Gammelthus-minimalt energiforbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gammelthus-minimalt energiforbruk"

Transkript

1 1 Gammelthus-minimalt energiforbruk Forprosjektmed målsettingå utrede mulighetenefor å rehabilitere et gammeltverneverdighusned mot passivhusstandardsamtidig som det tas hensyntil byggeskikksaspektet.

2 2 Bakgrunnenfor prosjektet: Huseter helårsboligfor en familie på 5 og liggerpå Tromøyautenfor Arendal.Densomskriverdette, er mor i huset. Det er et såkaltmidtgangshus,et skipperhusfra ca1760,somliggerhelt nedi vannkanten. Grunnflatener på ca100m2over 2,5 etasjer.i kjellerener det rom med grueog bakerovn,samt matkjeller.til husethøreret megetgodt bevarthageanleggmed murer, bed,buskerog tr ær helt fra det ble anlagt,og stort steinbryggeanlegg(for seilskuter)og badestrand. Bådeutvendigog innvendiger huset megetgodt bevart,ogi godstand.utvendigpanel,vinduer, listverkog dørerer for en stor del originalt.et uthushar vi også,men det er ikkei bruk til bolig. Til husethar det vært en drengestue,av sammeårgang.denhar min søstermedfamilie overtatt, og den er blitt påbygd,slikat dener blitt en fullverdigbolig.herer det i dennyedelenav huset vannbårengulvvarmemed pelletskjelsomenergikilde,og med radiatorerinn i dengamledelenav huset. I 2003ble det ogsåbyggeten kårboligtil mine foreldre på tunet. Dette husetblir i dagbrukt som ferieboligav øvrigfamilie. Sammenutgjør disse4 huseneet nydeligtun, og er regulerttil hensynsområdebevaringsammen med naboenshusogså,altsåtil sammen5 hus. Herpå tunet har vi altsågammelt hus,nytt husog gammelthusmed tilbygg,4 husstanderom vi tar alle med. Vi har i utgangspunktetvalgtå konsentrereossom vårt egethus,somer det storehovedhuset,men synesi utgangspunktetogsådet er interessantå sepå eventuellefellesløsningerpå energibrukeni fremtiden. Vi vil sepå energibruken,hvilkeenergikildersomer hensiktsmessige,metoder for etterisolering,er det kommetny teknologipå områdetsomvi ikkevet om?

3 3 Tanker,ideer og spørsmålrundt dissetemaenehar vi vært fulle av,og følte at vi trengte råd av fagfolkviderei prosessen.vi vet av erfaringat et sågammelthuskreverspesiellkompetanseog omtankenår det gjelderdet bygningstekniske. I og med at huseter verneverdig,må det ogsåtas hensyntil dette. Vi gjør vårt bestefor å forvalte og holdestedeti orden,noesomer megetressurskrevende.enting er at vi må sepå denøkonomiskesidenav det, men denhåndverksmessigesidenav det er også viktig. Det krevesinnsiktog respektnår noe skalgjøresav utbedring og vedlikehold.sidenvi er regulert til bevaringsområdehar vi ogsåmangepåleggi forhold hvordanvi løseroppgavenevi står overfor. Huseter delvisetterisolert innvendigpå 80-tallet, og andretiltak for å få nedstrømforbruketer blitt gjort frem til i dag,såsometterisoleringav loft, vi har bygdinnvendigvindfangosv. Men allikevelfryservi om vinteren! Vi har 5 vedovneri huset,ogfyrer alt vi klareri 4 avdemnår det er kaldt.tidligerevardet installert parafinovn,men denhar vi av miljøhensynerstattet med klebersteinsovn. Vi har regnetet gjennomsnittligstrømforbrukde siste24 årenepå 36548kwt + parafinog ca4 lakter ved pr år. Ogvi har allikevelofte bare12-13 graderpåkjøkkenetpå kaldevinterdager.

4 4 Beregningerarbeidsgruppennå har gjort, viserat skullevi oppnåen temperaturpå 20 graderinne, ville vi brukt kw/t pr år. Dette synesvi er veldiglite miljøvennligog dessutenarbeidskrevendeog dyrt. Vi har tenkt på alt fra å installeregammeldagsvedkomfyri gruapå kjøkkenettil å sette inn vanligvarmepumpe,men føler at dette bareer klatting i denstore sammenhengen; Såvi har kommettil at her må noe gjøresutover det vanligeopplagte.men hva? Vi vil gjerneværesåmiljøvennligesommulig,og langsiktig tenker vi at det burde bo menneskeri et såfint hus! Sidenvi bor sånærsjøen,var en varmepumpei sjøenvår førstetanke.ellerkanskjedet finnesandre modernemåter å unngåå væreen miljøsinke?solcellepanel?solfangere?kanvarmeni det brukte vannetutnyttes?pelletskjel? Husethar snartet behovfor oppgraderingnår det gjeldervannog avløp,og sålengedet ikkeer gjort, kanvi væreåpnefor mangeulike tekniskeløsningerpå det området.det betyr at vannbårenvarme evt. i ulike former (f. eks. gulvvarme,radiator)eren mulighet.vi er åpnefor kreativeog kanskje utradisjonelleløsninger,såsanthusetblir ivaretatt antikvarisksett. Tanker,ideer og spørsmålrundt dette var vi fulle av,men følte at vi trengte råd av fagfolkviderei prosessen. Finansiering Husbankenhar gitt osstilsagnom kompetansetilskudd,noe somhar gjort det muligå utrede bådemuligheterog utfordringer vi har stått overfor.midlenehar gått til å dekkede direkte kostnadenei denneforbindelse,someksternekonsulenttjenesterosv. Hovedmålfor prosjektet Husbankenhar gitt tilsagnom kompetansetilskuddfor å utrede mulighetenefor å energirehabilitere et verneverdighusfra 1760nedmot passivhusstandardsamtidigsomdet tashensyntil byggeskikksaspektet. Det er blitt simulertet energiforbrukpå ca130000kwh/år.målet er å seom det er muligå få dette ned på passivhus-nivå,dvs17 000kWH/år. Prosjektethar stor overføringsverdi.barei Aust-Agderfylke er finnesdet over Sefrak registrertehus(mer enn100år gamle). Det er et økendepresspå byggebransje når det gjelderå finne gode,varigeog bærekraftigeløsningerfor rehabiliteringav gamlehus. Det er ogsået mål at flest muligbådeinnenbyggebransjen,og ogsåeiereaveldre huskanfå tilgang til erfaringenevi har gjort oss.herer det selvsagtogsågrunnleggendeat utdanningsinstitusjonene ogsåer involvertog får tilgangtil erfaringenesomer gjort.

5 5 Husetstilstand Sidenallehusenepå tunet plussutearealeneer regulerttil hensynsområde bevaring,ligger det begrensningeri hvamankanforeta seg. Huseter generelti godstand,mentrengertil oppgraderingnår det gjeldervvsog elektrisk anlegg. Husetliggeri bratt terreng,og det renner vanntversgjennomkjelleren,noesomkan skape et fuktproblemdersomhusettettes ytterligere.utvendiger husetkleddmedsitt originalepanelfestet medhåndsmiddenagler,og dørene+ vindueneinklusivde fleste av glassrutene, er ogsåoriginale.innvendiger det kun to rom somikkehar originalegulv,og dører,listverk,håndmalttapet osver ogsåoriginale.

6 6 Arbeidsprosessen Husbankenregionsøranbefalteosså ta kontaktmed arkitekt BengtMichalsen, somhar mye erfaringmed byggingavpassivhus. Vi tok kontakt medhamfor å høreom hvahantenkte om å energirehabiliteredette huset.etter en befaringsynteshandet var bådespennende, utfordrendeog ikkeminst muligå gjøredette energisluketavet husom til et moderne miljøvennligforbilde. Vi ville gjerneha hammed i den videreprosessen. Den haddevi vårt førstemøte,og til stedeher var AnneGunnMeselog KimA. Johnsenfra husbankenregionsør,bengtmichalsenog huseier.etter en befaringsnakketvi løst og fast om muligheterog hva slagsarbeidsformvi skulleha viderei prosessen. Det var enighetom at huseter et flott utgangspunkt,fordi det er så uberørt. Mensde flestehus har en eller to problemstillinger,har dette husetde flestepå ett fat, slikat det er aktuelleting for de flesteandrehusogså.husethar høyverneverdi,noe somgjøroppgavenekstrautfordrende. Vi ble enigeom å danneen arbeidsgruppebeståendeav ulike kompetanseområderog personer.dennegruppenskalha en slagsidemyldringrundt de temaenesomer aktuelle. Vi bestemtesomet utgangspunktat aktuelletemaerkanvære: Valgav energikilde, utnyttelseav spillvann,innsettingav modernevarevinduer,solfangere,vindtetting/isolasjon og valgav isolasjonsmaterialetil dette, evt., vindmølle. Det er enighetom at vi etter hvert skalvelgenoenfå temaersomvi jobber videremed,det vil erfaringsmessigikkefungeremed for mangetiltak påen gang. Til nestemøte ville vi gjerneha med representanterfra KulturminneavdelingenhosAust-Agder Fylkeskommune, Blakstadvideregåendeskole,Universiteteti Agder,og en spesialistpå VVSog varmeløsninger. Gruppenbestårda av følgendepersoner: BengtMichalsen,Arkitekt HusbankenRegionSør:AnneGunnMesel,KimA. Johnsenog KnutVik(overtaretter hvert for Anne Gunn). Aust-AgderFylkeskommune,Rådgiverkulturminnevern:HansOlavStegarud BlakstadVideregåendeskole(SamEydevgs), Ass.Rektor:AadneSollid Universiteteti Agder:MagneVåge

7 7 FraSiv.IngeniørØivindBerntsenAS:ØivindBerntsen HeleneThorstensen,Huseier Etter hvert kom det til en gruppestudenterfra UiA(Universiteteti Agder),somville gjøreen bachelor-oppgavepå Energirehabiliteringav verneverdighus ; Disseer SharminiJeyatharan,JulieBermudez,ThomasStokke og SondreAasbø. Enrepresentantfra Riksantikvarensluttet segogsåtil gruppen,marte Boro,seniorrådgiveri utviklingsavdelingen. Interessenfor prosjektethar vært stor. Vi fikk inntrykkav at dette er et områdesomsavner samkjøring eller kontakt mellomde ulike aktørenei bransjen,særligpå et tidlig stadium. Å energirehabilitereog samtidigta hensyntil verneverdi er for mange ukjent mark, og det er ikkelett å finne frem i jungelenavtips manfår. Etter avisoppslagom prosjektethar vi fått mangehenvendelserfra andreeiereav gamlehus,somhar hatt sakerde lurte på. Påde nestemøtenekom det frem at hovedfokusmå leggespå følgende: Vindtetting/isolering,valgav(hoved-)energikilde,fjerningav fukt Forslagtil aktuelle tiltak Det kom frem mangeforslagtil uliketiltak somkanværeaktuelle. Disseskalutredesnærmere. I tilfeldig rekkefølge: Vannbårengulvvarme Radiatorerkombinertmedgulvvarme Konvektor Solfangere

8 8 Ventilasjon Varmepumpeluft-vann Varmepumpevann-vann Varmepumpeberg-vann Vedfyrtvannmantelovn Drenering Gråvannsgjenvinner Varevinduer Pelletskjel Vindmølle Solcellepanel Isolering Vindtetting Vurderethermomåling Tetting Randsonenlangsgulvene Varmekilde Valgav tiltak å jobbe videre med Vi haddesomplan å kommefrem til 3-4 ulike tiltak å konsentrereossom tilslutt. Erfaringen tilsier at for mangetiltak av gangenikkefungerer. Sidenlistenvår var lang,måtte vi derfor sjekketing ut underveis.dette ble gjort i flere vendingeretter hvert sominformasjonble hentet inn og sakenediskuterti gruppen.den allsidigekompetansenog erfaringeni gruppenhar vært uvurderligi dennesammenheng. Runde1: Energikilde: Varmekilde:Hvilkenvarmekildesomskalvelgesmå vurderesut fra behov,valgteløsninger og mulighetenei akkuratdette huset.aktuellvarmekildekanværeå installerevedovnmed vannmantelfor oppvarmingavvanntil vannbårentsystemi huset.det bør da etableresen relativt stor akkumulatortank.dette kanogsåkombineresmedsolfangersystemog gråvannsgjenvinning.det ønskesogsåvurdert et størrearealmedsolcellerpå f.eks. uthustaketfor produksjonavstrøm.etannetsystemkanværevarmepumpe(vann-vann, luft-vanneller borehull)kombinertmedvedfyringog vannmantel. Vannbårengulvvarme:Uten tvil den varmekildensom gir bestkomfort og en jevn, skånsomvarmei huset.behøverikkebyggemer enn2-3 cm,noe somgjørdet muligå bruke dette sett i forhold til eksisterendedørstokkeretc.

9 9 Ideelt sett burdehele1.etasjehatt vannbårenvarmei gulvet,medtilleggsfyring(vedovner). Må ogsåvurderesopp mot husetsverneverdi.med såstor grunnflatemå dette også vurderesopp mot kapasitetenpå varmekilden. Radiatorer:Engodløsningder en ikkekanha gulvvarme.larseggreit kombineremed vannbårengulvvarme. Konvektor:Envariantav radiator medviftesystem.en godløsningsomskaper luftgjennomstrømning, kanværegunstigder det er stor luftig romfordeling. Kanenkelt kombineresmed radiatorog vannbårengulvvarme. Solfangere:Enløsningsomkangi godeffekt. I dette områdetav landet(sørlandet) regner mandette fra mai-oktober. Ventilasjon:Dersomhusettettes for luftlekkasjer,må manha spesieltfokuspå fukt. Balansertventilasjonsomrenserdennyeluften og gjenvinnervarmenfra den brukte luften er det bestealternativet. Varmepumpeluft-vann: Kanfungerebra, men er kapasitetenstor nok? Varmepumpevann-vann:Kanfungerebra(varmepumpei sjø), meni dette tilfellet vil investeringenebli store,samtat risikoenfor skadervinterstider overhengenep g a bunnforholdene,bådeis om vinterenog ankringom sommerendette er avhengigav lokale forhold og må vurderesi hvert enkelt tilfelle. Forå ha varmepumpei sjø,bør ikkeavstandenværemer enn 100m fra boligentil vannkilden(sjøen). Varmepumpeberg-vann: Engodløsning,menkreverrelativt storeinvesteringer. Vedfyrt vannmantelovn:et aktuelt alternativ,særligi kombinasjonmed solfangere og/eller solceller. Drenering:Absoluttnødvendigtiltak for å fjerne fukt. Tetteshusetslik at den naturlige utluftingen somhittil har vært tasbort, er faren for fuktskaderoverhengende. Gråvannsgjenvinner:Kanværeaktuelt, kreversmåinvesteringer,menforutsetter nytt vvs-anlegg.gråvannsgjenvinnereutnytter varmenfra avløpsvannet,dogikke fra toaletter, slikat det må væreet separatavløpfor disse. Vinduer:Dette er et av de tiltakenesomvil gi størstgevinst.særligpå dette huset,hvor det er sværtmangevinduerog to dobleinngangsdørerav gammelårgang.varmetapeter sannsynligvisstørstgjennomvindueneog dørene,slikat effektenvil værestor vedå gjøre noe meddem.et alternativer å renovereog maleopp eksisterendevinduerog monterenye varevinduermedisolerglassog godu-verdi samttetningslister. Pelletskjel:Vil utrede om fellesbruk avnaboenspelletskjelkanværeaktuelt, eller evt. installereegenkjel. Nabohar alleredeinstallertpelletskjelmed kapasitetog tilkoblingspunkt for tilknytningavflere hus.

10 10 Vindmølle:Vil gjernesepå mulighetenefor å benytte vindmøle til å produserestrøm. Dennestrømmenkunnefor eksempeldrivevarmepumpen. Solcellepanel:Forslagom å leggesolcellepanelpå uthustakeller plasserepå bakkenivåer interessant. Mest aktuelt i kombinasjonmedannenenergikildei vinterhalvåret. Isolering: Etav de grunnleggendetiltakene.hermå det utredeshvilkematerialerog metodersomkanbenyttes.det er ekstremtviktig å unngåfuktproblematikk.må vurderes opp mot husetsverneverdi.det mesteffektiveer utvilsomt å demontereeksisterende ytterpanel,ta ut vinduer,tilleggsisolereeller kun påmontereasfaltvindtett/duk og deretter remontereytterpanelog sette inn renovertevinduerpå ny. Dette må veiesopp mot at det utvilsomt vil endrehusetsfasade.det er ogsået sværtkostbarttiltak. Vindtetting: Absoluttnødvendigfor å hindrede storevarmelekkasjene.må vurderesmed hensyntil evt. metoderog fuktproblematikk.viktigmedtetting rundt vinduerog dørersamt andretilgjengeligeovergangermellombygningsdeler. Tiltakher må vurderesopp mot husets verneverdi. Thermomåling:Villevært interessantå prøvedet. Harikkevært gjort før i slikegamlehus såvidt vi vet. Randsonen: Erfaringsmessiger det spesieltlangsgulvover grunnmurendet er myeå hente på å isolere.grunnmurener ca1 m tykk og sannsynligvisikkeisolert medannetenn leire og grus.det anbefaleså åpneet eller to stederpå forhåndfor å undersøkeforholdene nærmere.men ogsårundt vinduerog i hjørner/sammenføyningertrengsdet tetting og isolering.man vet at det vil oppnåsgodeffekt vedå isoleregulvetsrandsoneoverbred grunnmur(ca1m).hervurderesinnsprøytingav Isofiberisolasjon.Dette er et isolasjonsmaterialelagetav gjenbruktavispapir,malt opp og tilsatt mineralsaltermot brann, sopp,skadedyrog råte. Isofiber pusterpå sammemåte somtre og kanderfor væreet godt alternativom maner redd for fuktproblematikk.dette materialetkansprøytesinn gjennom huller i f.eks.gulvet.det er ogsået alternativå demontereeksisterendegulvbord,isolerepå vanligmåte, leggened rør til vannbårengulvvarme, vindtette ogleggetilbakegulvbordene. Runde2 Utvalgtetiltak å jobbe videre med (for å oppnåoptimal effekt): Vindtetting/ isolering Vinduer Drenering Valg av varmekilde Termomålinger

11 11 Det er enighetom at vindtetting og isoleringer av de absoluttviktigstetiltakenemankan gjøre. Det er et prinsippå tette og isolere klimaskallet ;Dette må væreutgangspunktetfor de løsningenevi velger. Å demontereeksisterendeytterpanel,ta ut vinduer,tilleggsisolereeller kun påmontere asfaltvindtett duk og deretter sette inn renovertevinduerigjenvil gi stor effekt. Varmetapeter sannsynligvistørstgjennomvinduene,slikat et godt alternativvil væreå renovereog maleopp eksisterendevinduer,og monterenytt varevindumed isolerglassog godu-verdiog tetningslisterinnvendig.slikkanvi beholdede gamlevinduene,og samtidig stoppevarmetapet. Det vil oppnåsgodeffekt ved å isoleregulvetsrandsoneoverbred grunnmur.dette kan gjøresvedå bore hull i gulvet og sprøyte/blåsened isolasjonsmasse. Herer et celluloseproduktsomheter Isofiberet aktuelt isolasjonsmateriale. Isofiberer et materiale som puster og regulererfuktigheteni konstruksjonerog i selvehusetsliksomi et laftet tømmerhus.disseegenskapenegjørdet forsvarligå byggeuten damptett plastfoliepå innsidenav isolasjonendet er ogsået alternativå demontereeksisterendegulvbord,isolere, og leggened vannbåretgulvvarmerør,vindtette og leggegulvbordenetilbake. EngruppestudentervedUiAhar somtidligerenevnt gjort en bachelorhovedoppgavemed utgangspunkti dette huset,medtittel: Energieffektiviseringavverneverdighusfra 1760 Problemstillingenvar denne: Hvordanredusereenergiforbruketi et verneverdigbyggfra 1760ned mot passivhusstandardpå en mestmuligmiljøvennlig,energieffektivog økonomiskmåte? Degjordei denneforbindelseen omfattenderesearch,u-verdimålinger,trykktesting, termografering,tegningerog simulering. Nårdet gjelderf. eks.trykktesten,såer det vanskeligå gjennomføreen sliki et såutett hus, manoppnårrett og slett ikkenok trykk. Derfor er dennetestenselvsagtikke100%,menden gir ossjo en pekepinnom situasjonen.

12 MålingavU-verdi 12

13 13 Dekom frem til at varmetapetfordeler segsliki huset: Avdet årligeenergiforbruket,gårca83 prosenttil oppvarming. Lekkasjenefra tak, vegger,gulv,vinduerog dørerer simulerttil kWH/år (44prosent). Luftskifter(vedtrykktesting)er 15,7,mot 2,5somer dagenstek10 standard. Dadet på grunnav husetsverneverdisannsynligvisikkeskalgjennomføresomfattende bygningsmessigendringer,må det bli hovedfokuspå energiløsningerfor produksjonav varmeog strømmedfornybareenergikilder.disseløsningenemå tilpassesog integreresi den eksisterendeverneverdigebygningsmassenpå en godmåte.

14 14 Runde3: Siv. Ing. ØivindBerntsenlagetnå tre alternativerfor løsningersammenmed Bengt Michalsen. Disseble gjort i 3 trinn, bådei størrelsesordenpå tiltakeneog på økonomieni disse. Alternativ1 har de enklesteog billigsteløsningene,men heller ikkesåstor effekt som alternativ3, somer flere og mer omfattendetiltak og har høyerekostnader,menogsåstørst effekt.

15 15

16 16 Alternativ 1 er det enklestetiltaket. Bygget: Hergjøresminstmuligbygningsmessig.Nyevarevinduer,nytt elektriskanlegg,bygget vindtettes, nytt avløpmed gråvannsgjenvinnerog fukt stoppes/fjernesveddrenering. Energi: kobletil eksisterendepelletsanlegg,ny ovn medvannmantel,varmepumpeløsning,solceller på uthustak,tekniskrom i kjeller?og solfangere. Stipulertkostnadpå tiltaket: ,- Stipulertpris:250000,- I alternativ1 vil byggetstekniskestandardi forhold til u-verdierværeuendreti veggerog yttertak, kun luftlekkasjetallvil bedres. Det antasat foreslåtteenergianleggvil produsereca50 000kWH/år.

17 17 Alternativ 2 er basertpå Alt. 1 meni tilleggisoleresgulvmot kjeller + evt. gulvvarmei hele1. etasje, samtbalansertventilasjonmed varmegjenvinning. Stipulertkostnadpå tiltaket: Energi: Sammetiltak, prisog energiproduksjonsomi alternativ1: ,-. Alternativ 3 er somdet fremgårav dissetre alternativenedet somgir det mestenergiøkonomiske resultatet.byggetstekniskestandardvil bli betydeligforbedret i veggerog yttertak, vinduerog gulvi forhold til u-verdier.luftlekkasjetallog kuldebroverdiervil ogsåværebetydeligforbedret og ligge nærkravtil NS3700.Byggetsenergistandardvil værenærpassivstandard. Bygget: Alternativ1+2liggertil grunni tilleggtil at man her har tenkt segå ta avytterpanelet,isolere15-20 cm utvendig,vindtette og remonterekledning.vindueneflyttes ut og nyevarevinduermed passivhusstandardmonteres. Taav eksisterendetak, tileggsisolereog leggetaksteintilbake.taopp eksisterendegulv,leggevannbårenvarme,isolereogleggegulvbordtilbake.rivelite tilbyggog byggenytt med tekniskrom i kjelleren. Stipulertkostnadpå tiltaket: minst Energi: Sammetiltak, pris ogenergiproduksjonsomi alternativ1: ,-. Vi serat for å få et slikt gammelthusnedmot passivhu standard,er det nødvendigå gjøremeget omfattendebygningsmessigetiltak. Valgav tiltak må da vurderesopp husetsverneverdi. Ommanønskerå sepå hvadet totale klimagassutslippetblir, må manogsåsepå hvautskiftingav bygningsmaterialerinnebærerav klimagassutslipp, ref; rapport klimagassberegninger for vernede boligbyggvsnyelavenergiboliger (Civitas/Riksantikvaren); Slikemålingerav bådeenergibrukog klimagassutslippbådei for- og etterkant har ikkevært gjort tidligerei slikehusi virkelighetensåvidt ossbekjent,derfor blir ogsådisseberegningenei hovedsak teoretiske. Målet for osser å gjøredet muligå bo rimeligkomfortabelti dette gamlesjelfullehuset,på en miljøvennligog økonomiskmåte. Sliktror vi at ogsåfremtidigegenerasjonervil finne husetattraktivt. Våre avveiningeri forhold til hvilketiltak vi kommertil å gjørevil baseresegpå bådemiljøhensyn, økonomiog vernehensyn. Alternativ3 gir utvilsomt det mest energiøkonomiskeresultatet,men vi tenker at vernehensynether ikkeblir godt nok ivaretatt, og kommerikketil å gåfor såstoreendringerbygningsteknisk.slikvi ser det, kunnevi da egentligha bygdosset nytt hus. Prosjektetsmål var i tillegg til energieffektivisering,ogsåå bevaredette husetsproporsjonerog egenart, selveverneverdien.dette var ogsåklareråd fra Riksantikvarensrepresentantog kulturvernrepresentantenfra fylkeskommuneni arbeidsgruppen.

18 18 I tilleggvet manikkepr i daghvilkekonsekvenserdette kanha for husetpå langsikt,f. eksnår det gjelderfukt-problematikk. Vi kommernok til å endeopp et stedi alternativ2, og tror at det vil gi ossstor (nok)gevinst,bådenår det gjelderkomfort og miljøhensyn, selvom det ikkeblir et passivhus. Vi synesdet har vært vanskelig å finne gode, mer moderne og tilpassede varevinduer, som i tillegg til å ha god isolasjonsevne også helst ikkeskalværefor klumpete og dominerende. Det hadde vært ønskelig at de ikkedekkerfor mye av de gamle originale vinduene, som vi synes er pene.sintef Byggforsk har på oppdrag fra Riksantikvaren og Enovalageten rapport ( Energieffektive bevaringsverdige vinduer ) som viser at u-verdieni et utbedret gammelt vindu er minst like lav som i et nytt vindu med samme antall glass. Denne kunnskapen vil vi benytte oss av. Studentene har fotografert huset (vinduer,overganger, vegger, gulv osv.)med termo-kamera, der man kan se kalde/varme områder, altså varmetapet. Dette har vi opplevd som et meget nyttig verktøy, og vi kommer til å bruke disse bildene i vårt videre arbeid. Vi ser hvor skoen klemmer mest, og kan sette inn konkrete tiltak deretter. Vi har nå opparbeidetmer kunnskapom fordeler og ulemper,og ikkeminst utfordringenei forhold til gjennomføringenav de ulike tiltakenepraktisksett. Någledervi osstil å sette i gangmed prosjektetvårt, og serfrem til å tilbringemangevintre i dette husetuten å grueossfor om vinterenblir strengi år! HeleneThorstensenmed familie

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Klimakrisa og eldrebølgen. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge

Klimakrisa og eldrebølgen. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge Klimakrisa og eldrebølgen Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Redusert klimagassutslipp.. Redusert strømforbruk.. -Bygg står for ca.40% av vårt totale energibruk. Mulig

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk www.bgm.no ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Når målet er bygninger med lavt energiforbruk Hvem er vi? 25.03.2010 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 3 Energimerkeordningen er det viktigste tiltak myndighetene

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Skog og Tre 2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Hvem er vi? 06.06.2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 2 Målsetting: Energieffektivt byggeri med større bruk

Detaljer

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune BambergBrygga AS Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan Restaureringsfondet Innherred samkomune Plan- og byggesak Søknad om Økonomisk støtte fra restaurerinesfondet Undertegnede er daglig leder

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 Høring Nasjonaltraumeplan Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 St.OlavsHospitalHFvisertil NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologisinhøringvedrørende revidert

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS NO 847 774 762 MVA www.isofiber.no Norsk Celluloseisolasjon AS Litt historie, og dagen i dag: Norsk Celluloseisolasjon AS ble etablert i 1988, og har siden produsert

Detaljer

SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK

SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK ENØK TILTAK FOR FIGGJO BARNEHAGE SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK C/O LINEVEIEN 37 4310 HOMMERSÅK Innholdsfortegnelse Sammendrag: målingerogtermografering... 3 1. Om objektet/ Bakgrunn...

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Sluttrapport nov. 2006

Sluttrapport nov. 2006 Sluttrapport nov. 2006 Terrassehusene - Stjørdall Rehabilitterri ing med fforrmål l 50% rreduksjjon av enerrgi ifforrbrrukett Stjørdals landemerke fra 1970, de tre meget synlige terrasseblokkene i lia

Detaljer

til passivhus - et fremskritt?

til passivhus - et fremskritt? Passivhus 2015: Å bygge om til passivhus - et fremskritt? Frederica Miller, Gaia Arkitekter Oslo 28. september PASSIVHUS 2015 Å BYGGE OM TIL PASSIVHUS ET FREMSKRITT? Eksisterende bebyggelse er verdifulle

Detaljer

Murgårder vedlikehold og muligheter

Murgårder vedlikehold og muligheter Murgårder vedlikehold og muligheter Ragnhild Solgård Spesialrådgivning Hvilke tema skal vi innom? Murgårder litt historikk Vedlikehold planlegging Typiske skader Gjennomføring av større tiltak materialbruk

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging Prosjektnr: 2013/FBM9152 Prosjektnavn: Frisk treningsluft (2012-1-269) Prosjekttype: forebygging Søkerorganisasjon: NAAF Agder for Tyholmen karateklubb, Arendal Ved hjelp av støtten fra Forord I 2012 søkte

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Energikrav og muligheter et innspill

Energikrav og muligheter et innspill NBEF-Kurs Oppgradering av bygninger, Oslo 1.-2. november 2011 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk Energikrav og muligheter et innspill 1 Energisparepotensialet i byggsektoren (hele) Kilde: KRDs

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE LANGÅSEN PLANPROGRAM Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE Plannavn ArkivsakID PlanID Formål/Hensikt PROSJEKTBESKRI VELSE LANGÅSEN- OMRÅDEPLAN Avklareutbyggingspotensialet for Langåsenog

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser, Når man skal tilbakeføre et gammelt hus til fordoms prakt, bør man benytte sjansen til å isolere bedre. Skal man skifte panel må man i alle fall sørge for god tetting. Og ofte kan man få til noen centimetre

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

ENØK i gamle murgårder. Anne Cathrine Flyen Fredrik Berg

ENØK i gamle murgårder. Anne Cathrine Flyen Fredrik Berg ENØK i gamle murgårder Anne Cathrine Flyen Fredrik Berg Opplegg Litt om CulClim Enøk? Energieffektivisering? Livsløp? Hvordan er det nå med varme og fukt? Muligheter og barrierer ved energieffektivisering

Detaljer

REIERSØLNATURPARK. Biologiskundersøkelsefør boligutbygging. Av JohnUnsgård

REIERSØLNATURPARK. Biologiskundersøkelsefør boligutbygging. Av JohnUnsgård REIERSØLNATURPARK Biologiskundersøkelsefør boligutbygging Av JohnUnsgård Tittel Reiersøl Naturpark Biologiske undersøkelser før boligutbygging Forfatter: John Unsgård Alle foto: John Unsgård Forsidefoto:

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Kursets tema Bakgrunn

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

ENØK I GAMLE HUS. Anbefalt tiltakspakke for huseiere

ENØK I GAMLE HUS. Anbefalt tiltakspakke for huseiere ENØK I GAMLE HUS Anbefalt tiltakspakke for huseiere Empire-villa fra Kolbjørnsvik, Hisøy i Arendal 1 Det gamle og klimavennlige huset - fire anbefalte tiltak Hvorfor skal du ta vare på det gamle huset?

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982 Notat Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 122982 Til: Bjørndalen Panorama sameie Arne Chr. Knutshaug Kopi: Utarbeidet av: Trond S. Ulriksen Kontrollert av: Erik Algaard

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Energikonferanse Dømmesmoen 21.10.08 Energikonferansen Sør 2008 Passivhus Grimstad

Energikonferanse Dømmesmoen 21.10.08 Energikonferansen Sør 2008 Passivhus Grimstad Energikonferansen Sør 2008 Passivhus Grimstad Aktiv Energi AS energisparing i praksis Tlf 815 33223 v/bengt G. Michalsen Hvem er vi..? HeMaTo Eiendom AS Aktiv Energi AS Avd i Drammen og Grimstad Kontor

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

HADELAND Videregående Casestudie

HADELAND Videregående Casestudie Juli 2014 HADELAND Videregående Casestudie Dette prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse avholdt i 2010. Målet var å konstruere et energieffektivt og grønt bygg. Bygningen rommer en videregående

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Kommunens eiendomsbedrift. Viktige dataverktøy Energi og miljøsentralen SD anlegg EOS-system Alarmsentral Brannvarsling FDV- system Samtlige bygg (72) styrt av dyktige

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater.

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i 2000. Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

Utviklingsplan for Storbrygga

Utviklingsplan for Storbrygga Utviklingsplan for Storbrygga Her skisseres framtidig bruk av Storbrygga i Selbu. Bygget er her konsipert som et aktivitetsbygg for unge og gamle, gjester og turister. De store åpne lokalene egner seg

Detaljer

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Høringsnotat 05.10.2017 Forslag til endring i i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Høringsfrist 17.11.2017 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Direktoratet

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer