Vann til brannslokking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann til brannslokking"

Transkript

1 Vann til brannslokking Regelverk Konsekvenser av brannvannsuttak Anbefalinger Eksempler Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg

2 Aktører, roller, interesser og regelverk VANNVERK Vannkvalitet Leveringssikkerhet Inntekter/kostnader Fordeling av kostnader på ab. (Ut over vern om liv, helse og verdier) Kommunen BRANNVESEN Slokkevann HUSEIER Gebyr BEDRIFT Gebyr Forsikringspremie Hhovedledn Drikkevannsforskrifta Lov om vass- og kloakkavgifter Hs,kum Ab.vilkår, regulativ mv PLAN- Hf,slangeOG BYGNINGSETATEN Formalia PBL ifb regulerings- og byggesak Plan- og bygningslova Hstrålerør Plan- og bygningslova Hg Brann- og eksplosjonsvernlova Forebyggendeforskrifta Dimensjoneringsforskrifta Teknisk forskrift TEK med veiledning VTEK FG-regelverk for sprinkleranlegg UTFORDRINGER: Regelverkstolkning Avveiing av interesser Fordeling Qbrann av kostnader Samspill mellom etater Skille kommunale roller

3 Oversikt over krav til brannvann tall fra hpv Molde (noen år tilbake) NBF's håndbok ? Hs,kum NTNU 21/85 Hf,slange Hhovedledn Roller: -Brannvesen -Huseier -Abonnent i vannverket -Sprinklerbransjen -Forsikring -Brann/VA konsulent -Utstyrsleverandør --Vannverkseier Lov/Forskrift/Norm/Kommune Enebolig 2-etasjer Rekkehus Middelstore bygninger Store bygninger, storbranner l/s l/s l/s l/s l/s Dimensjoneringsforskriften inntil 150 Plan og bygningsloven (teknisk forskrift) ? KS VA-norm ? Svenske undersøkelser ? OVA > Interesseutfordring? Brannordningen i Molde kommune Ålesund Hstrålerør Regelverk. Kristiansund Qbrann ? Minst Hg Snitt Størst Seminar brannvann

4 Utarbeida av Asplan Viak 2008 med deltakelse fra: Norsk Rørsenter Forsikring/Opplysningskontoret for sprinkleranlegg NORVAR Norsk brannvernforening DSB Div enkeltpersoner i kommuner og konsulentfirma SINTEF STATUS: VEILEDENDE NORM

5 Ansvar for framskaffing av slokkevann skal skal sørge sørge for for = = se se til til at at krav krav er er oppfylt oppfylt ikke ikke nødvendigvis nødvendigvis dekke dekke kostnaden kostnaden ( se ( se til til er er oppgave oppgave for for kommunen kommunen som som plan plan og og bygningsmyndighet) bygningsmyndighet)

6 Slokkevann i grisgrendt strøk OBS: OBS: Løsningen Løsningen forutsetter forutsetter at at kommunen kommunen opprettholder opprettholder tankbil tankbil m/vaktlag m/vaktlag - - hva hva skjer skjer hvis hvis kommunen kommunen får får dårlig dårlig økonomi? økonomi?

7 Plan og bygningsloven Veiledende slokkevannsmengder ( bør ) -20 l/s (småhus) -50 l/s (annen bebyggelse) Trykk ved brannuttak - bør være 1 bar ved dimensjonerende brannvannsmengde (VTEK)

8 Slokkevann fra vannledningsnett Forslag til tilnærming 0 l/s: spredt bebyggelse med tankbildekning 20 l/s: eneboliger < 8 m avstand, rekkehus med god sikring 50 l/s: næringsområder, sentrum mv. inkl. sprinkleruttak NB: sprinklervann + vanlig slokkevann skal ikke slås sammen Trykk min 1 bar (helst 2 bar for uttak over 20 l/s, f.eks. 2 x 25 l/s) Varighet min 1 time (50 l/s i 1 time = 180 m 3 ) Evt. andre slokkevannskrav etter nærmere brannteknisk vurdering - når tilgjengelig kapasitet er mindre enn standardkrav - ved større tiltak etter PBL / spesielle anlegg Vurdér også alternative slokkevannskilder (sjø, innsjø, lokale basseng)

9

10 Mulige konsekvenser av brannvannsuttak Trykkfall kan gi undertrykk og innsug av forurensninger Kan forekomme langt unna selve tappestedet (høybrekk osv.) Økt vannhastighet kan medføre medriving av biofilm/spyling av rørvegg Spylevannføring ø100: 8 l/s Spylevannføring ø150: 18 l/s Spylevannføring ø200: 31 l/s Spylevannføring ø250: 49 l/s Fare for brudd på krav til vannkvalitet (drikkevannsforskriften) og leveringsbetingelser (standard abonnentvilkår, leveringsavtaler) Ødelagt produksjon/ regress fra abonnenter? Fare for helse? Høykapasitets uttak bør plasseres med omtanke. Bruk nettmodell til å vurdere trykk-/strømningsforhold og evt. sikring

11 Konsekvenser av dimensjonering for brannvann 50 l/s krever normalt DN250 eller større ledninger Økte anleggskostnader/driftskostnader Endring i vannkvalitet Økt vannalder Økt spylebehov?

12 Vann til sprinkleranlegg Viktig å avklare i byggesaken - Ønsket sprinklerkapasitet og tilgjengelig sprinklerkapasitet (nettmodell) eller måling. Hvis utbygger ønsker større mengder enn tilgjengelig kapasitet -Seksjonere annerledes -Bygge eget basseng med pumpe (eller gravitasjon) -Brannpumpe fra kommunalt nett (?) -Ta vann fra egen kilde (bekk,elv, sjø osv) Utbyggers ansvar å finne løsning. Vurdere spleiseprosjekt med vannverkseier? Se seinere eksempel C Regelmessig testing av sprinkleranlegg -Fullskala testing utføres rutinemessig av sprinklerbransjen - Alternativ: Sprinklertest av 50% av Qdim + nettsimulering for Qdim. - Fullskala test kan forbys til fordel for alternativ modell -Dette kan kommunen styre med hjemmel i drikkevannsforskrift eller abonnentvilkår.

13 Anbefalinger Bruk VA/miljøblad 82/2008 Lag branndekningskart basert på nettmodell og GIS Slokkevannsbehov helst basert på brannvesenets ROS, ikke veiledende krav Uttakskapasitet beregnet med pålitelig nettmodell Simuler større uttak med nettmodell for å vurdere hydraulikk Tenk gjennom lokalisering av brannventiler og valg av type ventiler Utprøving av sprinklerkapasitet innarbeid begrenset tapping (50%) Avtale/dialog med private vannverk (disse kan ikke pålegges oppgraderinger av kommunen) Arealplan: lokaliser nye utbyggingsområder ihht kapasitet Brannvannsvurdering i ROS for utarbeidelse reguleringsplan Brannvannsvurdering i forhåndskonferanse byggesak og regulering Tilgang på brannvann bør inngå i rammebetingelser for byggetillatelse

14 Eksempel A Reiselivsvirksomhet ønsker tilkobling på svak kommunal endeledning Veiledende krav 50 l/s Med ny trykkøkningsstasjon kan nettet forsyne 12,5 l/s Brannteknisk vurdering konkluderer med at vannmengden er tilstrekkelig forutsatt sprinkling og tankbil (liten spredningsfare) Hvem betaler her? Andre abonnenter har ikke nytte av trykkøkningsstasjon Utbygger bekoster bygging av trykkøkningsstasjon som overtas til kommunal drift (utbyggingsavtale)

15 Eksempel B Etablering av varmesentral. Veiledende krav 50 l/s. Minimal forsyningskapasitet fra nett inntil planlagt tiltak gjennomført ca 2 år etter idriftsetting varmesentral. Etter det > 50 l/s. Brannvesenet aksepterte provisorisk løsning 50 m 3 lokal tank Utbygger betaler ekstrakostnad provisorie

16 Eksempel C Eksisterende industrifelt; veiledende krav 50 l/s Kommunalt ledningsnett kunne forsyne 40 l/s, lav forsyningssikkerhet (endeledning) Ønske om sprinklervann l/s med trykk 4 5 bar (2 bedrifter) Nytt basseng ble bygget; kapasitet 80 l/s med trykk 1,5 4,8 bar Ledningsstrekk må oppdimensjoneres for leveranse av sprinklervann Kommunen dvs abonnentene via gebyret dekket basseng. Bassenget bedrer sikkerheten i forsyningssystemet som helhet og vurderes å komme alle abonnenter til gode. Spleiselag for oppdimensjonering av ledninger foreslått Finner vannverket det forsvarlig med uttak av så høye vannføringer? Hvilke leveringsforpliktelser innebærer mottatt vederlag for sprinklerleveranse? Skjerpede krav til regularitet? Erstatningsansvar?

17

18 Måling av brannvannskapasitet på torget i Tønsberg (samarbeid bying, brannvesen, VIV, AV) Seminar brannvann

19

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Rolleforståelser og nettadresser

Rolleforståelser og nettadresser Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten............................................................. 2 Fylkeskommunen.................................................... 3 Kommunen.........................................................

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner Prosjekt: Sted: Lysaker Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken. Stikkord: Kommune, saksbehandling i tilsyn og kontroll med byggesaker i eldre bebyggelse, bygårder

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon om VANN OG AVLØP

Informasjon om VANN OG AVLØP Informasjon om VANN OG AVLØP HVA GÅR DINE PENGER TIL? Anleggsarbeid Regnskap vannforsyning (normalfordeling) 1 Midlene innen vannforsyning fordeles prosentvist slik: 19% 18% 19% 24% 20% Lønn knyttet til

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer