Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet"

Transkript

1 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

2 Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne > Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak 2

3 Universell utforming Lovbestemmelser om universell utforming > Uteområder åpne for allmennheten > Byggverk for publikum > Arbeidsbygning > Eksisterende bebyggelse Lovbestemmelser om tilgjengelig bolig > Boligbygning og felles utearealer PBL Kap. 28 og 29 3

4 Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven 9 Diskriminerings-og tilgjengelighetslovens 9 pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan bebyttes av flest mulig. 4

5 Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven 9 tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad) om virksomhetens funksjon er av offentlig art de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen virksomhetens ressurser sikkerhetsmessige hensyn vernehensyn 5

6 TEK10 Byggteknisk forskrift > Funksjonskrav med ytelser i forskrift for uu > Ytelser følger av dimensjoneringsgrunnlag for universell utforming og krav til helse og sikkerhet i bruk > Kravsnivået er basert på at hovedløsningen skal være inkluderende > Gjennomgående krav helhetlig løsning > TEK10 er en rettslig standard i henhold til DTL 6

7 Bytte prosjekteringsmodell Bytte ut den voksne mannen på 185 som kan rekke opp til 226cm, som kan løpe fort, som ser skarpt, som hører godt og som tenker klart. Og som ikke lar seg påvirke av verken pollen og støv Illustrasjon Le Corbusier Modulor 2 7

8 ..til en mangfoldig modell Illustrasjon: Arkitekt Geir Johnsen 8

9 Framkommelighet og arealdisponering > Trinnfritt > Bredder og lengder > Snuareal > Sikthøyde > Rekkehøyde > Hånd arm kraft > Materialer Foto: Camilla Ryel 9

10 Veifinning > Orienterbarhet > Planløsning (logisk) > Lysforhold > Kontraster > Skilting > Markering 10

11 Lydforhold > Romgeometri > Taleforståelse > Støyhindring > Akustikk > Lydfordeling > Teleslynge Foto: Tone Rønnevig 11

12 Luft og materialer > Inneklima Foto: Husbanken 12

13 Sikkerhet i bruk Foto: Tone Rønnevig 13

14 Brannsikkerhet Foto: Recto Correa 14

15 Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten

16 Likestilt bruk Hva innebærer likestilt bruk av et uteareal? 16

17 Uteareal Uteareal: > Opparbeidet atkomst > Parkeringsareal > Opparbeidet ute - oppholdsareal Skogsholt, mark som ikke er opparbeidet, inngår ikke i kravene 17

18 Uteareal der det stilles krav om universell utforming > Uteareal for allmennheten > Felles uteareal for større boligområde > Uteareal for boligbygning med krav om heis > Uteareal for byggverk for publikum > Uteareal for arbeidsbygning TEK Unntak: Uteareal eller del av uteareal som etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse 18

19 Krav til uteoppholdsareal > Egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper > Plasseres og utformes i forhold til sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning > At fare for personer unngås TEK Byggverk skal etter sin funksjon ha tilstrekkelig uteoppholdsareal 19

20 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet Foto: Tone Rønnevig 20

21 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Det skal være plass for rullestoler der det anlegges sitteplasser > Gangatkomst skal ha fri bredde på min. 1,8 m Foto: Siri Helle 21

22 Gangatkomst > Gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal og mellom disse > Til bolig trinnfri, stigningsforhold 1:20 > Gjelder for alle bygninger med boenhet > Unntak for boenhet uten krav om heis der terreng er for bratt terreng for å oppnå stigningsforhold på 1:20 > Til byggverk trinnfri, 1:20 unntak 1:10 > Til uteoppholdsareal, trinnfri, 1:20 til minst ett når det er flere av det samme for øvrig 1:10 og unntak 1:10 > Breddemål, fast dekke, visuell og taktil avgrensing TEK

23 Visuell og taktil avgrensing Foto: Hans Jørgen Osnes 23

24 Fast dekke Foto: Husbanken 24

25 Kjøreatkomst, parkering oppstillingsplass > Tilfredsstillende kjøreatkomst > Oppstillingsplass for vareleveranse Parkeringsplass for forflytningshemmede: > Tilstrekkelig antall > Nær hovedinngang, nær heis i p-kjeller/hus > Belysning og være tydelig merket TEK Oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende 25

26 Universelt utformet Byggverk for publikum og arbeidsbygning

27 Likestilt bruk Hva innebærer likestilt bruk av et badeanlegg/svømmehall? 27

28 Krav til inngangsparti TEK > Sentralt plassert > Trinnfritt > Synlig > Horisontalt plan > Betjening av dør (åpner) Foto: Edel Heggem 28

29 Krav til kommunikasjonsveier > Inngangsparti trinnfritt, synlig og markert > Kommunikasjonsveier trinnfri, stigning 1:20, bredde min 1,5m synlig skilting med angivelse av luminanskontrast informasjon med lyd og tekst etasjeangivelse merking av søyler og lignende definering av gangsoner - TEK

30 Veifinning eller get lost? Vite hvor du er Vite hvor du skal Kjenne til og kunne følge den beste veien til målet Gjenkjenne målet Finne veien tilbake TEK Hvem er målgruppen /kundene i et badeanlegg? Kan de lese, kan de være blinde, kan de være svaksynte, (uten briller)kan de være desorientert, vet alle hvor de skal? 30

31 Kommunikasjonsvei - veifinning Auditiv informasjon skal suppleres med visuell informasjon. Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder i kommunikasjonsvei. Ved endring av gangretning skal retningsinformasjon angis dersom det er nødvendig. Repeterende informasjon skal være mest mulig lik i hele bygningen. Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir villedende 31

32 Kommunikasjonsvei - veifinning Kommunikasjonsvei skal være trinnfri. Stigning skal ikke være større enn 1:20. Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m. Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer. 32

33 Krav om heis TEK > Byggverk for publikum, arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis 33

34 Planløsning > Byggverk for publikum skal ha planløsning og fordeling av rom som fører til at flest mulig på en likestilt måte har tilgang til og kan bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum TEK10 > Arbeidsbygning skal ha planløsning og fordeling av rom tilpasset arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning skal utformes slik at det er mulig for personer med funksjonsnedsettelse å arbeide i bygningen 12-5 Arkitektonisk god planløsning - logisk planløsning lett å finne fram 34

35 Orientering og kontraster Foto: Tone Rønnevig Foto: Hans Jørgen Osnes 35

36 Krav til rom og annet oppholdsareal Rom og annet oppholdsareal skal ha TEK10 > Størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig 12-7 > Trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Areal for rullestol skal plasseres slik at rullestolsbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte > Resepsjon og informasjonstavle sentralt plassert i forhold til hovedatkomst og være lett å finne 36

37 Svømmeanlegg - utfordringer Plassering parkering inngangsparti Resepsjon til og fra garderobe til svømmehall Garerobe - dusj toalett 1/10 Inn og ut av basseng faremarkering lydforhold Flisvalg sklisikkert renhold 37

38 Bad/toalett > Fri gulvplass 1,5 m - Fri sideplass toalett 0,9-0,9 > Gulv og vegg og fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast. > Toalett skal ha håndstøtte på begge sider. > Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant. > Dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m. Dusjhode skal være høyderegulerbart og dusjsone skal ha veggmontert utstyr. 38

39 Universelt utformet Bygningsdeler

40 Krav til bygningsdeler > Dør bredder sideplass, kontraster > Trapp bredder, utforming, håndlister, markering, belysning > Rekkverk høyder, åpninger, utforming > Rampe stigning, markering, håndlister > Leider - sikkerhet > Vindu, glass sikkerhetsglass, merking, barnesikring, åpning > Skilt, styrings - og betjeningspanel TEK

41 Dør Bredde, kontrast, betjeningshøyde 41

42 Fri sideplass ved dør 42

43 Åpningskraft for dør 43

44 Rekkverk og håndlister TEK

45 Markering av trinn TEK

46 Rekkverk TEK

47 12-21 Skilt, styrings og betjeningspanel Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. skal være enkle å forstå og betjene. Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift. 47

48 Skilting og merking 48

49 Merking av glassfelt TEK

50 Behov for å lære mer om....tilgjengelighet og universelt utforming?

51 ...og god bruk av plan- og bygningsloven Foto: Hans Jørgen Osnes 51

52 Kompetanseprogram for kommune og byggenæring > Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommuner > Opplæringsverktøy med flere moduler, se uukurs.dibk.no > Direktoratets kursinstruktører holder kostnadsfritt kurs i din kommune bestill kurs på Direktoratets hjemmeside > Informasjonsprogram for byggenæringen Opplæringsverktøy for prosjekterende og utførende er under utvikling og vil bli presentert på Direktoratets websider i løpet av

53 Universell utforming krever nytenkning, det kan kanskje være nyttig å ta seg et kurs eller to. Takk for oppmerksomheten Foto: Tone Rønnevig 53

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav.

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak UU = Universell utforming Tilgjengelighet To tema som går side ved side i

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Masteroppgave, Institutt for matematiske realfag og teknologi 2012

Masteroppgave, Institutt for matematiske realfag og teknologi 2012 Universell utforming og diskriminering Kvalitativ fenomenologisk analyse av tre skoler Universal design and discrimination Qualitative phenomenological analysis of three schools Kristin Bergsløkken Institutt

Detaljer

Bransjestandard for varelevering

Bransjestandard for varelevering Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) NLF (Norges Lastebileier-Forbund) NHO-LT (NHO Logistikk og Transport) Utgave nr. 2 Oslo, januar

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Forord INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT har hatt ønske om å utarbeide en

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Avdelingsdirektør Lisbet Landfald STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggkonferansen 2. november 2010 Lov om offentlige anskaffelser 6: "Statlige, kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer