Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt"

Transkript

1 Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt Femteårsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Av Sindre Hellum Olaisen, MK- 06. Veiledere: PhD. Samira Lekhal og Prof. dr. med Jon Florholmen Bodø,

2 Innholdsfortegnelse Resymé... 3 Bakgrunn... 4 Forekomst... 4 Komorbiditet og patofysiologi... 4 Samfunnsmedisinske aspekter... 5 Behandling... 6 Norske retningslinjer... 6 Målsetning... 7 Metoder... 8 Seleksjonskriterier... 8 Studieprotokoll... 8 Statistiske analyser... 9 Resultater Beskrivelse av deltakergruppen ved oppstart av studien Vektreduksjon og endringer i biokjemiske markører for lipidmetabolisme, glukosemetabolisme og inflammasjon Diskusjon Konklusjoner Referanser Appendix Tabeller

3 Resymé Bakgrunn: Overvektsepidemien skrider frem og rammer stadig flere over hele verden. Verdens helseorganisasjon har innsett alvoret og laget en plan for å forebygge livsstilssykdommer. Det norske Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt helseregionene å etablere behandlingstilbud for pasienter med helseproblemer som følge av uttalt overvekt og fedme, og Senter for sykelig overvekt ved Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø, er opprettet som respons til dette. Formålet med oppgaven: - Å skaffe en oversikt over hvorvidt kriteriene for henvisning er oppfylt i det første pasientmaterialet fra Senter for sykelig overvekt. - Å kartlegge forekomst av komorbiditet i deltakergruppen og vurdere effekt av tiltak hos oppfølgingsgruppen. Grunnleggende framgangsmåte: Det ble registrert antropometriske mål og blodprøver hos 295 pasienter som ble tatt inn til primærvurdering ved Senter for sykelig overvekt i registreringsperioden. Nye blodprøver ble tatt etter 6-12 måneder oppfølging og nye vektmålinger ble utført etter 3, 6 og 12 måneder for 42 pasienter som fikk tverrfaglig poliklinisk behandling. Viktigste funn: I hele deltakergruppen (n=295) var gjennomsnittlig BMI 42.8 ved første konsultasjon. 69.2% av deltakerne hadde BMI over 40 og av disse hadde 53.9% kjent komorbiditet. 6.1% hadde BMI under 35. Oppfølgingsgruppen (n=42) oppnådde et gjennomsnittlig vekttap på 15.1 kg etter tolv måneder (p=0.008) Dette tilsvarer en reduksjon i gjennomsnittlig vekt på 12.2%. Det ble observert en reduksjon i gjennomsnittlig BMI fra 43.4 ved oppstart til 38.5 etter livsstilsintervensjon. Blodprøver etter behandling viste signifikant reduserte verdier for serum triglycerider, glukose og C- peptid. Hovedkonklusjoner: Konservativ behandling av sykelig overvekt i form av livsstilsintervensjon gir reduksjon i vekt og komorbiditet. Dette er også bekreftet i tidligere studier. Majoriteten av henviste pasienter fyller nasjonale kriterier for behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten. Bariatrisk kirurgi er i dag en etablert og dokumentert behandlingsform hos pasienter med sykelig overvekt, men ikke alle ønsker, eller fyller kriteriene for, bariatrisk kirurgi. Med sterkt økende overvekt blant befolkningen er det av vesentlig betydning å dokumentere effekt av livsstilsintervensjon. 3

4 Bakgrunn Overvekt og fedme er tilstander med abnorm og overflødig fettakkumulasjon som kan gi negative konsekvenser for helse. Overvekt skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk [1]. Kroppsmasseindeks (BMI: Body Mass Index = kroppsvekt i kg dividert på kvadratet av kroppshøyde i meter) brukes ofte for å kvantifisere et individs kroppsbygning og reflekterer individets genetikk og akkumulerte energibalanse [2]. Fordeler med å bruke BMI er at den er enkel å kalkulere og sammenlignbar for begge kjønn og for forskjellige aldersgrupper blant voksne. Det må allikevel bemerkes at individer med samme BMI kan ha varierende grad av fettakkumulasjon. Verdens helseorganisasjon definerer overvekt som BMI 25 og fedme som BMI 30 [1]. Forekomst Overvekt er et raskt økende problem i store deler av verden. Det som før var ansett som et overflodsproblem rammer nå i stadig større grad mindre ressursrike områder av verden. I 2005 var anslagsvis 1.6 milliarder voksne (over fylte 15 år) overvektige og omtrent 400 millioner tilfredsstilte kravet for fedme. WHO predikerer en økning til 2.3 milliarder overvektige og 700 millioner fete voksne globalt i 2015 [1]. Blant norske menn har man sett en jevnt økende prevalens av fedme siden tallet, mens utviklingen blant norske kvinner har fulgt en U- formet kurve, der man så en nedgang i prevalens fram til slutten av 70- tallet før prevalensen økte [3]. Tall fra viser at prevalensen av fedme blant åringer i Norge er 18.5% for menn og 16% for kvinner [4]. Sykelig overvekt defineres som BMI 40, eller BMI 35 med alvorlig komorbiditet. Det er antydet at 2% av den norske befolkning har sykelig overvekt [5]. Komorbiditet og patofysiologi Det har blitt påvist en reduksjon i forventet levetid på opptil 7 år for 40- årige individer med fedme sammenlignet med normalvektige 40- åringer [6]. Overflødig kroppsvekt utgjør et vesentlig bidrag til sykdomsbyrden i store deler av verden. Mange av de potensielle komorbiditetene ved overvekt og fedme inngår som en del av det metabolske syndrom. Kriteriene for metabolsk syndrom er stor livvidde, hypertensjon og unormale serumkonsentrasjoner av triglycerider, HDL- kolesterol og glukose (fastende). Diagnosen kan stilles dersom minimum tre av disse kriteriene er tilfredsstilt. Forhøyet serumglukose som følge av insulinresistens er et resultat av intracellulær fettdeponering og utskillelse av en rekke endokrint og parakrint virkende substanser fra fettvevet, samt infiltrasjon av fett i betaceller i pankreatiske celleøyer. Abdominal fedme forverrer problemet ytterligere, sannsynligvis som et resultat av forstyrret hepatisk metabolisme. Influx av fettsyrer, cytokiner og hormoner gjennom portvenen fra omentale adipocytter fører til økt syntese av apolipoprotein B og VLDL i tillegg til økt insulinproduksjon. Hypertensjon er et resultat av minimum tre faktorer: økningen i 4

5 blodvolum som følger økt kroppsmasse, utslipp av angiotensinogen fra adipocytter og økt viskositet av blodet som følge av utslipp av substanser som påvirker koagulasjonssystemet [7]. Hypertensjon, dyslipidemi og diabetes er kjente risikofaktorer for en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel kardiovaskulær sykdom og cerebrovaskulære hendelser [8, 9]. Det er foreslått at fedme kan gi høyere risiko for dødelig hjertesydom, tilsynelatende også etter korreksjon for kjente kardiovaskulære risikofaktorer. Én teori er at dette kan skyldes den systemiske inflammatoriske tilstanden som oppstår som følge av fedme. Behandling av komorbiditeter som i seg selv er risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom er derfor muligens ikke nok. Fremtidig forskning vil forhåpentligvis klargjøre dette temaet nærmere [10]. Det er også en sammenheng mellom fedme og visse cancertyper. Dette dreier seg hovedsakelig om cancer i bryst, tykktarm, endometrie, nyre og øsofagus [11]. Det er foreslått en sammenheng mellom brystkreft og hormonelle endringer i forbindelse med overvekt. Unormale nivåer av fritt østrogen som følge av perifer omdanning av kjønnshormoner i fettvev av aromatase i kombinasjon med lave konsentrasjoner av sex- steroid binding globulin er tilsynelatende relatert til brystkreft hos postmenopausale kvinner. Dette kan også være en del av patogenesen bak endometriecancer og prostatacancer hos overvektige [7]. Det er estimert at 6% av primær infertilitet skyldes overvekt [12]. Polycystisk ovariesyndrom er knyttet til insulinresistens og forstyrrelser i kjønnshormonbalansen, delvis grunnet økt aromataseaktivitet. Artritt, urinsyregikt, søvnapnø, gallestein og non- alkoholisk steatohepatitt, i tillegg til depresjon (hos kvinner) og spiseforstyrrelser er andre kjente komorbiditeter [7]. Det har vist seg at grad av overvekt har betydning for risiko for utvikling av komorbiditet: jo høyere BMI, jo høyere risiko for komorbiditet [13], men det finnes stadig økende evidens for at også mindre, persisterende vekttap, på 5-10%, kan gi stor helsegevinst [14]. Individer med fedme kan altså oppnå stor helsegevinst ved å redusere kroppsvekt, selv om man ikke når normalvekt [15, 16]. Samfunnsmedisinske aspekter Sosioøkonomiske kostnader relatert til fedme er allerede høye, og vil sannsynligvis øke i fremtiden [17, 18]. I lys av den stadig voksende sykdomsbyrden som utgjøres av ikke- smittsomme sykdommer verden over, poengterte WHO i et skriv fra 2004 viktigheten av å utvikle globale og nasjonale strategier for å forebygge problemene som medfølger overvekt og sedantiv livsstil. De viktigste risikofaktorene for ikke- smittsomme sykdommer er hypertensjon, hyperkolesterolemi, overvekt eller fedme, inadekvat inntak av frukt og grønnsaker, tobakkmisbruk og fysisk inaktivitet. Fem av disse risikofaktorene henger tett sammen med diett og fysisk aktivitet [19]. I Norge har Helse- og omsorgsdepartementet pålagt helseregionene å 5

6 etablere et behandlingstilbud for pasienter med helseproblemer som følge av sterk overvekt og fedme [5]. Senter for sykelig overvekt (SSO) ved Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN), Tromsø, er ett av etablissementene som er opprettet som respons på dette. Behandling Grunnleggende behandlingstiltak for pasienter med overvekt og fedme er endrede kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet. Som supplement til disse tiltakene er det aktuelt for noen pasienter med medikamentell behandling eller bariatrisk kirurgi [5]. Inntil nylig har bariatrisk kirurgi blitt ansett som det best dokumenterte behandlingsalternativet for sykelig overvekt [20]. Det er imidlertid ikke alle pasienter med sykelig overvekt som ønsker bariatrisk kirurgi [21], og heller ikke alle er kandidater for operativ behandling [22]. Det eksisterer derfor et behov for å utvikle ikke- kirurgiske behandlingsalternativer som fasiliterer vekttap og vedlikehold av vekt over tid. Nyere studier har vist tilsvarende vektnedgang etter intensiv livsstilsintervensjon som etter bariatrisk kirurgi. I en amerikansk studie så man et gjennomsnittlig vekttap på 35 kg etter 12 ukers intensiv atferdsterapi [23]. Studier som sammenligner konservative behandlingsalternativer med bariatrisk kirurgi har påvist at konservativ behandlig kan gi et mindre, men likevel signifikant, vekttap med tilsvarende reduksjon i risikofaktorer og komorbiditet [24, 25]. Norske retningslinjer I det norske helsevesenet er det slik at personer med sykelig overvekt kan henvises til spesialisthelsetjenesten når behandlingstilbud i primærhelsetjenesten ikke har gitt resultat. Aktuelle tiltak i allmennpraksis er utredning av årsaker og følgesykdommer til overvekten. Det er visse kriterier som må tilfredsstilles for at pasienten skal bli tatt inn til behandling i spesialisthelsetjenesten: BMI 40 eller BMI mellom 35 og 40 med alvorlig komorbiditet [5]. I prioriteringsforskriften 2: «Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten» står det: Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetslovens 2-1 annet ledd når: 1. Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2. Pasienten, med det unntaket som er nevnt i 3 annet ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3. De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. 6

7 Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen. I skrivet «Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten, voksne» fra 2007 er det slått fast at arbeidsgruppen oppfatter det slik at de fleste pasienter som henvises og får behandling i spesialisthelsetjenesten for sin sykelige overvekt vil oppfylle disse tre prioriteringskriteriene og derfor ha rett til nødvendig helsehjelp. Det poengteres også at vektreduksjon har størst betydning for pasienter med følgesykdommer og spesialisthelsetjenesten bør derfor prioritere pasienter med følgesykdommer [5]. Målsetning Målsetningen med denne oppgaven er å fremskaffe en oversikt over hvorvidt kriterier for henvisning og behandling hos spesialisthelsetjenesten er oppfylt blant pasienter som er henvist til SSO i registreringsperioden. Med dette blir det også viktig å fremskaffe en oversikt over risikoprofil og komorbiditet hos studiedeltakerne og effekt av tiltak hos pasienter som har gjennomgått tverrfaglig poliklinisk behandling. 7

8 Metoder Seleksjonskriterier 295 pasienter (100 menn og 195 kvinner) deltok i studien. Inklusjonskriteriene var alder mellom 18 og 65 år og BMI > 40 eller BMI > 35 med komorbiditet. Eksklusjonskriteriene omfattet pågående eller planlagt graviditet, deltakelse i annet behandlingsprogram for overvekt, tidligere bariatrisk kirurgi, alkohol- eller rusmiddelmisbruk, psykisk sykdom og funksjonshemning som kunne virke inn på evnen til å følge behandlingsopplegget. Samtlige deltakere ga skriftlig samtykke før rekruttering til studien og tillatelse ble innhentet fra regional etisk komité ved Universitetssykehuset i Nord- Norge. I registreringsperioden ble 295 pasienter henvist og tatt inn til primærvurdering ved SSO. Totalt 137 pasienter ble henvist til Nordlandssykehuset Bodø for bariatrisk kirurgi og 27 ble henvist til opphold ved rehabiliteringsinstitusjon. 42 pasienter ble fulgt opp i tverrfaglig poliklinikk ved SSO. De resterende ble etter primærvurdering rehenvist til fastlege for videre oppfølging i primærhelsetjenesten. Hvilket behandlingsalternativ som ble igangsatt i hvert enkelt tilfelle var resultat av en vurdering basert på etablert komorbiditet, pasientens foretrukne behandling og selv- rapportert motivasjon for livsstilsendring. Studieprotokoll Studien tok for seg pasienter som ble henvist til SSO ved UNN. Deltakerene gjennomgikk et basisprogram som besto av to individuelle konsultasjoner med sykepleier og lege etterfulgt av et gruppemøte (8-10 pasienter) med multidisiplinær veiledning. Gruppemøtet besto av kosthold- og treningsveiledning. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi ble benyttet som klinisk verktøy for å fasilitere atferdsendring under behandlingen med livsstilsintervensjon. Deltakerene gjennomgikk et 6 måneder langt vekttapsprogram og deretter et 6 måneder langt vedlikeholdsprogram. Underveis ble deltakerene fulgt opp av allmennlege hver uke og hver uke av SSO ved UNN, både av sykepleier og lege. Blodprøver ble registrert ved første konsultasjon og etter 12 måneder og analysert for totalkolesterol, HDL- kolesterol, triglycerider, glukose, HbA1c, C- peptid og C- reaktivt protein (CRP) med standard laboratorieteknikk. Kroppsvekt, hals-, liv- og hofteomkrets ble registrert ved første konsultasjon og ved hver konsultasjon ved SSO under vekttap- og vedlikeholdsperioden. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi ble gjentatt under konsultasjonene for å hjelpe pasientene å holde fokus på atferdsendring under tiden livsstilsintervensjonen pågikk. 8

9 Statistiske analyser Statistiske analyser ble utført med SPSS 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Alle variabler ble sjekket angående deres normalfordeling. Forskjeller mellom grupper ble analysert med t- test for kontinuerlige variabler og χ 2 - test for kategoriske variabler. Ettutvalgs T- test ble brukt for å analysere forskjell over tid. Statistisk signifikans ble antatt ved p- verdier under

10 Resultater Beskrivelse av deltakergruppen ved oppstart av studien Av de 295 pasientene som ble henvist til SSO i studieperioden fullførte 42 pasienter ett år med tverrfaglig poliklinisk behandling og utgjør oppfølgingsgruppen. Flere pasienter har blitt inkludert i etterkant, men har ennå ikke fullført oppfølgingsperioden når denne oppgaven skrives. Disse deltakerne har blitt inkludert i kontrollgruppen for de statistiske analysene ved oppstart av studien. Tabell 1 oppsummerer registrerte karakteristika ved førstegangskonsultasjon hos SSO for deltakerne i kontrollgruppen og oppfølgingsgruppen. Oppfølgingsgruppen hadde en gjennomsnittlig BMI på 43.4 ved første konsultasjon. Det var ingen signifikant forskjell i antropometriske mål eller komorbiditet mellom de to gruppene. Det var imidlertid signifikant færre deltakere med kardiovaskulær sykdom i oppfølgingsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. I hele deltakergruppen (n=295) var gjennomsnittlig BMI 42.8 ved første konsultasjon. Laveste registrerte BMI var 28.5 og høyeste BMI var 66. Av hele deltakergruppen hadde 91 (30.8%) deltakere BMI under 40. Av disse hadde 28 (30.8%) diabetes, 18 (19.8%) hadde kjent hjertesykdom, 3 (3.3%) hadde hatt dyp venetrombose eller emboli og 4 (4.4%) brukte antikoagulasjon. 53.9% av pasientene i denne gruppen hadde kjent diabetes mellitus, hjertesykdom eller tromboembolisk tilstand. 10 av pasientene med BMI under 40 var med i oppfølgingsgruppen. I hele deltakergruppen hadde totalt 18 (6.1%) deltakere BMI under 35. Av disse hadde 5 (27.8%) diabetes, 4 (22.2%) hadde kjent hjertesykdom. Det var ingen pasienter i denne gruppen med kjent dyp venetrombose eller emboliske episoder i sykehistorien. Kun 1 (5.6%) av pasientene i gruppen med BMI under 35 brukte antikoagulasjon. 3 av disse pasientene inngikk i oppfølgingsgruppen. Gjennomsnittlig BMI blant disse deltakerne var Laboratorieanalyser ved inntak til studien viste ingen signifikant forskjell mellom gruppene i biokjemiske markører for lipid- og karbohydratmetabolismen, unntatt for serumglukose, som var signifikant høyere i oppfølgingsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen (henholdsvis mmol/l og mmol/l, p=0.023). Resultater fra laboratorieanalyser ved første konsultasjon er fremstilt i tabell 2. 10

11 Vektreduksjon og endringer i biokjemiske markører for lipidmetabolisme, glukosemetabolisme og inflammasjon Som presentert i tabell 3, hadde oppfølgingsgruppen et gjennomsnittlig vekttap på 15,1 kg etter tolv måneder (p=0.008) Dette tilsvarer en reduksjon i gjennomsnittlig vekt på 12.2%. Det ble observert en reduksjon i gjennomsnittlig BMI fra 43.4 ved oppstart til 38.5 etter livsstilsintervensjon. Blodprøver fra deltakerne ble analysert ved oppstart og mellom seks og tolv måneders oppfølging. Resultatene fra disse laboratorieprøvene er presentert i tabell 5. Ingen signifikant endring kunne påvises for totalkolesterol, HDL- kolesterol eller CRP. En kunne imidlertid observere signifikant reduksjon i verdiene for serum triglycerider, glukose og C- peptid. Reduksjon i HbA1c viste seg å være grensesignifikant (gjennomsnittlig differanse , p=0.066). 11

12 Diskusjon Etter de norske retningslinjene kan pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten når behandlingstilbud i primærhelsetjenesten ikke har gitt effekt [5], og dette kriteriet forutsettes oppfylt for alle pasientene i gruppen. Når det gjelder krav til alvorlighetsgrad av overvekten er henvisningskriteriene BMI over 40 eller BMI over 35 med komorbiditet [5]. Gjennomsnittlig BMI i hele gruppen av henviste pasienter var Av deltakerne med BMI under 40, hadde rundt en tredjedel diabetes mellitus og rundt en femtedel hadde kjent hjertesykdom. 3.3% hadde hatt dyp venetrombose eller embolisk episode. Disse tilstandene må kunne anses som alvorlige følgesykdommer. For enkelte potensielle komorbiditeter, for eksempel søvnapnoe, depresjon og infertilitet, er det ikke registrert data, og dette er en av metodens svakheter. 46,1% av pasientene med BMI under 40 hadde ikke kjent diabetes mellitus, hjertesykdom eller tromboembolisk tilstand. Dette tallet har begrenset pålitelighet, siden det kan foreligge andre følgesykdommer som ikke er registrert og i tillegg kan noen av pasientene ha hatt mer enn én av disse tilstandene slik at det har blitt gjort dobbeltregistrering i resultatene som er presentert. 6.1% av henviste pasienter hadde BMI under 35, gjennomsnittlig BMI i denne gruppen var Et annet element som har betydning i den initiale vurderingen av hvorvidt pasienten har rett på behandling innenfor spesialisthelsetjeneste, er om en vil oppnå redusert livslengde og livskvalitet ved utsettelse av behandlingen (jamført prioriteringsforskriften 2). Dette er i praksis en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle og ikke mulig å si noe om ut fra denne oppgaven. Flere studier bekrefter redusert livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt [26-28]. Vektreduksjon er en følge av endret livsstil. Det er ikke gjort studier som ser på hvorvidt det er endret atferd, bedre kontroll og nye levevaner som gir bedret livskvalitet eller om det er vektreduksjonen i seg selv. I vår studie har vi ikke registrert arbeidsførhet før og etter behandling. Dette er også et aspekt som kan tenkes å påvirke livskvalitet. Det finnes dokumentasjon for at økende grad av overvekt er relatert til økende risiko for følgesykdommer [13]. Dersom tiltak i primærhelsetjenesten ikke har hatt effekt, vil det derfor kunne være gunstig å starte livsstilsintervensjon, selv om pasienten ikke kan klassifiseres som sykelig overvektig. I en generell vurdering av argumenter for og i mot inntak av pasienter som ikke oppfyller henvisningskriteriene, kan man tenke seg fordeler ved at man behandler overvektige før følgesykdommene oppstår, og samfunnet spares for utgifter ved at man forebygger fremtidige større behandlingsutgifter. Selv om pasienten ikke har en målbar komorbiditet, kan behandling ha effekt på pasientens livskvalitet ved at man forebygger depresjon, dårlig selvbilde etc. Argumenter mot er at spesialisthelsetjenestens kapasitet til å ta i mot pasienter vil kunne overgås. Dette vil også kunne føre til økt medikalisering av overvektige 12

13 personer, altså at alle behandles som om de vil utvikle komorbiditet. Dette kan igjen føre til økt belastning for de det gjelder, og i tillegg økte utgifter for samfunnet. Det ble observert en signifikant reduksjon i gjennomsnittsvekt i oppfølgingsgruppen etter gjennomgått tverrfaglig poliklinisk behandling. Tilsvarende resultater har tidligere blitt beskrevet i andre studier [23, 25, 29]. Oppfølgingsgruppen oppnådde signifikant reduserte serumverdier av C- peptid og glukose (fastende), og man så også en reduksjon i gjennomsnittlig HbA1c- konsentrasjon som ikke var signifikant (p=0.066). Disse resultatene antyder at pasientene oppnådde økt insulinsensitivitet i løpet av livsstilsintervensjonen. I tillegg så man en signifikant reduksjon i triglyceridkonsentrasjon. Redusert insidens av diabetes type II selv ved mindre vekttap er også vist i tidligere studier [15]. Det kan se ut som om helsegevinsten er størst av 5-10% vekttap. Dette reflekteres også i funn fra vår studie og viser viktigheten av å motivere pasienter selv for mindre vekttap. Også i et folkehelseperspektiv er budskapet om bedret helse og redusert risiko for sykdom selv ved moderat vektreduksjon viktig. Konklusjoner Økende grad av overvekt og dertilhørende følgesykdom fører til økt behov for behandling. Bariatrisk kirurgi er dokumentert som behandling ved sykelig overvekt, men ikke alle pasienter ønsker, eller fyller kriteriene for, bariatrisk kirurgi. Viktigheten av å dokumentere alternative behandlingsformer er økende. Oppfølging i tverrfaglig poliklinikk med fokus på livsstilsendring kan gi reduksjon i vekt og komorbiditet. 13

14 Referanser 1. World Health Organization, Obesity and Overweight, Fact Sheet No. 311, Waaler, H.T., Height, weight and mortality. The Norwegian experience. Acta medica Scandinavica. Supplementum, : p Meyer, H.E. and A. Tverdal, Development of body weight in the Norwegian population. Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, (1): p Ulset, E., R. Undheim, and K. Malterud, [Has the obesity epidemic reached Norway?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, (1): p Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne., 2007, Interregional arbeidsgruppe. 6. Peeters, A., et al., Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life- table analysis. Annals of internal medicine, (1): p Haslam, D.W. and W.P. James, Obesity. Lancet, (9492): p Hennekens, C.H., Increasing burden of cardiovascular disease: current knowledge and future directions for research on risk factors. Circulation, (11): p Catto, A.J. and P.J. Grant, Risk factors for cerebrovascular disease and the role of coagulation and fibrinolysis. Blood coagulation & fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, (6): p Logue, J., et al., Obesity is associated with fatal coronary heart disease independently of traditional risk factors and deprivation. Heart, (7): p IARC, IARC Hanbook of Cancer Prevention, Volume 6: Weight Control and Physical Activity2002: International Agency for Research on Cancer. 12. Green, B.B., N.S. Weiss, and J.R. Daling, Risk of ovulatory infertility in relation to body weight. Fertility and Sterility, (5): p Must, A., et al., The disease burden associated with overweight and obesity. JAMA : the journal of the American Medical Association, (16): p Blackburn, G., Effect of degree of weight loss on health benefits. Obesity research, Suppl 2: p. 211s- 216s. 15. Lindstrom, J., et al., Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow- up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet, (9548): p Pasanisi, F., et al., Benefits of sustained moderate weight loss in obesity. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, (6): p Obesity in Europe - The Case for Action James, P.T., Obesity: the worldwide epidemic. Clinics in dermatology, (4): p Global strategy on diet, physical activity and health Sjostrom, L., et al., Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. The New England journal of medicine, (26): p Strømmen, M., et al., Bariatric surgery or lifestyle intervention? An exploratory study of severely obese patients' motivation for two different treatments. Obesity Research & Clinical Practice, (4): p

15 22. Elder, K.A. and B.M. Wolfe, Bariatric surgery: a review of procedures and outcomes. Gastroenterology, (6): p Anderson, J.W., et al., Weight loss and long- term follow- up of severely obese individuals treated with an intense behavioral program. International journal of obesity, (3): p Martins, C., et al., Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity- Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities at 1 Year. Obesity surgery, Hofso, D., et al., Obesity- related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention. European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, (5): p Poves Prim, I., et al., Quality of life in morbid obesity. Revista espanola de enfermedades digestivas : organo oficial de la Sociedad Espanola de Patologia Digestiva, (3): p Castres, I., et al., Quality of life and obesity class relationships. International journal of sports medicine, (11): p Duval, K., et al., Health- related quality of life in morbid obesity. Obesity surgery, (5): p Anderson, J.W., S.B. Conley, and A.S. Nicholas, One hundred pound weight losses with an intensive behavioral program: changes in risk factors in 118 patients with long- term follow- up. The American journal of clinical nutrition, (2): p

16 Appendix Tabeller Tabell 1: Karakteristika ved oppstart Kontrollgruppen (n=253) Oppfølgingsgruppen (n=42) p- verdi Kjønn (hunkjønn) 165 (65.2%) 30 (71.4%).431 a) Diabetes Mellitus 56 (22.1%) 14 (33.3%).114 a) Hjertesykdom 43 (17.0%) 1 (2.4%).014 a) Tromboembolisk tilstand 9 (3.6%) 2 (4.8%).711 a) Antikoagulasjon 11 (4.3%) 2 (4.8%).912 a) Vekt (kg) ( ) ( ).902 Høyde (cm) (9.1718) (8.1315).297 BMI (kg/m 2 ) (6.0266) (6.2218).470 Halsomkrets (cm) ( ) ( ).891 Livvidde (cm) ( ) ( ).580 Hoftevidde (cm) ( ) ( ).448 Systolisk blodtrykk (mmhg) (17.095) (24.614).621 Diastolisk blodtrykk (mmhg) (10.980) (12.848).563 Tabell 1: Fordeling av gjennomsnitt (standardavvik) av variablene for de to gruppene ved oppstart av studien. p- verdier for forskjellen ble utregnet med t- test for uavhengige utvalg. a) For de nominale variablene vises resultatene som antall (prosent). P- verdiene for de nominale variablene ble bestemt med Pearsons kjikvadrattest. Tabell 2: Biokjemiske verdier ved oppstart Kontrollgruppen (n=253) Oppfølgingsgruppen (n=42) p- verdi S- total kolesterol (1.0311) (1.0643).307 S- HDL- kolesterol (.3176) (.2890).773 S- Triglycerider (1.1654) (3.2268).170 S- glukose (2.0590) (2.9693).023 HbA1c (1.2285) (1.5584).115 C- peptid ( ) ( ).259 C- reaktivt protein 8.11 (5.210) 7.61 (4.959).570 Hvilemetabolisme ( ) ( ).684 Tabell 2: Sammenligning av biokjemiske verdier ved oppstart mellom de to gruppene. Tallene er gitt som gjennomsnitt (standardavvik). p- verdier ble utregnet med t- test for uavhengige utvalg. Tabell 3: Vektendring innenfor oppfølgingsgruppen (n=42) 95% konfidensintervall Vekt (kg) Gjennomsnittlig differanse Nedre Øvre p- verdi Oppstart ( ) Tre måneder ( ) Seks måneder ( ) Tolv måneder ( ) Tabell 3: Vekt i kilogram (kg) er gitt som gjennomsnitt (standardavvik) ved oppstart av studien og etter tre, seks og tolv måneder livsstilsintervensjon. Gjennomsnittlig differanse, 95% konfidensintervall for differansen og p- verdiene ble kalkulert ved hjelp av ettutvalgs t- test med testverdien satt til gjennomsnittlig vekt i oppfølgingsgruppen ved oppstart. 16

17 Tabell 4: Endring i biokjemiske markører innenfor oppfølgingsgruppen (n=42) 95% konfidens- intervall Oppstart Etter livsstils- intervensjon Gjennomsnittlig differanse Nedre Øvre P- verdier S- total (1.0643) (1.2269) kolesterol S- HDL (.2890) (.2815) kolesterol S (3.2268) (1.0309) Triglycerider S- glukose (2.9693) (1.8722) HbA1c (1.5584) (.8660) C- peptid ( ) ( ) C- reaktivt 7.61 (4.959) 7.23 (3.244) protein Tabell 4: Endring i hver enkelt biokjemisk analyse fra første konsultasjon til etter fullført livsstilsintervensjon. Tallene er gitt som gjennomsnitt (standardavvik). Gjennomsnittlig differanse, 95% konfidensintervall og p- verdier ble kalkulert ved hjelp av separate ettutvalgs t- tester for hver enkelt variabel med gjennomsnittsverdi ved oppstart satt som testverdi. 17

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD...4 1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT...5 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal pasientmotivasjon for gastric bypass - en kvalitativ studie Patient motivation for gastric bypass - a qualitative study line sofie uldal Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 i

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:35. Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika

Master of Public Health MPH 2014:35. Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika Svanhild Bjørg Grønning Stølen Master of Public Health MPH 2014:35 Inntak av vanlig brus og lettbrus og

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Handlingsplan for diabetes 2008-2013. Fra kunnskap til handling

Handlingsplan for diabetes 2008-2013. Fra kunnskap til handling Handlingsplan for diabetes 2008-2013 Fra kunnskap til handling Rapport fra prosjektgruppa 2007 FORORD Forekomsten av diabetes har de siste 40 årene økt betydelig og man forventer at denne økningen vil

Detaljer

Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom

Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom Bakgrunn Diabetes type 2 er en kronisk sykdom karakterisert av varierende grad av insulinresistens

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:20. Fysisk aktivitet på resept Tre års oppfølging av aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet

Master of Public Health MPH 2014:20. Fysisk aktivitet på resept Tre års oppfølging av aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet Fysisk aktivitet på resept Tre års oppfølging av aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet Anne Merete Bjørnerud Master of Public Health MPH 2014:20 Fysisk aktivitet på resept. Tre års oppfølging av

Detaljer

Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll

Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll Evidensen for å endre diettbehandling hos type 2 diabetikere Foto: Sigrid Berge 5. eksterne eksamen Sigrid Berge Resymé Av Sigrid Berge Bakgrunn:

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER.

KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER. KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER. Amalie Nilsen Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for sykepleie

Detaljer

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskaplige

Detaljer

Refusjonsrapport. 19-12-2013 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. 19-12-2013 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Lixisenatid (Lyxumia) til behandling av diabetes type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 19-12-2013 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Helserelaterte utfordringer som kan forekomme etter fedmeoperasjon. Health related issues that may occur following bariatric surgery. Ida Berg Ingrid Totland SPU 110 Bachelorgradsoppgave

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer Norsk Epidemiologi 2007; 17 (1): 49-57 49 Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer Anne Karen Jenum 1, Catherine

Detaljer

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Margit Gausdal Master of Public Health MPH 2011:12 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes

Detaljer

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Mirjam Lien Smedsrød Master of Public Health MPH 2012:11 Vellykket livsstilsendring handler om utvikling

Detaljer

Matlaging for bedre helse

Matlaging for bedre helse Matlaging for bedre helse Student Therese M. Aa. Iversen Veileder Nina Cecilie Øverby Biveileder Elling Bere Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer