Riktig legemiddelbruk; Veileder for legemiddelgjennomgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig legemiddelbruk; Veileder for legemiddelgjennomgang"

Transkript

1 Riktig legemiddelbruk; Veileder for legemiddelgjennomgang

2 Innholdsfortegnelse Om veilederen... 3 Hva er samstemming av legemiddellister... 4 Tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG)... 5 Brev til fastlegen... 6 Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten sjekkliste... 7 Forslag til standardblodprøver i forbindelse med legemiddelgjennomgang (LMG) Kontaktpersoner:

3 Om veilederen «Riktig legemiddelbruk innebærer at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering. Mange eldre har flere sykdommer og bruker dermed mange ulike legemidler samtidig, noe som bidrar til risiko for feil bruk. I tillegg er eldre også mer sårbare for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Feilmedisinering fører hvert år til unødig lidelse for mange pasienter i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter. Minst en av ti innleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler». Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Helsedirektoratets kampanje «I trygge hender» har utarbeidet forslag til hvordan hjemmetjenester i samarbeid med fastleger kan samstemme legemiddellister og foreta legemiddelgjennomganger (LMG) hos felles pasienter. Erfaringene som ble gjort er nå blitt en mal for fremtidige legemiddelgjennomganger mellom fastleger og hjemmetjenesten på landsbasis. Dette arbeidet ønskes nå videreført i praksis, og omfatter også et samarbeid med farmasøyt. Målet er at legemiddellistene til den enkelte pasient, skal samstemme med den fastlege og hjemmetjenesten har, og at medisinbruken skal forbedres. Dette vil være et kontinuerlig arbeid videre som gir økt sikkerhet og bedre helse hos pasientene. - Denne veilederen kan benyttes ved en legemiddelgjennomgang. Utvidet tidsbruk i forhold til dette arbeidet og den enkelte pasient, tas opp med avdelingsleder og tildelingskontoret. - Det avtales fortløpende med avdelingsleder hvor mye tid farmasøyten skal bruke. Dette vurderes etter behov, og tas av farmasøytens timer/anbud for medisinromarbeid. 3

4 Hva er samstemming av legemiddellister Pasientsikkerhetskampanjens definisjon: «Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk». Samstemming av legemiddellister er et kontinuerlig arbeid som involverer pasienten selv og eventuelt pårørende. Sykepleier kartlegger i samtale med pasienten hvilke medikamenter, alternative legemidler og behovsmedisiner, som faktisk er i bruk. Deretter sender hjemmetjenesten denne listen til fastlegen for godkjenning og samstemming med fastlegens liste. En samstemt legemiddelliste skal videre inkludere informasjon fra alle aktuelle og tilgjengelige kilder som fastlege, annen behandlende lege, sykehus, hjemmetjeneste og sykehjem. Fastlegen har det koordinerende ansvaret for legemiddellistene. Målet er at legemiddellisten til enhver tid skal være samstemt mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege 4

5 Tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG) «Legemiddelgjennomgang er en strukturert/systematisk evaluering av den enkelte pasientens legemiddelregime i den hensikt å optimalisere effekten av legemidlene og redusere risiko ved legemiddelbruk. Dette oppnås ved at man ved legemiddelgjennomgangen avdekker og forebygger legemiddelrelaterte problemer, og at det angis tiltak for å løse de avdekkede problemene. Legemiddelgjennomgang utføres tverrfaglig av lege, sykepleier og farmasøyt.» (Norsk legemiddelhåndbok) Fremgangsmåte: Aktuell pasient som har vedtak på medikamentadministrasjon. Muntlig informasjon gis pasient og evt. pårørende om forestående legemiddelgjennomgang, herav informasjon om at også farmasøyt deltar i arbeidet. Muntlig samtykke innhentes hos pasient. Kontakt fastlege om det som skal skje. Bruk gjerne informasjonsbrevet samt blodprøveskjema med spørsmål om evt. tilleggsprøver. Kontakt farmasøyt pr. mail for avtale. Utfør registreringer; blodtrykk, høyde, vekt, blodprøver. Gjennomgå sjekkliste. Samstem legemiddelliste. Send sjekkliste og legemiddelliste, anonymiseres, til farmasøyt pr.fax. Kopi av sjekkliste og legemiddelliste leveres fastlegen. Bestill time til samarbeidsmøte hos legen (timen bør være 1-2 uker etter blodprøver tatt) Anmerk for fastlegen at det kan brukes refusjonsordning takst 14 Helfo. Gjennomfør LMG med fastlege, sykepleier og evt. farmasøyt. Be fastlegen melde evt. endringer og indikasjoner til apoteket/multidose. Oppfølging av pasient, evt. utføre registreringer som blodtrykk, vekt. Husk; alt må dokumenteres i Profil - helst innen 48 timer. 5

6 Brev til fastlegen Til fastlege Helsedirektoratets kampanje «I trygge hender» har utarbeidet forslag til hvordan hjemmetjenester i samarbeid med fastleger kan samstemme legemiddellister og foreta legemiddelgjennomganger (LMG) hos felles pasienter. Erfaringene som ble gjort er nå blitt en mal for fremtidige legemiddelgjennomganger mellom fastleger og hjemmetjenesten på landsbasis. Dette arbeidet ønskes nå videreført i praksis, og omfatter også et samarbeid med farmasøyt. Målet er at legemiddellistene til den enkelte pasient, skal samstemme med den fastlege og hjemmetjenesten har, og at medisinbruken skal forbedres. Dette vil være et kontinuerlig arbeid videre som gir økt sikkerhet og bedre helse hos pasientene. Vi ønsker å tilby din pasient født en legemiddelgjennomgang og samstemming av sin legemiddelliste. Pasienten har vedtak på hjelp til legemiddeladministrasjon. Vi ber deg se på vedlagt blodprøveskjema, og vurdere hvilke prøver/tilleggsprøver som skal tas av hjemmetjenesten før legemiddlegjennomgangen. Send gjerne elektronisk melding. Målet med legemiddelgjennomgangen: 1. Indikasjoner bak alle medikamentforskrivninger. 2. Samstemming av legemiddellisten mellom hjemmetjeneste, fastlege og pasient. 3. Forbedre medikamenthåndtering og medikamentbruk. 4. Forbedre samarbeidsrutiner. Gjennomgangen vil foregå på følgende måte: 1. Hjemmetjenesten gir muntlig informasjon til pasient og evt. pårørende, herav informasjon om at også farmasøyt deltar i arbeidet. Muntlig samtykke innhentes hos pasient. 2. Skriftlig informasjon leveres fastlegen. 3. Hjemmetjenesten utfører sjekkliste. Kopi av listen sendes fastlegen. 4. Hjemmetjenesten tar blodprøver (se forslag i vedlegg) etter fastlegen forordning. 6

7 5. Hjemmetjenesten samstemmer legemiddellisten med pasienten. Alle fravik noteres. 6. Hjemmetjenesten sender kopi av legemiddellisten til fastlege og vår samarbeidsfarmasøyt. 7. Hjemmetjenesten bestiller time hos fastlegen for samarbeidsmøte med sykepleier og farmasøyt for samstemming og gjennomgang av legemiddelliste, benytt takst 14 Helfo. 8. Fastlege avgjør ut fra resultater av samarbeidsmøtet om pasienten trenger legetime eller videre oppfølging i form av blodtrykk, annet. 9. Fastlege gir beskjed til apoteket hvis endringer. 7

8 Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten sjekkliste Sjekklisten er et hjelpeark ved LMG for å innhente relevant klinisk informasjon om pasienten i forkant av LMG i tverrfaglig team. Den oppbevares i legemiddelperm og arkiveres i pasientens journal. Funksjonsområde/ Utredning Pasientens initialer født: Samtykkekompetanse Sirkulasjon/ respirasjon Hud/slimhinner Ernæring Observasjon/ vurderinger/ forordninger Legemiddelgjennomgang: Første LMG Evaluering Har samtykkekompetanse når det gjelder legemiddelbehandling: Ja Nei Puls: /min BT: mm/hg Dyspnoe: Ingen O2 metning Ved aktivitet I hvile Dehydrert Ødemer: Ingen synlige Moderate Store Kløe Utslett Sår Tørrhet Annet Vekt: kg BMI: Tannstatus Kvalme Munntørrhet Matlyst Anmerkninger Evt. resultat MNA registrering: Eliminasjon Vannlating: Normal Urinretensjon Inkontinent Permanent kateter Antall toalettbesøk natt Avføring: Normal Diaré Obstipasjon Smerter Ja Nei Dersom ja, se smertekartlegging på neste side Fysisk funksjonsnivå Svimmelhet Gangfunksjon Fallrisiko Fall siste halvår Skjelvinger Stivhet Red.bevegelse ledd Motorisk funksjon Psykisk funksjonsnivå Uro/forvirring Virker nedstemt Engstelse Agitasjon Hallusinasjoner Kognitiv svikt Demensutredning Søvn Trøtthet på dagtid Søvnforstyrrelser Funksjonsnivå i forhold til inntak av legemidler. Cave/allergi/annet: Legeforordnede blodprøver før LMG Dato og signatur Innsovningsvansker timer søvn pr døgn Vil ikke ha/motsetter seg legemidler Glemmer å ta legemidler Medisiner/naturpreparater som brukes, uten ordinasjon fra lege: Kan svelge tabletter Svelgvansker Tabletter må knuses Tobakk: daglig forbruk Alkohol: periodisk, spesifiser: ukentlig enheter (se neste side) Relevante blodprøver i forhold til sykdom og legemiddelbruk. Se forslag til standard blodprøver. 8

9 VAS SMERTESKALA: DA28C125777D003DE1AD?OpenDocum ent#smertevurdering Alkoholenhet 1 standard alkoholenhet (AE) tilsvarer: En av følgende: En liten flaske pils, ett vinglass med svakvin a 1,5 dl, ett shotglass 40 % sprit 0,4 dl. Grenseverdi for voksne pr uke: under 9 AE for kvinner, under 13 AE for menn. Body Mass Index BMI = kg/m2 Avtegn smerte med VAS smerteskala < 18 alvorlig undervekt undervekt idealvekt > 25 overvekt > 30 fedme ved ro og bevegelse. Angi ødem, sår etc med cm og lokalisasjon. Smerteskalaen er hentet fra retningslinjer for vurdering og behandling av smerter ved Regionhospitalet Hammel: Høyde i meter alvorlig undervekt undervekt idealvekt overvekt fedme Vekt i kilo 9

10 Forslag til standardblodprøver i forbindelse med legemiddelgjennomgang (LMG) Senest 14 dager i forkant av legemiddelgjennomgang må blodprøver tas av fastlegekontor eller annet laboratorium. Standard blodprøver er valgt ut på bakgrunn av anbefalinger og erfaringer med legemiddelgjennomgang i sykehjem. Vurderes av fastlege. Hematologi: Hb Leukocytter (Trombocytter) Klinisk kjemi, proteiner: Kalium Natrium Ferritin ALP Gamma GT ALAT Urinsyre egfr (Kreatinin) Albumin HbA1c Hormoner/vitaminer: FT4 TSH Vitamin B12 Folat i serum Vit. D Andre prøver: INR for brukere av warfarin (Marevan) Fastende glukose for diabetespasienter CRP ved feber, mistanke om infeksjon eller betennelsestilstander Serumspeil etter ordinering fra fastlege 10

11 Linker: 5der/Riktig+legemiddelbruk+i+hjemmetjenesten.1241.cms pdf 11

12 Kontaktpersoner: Sykepleier Jorunn Larsen; Kvaløya hjemmetjeneste Sykepleier Eirin Sofie Pedersen; Nordøya hjemmetjeneste Farmasøyt Ellen Riksvold; Vitusapotek Svanen, fax: Tromsø

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste Rapport publisert 1. april 2012 Ved prosjektleder Jorunn Larsen, Kvaløya hjemmetjeneste, UHT Troms Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Detaljer

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk -

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Rapport publisert 23.06. 2015 Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Ellen Mogård Larsen Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rapport 1/2015 2 Sammendrag

Detaljer

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DEN NASJONALE PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER TRYGG MEDISIN BRUK Hva er sikkert for deg og barnet? Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 Hans

Detaljer

Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk

Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk Et samarbeidsprosjekt mellom Midtre Namdal samkommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag 2010-2011 Anne Elisabeth Skjørholm Siri Andreassen Devik 1 Kontakter

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Ved Vibeke Bostrøm Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 2 Sykehjemsleger i Østfold varsler fylkeslegen

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 «Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 Sykehusapotekene i Midt-Norge har de siste årene økt aktiviteten innen forskning og utvikling. Forskningen vår er

Detaljer

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus.

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. - Åpen Rapport App i Apotek En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus Forfatter Anita Das SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 205-30-06 SINTEF

Detaljer

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege INNHOLD RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN, ÅPEN OMSORG TROMSØ KOMMUNE 1. LOVER OG FORSKRIFTER...3 2.

Detaljer

Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler

Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler Rapport fra Apotekforeningens pilotprosjekt Desember 2007 Legemiddelgjennomganger i apotek - Legemiddelsamtaler 1 Sammendrag Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus medisinsk

Detaljer

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Alternativ forside 1A Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Inspirasjon til boken er hentet fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet, og vi takker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden for

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i sykehjem Grimstad kommune 12. september 2012 ved Vibeke Bostrøm Pasientsikkerhetskampanjen/Prosjektleder ITH Vestfold Aust-Agder en del av et nasjonalt læringsnettverk 13.09.2012

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd Internserien 18/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd Godkjent av Lars E. Hanssen 6. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Pasientsikker kommune eksempel fra innsatsområdet rik$g legemiddelbruk i sykehjem

Pasientsikker kommune eksempel fra innsatsområdet rik$g legemiddelbruk i sykehjem Pasientsikker kommune eksempel fra innsatsområdet rik$g legemiddelbruk i sykehjem Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen 31. oktober 2012 www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer