Klemma - Harestua NYBYGG. Klemma Idrettshall og barnehage. Lunner kommune. Utgave: 2 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: tb rk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klemma - Harestua NYBYGG. Klemma Idrettshall og barnehage. Lunner kommune. Utgave: 2 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: tb rk 15.12."

Transkript

1 Klemma - Harestua NYBYGG Klemma Idrettshall og barnehage Lunner kommune Utgave: 2 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: tb rk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING OM OPPDRAGET OG RAPPORTEN TEGNINGSUNDERLAG AKTUELLE FRAVIK BESKRIVELSE AV BYGGET OG BRANNTEKNISKE FORUTSETNINGER BESKRIVELSE AV BYGGVERKET BRANNTEKNISK HOVEDUTFORMING AV BYGGVERKET OG INSTALLASJONER BÆREEVNE OG STABILITET OVERFLATER OG KLEDNINGER BRANNTEKNISK OPPDELING Seksjon/brannnvegg Branncelleinndeling Dører Sjakter Seismiske fuger VENTILASJONSANLEGG BRANNSLOKKEUTSTYR AKTIVE SIKRINGSTILTAK Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Ledesystem Trykksetting RØMNING AV PERSONER Generelt Beskrivelse av rømning Universell utforming og brann TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER FORHOLD I UTFØRELSES- OG DRIFTSFASEN Forhold i utførelsesfasen Forhold som ansvarlig eier må ta spesielt hensyn til i driftsfasen P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 2 av 15

3 1.0 Innledning 1.1 Om oppdraget og rapporten Roar Jørgensen AS er engasjert av Lunner kommune som rådgiver i forbindelse med planleggingen av nybygg kalt Klemmabyggeriet bestående av idrettshall, turnhall og barnehage på Harestua. Denne branntekniske strategi er nødvendig for å sannsynliggjøre at brannsikkerheten kan oppfylles i forhold til PBL med tilhørende forskrift og angi premisser og forslag til løsninger som kan ta hensyntas i tilbudsgivningen. Skal også ivareta brannpremisser for rammesøknad. Rapporten angir overordnede branntekniske krav som gjelder for bygningsmassen og er ikke uttømmende, den er dermed ikke å anse som et fullstendig prosjekteringsunderlag for søknad om igangsetting (IG). Det må før IG utarbeides ett komplett brannkonsept som også inkluderer digitale fullstendige branntegninger. Detaljprosjektering av konstruksjoner og installasjoner forutsettes ivaretatt av de øvrige rådgiverne iht tradisjonell fagdeling, samt RIF veileder vedlagt. Teknisk forskrift av 2010 (TEK 2010) med veiledning HO-2/2011 benyttet på prosjekteringstidspunktet er benyttet som kravreferanse. Byggherrens kravspesifikasjon kan i noen tilfeller gi krav ut over det som er angitt her. Da er det den som er gjeldende. For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt. RIFs veileder av 2013 Ansvar for planlegging av brannsikkerhet angir grensesnitt for gråsoner mellom fagansvarlige og er et godt utgangspunkt for avgrensing av ansvarsområder for detaljprosjektfasen. Grensesnittmatrisen anbefales lagt til grunn sammen med Forskrift om byggesak når det gjelder ansvarsdeling og innholdet i den ansvarliges rolle for hvert fagområde. Ansvarlig søker har ansvar for å identifisere og avklare ansvarsområdene i henhold til Forskrift om byggesak. Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. Endringer av forutsetninger eller endringer i prosjektet som berører brannkonseptet, skal i flg Forskrift om saksbehandling meldes av ansvarlig søker. Ansvarlig brannprosjekterende skal på bakgrunn av slike endringer revidere brannkonseptet. Eier/tiltakshaver: Lunner kommune SØK: SG Arkitektur AS Tiltaksklasse for brannteknisk rådgivning: 3 Distribusjon strategi med tegninger og vedlegg: Lunner kommune SØK Øvrig prosjekteringsgruppe (RIV, RIE, LARK, RIsprinkler, RIaku, RIB) Anbudsutsendelse P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 3 av 15

4 1.2 Tegningsunderlag Følgende underlag er benyttet: Dokument Nr Dato Rev Utarbeidet av Plan 1 A SG Arkitektur AS Plan 2 A SG Arkitektur AS Snitt A SG Arkitektur AS Øvrig underlag og referanser: Prosjekteringsmøter og referater Brannteknisk uttalelse forprosjekt TEK10 VTEK10 (dynamisk, lastet ned på aktuelt prosjekteringstidspunkt) Møte og referat møte Gran og Lunner brannvesen (referat skal leses sammen med dette notat) Møter med arkitekt 1.3 Aktuelle fravik Følgende fravik er aktuelle (dokumenteres av PRO i neste fase): Fravik for isolering av ventilasjonskanaler i fullsprinklet bygning. Ut2 kledning også i midtskip i fullsprinklet bygning, bortsett fra i området rundt rømningstrapp utvendig. Trykksetting av 2 trapperom innvendig som kompensasjon for manglende sluse for krav Tr2 i VTEK. 2.0 Beskrivelse av bygget og branntekniske forutsetninger 2.1 Beskrivelse av byggverket Det skal bygges 5 avdelingsbarnehage med 136 plasser samt 2 idrettshaller på Harestua i Lunner kommune. Idrettshall er på ca 1200 m 2. Regelverket tilsier for forsamling 0,6 m 2 /person, dvs hvis 60 % av arealet benyttes til forsamling kan hallen romme inntil ca 1200 personer. Det er behov for å samle skolen i hallen ved f.eks en 17 mai feiring mv. Det legges opp til 1 cm/person i fri bredde på utgangsdører til det fri. Det er i utgangspunktet tegnet 4 doble dører med fri bredde på 10m, dvs 1000 personer. Ikke tribuner. Plan 2 i byggets midtskip skal romme bordtennisklubb, her legges det opp til noe større antall (forsamlingslokale) enn det normale rømningsbredder tilsier, dvs det er 2 trapper med fri bredde på dører minst 1,2m som tilsier 240 personer samtidig. Legges opp til risikoklasse 5. Turnhall skal være en ren idrettshall med innslag av bruk fra barnehagen på dagtid. Ikke forsamlingslokale. Bygget står på egen tomt langt unna andre bygg. Kjørevei til og rundt byggverket er gjennomgått med brannvesen og referatført punkter som skal hensyntas. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 4 av 15

5 2.2 Etasjetall, arealer og virksomhet Plan Areal Funksjon Tellende etasje RKL 1 idrettshall 1200 Gymsaler, Ja 3 og 5 forsamling 1 midtskip 750 Garderober, Ja 3 og 5 foaje, tekniske rom 1 barnehage 600 Barnehage Ja 3 1 turn 500 Turn/barnehage Ja 3 2 midtskip 850 Bordtennis, Ja 3 og 5 dans 2 barnehage 600 Barnehage Ja 3 Det er 2 tellende etasjer i barnehagen, 2 i midtskipet og 1 i idrettshall. 2.3 Risiko- og brannklasse Med de angitte risikoklasser får vi følgende: Idrettshall: brannklasse 1 Turn: brannklasse 1 Barnehage: brannklasse 1 Midtskip: brannklasse 2 Mrk: de ulike brannklasser deles av med REI60 bærende og skillende vegg/delvis dekkekonstruksjon mellom klassene. 2.4 Brannenergi Brannenergi i bygningen er vurdert ut fra Byggdetaljer å være i intervallet MJ/m 2 omhyllingsareal. 2.5 Dimensjonerende persontall Idrettshall har fra tiltakshaver et behov for 600 personer. Dette tilsier å være 2 m 2 pr. person. Med gitte dører er det lagt opp til ca 10m fri bredde som i seg selv tillater 1000 personer. Da er tiltakshavers ønske om antall personer godt ivaretatt. Bestemmes mer detaljert i neste fase av PRO. I barnehage er det normalt persontall med ca 28 barn i hver avdeling, med ansatte gir ikke dette mer enn normalt persontall i avdelingene. I plan 1 er det flere dører til det fri fra avdelingene, og persontallet gir ikke utslag i dørbredder. I plan 2 er det 2 avdelinger og med ansatte ca 60 personer, ok med dører/trappebredder. I turnhall legges det opp til èn dør til det fri som rømning i utgangspunktet som gir 120 personer. Da mye av gulvarealet er med faste installasjoner regnes dette antallet å være ok å gå videre med. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 5 av 15

6 Bordtennisareal i plan 2 er 450 m 2 stort. Her planlegges det forsamling, dansefester mv. Hvis man regner med at ca 150 m 2 går bort til scener mv og det er en del stoler og bord sitter man antatt igjen med ca 200 m 2 til dans som gir 330 personer med faktor 0,6 m 2 /person. Dette tallet synes meget høyt. Det er pr. nå prosjektert med 2 trapper med 1,2m og 1,3m fri bredde, dvs 2,5m som tillater 250 personer herfra alene, dette tallet synes fornuftig. Barnehage i plan 2 belaster ikke hovedtrappen eller bitrappen fra dette lokalet med rømning, og fra foaje er det lagt opp til en bredere hovedutgangsdør for å ta samtidigheten fra foaje og garderober med i fri bredde. Detaljeres mer i neste fase. 2.6 Sikkerhet ved eksplosjon Rom for oppbevaring av brannfarlig og/eller trykksatt stoff skal utgjøre egen branncelle og behovet for avlastningsplate må vurderes. Brannfarlig og/eller trykksatt stopp må oppbevares og håndteres i henhold til Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff. Trafo er plassert utenfor bygningskroppen. 2.7 Brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid Innsatstid 20 minutter, har vært med i vurdering av bærende konstruksjoner bl.a. Viser til eget referat fra møte med brannvesenet som lister opp alle relevante forhold å ivareta for brann og redningsetaten i kommunen. Meget viktig at denne følges. Punkter fra referat er distribuert øvrige rådgivere, samt implementert på brannplaner og i dette notat. Bygget kommer til å bli registrert som særskilt objekt 13. Det må derfor utarbeides branndokumentasjon for byggverket. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 6 av 15

7 3.0 Brannteknisk hovedutforming av byggverket og installasjoner 3.1 Bæreevne og stabilitet Bærende bygningsdel BKL 1 Bærende hovedsystem (inkl. R30 (B30) * etasjeskillere dersom disse er stabiliserende) Sekundære bærende bygningsdeler, R30 (B30) * etasjeskillere som ikke er stabiliserende Trappeløp - Bærende bygningsdel BKL 2 Bærende hovedsystem (inkl. R60 (B60) ** etasjeskillere dersom disse er stabiliserende) Sekundære bærende bygningsdeler, R60 (B60) ** etasjeskillere som ikke er stabiliserende Trappeløp R30 (B30) * Idrettshall og turn er lagt opp til i brannklasse 1 å skulle tilfredsstille i sin helhet R30. Midtskip i sin helhet R60. Barnehage i 2 etasjer R30. Skilles med REI60 vegg. ** Takkonstruksjoner følger hhv R30 og R60 klasse etter brannklasse 1 og 2 delene, med det unntak av at hall for turn som ikke skal være forsamling kan utføres med tak i R15 uten videre dokumentasjon. Kommentar tak i stor hall: Valg av brannmotstand takkonstruksjon henger sammen med lang innsatstid kombinert med at hall skal være forsamlingslokale. Det henger også sammen med om taket velges som en del av hovedbæringen for hallen eller ikke (stabilitet og skivevirkning). Derfor opprettholdes R30. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 7 av 15

8 3.2 Overflater og kledninger Krav til brannklasse på overflater og kledninger er angitt i tabellen nedenfor. Gamle betegnelser er angitt i klammer. Overflater BKL 1 Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei - Overflater på vegger og tak i brannceller inntil 200 m 2 D-s2,d0 [In2] - Overflater på vegger og tak i brannceller over 200 m2 D-s2,d0 [In2] - Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] Overflater i brannceller som er rømningsvei - Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In1] - Overflater på gulv Dfl-s1 [G] Utvendige overflater - Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut2] - Taktekking Broof (t2) [Ta], alternativt duk eller folie klasse B-s3,d0 (Ut1) Kledninger - Kledninger i brannceller inntil 200 m 2 K210 D-s2,d0 [K2] - Kledninger i brannceller over 200 m 2 K210 D-s2,d0 [K2] - Kledninger i rømningsvei K210 B-s1,d0 [K1] - Kledninger i sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 [K1] Isolasjon skal være ubrennbar (A2-s1,d0). I brannklasse 1 kan isolasjon som ikke er dokumentert A2-s1,d0 benyttes, men kun for anerkjente løsninger som eksempelvis beskrevet i Byggdetaljer Brennbar isolasjon kan benyttes på tak forutsatt seksjonering og tildekking, viser til TPF veileder siste utgave som skal brukes sammen med brannstrategi og krav i VTEK10. Krever at isolasjon ikke er eksponert nedenfra. Overflater BKL 2 Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei - Overflater på vegger og tak i brannceller inntil 200 D-s2,d0 [In2] m 2 - Overflater på vegger og tak i brannceller over 200 B-s1,d0 [In1] m2 - Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] Overflater i brannceller som er rømningsvei - Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In1] - Overflater på gulv Dfl-s1 [G] Utvendige overflater - Overflater på ytterkledning B-s3,d0 (Ut1)* - Taktekking Broof (t2) [Ta], alternativt duk eller folie klasse B-s3,d0 (Ut1) Kledninger - Kledninger i brannceller inntil 200 m 2 K210 D-s2,d0 [K2] - Kledninger i brannceller over 200 m 2 K210 B-s1,d0 [K1] - Kledninger i rømningsvei K210 A2-s1,d0 [K1-A] - Kledninger i sjakter og hulrom K210 A2-s1,d0 [K1-A] * I fullsprinklet bygg kan det vurderes å benytte Ut2. Da det kun gjelder midtskip her tillates felter å være Ut2 bortsett fra i soner ved rømningstrapper/hovedinngang. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 8 av 15

9 3.3 Brannteknisk oppdeling Seksjon/brannnvegg Bygget skal fullsprinkles og har grunnflate under m 2 og normal brannenergi, dvs ikke krav til seksjonering. Bygget ligger >>8m fra nabobygg, dvs ikke krav til brannvegg Branncelleinndeling Branncelle BKL 1 Branncellebegrensende konstruksjon EI30 (B30) Bygningsdel som omslutter trapperom og EI30 (B30) installasjonssjakter over flere plan Branncelle BKL 2 Branncellebegrensende konstruksjon EI60 (B60) Bygningsdel som omslutter trapperom og EI60 (B60) installasjonssjakter over flere plan Særskilte kommentarer: Trapper er egne celler, de som ikke bygges som Tr2 (dvs sluse) skal trykksettes for å kompensere for dette. Dette krever omtanke for plassering av aggregat, samt sikker strømtilførsel til aggregater fra hovedtavle. Barnehagen deles i brannceller jfr. branntegning. Turnhall egen celle. Idrettshall egen celle. Bordtennis egen celle. Heiser i røykventilert trapp uten klasse på heisdører, men heisdører leveres uansett med klasse, så røykluke er ikke innprosjektert. Eltavler bygges inn i egne brannceller, bygges med tette etasjeskillere, dvs ikke sjakter. Kjølesoner ivaretas ved fullsprinkling. Dører og vinduer i brannceller samme klasse som veggen Dører Krav til dører med klasse og evt krav til selvlukkere vises på branntegninger. Breddekrav internt i bygget minimum 90cm. Fra forsamlingslokale idrettshall og bordtennis skal dører i og til rømning være minst 1,2m fri bredde. Minste dørhøyde 2m. Bredde kan fravike med 5 cm uten fravik Sjakter Eventuelle sjakter skal utføres med brannmotstand tilsvarende brannklassen og ha innvendig overflate/kledning med brannmotstand minimum etter brannklassen som i pkt 3.2. Dører/luker i sjakter skal ha samme brannmotstand som sjakten og være røyktette (klasse Sa). P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 9 av 15

10 3.3.5 Seismiske fuger Det legges inn 50mm brede seismiske fuger i bygget. Disse må hensyntas detaljmessig ved utforming og utførelse av brannceller. Ivaretas ved gjenbygging/isolering og fuging. Kan ikke kun fuges da fugemateriale ikke er godkjent for så brede fuger. 3.4 Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegget må prosjekteres og utføres slik at det ikke bidrar til brann- og røykspredning. Dersom det legges til rette for at anleggene skal gå som normalt ved brann må det vurderes behov for by-pass for å unngå at filter og varmevekslere tettes og anlegget stanser. Ventilasjonsaggregat plasseres i egne brannceller om de ikke plasseres på tak, da kan vegger være frie men dekke i underkant bærende og brannskillende. Aggregatet utføres i ubrennbare materialer [A2-s1,d0]. Ventilasjonsaggregat som kun forsyner branncellen det står i, må ikke stå i egen branncelle. Filter, lydfeller og små detaljer som tettingstape, etc. trenger ikke å være ubrennbare. Oppheng av kanaler må ha samme klasse som skillet. Avtrekkskanaler fra kjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30, A2- s1,d0 helt til utblåsningsrist (isolering med mineralull), eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand (gipskasse). Ventilasjonsanlegg kan tilrettelegges for styring av brannvesenet ved brannsentral i foaje. Forslag til styring av ventilasjonsanlegget ved utløst brannalarm: Ved å bruke ventilasjonsanlegget aktivt under en brann er det realistisk å anta at en betydelig andel av røykproduksjonen fjernes eller i det minste kontrolleres. RJ anbefaler at ventilasjonsanlegget holdes i drift også etter at en eventuell brann har oppstått, for å forhindre røykspredning i ventilasjonskanaler, ref det følgende: Tilluft: Tilluftviften skal gå inntil deteksjon av røyk etter tilluftviften. Det vil si at det må være detektor i tilluftsystemet etter aggregatet. Når det detekteres røyk etter tilluftviften, dvs ved røyk i innluft eller ved aggregatbrann, skal tilluftsanlegget stanses. Avtrekk: Avtrekket skal fortsatt gå, og kjøres til full styrke ved deteksjon av røyk foran avtrekksviften. Det vil si at det må være detektor like foran avtrekksviften. Signal for å kjøre avtrekket til full styrke kan alternativt hentes fra vanlige detektorer i bygget, men dette medfører at ventilasjonsanlegget kjøres i full styrke også ved ubetydelig utløsning av brannalarmen (feilutløsning, damp fra vannkoker etc.). Ved deteksjon foran avtrekket er det sannsynlig at dette opptrer sjeldnere. Avtrekket bør gå så lenge som mulig, inntil det havarerer som følge av brannen, eventuelt stoppes av brannvesenet eller strømstans. Eventuelle roterende varmegjenvinnere lekker så lite røyk <1% så det er ingen grunn til å stenge av den før aggregatet stanser. Forventet funksjon: Inntil det detekteres røyk etter tilluftviften vil ventilasjonsanlegget ikke bidra til ukontrollert røykspredning, men avhjelpe situasjonen i så lang tid som mulig. Det kan antas at overtrykket i tilluftkanalene vil overstige trykket i brannrommet ved en normal brannutvikling. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 10 av 15

11 Når det er detektert røyk i tilluftsystemet stenges tilluftviften, for å minimalisere røykspredningen. Avtrekket bør gå så lenge som mulig fordi dette vil ha et positivt bidrag til situasjonen ved at det bidrar til å fjerne/kontrollere røyk og branngasser. Ventilasjonsanlegget skal utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbare materialer). For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Omluft må også vurderes om dette blir benyttet for å tilfredsstille energikrav i byggene. Her må det være en by-pass løsning som kobler ut omluftsystemet. 3.5 Brannslokkeutstyr Bygget utstyres generelt med brannslangedekning. Ved nedsenkbare vegger idrettshall skal hver del ha sin dekning. Maks 30m. Plasseres gunstig mht uttrekk, muligheter for vann og skal ha klassifiserte skap ved plassering inne i cellevegger. Det suppleres med egnede håndslokkere ved behov for annen type slokkemiddel enn vann. Håndslokkere skal minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 3-7 Brannmateriell- Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvemetoder. Alt slokkeutstyr skal være tydelig merket. 3.6 Aktive sikringstiltak Brannalarmanlegg Hele bygget utstyres med fulldekkende anlegg kat 2 med direktevarsling til 110 sentral. Hovedsentral plasseres i foaje, bisentral plasseres i inngangsparti barnehage. Universell utforming skal hensyntas (akustisk og optisk), samt det skal vurderes bruk av de beste og mest funksjonssikre deteksjonsprinsipper i de ulike delene av bygget. Høyde og størrelse, stekeos fra kjøkken, damp fra dusj, ballspark mv skal vurderes av pro for å finne robuste løsninger. Alle forriglinger som skal inn på brannalarmanlegget skal prosjekteres inn særskilt. Batteriforsyning og funksjonssikre kabler der dette er påkrevet til aktive installasjoner skal medtas. Alarmorganisering skal vurderes sammen med operasjoner sammen med sd-anlegg, lås og beslag mv. Talevarsling skal medtas som opsjon. Nøkkelboks innmures på utsiden av hovedinngang Sprinkleranlegg Hele byggverket skal fullsprinkles etter relevant standard, tar utgangspunkt i NS EN Plassering av sprinklerhoder skal vies særskilt oppmerksomhet i detaljeringsfasen, mht plassering i korridorer med tette lokk, upright hoder i idrettshall og turnhall, rørplassering mv. Fullsprinkling vil også ivareta verdisikkerheten for byggverket. Særskilte hensyn skal tas for sensitive rom, samt rom med sentraler for aktivt brannvern så som tavlerom, fordelingsrom, tekniske rom mv. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 11 av 15

12 3.6.3 Ledesystem Hele bygget utstyres med ledesystem. Det kan velges både lavtsittende og høytsittende. For lavtsittende benyttes NS 3926, for høytsittende NS EN 1838:2013. Det er viktig å merke seg at etterlysende og elektriske komponenter er likestilt i den nye standarden. Dette betyr at der det skal benyttes et visuelt ledesystem vil man måtte følge anvisningene i standarden når det gjelder krav til utforming. Tekniske krav til de enkelte komponentene vil for etterlysende produkter dekkes i standarden, mens for elektriske komponenter vil man måtte benytte NS-EN 1838, NEK EN og NEK EN Disse standardene dekker også krav til prøving og vedlikehold samt krav til luminansmåling etter installasjon. Det vurderes at rømningsveier her ikke er fyllt med røyk før rømning er foretatt. Armaturer beskyttes der det kan forventes ballspark. Det skal vurderes antipanicbelysning mv som skal innprosjekteres som en del av ledesystemet. Arbeidsplassforskrift skal følges for ledelys i tekniske rom mv. I TEK 2010 er det i Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider angitt følgende: Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem. Veiledning til teknisk forskrift tredje ledd angir at et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt og ledelinje for å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 og 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). Nødbelysning: Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke Trykksetting Trappene innvendig, dvs fra midtskip og bordtennis og innvendig trapp i barnehagen skal utstyres med trykksettingsaggregat som fravik for manglende sluse til trapp. Fraviksdokumentasjon utarbeides i neste fase av PRO. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 12 av 15

13 3.7 Rømning av personer Generelt For å sikre rømning fra alle deler av bygget må det være tilgang til minst to uavhengige rømningsveier eller utgang direkte til det fri fra alle arealer som er beregnet for varig opphold. Dørene skal slå ut i rømningsretningen. Fra rom med 10 personer eller mindre kan dørene slå innover. Dørene skal være enkle å åpne uten bruk av nøkkel. Maksimal åpningskraft skal være 20N. Tekniske rom, lager og andre rom uten varig personopphold kan ha rømning via tilliggende lokaler. Prinsippene om minst 2 valgmuligheter ved rømning er fulgt for hele byggeriet. Bredder på dører til rømning fra brannceller generelt 90 cm, inne i selve rømningsveiene (korridorer og trapperom) 120 cm. Denne bredden følges helt ut til det fri. Særskilte kommentarer: Dører vendes i rømningsretning mht slagretning. Panikkbeslag/koordinatorer på doble dørbladsett, husk robuste løsninger. Vurder særskilt der det er krav til automatiske døråpnere Fra baser/lek/småbarn er det ønskelig med skyvedører. Dette er en annen løsning enn normalt med slagdør, men er fremdeles i prinsippet enkeltgrepsåpning, og det forventes ikke i barnehage at det skal være vanskelig å åpne en slik dør fra de ansatte. Det må vurderes naturlige ledelinjer, kontraster mv inne i rømningsveiene, trapperommene, krav iht veileder fra KUD bl.a samt krav til UU. Ledesystemet skal prosjekteres med nøyaktig angivelse av plassering av armaturer ved hvert punkt slik at dette ikke misforstås ved installering. Plassering av rullestoler vies oppmerksomhet. Avstand i idrettshall 30m til utgangsdører er ok. Heiser skal lede til plan 1, slippe personer ut, lukke døren og bli stående slik til alarm resettes Beskrivelse av rømning Rømning plan 1: Fra idrettshall rømmes det kun ut til det fri via dører i yttervegg. Fra garderober rømmes det via utenforliggende korridor til foaje og bakre korridor til det fri. Foaje rømmer rett til det fri. Barnehageavdelinger rømmer til det fri via direktedører eller via hovedinngang. Fra sovende barns areal legges det til rette rømning rett ut til det fri. Turnhall rømmer rett til det fri. Tilrettelegges passasje like bred som utgangsdør mellom apparater og matter/tjukkasser. Rømning plan 2: Bordtennis/forsamling har hoved og bitrapp til rømning. Barnehagen rømmer via 2 uavhengige trapperom, samt mulighet også via trapp sammen med bordtennis. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 13 av 15

14 Behov for spesielt utstyr for å ivareta rømning og redning for personer med funksjonsnedsettelse: Det er innprosjektert evac-chair 2 stk i plan 2 for å sikre evakuering. En i bordtennishall og en i barnehage Universell utforming og brann Det vil være rullestolbrukere i bygget. Universell utforming er prosjektert av arkitekt. Det vil kunne være behov for evakuering av rullestolbrukere fra plan 2. Det er derfor medtatt evac chair 2 stk. Skilt, symbol og tekst som brukes for å legge til rette for orientering i bygget eller for å merke byggverkets rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal være utformet, plassert og belyst slik at de er lette å lese og oppfatte. Informasjon om dette skal være entydig og lett å forstå uavhengig av personlige forutsetninger og språkferdigheter. Standardiserte symboler og piktogrammer bør anvendes. Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann og/eller røykutvikling. For svinget trapp som også er beregnet som rømningsvei, må det påses at minste inntrinn ikke er mindre enn 0,2 meter. Øvrig: Varsling av alle uavhengig av syn/hørsel mv Kontinuerlig håndløpere/ledelinjer 2-sidig Kontraster i trinn + topp/bunn av trapper Evakueringsplan for personer med bistandsbehov 3.8 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER Viser til eget referat fra møte med brannvesen som skal ivaretas i prosjektet i sin helhet. Særskilt fra reguleringsbestemmelsene: Vann til brannslokking. Vannforsyning til brannslokking skal skje fra kommunal 225mm vannledning. Til sprinkling og utvendig hydranter er det beregnet at det skal legges 65mm vannledning til barnehagen og 90mm vannledning til idrettshallen, begge med 4 bars trykk. Fra møte med brannvesen skal det etableres 3 stykk hydranter på hhv. nordside, vestside og sørsiden av byggeriet. Skal godkjennes av brannvesenet. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 14 av 15

15 3.9 Forhold i utførelses- og driftsfasen Forhold i utførelsesfasen Her angis forhold som ansvarlig utførende bør ta spesielt hensyn til i utførelsesfasen. Slike forhold kan være: samordnet funksjonstest på alarmsystemer. alarmorganisering og driftstekniske avhengigheter, relatert til kravet om samsvarserklæringer. innhold i brannverndokumentasjon, jfr Byggeteknisk Forskrift 4-1. (TEK 10). innhold i evakueringsplan, relatert til ansvarlig utførende og prosjekterende Midlertidige branntekniske tiltak i utførelsesfasen, for eksempel endringer i rømningssituasjon, og atkomst for redningsmannskap, behandles som et kapittel i en egen SHA- plan i forhold til krav i byggherreforskriften. Ansvar for etablering og ajourføring av SHA planen ligger til SHA- koordinator for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen utenom brannteknisk konsept Forhold som ansvarlig eier må ta spesielt hensyn til i driftsfasen Slike forhold kan være: persontall, risikoklasser mv. innhold i brannverndokumentasjon relatert til eier, jf Forebyggendeforskriften. spesielle tiltak ved håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare, relatert til eier, i medhold av brannvernloven. evakueringsplan for bygg i risikoklasse 5 relatert til eier i jf Byggeteknisk Forskrift. P:\S-prosjekt\S226 Klemmabyggeriet, Lunner\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet brannstrategi klemma doc 15 av 15

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT Oppdrag Trondheim Fagskole Oppdragsleder Brann Kari Silset Dato 28.05.2014 Oppdragsnummer 367560 Opprettet av Kari Silset Marit Sliper Drugli (KS) Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Sør- Trøndelag

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Røyse skole, Hole kommune Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. F341 Dato: 04.10.12, rev 19.10.12 Oppdragsgiver: Hole kommune Ansv. Tore Bratvold v/ Steinar Langvandsbråten Sign.: KS: Egenkontroll

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV. Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes

OPPDRAGSLEDER. Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV. Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes 14 OPPDRAG P-anlegg Haraldsplass OPPDRAGSNUMMER TB 2013-454 OPPDRAGSLEDER Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes DATO Notat ang branntekniske løsninger som benyttes ved prosjekteringen

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT

SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT Michelets vei 24-30 Oppdragsgiver Praktbygg AS Saksbehandler Ivan Pirojkov Ingeniør Brann & Risiko Mobil +47 975 29 781 ivan.pirojkov@afconsult.com Internkontroll Terese Berge Ingeniør Brann & Risiko Mobil

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer