Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune"

Transkript

1 Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune Saksnr. PlanID

2 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk Bakgrunn og formål Bakgrunn Formål Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området Dagens situasjon i planområdet Lokalisering Avgrensing Kort om planområdet Nærliggende område og strukturer Hovedrammer og premiss Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter Regionale planer og føringer Kommuneplan Kommunedelplaner/Temaplaner Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid Organisering, medvirkning og informasjon Informasjon og medvirkning i planprosessen Fremdriftsplan Del 2 Program for konsekvensutredning Alternativvurdering Konsekvensutredning prosess, metode og aktuelle problemstillinger Landskap Kulturminner Trafikk og parkering Utfylling i sjø Risiko og sårbarhet

3 Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn Planområdet ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Det er ca 155 daa og består av gnr. 149 bnr. 4 m.fl. Området omfatter tidligere Blikkvalseverket, med kaien og strandsonen i nord og Bellonaparken i sør, i tillegg til omkringliggende vegsystem. Nordvest for området ligger Sjøkrigsskolen og nordøst for området ligger bedriften W. Giertsen AS. Tiltakshaver er Simonsviken Næringspark AS. Opus Bergen AS vil stå for utarbeiding av reguleringsplanen med konsekvensutredning på vegne av Simonsviken Næringspark. For utredning som krever egen kompetanse vil det bli hentet inn nødvendig faglig ekspertise. 1.2 Formål Formålet med planarbeidet er å regulere til næringsvirksomhet og et større kaianlegg. Eksisterende bygningsstruktur og nabotomtene kan gis en høyere utnyttelse. Forslag til reguleringsplan for området vil i hovedsak ha følgende formål: Bebyggelse og anlegg: Område for lager, kontor og næring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kai, areal for veg, hovednett for sykkel, gangveger, parkeringsplasser Avfallshåndtering Grønnstruktur Idrettsanlegg Bruk og vern av sjø og vassdrag 1.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området Tiltaket planen legger til rette for er vurdert i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. I forskriften heter det i 2f at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I alltid skal behandles etter forskriften, så sant det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på et høyere plannivå. I vedlegg I pkt. 1 heter det at industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15000m² alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket omfatter planer for utbygging som overstiger 15000m² og skal derfor konsekvensutredes. 3

4 2. Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Området ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Planområdet ligger ca 4 km fra Bergen sentrum. Fig. 2.1 Flyfoto, planområdet markert omtrentlig med sirkel 2.2 Avgrensing Planområdet grenser til boliger i øst, vest og sør, til sjø i nord og til Sjøkrigsskolen i nordvest og til annen industrivirksomhet i nordøst. 4

5 Fig. 2.2 Planavgrensning 5

6 2.3 Kort om planområdet Det meste av planområdet ligger på en flate. Store deler av planområdet er bebygget. Planområdet omfatter tidligere Blikkvalseverket som var en hjørnesteinsbedrift i Bergen fra 1916 frem til den ble nedlagt i Bedriften produserte høyforedlet emballasjestål, blant annet tynne plater som ble brukt til hermetikk og malingsspann. Fabrikklokalene er til sammen på m². Fig. 2.3 Foto fra befaring 2013 Sør i planområdet er det etablert en park, Bellonaparken. Nord i planområdet er det en kai og øst for kaien, tett opp til plangrensen ligger bedriften W. Giertsen AS, leverandør av blant annet plasthaller, løfteutstyr og spesialutstyr til tunnel. Vest for kaien ligger Sjøkrigsskolen og vest for tidligere Blikkvalseverket ligger bedriften GK Ventilasjon. Mellom Sjøkrigsskolen og kaien er et område som er i bruk som lekeområde av barn og unge. I dag er lokalene utleid til SAR, Byggmakker, Falck, Fluid Control, GVI, Kranringen, Stornæs, Næringsgulv, Bygg og Entreprenør Partner AS, Bergen Hydraulic og Visk sikkerhet. Adkomst med bil til planområdet er fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien og videre til Sjøkrigsskoleveien. 6

7 Planområdet Bergen sentrum 4 km Fig. 2.4 Veistruktur til planområdet. 2.4 Nærliggende område og strukturer Tilliggende områder består først og fremst av spredt eneboligbebyggelse, i tillegg til Sjøkrigsskolen og annen næringsvirksomhet ved kaien i nord. Området ligger nær turområder i vest hvor fjellet Lyderhorn er et populært mål, og det er også nær turområder i øst. Området har direkte kontakt med sjøen i nord og hovedleia inn til Bergen. Gravdalsvannet ligger like sør for området. Øst for planområdet ligger Lyreneset friområde, her er det også en badeplass. 7

8 Holen ungdomsskole Nygårdslien barneskole Barnehage Fig. 2.5 Kart over tjenester Bergen kommune Området kretser til Holen ungdomsskole og til Nygårdslien barneskole. Det er flere barnehager i nærområdet. 3. Hovedrammer og premiss 3.1 Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Eventuelt andre aktuelle nasjonale retningslinjer 3.2 Regionale planer og føringer Regional plan Regional næringsplan for Hordaland Regional transportplan for Hordaland

9 3.3 Kommuneplan I kommuneplanen er området vist med formål Bebyggelse og anlegg Blandet og Idrettsanlegg. Fig. 3.1 Utsnitt kommuneplanens arealdel Fra kommuneplanens bestemmelser: 23 Bebyggelse og anlegg 23.1 Bebyggelse og anlegg - Blandet (kartkode 1001) Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %- BRA = 60%. Eksisterende grønnstruktur skal hensynstas. Det åpnes for differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 % til 200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier, tar hensyn til områdets kvaliteter. Nye boenheter skal som hovedregel ikke være mindre enn 35 m2 BRA + bodareal. For studentboliger (i regi av SIB) kan det vurderes å bygge mindre boenheter enn 35 m2. Garasje må plasseres og utformes i samsvar med bygningens formål. Garasje kan tillates oppført med bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) på inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4,5 m. Hjemmel: 11-9, nr 4, 5 og 6 9

10 HENSYN LANDSKAP (H550) o Funksjonell strandsone langs sjø Den funksjonelle strandsonen er områder som står i direkte samspill med sjøen økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Innenfor den funksjonelle strandsonen er det et overordnet mål å ta vare på og videreutvikle kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner, bygningsmiljø og allmenn ferdsel. I sentrumsformål og utenfor 25-metersbeltet i bebyggelse og anlegg (hovedformål) skal tiltak plasseres og utformes slik at forvaltningsmålet for den funksjonelle strandsonen ikke påvirkes negativt. Innenfor den funksjonelle strandsonen finnes en rekke kulturminnestrukturer. Naustmiljø: Naust bygget etter tradisjonell byggeskikk har høy verneverdi og bør bevares Industristeder: Det finnes en rekke tekniske kulturminner i tilknytting til kystlinjen. Disse kan være viktige å bevare for å forstå framveksten av lokalstedet med tilhørende boliger og infrastruktur. Kaier: Kaier og opptrekksplasser forteller om den maritime historiske infrastrukturen og bør bevares i størst mulig grad. Næringsområder Nye næringsområder skal prioriteres for virksomheter som gir høy utnyttelsesgrad i form av arbeidsplasser og som kan medvirke til positive ringvirkninger i form av nyetableringer. I områdene nærmest flyplassen (I/K/L 10 og 11) bør nye virksomheter inneholde minst 10 arbeidsplasser pr da tomteareal. Næringsområdene nord for Puddefjordsbroen (Laksevåg, Dokken og Nøstet) skal beholdes som næringsområder i planperioden (12 år). Det er et mål å øke arealutnyttelsen i eksisterende næringsområder, innenfor rammen av forsvarlig trafikkavvikling og tilpasning til tilgrensende arealer. For område I/K/L 14 Fagerdalen skal endelig avgrensing mellom industri og bolig fastsettes i reguleringsplan (bystyrevedtak sak ). Parkering Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det være et mål å få helhetlige parkeringsløsninger for planområdet, og offentlig vegareal skal ikke benyttes. Større felles anlegg med god tilkomst til vegnettet skal søkes benyttet framfor parkering på hver tomt, så langt dette er mulig. Parkeringstabell vil være veiledende for å fastsette parkeringsdekning, men stedegne forhold må ligge til grunn ved vurderingen. 3.4 Kommunedelplaner/Temaplaner Strategisk næringsplan for Bergensregion Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, Gjeldende reguleringsplaner Planområdet er regulert i reguleringsplan for Laksevåg. Nygård Nygårdsvik Gledenes, gnr 149 og gnr 150, Regulerings- og bebyggelsesplan, fra 1964 (plannummer ). Bergen kommune har bedt om at denne planen oppheves som del av denne planprosessen. 10

11 Fig. 3.2 Gjeldende reguleringsplan (plannummer ). Tilgrensende planer Laksevåg. Simonsvik og Wallem, Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer ). FV 192 Gravdalsvegen (plannummer ). 11

12 Fig. 3.3 Laksevåg. Simonsvik og Wallem, Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer ). Fig. 3.4 FV 192 Gravdalsvegen (plannummer ). 12

13 3.6 Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid Tilgrensende planer som er under arbeid Nygårdsviken 1, planid Fig. 3.5 Nygårdsviken 1, planid Organisering, medvirkning og informasjon 4.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen Planmateriellet skal i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn gjøres tilgjengelig for allmennheten på etat for private planer og byggesak i Bergen kommune. Naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser vil i tillegg bli informert om planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i dagspressen og gjennom brev. Opus Bergen AS legger informasjon ut på sine hjemmesider. Det vil bli opprettet kontakt med forskjellige berørte parter og høringsinstanser med tanke på medvirkning. 13

14 Planprogram kunngjøres til allmennheten for å få innspill fra offentlige etater og involverte parter I plan- og konsekvensutredningsprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle instans skal konsulteres i alle faser av KU-prosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av delutredninger innenfor sitt fagfelt. 4.2 Fremdriftsplan Faser i planarbeidet Informasjon Kommunal behandling Framdrift Utarbeiding av forslag til planprogram Høring av forslag til planprogram Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning KU Første gangs behandling av reguleringsplanforslag Offentlig ettersyn av planforslaget 2. gangs behandling og evt tillegg KU Vedtak av reguleringsplan Kunngjøring til allmennheten. Innspill fra offentlige etater og berørte parter. - innsamling av kjent kunnskap om planområdet - befaring og registrering - drøfting med fagetater og berørte parter Utredning -åpent møte -offentlige etater -allmennheten -gjennomgang av merknader - prosess med involverte parter før endring av planen Bergen kommune Bergen kommune Opus/Bergen kommune Bystyrebehandling av reguleringsplanen Minimum 6 uker Høst 2014/ Vinter ukers frist Minimum 6 uker Høst 2015 Høst

15 Del 2 Program for konsekvensutredning 5. Alternativvurdering Planarbeidet legger opp til en videreutvikling av Simonsviken næringspark og en utvidelse med inntil m 2. Næringsområdet har i dag en dypvannskai og planforslaget vil legge opp til en utvidelse av kaien. I planarbeidet vil det bli vurdert to alternativ med ulike formål, i tillegg til 0-alternativet. I utredningene vil man også ha en underinndeling med prosentvis fordeling av ulike typer næringformål der det er relevant. Det vil bli utarbeidet skisser som viser prinsipper for utbygging for de ulike alternativene. Disse vil bli lagt til grunn for vurderingene i utredningene. 0-alternativ Området forblir som i dag. Det vil si videre drift av dagens aktivitet i bygget gjennom utleie til en eller flere bedrifter, først og fremst til bedrifter med et større arealbehov. Alternativ 1 Utnytting utover eksisterende næringsareal med inntil m 2 nytt næringsareal og utbygging av et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og kontorvirksomhet. Alternativ 2 Utbygging utover eksisterende næringsareal med inntil m 2 nytt næringsareal og utbygging av et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og kontorvirksomhet. 15

16 6. Konsekvensutredning prosess, metode og aktuelle problemstillinger Følgende tema konsekvensutredes ikke, men tas opp i planbeskrivelsen: Energi, barn og unge, sosial infrastruktur, teknisk infrastruktur, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og biologisk mangfold. Influensområde vurderes for hvert konkret tema. Avbøtende tiltak vil bli vurdert i forhold til hvert enkelt utredningstema. Følgende tema skal vurderes: Landskap Kulturminner Trafikk og parkering Utfylling i sjø Risiko og sårbarhet 6.1 Landskap Influensområdet er området som kan bli visuelt påvirket av tiltak i planområdet. Landskapet vil beskrives, både for planområdet og influensområdet Tiltakets landskapsmessige konsekvenser med hensyn til utforming, høyde, plassering av nybygg, fjern- og nærvirkning vil bli vurdert Det vil bli gjort en vurdering av hvordan de ulike alternativene påvirker omgivelsene visuelt Det utarbeides 3D-illustrasjoner, fotomontasje, snitt og solstudier. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Landskapsmessige konsekvenser Form og plassering av ny bebyggelse. Byggehøyder og utnyttelse. Bebyggelsens framtoning og funksjon mot veg og nabobebyggelse. Utforming av bebyggelsen, fjernvirkning og silhuett. Oversiktskart, flyfoto, dagens terreng og landskapsform Visualisering Alternativ 1 og 2 utredes med byggehøyde og utnyttelsesgrad i forhold til landskapshensyn som fjernvirkning, siktlinjer, eksisterende bebyggelse. Det 3D-illustrasjoner, utarbeides snitt, siktlinjer, fotomontasjer av sentrale punkter og solstudier. Produksjon av egne illustrasjoner Verdivurdering, konsekvenser og 16

17 avbøtende tiltak beskrives 6.2 Kulturminner Influensområde er for kulturminner planområdet og nærområdet som kan påvirkes av utformingen av og tiltak i planområdet Det vil bli gjort en vurdering av om tiltak i planområdet kan påvirke kulturminner og hvilke eventuelle konsekvenser dette kan ha Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Bygninger og vegfar Endringer av veger og bygningsstruktur i planområdet kan påvirke historiske bygg og vegfar. Askeladden Historiske kart Historiske bilder Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune Metoden i Statens Vegvesens håndbok 140 følges så langt det er hensiktsmessig. Synfaring i området må gjennomføres. Oversiktsfoto, foto av objekter og strukturer, kartinntegninger og kort beskrivelse av tidligere bruk og utnytting av arealet. Illustrasjoner på hvordan nye tiltak vil virke inn på de beskrevne kulturminnestrukturene/miljøet. Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives 6.3 Trafikk og parkering Influensområde er i hovedsak vegsystemet fra planområdet og til hovedvegsystemet. Trafikkanalyse/vurdering basert på modeller for trafikkvekst ved endring av formål og etablering av nye formål i et område Vurdering basert på beregnet trafikk om 15 år. Beskrive dagens kollektivtilbud i området samt fremtidig kollektivbehov Beskrive gang- og sykkelstier i området og vurdere behov for utbygging av disse Fokus på trafikksikre forbindelser for gående, blant annet skoleveg Vurdere parkeringsbehov for bil og sykler i planområdet, planområdet ligger i område P4. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Trafikk og parkering Betydning for trafikkavviklinge n i området. Dagens trafikktall, generering av mulig trafikkøkning ut fra ny Kommunale avdelinger, Kommunale planer, 17

18 Fysiske konsekvenser: trafikkbelastning, trafikksikkerhet, økt bruk av vegnett. BRA og vegvesenets tallgrunnlag og metode. Det gjøres beregninger basert på ulik sammensetning av type næring. Fylkesplaner, Statens vegvesen Trafikkanalysemet ode: i tråd med Statens vegvesens håndbok 140. Nærhet til sykkelvegnett. Parkering. Kollektivtilgjengel ighet Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives Gangakser og sykkelakser Trafikksikkerhetspla n for Bergen Sykkelstrategi for Bergen Informasjon fra Statens Vegevesen og Bergen kommune Vurdering av planens konsekvenser for gangakser og sykkelakser i området. 6.4 Utfylling i sjø Influensområdet er sjøområdet i, og i nærheten av planområdet Vurdere hvilke følger en utfylling i sjø vil ha for forurensede masser Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for naturforhold Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for kulturminner Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Eksisterende forurensning i sjøbunnen Utfylling i sjø kan påvirke/endre forholdene for forurenset sjøbunn Rapport om bunnforurensing (2001) Kunnskap om virksomhet i nærområdet Det gjøres en skrivebordsstudie av faren for forurensning basert på eksisterende rapporter. Dersom det avdekkes fare for forurensning håndteres dette i tråd med forurensningsloven. Sjøfylling Simonsviken, rapport fra Multiconsult (2013). 18

19 Naturforhold i sjø og strandsone Det må avklares om det er spesielle naturforhold som kan blir berørt, f.eks. gyte- og oppvekstområder for fisk, grunne mudderbanker og ålegressenger. Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning). Et område i sjøen utenfor planområdet er registrert som rasteområde for andefugl. Artskart viser at området er rikt på fugl, også arter som er sårbare eller nær truet. Det gjøres en vurdering etter Naturmangfoldlove n 8-12, med sjekk av kilder i forhold til informasjon om evt. verneverdi sjø og strandsone. Det vurderes om tiltak i sjø vil kunne påvirke fugleliv og evt. verdifulle naturtyper. Hvis det i undersøkelsene avdekkes potensiale for verdifullt naturmiljø gjøres videre vurderinger som går mer i dybden Fiskeridirektoratet s kartløsning på nett Informasjon fra kommunen eller fylkesmannen i fht vern og verneinteresser. Kulturminne r Bergens Sjøfartsmuseum kontaktes for en vurdering av om marinarkeologisk e undersøkelser er ønskelig Bergens Sjøfartsmuseums oversikt over prioriterte områder. Det er ingen registreringer i Askeladden i planområdet. Bergens Sjøfartsmuseum vurderer om det er ønskelig med en forundersøkelse for å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en full arkeologisk undersøkelse 6.5 Risiko og sårbarhet Influensområdet er planområdet, samt nærliggende områder som kan påvirkes av tiltak i planområdet. Influensområdet for forurenset grunn er planområdet og eventuelle avrenningsområder i nærområdet. Bergen kommunes akseptkriterier legges til grunn for vurderingene. Konsekvensutredningen vil vektlegge vurdering av konsekvenser av endringene som foreslås i området. Tema: støy, luftforurensing og forurenset grunn. Øvrige ROS-tema blir behandlet i ROS-analysen for reguleringsplanen. 19

20 Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Støy Eventuelle endringer i støyforhold på grunn av utbyggingen vurderes. Overordnet ROS Bergen kommunes aktsomhetskart Eksisterende og fremtidig støysituasjon kartlegges. Verdivurdering, konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak beskrives Luftforurensing Luftforurensing som følge av skip som ligger til kai (NOx). Eventuelle endringer i situasjonen som følge av utbyggingen vurderes. Overordnet ROS Bergen kommunes aktsomhetskart Eksisterende og fremtidig situasjon kartlegges. Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives Forurenset grunn Kartlegging av farepotensiale for eksponering av eventuelle forurensede jordmasser og eventuelle grunnkilder til forurensing. Bergen kommunes aktsomhetskart Tidligere utarbeidede rapporter: Miljørapporter: Blikkvalseverket, , Avfallsplass i Simonsviken, Egenkontroll av analyse av sigevann, Corus Packaging Plus. Bruk av eksisterende kunnskap og vurdering av endringer og tiltak i grunnen og konsekvensen av det. Dersom det gjøres tiltak som berører forurenset masse skal forurensningslovens krav følges. Tiltaksplan er et krav. 20

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 18.02.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 03.12.12

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 03.12.12 W. Giertsen AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 03.1.1 BERGEN KOMMUNE Laksevåg bydel, Nygårdsviken 1, gnr 149 bnr 119 m.fl NYGÅRDSVIKEN NÆRINGSOMRÅDE, Plannr 61670000 Side av 41 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 Lars Hilles gate 30 BERGEN KOMMUNE Bergenhus, gnr 164. bnr. 949 mfl. LARS HILLES GATE 30. Arealplan-ID 63040000. Side 1 av 134 Side 2 av 134 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORORD 2 2. BAKGRUNN 3 2.1 Kort om forslagsstiller 3 2.2 Formål med

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan Fana. Gnr. 40 m.fl. bnr. 204 m.fl. PlanID 62530000 Offentlig reguleringsplan for friområde Skiparvika. Revidert 04.03.2013 Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan 1 Forord

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Reguleringsplan Gruset

Reguleringsplan Gruset Plan Vest As Reguleringsplan Gruset Gnr 46 bnr. 372 m.fl Planprogram --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2012

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer