltet over skranken har dårlig lesbarhet grunnet vertikale striper i bakgrunnen med samme farge som bokstavene. vanskelig å benytte. Selv om sittemulighetene ikke er et avvik anbefaler vi at det etableres klappsete eller annen sittemulighet med normal sittestilling. I skranker skal det installeres teleslynger tilpasset skrankebruk. Betjeningspunkter med teleslynger skal være merket med teleslyngesymbol. Resepsjonsdisken skal ha regulerbart (opptil 2000 lux) leselys for besøkende. Ved publikumsskranker der konfidensiell informasjon håndteres skal det gjøres nødvendige akustiske tiltak, eller det kan suppleres med tilstøtende rom for å ivareta konfidensialitet. Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Bokstavene må gis en kontrastfarge. Eventuelt må bakgrunnen endres. Inngangsdør er 2 m høy. Betjeningskraft er 3,5 kg. Glassfelt i inngangsdør er ikke merket. Det er plassert et avisstativ i manøvreringssonen utenfor dørens fri høyde være 2,2 m. Vi vurderer eksisterende situasjon som akseptabel. Betjeningskraft på manuell dør skal ikke være mer enn 20 N (2 kg). Dører med høyere betjeningskraft skal ha elektromagnetisk åpne/lukkesystemer. Det må vurderes om betjeningskraft kan justeres til å innfri kravet. Dersom dette ikke er praktisk mulig vurderer vi avviket Glassvegger og glassdører skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glass må merkes på begge sider av glasset for å bryte reflekser. Det skal være en manøvreringssone på 1600 mm utenfor dørens eventuelle

10 slagside. Kortleser er plassert mm over gulvnivå. slagradius. Avisstativ må flyttes. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. Det er to trinn opp til arbeidsplasser bak skranken. Trinnene har en luminanskontrast på 0,53. Trinn har ikke håndlist. Trapp har ikke farefelt eller oppmerksomhetsfelt. Trappen har en fri høyde på 2,08 m. Trapper med to eller færre opptrinn bør unngås. Ettersom skranke er for høy burde trinn fjernes slik at arbeidsplasser kan nås uten trinn og skranken høydetilpasses som beskrevet tidligere. Dersom trapp ikke kan fjernes skal hvert trinn ha en 40 mm bred kontraststripe i hele trappenesens bredde på opp- og inntrinn. Luminanskontrast på min 0,8. Trapper skal ha håndlister i to høyder på begge sider (700 og 900 mm). Håndlistene skal følge hele trappe- /rampeløpet sammenhengende der dette er mulig, og avsluttes horisontalt min 300 mm forbi trappe-/rampeløpet. Håndlistene skal føres til vegg, gulv eller tilbake til håndlist for å unngå hekting. Håndlistene skal ha luminanskontrast på min 0,4 til bakgrunnen. Håndlistene skal plasseres ca 50 mm fra eventuell vegg. Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Håndlist bør ha en tykkelse på mm. Ved andre former (eks oval) bør ikke tykkelsen overstige 40 mm. Før øverste trinn skal det være et farefelt som er 600 mm dypt i hele trappens bredde, og feltet skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen starter. Før trappeløpet starter med nederste trinn skal det være et oppmerksomhetsfelt som er 600 mm dypt i hele trappens bredde. I følge TEK skal fri høyde i trapp være minimum 2100 mm. Vi vurderer at dette avviket ikke bør prioriteres. Det er 697 mm mellom skap og stol ved skranke. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Dersom trinn ikke fjernes er

11 platået ikke tilgjengelig for mange bevegelseshemmede. Det vil da ikke være nødvendig å prioritere dette avviket. Dersom trinn fjernes må møbler flyttes for å utbedre avviket. Gang er ved inngangsdøren 1751 mm bred. Hyller reduserer bredden til 1442 mm. Utenfor toalettet er gangen 1461 mm bred. Skap reduserer bredden til 1188 mm. Døråpning til toalettet er 80 cm. Toalettrommet er svært lite. Gangen har stedvis dårlig belysning (80 lux). Korridorer skal være min 1600 mm bred der det er dører. Møblering må fjernes. Dersom det er ulike virksomheter i samme etasje skal det det være ett toalettanlegg knyttet til hvert anlegg. Dør skal ha fri bredde på minimum 0,9 m og rommet skal ha snusirkel med diameter på 1600 mm. Det er ikke fysisk mulig å tilrettelegge toalettet slik at rommet får universell utforming uten å utvide rommet. Eksisterende HC-toalett annet sted i bygget må benyttes. Etablering av toalett og garderobe i henhold til kravene kan gjennomføres ved eventuelt fremtidig behov. Alle arealer skal ha min 150 lux. Det er ikke åpen plass under benker eller vask i kjøkkenkroken. Stikkontaktene er plassert over benker og en er plassert i hjørne. NS anbefaler tilrettelegging for rullestolbrukere ved å avsette åpne arealer under benkeplater og vasker. Dette kan gjøres ved eventuelt fremtidig behov. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Dersom det settes av åpne areal under benkeplater og/eller vask vil stikkontakter over benker kunne være tilgjengelige for rullestolbrukere. Flytting av stikkontakt i hjørne kan gjøres ved eventuelt fremtidig behov. Kopirom har på grunn av møblering ikke nok areal til å tilfredsstille kravene til snusirkel. Gulvet benyttes til lagringsplass. Kopirommet er kun tilgjengelig for de ansatte. Snusirkel skal ha diameter på 1,6 m. Møblering kan justeres slik at kravet ivaretas ved eventuelt fremtidig behov. Gulv bør holdes bare for å lette renhold

12 og hindrer samling av støv og skitt. Dør til kopirom er 2,05 m høy. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Kontor 1526, 1526B, 1530, 1531 Døren til kontoret er 2,05 m høy. Døren er 80 cm bred. Det er møblering nært dørens slagradius. Det er stedvis smalere enn 0,9 m mellom møbler og bygningsdeler. Kontoret har på grunn av møblering ikke nok areal til å tilfredsstille kravene til snusirkel. Åpne-/lukkebeslag på vindu er plassert ca 1350 mm over gulvnivå. Betjeningsknapp for inneklima er plassert 1670 mm over gulvnivå. 1/10 kontorer må være universelt utformet og minimum 1 stk. Se kap 1.2. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Dør internt i byggverk skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. Det skal være en manøvreringssone på 1600 mm utenfor dørens eventuelle slagradius. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Snusirkel skal være 1,6 m i diameter. Møblering må om mulig justeres. Åpne/lukkebeslaget til vinduer skal være plassert slik at det kan nås fra sittende stilling. Plasseres høyst 1100 mm over gulvnivå. Inntil 1200 mm dersom dette ikke er mulig. Det er svært omfattende å flytte vindu slik at åpne/lukkebeslag tilfredsstiller kravene. Avvik må derfor aksepteres. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. Kontor 1532 Som kontor 1525 med følgende unntak: Døren er 90 cm bred. Døren slår ikke inn i rommet, men det er kun 1445 mm fra døråpning til møblering. Dette er i henhold til TEK og NS. Hvert cellekontor skal ha fri gulvplass for en snusirkel med diameter 1600 mm.

13 Kontor 1626A Som kontor 1525 med følgende unntak: Det står en stol i dørens slagradius. Åpne-/lukkebeslag på vindu er plassert ca 1350 mm over gulvnivå og er vanskelig tilgjengelig pga møblering. Møblering må justeres. Åpne/lukkebeslaget til vinduer skal være plassert slik at det kan nås fra sittende stilling. Plasseres høyst 1100 mm over gulvnivå. Inntil 1200 mm dersom dette ikke er mulig. Det er svært omfattende å flytte vindu slik at åpne/lukkebeslag tilfredsstiller kravene. Avvik må derfor aksepteres. Kontor 1527 Døren til kontoret er 2,05 m høy. Døren er 80 cm bred. Kontoret har på grunn av møblering ikke nok areal til å tilfredsstille kravene til snusirkel. Betjeningsknapp for inneklima er plassert 1670 mm over gulvnivå. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Dør internt i byggverk skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. Snusirkel skal være 1,6 m i diameter. Møblering må om mulig justeres. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. Lagerrom 1538 Døren til kontoret er 2,05 m høy. Døren er 80 cm bred. Det er stedvis smalere enn 0,9 m mellom møbler og bygningsdeler. Rommet har på grunn av møblering ikke nok areal til å tilfredsstille kravene til snusirkel. Det er møbler i dørens sideplass. Lagerrommet er kun tilgjengelig for de ansatte. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Dør internt i byggverk skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Snusirkel skal være 1,6 m i diameter. Møblering må om mulig justeres. Sidehengslete dører skal ha 500 mm fri sideplass ved låskanten på hengselsiden og 300 mm på karmsiden, målt fra

14 lysåpningen. 2.3 FOAJÉ Avvik Anbefalt tiltak Det er stort sett ingen kontrast mellom vegg og himling. Veggene har mange forskjellige farger og strukturer; glass/svart, hvit, murstein. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Foajéen har stedvis dårlig belysning (80 lux). Alle arealer skal ha min 150 lux. Det er ingen ledelinjer eller definert gangsone fra inngangsdøren til sentrale målpunkter i foajéen; eks informasjonssenter, bibliotek, heis. Mønster i gulv (ved heis) gir misvisende retningsinformasjon Det er ingen auditiv informasjon i foajéen. Biblioteket er ikke skiltet. Behov for ledelinje til skranke, informasjonstavler og annet skal vurderes. Ledelinjer er særlig viktige der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne plasser eller rom og forbinder viktige målpunkter. Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir villedende retningsinformasjon skal unngås. Vi anbefaler at det etableres ledelinje fra inngangsdør til Informasjonsskranke. Det skal vurderes montering av hørselstekniske hjelpemidler i rom til allmennyttige formål, eks skranketjenester eller foajeer. På bakgrunn av foajéens funksjon vurderer vi ikke dette som nødvendig. Det skal i kommunikasjonsveier være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Inngangen til biblioteket må skiltes. Skilt plasseres 1400 mm til 1600 mm over gulvet. Det skal være mulig å komme tett

15 inntil informasjonen. Bord med informasjonsmateriell er 1057 cm høyt. Bord med PC er 976 cm høyt. Bord ved bibliotek er 713 cm høyt. Oppslagstavler er montert i høyde mm. Underkant på bord skal være min 670 mm. Bord skal ha høyde på høyst 800 mm for å være høydetilpasset sittende stilling. En PC bør flyttes til bord ved bibliotek. Vi vil da vurdere avviket til PC bord Bord med informasjonsmateriell må senkes. TEK og NS omtaler ikke plassering av informasjonstavler. Skilt skal plasseres 1400 mm til 1600 mm over gulvet. Vi vurderer ikke plassering av oppslagstavle som avvik. Inngangsparti og glassvegg mot uteområde er beskrevet under kapittelet Uteområde. Heis er beskrevet under kapittelet Horisontal kommunikasjon. Informasjonsskranke og dør til informasjonskontorer er beskrevet under kapittelet Studentservice og internasjonalt kontor. Dør og glassvegg til bibliotek er beskrevet under kapittelet Bibliotek 1. etg. Dør til auditorium er beskrevet i rapporten Auditorium A1-A

16 2.4 BIBLIOTEKET GENERELT Ikke alle kontorer må være universelt utformet. Utbedringer knyttet til arealer for ansatte kan gjennomføres ved fremtidig behov, vedlikehold eller oppussing. Viser til kap 1.2. Avvik Anbefalt tiltak Biblioteket har ingen ledelinjer. Skiltene som henger fra taket i biblioteket er ikke taktile. Det er ikke taktile piktogrammer ved toalettene. Biblioteket har mange målpunkter (skranke, heis, toalett, datapulter, grupperom osv). Det vurderes derfor som lite hensiktsmessig å etablere ledelinjer. Skilt i tak er ikke innenfor rekkehøyde. Det har dermed ingen hensikt at de skal være taktile. Vi vurderer derfor ikke dette som et avvik. Taktile piktogrambilder ved viktige rom som toalett, skal plasseres ved dørens åpningsside med en senterhøyde på ca 1500 mm over gulvnivå. Avvik bør korrigeres ved eventuell fremtidig oppussing eller vedlikeholdsarbeid. Biblioteket har mange åpne hyller/ møbler som kan samle støv. Møbler står stedvis tettere enn 900 mm. Se vedlagt kart med markering for u. etg og 1. etg. Avvik i 2. etg er ikke markert da vi ikke har kart for 2. etg. Mange bord/pulter er under 670 mm høye. Se vedlagt kart med markering for u. etg og 1. etg. Avvik i 2. etg er ikke markert da vi ikke har kart for 2. etg. Store flater der støv kan samle seg (høy hyllefaktor ) unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Bibliotekets funksjon gjør at det ikke er mulig å unngå høy hyllefaktor. Det er viktig at dette avbøtes gjennom gode rengjøringsrutiner. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Underkant på skrivepulter og bord skal være min 670 mm. Der flere identiske sittegrupper med bord er plassert ved siden av hverandre vurderer vi det som akseptabelt at ett bord tilpasses kravene. Det er stort sett ingen kontrast mellom vegg og himling. Vegger er stedvis mørkere enn gulv. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik.

17 2.5 BIBLIOTEKET 1. ETG Ikke alle kontorer må være universelt utformet. Utbedringer knyttet til arealer for ansatte kan gjennomføres ved fremtidig behov, vedlikehold eller oppussing. Viser til kap 1.2. Avvik Anbefalt tiltak Inngangsdøren er 2,1 m høy. Døterskel er 1,5 cm høy uten avfasing. Inngangsdørene står åpen under bibliotekets åpningstid. Betjeningskraft er derfor ikke vurdert. Glassvegg mot gang er merket i én høyde, ca 0,9 m. Glassdørene i inngangsdøren er ikke merket. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Dørterskel skal være avfaset. - Glassvegger og glassdører skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glass må merkes på begge sider av glasset for å bryte reflekser. Glassdører og dører med glassparti skal være merket ulikt fra tilgrensende vegger i glass. Ytterveggen består av glass og kan gi blendende motlys. Det er montert persienner. Gardinene dekker ikke vinduene. Ytterveggen består av glass men har ingen kontrastmarkering utover karmer rundt glassplater. Rømingsdørene på yttervegg er 2,15 m høy. Blending skal unngås (særlig atkomstsoner og ved nivåforskjeller). Veggen er ikke plassert i atkomstsone. Befaring ble gjennomført i overskyet vær med persiennene åpne. Om veggen gir blendende motlys selv ved bruk av persienner bør vurderes nærmere i samråd med de bibliotekansatte. Dersom blending er et problem må persienner skiftes eller det må henges opp gardiner som kan dekke hele vinduet. Gardiner bør slippe gjennom lys men fjerne blending. Glassvegger skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glass må merkes på begge sider av glasset for å bryte reflekser. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes

18 Det er ingen sittemulighet for besøkende ved skranken. Dersom besøkende trenger omfattende hjelp gis dette på bibliotekarenes kontor. Skranken har ikke teleslynge. Inngangene til området bak skranken er 83 og 63 cm bred. Skranken har ikke regulerbart lys for besøkende. Det skal være sittemulighet ved eller i nærheten av skranken. I skranker skal det installeres teleslynger tilpasset skrankebruk. Betjeningspunkter med teleslynger skal være merket med teleslyngesymbol. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Resepsjonsdisken skal ha regulerbart (opptil 2000 lux) leselys for besøkende. Bord med PC for søk i bibliotekets samling er i hovedsak 97 cm høy. Ett bord er lavere og kan brukes av personer i rullestol. Ved PC-bord i sørøst er det løse ledninger. Stikkontakt i sørvestre hjørne er plassert 10 cm fra hjørne. Området er ikke møblert eller på annen måte i bruk. Stikkontakter ved printer er delvis plassert bak møblering. Vi vurderer det som tilfredsstillende dersom minimum 1/10 av PC-bordene tilrettelegges for rullestolbrukere. Det er 27 søke-pcer i denne etasjen. Totalt må tre PC bord høydetilpasses sittende stilling. Bord som er høydetilpasset sittende stilling skal ha en høyde på minimum 670 mm (underkant bordkant) og høyst 800 mm. Løse ledninger utgjør en fare for snubling og hindrer fremkommeligheten og må fjernes/festes. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Avviket vurderes som lite viktig ettersom området ikke er i bruk. Bør rettes ved eventuelt fremtidig vedlikehold. Stikkontaktene ved printer som er delvis plassert bak møblering benyttes til faste maskiner og er ikke beregnet for allmenn bruk. Avviket vurderes derfor Personalområde Dør til personalområde og rømningsdør nord i personalområde er ca 2,05 m høy. Personalområdet er kun tilgjengelig for de ansatte. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes

19 Rømningsdør nord i personalområdet tilfredsstiller ikke krav om fri sideplass og krav om manøvreringssone utenfor dørens slagradius. Dør til kopirom og rømningsdør nord i personalområde har terskel med dårlig avfasing. Gang utenfor kopirom er 1,38 m bred. Det er to plasser ved heve-/senke-pult i personalområdet. Det er ca 850 mm mellom hyller i personalområdet. Innholdet i hyllene stikker ut og reduserer stedvis avstanden til ca 800 mm. Det er 550 mm mellom en hylle og søyle. Det er 1,23 m mellom møbler med hjul og vegg til kontorer. Det er 1, 45 m mellom søyler og vegg til kontorer. Personalområdet rommer mange åpne hyller. Rømningsdør i glass har ingen markering. Sidehengslete dører skal ha 500 mm fri sideplass ved låskanten på hengselsiden og 300 mm på karmsiden, målt fra lysåpningen. Det skal være en manøvreringssone på 1600 mm utenfor dørens eventuelle slagradius. Sluse mellom rømningsgang og personalområdet er etablert pga krav til brannsikkerhet og kan ikke fjernes. Avvik må aksepteres. Terskel skal være avfaset. Korridor der det er dør skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. Vi vurderer det ikke som mulig å innfri dette kravet. Dør til garderobe kan ikke snus slik at den svinger inn i garderoben da garderoben er svært smal (1 m). Vi vurderer dette som tilfredsstillende ettersom minimum 1/10 av plassene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. Det er ikke mulig å innfri kravet på grunn av plassering av søyler og kontorvegger. Møbler som reduserer den frie bredden må flyttes. Store flater der støv kan samle seg skal unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Innen møbler skiftes ut er det viktig med gode rengjøringsrutiner. Glassdører skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glass må merkes på begge sider av glasset for å bryte reflekser.

20 Det er plassert to stoler foran rømningsdør sør i personalområdet. Sofabordet er 48 cm høyt. Stoler må flyttes. Underkant på bord skal være min 670 mm. Bordets hovedfunksjon krever ikke at man sitter inntil bordet og høyden er innenfor rekkehøyde. Vi vurderer derfor avvik Eventuelt kan bordet byttes ut ved fremtidig behov. Kopirom Det er 1,03 m fra dør til møblering. Åpne/lukkebeslaget til vindu kan ikke nås pga kopimaskinens plassering. Betjeningsknapp for inneklima er plassert 1670 mm over gulvnivå. I tillegg til åpne hyller er det en del rot som kan samle støv. Stikkontakter er dårlig tilgjengelig grunnet møblenes plassering og rot. Kopirommet er kun tilgjengelig for de ansatte. Rom skal ha en manøvreringssone på 1600 mm utenfor dørens eventuelle slagradius. Åpne/lukkebeslaget til vinduer skal være plassert slik at det kan nås fra sittende stilling. Plasseres høyst 1100 mm over gulvnivå. Inntil 1200 mm dersom dette ikke er mulig. Dersom kopimaskin kan flyttes slik at åpne/lukkebeslaget blir tilgjengelig må dette gjøres. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. Store flater der støv kan samle seg skal unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Innen møbler skiftes ut er det viktig med gode rengjøringsrutiner. Rot må ryddes bort. Dersom stikkontaktene skal være tilgjengelig for allmenn bruk må enten stikkontaktene eller møblene flyttes. Dersom stikkontaktene skal benyttes til faste maskiner og ikke er beregnet for allmenn bruk kan avviket vurderes som akseptabelt. Kontorer Glassvegg/glassdører til kontorene er markert i én høyde, ca 0,9 m. 1/10 kontorer må være universelt utformet og minimum 1 stk. Se kap 1.2. Glassvegger og glassdører skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glass må merkes på begge sider av glasset for å

21 bryte reflekser. Glassdører og dører med glassparti skal være merket ulikt fra tilgrensende vegger i glass. Kontorene har standard møblering. Det er ca 1,05 m mellom dør og pult. Det er ca 70 cm mellom hyller og bord. Kontorene er møblert med åpne hyller. Stikkontakt er plassert 30 cm fra hjørne. Stikkontakt over pult er også plassert nært hjørne. Dør til kontorer er ca 2 m høy. Dørtersklene er 2 cm høy uten avfasing. Betjeningsknapp for inneklima er plassert 1670 mm over gulvnivå. Åpne-/lukkebeslaget til vindu er plassert 1600 mm over gulvnivå. Hvert cellekontor skal ha fri gulvplass for en snusirkel med diameter 1600 mm. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Store flater der støv kan samle seg skal unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Innen møbler skiftes ut er det viktig med gode rengjøringsrutiner. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. Åpne/lukkebeslaget til vinduer skal være plassert slik at det kan nås fra sittende stilling. Plasseres høyst 1100 mm over gulvnivå. Inntil 1200 mm dersom dette ikke er mulig. Det er svært omfattende å flytte vindu slik at åpne/lukkebeslag tilfredsstiller kravene. Avvik må derfor aksepteres. Døren til garderobe for ansatte er 0,8 m bred og dørene til toalettene er 0,6 m. Garderoben er 1 m bred. Dør skal ha fri bredde på minimum 0,9 m og snusirkler har en diameter på 1600 mm. Det er ikke praktisk mulig å tilrettelegge personalgarderobe- og toaletter slik at disse får universell utforming. Eksisterende HC-toalett kan benyttes. Etablering av garderobe i henhold til kravene kan gjennomføres ved eventuelt behov. Sørlige dør fra gang utenfor toaletter for Det skal være en manøvreringssone på

22 besøkende har manøvreringssone på 350 mm utenfor dørens slagradius. Gangen utenfor toaletter er litt skjev og 1,36 m på det smaleste. Himling i gang og toaletter har samme farge som vegger. Stikkontakt er plassert i hjørne i gangen mm utenfor dørens eventuelle slagradius. Gang der det er dør skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. Vegg mot bibliotek må flyttes eller fjernes. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Avviket vurderes som lite viktig ettersom området ikke er i allmenn bruk. Bør rettes ved eventuelt fremtidig vedlikehold. Låsen til HC-toalettet viser rødt også når låsen er åpen. Fastmontert utstyr på HC-toalett har ikke synlig fargekontrast til vegg. Arealet ved siden av toalettene benyttes til lagring av papir og lignende. Det er ca 0,73 m fra forkant av klosettet til bakvegg. Deler av lysarmaturet over speilet reflekteres i speilbildet. Toalettet har belysning på lux (varierer ulike steder i rommet). Må repareres. Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. Rot må fjernes. I følge NS skal forkanten være minst 850 mm fra bakveggen. Dette omtales ikke i TEK. Avvik vurderes som akseptabelt men bør utbedres ved eventuell fremtidig oppussing/vedlikehold. Lysarmaturen skal monteres slik at man ikke ser speilbildet av lyskilden. I følge NS bør belysningsstyrken være minst 300 lux.

23 2.6 BIBLIOTKETKET 2. ETG Ikke alle kontorer og grupperom må være universelt utformet. Utbedringer knyttet til arealer for ansatte kan gjennomføres ved fremtidig behov, vedlikehold eller oppussing. Viser til kap 1.2. Avvik Anbefalt tiltak Løse glasskjermer mellom datasal og kontorer står under 900 mm fra søyler ved kontorene. Glasskjermene står ikke på rekke. Glasskjermene er frostet uten markering. Ved en av datapultene er det montert skøyteledning med flere uttak. Hvite søyler som står ved hvite vegger har ingen luminanskontrast til bakgrunn. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Glassvegger skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. De løse glasskjermene må fjernes. Dersom det er behov for visuell- eller støyskjerming mot kontorene bør det etableres en permanent vegg. Det er viktig at vegg er visuelt synlig i profil. Løse ledninger utgjør en fare for snubling og hindrer fremkommelighet og må fjernes/festes. Søyler skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivelser eller være merket med en luminanskontrast på 0,8. Dør til gang ved grupperom 2543 og dør til gang ved grupperom 2527 har fri bredde på ca 0,8 m. Trapp utenfor rømningsvei ved møterom har ikke trappeneser. Dør skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. Hvert trinn skal ha en 40 mm bred kontraststripe i hele trappenesens bredde på opp- og inntrinn. Luminanskontrast på min 0,8. Med tanke på trappens funksjon vurderer vi avviket Grupperom Snusirkel innenfor dør er for liten. Søppelbøtter er plassert innenfor snusirkel. Vindu har ikke håndtak (med unntak av grupperom ). Vindu er plassert for høyt for at håndtak kan plasseres 1/10 av grupperommene må være universelt utformet og minimum 1 stk. Se kap 1.2. Snusirkel skal i følge NS være 1,6 m. Møblering må justeres. Søppelbøtter må flyttes. Åpne/lukkebeslaget til vinduer skal plasseres høyst 1100 mm over gulvnivå. Inntil 1200 mm dersom dette ikke er mulig. Hendel skal kreve liten

24 direkte på vindu. Dørterskel er ikke avfaset. Betjeningskraft på dør er 2,5 kg. Dør har fri høyde på 2,1 m. Dør og glassvegg har lik markering; 3 cm bred list ca 91 cm over bakken og frostet glass ca 135 cm over bakken. Stikkontakt er ved gulvet og over bord er plassert under 0,5 m fra hjørne. Bryter for temperaturregulering er plassert ca 1,65 m over gulv. Bevegelsessensor for lys er plassert ca 1,16 m over gulv. Det er ingen luminanskontrast mellom tak og vegg. Grupperommene har ikke lyd- og taleoverføringsutstyr. betjeningskraft. Det er svært omfattende å flytte vindu slik at åpne/lukkebeslag tilfredsstiller kravene. Avvik må derfor aksepteres. Håndtak må monteres på alle vinduene. Dørtersklene skal være avfaset. Betjeningskraft på manuell dør skal ikke være mer enn 20 kg. Det må vurderes om betjeningskraft kan justeres til å innfri kravet. Dersom dette ikke er praktisk mulig vurderer vi avviket som akseptabelt. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Glassfelter skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Glassdører og dører med glassparti skal være merket ulikt fra tilgrensende vegger i glass. Selv om ikke TEK eller NS beskriver selve merkingen anbefaler vi at glassflaten merkes med større kontrast enn frosting. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Vi vurderer dette som viktigst i hjørner ved snusirkel/åpne arealer ettersom rullestolbrukere har god tilgjengelighet der. Betjeningspanel skal ha betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv. Dette er ikke innenfor betjeningshøyde men innenfor rekkehøyde. Dette vurderes ikke som et avvik. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for

25 å oppnå god taleforståelse. Møterom som rommer mer enn 5 personer bør være utstyrt med teleslynge, infrarødt anlegg eller FM-anlegg. Vi vurderer det slik at grupperom som tilrettelegges med universell utforming bør ha lyd- og taleoverføringsutstyr. Møterom Møterommet har ikke teleslynge. Dørens frie høyde er 2 m. Dørterskel er 3 cm høy og dårlig avfaset. Det er ingen sideplass på dørens karmside. Stikkontakt er plassert 36 cm fra hjørne. Stikkontakt er plassert mellom møbler. Himling har samme farge som vegg. Søyle har ingen luminanskontrast til vegg. Det er 0,7 m mellom søyle og kjøkkenbenk. Møterom som rommer mer enn 5 personer skal være utstyrt med teleslynge, infrarødt anlegg eller FManlegg. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Sidehengslete dører skal ha 300 mm fri sideplass ved låskanten på karmsiden målt fra lysåpningen. Det er ikke mulig å innfri dette kravet. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Stikkontakt mellom møbler er ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede. Kan justeres ved eventuelt vedlikehold eller ved behov. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Søyler skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivelser eller være merket med en luminanskontrast på 0,8. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Kjøkkenet må flyttes. Ettersom kjøkkenet i hovedsak er tilgjengelig for ansatte vurderes det som akseptabelt at dette gjennomføres ved eventuelt fremtidig behov.

26 Det er ikke åpent areal under benkeplater og vask på kjøkken. NS anbefaler at det avsettes åpne arealer under benkeplater og vasker. Ettersom kjøkkenet i hovedsak er tilgjengelig for ansatte vurderes det som akseptabelt at dette gjennomføres ved eventuelt fremtidig behov. Kontorer Kontorene har standard møblering. Det er ca 1,35 m mellom dør og pult. Kontoret til biblioteksdirektøren har 1,2 m mellom dør og pult. 1/10 kontorer må være universelt utformet og minimum 1 stk. Se kap 1.2. Cellekontor skal ha fri gulvplass for en snusirkel med diameter 1600 mm. I tillegg til at avvik må utbedres i 1/10 av alle kontor bør dette utbedres i alle kontor ved eventuell utskifting av møblement med tanke på tilgjengelighet for besøkende. Døren til garderobe for ansatte er 0,8 m bred og dørene til toalettene er 0,6 m. Garderoben er 1 m bred. Gangen utenfor personalgarderoben har en belysningsstyrke på 100 lux. Dør skal ha fri bredde på minimum 0,9 m og snusirkler har en diameter på 1600 mm. Det er ikke fysisk mulig å tilrettelegge personalgarderobe- og toaletter slik at disse får universell utforming. Eksisterende HC-toalett kan benyttes. Etablering av garderobe i henhold til kravene kan gjennomføres ved eventuelt behov. Alle arealer skal ha min 150 lux. Gang utenfor toaletter er 1,4 m bred. Himling i gang og toaletter har samme farge som vegger. Gang der det er dør skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. Vegg mot bibliotek må flyttes eller fjernes. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Fastmontert utstyr på HC-toalett har ikke synlig fargekontrast til vegg. Det er 0,35 m fri gulvplass på høyre side av toalettet. Det er ca 0,73 m fra forkant av klosettet Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. Skap må fjernes. I følge NS skal forkanten være minst 850 mm fra bakveggen. Dette omtales ikke i TEK. Avvik vurderes som akseptabelt

27 til bakvegg. Deler av lysarmaturet over speilet reflekteres i speilbildet. Toalettet har belysning på lux (varierer ulike steder i rommet). men bør utbedres ved eventuell fremtidig oppussing/vedlikehold. Lysarmaturen skal monteres slik at man ikke ser speilbildet av lyskilden. I følge NS bør belysningsstyrken være minst 300 lux. Stille lesesal Glassvegg til lesesal er kun merket på en side med frostet glass med senter 1,4 m over gulvet. Glassdørene er ikke merket. Dørene har ca 2 m fri høyde. Dørene er 0,85 m brede. Dørterskel er ikke avfaset. Glassfelt skal være kontrastmerket på begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Dørens frie høyde ivaretar krav i TEK. I følge NS skal fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ifølge TEK ha fri bredde på minimum 0,9 m og i følge NS ha fri bredde på 0,86 m. Dørene må skiftes slik at kravet i NS ivaretas. Kravet i NS om fri høyde på 2,2 bør ivaretas når dørene likevel må skiftes. Dørterskel skal være maks 25 mm og avfaset og terskelfrie dører skal brukes der det er mulig.

28 2.7 BIBLIOTEKET U. ETG Utbedringer knyttet til arealer for ansatte kan gjennomføres ved fremtidig behov, vedlikehold eller oppussing. Viser til kap 1.2. Avvik Anbefalt tiltak Rømningsdørene i vest og nordøst er ca 2,05 m høy. Skilt om brannslange stikker mer en 10 cm ut fra veggen og er plassert ca 2,07 m over gulvnivå. Hvit søyle i datahjørne (vest) har ingen luminanskontrast til bakgrunn. Frostet løsvegger ved printer har ingen markering. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes Underkanten av skilt som henger eller stikker ut fra veggen skal være minst 2200 mm over gulvet. Søyler skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivelser eller være merket med en luminanskontrast på 0,8. Glassvegger skal være merket i to høyder med senter på 900 mm og 1500 mm. Det markerte feltet skal ha en bredde på minst 50 mm. Det er viktig at vegg er visuelt synlig i profil. Skranken har ikke teleslynge. Skranken har ikke regulerbart lys for besøkende. I skranker skal det installeres teleslynger tilpasset skrankebruk. Betjeningspunkter med teleslynger skal være merket med teleslyngesymbol. Resepsjonsdisken skal ha min 300 lux og regulerbart (opptil 2000 lux) leselys for besøkende. Bord med PC for søk i bibliotekets samling er i 97 cm høy. Ett bord er 70 cm. Det er mange løse ledninger ved pulter/pc-bord. Mange stikkontakter er plassert nært Vi vurderer det som tilfredsstillende dersom minimum 1/10 av PC-bordene tilrettelegges for rullestolbrukere. Det er 11 søke-pcer i denne etasjen. Totalt må to PC bord høydetilpasses sittende stilling. Bord som er høydetilpasset sittende stilling skal ha en høyde på minimum 670 mm (underkant bordkant) og høyst 800 mm. Løse ledninger utgjør en fare for snubling og hindrer fremkommeligheten må fjernes eller festes. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Det er også mange

29 hjørner. Gangen foran heisen benyttes til oppbevaring av boktraller. Arealet foran heisen har belysningsstyrke på 120 lux. Betjeningshjulene på rullearkivet krever mye kraft. stikkontakter montert over 0,5 m fra hjørne og nært pulter/pc-bord. Avviket vurderes derfor som lite viktig. Bør rettes ved eventuelt fremtidig vedlikehold. Foran heisdørene i etasjene skal det være plass til en snusirkel som har diameter på minst 1600 mm. Boktrallene må flyttes. Alle arealer skal ha min 150 lux. Bruk av betjeningsutstyr skal kreve liten kraft, ha godt grep og være enkelt å betjene. Dersom det er mulig må betjeningskraften på hjulene justeres. Rekvisittrom 0505 Rommet tilfredsstiller ikke kravene om snusirkel. Stikkontakt er plassert nært hjørne. Himling har samme farge som vegger. Rommet er møblert med åpne hyller. Gulvet benyttes til lagring av div. Rommet har en belysningsstyrke på lux (varierer på ulike steder i rommet). Rommet er kun tilgjengelig for ansatte. Snusirkler skal ha en diameter på 1600 mm. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Store flater der støv kan samle seg skal unngås. Lukkede skap med høyde til himlingen er bedre. Innen møbler skiftes ut er det viktig med gode rengjøringsrutiner. Gulv bør holdes bare for å lette renhold og hindrer samling av støv og skitt. Alle arealer skal ha min 150 lux. Mikroformrom Døren er ca 2,05 m høy. fri høyde være 2,2 m. Avvik vurderes

30 Døren er 80 cm bred. Rommet tilfredsstiller ikke kravene om snusirkel. Det er 80 cm mellom stol og skap. Stikkontakt er vanskelig tilgjengelig pga møblering. Tilgang til arkivskuffer er blokkert av møblering. Betjeningsknapper på TV og videospiller er plassert ca mm over gulvnivået. Himling har samme farge som vegger. Fri bredde for døråpning skal være minimum 0,9 m. Snusirkler skal ha en diameter på 1600 mm. Hinderfrie bredder på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 900 mm. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Vi vurderer dette som viktigst i hjørner ved snusirkel/åpne arealer ettersom rullestolbrukere har god tilgjengelighet der. Arkivskuffene bør kreve liten kraft og være enkle å betjene. Møblene må flyttes. Betjeningsknapper skal være mm over gulvnivå. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Dør fra gang utenfor toaletter har manøvreringssone på 400 mm utenfor dørens slagradius. Gangen utenfor toaletter er 1,4 m bred. Himling i gang og toaletter har samme farge som vegger. Stikkontakt er plassert i hjørne i gangen. Skilt om brannslange stikker mer en 10 cm ut fra veggen og er plassert 1,98 m over gulvnivå. Det skal være en manøvreringssone på 1600 mm utenfor dørens eventuelle slagradius. Gang der det er dør skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. Vegg mot bibliotek må flyttes eller fjernes. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. Avviket vurderes som lite viktig ettersom området ikke er i allmenn bruk. Bør rettes ved eventuelt fremtidig vedlikehold. Underkanten av skilt som henger eller stikker ut fra veggen skal være minst 2200 mm over gulvet.

31 Fastmontert utstyr på HC-toalett har ikke synlig fargekontrast til vegg. Det er noe rot i arealet ved siden av toalettene. Det er ca 0,73 m fra forkant av klosettet til bakvegg. Deler av lysarmaturet over speilet reflekteres i speilbildet. Toalettet har belysning på lux (varierer ulike steder i rommet). Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. Rot må fjernes. I følge NS skal forkanten være minst 850 mm fra bakveggen. Dette omtales ikke i TEK. Avvik vurderes som akseptabelt men bør utbedres ved eventuell fremtidig oppussing/vedlikehold. Lysarmaturen skal monteres slik at man ikke ser speilbildet av lyskilden. I følge NS bør belysningsstyrken være minst 300 lux. 2.8 KJELLER Avvik Anbefalt tiltak Generelt for alle arealer Det er stort sett ingen kontrast mellom vegg og himling. At himling bør være lysere enn veggene omtales i NS. Avvik bør korrigeres ved fremtidig vedlikeholdsarbeid. Se tidligere beskrivelse av slikt avvik. Korridor Gulv benyttes til lagringsplass. Dette gjør at korridoren på det smaleste er 1130 mm. Med unntak av skilt utenfor auditorium er det ingen skilting i korridoren. Korridor skal være min 1600 mm bred. Gjenstander skal ikke stikke mer enn 100 mm ut fra veggen. Gulv bør holdes bare for å lette renhold og hindrer samling av støv og skitt. I kommunikasjonsveier skal det være skilt og merking som gir nødvendig informasjon og er lett å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer. Skilt

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll Tilstandsregistrering

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av:

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Type anlegg: 14.06.2013 Hotel Konserthus Restaurant/Bar Teater Dato: Konferaselokale Religiøse hus Kartlagt område:

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Planlegging september 2016 220.311 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

TEK 10 og universell u1orming

TEK 10 og universell u1orming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell u1orming PÅL LYNGSTAD 3.12.12 Tromsø kommune Gode bygg for et godt samfunn Likes:lt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere :lgjengelige boliger Flere universelt

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Ny plan og bygningslov 30.-31 mars. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Ny plan og bygningslov 30.-31 mars. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Ny plan og bygningslov 30.-31 mars Trine Presterud Universell utforming AS 2011 Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring

Detaljer

Universell utforming AS

Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll Tilstandsregistrering

Detaljer

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10.

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10. Direktoratet For Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 30.01.2017 Solfrid Løvbrekke Handeland 11/803-46 Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift

Detaljer