Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune"

Transkript

1 Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Saksnr /4 PlanID

2 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL VURDERING AV KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EIENDOMSFORHOLD KORT OM PLANOMRÅDET TILLIGGENDE OMRÅDER OG STRUKTURER HOVEDRAMMER OG PREMISSER NASJONALE RETNINGSLINJER FYLKESPLAN KOMMUNEPLAN GJELDENDE REGULERINGSPLANER ORGANISERING, MEDVIRKNING OG INFORMASJON INFORMASJON OG MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN FREMDRIFTSPLAN REGULERINGSPLAN DEL II PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING INNLEDNING ALTERNATIVER KONSEKVENSUTREDNINGEN PROSESS, METODE OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER BYSTRUKTUR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ TRAFIKK OG PARKERING NÆRINGSLIV, SYSSELSETTING OG KOMMUNENS INNTEKTSGRUNNLAG KILDER

3 Del I Planens formål, innhold og rammeverk 3

4 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn Planområdet er Nygårdsgaten , gnr. 164 bnr. 865 m.fl. Forslagsstiller er Odfjell Eiendom AS. Dagens bruk i området er skole og kontorlokaler. 1.2 Formål Planen har som formål å skape gode arealer for utbygging til sentrumsformål, privat tjenesteyting, infrastruktur etc. Bolig inngår ikke i formålet, men det planlegges rundt m² nye næringsarealer (ca m 2 i tillegg til dagens areal). Formålet med planen er i tråd med gjeldende kommuneplan, , der arealet er avsatt til senterområde. 1.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning Tiltaket planen legger til rette for er vurdert i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. I forskriften heter det i 2f at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I alltid skal behandles etter forskriften, så sant det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på et høyere plannivå. I vedlegg I pkt. 1 heter det at industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15000m² alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket omfatter planer for utbygging som overstiger 15000m² og skal derfor konsekvensutredes. Utredningen vil særlig vektlegge hensynet til byform, kulturminner og kulturmiljø, trafikk og parkering, næringsliv, sysselsetting og kommunens inntektsgrunnlag. 4

5 2 Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Planområdet ligger i Nygårdsgaten på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Figur 1 Flyfoto. Planområdet ligger innenfor rød sirkel. (Bergen kommune, 2013) 2.2 Avgrensing Planområdet utgjøres av Nygårdsgaten , gnr. 164 bnr. 864, 865 og 950. Området er del av en moderne akse, satt av til høyhusakse i kommuneplanen. 5

6 Figur 2 Detaljkart. Planområdet markert. 6

7 2.3 Eiendomsforhold Planområdet gnr. 164, bnr. 865 m. fl., eies av Odfjell Eiendom AS m.fl. 2.4 Kort om planområdet Planområdet ligger på Nedre Nygård i Bergen sentrum, som del av et allerede utbygget område. Figur 3 Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112 (februar, 2013). 2.5 Tilliggende områder og strukturer Trafikksituasjon Planområdet har kjøreatkomst via Vestre Strømkaien, som er kommunal vei, og fra Nygårdsgaten, som forvaltes av Statens Vegvesen. Det er ikke registrert årsdøgnstrafikk (ÅDT) i Vestre Strømkai. Lars Hilles gate, Nygårdsgaten og Agnes Mowinckels gate forvaltes av Statens Vegvesen. Lars Hilles gate har en registrert ÅDT på , og en fartsgrense på 30 km/t til kryss ved fylkeshuset/ Agnes Mowinckels gate, og 50 km/t fra fylkeshuset og inn mot bykjernen (Statens Vegvesen, 2012). Nygårdsgaten har en ÅDT på og en fartsgrense på 50 km/t til den møter Lars Hilles gate, og videre fartsgrense på 30 km/ t. Bybanen har sin trasé i Lars Hilles gate forbi planområdet. Nærmeste bybanestopp er lokalisert like før vegkrysset i Nygårdsgaten/ Lars Hills gate i retning mot sentrum. Det er i dag fortau og sykkelfelt i Nygårdsgaten/ Lars Hilles gate, forbi området. 7

8 Figur 4 Høgskolen, og DNB-bygget, Lars Hills gate 30. Bybanestopp i forkant av Høgskolen (februar, 2013). Langs Lars Hilles gate etableres toveis sykkeltrasé- med tilhørende trafikkregulering, jf. vedtak av Trafikkplan for sentrum sør, Det foreslås i planen også endringer i kryssområdene ved Fjøsangerveien, Strømgaten, Lars Hilles gate og Nygårdsgaten. Figur 5 Trafikkmengde, ÅDT, i området. (NVDB, Statens Vegvesen, 2013). Planområdet omtrentlig markert. Kjøreadkomster til planområdet vist med blå piler. 8

9 Figur 6 Fartsgrenser i området (NVDB, Statens Vegvesen, 2013). Planområdet omtrentlig markert. 9

10 3 Hovedrammer og premisser 3.1 Nasjonale retningslinjer Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Eventuelt andre aktuelle nasjonale retningslinjer 3.2 Fylkesplan Fylkesplan for Hordaland Fylkesdelplan for kulturminner Kultur viser veg 3.3 Kommuneplan I Kommuneplanens arealdel for Bergen ( ) er planområdet markert som senterområde. I senterområdet er maksimal byggehøyde, inkludert takoppbygg, i utgangspunktet satt til 27 meter. Figur 7 Utsnitt fra KDP Planområdet omtrentlig markert med rødt. 10

11 Området ligger imidlertid også innenfor området hvor det i prinsippsak Byggehøyder i det sentrale byrommet (også kalt Høyhusmeldingen), saksnr , bystyresak , er åpnet opp for bygging av høyhus ut over rammene i KDP Sentrum. Konkret avveining skal foretas i reguleringsplan, jf. punkt 20 i bestemmelsene til KPA Eiendommen er berørt av hensynssonen (H ) «Bevaring kulturmiljø», med følgende retningslinje: «Historisk senter: Sentrum: Kulturminneverdiene i området er betydelige, og må vurderes spesielt i søknader om tiltak, jf. retningslinje , KPA Eiendommene ligger i gul sone i forhold til luftkvalitet, jf. punktene 17 og i bestemmelsene til KPA Utredning er påkrevd når det gjelder boliger. Deler av bygningsmassen som vender ut mot henholdsvis Nygårdsgaten og Nygårdstangen ligger i rød sone i forhold til støy fra veitrafikken. Støyvurdering er påkrevd. Trafikksikkerhetsplan for Bergen Trafikksikkerhetsplan for Bergen gir en oversikt over trafikksituasjonen i kommunen og over planlagte tiltak. Trafikksikkerhetsplanen viser ingen konkrete tiltak under vurdering nær planområdet. Figur 8 Utsnitt fra kart utrygghetspunkt. Svarte punkter viser ulykker med lettere personskade, blå sirkel viser utrygghetspunkt og blå linje viser utrygghetsstrekning (Trafikksikkerhetsplan, 2013). Planområdet omtrentlig markert. 3.4 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet er regulert i reguleringsplan for Bergenhus. Vestre Strømkaien 10 m. fl. ArealplanID , vedtatt i

12 Planområdet er her vist som byggeområde: kontorer, offentlige bygninger (skoler). Figur 9 Reguleringsplan for Bergenhus. Vestre Strømkaien 10 m. fl Pågående planarbeid Følgende reguleringsplaner er under arbeid langs eller i nærheten av planområdet: Bergenhus. Gnr 164 bnr 860 og 861 m.fl. Nygårdsgaten 91 og 93/ Johannes Bruns gate 16, arealplanid Offentlig ettersyn med frist Figur 10 Plangrense, igangsatt reguleringsplan for Nygårdsgaten 91 og 93. (Bergenskart, juli 2013). Bergenhus. Gnr 164 bnr 949. Lars Hilles gate 30, arealplanid Planprogram vedtatt Figur 11 Plangrense, igangsatt reguleringsplan for Lars Hilles gate 30. (Bergenskart, juli 2013). 12

13 Bergenhus. Gnr 164 bnr 941. Agnes Mowinckels gate 5, arealplanid Offentlig ettersyn med frist Figur 12 Plangrense, igangsatt reguleringsplan for Agnes Mowinckels gate 5. (Bergenskart, juli 2013). Bergenhus. Gnr Nygårdstangen. Reguleringsendring, arealplanid Offentlig ettersyn med frist Figur 13 Plangrense, igangsatt reguleringsplan for Nygårdstangen. (Bergenskart, juli, 2013). 13

14 4 Organisering, medvirkning og informasjon 4.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen Planmateriellet skal i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn gjøres tilgjengelig for allmennheten på etat for private planer og byggesak sitt kontor i Bergen. Naboer berørte parter, offentlige og private høringsinstanser vil i tillegg bli informert om planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i dagspressen og gjennom brev. Opus Bergen AS legger informasjon ut på sine hjemmesider. Det vil bli opprettet kontakt med ulike berørte parter og høringsinstanser for medvirkning. Planprogram kunngjøres til allmennheten for å få innspill fra offentlige etater og involverte parter. Det vil avholdes et informasjonsmøte om planarbeidet for involverte og berørte parter tidlig i planarbeidet. I plan- og konsekvensutredningsprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle instans skal konsulteres i alle faser av dette arbeidet. I den grad det er ønskelig og mulig skal aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av delutredninger innenfor sitt fagfelt. 14

15 5 Fremdriftsplan 5.1 Reguleringsplan Faser i planarbeidet Utarbeiding av forslag til planprogram Høring av forslag til planprogram Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til reguleringsplan med konsekvensutred ning KU Vedtak av reguleringsplan Informasjon Kunngjøring til allmennheten. Innspill fra offentlige etater og berørte parter - innsamling av kjent kunnskap om planområdet - befaring og registrering - drøfting med fagetater og berørte parter Utredning -åpent møte -offentlige etater -allmennheten -gjennomgang av merknader - prosess med involverte parter før endring av planen Kommunal behandling Bergen kommune Bergen kommune Opus / Bergen kommune Første gangs behandling av reguleringsplanforslag Offentlig ettersyn av planforslaget 2. gangs behandling og evt. tillegg KU Bystyrebehandling av reguleringsplanen Framdrift Frist Minimum 6 uker Ultimo november uker Mars 2014 Levering sommer ukers frist November 2014 Minimum 6 uker Januar 2015 Mars 2015 Mai

16 Del II Program for konsekvensutredning 16

17 6 Innledning Planen har som formål å skape gode arealer for utbygging til sentrumsformål, kontor, hotell og privat tjenesteyting med rundt m² nye næringsarealer (ca m 2 i tillegg til dagens areal). Størrelsen på tiltakene det planlegges for utløser krav om konsekvensutredning etter forskriftens 2 f) og vedlegg 1 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, punkt 1: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m². 6.1 Alternativer Det vil i planprosessen bli utredet følgende alternativer. 0-alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ca m 2 BRA kontor, undervisningsformål og parkering. Utbyggingsalternativene: Begge utbyggingsalternativene innebærer utbygging til sentrumsformål, kontor, hotell og privat tjenesteyting. Det etableres i størrelsesorden m² nye næringsarealer (Ca m 2 i tillegg til dagens areal), og det blir høy tomteutnyttelse i området. Området er del av høyhusaksen og maksimal byggehøyde ligger i dag på ca 50 meter. Det vurderes å etablere nytt bakkenivå på nivå med Nygårdsgaten, det vil åpnes for bygg under bakken i dette området. Et mulig nytt bakkenivå vil knytte Nygårdsgaten sammen med nytt gang og sykkelvegsystem fra Nygårdstangen. Det vurderes å åpne gangforbindelse mot nord mot Vestre Strømkaien eller Fjøsangervegen. Etter innspill fra Byantikvaren er det lagt til grunn for begge alternativene at den karakteristiske delen av Ingeniørhøyskolens fasade (Nygårdsgaten 112) mot Nygårdsgaten bevares. 17

18 Ingeniørhøyskolens karakteristiske fasade. Øvrig bygningsmasse vurderes revet. Det legges til rette for trinnvis utbygging, slik at deler av dagens bygningsmasse kan bli stående på kort og lang sikt. Det som skiller utbyggingsalternativene er andelen bygg opp mot maksimal byggehøyde i høyhusaksen. Alternativ 1: Flere bygg med byggehøyde som samsvarer med beliggenheten i høyhusaksen. Det er for begge utbyggingsalternativene lagt til grunn høy tomteutnyttelse, flere høye bygg gir mer åpent rom på bakkeplan og større muligheter for byrom, gang- og sykkelakser og lignende. Alternativ 2: Utnyttingsgraden er lik som for alternativ 1. Byggehøyden er mer variert med 1-2 bygg med byggehøyde 50 meter, ellers maksimal byggehøyde 30 meter. Bebyggelsen blir lavere og tettere enn for alternativ 1. En like tett, men lavere bebyggelse sammenlignet med alternativ 1 gir mindre fritt areal på bakkeplan. 18

19 7 Konsekvensutredningen prosess, metode og aktuelle problemstillinger Følgende tema konsekvensutredes ikke, men tas opp i planbeskrivelsen: Landskap, energi, barn og unge, sosial infrastruktur, teknisk infrastruktur, risiko- og sårbarhetsanalyse og biologisk mangfold. Influensområde og eventuelle avbøtende tiltak vurderes for hvert enkelt konsekvensutredningstema. 7.1 Bystruktur Temaene omfatter flere forhold: Form og plassering av ny bebyggelse i forhold til sol/ skyggeforhold og siktlinjer Byggehøyder og utnyttelse Bebyggelsens framtoning og funksjon mot veg og byrom Universell utforming Influensområde er planområdet og områder utenfor planområdet som kan påvirkes av utformingen av og tiltak i planområdet. Ulike alternativ skisseres visuelt Tema Bystruktur Mulig Virkning Form og plassering av ny bebyggelse. Byggehøyder og utnyttelse. Bebyggelsens framtoning og funksjon mot veg og byrom. Bruk av byrom. Utforming av byrom og bebyggelse. Bylandskapet, fjernvirkning og silhuett. Eksisterende kunnskap Høyhusmeldingen. KU Nygårdsgaten 91 og 93 (planid ) KU Fylkeshuset og Wigandgården (planid ) KU Lars Hilles gate 30 (planid ). Datagrunnlag og metode Visuelle vurderinger: Fotomontasjer, terrengsnitt, 3Dmodell av planområdet Merknader og silhuett 19

20 Attraktivitet på gateplan og forholdet til eksisterende og vedtatt ny nabobebyggelse, bl.a sol- og lysforhold. Universell utforming. Fylkesdelplan for Universell utforming. Solstudie. 3D-modell. Vurdering av forholdene i planområdet i forhold til retningslinjer for universell utforming. 7.2 Kulturminner og kulturmiljø Planområdet ligger i et viktig kulturminnemiljø med bygninger av både nasjonal, regional og lokal verdi. Nærheten til disse vil bli vektlagt i utarbeidingen av planforslaget. SATS- bygningen (tidligere auto 23) og bensinstasjonen nær planområdet er midlertidig fredet. De er del av Riksantikvarens NB-register, et oppslagsverk som viser et representativt utvalg av norsk byhistorie gjennom vel 1200 år. Registeret viser hvor det må vises særlig hensyn i forbindelse med utvikling og forvaltning. (Riksantikvaren, 2012). Andre bygg med kulturhistorisk verdi i influensområdet er Florida og Geofysisk institutt, sistnevnte er listeført i verneklasse 1 i Landsverneplan for kunnskapsdepartementet. Influensområde er for kulturminner begrenset til planområdet og områder som kan bli visuelt påvirket av tiltak i planområdet. Tema Kulturminner og kulturmiljø Mulig virkning Visuell påvirkning Nedre Nygård. Herunder påvirkning av nasjonale og regionale kulturminn er i nærheten. Eksisterende kunnskap Datagrunnlag og metode Kulturminnedokumentasjon ord og bilder Vurderinger av utbyggingsformens virkning på kulturminne skisser, snitt og 3D-modell. Merknader 20

21 Visuell påvirkning av byggene langs Nygårdsgaten og Lars Hilles gate. Kulturminnedokumentasjon ord og bilder Vurderinger av utbyggingens virkning på kulturminne skisser, snitt og 3D-modell. Virkning for Eksisterende bygg i planområdet. Ingeniørshøy skolen, Nygårdsgt. 112, spesielt. Vurdering av virkninger for utvidet byrom Kulturminnedokumentasjon ord og bilder Vurderinger av utbyggingens virkning på kulturminne skisser, snitt og 3D-modell. Vurderinger basert på skisser og 3D modell. 21

22 7.3 Trafikk og parkering Influensområdet er i utgangspunktet planområdet og eventuelle områder som kan påvirkes av tiltak i planområdet. Trafikksituasjonen i området beskrives og vurderes. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Trafikk og parkering Fysiske konsekvenser: Trafikkbelastning, trafikksikkerhet, økt bruk av veinett Trafikkvurderinger ifbm. Bybanen Trafikksikkerhe tsplan for Bergen Trafikkplan for sentrum sør Områdeplan for Nygårdstangen KU Nygårdsgaten 91 og 93 (planid ) KU Fylkeshuset og Wigandgården (planid ) KU Lars Hilles gate 30 (planid ) Datagrunnlag og metode Beregning av forventet trafikkmengde basert på m 2 Merknader 22

23 Gangakser og sykkelakser Trafikksikkerhe tsplan for Bergen Trafikkplan for sentrum sør Reguleringsplan for Nygårdstangen (PlanID ) Evt. grunnlagsmater iale der. KU Fylkeshuset og Wigandgården (planid ) KU Lars Hilles gate 30 (planid ) Vurdering av planens konsekvenser for gangakser og sykkelakser i området. 23

24 7.4 Næringsliv, sysselsetting og kommunens inntektsgrunnlag Influensområde er planområdet og områder utenfor planområdet som kan påvirkes av utformingen av og tiltak i planområdet. Nåværende virksomhet dokumenteres. Konsekvenser for næringsliv i planområdet, i nærområdet og for Bergen som helhet beskrives. Tema Mulig virkning Eksisterende kunnskap Regional Nye kontor og betydning for næringslokaler næringslivet Anleggsarbeid -ets konsekvenser Nytt hotell Privat tjenesteyting Virkning for arbeidskraftbehov et Kommuneplan og fylkesplaner. SSBs statistikk. Erfaringstall for byggekostnader. Erfaringstall for skatt. Erfaringstall for byggekostnader Datagrunnlag og metode Dokumentere nåværende virksomheter. Beskrive konsekvens for næringsliv i planområdet, lokalt og i Bergen kommune. Samfunnsfaglige metoder benyttes for å vurdere statistikk og virkninger Beregne Arbeidskraftsbehov i byggeperioden Merknader 24

25 Kilder Nettsider: Norsk vegdatabank, Statens Vegvesen, Riksantikvaren.

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer