Statsbygg som Eiendomsforvalter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbygg som Eiendomsforvalter"

Transkript

1 Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende av og til k an man som pros jek terende miste litt motet. NKF Plan og byggesakseminar i Tromsø UU og Eiendomsforvaltning Bygg for alle-bakgrunn og oppbygging Kirsten Lindberg Jan 2008 Statsbygg som Eiendomsforvalter Totalt forvalter Statsbygg cirka 2,3 millioner m² bygningsareal fordelt på over 1500 eiendommer i Norge inkludert Svalbard, og omlag 115 i utlandet Eiendomsmassen består av høgskoler, tinghus, kulturbygg, veg- og trafikkstasjoner og andre formålsbygg. Kongelige eiendommer inngår i porteføljen i tillegg til ambassader og embetsboliger i utlandet Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i statlig sivil sektor. Kartlegging av tilgjengeligheten i Statsbyggs bygninger Bakgrunnen for oppstart Hvilke kriterier vi la til grunn Den praktiske gjennomføringen Hva viser kartleggingen Hvordan brukes resultatene Utvikling av UU-systemet: Bygg for alle 1

2 Utgangspunktet for Universell Utforming er myndighetenes overordnede ønske om likeverd og tilgjengelighet. Handlingsplan for universell utforming i Statsbygg Overordnet målsetting Som en overordnet målsetting/strategi i Statsbygg skal alle nybygg og uteområder utformes i henhold til teorien om universell utforming. For eksisterende bygninger er det en målsetting at de gjennom kartlegging og gjennomføring av tiltak skal bli best mulig tilrettelagt i forhold til universell utforming. Overordnede føringer og retningslinjer for Statsbygg 2

3 Relevante krav til tilgjengelighet i Norge De viktigste reglene for nybygg og endring av bestående bygg er: Lov nr. 77 Plan- og bygningslov Forskrift nr 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Ren teknisk Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk Statsbygg benytter anbefalingene i Bygg for alle utgitt av BE og Husbanken som standard for UU. Våre krav til UU er i stor grad basert på disse anbefalinger i tillegg til anbefalinger fra andre HC-organisasjoner Eksisterende bygninger ble det, ved en relativt enkel gjennomgang av Statsbyggs eiendommer, utarbeidet en liste over tiltak for funksjonshemmede. Pilotprosjekter i 2003 avdekket mangler ved opplegget. I 2004 og 2005 gjennomførte derfor Statsbygg følgende: Gjennomgang av Statsbyggs eiendommer ved hjelp av registreringssystemet You-too Utarbeidelse av tiltaksliste med kostnadsoverslag som implementeres i vedlikeholdsplanene for de enkelte eiendommer 3

4 Arbeidsopplegget for registrering i Statsbygg Registrering av tilgjengelighet til eksisterende eiendommer (1,6 mill m2) Identifisering av utbedringsbehov Rapport for hvert bygg(ferdig des.2005) Innarbeide tiltak i vedlikeholdsplaner Gjennomføre tiltak løpende Arbeidsopplegget for Universitetene Oppdrag til Statsbygg fra UFD(KD) Registrering av tilgjengelighet til Universiteter og selvstendige Høgskoler (1,7 mill m2) Identifisering av utbedringsbehov Rapport for hvert bygg(ferdig april.2006) Etter hvert: Innarbeide tiltak i vedlikeholdsplaner Gjennomføre tiltak løpende Registreringene i You too Registreringene ble gjennomført av konsulenter. det var forutsatt bistand fra Statsbygg/Universiteter lokalt Det ble registrert direkte i en database Databasen ble bygget opp av veier og besøkspunkter som ble fastsatt for hvert bygg Bare de mest sentrale besøkspunkter ble registrert Registreringene kan oppdateres når tiltak blir gjennomført Registreringene var tenkt å bli tilgjengelige på intranett i SB 4

5 Arbeid knyttet til hver eiendom Velge målepunkter Etablere struktur for bygget i registreringsprogrammet Registrere Laste opp registreringer i database Lage rapport for hvert bygg Bruke opplysninger fra rapport og tiltakstabell som input til vedlikehold og utbedringer Kostnadsoverslag for Statsbygg VTF Kostnad UU Kostnad Sum BTA (kvm) Gj.sn. VTF kr/kvm Total UU kr/kvm Vest Sør Nord Midt-Norge Midt-Norge Øst Tot Kilde: registreringer i perioden (kostnadsoverslag eks mva) Tiltakstabell for HiH Mangler Sted UU VTF Krav i VTF Inngang Inngang X Atkomst til bygning Bevegelige bygningsdeler Trapp Rampe Kommentar Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder Smale dører (9M) med høy terskel (3cm) og stor åpnekraft Ny tofløyet ytterdør med bredde minst 10M på hovedfløy X Bevegelsesh. PA (35-40N). Kant ved repos utenfor ytterdør. Automatikk på hovedfløy på ytterdør og på én fløy på indre dør i PA vindfang. Justere opp høyde på belegningsstein, slik at kant PA elimineres. Forb. linjer Korridorer X Planløsning og størrelse Høye dørterskler på dører i korridor (3,3-4,8cm). Enkelte Fjerne dørterskler der dette er mulig, evt. tilpasse dem med Bevegelige bygningsdeler tunge dører i forbindelseslinjer (25-35N). kileløsninger. Justere dørlukkere ned til maks 20N. Heis X Planløsning og størrelse Heis er smalere enn krav i VTF (102cm, krav 110cm). Ingen tiltak. Det er lite aktuelt å utvide heis, og den fungerer Heis tilfredsstillende ved dagens bruk. X Datarom og kontorer på plan 3 er kun tilgjengelige via trapp. Installere enkel rullestolheis fra plan 2 til plan 3, tilsvarende eksist. heis fra plan 1 til plan 2. Det er ikke vurdert hvordan dette skal innpasses i planløsningen. Pris inkl. Trapper Trapp Trapper har tilfredsstillende håndlister på begge sider. Ingen bygningsmessige tiltak nødvendige. arbeider X Bevegelsesh. PA PA PA Bevegelsesh. PA PA X Bevegelsesh. Bevegelsesh. PA PA Målpunkter Parkering X 10-2 Generelle krav til utearealer HC-plass er ikke merket. Toaletter X Toaletter, garderobe etc. Feil utstyrsplassering Bevegelige bygningsdeler Merke og skilte minst én plass med mål 3,8x5,0 meter, helst 4,5x6,0 meter, ved inngang, Behov vurderes. Flytte toalettskål slik at det blir 90cm fri bredde mot vegg på begge sider. Flytte håndvask slik at passasjebredde 90cm mellom denne og toalettskål opprettholdes X Bevegelsesh. PA X Bevegelsesh. PA PA X Tung dør (30N). Fjerne dørlukker X Rullestol X HC-toalett mangler speil i korrekt høyde. Nytt speil med uk 90cm over gulv og ok 190cm over gulv X Rullestol Resepsjon X Fast innredning Ekspedisjon har høy skranke (106cm). Ny skranke med høyde 75-90cm, i samsvar med anbefalinger X Rullestol PA med tanke på rullestolbrukere. Del av skranke kan være Bibliotek X Fast innredning Høy skranke (108cm). høyere. Fjerne én hyllemodul fra bordet, slik at høyden i dette området X Rullestol PA blir tilfredsstillende. PA Kantine Ingen tiltak nødvendige. PA PA Klasserom X Bevegelige bygningsdeler Høye dørterskler (2,7-5,4cm). Enkelte dører er tunge å åpne Fjerne dørterskler der dette er mulig, evt. tilpasse dem med X Bevegelsesh. PA (20-45N). kileløsninger. Justere dørlukkere ned til maks 20N. PA PA PA Lesesal X Bevegelige bygningsdeler Høy dørterskel (2,7cm) og dør som er noe tung å åpne (25N). Fjerne terskel, ev. montere kileløsning. Justere dørlukker ned X Bevegelsesh. PA til maks 20N. Kontorer X Bevegelige bygningsdeler Høy dørterskel (5,6cm) og dør som er noe tung å åpne (55N) Fjerne terskel, ev. montere kileløsning. Justere dørlukker ned X Bevegelsesh. PA på rom 303. til maks 20N. PA PA PA Generelt Skilting Atkomst til bygning. Bygget har et brukbart skiltsystem Planløsning og størrelse Manøverknapper, skilt, e.l. Belysning X Planløsning og størrelse. Gjennomsnittlig belysning er svakere enn anbefalt i Belysning og utsyn temaveiledningen "Bygg for alle". Kontraster X Planløsning og størrelse. Glassfelter i dører og innervegger mangler markering i 10-5 Generelle krav til synshøyde. Trapper mangler markering på trinn. Alarmanlegg X Brannalarm har kun lydsignal. Ingen tiltak nødvendige. Orienteringsh. PA Komplettering av belysning i korridorer slik at lysstyrken økes X Orienteringsh. til minimum 300 lux. Silketrykk på glassflater, f.eks. som striper i høyde 150cm X Synsh. PA Markering på første og siste trinn i hvert trappeløp (pris gjelder PA Vurdere montering av varsellamper (anslått mengde) X Orienteringsh. 5

6 Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Gjennomførte tiltak hos Statsbygg i 2006 UU-tiltak i 2006 Tiltak Midt Nord Sør Vest Øst Utland Sum Heiser Dør og automatikk HC Toaletter Lys Skilting Markering Diverse Sum I tillegg kommer kostnader for registrering på ca 1 mill kr. Totalt: 7% av vedlikeholdsmidlene til UU. Oversikt over generelle mangler (1/3) Inngang: Adkomst, kontrast, glassfelt, døråpning, åpningskraft Forbindelseslinjer: kontraster mellom vegg, dørblad og glassfelter, inventar, dørkraft Dører: døråpning, 2-felts dører, dørkraft Heis: størrelse, manøverknapper, håndtak og brytere plasseres, lydsignal Trapper: håndlister på begge sider, kontrast-/taktil markering på trinn Ramper: håndlister på begge sider, stigning, hvileplan 6

7 Inngang og glassfelter Trapper og kontrast Oversikt over generelle mangler (2/3) Parkering: skilting, antall og størrelser HC-toalett: størrelser, plassering av utstyr, sikkerhet Skilting: størrelse, tydelighet og synlighet, taktil Belysning: svak belysning, varierende lysstyrke fra punkt til punkt Kontraster: Svake/manglende kontraster mellom vegg og dørblad, markering Alarmanlegg: alarmanlegg som kun er utstyrt med lydsignal teleslyngeanlegg 7

8 Toalett og plassering Dører og åpninger Noen utfordringer (3/3) Bygg med antikvariske restriksjoner gjør at gjennomføringen av utbedringstiltak vanskeligere Inneklima, ventilasjon, vegetasjon Ledelinjer, ute og inne. 8

9 Eksempler: før og nå Handlingsplan for UU: Alle nybygg skal være universelt utformet, og for eksisterende bygninger skal det ved ombygging og tilbygging tas tilsvarende hensyn. 2. Det skal utarbeides en veileder der brukermedvirkning for UU-tilpasning i alle relevante prosjekter er ivaretatt. 3. For eksisterende eiendommer skal det avsettes minimum 6 % av vedlikeholdsmidlene til UU tiltak 4. Alle publikumsbygninger skal vise tilgjengeligheten på Internett via Statsbyggs UU-system: Bygg for alle. 5. Det skal utarbeides en UU-sjekker, som kan brukes i byggeprosjekter som benytter den åpne standarden IFC. Nye bygninger og større rehabiliteringer Styrende dokumenter: Byggeprogrammal, prosjekteringsanvisninger og ytelsesbeskrivelser er gjennomgått og godkjent mht. universell utforming. Holdningsendring i organisasjonen: Det er iverksatt tiltak i Statsbygg for å øke medarbeidernes kjennskap til ovenstående styrende dokumenter og generell kompetanse om universell utforming. 9

10 UU-sjekker i byggeprosjekter med IFC UU-sjekker kan brukes av byggeprosjekter som benytter den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes) ISO/ PAS Vi skal utvikle et regelsett som tar for seg de viktigste UU-krav og prinsipper basert på forslag til ISO/TC59/SC16-WG1. Eksempelhefte på løsninger i Statsbygg Finnes på nettsiden til Statsbygg: ersellutforming/ Utvikling av nytt UU-system Det er store problemer med You-Too databasen You-Too legger hovedvekten på hensyn til bevegelseshemmede Og vi ønsker å tilby felles system av registrerings-, analyseverktøy og database for andre aktører som universiteter, høgskoler, kommuner og fylkeskommuner 10

11 Bygg for alle: Formål Hjelpe Statsbygg til å få en bedre oversikt over UUstatus og gjenstående tiltak i sine bygninger På sikt skal systemet gjennom en felles database gi andre institusjoner/forvaltere de samme muligheter for deres bygninger ved å inngå en avtale med Statsbygg, som er eier av systemet Til Bygg for alle web og database Bygg for alle består av 3 moduler: Publikumsmodul Gir funksjonshemmede tilgang til et nettsted byggforalle.no, som kan benyttes til å se tilgjengeligheten til bygg som forvaltes av Statsbygg. Senere også bygg som forvaltes av andre (offentlige) forvaltere Registreringsmodul Gir tilbud om funksjonalitet for registrering og analyse av en bygnings til gjengelighet Forvaltningsmodul Gir forvaltere bedre oversikt over status for UU på de enkelte bygninger 11

12 Statsbyggs UU-system: Bygg for alle I 2007 var systemet ferdigutviklet Publikumsmodulen ble åpnet for test d Det blir mulig for publikum via Internett å sjekke tilgjengeligheten for de publikumsrelaterte bygninger. Registreringsmodulen kan fritt benyttes av alle ved å ta kontakt med Statsbygg Forvaltningsmodulen kan foreløpig kun brukes av Statsbygg Systemet er presentert på EU-seminar og har vakt internasjonal oppmerksomhet. Utviklingen av systemet er støttet av Miljøverndepartementet og Informasjons- og opplæringsprogrammet universell utforming, som er et samarbeidsprosjekt mellom BE og Husbanken. 12

13 13

14 Forvaltningsmodulen i byggforalle: Foreløpig er ikke de registrerte bygninger for Hordaland Fylkeskommune gjort synlige for publikum Forvaltningsmodulen i Bygg for alle Forvaltningsmodulen i Bygg for alle 14

15 Forvaltningsmodul. Tiltaksrapport Spørsmål 15

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer