Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,"

Transkript

1 Når man skal tilbakeføre et gammelt hus til fordoms prakt, bør man benytte sjansen til å isolere bedre. Skal man skifte panel må man i alle fall sørge for god tetting. Og ofte kan man få til noen centimetre med isolasjon også uten at man endrer huset vesentlig. Foto: Jan Kåre Rafoss vesentlig uten å ødelegge bygningens karakter og historie. For gamle hus er det ekstra viktig å gjøre dette på husets premisser. Det gjelder å unngå store endringer av bevaringsverdige fasader og interiører, men vel så viktig er å unngå tiltak som fører til fuktog råteskader eller dårlig inneklima. Marte Boro når man skal gjennomføre energisparetiltak. Hvert hus har sin egenart både teknisk, arkitektonisk og bruksmessig og må derfor vurderes individuelt. Hvor mye energi kan man spare ved etterisolering når man samtidig vil ta vare på verneverdiene? Ved varmetapet dersom utgangspunktet er slik bygningen opprinnelig ble bygget. Det er sjeldent mulig å tilfredsstille dagens krav til nybygg, men tiltakene kan bety mye i forhold til komfort og det kan redusere energiregningen vesentlig. Men husk at vanligvis er det bare drøye halvparten av energien du bruker som går med til oppvarming av bygningen. Matlaging, oppvarming av varmt vann, elektriske apparater mm krever også energi. Små tiltak som å tette for trekk og utbedre vinduene, er enkle å gjennomføre. Før en går løs på mer omfattende tiltak, bør en utføre en tilstandsvurdering slik at en kjenner til hvordan nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser, gjennomføring av feil tiltak eller at nødvendige tiltak eller reparasjoner ikke blir gjennomført. En tilstandsvurdering gir grunnlag for god planlegging og for å gjøre riktige valg og prioriteringer. Ofte vil en kombinasjon av teknisk og kulturhistorisk tilstandsvurdering gi bedre oversikt enn separate vurderinger. En teknisk svikt kan for eksempel ha oppstått som resultat av historiske endringer av bygningen. Kulturhistorisk dokumentasjon består 15

2 Enebolig oppført med vegger i reisverk. Innblåsing av isolasjon i slike vegger vil ofte føre til skade. Foto: Marte Boro. met, har fått utvendig isolasjon. Midtpartiet med gavlen har utsmykninger som ville gå tapt ved en etterisolering. For å bevare detaljene her er ikke denne delen blitt etterisolert. Foto: M. Boro / Riksantikvaren av å ta rede på bygningens historie og oppbygging, og ikke minst å se på «dagens kulturhistoriske tilstand» - hva er bevart, hva resultere i at fuktig inneluft kondenserer inne i konstruksjonen. Dette kan igjen skape problemer med fukt- og råteskader. Et eksempel på slik risiko er en litt kald og fuktig kjeller hvor varmen som lekker ovenfra, sørger for uttørking, slik at fuktigheten holder seg på et akseptabelt nivå og temperaturen holdes over frysenivå. Isolerer vi etasjeskillet mot kjelleren, kan det medføre at kjelleren blir fuktigere slik at vi får mugg og råtesoppvekst, og det kan føre til at det blir så kaldt at vannrørene fryser. Et annet eksempel på problemer som kan oppstå, er at dersom vi isolerer på innsiden av en vegg, vil den ytre veggen bli kaldere. Da vil uttørkingen av fuktigheten i veggen gå langsommere. Dette vil kanskje ikke være noe problem på den solutsatte sørveggen, men veggen mot nord vil kunne bli så fuktig at det oppstår skader som frostsprengning og råte. Murvegger vil være mest følsomme for slike endringer. eller gamle, hva er viktig å bevare, hva kan framheves, pleies eller utvikles slik at det blir enda mer attraktivt? Gammel og ny bygningsteknologi er svært ulik. Dagens nybygging er basert på godt isolerte og tette bygg med kontrollert ventilasjon. Eldre bygninger ble oppført med få materialtyper som er svakere og mer diffusjonsåpne enn moderne bygningsmaterialer. De er enkelt designete strukturer som lekker luft og varme slik at konstruksjonene tørker og lufta ventileres. Mange eldre konstruksjoner er avhengige av denne varmetilførsel innenfra for å unngå byggskader. Når vi etterisolerer veggen, reduseres denne varmestrømmen, og det oppstår fare for kondens og oppsamling av fukt inne i konstruksjonen. Spesielt i ner, eller som har et fuktproblem fra før, bør man være varsom med å gjennomføre slike tiltak. Det er viktig å ikke isolere for mye i et gammelt hus. Har vi for tykke lag med isolasjon, kan det 16 Bruk av plast som dampsperre ved etterisolering er et stort diskusjonstema. Moderne byggeri er basert på lufttette og godt isolerte yttersjikt. Samtidig er det slik at dersom det blir skader i slike tette og godt isolerte bygningsdeler, vil store mengder vann fra den fuktige innelufta kunne trenge ut gjennom hull i

3 Snittegning gjennom en murgårdsvegg og bjelkelag med innvendig isolasjon. Bjelken bæres av murveggen og ligger an inne i murveggen. I et slikt møte mellom tre og mur har det lett for å oppstå råteskader. Ved innvendig etterisolering vil veggen bli kaldere fordi varmen innenfra stoppes. Derfor vil uttørkingen foregå langsommere. Samtidig er det svært vanskelig å tette godt slik at den fuktige innelufta ikke kommer ut i veggen og kondenseres ved overgangen mellom isolasjonen og murveggen. Tegning Marte Boro dampsperren og gi mye fukt på konsentrerte steder i isolasjonsjiktet, og raskt gi skader. gamle hus «puster», det vil si at konstruksjoner og materialer er diffusjonsåpne. Vann kan komme inn og har mulighet for å tørke ut igjen. For gamle bygg vil innføring av dampsperre bety en stor endring av fuktbevegelsen i bygningsdelen. Det vil også være mye vanskeligere å få til god tetting av dampsperrene ved overgangene mellom bygningsdelene i et gammelt hus enn når man bygger nytt. Det vil derfor ofte oppstå lekkasjepunkter. Erfaringen er at så lenge vi ikke isolerer for mye på loftet vil det som regel gå bra uten fuktsperre i rom som kjøkken, soverom og stue. Unntaket er baderommet hvor det er så stor fuktpåkjenning at det er spesielt viktig med fuktsperre og god utlufting. Det kan være fornuftig å bruke isolasjonsmaterialer som er hygroskopiske og har fuktutjevnende og fuktbufrende egenskaper. Dette vil si at materialet kan ta opp og avgi fukt, og at det derved også er med på å stabilisere luftfuktigheten innendørs. Slike materialer vil tillate fuktvandring gjennom isolasjonssjiktet på en annen måte enn mineralull. Dette er en fordel når man ikke kan legge inn en dampsperre. Mineralull har ikke hygro- form, slik at det kan bli veldig fuktig enkelte steder. Derfor er det svært viktig å ha god tetting slik at varm og fuktig inneluft ikke kommer ut i isolasjonssjikt med mineralull. Dette er ikke så viktig dersom man bruker isolasjonsmaterialer som har hygro- for mer informasjon. Jo tykkere isolasjonen er, jo kaldere vil det ytre laget av isolasjonen bli. Da øker faren for kondensasjon av vannet som kommer fra den fuktige innelufta. Hvor tykk isolasjonssjiktet kan/bør være for eksempel opp mot et kaldt loft, er vanskelig å si. Det avhenger av hvor tett himlingen i rommet under er. Beregninger viser at 15 cm isolasjon i et eksempelhus gir en energireduksjon tjene på de første centimeterne. Ventilasjonen i eldre hus er som regel basert på «naturlig opptrekksventilasjon». De drivende kreftene i avtrekksystemet er vind og inneluftens termiske oppdrift, som oppstår fordi varm luft er lettere enn kald luft og derfor stiger. Lufta går ut gjennom avtrekkskanaler i pipa og gjennom utettheter i øvre del av huset. Friskluft blir tilført gjennom ventiler og utettheter og ved lufting gjennom vinduene. Fyring med ved og lignende bidrar også til god ventilasjon fordi luft blir trukket ut gjennom ovnen/pipa. Når vi tetter husene våre, reduseres den naturlige opptrekksventilasjonen. Ofte vil vi ikke tette så mye at dette blir noe problem, huset vil allikevel være utett nok til at vi får inn nok friskluft. Men det kan være aktuelt å for eksempel montere ventiler. Mekanisk avtrekk på bad og kjøkken, som er de mest fuktutsatte rommene, vil kunne sikre god ventilasjon av hele boligen dersom det er nok ventiler eller utettheter som slipper inn frisk luft. Dagens bygningslovgivning setter store krav til utskifting av luft. For at dette ikke skal lede til store energitap, er man avhengig av varmeveksling slik at varmen fra lufta som er på vei ut, blir brukt til å varme opp lufta som er på vei inn. Dette forutsetter 17

4 er viktig å kartlegge hvor mye av varmetapet som skyldes lekkasjer, og sjekke muligheter for å løse dette, før man eventuelt setter i gang større isolasjonstiltak. Å sette inn tetningslister i dører og vinduer er enkelt, og det er både rimelig og effektivt. Likeledes er det ganske enkelt å løsne på listverk rundt vinduer og ytterdører og sørge for tetting i overgangen mellom vegg og gulv, tak og karm. Fordeling av varmetapet i en bygning i tungt bindingsverk uten isolasjon i veggene. Kilde: Rapporten «Energieffektivisering i eksisterende Bygninger - Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg» utarbeidet av Sintef og NIKU på oppdrag fra Riksantikvaren, se Riksantikvarens nettsider Tema Energi og miljø. styrt ventilasjon og tette hus. Hva som er tilstrekkelig luftskifte diskuteres. I boliger er det som oftest luftfuktigheten som bør bestemme ventilasjonsnivået. Måling av den relative fuktigheten gjøres enkelt med en fuktmåler. Den relative fuktigheten bør For å spare energi, bør temperaturstyring være det første tiltaket som vurderes. Det er billig, energisparingen er betydelig og risikoen for skader eller reduksjon i kulturhistorisk verdi er liten. si luftlekkasjer gjennom utettheter i bygningen. Tetting av lekkasjer er billig, og gir god energisparing. Tiltak for å redusere trekken øker komforten og er vanligvis mulig å gjennomføre uten at det fører til store inngrep eller endringer av bygningen. Trekkproblemer er vanligvis knyttet til overganger mellom ulike bygningsdeler, som vegg/gulv og vegg/vindu. Trekk kan ofte forveksles med transmisjon, som er varmetap gjennom tette Ved etterisolering kan vi skille mellom tre løsninger; å isolere inne i bygningsdelen, på den kalde siden eller på den varme siden av konstruksjonen. Etterisolering på kald side er vanligvis det beste teknisk sett, fordi mest mulig av isolasjonen bør plasseres på utsiden av bærekonstruksjonen. Da reduseres kuldebroene og faren for kondens- og fuktproblemer. Bærekonstruksjonene holdes varmere og tørrere. Etterisolering på kald side av konstruksjonen mot loft (oppå eksisterende gulv) og kjeller (under eksisterende himling) er som regel greit fordi verneverdige bygningsdeler ikke blir skjult eller fjernet. Imidlertid vil isolasjon mot kjeller kunne være risikofylt, se eksempel tidligere i artikkelen. På loftet er det viktig å sikre god lufting av loftsrommet for å unngå kondens. Isolasjon på utsiden av veggene vil som regel føre til endringer av husets utseende og tap av kulturhistoriske verdier. I en del tilfeller kan dette allikevel være aktuelt, for eksempel på gavlvegger og eventuelt på bakgårdsfasader på murgårder og på trehus der panel og andre bygningsdeler allerede er skiftet ut eller har store skader. Etterisolering på varm side av konstruksjonen vil bevare eksteriøret, men endrer interiøret. Ofte er dette en god løsning reduseres boarealet. Det er en dårligere teknisk løsning enn utvendig isolasjon fordi det gir kuldebroer der innerveggene og etasjeskillene treffer ytterveggene, økt fare for kondens i veggen og redusert oppvarming av veggen slik at den tørker opp saktere. Særlig vil murgårder være utsatt for slike følgeskader. Sintef framholder at for murgårder vil 5 cm isolasjon som regel går bra, men at større tykkelser ofte vil være problematiske. 18

5 at det kommer luft til bak kledningen. I reisverksvegger (vegger med stående planker plassert tett sammen) vil pappen vanligvis ligge inn mot veggkonstruksjonen slik at det ikke vil være papp bak kledningen på yttersiden av hulrommet. Dette gjør at det vil være stor fare for nedfukting av isolasjonen ved nedbør. Reisverksvegger bør derfor kun isoleres ved innblåsing av isolasjon i hulrommet dersom det på utsiden av det eksisterende ytterpanelet monteres vindsperre og ny ytterkledning lektes ut. Isolering av ytterveggskonstruksjoner og etasjeskiller bør ikke gjøres uten at det først er foretatt en byggteknisk vurdering av oppbygging og sikkerhet mot fuktskader. Skrekkeksempel på hva som kan skje i ekstreme tilfeller. I dette huset var det et gammelt angrep av hussopp som ble «vekket til live» og begynte å vokse etter innblåsing av isolasjon i bjelkelaget mot kjelleren. Foto: Mycoteam Velger en denne løsningen må tilstanden og konsekvensene vurderes nøye. Etterisolering inne i hulrommene i konstruksjonene er skånsomt mot verneverdiene fordi både innvendige og utvendige rommet under, også hindre at kaldluft trekkes inn fra ytterveggen og fordeler seg i hulrommet i etasjeskillet og derved kjøler ned hele gulvet. Det er lettvint å blåse isolasjon inn i hulrom, men ulempen er at man ikke får sjekket om det er begynnende skjulte råteskader (fordi det ikke åpnes opp). Slike skader kan utvikle seg raskt når man fyller hulrom med isolasjon og reduserer utluftingen. Eldre yttervegger av bindingsverk er som regel godt egnet for innblåsing av isolasjon, forutsatt at det ligger papp ut mot ytterpanelet. Hulrommet i disse veggene er som regel 10 cm eller mer. Dette gir god effekt. Den begrensede isolasjonstykerfaringsmessig går bra å blåse inn isolasjon i bindingsverksvegger uten å måtte skifte til luftet kledning. På steder med mye slagregn bør en imidlertid skifte til kledning som er utlektet, slik Vinduene er en viktig del av fasadeuttrykket og forteller stilhistorie, teknikkhistorie og om gammelt håndverk. Dersom du er så heldig å ha de gamle vinduene i behold i huset ditt ta at de fungerer svært godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Varevinduer med energiglass eller doble glass med gassfylling gir svært gode isolasjonsresultater. Man kan skifte glasset i eksisterende varevinduer eller sette inn nye varevinduer. Det er langt enklere og rimeligere å sette inn nye eller å utbedre eksisterende varevinduer enn å skifte hele vinduet. Dersom de gamle vinduene er tapt eller er så dårlige at det ikke kan forsvares å sette dem i stand, er det viktig at de nye vinduene er gode kopier av de opprinnelige vinduene. Marte Boro, f. 1959, er arkitekt og tidligere byantikvar i Oslo. Hun er nå seniorrådgiver hos Riksantikvaren med bl.a. energieffektivisering, livssyklusvurderinger og klimagassutslipp som arbeidsfelt. Videre lesning: Byantikvaren i Oslo: Informasjonsark om vinduer Riksantikvarens nettside Tema - Energi og miljø Byggforsks Byggdetalj- og Byggforvaltnings-anvisninger. 19

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no TIPS OG RÅD NÅR DU SKAL FiksE opp huset Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no 1 PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED HUSET ELLER HYTTA? Hus og hytter representerer store verdier som gradvis forringes hvis

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer