Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Kilde: Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Utgave 1.1 Mai 2010

2 Sjekkliste, Drammen kommune Sjekkliste Side 1 Prosjekt: Adresse: Utført av: Dato: 01 Parkering Godkjent iht ny TEK Godkjent iht REN Godkjent iht anbef. Ikke godkjent Kommentar Plassering Antall Merking Størrelse P-anlegg Tilgjengelighet til fortau 02 Atkomst Avstand Bredde Stigning Overflate Kanter Merking med mer Beplantning 03 Inngangsparti Inngang Dør Parti foran dør Belysning 04 Rampe Bredde Stigning Hvilerepos Repos foran inngangsdør Overfalte Håndlist

3 Sjekkliste, Drammen kommune Sjekkliste Side 2 05 Ytterdør Generelt Bredde Terskel Fri sideplass Plass foran dør Manuell åpningskraft Dør Automatikk Dørhåndtak Merking 06 Innerdør Generelt Bredde Terskel Fri sideplass Manuell åpningskraft Automatikk Markering Dørhåndtak 07 Kommunikasjonsveier Bredde Gulv og vegger Skilting Merking Dør Ledelinjer Belysning og overflater Brytere Innredning 08 Trapp Generelt Bredde Inntrinn/opptrinn Rekkverh/håndlist Repos/hvilerepos Overflate Belysning Åpninger Godkjent iht ny TEK Godkjent iht REN Godkjent iht anbef. Ikke godkjent Kommentar

4 Sjekkliste, Drammen kommune Sjekkliste Side 3 09 Heis Generelt Repos foran heisdør Størrelse Innredning Merking, skilting, knapper Dør Automatikk Belysning Godkjent iht ny TEK 10 Toalett og garderobe med dusj Generelt Størrelse Dør Gulv Merking Belysning Markering Utstyr 11 Merking, skilting og manøverknapper Generelt Plassering Utforming 12 Rom (skole) Generelt Kjøkken/spesialrom Klasserom/grupperom Tavlevegg Møblering Gymsal Anre rom Arbeidsrom/kontor Fargevalg Resepsjon/skranke 13 Utomhus Generelt Trapp/rampe Utforming Godkjent iht REN Godkjent iht anbef. Ikke godkjent Kommentar

5 Sjekkliste, Drammen kommune 01 Parkering Side 1 Parkering Krav TEK 10-2 Generelle krav til utearealer I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Plassering Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplasstilpasset byggverkets funksjon. ( 8-9, ledd 1) Parkering skal være nær hovedinngang. ( 8-9, ledd 3a og 4a) I byggverk med parkeringsplasser skal disse være plassert nær heis. ( 8-9, ledd 3b) Parkeringsplasser for bevegelseshemmede plasseres i nærheten av byggverket. Avstand til tilrettelagt hovedinngang bør erfaringsmessig være mindre enn 25m. Avstand 25-50m fra hovedinngang kan fungere dersom atkomsten fra parkeringsplassen er tilnærmet horisontal. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede bør primært plasseres i ende av parkeringsrekke. Antall Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om, samt uteareal for allmenheten skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv. ( 8-9, ledd 3 og 4) Det må avsettes minimum 1 plass. Ved bygninger hvor det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede (sykehus, trygdekontor osv.) bør 5-10%, men minimum 2 plasser, reserveres bevegelseshemmede. Dersom eventuelle reguleringsbestemmelser for området gir lavere parkeringsdekning for funksjonshemmede enn en krever, vil ens krav være de som skal gjelde. Av samlet antall plasser bør 5-10 % være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Flere plasser må anlegges ved behov, eventuelt avklares med kommunen fra sak til sak. Merking Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket. ( 8-9, ledd 3c og 4b) Plassene må merkes og skiltes spesielt. Merking på bakken og skilting med P og symbol (piktogram) med kontrastmarkering mot bakgrunnsfarge. Utgave

6 Sjekkliste, Drammen kommune 01 Parkering Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Størrelse Byggverket skal ha tilstrekkelig oppstillingsplass for forutsatt vareleveranse ( 8-9, ledd 2) Plassene må ha følgende minimumsmål: lengde 5,0m og bredde 3,8m. Plassene bør ha følgende minimumsmål: lengde 6,0m og bredde 4,5m. (dette fordi det må være plass til heis bak eller ved siden av bilen). Plassenes fall bør være mindre enn 1: 65 begge veier. Merking og belysning Plassene må merkes og skiltes spesielt. Merking på bakken og skilting med P. Parkeringsanlegg I parkerings- og garasjeanlegg (P-hus) bør parkeringsplasser for bevegelseshemmede samles gruppevis, og fortrinnsvis nær utgang eller heis. Eventuelle sluser i fellesgarasjer må ha snuplass for rullestol og dører som rullestolbrukere kan åpne. Porthøyde bør være minimum 2,5m på grunn av høye spesialbiler. Tilgjengelig het til fortau Det er viktig å huske at det skal også være tilgjengelig å komme fra parkering og opp på fortau uten å måtte ferdes lenger enn nødvendig. Det bør da være en trinnfri løsning/ nedsenkning (rampe) i fortauet ved parkeringen slik at rullende lett kan komme opp på fortau. Utgave

7 Sjekkliste, Drammen kommune 01 Parkering Side 3 Illustrasjoner Figur 1 Merking av parkering. Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 2 Parkering for funksjonshemmede. Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 3 Nedsenkning/rampe i fortau for tilgjengelighet til fortau fra parkering Kilde: Husbanken, Eksempelsamling universell utforming Utgave

8 Sjekkliste, Drammen kommune 02 Atkomst Side1 Atkomst Krav i TEK Atkomst til byggverk Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for: - boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger - arbeidsbygning - bygning der publikum har adgang. Har byggverk flere likeverdige innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles for atkomst til én av dem. Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal i så fall være tydelig og spesielt merket. Der det er nødvendig av hensyn til bygningens forutsatte bruk skal kommunen kreve at atkomsten tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. For boligbygning der det ikke er krevet etter første eller tredje ledd at atkomsten skal være tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, skal det likevel vises på plan hvordan slik tilrettelegging kan utføres etter at bygningen er tatt i bruk. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Generelt Gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for forventet ferdsel og transport. Med gangatkomst menes gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal, og mellom disse. ( 8-5, ledd 1) Avstand Avstand fra parkering til hovedinngang bør ikke være mer enn 25m. Lenger avstand (maks 50m) krever tilnærmet horisontal atkomstvei. Bredde Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om skal i ha fri bredde minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m. Tverrfall skal være maksimum 2 %. ( 8-6, ledd 3a) Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum 1,4m. Dersom veien er lang bør bredden økes til 1,8m, eller det må være møteplasser med denne bredden i maksimum 12m avstand. Hele veibanen bør kunne holdes fri for snø og is. Bredde minimum 1,8m for alle veilengder.

9 Sjekkliste, Drammen kommune 02 Atkomst Side2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Stigning Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10. ( 8-6, ledd 1) Atkomst må være trinnfri og den bør være mest mulig horisontal. Stigning bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Norges handicapforbund anbefaler ikke bruk av brattere stigning enn 1:15. Ikke brattere enn 1:20. Hvilerepos for hver 0,6m stigning. Overflate Gangatkomst skal ha fast og sklisikkert dekke. ( 8-6, ledd 3b) Begynnelsen av veien samt et område rett foran inngangen bør være markert med et avvikende belegg, både tekstur og valør bør være forskjellig. Avvikende belegg må ha en overflate som er sklisikker og som ikke er til ulempe for bevegelseshemmede. Fast, jevn, ru og sklisikker overflate. Sprekker/fuger maks 10mm brede. Ledelinje må kunne sees av svaksynte og føles av blinde og være så rette som mulig. Oppmerksomhetsfelt ved retningsendring. Varmekabler bør vurderes i områder med stigning. Kanter Gangatkomst skal ha visuell og taktil avgrensing. ( 8-6, ledd 3c) Med bakgrunn i erfaring anbefales det at kanter ved fortau som skal benyttes av bevegelseshemmede, ikke er høyere enn 20mm. Det må videre ikke være kant ved start rampe eller i andre deler av atkomstvei. Kantsten eller ledegjerde på 100mm langs adkomstvei og rampe øker orientering for synshemmede.

10 Sjekkliste, Drammen kommune 02 Atkomst Side3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Merking mm Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gategrunn som gir villedende retningsinformasjon skal unngås. ( 8-5, ledd 2) Gangatkomst skal ha visuell og taktil avgrensing og nødvendig belysning. ( 8-6, ledd 3c og 3d) Atkomstveien bør være godt belyst. Atkomsten frem til inngangen må være uten hinder, og utstikkende skilt som kan være fare for blinde og svaksynte må unngås. Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst som er tilgjengelig for funksjonshemmede. Med tydelig og spesielt merket menes riktig bruk av lys, farger, kontraster, materialvariasjoner, skilting med bokstaver og skiltformat, samt en enkel og logisk plassering av merkingen. Blending må unngås. Glass foran skilt kan vanskeliggjøre lesing. Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Under skilt som henger fra tak eller som stikker ut fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på minst 2,1m. Det bør være benker og hvileplasser langs atkomstveien. Varme i gangstier og skilting av gangstier må vurderes. I bygninger planlagt for mange mennesker bør skiltprogram introduseres ved atkomstvei og inngang, og videreføres inn i bygget. Beplantning Unngå beplantning av allergene planter i nærheten av atkomst og inngang. Eks.: Bjørk, Or, Hassel og planter som gress og Burot.

11 Sjekkliste, Drammen kommune 02 Atkomst Side4 Illustrasjoner Figur 2 Ryddig og tydelig fortau der gangbaner markeres med jevnest materiale Figur 1 Atkomst Kilde: Deltasenteret, Ledelinjer i gategrunn Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder, Illustrert av Kristin Hille Figur 3 Lys kantsten avgrenser tydelig gangstien Kilde: Deltasenteret, Ledelinjer i gategrunn Figur 4 Ledelinjer i gategrunn Kilde: Deltasenteret, Ledelinjer i gategrunn

12 Sjekkliste, Drammen kommune 03 Inngangsparti Side 1 Inngangsparti Krav i TEK pkt. 3 Atkomst i byggverk I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang etter TEK skal atkomst videre fra hovedinngang og helt fram til, og inklusive inngangsdøren være brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede til følgende deler av byggverket: bolig på inngangsplanet bolig i bygning der det er krevet heis arbeidsplass, herunder pauserom og sanitærrom mv., egnet for orienterings- og bevegelseshemmede del av byggverk der publikum har adgang Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal være utformet slik at den er lett å finne og lett å bruke. Dersom bygningen har flere atkomster og disse er forbundet med innvendig kommunikasjonsvei, skal denne være brukbar for orienterings og bevegelseshemmede. (Se også TEK 10-21). Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Inngang Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst. Inngangsparti skal være sikkert og enkelt å bruke. Med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hovedinngangsdør. ( 12-4, ledd 1) Inngangsparti skal være trinnfritt. ( 12-4, ledd 2c) Det bør være minst mulig høydeforskjell mellom terreng utenfor og golv innenfor ytterdør. Ved inngang som det stilles krav til etter TEK 10-21, må eventuelt trapp suppleres eller erstattes med rampe. Så langt det er mulig må hovedinngangen være tilgjengelig for orienteringsog bevegelseshemmede. Alternativ inngang bør være tydelig og merket spesielt. Inngangen må være tydelig og stå i kontrast til fasaden slik at alle ser hvor døra til bygningen er. Det skal ikke være høydeforskjell mellom terreng ute og golv inne. Det skal ikke være terskel. Montering av lydfyr / snakkende skilt, som gir akustiske signaler/tale etter aktivisering med infrarødt lys anbefales. Alle bygg som skal tilrettelegges etter TEK 10-21, skal ha hovedinngang tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.

13 Sjekkliste, Drammen kommune 03 Inngangsparti Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Dør Betjening for eventuell automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for person i rullestol og slik at sammenstøt med dør unngås ( 12-4, ledd 2e) Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil være hensiktsmessig for både orienterings- og bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i henhold til TEK Hengslet dør bør ikke ha automatisk åpning når døren slår mot gangretning. Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig kraft, maksimum 20 N (2,0kg). For dører med automatisk åpning bør åpningstiden kunne reguleres. Se 05 Ytterdør Parti foran dør Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør. ( 12-4, ledd 2b) Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius. ( 12-4, ledd 2d) Tilfredsstillende snuareal for rullestol er et horisontalt plan på 1,5 x 1,5m. Flatt område 1,6 x 1,6m. Kontrastfarge, taktil merking, sklisikkert. Riståpninger med lengderetning i ganglinje. På innside: nedfelt dørmatte av god kvalitet. Eventuelt rekkverk/annen ledelinje skal føre fram til inngangsdør. Belysning Inngangsparti skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater. ( 12-4, ledd 2a) Inngang bør ha kunstig belysning som gir godt lys på trinn, ringeknapper, skilt etc. Godt belyst, uten blending.

14 Sjekkliste, Drammen kommune 03 Inngangsparti Side 3 Illustrasjoner Figur 3 Tydelig inngangsparti Kilde: Norges blindeforbund, Tilgjengelighetsguide. Figur 1 Hovedinngangen er lett å se og kan brukes av alle Kilde: Deltasenteret, En grunnskole for alle Figur 2 Tydelig inngang med automatiske skyvedører, glassmarkør og kontrast på markering i gulv. Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder, illustrert av Kristin Hille

15 Sjekkliste, Drammen Kommune 04 Rampe Side 1 Rampe Krav i TEK Rampe (utendørs og innendørs) Rampe skal utformes slik at den er hensiktsmessig i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der. Rampe som skal nyttes av bevegelseshemmede skal ikke ha større stigning enn at den er lett å bruke for person i rullestol. Slik rampe skal utføres med tilstrekkelige hvileplan tilpasset bevegelseshemmedes behov og ha god håndlist i to høyder på begge sider. Rampe som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning, jf. TEK Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Bredde Rampe skal ha bredde tilpasset forventet transport. Minimum bredde skal være 0,9 m. ( 12-18, ledd 1) Rampe må ha bredde minst 0,9m. Bredde fra 0,9 1,1m vil være mest hensiktsmessig. Stigning Stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. ( 12-18, ledd 2) Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol, bør ikke ha større stigningsforhold enn 1: 20, unntaksvis brattere, men maksimum 1: 12. Norges Handikapforbund anbefaler ingen brattere stigning enn 1:15. Stigningsforhold 1:20, ikke større stigningsforhold enn 1:12 for meget korte ramper. Tverrfall ikke større enn 1:65. Selv en liten endring i gulvnivå (skråplan) er pr. definisjon en rampe. Stigningsforhold må påføres plantegninger. Hvilerepos For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. ( 12-18, ledd 2) Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol, må avbrytes med hvilerepos for minst hver 0,6m stigning. Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være 1,5 x 1,5m. Det bør i tillegg utformes hvilerepos, 1,5 x 1,5m, ved topp og bunn av rampe og for minst hver 0,6m høydeforskjell. Repos foran inngangsdør Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius. ( 12-4, ledd 2d) Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være 1,5 x 1,5m. Minst 1,6 x 1,6m flatt område. Døra må ikke slå inn i dette arealet. Kontrastfarge, taktil merking (endring av struktur på underlag). Sklisikkert.

16 Sjekkliste, Drammen Kommune 04 Rampe Side 2 Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Overflate Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke. ( 12-18, ledd 2) Rampens begynnelse skal være markert i hele rampens bredde med luminanskontrast på minimum 0,8 m mellom markering og bakgrunn. Tilsvarende gjelder for rullebånd og rullende fortau. ( 12-18, ledd 4) Overflatedekket må være jevnt og sklisikkert. Fast, jevn og sklisikker (også ved regn og snø). Alle overganger mellom skrå og horisontale plan må markeres taktilt med kontrastfarge mot bakgrunn. Gjelder også for mindre nivåforskjeller (skråplan). Håndlist Rampe skal ha håndlister på begge sider i to høyder, 0,7 m og 0,9 m over dekke. Håndlist skal ha kontrast til vegg og rekkverk. ( 12-18, ledd 3) Rampe skal ha solid håndlist på begge sider. Det bør være håndlister i 0,7m og 0,9m høyde på begge sider. For å gi et godt grep for eldre og funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca 45mm. I hver ende bør håndlisten gå 0,3m forbi øvre og nedre del av rampen. Kontrastfarget. Avstand til bakenforliggende konstruksjon 50mm. Håndlister bør gå 300mm forbi ender av rampe. Krav om håndlister gjelder også for mindre nivåforskjeller (skråplan).

17 Sjekkliste, Drammen Kommune 04 Rampe Side 3 Illustrasjoner Figur 2 Rampe Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder, illustrert av Kristin Hille Figur 1 Rampe gjør eldre bygg tilgjengelige Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder

18 Ytterdør Sjekkliste, Drammen kommune 05 Ytterdør Side 1 Krav i TEK Bevegelige bygningsdeler Dører til og i arbeidsbygning, publikumsbygning og i deler av bolig som er tilrettelagt for orienteringsog bevegelseshemmede skal ha slik passasjebredde at vanlig rullestol kan passere med god og sikker klaring til karm og dørblad. Slike dører skal være lette å bruke, lette å se og skal være lette å åpne for orienterings- og bevegelseshemmede. Dør som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Generelt Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. ( 12-15, ledd 1) Dører som skal kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede skal plasseres i forhold til tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik at en rullestolbruker skal kunne betjene døren. Det må ikke være hindringer foran døren, som stolper o.l. Det er passasjebredden som er avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig åpning er derfor ikke egnet. Glassdører og glassfelt i bunnen av trapper må unngås. Ved fall i trapp vil slike felt og dører kunne føre til alvorlige skader. Bredde Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann. ( 12-15, ledd 2) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m. ( 12-15, ledd 2a) Følgende dører må ha minst 10M og må kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede: dører i inngang til bygg nevnt i TEK dører i kommunikasjonsvei inngangsdører i boenhet Vurder å dele døren i to fløyer når dørbredde blir over 12M. Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. ( 12-15, ledd 2c)

19 Sjekkliste, Drammen kommune 05 Ytterdør Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Terskel Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. ( 12-15, ledd 3d) En dør er normalt anvendelig for bevegelseshemmede dersom terskelhøyden ikke overskrider 25mm ferdig innsatt. Terskelen bør være avfaset. Ingen terskel. Vurder heveterskel eller slepeterskel dersom terskel likevel kreves. Fri sideplass Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider. ( 12-15, ledd 3e) Når en beveger seg med slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum 0,3m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende vegg må være over 1,4m. Når en beveger seg mot slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum 0,5m. Avstand til motstøtende vegg må være over 1,8m. Ved selvlukkende og tunge dører: Når en beveger seg med slagretningen minimum 0,5m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. Når en beveger seg mot slagretningen minimum 0,8m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. Fri sideplass ved skyvedør: minimum 0,3m på alle fire sider. Parti foran dør Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius. ( 12-4, ledd 2d) Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør. ( 12-4, ledd 2b) Tilfredsstillende snuareal for rullestol er et horisontalt plan på 1,5 x 1,5m. Flatt område 1,6 x 1,6m. Kontrastfarge, taktil merking, sklisikkert. Riståpninger med lengderetning i ganglinje. På innside: nedfelt dørmatte av god kvalitet. Eventuelt rekkverk/annen ledelinje skal føre fram til inngangsdør. Manuell åpningskraft Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. ( 12-15, ledd 3b) Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig kraft, maksimum 20 N (2,0kg). Manuell kraft 5 10 N (0,5 1kg). Når manuell kraft overstiger 20 N (2kg) må dør ha elektrisk døråpner. Dør Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. ( 12-15, ledd 3a) Dør må være lett å se. Dørblad og/eller karm i kontrastfarge.

20 Sjekkliste, Drammen kommune 05 Ytterdør Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Automatikk Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m. ( 12-15, ledd 3c) Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil være hensiktsmessig for både orienterings- og bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i henhold til TEK Hengslet dør bør ikke ha automatisk åpning når døren slår mot gangretning. For dører med automatisk åpning bør åpningstiden kunne reguleres. Skyvedør er mest hensiktsmessig. Betjeningsknapp for automatikk må plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås. Betjeningsknappen må være lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og være merket med nøkkelsymbol. Plasseres 1,0m fra gulv. Åpningstid minimum 30 sek. Ved karuselldører må det i tillegg være egen dør med elektrisk døråpner. Karuselldør bør unngås. Dørhåndtak For at manøverknapper og liknende utstyr skal kunne brukes av publikum, må de plasseres 0,9m og 1,1m over gulv ikke for lavt for stående og ikke for høyt for sittende. Dørhåndtak i kontrastfarge til dørblad. Bøyleformet. Klaring til dørblad minimum 40mm. Monteres i høyde 1,0m fra golv. Dørhåndtak bør ikke inneholde nikkel. Lengde minimum 100mm. Merking Glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei skal ha personsikkerhetsrute dersom det ikke avskjermes på annen måte. ( 12-20, ledd 2) Glassfelt i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt. ( 12-20, ledd 3) Store glassfelt i dør, dører med fast sidefelt samt skillevegger bør, dersom glasset ikke er avskjermet, ha sikkerhetsglass klasse F. Materialer som kan være vanskelig å se og som kan forveksles med dør, må være tydelig merket. Forskriftens krav er begrunnet i risiko for personskader og av hensyn til orienteringshemmede og barn. Glassfelt merkes tydelig i to høyder 0,9m og 1,5m over gulv, med horisontale markeringsbånd eller losholter i glassfeltets bredde. Vurder markering i gulv. Det bør være et opplyst område rundt ytterdør.

21 Sjekkliste, Drammen kommune 05 Ytterdør Side 4 Illustrasjoner Figur 1 Inngang med automatisk skyvedør, horisontalt område foran dør med markering i underlag. Dårlig kontrast på dør gjør døra usynlig. Foto: Helle Grov (bildet er tatt på Kastellet skole) Figur 2 Tydelig inngangsparti med ledelinje i kontrast og relieff til inngang, markert felt foran dør og automatisk døråpning. Kilde: Norges Blindeforbund, Tilgjengelighetsguide. Figur 3 Tydelig inngangsparti som ivaretar bevegelses-, syns- og orienteringshemmede. Foto: Trondheim kommune

22 Sjekkliste, Drammen kommune 06 Innerdør Side 1 Innerdør Krav i TEK Bevegelige bygningsdeler Dører til og i arbeidsbygning, publikumsbygning og i de deler av bolig som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal ha slik passasjebredde at vanlig rullestol kan passere med god og sikker klaring til karm og dørblad. Slike dører skal være lette å bruke, lette å se og skal være lette å åpne for orienterings- og bevegelseshemmede. Øvrige dører til rom for varig opphold skal være så brede at de ved vanlig transport i forhold til rommets funksjon, kan passeres komfortabelt med tilstrekkelig klaring til karm og dørblad. Dør skal være lett å bruke og lett å se, og skal kunne brukes av orienteringshemmede. Dør som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Generelt Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. Dører som skal kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede skal plasseres i forhold til tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik at en rullestolbruker skal kunne betjene døren. Det må ikke være hindringer foran døren, som stolper o.l. Det er passasjebredden som er avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig åpning er derfor ikke egnet. Glassdører og glassfelt i bunnen av trapper må unngås. Ved fall i trapp vil slike felt og dører kunne føre til alvorlige skader. Bredde Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann. ( 12-15, ledd 2) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m. ( 12-15, ledd 2a) Dører til alle rom der en rullestolbruker kan få behov for adgang, bør være minst 9M. Følgende dører må ha minst 10M og må kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede: dører i kommunikasjonsvei inngangsdører i boenhet Karmmål minimum 10M (fri bredde 90cm). Skyvedør: minimum 10M på grunn av plass for bøylehåndtak. Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. ( 12-15, ledd 2c)

23 Sjekkliste, Drammen kommune 06 Innerdør Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Terskel Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. ( 12-15, ledd 3d) Innvendige dører bør helst være uten terskel, såfremt dette ikke strider mot branntekniske krav eller lydkrav i TEK. En dør er normalt anvendelig for bevegelseshemmede dersom terskelhøyden ikke overskrider 25mm ferdig innsatt. Terskelen bør være avfaset. Unngå terskler. Hvis likevel terskel velges: maksimum høyde 20mm, avfaset. Heveterskel eller slepeterskel bør vurderes der brann- og lydkrav krever terskel. Fri sideplass Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider. ( 12-15, ledd 3e) Når en beveger seg med slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum 0,3m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende vegg må være over 1,4m. Når en beveger seg mot slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum 0,5m. Avstand til motstøtende vegg må være over 1,8m. Ved selvlukkende og tunge dører: Når en beveger seg med slagretningen minimum 0,5m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. Når en beveger seg mot slagretningen minimum 0,8m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. Alternativ løsning ved mindre avstand fra dørens låskant er elektrisk døråpner. Fri sideplass ved skyvedør minimum 0,3m på alle fire sider. Manuell åpningskraft Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. ( 12-15, ledd 3b) Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig kraft, maksimum 20 N (2,0kg). Manuell kraft 5-10 N (0,5 1kg). Når manuell kraft overstiger 20 N (2kg) må dør ha elektrisk døråpner. Ved manuell kraft større enn 20 N (2kg) må dør ha elektrisk døråpner. Kommunikasjonsvei i publikumsbygg og boligbygg med krav om heis må dør ha automatisk døråpner. OBS: Ved ettermontering av dørautomatikk på slagdører krever dette ca 20cm over dørkarm.

24 Sjekkliste, Drammen kommune 06 Innerdør Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Automatikk Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m. ( 12-15, ledd 3c) Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil være hensiktsmessig for både orienterings- og bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i henhold til TEK Hengslet dør bør ikke ha automatisk åpning når døren slår mot gangretning. For dører med automatisk åpning bør åpningstiden kunne reguleres. Skyvedør er mest hensiktsmessig. Betjeningsknapp for automatikk må plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås. Betjeningsknappen må være lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og være merket med nøkkelsymbol. Plasseres 1,0m fra gulv. Åpningstid minimum 30 sek. Markering Glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei skal ha personsikkerhetsrute dersom det ikke avskjermes på annen måte. ( 12-20, ledd 2) Glassfelt i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt. ( 12-15, ledd 3) Store glassfelt i dør, dører med fast sidefelt samt skillevegger bør, dersom glasset ikke er avskjermet, ha sikkerhetsglass klasse F. Materialer som kan være vanskelig å se og som kan forveksles med dør, må være tydelig merket. Forskriftens krav er begrunnet i risiko for personskader og av hensyn til orienteringshemmede og barn. Dørblad og/eller karm i kontrastfarge. Glassfelt merkes tydelig i to høyder, 0,9m og 1,6m over gulv, med horisontale markeringsbånd eller losholter i glassfeltets bredde. Vurder markering i gulv. Dører i korridor bør i tillegg til allmennbelysning ha punktbelysning. Dørhåndtak Dørhåndtak i kontrastfarge til dørblad. Bøyleformet. Klaring til dørblad minimum 40mm. Monteres i høyde 1,0m fra gulv. Dørhåndtak bør ikke inneholde nikkel. Lengde minimum 100mm.

25 Sjekkliste, Drammen kommune 06 Innerdør Side 4 Illustrasjoner Figur 3 Manøvrering av rullestol gjennom dør Kilde: REN veiledning til teknisk Figur 2 Dør uten kontrast. Døra blir vanskelig å se. Foto: Helle Grov (bilde tatt på Filten Serviceboliger) Figur 1 Dør med kontrast. Foto: Helle Grov (bilde tatt på Buskerud Fylkeskommune)

26 Sjekkliste, Drammen kommune 07 Kommunikasjonsveier Side 1 Kommunikasjonsveier Krav i TEK 10-5 Generelle krav til kommunikasjonsveier Kommunikasjonsveier skal utformes slik at de er hensiktsmessige i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der. De skal være utformet slik at de kan brukes av orienteringshemmede. Der det er krevet, skal kommunikasjonsvei være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Ved nivåforskjeller skal kommunikasjonsvei ha forsvarlig stigningsforhold og ha solid håndlist på begge sider. Slik håndlist skal gi godt grep. Der nivåforskjell skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede må den være utformet slik at person i rullestol kan benytte begge håndlistene. Kravene gjelder for kommunikasjonsveier til alle bygninger og deler av bygninger som nevnt under TEK pkt. 3 Atkomst i byggverk. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Bredde Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes. ( 12-6, ledd 1) Fri korridorbredde min 1,5m ved store kommunikasjonsveier. Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tiltrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. ( 12-6, ledd 5b) Gulv og vegger Nivåforskjell og åpning i gulv skal sikres slik at personer og husdyr ikke utsettes for fare. Nivåforskjell skal være tydelig merket og ha nødvendig belysning. ( 12-6, ledd 3) Kommunikasjonsvei skal være trinnfri. Stigning skal ikke være større enn 1:20. ( 12-6, ledd 5a) Fremheving av form skjer ved å variere lyset, fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr mer enn valørforskjeller. Korridorer med vindu i enden vil kunne medføre blending og redusere muligheten for synshemmede til å finne frem. Slike løsninger må unngås. Det bør tilstrebes mest mulig helhetlige flater i fargevalør. I korridor må golvbelegg være hardt, jevnt og sklisikkert. Bruk ensfarget gulv, ikke mønstret (dette er forvirrende for syns/orienteringshemmede ). Unngå mørk farge og blanke overflater som kan gi blending mot gulvet. Lyse farger er å anbefale. Gulv og vegger bør ha ulike fargevalører. Det er anbefalt mørkere gulv enn vegg. Gulvbelegg må være enkelt å rengjøre.

27 Sjekkliste, Drammen kommune 07 Kommunikasjonsveier Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Skilting Kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i. ( 12-6, ledd 2) Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer. ( 12-5, ledd 5c) Auditiv informasjon skal suppleres med visuell informasjon. ( 12-6, ledd 5d) Ved endring av gangretning skal retningsinformasjon angis dersom det er nødvendig. Repeterende informasjon skal være mest mulig lik i hele bygningen. ( 12-6, ledd 5g) Se 11 Merking, skilting og manøverknapper. Merking Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder i kommunikasjonsvei. For å unngå fare for sammenstøt skal søyler være synlige i forhold til omgivelsene. Søyler og lignende skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivelser eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge. ( 12-6, ledd 5f) Søyle må ha fargekontrast mot bakgrunn, helst hele søylen eller nedre del inntil høyde 1,5m, evt. kun i to høyder (0,9 og 1,5m)

28 Sjekkliste, Drammen kommune 07 Kommunikasjonsveier Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Dør Se 05 Ytterdør og 06 Innerdør Dører skal komme tydelig frem i kommunikasjonsvei. Se 05 Ytterdør og 06 Innerdør Ledelinjer Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir villedende retningsinformasjon skal unngås. ( 12-6, ledd 5h) Ledelinjer kan markeres ved striper i gulv i kontrastfarge, reliefflinjer i gulv, lysarmatur i tak eller håndlister. Legges i gangretningen. Bredde 26mm. Ledelinjer må være så rette som mulig. Ved retningsendring må dette markeres med rette vinkler og oppmerksomhetsfelt. Det er ikke hensiktsmessig å bruke mønster i gulv kun til pynt, dette kan skape forvirring. Ledelinjen skal føre hen til et mål. Belysning og overflater Blendende motlys skal unngås i kommunikasjonsvei. ( 12-6, ledd 5e) Generelt må dagslys, kunstig belysning og fargevalg planlegges samtidig for å fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Fremheving av form skjer ved å variere lyset, fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr mer enn valørforskjeller. Viktige steder som f.eks. informasjonstavler o.l. bør markeres med spesiell farge samt kunstig belysning. Kombinasjon av direkte og indirekte belysning. I korridor bør blendende motlys av dagslys i ende av korridoren unngås. Dagslys bør falle inn fra siden. Unngå blanke overflater som er uheldig for svaksynte. Allmenn belysning som plasseres slik at den viser retning langs kommunikasjonsveier er til god hjelp særlig for svaksynte. Punktbelysning på inngangsdører, heisdører, utstyr, installasjoner og lignende skaper oppmerksomhet på viktige elementer. Brytere Brytere bør ha kontrastfarge mot bakgrunnsfarge. Monteres i høyde 1,0m fra gulv.

29 Sjekkliste, Drammen kommune 07 Kommunikasjonsveier Side 4 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Innredning Viktige steder som for eksempel informasjonstavler og lignende bør markeres med spesiell farge samt kunstig belysning. Skranker for betjening av publikum må ha et nedsenket parti for sittende, høyde ca. 800mm, åpent i forkant for rullestol. For øvrig høyde for stående ca. 1100mm. Sperreinnretninger må ha kontrasterende farger i forhold til bakgrunn. Informasjonstavler og betjeningstavler, 300 lux.

30 Sjekkliste, Drammen kommune 07 Kommunikasjonsveier Side 5 Illustrasjoner Figur 1 Ledelinje i kontrastfarge med hamret overflate. Figur 2 Ledelinjer på vegg. Kilde: Sintef, Ledelinjer i bygninger Kilde: Sintef, Ledelinjer i bygninger Figur 4 Skranke tilrettelagt også for Figur sittende 4 Skranke med tilrettelagt plass ben også under for sittende disken. med plass til ben under skranken. Krykkeholder. Figur 3 Mønster i gulvet som kunne fungert som ledelinje leder inn i et glassrekkverk. Forvirrende og farlig for syns og orienteringshemmede. Foto: Helle Grov, bilde tatt på Buskerud Fylkeskommune Foto: Helle Grov (Bilde tatt på Buskerud Fylkeskommune) Kilde: Sintef, Ledelinjer i bygninger

31 Sjekkliste, Drammen kommune 08 Trapp Side 1 Trapp Krav i TEK Trapp Trapp skal være lett å gå i, ha jevn stigning og ha god håndlist på begge sider. Inntrinn og trinnhøyde skal hver for seg være mest mulig lik i hele trappens lengde. For svingte trapper skal inntrinn også i indre ganglinje være tilstrekkelig til at trappen er god å gå i. Bredde i trapp skal tilpasses trappens utforming og den transport som skal skje i trappen. Hovedtrapp til bruksenheter samt trapp i bruksenhet som eneste atkomst til en etasje, skal være tilrettelagt for transport av flyttelass og for transport ved sykdom. Trapp som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømming, jf. TEK Hovedtrapp skal ha rette løp. Slike trapper skal ha tilstrekkelig hvileplan for å gjøre trappen egnet for bevegelseshemmede og ha god håndlist i to høyder på begge sider. Se også krav i TEK 7-41 pkt. 3 for utforming av trapp og REN veiledning til teknisk REN 7-41 pkt. 3. Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Generelt Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. ( 12-16, ledd 1) Ganglinje i trapp som ikke har rette løp, følger en sirkelbue der trappen svinger. Hovedtrapp skal ha rette løp. Trapp som ikke har rette løp, må ha effektiv bredde minst som i trapp med rette løp. Hovedtrapp i arbeids- og publikumslokaler skal ha rette løp. Bredde Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m. ( 12-16, ledd 1f) Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m. ( 12-16, ledd 2a) Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende trapp med rette løp. ( 12-16, ledd 1g) For trapp med rette løp gjelder følgende tommelfingerregel for minste bredde: interntrapp i boenhet minst 0,8m hovedtrapp utenom boenhet bredde minst 1,1m andre trapper minst 0,9m Trapp som ikke har rette løp, må ha effektiv bredde minst som i trapp med rette løp. Bredde mellom håndlister for hovedtrapp minimum 1,1m. Andre trapper bredde minimum 0,9m. Hovedtrapp må dimensjoneres for transport av båre, hvis bygningen ikke har heis som er stor nok til slik transport.

32 Sjekkliste, Drammen kommune 08 Trapp Side 2 Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Inntrinn/ opptrinn Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. ( 12-16, ledd 1b) Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være minimum 0,25 m. ( 12-16, ledd 1c) For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være minimum 0,15 m. ( 12-16, ledd 1g) Trapp skal ha forsvarlig stigningsforhold. Inntrinn i ganglinje bør være minst 0,25m. Innvendige trapper for vanlig trafikk bør ha en stigningsvinkel på grader. Utvendige trapper bør være slakere med en stigningsvinkel på grader og med trinnhøyde mm. Opptrinn innvendige trapper mm. Opptrinn bør ikke være åpne. Utspring trappenese bør helst unngås. Dybde inntrinn anbefales mm. Dersom trapp har åpne opptrinn, bør åpning være mindre enn 50mm. Trappeformelen gir i de fleste tilfeller gode stigningsforhold. Rekkverk/ håndlist Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider. ( 12-16, ledd 1a) Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlist skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos. ( 12-16, ledd 2b) Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres taktilt på håndløperens underside. Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. ( 12-16, ledd 3b) Trapp skal ha solid håndlist på begge sider. Håndlist skal gi godt grep. Håndlister i trapp bør monteres med overkant ca. 0,9m over inntrinnets forkant og eventuelt håndlist beregnet på barn ca. 0,2m lavere. For å gi godt grep for eldre og funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca. 45mm. Hovedtrapp skal ha god håndlist i to høyder på begge sider. Solid håndlist i kontrastfarge på begge sider. Minst 50mm fri avstand mellom håndlist og vegg. Håndlister skal være runde med diameter 45mm. Håndlister bør gå 0,3m forbi enden av trappeløp oppe og nede og må avsluttes slik at man ikke kan hekte seg fast. Ved minst to trappetrinn bør trapp være utstyrt med rekkverk begge sider. Rekkverk i kontrastfarge til bakgrunn. Åpninger i rekkverk maksimum 100mm, men 50mm for åpninger som ligger slik til at de minste barna kan få kroppen igjennom. Rekkverkhøyde 0,9m. Rekkverk med vertikale spiler ved trappeavsatser bør ha høyde 1,1m fra golv. Håndlist bør videreføres ved trapperepos slik at de fungerer som ledelinjer for synshemmede.

33 Sjekkliste, Drammen kommune 08 Trapp Side 3 Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Repos/ hvilerepos Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall. Det skal være repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m. ( 12-16, ledd 1d) Dybde på repos fra trinnforkant eller fra rekkverk til motstående vegg skal være minimum 1,5 m. ( 12-16, ledd 2d) Trapperepos med inngang til boenhet må dimensjoneres slik at det kan nyttes av personer med nedsatt funksjonsevne. Reposet bør være dimensjonert for båretransport fordi transport i sittebåre kan være svært uheldig. Bredde på trapperepos ved inngang til leilighet bør derfor ikke være mindre enn 1,3m. Trinn bør ikke skjæres inn i eller stikke ut over repos. Repos som skal brukes av rullestolbrukere må ha tilstrekkelig størrelse til betjening av dørene. Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være 1,5 x 1,5m. Hovedtrapp i arbeids- og publikumslokaler skal ha rette løp. Høydeforskjell mellom hvileplan bør ikke være over 3,5m. Repos ved inngang og mellomrepos i rettløpstrapp må ikke være mindre enn 1,6 x 1,6m. For trapp i arbeids- og publikumslokaler må høydeforskjell mellom hvileplan ikke være over 2,4m. Hvileplan bør ha plass til klappsete. Håndlist bør videreføres ved trapperepos slik at de fungerer som ledelinjer for synshemmede. Overflate Inntrinn skal ha sklisikker overfalte. ( 12-16, ledd 1e) Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde. ( 12-16, ledd 2c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. ( 12-16, ledd 3c) Det må benyttes overflatebelegg som er sklisikkert og gangsikkert. Kant mot nivåforskjell og trinn i trapp må merkes med kontrastfarge eller annet materiale. Inntrinn må markeres på trappenesen, slik at man kan se trinnenes avsats når man står på toppen av trappen. Hovedtrapp må markeres med kontrastfarge og med følbar markering foran øverste og nederste trinn slik at man gjøres oppmerksom på hvor trappen begynner og slutter. Fast, jevn og sklisikker overflate, unngå reflekser. Repos og hvileplan må markeres for svaksynte og trapp bør ha markeringsfelt oppe og nede med dybde minimum 1,0m. Trappenese og inntrinn må være i samme plan og sklisikre. Trappenese i kontrastfarge og relieff (taktil merking) med 30mm på alle trinnforkanter (opp og inntrinn). Kant mot nivåforskjeller og trinn merkes med kontrasterende belegg og annen overflate.

34 Sjekkliste, Drammen kommune 08 Trapp Side 4 Element Ny byggteknisk REN Veiledning til teknisk Belysning Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. ( 12-16, ledd 1e) Det er viktig at trappetrinn og ramper er godt opplyst. Blendfri og refleksfri belysning. Unngå motlys i trapp. Åpninger Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05m. ( 12-17, ledd 4) Trappeløp, rekkverk og vegg som begrenser trapp/rampe, må ikke ha slike åpninger at personer kan utsettes for fare, maksimum 0,10m (0,5m hvor krabbende/krypende barn kan nå åpningen)

35 Sjekkliste, Drammen kommune 08 Trapp Side 5 Illustrasjoner Figur 1 trapp rekkverk og håndlister Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Figur 2 Trapp uten markerte trappeneser. Trinnene synes ikke og trappa blir farlig Foto: Helle Grov (bilde tatt på Skoger skole) Figur 3 Trapp med godt merkede trappeneser, håndlist i to høyder og forlenget innsvinget håndlistendelser. Foto: Trondheim kommune Figur 4 Trapp med for brede trappeneser, trinnene går i ett, og dårlig kontrast mellom håndlist og bakgrunn. Det er lett å henge igjen i håndlist med klær. Foto: Trondheim kommune

36 Sjekkliste, Drammen kommune 09 Heis Side 1 Heis Krav i TEK Krav om heis I bygning som har heis, skal minst én heis være tilgjengelig og brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede. Dersom ikke alle heisene er det, skal heis som er stor nok for rullestolbruker være tydelig og spesielt merket. Arbeids- og publikumsbygninger med mer enn 3 etasjer, samt boligbygning med felles inngang til flere enn 12 boliger og flere enn 4 etasjer, skal ha heis. Bygningen kan i tillegg ha inntil en underetasje eller ett garasjeplan uten at det kreves heis. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk universell utforming Generelt Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. I etasjetallet skal alle måleverdige plan medregnes. Byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform. Løfteplattform og heis skal være allment tilgjengelig. ( 12-3, ledd 1) For at heisen skal være lett å finne vil en sentral plassering i forhold til atkomst til bygningen være best. Ledelinje fra atkomst til heis i relieff og kontrastfarget underlag anbefales. Repos foran heisdør Snuareal foran heisdør diameter minimum 1,5m. Størrelse Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 2,1 m i byggverk med tre etasjer eller flere. ( 12-3, ledd 1a) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 1,6 m i byggverk med kun to etasjer. ( 12-3, ledd 1b) I heis beregnet for rullestolbrukere må arealet på heisstolens golv være minimum 1100 x 1400mm (b x d). Dersom det er ønskelig at alle typer av rullestoler (klasse A, B og C) skal kunne snu, bør stoldimensjonen (b x d) være 1400 x 2000mm. Heisstol bør være minimum 1350 x 1400mm (b x d). I omsorgsboliger og institusjoner må det være båreheis, heisstol minimum 1300 x 2100mm (b x d). I sykehjem må det være sengeheis, heisstol minimum 1400 x 2400mm (b x d). Løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 1,6 m. ( 12-3, ledd 1c)

37 Sjekkliste, Drammen kommune 09 Heis Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk universell utforming Innredning Døråpning må plasseres på kortside. Klappsete anbefales, 0,5m over golv. Sklisikkert golv. Tilstreb ulik farge mellom golv og vegg. Unngå blanke overflater. Håndlist monteres i høyde 0,9m fra golv, rund med diameter 45mm og kontrastfarge til vegg. Dersom heisen ikke har gjennomgående dører, bør speil monteres på vegg motstående til døråpning slik at rullestolbrukere/ambulansepersonell ser hvor de rygger med stol/båre. Speil i høyde 0,8m fra golv, overkant 1,9m fra golv. Avstanden mellom heisgulv og repos må være minst mulig slik at man unngår å sette fast sko, stokk, forhjul på rullestol o.l. Det anbefales båreheis også i flerleilighetsbygg og publikumsbygg. Merking, skilting og manøverknapper Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. skal være enkle å forstå og betjene. ( 12-21, ledd 1) Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift. ( 12-21, ledd 2) Betjeningspanel skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over ferdig gulv. ( 12-21, ledd 3a) Skilt, symbol og tekst skal være slik utformet, plassert og belyst at det er lett å lese og lett å oppfatte. Krav om merking omfatter også løfteplattformer og trappeheiser. Manøverknapper må ha etasjeangivelse i lesbar skriftstørrelse supplert med taktil merking, enten som blindeskrift eller som opphøyde tall/bokstaver i en lesbar høyde. Manøverknapper skal være utformet og plassert slik at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede. Etasjeknappene skal ha blindeskrift og bør være horisontalt montert med høyde over golv 0,9 1,1m. Ikke bruk touchpanel, dette gjør at svaksynte/blinde som er avhengig av å føle seg frem ikke kan bruke heisen. Avstand til hjørne minimum 0,5m. Tilkallingsknapp plasseres på vegg ved siden av heisdør og på samme side som betjeningspanel inne i heisstolen. All merking, skilting og manøverknapper må ha kontrastfarge til bakgrunn. Versalhøyde minimum 25mm. Skiltskrift med versalhøyde minimum 80mm. (NS 3800), relieffskrift med opphøyde bokstaver. Merking av etasje både i heis og på utsiden av heis tydelig synlig også fra heisens innside når dørene åpnes (etasjeskilt på motstående vegg).

38 Sjekkliste, Drammen kommune 09 Heis Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk universell utforming Dør Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform. ( 12-15, ledd 3a) Heisdørens lysmål bør ha en bredde på minst 900mm. Kontrastfarge på karm og/eller heisdør. Lydsignal ved åpning av dør. Digital stemme som angir etasje anbefales. Golvbelegg foran heisdør med annen struktur (taktilt) og farge (kontrast) enn ellers. Automatikk Automatisk skyvedør, åpningstid minimum 30 sek. Heisen bør være tilgjengelig for alle. Det betyr at det bør ikke være nøkkelordninger for spesielle personer, f.eks at det kun er funksjonshemmede som kan bruke heis på skolen ved å få tildelt egen nøkkel. Alle skal kunne bruke heisen uten å måtte ta kontakt med personaler. Belysning Blendfri. Lyd- og lyssignal i heisstol og på repos. Lyssignal i høyde 1,8 2,0m fra golv.

39 Sjekkliste, Drammen kommune 09 Heis Side 4 Illustrasjoner Figur 1 Heisdør, tilkallingsknapp og skilting Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 2 Utforming og innredning av heisstol Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 3 Liggende heispanel med god kontrast og blindeskrift Kilde: Norges Blindeforbund, Tilgjengelighetsguide

40 Sjekkliste, Drammen kommune 10 Toalett og garderobe med dusj Side 1 Toalett og garderobe med dusj Krav i TEK Toaletter, garderobe m.v. I arbeidsbygninger skal det være adskilte toaletter for damer og herrer. Et tilstrekkelig antall, minst ett, skal være utformet og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. I publikumsbygninger med toalett, garderobe eller sanitærrom for publikum skal et tilstrekkelig antall slike rom, minst ett, være utformet og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. Toalett, garderobe eller sanitærrom som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal være særskilt og tydelig merket. Bolig skal ha planløsning og være tilrettelagt slik at det er enkelt å innpasse toalett som kan benyttes av orienterings- og bevegelsehemmede. Krav i Lov om Arbeidsmiljø 4-1 pkt. 4 (4) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med funksjonshemming kan arbeide i virksomheten. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Generelt I byggverk med krav om skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse være universelt utformet. ( 12-9, ledd 2) Størrelse Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett og minimum 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. ( 12-9, ledd 2b) Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant. ( 12-9, ledd 2c) Handikaptoalett dimensjoneres slik at rullestolbrukere lett kan nå alt utstyr i rommet, og med standard minstemål på 2200mm x 2250mm hvis det er ett toalett. Minstemålet er 1800mm x 2250mm dersom det er to i nærheten av hverandre. I handikaptoalett med disse minstemålene må utstyr plasseres nøyaktig slik de er beskrevet i henvisningene. Snusirkel for rullestol minimum diameter 1,6m. To toalett minimum 2050mm x 2050mm kan også brukes dersom de har speilvendte løsninger. Merk plassering av utstyr i forhold til hverandre. Dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m. ( 12-0, ledd 2d)

41 Sjekkliste, Drammen kommune 10 Toalett og garderobe med dusj Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Dør Se 06 INNERDØR Slagdør med bredde 10M må slå ut. Bøylehåndtak på innside, monteres midt på dør 0,85m over golv på skrå med laveste punkt mot hengselside. Dør må være terskelløs. Låsemekanismen må være lett å se og lett å bruke. Skyvedør bør vurderes. Se 06 Innerdør Gulv Toalett bør planlegges med sklisikre golv. Merking Handikaptoalett skal være tydelig merket med symbol. Se 11 Merking, skilting og manøverknapper. Belysning Speil og lys må være installert på en slik måte at de virker ledende og ikke forvirrer. Blendingsfri belysning enten over eller på begge sider av speil. Markering Gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg. ( 12-9, ledd 2a) Kontrastfarger og markeringer må brukes for å tilrettelegge for orienteringshemmede, f.eks. må vask og WC komme tydelig frem i rommet. Golv og vegg i ulik fargevalør (kontrast). Gulv anbefales mørkere enn vegg. Alt montert utstyr må ha kontrastfarge mot bakgrunn.

42 Sjekkliste, Drammen kommune 10 Toalett og garderobe med dusj Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Utstyr Toalett skal ha håndstøtte på begge sider. ( 12-9, ledd 2b) Dusjhode skal være høyderegulerbart og dusjsone skal ha veggmontert utstyr. ( 12-9, ledd 2d) Armatur på servant og i dusj skal ha ettgrepshendel. Armatur i dusj skal i tillegg ha termostat. ( 12-21, ledd 3c) Speil bør monteres slik at både sittende og stående kan bruke det. Med sanitærrom menes her f.eks. bad/dusj. Det bør monteres støttehåndtak. I dusj bør håndtaket monteres 0,9m 0,95m over golv. Eventuelt bør sluk monteres til side for der man skal stå. Toalett plasseres på motstående vegg for dør. Avstand ut fra vegg slik at forkant av toalett kommer 0,85m fra bakvegg. Sideplass toalett på den ene side minimum 0,90m. Med ett handikaptoalett må det være minimum 0,90m på begge sider. Toalettsete i høyde 0,46m over gulv. Armstøtter på begge sider Toalettpapirholder plasseres under armstøtter på begge sider. Servant plasseres med avstand forkant servant til vegg 0,60m. Fri høyde under servant må være minimum 0,67m. Høyde overkant servant 0,80m fra golv. Inntrukken vannlås eller HC vask. Servantbatteri må ha enhånds grep, lang hendel og skoldesperre Speil med underkant ned til servant og overkant i høyde 1,90m fra golv. Såpedispenser og tørkepapir monteres med underkant 1,0m fra golv i kontrastfarge til bakgrunnsfarge. Dusj: Et støttehåndtak, lengde 0,3m, monteres horisontalt i høyde 0,9m fra golv. Et håndtak, lengde 0,3m, monteres vertikalt nær dusjarmatur i høyde 1,1m fra golv. Dusjareal bør være minimum 1,10m x 1,10m, helst 1,4m x 1,4m.

43 Sjekkliste, Drammen kommune 10 Toalett og garderobe med dusj Side 4 Illustrasjoner Figur 1 Plassering v utstyr på et HC toalett Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 2 Plassering av utstyr i HC dusj Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Illustrert av Kristin Hille Figur 3 God plassering av utstyr. Mangel på kontrast mellom utstyr og vegg. Foto: Helle Grov (Bilde tatt på Filten Serviceboliger) Figur 4 God plass foran og på begge sider Figur 4 God plass foran og på begge sider avtoalett. God kontrast mellom vegg og utstyr. av toalett. God kontrast mellom vedd og Kilde: utstyr. NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder

44 Sjekkliste, Drammen Kommune 11 Merking, skilting og manøverknapper Side 1 Merking, skilting og manøverknapper Krav i TEK Manøverknapper, skilt e.l. Manøverknapper, hendler, håndtak, kraner, brytere og kontakter e.l. som er vanlige for bygningens bruk, skal være utformet, plassert og ha en betjeningskraft slik at de lett kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede. Skilt, symbol og tekst som brukes for å legge til rette for orientering i bygning eller for å merke byggverkets rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal være slik utformet, plassert og belyst at de er lette å lese og lette å oppfatte. Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann og/eller røykutvikling. Krav i TEK Toaletter, garderober mv. Toalett, garderobe eller sanitærrom som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal være særskilt og tydelig merket. Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Anbefalninger mht Generelt Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. ( 12-6, ledd 5c) Den primære oppgave for manøverknapper, skilt, symbol eller lignende, er å lette bruken og å gi nødvendig informasjon for orienterings- og bevegelseshemmede. I de fleste bygninger er det ønskelig å gi trafikkstyrende informasjon i forbindelse med forskjellige (service)- funksjoner. Det er en stor fordel for alle brukergrupper at symboler brukes på en mest mulig enhetlig måte. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle piktogrammer som er hentet fra Veiviser til og anbefalt av Det statlige råd for funksjonshemmede. Det anbefales at det brukes symboler som er mest mulig lik disse. Skilt og tavler skal være enkle å rengjøre og gi mulighet for enkel utskifting/forandring.

45 Sjekkliste, Drammen Kommune 11 Merking, skilting og manøverknapper Side 2 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Anbefalninger mht Plassering Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. ( 12-6, ledd 5c) For at manøverknapper og liknende utstyr skal kunne brukes av publikum, må de plasseres mellom 0,9m og 1,1m over gulv, ikke for lavt for stående og ikke for høyt for sittende. Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Under skilt som henger fra tak eller som stikker ut fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på minst 2,1m. Ideell høyde for skilt med leseavstand mindre enn 2m er 1,4 1,6m. Skilt som er beregnet for lengre leseavstand kan plasseres høyere. Skilt, informasjonstavler og dørskilt må være godt synlige for både stående og sittende. Tilsvarende må ringeknapper, postkasser og eventuelle magnetkortlesere etc. kunne ses og nås av alle. Høydeplassering for skilt med leseavstand mindre enn 2m bør være 1,4m. Orienteringsskilt/informasjo nstavle (gir en oversikt over funksjoner i en bygning samt kommunikasjonsveier), må plasseres på lett synlig og tilgjengelig sted ved inngangen. Henvisnings- og veivisningsskilt (supplert med retningspil) må plasseres der kommunikasjonsveien deler, og om mulig på tvers av gangeller kjøreretningen. Skiltene bør settes på vegg ca. 1,6m over gulv, eventuelt nedhengt fra tak i høyde 2,1m eller tverrstilt ved korridorkryss og foran trappeløp etc. Stedsskilt (gir betegnelse på bygning, avdeling eller rom) plasseres ved dørens låskant. Høyde fra gulv til underkant skilt må være 1,4m.

46 Sjekkliste, Drammen Kommune 11 Merking, skilting og manøverknapper Side 3 Element Ny byggteknisk REN veiledning til teknisk Anbefalninger mht Utforming Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. skal være enkle å forstå og betjene. ( 12-21, ledd 1) Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift. ( 12-21, ledd 2) Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. ( 12-6, ledd 5c) Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer. ( 12-6, ledd 5c) Der hvor det er mulig bør det benyttes taktil merking, enten som blindeskrift eller som opphøyde tall/bokstaver i en lesbar størrelse. Blending må unngås, og glass foran skilt kan vanskeliggjøre lesing. Skiltskrift: suppleres med blindeskrift (under vanlig tekst). Opphøyd skrift er en fordel i tillegg til blindeskrift. Minst 1-1,5mm opphøyet. Skrifttype Helvetica anbefales. Bruk formskrift, ikke store bokstaver. Bokstavene/pictogrammene må stå i kontrast til bakgrunn. Det anbefales stor bruk av piktogrammer, størrelse 20x20cm. Det skal være mulig å komme helt inntil et taktilt skilt. Skiltbelysning må plasseres slik at den ikke forårsaker blending, og bør fortrinnsvis belyse ovenfra. Skilt bør ikke ha blank overflate eller dekkes med glass eller plast for å unngå sjenerende reflekser.

47 Sjekkliste, Drammen Kommune 11 Merking, skilting og manøverknapper Side 4 Illustrasjoner Figur 1 Plassering av skilt for leseavstand mer enn 2 meter. Kilde: NHF, Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrert av Kristin Hille Figur Figur 22 Plassering Plassering av av informasjonstavle Kilde: Kilde: Statens Statens byggtekniske bygningstekniske etat og etat Husbanken, og Bygg Husbanken, for alle Bygg for alle Figur 3 Dårlig lesbart skilt med liten skrift og blending fra glassoverflaten Foto: Helle Grov (bilde tatt på Åssiden skole) Figur 4 Godt lesbart skilt med god kontrast og stor skrift. Pictogram utenfor heisdør. Foto: Trondheim kommune Figur 5 Plassering av skilt utenfor dør/heis. Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder, illustrert av Kristin Hille. Figur 6 Pictogram for heis og tilgjengelighet for rullestol Kilde: Trondheim kommune, Veileder Publikumsbygg

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1 Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser hverandre, er en forutsetning for rasjonell

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Ullensaker kommune 1 UNIVERSELL UTFORMING VEILEDER PUBLIKUMSBYGG Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming Veileder publikumsbygg

Detaljer

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG Byggteknisk forskrid TEK markedets minimumsnivå for byggkvalitet TEK skal ivareta ulike kvaliteter i bygg og berører mange

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket 3 Fallskader Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker. Mange av ulykkene skyldes uforsiktighet, skjødesløshet, fysiske svekkelser eller «hendelige uhell». Undersøkelser indikerer imidlertid

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Universell utforming publikumsbygg

Universell utforming publikumsbygg Byutvikling Universell utforming publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.10.2009 Innhold 00:01 01.10.2009 Forord 00:02 01.10.2009 Generelt 00:03 01.10.2009 Veiledning

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.06.2016 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

Universell utforming av knutepunkter

Universell utforming av knutepunkter Universell utforming av knutepunkter HEFTE 03.09.2012 Region øst Forsiden Bilde av Lillehammer skysstasjon som ble opprustet i 2011. Foto: Randi K. Øverland. Universell utforming Knutepunkt . KNUTEPUNKT

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr.

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. 489 Rådet for funksjonshemmede i Båtsfjord kommune har gått gjennom høringsforslaget

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Sikkerhet i bruk. TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming

Sikkerhet i bruk. TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming Sikkerhet i bruk (TEK 7-4) 7 TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming Byggverk skal ha slik utforming eller planløsning at fare for skade på person unngås. Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk Byggverk

Detaljer

Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre

Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre 09.12.2009 Universell utforming veileder for publikumsbygg 17.11.2009 Når omgivelsene planlegges og utformes slik at det stilles lavest mulig krav

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

12-15. Dør, port mv.

12-15. Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.08.2016 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Hva er universell utforming? Utforming av produkter

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av:

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Type anlegg: 14.06.2013 Hotel Konserthus Restaurant/Bar Teater Dato: Konferaselokale Religiøse hus Kartlagt område:

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Kurs i omgivelseskontroll

Kurs i omgivelseskontroll Kurs i omgivelseskontroll Dørautomatikk, branndører og lovverk 25.10.2017 Alf Inge Solbakken, Fredrik Norheim og Geir Johansen Agenda 9.00-9.15 Introduksjon, Presentasjon, Registrering 9.15 9.45 10.15

Detaljer

Tilgjengelighet for alle

Tilgjengelighet for alle Tilgjengelighet for alle KRAVSPESIFIKASJON Til bruk ved ved nybygg og større ombygginger i Porsgrunn kommune Gjelder adkomst, inngangsparti andre hovedaktivitetsområder og innemiljø Konsulent har vært:

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN 01.09.2014 Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringssvar forslag til endringer

Detaljer

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Norge - universelt utformet 2025 2 Mål i kommuneplanen (visjoner?) Prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn..

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Planlegging september 2016 220.311 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Utgave III Bakgrunn Dette er den 3. utgave av Trondheim kommunes skiltmal. Malen har vært aktivt i bruk siden 2007 i forbindelse med bygge- og rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune

Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune Denne veilederen er en systematisering av hva teknisk forskrift (TEK) og veilederen til teknisk forskrift (REN) sier

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Møteprotokoll. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen , Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.11.2016 Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Fra kommunestyret: Fra

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer