INNHOLD. Bakgrunn Senter for profesjonsstudier Medarbeidere Senterets økonomi Forskning, prosjekter Kurs, seminarer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bakgrunn... 3. Senter for profesjonsstudier... 4. Medarbeidere... 5. Senterets økonomi... 7. Forskning, prosjekter... 8. Kurs, seminarer..."

Transkript

1 Årsmelding 2005 Senter for profesjonsstudier 2006 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar til eget bruk Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk

2 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 2 INNHOLD Bakgrunn 3 Senter for profesjonsstudier 4 Medarbeidere 5 Senterets økonomi 7 Forskning, prosjekter 8 Kurs, seminarer10 Publikasjoner, foredrag13

3 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 3 BAKGRUNN Høgskolen i Oslo (HiO) har syv avdelinger med over 30 grunnutdanninger, og er den største i sitt slag i Norge Profesjonsstudier er et av fire satsingsområder I 1996 vedtok styret ved høgskolen å etablere et Senter for profesjonsstudier (SPS) Formålet med senteret skulle være: å utvikle kunnskap og teori om profesjonskvalifisering, om de yrkesfelter og de yrkesroller høgskolen utdanner til samt om deres forhold til samfunnet og samfunnsutviklingen Senter for profesjonsstudier ble formelt åpnet høsten 1999 Senter for Profesjonsstudier (SPS) Høgskolen i Oslo Postboks 4 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 40, 4 etg Tlf

4 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 4 SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER Lars Inge Terum Professor - faglig leder Studier av: - profesjoner - profesjonsutøvelse - profesjonsutøvere Profesjonsetikk StudData Forskerutdanning I 2005 ble de første stipendiatene tatt opp på doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier Den lange tiden med utredninger blir nå gradvis avløst av arbeidet med å iverksette planene Dette er et krevende og spennende arbeid De nye stipendiatene blir viktige deltakere i den videre utviklingen av profesjonsstudier som flerfaglig forskningsfelt For å styrke forbindelsen mellom det nye doktorgradsprogrammet og masterstudiene har senteret utviklet tilbud om en modul på 10 studiepoeng i profesjonsteori på masternivå I den forbindelse startet senteret arbeidet med å utvikle en større tekstbok i profesjonsstudier Mer enn 20 forfattere er engasjert i dette arbeidet de fleste tilknyttet SPS Planen er at boken skal foreligge i 2007 Senteret må hente inn eksterne prosjektinntekter for å dekke kostnadene til midlertidig tilsatte, samt deler av kostnadene til fast tilsatte medarbeidere Ikke bare økonomisk, men også faglig er dette en stor utfordring Senteret er avhengig av å vinne fram i konkurransen om eksterne forskningsmidler Med oppbyggingen av StudData har senteret gradvis utviklet et komparativt fortrinn i denne prosessen I 2005 fikk senteret tilslag i Norges forskningsråd på flere store prosjekter der StudData står sentralt, samt forskningsoppdrag fra profesjonsorganisasjoner Aktiviteten ved senteret er ikke bare viktig for de som har sitt arbeid der Senteret arbeider også målbevisst for å styrke informasjonen utad I 2005 ble SPS Nyhetsbrev etablert Ved utgangen av året hadde nyhetsbrevet 460 abonnenter Det legges ellers stor vekt på å informere og kommunisere gjennom senterets nettside Oslo, august 2006 Lars Inge Terum

5 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 5 MEDARBEIDERE I løpet av 2005 var 38 personer tilknyttet SPS ved utgangen av året var det 32 personer Dette er en økning på åtte personer fra utgangen av 2004 Kompetansen ved senteret er høy 12 av de tilsatte har doktorgrad og ti personer har kompetanse som professor Faste stillinger utgjør åtte årsverk og midlertidige stillinger knapt to årsverk I tillegg kommer stipendene Ved utgangen av 2005 var følgende personer tilknyttet SPS: Faste stillinger Bente Abrahamsen Vigdis Berger Christer Brusling Harald Grimen Cathrine Magelssen Gunda Ruud Finn Daniel Raaen Lars Inge Terum Seniorforsker, sosiolog Seniorrådgiver, pedagog Professor, pedagog Professor, filosof Konsulent, sosialantropolog Førstekonsulent, ressursøkonom Seniorforsker, pedagog Professor, samfunnsviter

6 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 6 Midlertidige stillinger Professor II Rannveig Dahle Sosiolog Erik Oddvar Eriksen Samfunnsviter Kåre Heggen Sosiolog Karen Jensen Pedagog Arne Mastekaasa Sosiolog Per Nortvedt Sykepleier Lennart Svensson Sosiolog Seniorforsker II Kari Anne Holte Sosiolog Anders Molander Filosof Per Olaf Aamodt Sosiolog Administrasjon Kristian Lillestø IT-konsulent Stipendiater Postdoktorstipend Jens-Christian Smeby Sosiolog PhD stipend Marianne Dæhlen Sosiolog Asgeir S Eriksen Statsviter Magne Holvik Sosialarbeider / helsefag Hanne Kilen Stuen Sosiolog Annette Sund Pedagog Bodil Tveit Sykepleier / helsefag André Vågan Sosialantropolog Øyvind Wiborg Sosiolog Studentstipend 1 Joakim Caspersen Sosiologi Jarle Havnes Sosiologi 1 Et studentstipend er på kr 3000/mnd i åtte måneder, samt arbeidsplass og veiledning i 12 måneder

7 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 7 SENTERETS ØKONOMI SPS hadde i 2005 et totalt budsjett på 8,9 millioner kroner Basisbevilgningen fra HiO utgjorde i overkant av 3,9 millioner kroner I overkant av 4,9 millioner kom fra eksterne kilder, først og fremst fra Norges forskningsråd, men også fra profesjonsorganisasjoner som Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet Dette betyr at oppdragsinntektene i 2005 utgjorde mer enn halvparten av senterets inntekter Virksomhetens økonomi 2005 Oppdragsinntekter 55 % Andre inntekter 1 % Basisbevilgning HiO 44 %

8 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 8 FORSKNING, PROSJEKTER SPS hadde i prosjekter, der ti har hatt hel eller delvis ekstern finansiering Prosjekt StudData - database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker ProLearn - Professional learning in a changing society 2 Profesjonsetikk og yrkesutøvelse Prosjektleder Lars Inge Terum Lars Inge Terum Lars Inge Terum Fra sykepleierstudent til sykepleier Lars Inge Terum Skjønn, tillit og likebehandling Studier av profesjonell yrkesutøvelse/ Strategisk høgskoleprogram Profesjonsstudier et bokprosjekt Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer SU-NOKUT: En analyse av den reviderte akkrediteringen av bachelorgradsstudiene i sykepleie Profesjonsetisk nettverk Erik Oddvar Eriksen Lars Inge Terum Anders Molander Bente Abrahamsen Lars Inge Terum Per Nortvedt 2 Prosjektet ledes av professor Karen Jensen ved Universitetet i Oslo SPS er samarbeidspartner

9 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 9 Prosjekt Profesjonskvalifisering i utdanning og arbeidsliv Deliberativ tillitsreperasjon Fylkesnemnda som eksempel Bruk av medisinske kriterier som vilkår ved tilståelse av uføretrygd Karrierebaner blant profesjonelle Hva vil de og hvor går de? Omsorg eller invasjon? Etikk og juss på sosialkontoret Ny ungdom i gammelt yrke Doctors in the making Professional identity among medical students Prosjektleder Postdoktor prosjekt: Jens-Christian Smeby Doktorgradsprosjekt: Asgeir S Eriksen Doktorgradsprosjekt: Hanne Kilen Stuen Doktorgradsprosjekt: Marianne Dæhlen Doktorgradsprosjekt: Magne Holvik Doktorgradsprosjekt: Bodil Tveit Doktorgradsprosjekt: André Vågan

10 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 10 KURS, SEMINARER FORSKERKURS I 2005 arrangerte SPS to forskerkurs over fem dager med tyve deltakere på hvert: Sensibilitet og kunnskap: helsefagenes filosofi og vitenskapsteori (29 august - 1 september 2005) Kursansvarlige: professor Harald Grimen og professor Per Nortvedt, SPS Kurset hadde til hensikt å gi en innføring i grunnleggende vitenskapsteoretiske posisjoner med relevans for sosial- og helsefag Det ble gitt en oversikt over de viktigste stridsspørsmål i moderne vitenskapsteori gjennom en tematisk fokusering på kunnskapsteoretiske problemstillinger, slik som forholdet mellom holisme og reduksjonisme, realisme og konstruktivisme, praktisk og teoretisk kunnskap Profesjonsteori (10-14 oktober 2005) Kursansvarlige: seniorforsker Anders Molander og professor Lennart Svensson, SPS Forskerkurset Profesjonsteori søker å begrepsfeste og forklare sentrale trekk ved profesjonene og profesjonell yrkesutøvelse Kurset ga en oversikt over sentrale profesjonsteoretiske problemstillinger knyttet til (a) profesjon som en institusjon i moderne samfunn, (b) kjennetegn ved profesjonell kunnskap og praksis, samt (c) det normative grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonenes legitimitet

11 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 11 SEMINARER Habermas-seminar Årets tildeling av Holbergprisen til Jürgen Habermas ble markert med et halvdagsseminar Tre utvalgte tema fra den siste boka til Habermas (Zwischen Naturalismus und Religion Philosophische Aufsätze, Suhrkamp 2005) ble presentert: Offentlig fornuft og demokratiske dyder seniorforsker Anders Molander Tro og viten i det sekulariserte samfunn professor Harald Grimen Konstitusjon for et pluralistisk verdenssamfunn professor Erik Oddvar Eriksen Omlag 150 personer deltok på seminaret Profesjonskvalifisering Dagsseminar om utfordringer knyttet til overføring av kunnskap fra utdanning til yrkespraksis Innledere var: Professor Michael Young og David Guile fra Institute of Education, University of London, og Andre Vågan og Jens- Christian Smeby fra SPS Seminaret var fulltegnet - 15 påmeldte deltakere GrimenSeminaret GrimenSeminaret tar opp forskjellige temaer fra semester til semester, og blir ledet av professor Harald Grimen Totalt ble det avholdt 11 seminar i 2005 som fokuserte på Michel Foucault og tema i hans forfatterskap Omlag 25 personer deltok på hvert seminar, de fleste fra HiO

12 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 12 Kunnskap og profesjonell identitet Første felles fagdag for førskolelærer-(flu), allmennlærer- (ALU) og sykepleierutdanningene (SU) og SPS ble arrangert høsten 2005 Hovedtemaene var: Profesjonell identitet og fagkunnskap professor Kåre Heggen, SPS Forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap professor Harald Grimen, SPS Mellom personer deltok på fagdagen

13 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 13 PUBLIKASJONER, FOREDRAG Vitenskapelige publikasjoner 2005 Bøker 3 Rapporter/avhandlinger 3 Tidsskriftsartikler 13 Deler av bok/rapport 15 Andre artikler (kronikk, mm) 9 SPS arbeidsnotater 16 Konferansebidrag og faglige presentasjoner 40 Oversettelsesarbeid 1 Mediebidrag 2 Bøker Grimen, Harald; Nortvedt, Per Smeby, Jens-Christian; Gulbrandsen, Magnus Øia, Tormod; Heggen, Kåre Sensibilitet och reflexion Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 ISBN s Ungdom i endring Mestring og marginalisering Oslo: Abstrakt forlag 2005 ISBN s

14 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 14 Rapporter/avhandlinger Christiansen, Bjørg; Abrahamsen, Bente; Karseth, Berit; Jensen, Karen Seeberg, Marie Louise; Dahle, Rannveig Terum, Lars Inge; Vågan, André Utredning om motivasjon, yrkesutøvelse og kompetanse i pleieog omsorgssektoren Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt s Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren Oslo: NOVA 2005 ISBN Fra utdanning til arbeid Sykepleieres vurdering av utdanningen Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 ISBN s Tidsskriftsartikler Dahle, Rannveig; Kvamme, Eli Dæhlen, Marianne Gulbrandsen, Magnus; Smeby, Jens-Christian Heggen, Kåre Jensen, Karen; Fossestøl, Bjørg Jensen, Karen; Lahn, Leif Medisinske vikarer på sykehus- en nyskapning med undertoner Søkelys på arbeidsmarkedet 2005;22,3-10(1):3-10 Change in job values during education Journal of Education and Work 2005;18(4): Industry funding and university professors' research performance Research policy 2005;34: Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2005;89(6): Et språk for de gode gjerninger? Om socialarbeiderstudenter og deres motivasjon Nordisk sosialt arbeid 2005 (årg 25, nr 1):17-30 The binding role of knowledge: an analysis of nursing students' knowledge ties Journal of Education and Work 2005;18(3):

15 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 15 Nortvedt, Per Kollektiv rettferdighet og individuell omsorg - et etisk dilemma Tidsskrift for velferdsforskning 2005;8(2):81-90 On the fact value distinction Nursing Philosophy 2005;6(2) Pasientrettighetsloven og pårørende Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005(12):1697 Rett til å nekte helsehjelp Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005(8):1033 Nortvedt, Per; et al Smeby, Jens-Christian; Trondal, Jarle Smeby, Jens-Christian; Try, Sverre Sedation of patients in intensive care medicine and nursing: ethical issues Nursing Ethics 2005;12(5): Globalisation or europeanisation? International contact among university staff Higher Education 2005;49: Departmental contexts and faculty research activity in Norway Research in Higher Education 2005;46(6): Deler av bok/rapport Dahle, Rannveig Dirty Work in a Norwegian Health Context I: Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Kjønn i moderne helsevesen I: Helsetjenesteforskning: perspektiver, metoder og muligheter Oslo: Universitetsforlaget 2005 ISBN s Kropp og aldring i moderne samfunn I: Eldre i en brytningstid Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s

16 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 16 Men, bodies and nursing I: Gender, bodies and work New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Grimen, Harald Luhmann om förtroende I: Förtroende Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Jensen, Karen; Tveit, Bodil Youth Culture - A Source of Energy and Renewal for the Field of Nursing in Norway I: Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Nortvedt, Per; Kirkevold, Marit Framtidens sykepleie Nye arenaer og endrede vilkår I: Grunnleggende sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s Nortvedt, Per; Kristoffersen, Nina Jahren Relasjonen mellom sykepleier og pasient I: Grunnleggende sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s Smeby, Jens-Christian Forskningsvilkår I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Grunnforskning og anvendt forskning I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Gornitzka, Åse Internasjonalt forskningssamarbeid - globalisering eller europeisering I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Gulbrandsen, Magnus Hva har skjedd med universitetsforskningen de siste 20 årene? I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s 11-24

17 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 17 Smeby, Jens-Christian; Sundnes, Susanne Lehman Utgifter til forskning ved universitetene I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Kunnskapsgap? I: Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdanningen Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 s Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel Skreddersøm, skjønn og rettigheter I: De norske trygdene Framvekst, forvandling og fordeling Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 s Andre artikler (kronikk, mm) Abrahamsen, Bente; Høst, Håkon; et al Dahle, Rannveig Dæhlen, Marianne; Havnes, Anton Molander, Anders; Blichner, Lars Nortvedt, Per; Hofmann, Bjørn Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar Terum, Lars Inge Deltid rekrutterer til pleieyrkene Kronikk Høgskolen i Oslo 2005 Anmeldelse av Vike, H: "Velferdstjenester uten grenser Den norske velferdsstaten ved et veiskille" Sosiologisk tidsskrift 2005;13(4): Studiestrategier i profesjonsutdanningene Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk 2005;16(1):12-13 What is juridification? Working paper / ARENA 2005(14) Når legen avviser behandling Kronikk Aftenposten 2005 Når pasienten ikke kan velge Kronikk Dagbladet 2005 Nyutdannede lærere - halvfabrikata eller ferdigvare? Utdanning 2005(6)

18 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 18 Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre Terum, Lars Inge; Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Er fagkunnskap viktig? SPS-kronikken 2005(3) Kronisk misnøye Tidsskriftet Sykepleien 2005(15) SPS arbeidsnotater Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret Det vil typisk være paper/innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres Kronologisk, nummerert liste refererer til SPS interne nummerering slik publikasjonen presenteres på wwwhiono/sps 01/05 Young, Michael Government intervention and the problem of knowledge in education policy 02/05 Eriksen, Asgeir Liberal Constitution Making 03/05 Mastekaasa, Arne; Jens-Christian Smeby Educational choice and persistence in male and female dominated fields 04/05 Nortvedt, Per; Eli Kvamme; Bodil Tveit Sykepleierutdanningen - hvorfor kritiseres den? 05/05 Blichner, Lars Chr; Anders Molander What is juridification? 06/05 Grimen, Harald Profesjonsetikken sitt grunnlag 07/05 Nortvedt, Per Profesjonsetikkens grunnlag Innspill til Harald Grimens arbeidsnotat Profesjonsetikken sitt grunnlag 08/05 Aamodt, Per Olaf Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics

19 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 19 09/05 Abrahamsen, Bente Female professionals' participation in the labour market 10/05 Brusling, Christer Professional ethics in teacher education: students expectations and experiences 11/05 Dæhlen, Marianne Nurses Job Values in the Transition from School to Work 12/05 Raaen, Finn Daniel Sannhet, frimodighet og profesjonalitet En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet Parrhesia 13/05 Raaen, Finn Daniel Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: Som man roper i skogen, får man svar 14/05 Brusling, Christer Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? 15/05 Abrahamsen, Bente Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 16/05 Wiborg, Øyvind Profesjonsidentitet i arbeidsmarkedet en skisse for studie av forpliktelse, lojalitet og motivasjon overfor arbeidsorganisasjon og profesjon Konferansebidrag og faglige presentasjoner Abrahamsen, Bente Brusling, Christer Dahle, Rannveig Velferdsstatens yrker - rekruttering, motivasjon og yrkeskarrierer [Populærvitenskapelig foredrag] Presentasjon av SPS 2005 Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? [Vitenskapelig foredrag] OECD "Teachers matter"; Det lille i det store; om detaljer og overraskelser i forskning [Vitenskapelig foredrag] Symposium i anledning professor Jan Trosts 70-årsdag;

20 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 20 Dæhlen, Marianne Heggen, Kåre Molander, Anders Nortvedt, Per Gendered Implications of the Relationships between Professionals and the New Public Management Reforms [Paper uten foredrag] European Sociological Association (ESA); Shifting boundaries and negotiations on knowledge [Vitenskapelig foredrag] Årskonferanse; Stability in job values among adults: A longitudinal study of the impact of early work socialization on professionals job values [Vitenskapelig foredrag] Conference Varieties of Capitalism Institutions, Culture and Patterns of Stratification; Fagkunnskap og profesjonell identitet [Vitenskapelig foredrag] Nasjonal konferanse for norsk lærarutdanning; Profesjonell identitet og fagkunnskap [Vitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Oslo; Ungdom i det postindustrielle Norge [Populærvitenskapelig foredrag] Seminar, Jobb & utdanning; Diskursteori og postnasjonalt demokrati Doktorgradskurs; Arena, UiO, Sammen med E-O Eriksen og J- E Fossum Offentlig fornuftsbruk og demokratiske dyder [Vitenskapelig foredrag] Seminar i anledning Holbergprisen til Jürgen Habermas 2005, Zwischen Naturalismus und Religion Seminar i anledning Holberg-prisen til J Habermas Seks seminarer sammen med Gunnar Skirbekk, Universitetet i Bergen, Demokrati, kultur og utdanning Fagseminar for medlemmer av staben ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitet i Bergen, Etikk og prioritering i sykepleien [Populærvitenskapelig foredrag] Sykepleiekongressen 2005 Etikk og vitenskapsteori for helsefag [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Etiske problemstillinger i rehabilitering [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005

21 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 21 Smeby, Jens-Christian Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Terum, Lars Inge Forskningsetikk [Vitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Klinisk medisinsk etikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Medisinsk etikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Moral realism and ethical particularism [Vitenskapelig foredrag] 20 th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care; Nærhetsetikk [Vitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Omsorgsetikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Prioritering i eldreomsorg [Populærvitenskapelig foredrag] Workshop 2005 Prioriteringer i helsesektoren [Populærvitenskapelig foredrag] Videreutdanning i sykepleie 2005 Prioriteringer i rehabilitering [Populærvitenskapelig foredrag] Seminar 2005 Sensibilitet og refleksjon [Vitenskapelig foredrag] Seminar; Development of knowledge among beginning professionals [Vitenskapelig foredrag] European Conference on Educational Research; From education to work - beginning nurses and physicians [Vitenskapelig foredrag] The 37th World Congress of the International Institute of Sociology; Hva betyr råvarene for sluttproduktet? Om studentrekruttering og profesjonskvalifisering [Populærvitenskapelig foredrag] Lederkonferansen 2005 Studiekvalitet og studietilfredshet [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Bergen; Studiekvalitet [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Volda; Profesjonsstudier som forskningsfelt [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Universitetet i Stavanger;

22 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 22 Tveit, Bodil Vågan, André Vågan, André; Smeby, Jens-Christian Profesjonskvalifisering - utfordringer for sykepleierutdanningen [Vitenskapelig foredrag] Sykepleierkongressen 2005; Norsk Sykepleierforbund, Lillestrøm; Sykepleie som motprofesjon - konsekvenser og utfordringer i møte med økonomisk styringslogikk [Paper uten foredrag] Forskerkurs i profesjonsteori 2005 Utdanningsfortellinger som empirisk materiale - narrativ forskning i hermeneutisk tradisjon [Paper uten foredrag] Narrativ analysis 2005 Kjønn og pasientkommunikasjon Turnuslegers syn på egne kommunikasjonsferdigheter Oppslag til forskningsspørmål [Paper uten foredrag] 2005 Narrativer og medisin - noen sosialkonstruktivistiske gråsoner [Paper uten foredrag] 2005 New Professional Identities? An analysis of medical students' essays [Paper uten foredrag] Forskningsseminar 2005 Professionalism in medical school - new professional identities? [Vitenskapelig foredrag] 7th ESA-conference: "Rethinking Inequalities"; From education to work - beginning nurses and physicians [Vitenskapelig foredrag] Forskningsseminar 2005 Oversettelsesarbeid Molander, Anders John Rawls, Vad rättvisan kräver? Grunddrag i politisk liberalism Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Mediebidrag Abrahamsen, Bente Utdanner seg til deltid Aftenposten [Avis] Nortvedt, Per Hvem skal bestemme? Oslo [Avis] * * * * *

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost:

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Jens-Christian.Smeby@hioa.no «Tilstanden» for profesjonsutdanningene Rekruttering: antall søkere og

Detaljer

BAKGRUNN. Høsten 1999 ble Senter for profesjonsstudier formelt åpnet.

BAKGRUNN. Høsten 1999 ble Senter for profesjonsstudier formelt åpnet. ÅRSMELDING 2004 Senter for profesjonsstudier 2005 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Kvalifisering for profesjonskarrierer. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier

Kvalifisering for profesjonskarrierer. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Kvalifisering for profesjonskarrierer Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Akademisering av praktiske yrker fra yrkesskole til universitetet Statlig utdanningspolitikk og reformer Ottosson

Detaljer

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier overordnet mål. grunnlag. forskning. utdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier overordnet mål. grunnlag. forskning. utdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2006-2010 overordnet mål grunnlag forskning utdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet mål Senter

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Senter for profesjonsstudier

ÅRSMELDING 2008. Senter for profesjonsstudier ÅRSMELDING 2008 Senter for profesjonsstudier 2 Årsmelding 2008 Senter for profesjonsstudier INNHOLD BAKGRUNN... 3 FORORD... 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 ØKONOMI... 7 FORSKNING... 8 UTDANNING...

Detaljer

Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2007

Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2007 Årsmelding 2006 Senter for profesjonsstudier 2007 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier Førskolelærerstudentenes yrkesplaner Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Forord Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Anita Nordsteien Universitetsbibliotekar, HSN PhD-student, Bibliotek og informasjonsvitenskap, HiOA 6/15/2017 Nurse Education

Detaljer

Forskning og Utvikling PraksisVel

Forskning og Utvikling PraksisVel Forskning og Utvikling PraksisVel Samarbeidskonferansen NAV Universitetene og Høgskolene 6.11.2012 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Store samfunnsutfordringer krever forskning

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Veiledning som strategi for profesjonalisering. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge

Veiledning som strategi for profesjonalisering. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge Veiledning som strategi for profesjonalisering Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge knut.r.olsen@usn.no Problemstilling Hva karakteriserer en profesjonell yrkesutøver, og hvilken rolle

Detaljer

Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby

Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby Utdanning = kvalifisering Dagligdagse forståelse Utdanning kvalifiserende og sosialiserende Offentlig politikk Utdanning innovasjon og

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa. Lærerprofesjonalitet i endring - nye forventninger, ulike svar Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.no Innlandets utdanningskonferanse 11.mars 2014 Kamp om lærerprofesjonaliteten

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Fra høgskole til universitet

Fra høgskole til universitet HiO-rapport 2011 nr 8 Fra høgskole til universitet Utfordringer knyttet til profesjonsrettet profil Anton Havnes Høgskolen i Oslo Senter for profesjonsstudier April 2011 Høgskolen i Oslo ISBN 978-82-579-4754-5

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Pårørendes rolle i sykehjem

Pårørendes rolle i sykehjem Pårørendes rolle i sykehjem En kvalitativ studie Anne Dreyer, Gardermoen 13. Mars 2012 1 Tilhørighet Senter for medisinsk etikk (SME) UiO Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Oslo og Akershus Anne Dreyer, Gardermoen

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Når Aktiviteter Innhold Ansvarlig August 1 5 7 21 20 27 Oppstart av prosjektet «Dynamisk nettside» Møte for nytilsatte ved EFL Personalmøte Internasjonal

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2007

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2007 splan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2007 Emneansvarlig: Foss og Ida Torunn Bjørk Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 33 t.o.m. uke 38, 2007 Undervisningsdager:

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis Anne Dreyer FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 Anne Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix HENNING MANKELL: Døden ligger i livet. I dag er døden i sykehus

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Den nye forskerutdanningen

Den nye forskerutdanningen Den nye forskerutdanningen Jarle Breivik Forskerutdanningsleder Finn Wisløff Dekanus Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1 Det formelle målet Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene Første generasjon profesjonsutdanninger fullakademiserte: teologi,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Senter for profesjonsstudier

ÅRSMELDING 2009. Senter for profesjonsstudier ÅRSMELDING 2009 Senter for profesjonsstudier 2 Årsmelding 2009 Senter for profesjonsstudier INNHOLD BAKGRUNN... 3 FORORD... 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 ØKONOMI... 7 FORSKNING... 8 UTDANNING...

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

HVORDAN KAN VEILEDERS TAUSE KUNNSKAP BLI EN STØRRE RESSURS FOR NYUTDANNEDE LÆRERE? En studie om oppfølging av nyutdannede lærere

HVORDAN KAN VEILEDERS TAUSE KUNNSKAP BLI EN STØRRE RESSURS FOR NYUTDANNEDE LÆRERE? En studie om oppfølging av nyutdannede lærere HVORDAN KAN VEILEDERS TAUSE KUNNSKAP BLI EN STØRRE RESSURS FOR NYUTDANNEDE LÆRERE? En studie om oppfølging av nyutdannede lærere Anne Kristin Dahl og Janne Thoralvsdatter Scheie Institutt for lærerutdanning

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner?

Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner? Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner? Skolelederdagen, 14. oktober 2016 Monika Nerland Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk monika.nerland@iped.uio.no

Detaljer

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift.

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift. ABC-opplæringen Kompetanseløft 2020 Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift www.aldringoghelse.no Versjon 1-2017 Alle bilder: Martin Lundsvoll, Aldring og helse Sikre nasjonal kompetanseoppbygging ved kunnskapsspredning

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet

Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet Tid: 23. -27. mai 2011 kl. 09.00 16.00. Sted: Ullevål Universitetssykehus, Rom: GV05 223 (sem 223) - Seminarrom 223 Bygg: GV05 Frederik Holsts hus, Ullevål

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Førskolelærer(ut)danning til profesjonelt ansvar - utfordringer og muligheter

Førskolelærer(ut)danning til profesjonelt ansvar - utfordringer og muligheter Førskolelærer(ut)danning til profesjonelt ansvar - utfordringer og muligheter NOKUT: Evaluering av førskolelærerutdanningen. Midtveiskonferanse 25.januar 2010 på Samisk høyskole i Kautokeino Tone Dyrdal

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Etiske utfordringer i forhold til pårørende. På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014

Etiske utfordringer i forhold til pårørende. På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014 Etiske utfordringer i forhold til pårørende På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014 Berit Støre Brinchmann Professor, Dr. Philos, Profesjonshøgskolen, Uin, UiS, NLSH

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS FORSKNINGSPLAN KRUS For perioden 2013-2015 Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har

Detaljer

Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer

Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer musikk og teaterverksted som arena for recoveryprosesser Kristin Berre Ørjasæter Ph.d student i helsevitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Detaljer

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016 Veiledning i praksis Praksisforum 9.desember 2016 Ulike typer veiledning i barnehagelærerutdanningen Oppgavefaglig veiledning Profesjonsgruppeveiledning Studieveiledning Praksisveiledning Veiledning første

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet?

Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet? Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet? Tarja Tikkanen Universitet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet PIAAC-konferanse,

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing

Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing Studiebesøk til Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing Nordplus har utfordret sine nettverk til å etablere partnerskap med utdanninger i Baltikum. Dette er også et av aspektene knyttet til rammeprogrammet

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO)

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Åpnet i mai 2013, KD støtte til videreføring innen 2022 Mål CEMO skal drive både grunnforskning om pedagogiske målinger og anvendt forskning

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis «Det tredje rom» = en metafor for fellesarenaer/grensekryssende aktiviteter Koordinatorsamling 27.5 Eli Lejonberg Praktisk og akademisk

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer