Enslige mindreårige flyktninger. Barn alene på flukt; Komplekse og sammensatte problemstillinger mer enn bare PTSD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enslige mindreårige flyktninger. Barn alene på flukt; Komplekse og sammensatte problemstillinger mer enn bare PTSD."

Transkript

1 Enslige mindreårige flyktninger. Barn alene på flukt; Komplekse og sammensatte problemstillinger mer enn bare PTSD. Internasjonal Helse, RVTS-konferanse i Molde 18. oktober 2011 Psykologspesialist Jorunn Gran RVTS-Midt, St. Olavs Hospital

2 Enslige Mindreårige; både barn og flyktninger Enkeltpersoner med erfaring, muligheter og ressurser Selvstendige Ofre for brudd, tap og kriser, krig, forfølgelse og flukt, noen også fengsling og tortur Sårbare Avhengige

3

4 Barn som individ, rettigheter og innvandringspolitikk Barn i en flyktningsituasjon er ekstra sårbare Barn er mer enn foreldres bagasje. Rettigheter som et selvstendig individ Barnekonvensjonen gjelder også for enslige mindreårige. Alle barn som oppholder seg i Norge uansett oppholdsstatus har de samme rettigheter i forhold til Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen, overordnet Norsk Lov i Menneskerettsloven. Lovverk, moralsk forpliktelse og praktisk redskap for å i vareta barn og fremme gode oppvekstvilkår. Hensynet til behovet for regulert innvandring og hensynet til barnets beste kommer rett som det er i konflikt. Innvandringsregulerende hensyn veier oftest tyngst. 42% av barna har behov for psykiatrisk behandling (Berg og Sveaass m.fl., 2005) av EMA har 55% et behandlingsbehov.

5 Barnekonvensjonen Art 1: Alle under 18 år er barn Art 2: Retten til ikke-diskriminering Art. 3: Hensynet til barnet beste Art. 10: Rett til gjenforening med foreldre Art. 12: Rett til å si sin mening og bli hørt Art. 13: Rett til å få og gi informasjon Art. 22: Barn som søker flyktningstatus eller anses som flyktinger skal få nødvendig vern/humanitær hjelp Art. 24: Skal sikre barn den beste helsehjelp samfunnet kan by på. Art. 31: Rett til fritid, lek og deltagelse i forskjellige aktiviteter Art. 39: Tiltak fremme fysisk og psykisk rehabilitering i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet

6 Enslig mindreårig (EMA) hvem? Fellesbetegnelse på barn og unge asylsøkere, flyktinger eller personer med opphold på humanitært grunnlag som ved ankomst er under 18 år, søker asyl på selvstendig grunnlag og som kommer til landet uten foreldre eller andre med foreldreansvar. FN: ikke EMA hvis er i følge med voksen som by law or custom kan forventes å dra omsorg for vedkommende

7 Enslige mindreårige er ikke et nytt fenomen Jødiske ungdommer (57) Ungarske ungdommer (56) 1956 Tibetanske gutter (45) 1964 (Kjetil Eide, 2000)

8 Hvor mange? 1970-t: de fleste EMA overføringsflyktinger fra sørøst-asia og -90 tallet: mange EMA kom som asylsøkere : EMA 3,5-4,5% av alle asylsøkere, totalt 1190 EMA I perioden : 2686 EMA : 250 EMA pr. år 1999: 561, 2000: 556, 2001: 460 EMA. Flest fra Irak, Somalia og Sri Lanka Flest gutter, tendens til flere yngre som kommer under 16, ned til 7 år (20% er under 12 år9. Tendens til økende antall EMA. 2007: 6% av alle asylsøkere i Norge var EMA : Sterk økning. Pr. Sept nye asylsøkere totalt i 2009, EMA. I løpet av sept.-09: 1612 nye asylsøkere totalt, 195 nye EMA. Prognose 2010: nye EMA. Resultat: flest EMA fra Afghanistan (70%), Somalia, Eritrea, fortsatt flest unge gutter (2 av 3). 493 nye EMA første halvår 2011.

9 EMA - en uensartet gruppe EMA er forskjellige når det gjelder: alder, skolegang, religion, om foreldre eller annen familie lever, om de har kontakt med dem eller ikke, om de har kontakt med andre av samme etnisk bakgrunn, hvor lenge den enkelte har bodd i Norge, fluktbakgrunn, flukthistorie, behov for psykososiale tilbud, interesser og kontakt med jevnaldrende, hva slags boalternativ den enkelte ønsker (bofellesskap, familieplassering, annet), modenhet, osv.

10 Hva kjennetegner de? En sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn og nasjonal bakgrunn, men flest gutter år. i spenningsfeltet mellom vanlig ungdom og hjelpetrengende flyktning. Mennesker som har med seg varierte erfaringer; krigserfaringer, flukterfaring og brutte relasjoner. Men de er også barn og unge med fritidsinteresser, voksesmerter, pubertetsproblemer, kjærlighetssorg og framtidsdrømmer. Det som kanskje først og fremst karakteriserer EMA er at de individuelle forskjellen er store (Lauritsen, Berg, Dalby, 2002)

11 Underveis Fafo-rapport 2010 Cecilie Øien

12 Hvorfor flykter enslige mindreårige? Krig og væpnet konflikt Familiesituasjon og trusler eller opplevd fare i eget nettverk Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk Dårlige muligheter for utdanning og arbeid i opprinnelseslandet Migrasjon til naboland som ikke fikk forventet utfall

13 Hvorfor flykter enslige mindreårige? Migrasjon er en aktiv og konkret strategi for å oppnå mål innenfor ungdommenes og deres familiers større livsprosjekt. Migrasjon kan være en motor for å bedre både materielle og eksistensielle sider ved livet. Migrasjon er like mye en måte komme bort fra vanskelige situasjoner av ulik art som en måte å komme seg til Europa på for jenter; f.eks.. å unngå ekteskap eller seksualisert vold, for gutter; å unngå verneplikt, eller søke beskyttelse pga foreldres politiske ståsted Det er ikke uvanlig at EM som migrerer til Europa har kunnskap om eller erfaring med migrasjon til naboland. Søken etter et bedre liv og sosial mobilitet gjør Europa til en attraktiv destinasjon

14 Hvem tar avgjørelsen? Foreldre, besteforeldre, eldre søsken, onkler, men mange forteller at de er blitt tatt med i beslutningen. Mange opplever å ikke ha hatt et alternativ i en svært presset situasjon.

15 Hvordan kommer de til landet? Alle de spurte oppgir å ha brukt agenter og smuglere under deler av reisen eller gjennom hele prosessen Reiserute: Afganistan Pakistan/Iran Tyrkia Hellas Italia Frankrike Norge Somalia Etiopia - Sudan Nord Afrika/Midtøsten (Hellas) Italia osv. De fleste reiser etappevis, med lengre opphold i Iran, Tyrkia, Hellas, Italia og Frankrike Ofte tilfeldigheter under vegs som bestemmer ende destinasjonen

16 Reisemåte: De fleste reiser med kombinasjoner av: Varebil, lastebil, til fots, med båt, gummibåt, container, tog, og noen få, fly. Mange blir tatt underveis og prøver på nytt. Grenseoverganger er sårbare. Mange opplever å komme bort fra reisefelleskap. Mange opplever å bli varetektsfengslet i Hellas Mange blir utsatt for vold og livstruende hendelser. Reise som varer over år; Gatebarn, perioder som barnearbeider.

17 Fabio Geda: I havet er det krokodiller. Enaitollah Akbaris historie fra virkeligheten. Roman, Gyldendal, 2011.

18 Langs smuglerruta. En reise blant flyktninger, lykkejegere og menneskesmuglere. Frida Nome. Dokumentarbok. Cappelen: 2005

19 Flyktningbarn Barns psykiske helsetilstand kan i stor grad knyttes til hvordan omsorgspersonene klarer å ivareta omsorgsansvar under svært belastende forhold og hvilket fundament som er lagt i tidlige år.

20 Avhengig og Selvstendig Avhengig og Selvstending. Enslige mindreårige flyktingers stemme i tall og tale Folkehelseinstituttet rapport, 2009:11

21 Spesifikke psykologiske belastninger hos flyktningebarn Tap og flukt. Oppbrudd fra hjemland. Omfattende tapsopplevelser (bl.a. sosialt nettverk, utvidet familie, venner, skole). Sorg og krise samtidig med eksistilværelsens krav til omstilling og tilpasning. Atskillelse fra familie under flukt. Alenebarn økt risiko for utnyttelse, misbruk, mishandling (menneskehandel) Avbrutt eller mangelfull skolegang i fht. oppnådd alder

22 Spesifikke psykologiske belastninger hos flyktningebarn Psykologiske traumer Grusomme opplevelser fra både hjemland og flukt. Traumer kan påvirke barnets aktuelle og framtidige fungering dramatisk; endret selvopplevelse, somatiske stressforstyrrelser, endring i aktivitet og atferd. Barn kan også rammes indirekte når foreldres fungering og omsorgsevne er redusert som følge av psykologiske traumer

23 Oversiktsmodell for traumerelaterte lidelser Enkelttraume Komplekse traumeproblemer Dissosiative lidelser

24 Enkelttraumer Har vært utsatt for en enkeltstående traumatisk hendelse Har symptomer som flashbacks, mareritt, panikkangst, depresjon og unngåelse. Har ellers lite symptomtrykk og har godt funksjonsnivå Har ofte godt utbytte av bearbeidende behandling (eks. EMDR, IRRT, PE)

25 Betydning for traumereaksjon Om hendelsene er resultat av: Naturkrefter (f.eks.. naturkatastrofer) Hendig uhell (f.eks. teknisk svikt) Menneskelig svikt (f.eks. uaktsomhet) Handlinger utført med hensikt (f.eks. vold, voldtekt, terror. Belastningen intensitet Individets tolkning Individets motstandskraft

26 Komplekse traumeproblemer Gjentatt traumatisering over tid, ofte i ung alder Eksempler: Incestutsatt i ungdomstid, omfattende krigstraumer, tortur, alvorlig mobbing, familievold Bredere spekter av symptomer: relasjonsvansker, vansker med følelsesregulering, spiseforstyrrelser, dårlig selvfølelse, selvskading, aggresjon, stemningslidelser Kan ha en del dissosiative symptomer Stor og heterogen gruppe

27 Dissosiative lidelser Lang og alvorlig traumehistorie som startet i svært ung alder (før 6 år). Har et bredt kluster av dissosiative symptomer, i tillegg til andre traumerelaterte symptomer Kan ha en oppsplittet personlighet i forskjellige deler

28 Spesifikke psykologiske belastninger hos flyktningebarn Langvarige asylsøkerprosesser. En barndom på vent. Den største stressbelastningen og trussel mot barns psykiske helse nest etter traumatisering og atskillelse fra foreldre: Langvarig venting, usikkerhet rundt utfall, traumatiserende i seg selv. Et barns gode utvikling forutsetter en åpen og noenlunde trygg fremtid å vokse inn i. Forandret mening med livet sterk involvering i asylprosessen livet settes på vent Barnet blir fratatt trygge fremtidsfantasier

29 EMAs egne beskrivelser: Barn som bor på asylmottak eller omsorgssenter i Norge forteller om hvordan de har det mens de venter på asylsøknaden sin. Redd Barna, 2010

30 Ventetiden for EMA Langvarig venting kan være traumatiserende i seg selv Hvordan de blir mottatt har stor betydning for den psykiske helsen Ventetiden er preget av mangel på mestring mening og nettverk Savn av tilknytningspersoner Mestring, mening og nettverk kan skapes Miljøarbeidere kan være viktige omsorgspersoner og medmennesker

31 Spesifikke psykologiske belastninger hos flyktningebarn Identitetsdannelse og kulturtilpasning. Flukt innebærer tap av en rekke identitetsbevarende faktorer; forandringer i det meste i dagliglivet som språk, mat, omgangsform. Oppvekst i spenn mellom to kulturer. Følelser av ambivalens, lojalitetsutfordringer og strev med egen identitet. Diskriminering og negative holdninger fra omgivelsene også en fare for sunn identitetsdannelse hos barn (Særskilt problematikk for 2. generasjons innvandrere (dvs. barn): kjønnslemslestelse og tvangsekteskap.) (Fare for familier som går i stykker. )

32 Spesifikke psykologiske belastninger hos EMA Spesielle utfordringer i fht. tapsopplevelser sorg og savn. Evt. krigsopplevelser og posttraumatiske stressplager 1 av 3 har mistet foreldre Ofte tilknytningsbrudd og opplevelser av avvisning fra sine nære. Tidlige historier med mishandling/omsorgssvikt. Enslige barn svært utsatt under flukten for traumer og overgrep, tvangsarbeid, prostitusjon, trafficking. Liv som gatebarn. Familiens delegat. Sikring for storfamiliens økonomi. Store forventninger og krav til å lykkes utdanningsmessig og økonomisk. Bekymring for familien i hjemlandet

33 Spesifikke psykologiske belastninger hos EMA (forts.) Familiegjenforening er sjeldent noen mulighet (bl.a. pga. asylpolitkk og oppholdsgrunnlag) Økonomiske bekymringer Særskilt strev med kulturell identitet. Manglende normgivere og autoriteter, mentorer. Akulturasjonsbelastninger, innenfor majoritetskulturen og egen kultur Diskriminering Fare for utvikling av marginalisering og normløshet. Lav frustrasjonstoleranse. Beskytter seg selv ved å angripe andre. Fare for gjengdannelser og kriminalitet.

34 Spesifikke psykologiske belastninger hos EMA (forts.) Sterkt behov for å mestre/selvstendighet, vanskelig å vise behov og sårbarhet. Ungdom uten nære, kontinuerlige voksenrelasjoner Ensomhet. Meningsløshet. Depresjon. Selvmordtanker. Problemstillinger med ulike/falske identitet og ulike/falske historier. Psykologisk nedbrytende. Kan gi alvorlige psykiske konsekvenser og problemer. Spesielt vanskelig i den perioden identitet skal bygges. Hvem er jeg? Aldri helt meg i relasjoner. Vanskeliggjør terapeutisk hjelp.

35 Spesifikke psykologiske belastninger hos EMA (forts.) Opphopning av langvarige belastinger. Kronifiseringsfare. Søvnvansker Konsentrasjonsvansker 55% har behov for spesialisthjelp (tall fra Sverige). Lavere tall for barn som kommer med foreldre.

36 Kompliserende faktorer for traumatiserte EMA Sorg/Komplisert sorg/traumatisk sorg/kronisk sorg (traumesymptomene vanskeliggjør sorgbearbeiding) Tvetydige tap, fraværende eller utsatt sorg Relasjonelle brudd, relasjonelletraumer, opplevd avisning Barndom som varer hele livet Det finnes ögonblick som aldrig tar slut (G.Tunström) Er samtidig i en livsfase med naturlig stor utvikling på mange områder (kognisjon, personlighet, identitet osv.) Fremadrettethet, leve i nuet, adaptiv avspaltning, mestring og resilience. Men, fare for innkapsling av traumatiske erfaringer og sorg og savnreaksjoner. Avhengig og selvstendig amblivalens; stort omsorgsbehov, samtidig som brå-voksenhet og mestring

37 Risikoen for psykiske problemer øker når det er: (Brunvatne 2006) Alvorlig traumatisering forut for ankomst til Norge Negative opplevelser i eksillandet Lang tid mellom fluktens start og endelig bosetting, herunder lang ventetid i asylmottak Separasjon fra familie og støtteapparat, og at det tar lang tid å oppnå familiegjenforening Negative hendelser i hjemlandet som gjør at de er engstelige for sikkerheten til pårørende Når vertsland og hjemland er svært forskjellig

38 Depresjon blant enslig mindreårige asylsøkere (Avhengig og selvstendig 2009) Ungdommer med posttraumatiske plager har stor risiko for å utvikle depresjon 62% av EMA-ungdommer med PTSD-plager har også depresjon over klinisk grenseverdi 18% av EMA-ungdommer uten PTSD-plager har depresjon over klinisk grenseverdi Jenter har betydelig mer depressive plager enn gutter 52% av EMA-gutter har depresjonsplager 60% av EMA-jenter har depresjonsplager

39 Hva kan gjøres for å sikre en gode oppvekstvilkår og utvikling av mestringsevner? NB! Forutsetter kjennskap til den enkeltes liv og historie - Individuell tilpasning

40 Resilience (def.) Elastisk motstand som gjør det mulig å komme tilbake til den opprinnelige form etter å ha vært strukket eller bøyet. Resilience er en gruppe fenomen som er karakterisert ved positivt utfall på tross av alvorlige trusler mot tilpasning og utvikling Masten 2001

41 Mestring og stressbeskyttelse Positive vennerelasjoner. Gode venner, positive opplevelser blant jevnaldrende øker selvfølelse og bidrar til en lettere sosial tilpasning. Vennskap viktig for identitetsdannelse, øker trygghet og trivsel. Positive vennerelasjoner beskytter mot depresjonsfølelse.

42 Mestring og stressbeskyttelse Muligheter til lek og andre aktiviteter. Lek og deltagelse i fritidsaktiviteter bidrar til å normalisere en unormal livssituasjon. Gir muligheter til å uttrykke seg og utfolde seg. Reduserer stress og andre spenninger. Åpner for glede, vitalitet og vennskap.

43 Mestring og stressbeskyttelse Stabilitet i de ytre rammer. Stabile bo- og familieforhold sørger for at barnets energi kan brukes til vekst og utvikling. Barn som opplever skilsmisse og/eller gjentatte flyttinger, høyere risiko for vantrivsel og psykiske problemer. Flyktingebarn har i utgangspunktet en stor belastning i form av tap og usikkerhet. Behovet for stabilitet derfor ekstra stort.

44 Mestring og stressbeskyttelse Kulturtilpasning og integrering. God kulturtilpasning er å finne rom både for den opprinnelige og nye kulturen. Ulike verdier, normer og levesett skal syes sammen til en enhetlig opplevelse av hvem man er, hvor man kommer fra og hvem man ønsker å utvikle seg til å bli. Et aktivt forhold til opprinnelseskultur er identitetsbevarende og skaper kontinuitet i historie og selvopplevelse. Men like nødvendig er tilhørighet og forståelse av det nye samfunnet en er en del av.

45 Bedring av psykisk helse, forebygging. Hva gir resiliens? Generelle faktorer: Gi kontroll, styre egen tilværelse i noen grad empowerment, være hovedperson i eget liv Oppleve mestring Fysisk aktivitet Meningsfulle gjøremål Et sosialt liv, kontakt med voksne og andre ungdommer Stabil rytme; døgnrytmen/dagsrytmen Normalisering av reaksjoner Psykoedukasjon God omsorg = kontakt oppmerksomhet forståelse Skape kontinuitet i en situasjon preget av mange brudd Etablere et tillitsforhold, tid ikke bare til å snakke, men til å lytte og åpenhet til å høre den andres meninger, erfaringer og opplevelser

46 Behandling av traumatiserte barn viktige tema Sørge for at barnet får nødvendig omsorg Sørge for at barnet får nødvendig beskyttelse Normalisering av egne reksjoner, kunnskap om reaksjonsmønstre (både barn og foreldre) Å dele hele historien med andre (behandler, foreldre, andre barn) Fokuserte intervensjoner for PTSD, spesielt symptomer som gjentar seg Lære selvhjelpsteknikker og handlingsalternativer Utforske minner, følelser og fantasier. Bearbeide følelser av hat, hevn, skyld og skam Identifisere barn med komplekse traumer og behov for mer omfattende behandlingstiltak

47 Prinsipper for behandling hva hjelper når man har blitt utsatt for vold eller fare? Trygghet, sikkerhet og rutiner (for eksempel skolegang, arbeid, trygge hverdagsrelasjoner, beskyttelsesaspekter) Kognitiv bearbeiding sette ord på opplevelsen, få tilgang til begrep som gjør at man kan forstå og håndtere Eksponering å orke å tenke på eller konfronteres med det man har blitt utsatt for samtidig som man har støtte slik at man kjenner seg trygg. Å dele med andre, bryte ensomheten og opplevelsen av å være annerledes eller forlatt. Å minske skammen. Multimodale intervensjoner, for eksempel EMDR Ansvar og skyld hvem har ansvaret og hvordan forholde seg til skyldfølelser Samspill med andre eget ansvar for egen atferd

48 Hva sier de selv at de trenger? en voksen som bryr seg om meg å få være, og bli behandlet som en helt vanlig ungdom skolegang og utdanning Leksehjelp Stabile voksenkontakter med samme religiøse og etniske bakgrunn som dem selv Et sterkt behov for kontinuitet og stabilitet i en tilværelse som har vært ustabil og i en periode i livet der de opplever store utviklingsmessige endringer på seg selv. Være på et sted der de kan knytte kontakter og etablere nettverk, stabilitet rundt bosituasjon, voksenkontakter og utdanning og skole.

49 Valg- eller dilemmasituasjoner i arbeid med EMA Hjelp vs. Kontroll Stabilitet vs. Kontinuitet Autoritet vs. Tillit Frivillighet vs. Tvang Etnisk tilhørighet vs. Integrering til det norske Alder vs. Modning, Levd voksenliv vs. Omsorgsbehov Juss vs. Emosjoner

50 Individuelle behov helhetlige tiltak; sjekkliste Bolig Skoletilbud Helsetilbud Fritidsaktiviteter Voksenkontakt, tilgjengelige voksne Sosialt nettverk Kontakt med egen etnisk gruppe Kontakt med hjemlandet, egen familie/ oppsporing/ snakke om de sentrale relasjonene i den mindreåriges liv Familiegjenforening Osv.

51 Litteratur Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder Neumayer, S. M., Skreslett, A., Borchgrevink, M., Gravråkmo, S. m.fl (2006) Helse- og sosialarbeidere møter et mangfold av utfordringer i arbeidet med stadig nye brukergrupper. Veilederen er ment å gi støtte til helse- og sosialarbeideres arbeid. Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Dahl, S., Sveaass, N., & Varvin, S. (2006) Veilederen er utarbeidet med fokus på behandleren innenfor psykisk helsevern Siktemålet med veilederen er å dele faglige erfaringer og kunnskap. (Begge veiledere kan lastes ned fra biblioteket, nkvts.no)

52 Litteratur (forts. I) Avhengighet og selvstendighet. Enslige mindreåriges flyktingers stemmer i tall og tale. Oppedal, Seglem og Jensen. Rapport 2009:11. Folkehelseinsituttet og IMDI. Undervegs. En studie av enslige mindreårige asylsøkere. Cecilie Øien. FAFO-rapport 2010:20 Enslige flyktinger kollektive utfordringer. Kommuners arbeid med enslige mindreårige flyktinger. K. Lauritsen, B. Berg og l. Dalby. SINTEF IFIM, Barn i bevegelse. Om oppvekst og levevilkår for enslige mindreårige flyktninger. K. Eide, Høgskolen i Telemark: avdeling for helse- og sosialfag, Kultur, slekt og mestring. En evaluering av arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i Oslo. K.H. Hjelde og E. Stensrud, Oslo Kommune, Barne- og familieetaten, rapportserien nr. 1, 1999.

53 Litteratur (forts. II) I havet er det krokodiller. Enaiatollah Akbaris historie fra virkeligheten. Fabio Geda. Gyldendal: Mens vi venter en hilsen fra barn som søker asyl i Norge. Redd Barna, En bedre dag i morgen. En barnesoldat forteller. Ishmael Beah. Spartacus: Langs smuglerruta. En reise blant flyktninger, lykkejegere og menneskesmuglere. Frida Nome. Cappelen: nkvts.no (div. lenker, artikler, rapporter og andre publikasjoner) rvts.no (div. lenker, artikler, rapporter og andre publikasjoner, selvhjelpsfoldere, info om kurs, seminarer mm.)

NPFs høring om asylsøkerbarns rettigheter og livsituasjon

NPFs høring om asylsøkerbarns rettigheter og livsituasjon NPFs høring om asylsøkerbarns rettigheter og livsituasjon Barndom på vent. 9 millioner barn er flyktninger, og 2250 av disse bor i asylmottak i Norge. Norsk Psykologforenings Menneskerettighetsutvalg ønsker

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Resiliens-styrking som ressurs i sosialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Resiliens-styrking som ressurs i sosialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Resiliens-styrking som ressurs i sosialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Litteraturstudie Kandidatnummer: 5031 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i Sosialt Arbeid Kull: SOS11-Heltid

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Hvordan føre samtaler med traumatiserte barn som er uten foreldre/nære omsorgspersoner i Norge

Hvordan føre samtaler med traumatiserte barn som er uten foreldre/nære omsorgspersoner i Norge Hvordan føre samtaler med traumatiserte barn som er uten foreldre/nære omsorgspersoner i Norge Avgrensning av temaet I de seneste årene har det vært et forholdsvis stort antall barn og unge som kommer

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

-Enslige mindreårige Ofre eller løvetannbarn?

-Enslige mindreårige Ofre eller løvetannbarn? Bacheloroppgave -Enslige mindreårige Ofre eller løvetannbarn? - Unaccompanied minors Victims or invulnerables? Skrevet av: Birthe Holck Pettersen og Karoline Pedersen Steinsland Antall ord: 11995 Figurliste:

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Hvem skal jeg være her?

Hvem skal jeg være her? Hvem skal jeg være her? En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge Yngvild Bjartveit Haukeland og Magnus Huth Hovedoppgave UNIVERSITETET I OSLO 29.4.2011

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

Barn i asylmottak - en kvalitativ studie

Barn i asylmottak - en kvalitativ studie Barn i asylmottak - en kvalitativ studie Hilde Buvik Sivertsen Hovedoppgave til Cand. Psychol. graden, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Høst 2007 Barn i asylmottak en kvalitativ studie

Detaljer

Barn på flukt og i krise - tiltak i skolen

Barn på flukt og i krise - tiltak i skolen Barn på flukt og i krise - tiltak i skolen Sunil Loona Fatima er en 17 år gammel jente. Hun kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker for ca. ett år siden. Landet hun vokste opp i, har vært rammet

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Prosessen... 7 1.3 Tema... 8 1.4 Noen nøkkeltall...

Detaljer

Den knuste barndommen

Den knuste barndommen Den knuste barndommen Flyktninghjelpens rapport om barn på flukt fra krig 2014 What matters most to us are results. Children don t want resolutions. Children want solutions. We don t want to hear any more

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Hverdagsliv i en ny kontekst

Hverdagsliv i en ny kontekst Nina Gausdal Hverdagsliv i en ny kontekst En intervjustudie med enslige mindreårige flyktninger bosatt i et norsk bygdesamfunn Masteroppgave i Sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Barn som flytter med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Torbjo/rg Trana Torbjørg Trana Barn som flytter med fokus på tilknytning og identitetsutvikling

Detaljer

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v..

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Høgskolen i Telemark FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Utdanning: Master Helse og sosialfag. Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Evt. kull:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tvangsekteskap og æresrelatert vold Tvangsekteskap og æresrelatert vold en veileder til barneverntjenesten 1 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

FNs barnekonvensjon og sosialpedagogikken. Barn plassert utenfor hjemmet

FNs barnekonvensjon og sosialpedagogikken. Barn plassert utenfor hjemmet FNs barnekonvensjon og sosialpedagogikken Barn plassert utenfor hjemmet Barneøyne Barn. Jeg har sett i øynene dine. Slik er det jeg ennå tør synge. Jeg har sett det uskyldige. Slik er det jeg tar dine

Detaljer