SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK"

Transkript

1 ENØK TILTAK FOR FIGGJO BARNEHAGE SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK C/O LINEVEIEN HOMMERSÅK

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag: målingerogtermografering Om objektet/ Bakgrunn ENERGIBRUK Målsetting Konklusjontetthetogtermografi KonklusjonRambøllsenergitiltak Konklusjonbygningsundersøkelser KonklusjonVinduerogglass Konklusjonoppvarming Konklusjonventilasjon Konklusjonvarmepumpetiltak Andrealternativ energikilder Samfunnsøkonomiske vurderinger ENDELIG rekkefølgeanbefaling for ENØKTILTAK 13 Revisjonsliste Dato Utarbeidetav Lestav Kontrollertav Rev0 19/ HA GF Rev1 HA Rev2 HA Rev3 HA TN HA: HansAnaniassen, Trykktesteren,Rådgiver GF: GunnarForus,Byggmesterogrådgiver ToreWiik,Rambøll TN: ThorleifNyman,SandnesEiendom Andresomharytt tjenestei forbindelsemedvurderingavtiltak og priser: Reime& Haugvaldstad, Varmepumpeleverandør. StavangerKlima,leverandøravventilasjonstjenester. 2

3 FIGGJO B.H. ENERGIØKONOMISERENDE TILTAK SAMMENDRAG: MÅLINGER OG TERMOGRAFERING 1. OM OBJEKTET / BAKGRUNN Figgjobarnehager en 4 avdelingsbarnehagepå 577m2 gulvflate.figgjob.h. er byggetog overlevert i 2004 og har ikke hatt oppgraderinger på bygningskropp.beliggendepå en øst/sørøstvendtslak skråninghar den godesolforhold fra morgentil kveld, bortsett fra de kortestevintermånedene. Den er hatt et gjennomsnittligspesifiktenergiforbrukpå262kwh/m2 pr. år.oppvarmingssystemet er basertpådirektedrevetelektrisitetil gulvvarmeog strålevarmere samttil oppvarmingavventilasjonsluft. Figur1: Et hjørneavbarnehagen, mednyevinduer ytterstoggamlevinduer innerst ogtaksomlekkerutvarme 2. ENERGIBRUK I år2010vartotalforbruket146190kwt. Vinterforbruketokt10-apr kWt. 3

4 I år2011vartotalforbruket134100kwt. Vinterforbruketokt11-apr kWt. I år2012vartotalforbruket128800kwt.vinterforbruketokt12-des kwt. SkaffeSimienÅrssimuleringopprinnelig 4

5 3. MÅLSETTING Barnehagensenergimåler maks130kwt/m² pr år, hvilket betyr at makstotalforbrukkan være75000kwt/år. Årlig energibudsjett 1a Romoppvarming39,7 % 1b Ventilasjonsvarme9,7 % Tappevann8,8 % 5 Teknisk utstyr 4,6 % Vifter 14,2 % 4 Belysning 22,9 % 1a Romoppvarming kwh 1b Ventilasjonsvarme(varmebatterier) 6404 kwh 2 Varmtvann(tappevann) 5784 kwh 3a Vifter 9327 kwh 3b Pumper 0 kwh 4 Belysning kwh 5 Teknisk utstyr 3012 kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh Totalt netto energibehov,sum kwh Illustrasjonen viserforventet sparingspotensial 5

6 4. KONKLUSJON TETTHET OG TERMOGRAFI For Figgjoer detutarbeidet1 termografirapportetterundersøkelser innvendigi januar2012. Termografirapportenavslører at det største varmelekkasjerforegår på himling. Alle avdelingeneharskråhimlingog i disseer detdessverremarkanteplassermedkuldeinntrengningi isolasjonssjiktet, detvi kalleranblåsing. En del av byggethar loftsrommedindirekteoppvarmingav oppstigendeluft. Her finner vi ventilasjonskanaler og endel elektriskrørføringer plassert.fradetteloftsrommeter detmarkant trekk ned i åpninger,eksempelvi s elektroskap,innvendigevegger, luker mv.. Det finnesogså mangestedervarmelekkasjer vedovergangmellomgolv og vegg.her er potensialtil forbedring avinneklimaogenergibruk C Fig.1 Himlingi hvileromednedkjølt isolasjon vedallesperr,pålangsmedsperr C Figur2:Et sammensatt bildefrahimling.dettebildeillustrerer påenutmerketmåteattrekkinni isolasjon ellerunder isolasjon påtversavsperrkanbresegveldigutogdermedøkeenergiforbruk. Helttil venstre seskuldefranoesom sannsynligvis erhulli isolasjonen C Sp

7 Fig3. Termografien -50Pavisertrekk frahimlingnedlangsinnervegg samthimlingsomernedkjølt detses medreferanse pålektenesomervarmere. Inneklimavarmestutsattavtrekkfrahimlingogavtrekkfragrunn. 5. KONKLUSJON RAMBØLLS ENERGITILTAK Rambøll Stavangerv/ avdelingteknikk, har utført ingeniørtjenesterpå ENØK, bl.a. Simienberegninger avallebygningsdeler.rambøllharkonkludertmedtiltakspakkerog kostnader og ut fra dem gjort visst veivalgfor nedsettelseav energiforbruktilnærmettil måltalletfor prosjektetpå130kwt/m2. Energiutredningener kortfattet og lettlest,og tar med anslåttepriserfor feks.yttervegger, bytte av vinduer,bytte av ventilasjonsanlegg samtandremindretiltak, og gjort vurderingerpå inntjeningstiderpåalleforskjelligetiltak i tiltaksrekken. I tabellenundererdetvistestimertekostnaderfor deforskjelligetiltakene Tabell3 Estimertekostnader vedtiltak Mengde Enhetspris Estimertpris Tiltak: [m2] [kr/m2] (NOKeksmva) Tiltak1: Etterisoleringavvegger Tiltak2: Etterisoleringavtak Tiltak3: Luftlekkasjer RS RS Tiltak4: Nyevinduerogytterdører Tiltak5: Eksisterendeventilasjonsanleggvedlikehold Tiltak5: Nytt vannbårentvarmebatteri RS RS Tiltak6: Nytt ventilasjonsanlegg RS RS Tiltak7: Luft-vannvarmepumpe Tiltak8: Luft-luft varmepumpe RS RS Tiltak9: Behovstyrtbelysning(bevegelse+ dagslysav/på) RS RS Tiltak10:Behovstyrtbelysning(bevegelse+ dagslysdimming) RS RS Tiltak11:Isoleringavkanaleri tekniskrom Tiltak12:Dørstoppere 4 ytterdører Tiltak13:Brukertiltak* 0 Ut fra dennelistenharrambøllforeslåttprioritetsrekkefølgefor tiltak og beregnetsumspart energisamttilbakebetalingstid. Tabellenunderangirtilbakebetalingst id for deforskjelligetiltakene. Tabell4 Tiltakslistemedtilbakebetalingstid Prioritert rekkefølge Tiltak: Energibesparelse:[k Wh/år] 7 Besparelse[k r/år] Investering:[ NOK] Tilbakebetalingstid: [år] ,5

8 ,5 1,7 * , * * *1Det erfor dettetiltaketikketatt medkostnaderfor nyvarmepumpe. *2* Tiltakmåseesi sammenhengmedutskiftingavarmaturer.dersomarmaturerskalskiftesut børdetvurderesåbenyttearmaturermedintegrertdagslysdimming. Tilbakebetalingstidvil bli på ca.20åri forhold til åbenyttetradisjonellearmaturermedav/på.da deter antattenlevetidpå 15år for ny belysningvil tiltaketikkekunneforsvaresi et energiøkonomiskperspektiv,men brukerneavbyggetvil nok opplevedet somenmerbehageligbelysning. 8

9 6. KONKLUSJON BYGNINGSUNDERSØKELSER HA og GF har gjennomtermograferingog i tiden deretterog opp mot avslutningsrapport utført bygningsmessigekontroller og oppmålinger. Beggehar vært ansatt hos Rambøll og arbeidetmedtermografibiteni prosjektet. På sistebefaringutført 15/8 13 sto fokus på kvalitet på utvendigematerialerog bygningskroppsomsådan.byggeter snaut10 år gammelog bærerikke særligsynligslitasjepå materialene.det trengesen solidomgangroyalolje for å friskeopp og bevareoverflatenpå de utvendigematerialenebedre.vinduenesergreieut og syneså ha produksjonsmalingen på ennå. Det vil bli behovfor et malingslagfor bedrevedlikehold,noesomkanstyrkedenopprinnelige malingensegenskap. Bygningenhar noen stederingenog andrestedersværtliten takutheng, noe som betyr at endringpå ytterveggersyttersidevil få effekt ogsåpå taket. Taket må forlenges.kostnader forbundetmed utvendigetterisolasjonuansetttype vil væresværtkostbar. EN KOSTNAD SOM IKKE VIL KUNNE DEKKES AV DEN POSITIVE EFFEKT AV ETTERISOLERING. Det er ikketjenligå riveogklepånytt.kostnadsmessig vil detværemerlønnsomtåisolerepåinnvendigside. Takflatener stor og betongstei neneharbare10årbaksegogbærerikkepregavnevneverdig slitasje.derfor er detikketjenlig å skulleriveogremontere. 7. KONKLUSJON VINDUER OG GLASS Vinduerog dørerliggeri flukt medytterkledningsomskikkenvar i byggeperioden. Men de er av årgang2004og detsynesikkeværesærligformålstjenligennåå skiftehverkenhelevinduer ellerglass.dette vil være et aspekten har med segved neste gjennomgripendevurdering,om kanskje10år. 8. KONKLUSJON OPPVARMING Barnehagensoppvarmingssystemer direktedrevetelektrisk.det dreiersegom gulvvarmeog stedvisogsåstrålevarmerefor luftoppvarming.dissesystemerer dyrei drift. Gulvvarmenkan ikkeutenviderebytteenergibærer og detvil væresværtulønnsomtå endre. Der i mot vil detværelønnsomtå tenkeannerledesmedhensyntil strålevarmen.de er lette å fjerne,da de hengermed god tilkomst. Et bytte til eksempelvisluft/luft varmepump er av 9

10 Rambøll vurdert til å kunne væretilbakebetal t i løpet av to år, men da med megetlav etableringskostnad påkr (maks2 anlegg). 9. KONKLUSJON VENTILASJON Ventilasjonener bygdog montert i 2004av Hamstad.Den har roterendevarmevekslerog med elektrisktilskuddsvarmepå 32 KW. Da rust alleredehar begynt å oppståpga fukt i inntakskanalhelt inn til varmeveksler, trengerden et gjennomførtengangsv edlikeholdnåallerede etter9 år,(noesomogsåble rapportert i 2011).Isoleringavinntakskanalenpåinnvendigsidehar falt av,ogdetforsterkerfuktinnholdeti luftendametalletvil slåseg. Vi foreslårderfor nødvendigvedlikeholdutføres og at det blir montert et Wideristsom tørker luften i inntaket.et tilbud for leveranse og monteringav Widerister hentet inn; Kr 19600,00eksklmoms. Bildeavnederste delavroterende gjenvinn ermedmarkertkorrosjonpgafukti tilluft. 10. KONKLUSJON VARMEPUMPETILTAK Det tilrådeså montere5 stk varmepumper.da avdelingener noenlundkompakteog haren strømlinjeformetgeografivil en VP på hver avdelingværetilstrekkeligfor å gi bygningenen grunnvarme.vi fokusererigjenpådaikin sin VP meddet nyekuldemedietsomhar betegnelsen R32.Det erstorforventningtil ytelsesfor bedringermeddettekuldemediumi helebransjen. VarmepumpeDaikin Ururu Sararaskalhaenårsvarmefaktorpå5.8.1 KwT blir nesten6 i årsvarmefaktor, hvilketer enekstremgodutnyttelseavenergi.videre gjørururu Sararaenhelt spesiellvarmepumpedaden: * Tilførerfiltrert friskluft. X) Ventilasjonsanlegg fårgodhjelpogdetblirbedreinneklimai barnehagen. * Sørgerfor riktig luftfuktighet. * Fjernebakterier,lukt og allergener. * Gir bestmuliginneklimamedsinpatenterteteknologi. * Velegnetfor astmatikereogallergikere. * Overvåkingog kontroll(nettellerapp). 10

11 Behovetfra gulvvarmensvil minskestil kun å produsereen liten grunntemperatur i bunn mot kjøl fra grunn,mensluften og bygningsde ler inklusivegulvetvarmesopp av varmepumper. Gevinstensynesderforåværemakeløs,energiøkonomisk,støymessig, tilførselavfiltrert frisk luft samtluftrensinggjennomhøyeffektivfiltrering.apparaten er lettstyrt,noesomlæresraski en bevisstgjøringsprosess blantansatte,sliksomrambøllharnevntsomet lønnsomttiltak. I arbeidetmedvurderingavvarmepumperog bruk/plasseringharfriganor v/ Kenneth OlsensamtKjartanReimefra ReimeogHaugvaldstadværtdelaktig. 11. ANDRE ALTERNATIVE ENERGIKILDER a) Vind I forbindelsemedenøk tiltak harvi ogsåvurdertmuligeløsningermedvind- og solenergi. Vednærmerestudierviserdet segat det skalværeganskeforblåstfor at selven liten vindmølle blir bærekraftigi forhold til kostnad.en danskvindmøllearkitektog en skotskvindmølleekspert er enigeom at myevind erennødvendighet. «- Hvis det er usedvanlig mye vind i området, er vindenergi et opplagt valg. Det er også en gunstig løsning på steder uten strømnett. Er det ikke mer enn middels mye vind, er små vindmøller trolig bortkastet. Folk må gjerne sette opp en vindmølle hvis de har lyst, men de vil ikke spare penger med mindre stedet de bor virkelig er forblåst, sier Pigott.» Vindenergivil derforkun væreentriggerfor barnsoppmerksomhet,nysgjerrighetoglærelyst noesomogsåharstor verdifor envoksendegenerasjonsommerog mer vil måtteforholdeseg til alternativenergitil oljeogkjøpt elektriskenergi. b) Solenergi Barnehagenhar takstruktursominviterertil bruk av solenergida det er bådeøst/vestog nor/sør vendtetakhellinger.men takvinkelener liten.strukturengjørat deter takflatertil alletre solsider,ogbarnehagenliggeri åpentterreng utenobstruksjonersomdekkerfor solen. Dessverreer solenbest i de perioderbehoveter minst. Noe som kan tale for en slik investeringmåtteværeat solenergientrekkeret apparatsomlett nyttiggjørsegavenergien. Nedenforer det en figur klippetfra effekten påde to ytterpunktenei året,januarog juli. I januarer innstrålingendessverresåliten som0,3 0,35kWt/m2/dag for vårt område.selvom detteendresrasknårvi kommertil februarog mars, såer det dog et spørsmålhvordanman rasjoneltkan nyttiggjøresolenergien i et alleredebygd bygg,medferdigeinstallasjoner. Selvom solenergikanbrukessomkjølemedium til eksempelvisromkjølingellermediumtil matkjølingså er behoveti matkjølingsmedietfor liten i barnehagentil at dettevil værenoe å drøfte.slikkanen ogsåtenkeom kjølingav rom. En varmepumpemedomstillingtil kjølingvil væremereeffektivpr. bruktekronei etableringsfasen. 11

12 Figur:Solinnstråling janogjuli c) Jordvarme Jordvarme har virkelig noe for seg i en nyetablering,hvor en fritt kan velge varme/kjølemediumunderprosjekteringen. For Figgjo er dettelite aktuelt.jordvarmehaddevært perfekthadderomhøydeni utgangspunktet værtfra 2,5til 2,6m. Om vannforbruket hadde vært meget større, og alternative medier som luft-luft varmepumpevar lite attraktiv alternativ(tettbebyggelse/støy) kunne jordvarmevært et godt alternativ.menjordvarmeer dyr å etablereog for Figgjoer detnoevi kankalle et ikkerealistisk alternativ. 12. SAMFUNNSØKONOMISKE VURDERINGER ENØK tiltak er sværtpopulære,men ikke alle tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme.i detteprosjektethar samfunnetsalternerendeintereserblitt vurdert.bruk litt og kastnestennytt er ensidevedprosjektetsomer nøyevurdertfør endeligkonklusjon. Å vinnenoenfå kwt i et prosjektvedå rive fullt brukbarutvendigkledningmedfremdeles lang levetid vil generestore mengder avfall som er fylt med råtehemmendestoffer. I tillegg kommerdet energiforbrukog utslippfor produksjon av isolasjonenog pgatransportensamt unødvendigmaterialforbruk til gjenoppbyggingen. Bygningskroppenhar ikke kjenteproblemermed fukt og dermedsopputvikling,og derfor blir bytteavutvendigkledningdyrt for eierog for samfunnetpådettestadium. Vinduersomer fullt ut brukbareog bareved forbedringpå det svakesteleddet,nemlig isolerglasset, vil gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt. Glassfra byggetidvil væremulig å gjenvinnetil annetbruk og det påvirkertil positiv effekt utover forbedret energivennlighet og forbedretkomforti bygget. 12

13 Å erstatteenergisløseresomstrålevarmerevil utelukkendegi positivesamfunnsøkonomiske resultater.når dei tillegger 16 år gamleog har gåttfor fulle mugger overstoredelerav året,så vil risikoenfor snarligbyttelikevelværesterkttilstede ogsåmedtankepå denbrannrisikode faktiskutgjørettersålangtidsbruk. 13. ENDELIG REKKEFØLGEANBEFALING FOR ENØKTILTAK Med bakgrunni Rambøllsrapport og med andreprisestimaterut fra undersøkelserer vår vurderingennoeannerledestilrådingog litt annenrekkefølge: Tiltakspakkerogrekkefølge: Sparet Mengde [kwt] Plassering Kyotopyramide Estimertpris (NOKeksmva] Tiltak i november2013 Tiltak8: Luft-luft varmepumpe * 1 ) Tiltak8 ekstra:tømrerarb+ elektriskfor montasje Wideristog1.klserviceventilasjonsaggregat Tiltak3: Luftlekkasjer Tiltak2: Etterisoleringavtak oversentralbeliggendeflate himlinger Tiltak13: Brukertiltak Kostnaderi 1. Tiltakspakke.Tilleggunder Årligservice+ filter for varmepumpeer ekskl.. Ca mva Etter 1.årKortfattet rapport om effekten,brukerstilbakemeldinger Anslåttkr Kostnadi tiltakspakke2 - Sommer2014 Tiltak5: Nytt luft/vann varmebatteritil ventilasjoninkl. VP RS RS I en periodever25 år vil ca3 VPværeskiftet *) Detmåventesat ventilasjonmå skiftesi løpetavneste25 år. Ikkeprissatt TotalENØKkostnaderover25 årslevetid *a) Investeringsrekkefølge,forslag: Vi hardeltopp investeringenei 3 delertil 3 tider. aa) Tiltakspakke 1. Det blir installert5 stk varmepumper (VP) i hele huset.i tillegg anbefaleswideristsominntaksristfor ventilasjonenfor å sparedenfor ytterligerefuktighetog dervedforlengelevetiden.det gjøreset ordentligservicepåventilasjonsanlegget. Det gjørestiltak for åminskeluftlekkasjersamtat detekstraisoler esi delerderdetervarmloft. Kostnadberegnes til kr Naturliginnføring i bruk sombrukertiltak. 13

14 Det inngåsavtaleom årligserviceog filterskift medleverandørav debestevarmepumper til dettebruk,hvori derogsåerinnblandingavfiltrert frisk luft. Kostnadca mvapr år. ab) tiltakspakke 2 avventervinterensresultati besparelsefør den evt iverksettes.det monteres en luft/vann varmepumpesom skal erstatte dagen elektriske varmekilde i ventilasjonsanlegget. Påen investeringi prisklassenunderen halvmillion kroner,vil vi i estimatetvundetcaover kWt/m2. Erfaringerfra andrebarnehagerviserat totalomleggingtil varmepumpedrevet oppvarminggir storinnsparingseffekt. Det får barnehagennedi plusshusnivå. Ingenandretiltak avdeneksisterendevil kunnefå dendit, utendetårivehelebarnehagen. HansAnaniassen Trykktesteren 8/8 22/

SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK

SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK ENØK TILTAK FOR RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE SAMMENDRAG AV RAPPORTER OG FORSLAG TIL TILTAK C/O LINEVEIEN 37 4310 HOMMERSÅK Innholdsfortegnelse Sammendrag: målingerogtermografering... 3 1. Om objektet/ Bakgrunn...

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Skog og Tre 2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Hvem er vi? 06.06.2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 2 Målsetting: Energieffektivt byggeri med større bruk

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk www.bgm.no ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Når målet er bygninger med lavt energiforbruk Hvem er vi? 25.03.2010 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 3 Energimerkeordningen er det viktigste tiltak myndighetene

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

Prosjektpresentasjon

Prosjektpresentasjon Breeam-sertifisering av terminal vest på Værnes Prosjektpresentasjon Avinor AS Postboks 150 NO-2061 Gardermoen Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 VERSJON DATO TEKST PRODUSERT AV KONTROLLERT AV

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

"Fremtidsbyen Bergen" 2009-2014. Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette

Fremtidsbyen Bergen 2009-2014. Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette Passivhus til + hus Installasjonstekniske løsninger Av Tor Milde "Fremtidsbyen Bergen" 2009-2014 Energiproduksjon

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Concepts and strategies for zero emission buildings

Concepts and strategies for zero emission buildings FUTUREBUILT 2011 Conference 11.10.2011, Drammen Concepts and strategies for zero emission buildings Igor Sartori PhD, Researcher SINTEF Byggforsk Net ZEB balance Estimated/Monitored data Design data Load

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE Bernt Krogh - Prosjektleder Åpnet 4 januar Energi og Miljø Igangsetting og samkjøring av tekniske systemer ble en utfordring for leverandørene. Feilkoblinger

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer