Sprinkler- og vanntåkeanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprinkler- og vanntåkeanlegg"

Transkript

1 NTNU Kursdagene 2013 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner Sprinkler- og vanntåkeanlegg Ingrid Alvsåker, Senior ingeniør, Buildings, Trondheim 1

2 Sprinkleranlegg Brannvannforsyning Ansvar og rettigheter Prosjektering- Anleggstyper og regelverk Koordinering Ved prosjektering og installasjon Kontroller Kompetanse og Kvalitet 2

3 Brannvannforsyning Ansvar og rettigheter Det monteres stadig fler sprinkleranlegg pr. år Sprinkleranlegg gir arkitektonisk frihet til å bygge mer åpne bygg. Sprinkleranlegg kan benyttes som teknisk bytte for reduksjon av mer kostbare byggtekniske tiltak TEK 10 ( 11-12) Alle bygg I risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslukkeanlegg 3

4 Sprinklerstatistikken - Brannteknisk Forening Boligsprinkler Industrisprinkler

5 Vannkapasitetskravet øker.. Vannkravet bestemmes av hva som lagres og hvor høyt det lagres. Varekategori etter brennbarhet Sko fra lær til syntetiske stoffer Klær fra naturfiber til syntetiske fiber Trelast pakkes i plast Paller emballeres med plast 5

6 FOBTOT Forskrift om Brannforebyggende Tiltak Og Tilsyn 5-4. Vannforsyning Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 6

7 Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) Brannvesenets behov for slokkevann Behovet for slokkevann bør inngå i kommunens ROS-analyse, ref. lovens 9, og tiltak bør iverksettes i henhold til analysen. Store branner i byområder har vist at slokkevann og fysiske barrierer er helt nødvendig for å begrense brannene. Byggverkenes plassering og utforming, størrelse og seksjonering samt brannbelastning og brannvesenets organisering, utstyr og innsats, er bestemmende for slokkevannsbehovet. Tilgangen på slokkevann bør inngå i rammebetingelsene for byggetillatelse, og disse vil kunne sette begrensninger for hvilke branntekniske løsninger som er aktuelle for et bygg (se under 5-1). Kommunens plikt til å sørge for vannforsyning til brannvesenet er videreført fra forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) av 5. juli Tilsvarende krav fremkom også i forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr av 15. februar 1974 nr. 2. I etablerte områder må bygningsmassen, mengde og trykk i vannledningsnettet vurderes og settes opp mot brannvesenets antatte slokkevannbehov. 7

8 .Brannvesenets behov for slokkevann Etter utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger) i VTEK10 angis følgende vannmengder: boligbebyggelse-20 l/s annen bebyggelse-50 l/s (ref. også veiledning til dimensjoneringsforskriften). Muligheter for etablering av bassenger/åpne kilder bør inngå i vurderingene som følge av krav til økonomi, drikkevannskvalitet i ledningsnettet m.m. Virksomheter som over tid har endret byggverk i forhold til forutsetninger gitt i plan- /byggesak, og hvor behovet for slokkevannforsyning har økt, har ansvar for at det branntekniske sikkerhetsnivået blir tilfredsstillende, ref. 2-1 i FOBTOT. Mangel på slokkevann kan medføre krav om at eier må legge om de branntekniske løsningene. 8

9 Vannforsyning til sprinkleranlegg Ved regulering av nye utbyggingsområder, må kommunen påse at vannforsyningen til automatiske slokkeanlegg er del av rammeforutsetningene for byggetillatelse før de blir prosjektert og etablert. Nødvendig vannmengde, trykketc. for sprinkling vilvære avhengig av objekttypeog utløsningsareal. Kommunen bør ha oppdatert dokumentasjon om tilgjengelig slokkevannforsyning, som stilles til rådighet for ansvarlig prosjekterende i byggesaker. Loven og denne forskrift setter hovedfokus mot personsikkerheten i byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. I slike byggverk vil vannforsyning til sprinkleranlegg på opp tilca. 50 l/sek kunne være dekkende. I tillegg må kommunen etablere tekniske løsninger, innsatsrutiner osv. som ivaretar brannvesenets slokkevannbehovved innvendigesøk og redningsinnsats. Ref. side i nedlastet VTEK10 versjon av I planbestemmelser bør det vurderes innført betingelser om at tiltakshaver/eier selv har ansvar for å etablere tilførsel av større vannmengder til sprinkleranlegg med f.eks. vann fra basseng eller åpen kilde, dersom byggverket som følge av stor takhøyde, høy brannbelastning, lagring i høye reoler eller lignende krever dette. I enkelttilfeller kan vannforsyningtilsprinkleranlegg på liter per minutt( l/sek) være aktuelt. Eier av brannobjektet er ansvarlig for tilfredsstillende brannsikkerhet. Der det er klart at etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må tilfredsstillende vannforsyning etableres eller tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå etableres på annen måte. 9

10 Krav til samtidighet på vannforsyning til brannvesen og sprinklervann Sakset fra VTEK 10: 10

11 Vannkrav til sprinkleranlegg NS-EN Det skal utføres en vannkapasitetsmåling minst en gang i året ved hver sprinklerventil. Vannkapasitetsmålingen skal utføres ved de vannmengder som anlegget er dimensjonert for. Et sprinkleranlegg uten vann er verre enn ikke noe sprinkleranlegg 11

12 Tappetest Tilllates ikke av flere kommuner Ved utførelse av tappetest for å kontrollere kapasitet og trykk i praksis må dette avklaresog godkjennes av den enkelte kommune. Det settes restriksjoner på hvor dette tillates, og med hvilke vannmengder det tillates tappetester. Restriksjonene er avhengige av ledningsnettet i området, og settes for å sikre øvrige abonnenter mot variasjoneritrykkog vannkvalitet. I hovedtrekk omfatter dette at man ikke tillater tappetester der dette fører til at vannstrømmen snur eller at vannhastigheten i rørene overstiger en grenseverdi. Resttrykk (mvs) "Det godkjennes herved et uttak av opptil l/min (52 l/s) til sprinkling" Uttak (l/s) "Det tillates tappetest med et maksimalt uttak på 600 l/min (10 l/s)" 12

13 Hva må en tenke på? Ved regulering av områder må en ta hensyn til hvilken vannmengde kommunen kan tilby Det bør åpnes for å teste anlegg for den vannmengden de skal levere. Sanitærreglemanget i hver enkelt kommune bør beskrive prosedyre for uttak og testing av sprinklervannkapasitet. Dersom det ikke kan testes for full vannkapasitet uten å snu vannstrømmen, er det da akseptabelt å ta ut denne vannmengden ved en brann og dermed å forurense drikkevannet til andre abonnenter? 13

14 Det er tre hovedkrav til sprinkleranlegget: 1. Sprinklerhodene skal plasseres slik at det termiske elementet løser ut så raskt som mulig 2. Sprinklerhodene skal plasseres slik at vannets spredemønster ikke hindres 3. Rørnettet skal dimensjoneres slik at alle sprinklerhodene får den vannmengden de skal ha. 14

15 Sprinkler 15

16 Prosjektering- Anleggstyper og regelverk Industrisprinkler: NS-EN NFPA 13 Formåleterå berge verdier. Vannspredningenrettetmot brannkilden for å kontrollere eller slokke brannen Installeresder det erkrav fra forsikringsselskapene om å begrense skadene Medfører reduksjon i forsikringspremien. Våtanlegg: Vann i røranlegget Løserut når termisk element sprekker (temp 68 ) Tørranlegg: Luft i rørene Når sprinkler løser ut må rørene først fylles med vann Frostsikkert men lenger responstid. Pre Actionanlegg Luft i rørene Rørenefylles med vann ved at en eller to røykmeldere løser ut. Når sprinkler løser ut reagerer det som et våtanlegg. Glycolanlegg Frostsikkert Maks 20 sprinkler pr sløyfe Maks fem sløyfer 16

17 Prosjektering- Anleggstyper og regelverk Boligsprinkler: Type 1 Eneboliger, tomannsboliger,r ekkehus osv. INSTA 900 NFPA 13R og 13D Formålet er å berge liv Kortere responstid og fukter rommene (høyere på veggene) for å forlenge tilgjengelig rømningstid. Installeres som regel på grunnlag om offentlig påbud Type 2 Bolighus med maks 7 etasjer+ kjeller unntatt helseinstitusjoner Type 3 Helseinstitusjonerutformetsomboligfor mennesker som trenger hjelp for å rømme Boligbyggmed merenn9 etasjer Våtanlegg: Tørranlegg: Pre Actionanlegg Glycolanlegg 17

18 Prosjektering- Anleggstyper og regelverk Vanntåke: FG-veiledning for vanntåkesystemer CEN TS Produsentens monteringsanvisning basert på fullskalatester. Høytrykks vanntåke Trykkmellom12 og 100 bar Vannflaster og drivgass Tilkoblet vannforsyning Finforstøvet vann Lavtrykks vanntåke opptil12 bar Tilkoblet vannforsyning 18

19 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Hva kontrolleres Er Rørene skrudd fagmessig sammen Er det brukt korrekte klammer Er det benyttet godkjent utstyr Er det skader eller slitasje på utstyret Er det korrekte rørdimensjoner Er det riktig plassering i forhold til bygg og andre installasjoner Er branntettingene OK Er det korrekt klasse på branndører og vegger. Er vedlikehold utført? 19

20 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Prosjektert Utført 20

21 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Prosjektert Utført 21

22 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Prosjektert Utført 22

23 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Prosjektert Installasjonene er representert ved symboler Utført Plassering overlatt til montør Utstyr plasseres etter sprinkler, av fagfolk som ikke kan sprinkler 23

24 Lys-sjakter skal sprinkles dersom: Himling senkes 10 cm Hvem tenker på å informere sprinkler? Volumet er større enn 1m3 Høydeforskjell mellom himlingsnivåene er mindre enn 30cm 24

25 Ventilasjon Sprinklerhodene monteres 7,5 cm UK tak. Noen steder monteres de litt høyere for å spre vannet over hindringer nær taket. 25

26 Koordinering Ved prosjektering og installasjon Lydhimling Sprinklerhodene monteres 7,5 cm UK tak. Ettermontering av lydhimling 26

27 Kontroll av sprinkleranlegg Ferdigbefaring Utføres vanligvis av fagfolk med generell fagkompetanse KUT av sprinkler må foretaes før ferdigbefaring, men etter at alle andre installasjoner er montert KUT RIBr skal sjekke at sprinkleranlegget er kontrollert av FG-godkjent personell FG-kontroller FG-kontroller er enten 1.gangskontroll eller Årskontroll Utføres av personer som har bestått FG sin eksamen for autorisasjon og som er ansatt i FG-godkjent firma. Rapportene skal legges inn i ESS- Elektronisk database for registrering og kontroll av sprinkleranlegg Et sprinkleranlegg som ikke virker etter hensikten er verre enn ikke noe sprinkleranlegg 27

28 Registrering av sprinkleranlegg 28

29 DIBK Direktoratet for byggkvalitet Kravet til 3.partskontroller er skjerpet for områder med særlig risiko Ønske om at dette skal omfatte sprinkleranlegg Selv om det ikke er et krav, er det en garanti for at anlegget fungerer etter hensikten. 29

30 Ny sertifiseringsordning for foretak og personell 30

31 Kurs og sertifisering Resertifisering av personell for NS-EN og INSTA 900 gjennomført i løpet av 2012 FG-godkjent Kurs i NFPA 13 satt opp i januar og mars 2013 Kursing med godkjenning av utførende foregår fortløpende 31

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 2

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 2 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 2 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg. Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986

Regler for automatiske brannalarmanlegg. Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Rolleforståelser og nettadresser

Rolleforståelser og nettadresser Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten............................................................. 2 Fylkeskommunen.................................................... 3 Kommunen.........................................................

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innhold Innledning......................................................................................

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE : VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE FORORD Som følge av at NBLF innvilget våre søknader om reisestipend, ble det i september 2005 gjennomført et studie av erfaringer

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Innhold 1 FORMÅL ( 1)... 3 2 VIRKEOMRÅDE ( 2)... 3 3 PLIKTSUBJEKT ( 3)... 3 4 DEFINISJON ER ( 4)... 3 5 KRAV

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Brannsikringsplan Hauen-området

Brannsikringsplan Hauen-området 1 Brannsikringsplan Hauen-området 2012 Vedtatt av Eigersund kommunestyre xx.xx.12 2 Forord Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør iverksettes for å redusere

Detaljer