Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune"

Transkript

1 Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune Saksnr. PlanID

2 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk Bakgrunn og formål Bakgrunn Formål Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området Dagens situasjon i planområdet Lokalisering Avgrensing Kort om planområdet Nærliggende område og strukturer Hovedrammer og premiss Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter Regionale planer og føringer Kommuneplan Kommunedelplaner/Temaplaner Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid Organisering, medvirkning og informasjon Informasjon og medvirkning i planprosessen Fremdriftsplan Del 2 Program for konsekvensutredning Alternativvurdering Konsekvensutredning prosess, metode og aktuelle problemstillinger Landskap Kulturminner Trafikk og parkering Utfylling i sjø Risiko og sårbarhet

3 Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn Planområdet ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Det er ca 155 daa og består av gnr. 149 bnr. 4 m.fl. Området omfatter tidligere Blikkvalseverket, med kaien og strandsonen i nord og Bellonaparken i sør, i tillegg til omkringliggende vegsystem. Nordvest for området ligger Sjøkrigsskolen og nordøst for området ligger bedriften W. Giertsen AS. Tiltakshaver er Simonsviken Næringspark AS. Opus Bergen AS vil stå for utarbeiding av reguleringsplanen med konsekvensutredning på vegne av Simonsviken Næringspark. For utredning som krever egen kompetanse vil det bli hentet inn nødvendig faglig ekspertise. 1.2 Formål Formålet med planarbeidet er å regulere til næringsvirksomhet og et større kaianlegg. Eksisterende bygningsstruktur og nabotomtene kan gis en høyere utnyttelse. Forslag til reguleringsplan for området vil i hovedsak ha følgende formål: Bebyggelse og anlegg: Område for lager, kontor og næring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kai, areal for veg, hovednett for sykkel, gangveger, parkeringsplasser Avfallshåndtering Grønnstruktur Idrettsanlegg Bruk og vern av sjø og vassdrag 1.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området Tiltaket planen legger til rette for er vurdert i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. I forskriften heter det i 2f at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I alltid skal behandles etter forskriften, så sant det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på et høyere plannivå. I vedlegg I pkt. 1 heter det at industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15000m² alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket omfatter planer for utbygging som overstiger 15000m² og skal derfor konsekvensutredes. 3

4 2. Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Området ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Planområdet ligger ca 4 km fra Bergen sentrum. Fig. 2.1 Flyfoto, planområdet markert omtrentlig med sirkel 2.2 Avgrensing Planområdet grenser til boliger i øst, vest og sør, til sjø i nord og til Sjøkrigsskolen i nordvest og til annen industrivirksomhet i nordøst. 4

5 Fig. 2.2 Planavgrensning 5

6 2.3 Kort om planområdet Det meste av planområdet ligger på en flate. Store deler av planområdet er bebygget. Planområdet omfatter tidligere Blikkvalseverket som var en hjørnesteinsbedrift i Bergen fra 1916 frem til den ble nedlagt i Bedriften produserte høyforedlet emballasjestål, blant annet tynne plater som ble brukt til hermetikk og malingsspann. Fabrikklokalene er til sammen på m². Fig. 2.3 Foto fra befaring 2013 Sør i planområdet er det etablert en park, Bellonaparken. Nord i planområdet er det en kai og øst for kaien, tett opp til plangrensen ligger bedriften W. Giertsen AS, leverandør av blant annet plasthaller, løfteutstyr og spesialutstyr til tunnel. Vest for kaien ligger Sjøkrigsskolen og vest for tidligere Blikkvalseverket ligger bedriften GK Ventilasjon. Mellom Sjøkrigsskolen og kaien er et område som er i bruk som lekeområde av barn og unge. I dag er lokalene utleid til SAR, Byggmakker, Falck, Fluid Control, GVI, Kranringen, Stornæs, Næringsgulv, Bygg og Entreprenør Partner AS, Bergen Hydraulic og Visk sikkerhet. Adkomst med bil til planområdet er fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien og videre til Sjøkrigsskoleveien. 6

7 Planområdet Bergen sentrum 4 km Fig. 2.4 Veistruktur til planområdet. 2.4 Nærliggende område og strukturer Tilliggende områder består først og fremst av spredt eneboligbebyggelse, i tillegg til Sjøkrigsskolen og annen næringsvirksomhet ved kaien i nord. Området ligger nær turområder i vest hvor fjellet Lyderhorn er et populært mål, og det er også nær turområder i øst. Området har direkte kontakt med sjøen i nord og hovedleia inn til Bergen. Gravdalsvannet ligger like sør for området. Øst for planområdet ligger Lyreneset friområde, her er det også en badeplass. 7

8 Holen ungdomsskole Nygårdslien barneskole Barnehage Fig. 2.5 Kart over tjenester Bergen kommune Området kretser til Holen ungdomsskole og til Nygårdslien barneskole. Det er flere barnehager i nærområdet. 3. Hovedrammer og premiss 3.1 Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Eventuelt andre aktuelle nasjonale retningslinjer 3.2 Regionale planer og føringer Regional plan Regional næringsplan for Hordaland Regional transportplan for Hordaland

9 3.3 Kommuneplan I kommuneplanen er området vist med formål Bebyggelse og anlegg Blandet og Idrettsanlegg. Fig. 3.1 Utsnitt kommuneplanens arealdel Fra kommuneplanens bestemmelser: 23 Bebyggelse og anlegg 23.1 Bebyggelse og anlegg - Blandet (kartkode 1001) Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %- BRA = 60%. Eksisterende grønnstruktur skal hensynstas. Det åpnes for differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 % til 200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier, tar hensyn til områdets kvaliteter. Nye boenheter skal som hovedregel ikke være mindre enn 35 m2 BRA + bodareal. For studentboliger (i regi av SIB) kan det vurderes å bygge mindre boenheter enn 35 m2. Garasje må plasseres og utformes i samsvar med bygningens formål. Garasje kan tillates oppført med bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) på inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4,5 m. Hjemmel: 11-9, nr 4, 5 og 6 9

10 HENSYN LANDSKAP (H550) o Funksjonell strandsone langs sjø Den funksjonelle strandsonen er områder som står i direkte samspill med sjøen økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Innenfor den funksjonelle strandsonen er det et overordnet mål å ta vare på og videreutvikle kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner, bygningsmiljø og allmenn ferdsel. I sentrumsformål og utenfor 25-metersbeltet i bebyggelse og anlegg (hovedformål) skal tiltak plasseres og utformes slik at forvaltningsmålet for den funksjonelle strandsonen ikke påvirkes negativt. Innenfor den funksjonelle strandsonen finnes en rekke kulturminnestrukturer. Naustmiljø: Naust bygget etter tradisjonell byggeskikk har høy verneverdi og bør bevares Industristeder: Det finnes en rekke tekniske kulturminner i tilknytting til kystlinjen. Disse kan være viktige å bevare for å forstå framveksten av lokalstedet med tilhørende boliger og infrastruktur. Kaier: Kaier og opptrekksplasser forteller om den maritime historiske infrastrukturen og bør bevares i størst mulig grad. Næringsområder Nye næringsområder skal prioriteres for virksomheter som gir høy utnyttelsesgrad i form av arbeidsplasser og som kan medvirke til positive ringvirkninger i form av nyetableringer. I områdene nærmest flyplassen (I/K/L 10 og 11) bør nye virksomheter inneholde minst 10 arbeidsplasser pr da tomteareal. Næringsområdene nord for Puddefjordsbroen (Laksevåg, Dokken og Nøstet) skal beholdes som næringsområder i planperioden (12 år). Det er et mål å øke arealutnyttelsen i eksisterende næringsområder, innenfor rammen av forsvarlig trafikkavvikling og tilpasning til tilgrensende arealer. For område I/K/L 14 Fagerdalen skal endelig avgrensing mellom industri og bolig fastsettes i reguleringsplan (bystyrevedtak sak ). Parkering Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det være et mål å få helhetlige parkeringsløsninger for planområdet, og offentlig vegareal skal ikke benyttes. Større felles anlegg med god tilkomst til vegnettet skal søkes benyttet framfor parkering på hver tomt, så langt dette er mulig. Parkeringstabell vil være veiledende for å fastsette parkeringsdekning, men stedegne forhold må ligge til grunn ved vurderingen. 3.4 Kommunedelplaner/Temaplaner Strategisk næringsplan for Bergensregion Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, Gjeldende reguleringsplaner Planområdet er regulert i reguleringsplan for Laksevåg. Nygård Nygårdsvik Gledenes, gnr 149 og gnr 150, Regulerings- og bebyggelsesplan, fra 1964 (plannummer ). Bergen kommune har bedt om at denne planen oppheves som del av denne planprosessen. 10

11 Fig. 3.2 Gjeldende reguleringsplan (plannummer ). Tilgrensende planer Laksevåg. Simonsvik og Wallem, Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer ). FV 192 Gravdalsvegen (plannummer ). 11

12 Fig. 3.3 Laksevåg. Simonsvik og Wallem, Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer ). Fig. 3.4 FV 192 Gravdalsvegen (plannummer ). 12

13 3.6 Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid Tilgrensende planer som er under arbeid Nygårdsviken 1, planid Fig. 3.5 Nygårdsviken 1, planid Organisering, medvirkning og informasjon 4.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen Planmateriellet skal i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn gjøres tilgjengelig for allmennheten på etat for private planer og byggesak i Bergen kommune. Naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser vil i tillegg bli informert om planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i dagspressen og gjennom brev. Opus Bergen AS legger informasjon ut på sine hjemmesider. Det vil bli opprettet kontakt med forskjellige berørte parter og høringsinstanser med tanke på medvirkning. 13

14 Planprogram kunngjøres til allmennheten for å få innspill fra offentlige etater og involverte parter I plan- og konsekvensutredningsprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle instans skal konsulteres i alle faser av KU-prosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av delutredninger innenfor sitt fagfelt. 4.2 Fremdriftsplan Faser i planarbeidet Informasjon Kommunal behandling Framdrift Utarbeiding av forslag til planprogram Høring av forslag til planprogram Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning KU Første gangs behandling av reguleringsplanforslag Offentlig ettersyn av planforslaget 2. gangs behandling og evt tillegg KU Vedtak av reguleringsplan Kunngjøring til allmennheten. Innspill fra offentlige etater og berørte parter. - innsamling av kjent kunnskap om planområdet - befaring og registrering - drøfting med fagetater og berørte parter Utredning -åpent møte -offentlige etater -allmennheten -gjennomgang av merknader - prosess med involverte parter før endring av planen Bergen kommune Bergen kommune Opus/Bergen kommune Bystyrebehandling av reguleringsplanen Minimum 6 uker Høst 2014/ Vinter ukers frist Minimum 6 uker Høst 2015 Høst

15 Del 2 Program for konsekvensutredning 5. Alternativvurdering Planarbeidet legger opp til en videreutvikling av Simonsviken næringspark og en utvidelse med inntil m 2. Næringsområdet har i dag en dypvannskai og planforslaget vil legge opp til en utvidelse av kaien. I planarbeidet vil det bli vurdert to alternativ med ulike formål, i tillegg til 0-alternativet. I utredningene vil man også ha en underinndeling med prosentvis fordeling av ulike typer næringformål der det er relevant. Det vil bli utarbeidet skisser som viser prinsipper for utbygging for de ulike alternativene. Disse vil bli lagt til grunn for vurderingene i utredningene. 0-alternativ Området forblir som i dag. Det vil si videre drift av dagens aktivitet i bygget gjennom utleie til en eller flere bedrifter, først og fremst til bedrifter med et større arealbehov. Alternativ 1 Utnytting utover eksisterende næringsareal med inntil m 2 nytt næringsareal og utbygging av et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og kontorvirksomhet. Alternativ 2 Utbygging utover eksisterende næringsareal med inntil m 2 nytt næringsareal og utbygging av et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og kontorvirksomhet. 15

16 6. Konsekvensutredning prosess, metode og aktuelle problemstillinger Følgende tema konsekvensutredes ikke, men tas opp i planbeskrivelsen: Energi, barn og unge, sosial infrastruktur, teknisk infrastruktur, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og biologisk mangfold. Influensområde vurderes for hvert konkret tema. Avbøtende tiltak vil bli vurdert i forhold til hvert enkelt utredningstema. Følgende tema skal vurderes: Landskap Kulturminner Trafikk og parkering Utfylling i sjø Risiko og sårbarhet 6.1 Landskap Influensområdet er området som kan bli visuelt påvirket av tiltak i planområdet. Landskapet vil beskrives, både for planområdet og influensområdet Tiltakets landskapsmessige konsekvenser med hensyn til utforming, høyde, plassering av nybygg, fjern- og nærvirkning vil bli vurdert Det vil bli gjort en vurdering av hvordan de ulike alternativene påvirker omgivelsene visuelt Det utarbeides 3D-illustrasjoner, fotomontasje, snitt og solstudier. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Landskapsmessige konsekvenser Form og plassering av ny bebyggelse. Byggehøyder og utnyttelse. Bebyggelsens framtoning og funksjon mot veg og nabobebyggelse. Utforming av bebyggelsen, fjernvirkning og silhuett. Oversiktskart, flyfoto, dagens terreng og landskapsform Visualisering Alternativ 1 og 2 utredes med byggehøyde og utnyttelsesgrad i forhold til landskapshensyn som fjernvirkning, siktlinjer, eksisterende bebyggelse. Det 3D-illustrasjoner, utarbeides snitt, siktlinjer, fotomontasjer av sentrale punkter og solstudier. Produksjon av egne illustrasjoner Verdivurdering, konsekvenser og 16

17 avbøtende tiltak beskrives 6.2 Kulturminner Influensområde er for kulturminner planområdet og nærområdet som kan påvirkes av utformingen av og tiltak i planområdet Det vil bli gjort en vurdering av om tiltak i planområdet kan påvirke kulturminner og hvilke eventuelle konsekvenser dette kan ha Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Bygninger og vegfar Endringer av veger og bygningsstruktur i planområdet kan påvirke historiske bygg og vegfar. Askeladden Historiske kart Historiske bilder Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune Metoden i Statens Vegvesens håndbok 140 følges så langt det er hensiktsmessig. Synfaring i området må gjennomføres. Oversiktsfoto, foto av objekter og strukturer, kartinntegninger og kort beskrivelse av tidligere bruk og utnytting av arealet. Illustrasjoner på hvordan nye tiltak vil virke inn på de beskrevne kulturminnestrukturene/miljøet. Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives 6.3 Trafikk og parkering Influensområde er i hovedsak vegsystemet fra planområdet og til hovedvegsystemet. Trafikkanalyse/vurdering basert på modeller for trafikkvekst ved endring av formål og etablering av nye formål i et område Vurdering basert på beregnet trafikk om 15 år. Beskrive dagens kollektivtilbud i området samt fremtidig kollektivbehov Beskrive gang- og sykkelstier i området og vurdere behov for utbygging av disse Fokus på trafikksikre forbindelser for gående, blant annet skoleveg Vurdere parkeringsbehov for bil og sykler i planområdet, planområdet ligger i område P4. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Trafikk og parkering Betydning for trafikkavviklinge n i området. Dagens trafikktall, generering av mulig trafikkøkning ut fra ny Kommunale avdelinger, Kommunale planer, 17

18 Fysiske konsekvenser: trafikkbelastning, trafikksikkerhet, økt bruk av vegnett. BRA og vegvesenets tallgrunnlag og metode. Det gjøres beregninger basert på ulik sammensetning av type næring. Fylkesplaner, Statens vegvesen Trafikkanalysemet ode: i tråd med Statens vegvesens håndbok 140. Nærhet til sykkelvegnett. Parkering. Kollektivtilgjengel ighet Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives Gangakser og sykkelakser Trafikksikkerhetspla n for Bergen Sykkelstrategi for Bergen Informasjon fra Statens Vegevesen og Bergen kommune Vurdering av planens konsekvenser for gangakser og sykkelakser i området. 6.4 Utfylling i sjø Influensområdet er sjøområdet i, og i nærheten av planområdet Vurdere hvilke følger en utfylling i sjø vil ha for forurensede masser Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for naturforhold Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for kulturminner Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Eksisterende forurensning i sjøbunnen Utfylling i sjø kan påvirke/endre forholdene for forurenset sjøbunn Rapport om bunnforurensing (2001) Kunnskap om virksomhet i nærområdet Det gjøres en skrivebordsstudie av faren for forurensning basert på eksisterende rapporter. Dersom det avdekkes fare for forurensning håndteres dette i tråd med forurensningsloven. Sjøfylling Simonsviken, rapport fra Multiconsult (2013). 18

19 Naturforhold i sjø og strandsone Det må avklares om det er spesielle naturforhold som kan blir berørt, f.eks. gyte- og oppvekstområder for fisk, grunne mudderbanker og ålegressenger. Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning). Et område i sjøen utenfor planområdet er registrert som rasteområde for andefugl. Artskart viser at området er rikt på fugl, også arter som er sårbare eller nær truet. Det gjøres en vurdering etter Naturmangfoldlove n 8-12, med sjekk av kilder i forhold til informasjon om evt. verneverdi sjø og strandsone. Det vurderes om tiltak i sjø vil kunne påvirke fugleliv og evt. verdifulle naturtyper. Hvis det i undersøkelsene avdekkes potensiale for verdifullt naturmiljø gjøres videre vurderinger som går mer i dybden Fiskeridirektoratet s kartløsning på nett Informasjon fra kommunen eller fylkesmannen i fht vern og verneinteresser. Kulturminne r Bergens Sjøfartsmuseum kontaktes for en vurdering av om marinarkeologisk e undersøkelser er ønskelig Bergens Sjøfartsmuseums oversikt over prioriterte områder. Det er ingen registreringer i Askeladden i planområdet. Bergens Sjøfartsmuseum vurderer om det er ønskelig med en forundersøkelse for å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en full arkeologisk undersøkelse 6.5 Risiko og sårbarhet Influensområdet er planområdet, samt nærliggende områder som kan påvirkes av tiltak i planområdet. Influensområdet for forurenset grunn er planområdet og eventuelle avrenningsområder i nærområdet. Bergen kommunes akseptkriterier legges til grunn for vurderingene. Konsekvensutredningen vil vektlegge vurdering av konsekvenser av endringene som foreslås i området. Tema: støy, luftforurensing og forurenset grunn. Øvrige ROS-tema blir behandlet i ROS-analysen for reguleringsplanen. 19

20 Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Merknader Støy Eventuelle endringer i støyforhold på grunn av utbyggingen vurderes. Overordnet ROS Bergen kommunes aktsomhetskart Eksisterende og fremtidig støysituasjon kartlegges. Verdivurdering, konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak beskrives Luftforurensing Luftforurensing som følge av skip som ligger til kai (NOx). Eventuelle endringer i situasjonen som følge av utbyggingen vurderes. Overordnet ROS Bergen kommunes aktsomhetskart Eksisterende og fremtidig situasjon kartlegges. Verdivurdering, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives Forurenset grunn Kartlegging av farepotensiale for eksponering av eventuelle forurensede jordmasser og eventuelle grunnkilder til forurensing. Bergen kommunes aktsomhetskart Tidligere utarbeidede rapporter: Miljørapporter: Blikkvalseverket, , Avfallsplass i Simonsviken, Egenkontroll av analyse av sigevann, Corus Packaging Plus. Bruk av eksisterende kunnskap og vurdering av endringer og tiltak i grunnen og konsekvensen av det. Dersom det gjøres tiltak som berører forurenset masse skal forurensningslovens krav følges. Tiltaksplan er et krav. 20

Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune 30.09.2015 Saksnr. 201419106 PlanID 64150000 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk... 3 1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune

Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune 30.03.2016 Saksnr. 201516017 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk... 3 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune

Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune 06.03.17 Saksnr. 201419106 PlanID 64150000 Vedtatt i Byrådet 22.12.16. Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk...

Detaljer

Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune 28.03.17 Saksnr. 201419106 PlanID 64150000 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk... 3 1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Planprogram for Laksevåg, Gnr.129 bnr. 21 m.fl., Alvøen Marina, Bergen kommune

Planprogram for Laksevåg, Gnr.129 bnr. 21 m.fl., Alvøen Marina, Bergen kommune Planprogram for Laksevåg, Gnr.129 bnr. 21 m.fl., Alvøen Marina, Bergen kommune 08.08.2016 Saksnr. 201520154 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk... 3 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 18.02.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /25

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /25 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Bergen kommune. Byutvikling, klima og miljø Saksnr. 201419106/25 Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private

Detaljer

Laksevåg, Gnr. 149, Bnr. 4 m. fl., Simonsviken næringspark. PlanID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram

Laksevåg, Gnr. 149, Bnr. 4 m. fl., Simonsviken næringspark. PlanID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram Byrådssak 1393 /16 Laksevåg, Gnr. 149, Bnr. 4 m. fl., Simonsviken næringspark. PlanID 64150000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram FIWE ESARK-5120-201419106-33 Hva saken

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 8.11.2013 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Kulturminnerapport Nygårdsviken 1

Kulturminnerapport Nygårdsviken 1 Kulturminnerapport Nygårdsviken 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Mål, metoder... 5 3.1 Mål for dokumentasjonen... 5 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen... 5 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Datert 18.02.2014, revidert 21.08.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID 63700000 Vedtatt i Byrådet, 27.06.2014, sak 1263-14. DEL I...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram Byrådssak 247/17 Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID 64640000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram OHST ESARK-5120-201516017-62 Hva saken gjelder:

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksnr.: /18. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /18. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.08.2011 Saksnr.:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.04.2014 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Forslag til planprogram 2017.14.06 REGULERING, LEGEVAKT OG KOMMUNAL

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer