INNHOLD. Bakgrunn Senter for profesjonsstudier Medarbeidere Senterets økonomi Forskning, prosjekter Kurs, seminarer...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bakgrunn... 3. Senter for profesjonsstudier... 4. Medarbeidere... 5. Senterets økonomi... 7. Forskning, prosjekter... 8. Kurs, seminarer..."

Transkript

1 Årsmelding 2005 Senter for profesjonsstudier 2006 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar til eget bruk Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk

2 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 2 INNHOLD Bakgrunn 3 Senter for profesjonsstudier 4 Medarbeidere 5 Senterets økonomi 7 Forskning, prosjekter 8 Kurs, seminarer10 Publikasjoner, foredrag13

3 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 3 BAKGRUNN Høgskolen i Oslo (HiO) har syv avdelinger med over 30 grunnutdanninger, og er den største i sitt slag i Norge Profesjonsstudier er et av fire satsingsområder I 1996 vedtok styret ved høgskolen å etablere et Senter for profesjonsstudier (SPS) Formålet med senteret skulle være: å utvikle kunnskap og teori om profesjonskvalifisering, om de yrkesfelter og de yrkesroller høgskolen utdanner til samt om deres forhold til samfunnet og samfunnsutviklingen Senter for profesjonsstudier ble formelt åpnet høsten 1999 Senter for Profesjonsstudier (SPS) Høgskolen i Oslo Postboks 4 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 40, 4 etg Tlf

4 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 4 SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER Lars Inge Terum Professor - faglig leder Studier av: - profesjoner - profesjonsutøvelse - profesjonsutøvere Profesjonsetikk StudData Forskerutdanning I 2005 ble de første stipendiatene tatt opp på doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier Den lange tiden med utredninger blir nå gradvis avløst av arbeidet med å iverksette planene Dette er et krevende og spennende arbeid De nye stipendiatene blir viktige deltakere i den videre utviklingen av profesjonsstudier som flerfaglig forskningsfelt For å styrke forbindelsen mellom det nye doktorgradsprogrammet og masterstudiene har senteret utviklet tilbud om en modul på 10 studiepoeng i profesjonsteori på masternivå I den forbindelse startet senteret arbeidet med å utvikle en større tekstbok i profesjonsstudier Mer enn 20 forfattere er engasjert i dette arbeidet de fleste tilknyttet SPS Planen er at boken skal foreligge i 2007 Senteret må hente inn eksterne prosjektinntekter for å dekke kostnadene til midlertidig tilsatte, samt deler av kostnadene til fast tilsatte medarbeidere Ikke bare økonomisk, men også faglig er dette en stor utfordring Senteret er avhengig av å vinne fram i konkurransen om eksterne forskningsmidler Med oppbyggingen av StudData har senteret gradvis utviklet et komparativt fortrinn i denne prosessen I 2005 fikk senteret tilslag i Norges forskningsråd på flere store prosjekter der StudData står sentralt, samt forskningsoppdrag fra profesjonsorganisasjoner Aktiviteten ved senteret er ikke bare viktig for de som har sitt arbeid der Senteret arbeider også målbevisst for å styrke informasjonen utad I 2005 ble SPS Nyhetsbrev etablert Ved utgangen av året hadde nyhetsbrevet 460 abonnenter Det legges ellers stor vekt på å informere og kommunisere gjennom senterets nettside Oslo, august 2006 Lars Inge Terum

5 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 5 MEDARBEIDERE I løpet av 2005 var 38 personer tilknyttet SPS ved utgangen av året var det 32 personer Dette er en økning på åtte personer fra utgangen av 2004 Kompetansen ved senteret er høy 12 av de tilsatte har doktorgrad og ti personer har kompetanse som professor Faste stillinger utgjør åtte årsverk og midlertidige stillinger knapt to årsverk I tillegg kommer stipendene Ved utgangen av 2005 var følgende personer tilknyttet SPS: Faste stillinger Bente Abrahamsen Vigdis Berger Christer Brusling Harald Grimen Cathrine Magelssen Gunda Ruud Finn Daniel Raaen Lars Inge Terum Seniorforsker, sosiolog Seniorrådgiver, pedagog Professor, pedagog Professor, filosof Konsulent, sosialantropolog Førstekonsulent, ressursøkonom Seniorforsker, pedagog Professor, samfunnsviter

6 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 6 Midlertidige stillinger Professor II Rannveig Dahle Sosiolog Erik Oddvar Eriksen Samfunnsviter Kåre Heggen Sosiolog Karen Jensen Pedagog Arne Mastekaasa Sosiolog Per Nortvedt Sykepleier Lennart Svensson Sosiolog Seniorforsker II Kari Anne Holte Sosiolog Anders Molander Filosof Per Olaf Aamodt Sosiolog Administrasjon Kristian Lillestø IT-konsulent Stipendiater Postdoktorstipend Jens-Christian Smeby Sosiolog PhD stipend Marianne Dæhlen Sosiolog Asgeir S Eriksen Statsviter Magne Holvik Sosialarbeider / helsefag Hanne Kilen Stuen Sosiolog Annette Sund Pedagog Bodil Tveit Sykepleier / helsefag André Vågan Sosialantropolog Øyvind Wiborg Sosiolog Studentstipend 1 Joakim Caspersen Sosiologi Jarle Havnes Sosiologi 1 Et studentstipend er på kr 3000/mnd i åtte måneder, samt arbeidsplass og veiledning i 12 måneder

7 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 7 SENTERETS ØKONOMI SPS hadde i 2005 et totalt budsjett på 8,9 millioner kroner Basisbevilgningen fra HiO utgjorde i overkant av 3,9 millioner kroner I overkant av 4,9 millioner kom fra eksterne kilder, først og fremst fra Norges forskningsråd, men også fra profesjonsorganisasjoner som Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet Dette betyr at oppdragsinntektene i 2005 utgjorde mer enn halvparten av senterets inntekter Virksomhetens økonomi 2005 Oppdragsinntekter 55 % Andre inntekter 1 % Basisbevilgning HiO 44 %

8 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 8 FORSKNING, PROSJEKTER SPS hadde i prosjekter, der ti har hatt hel eller delvis ekstern finansiering Prosjekt StudData - database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker ProLearn - Professional learning in a changing society 2 Profesjonsetikk og yrkesutøvelse Prosjektleder Lars Inge Terum Lars Inge Terum Lars Inge Terum Fra sykepleierstudent til sykepleier Lars Inge Terum Skjønn, tillit og likebehandling Studier av profesjonell yrkesutøvelse/ Strategisk høgskoleprogram Profesjonsstudier et bokprosjekt Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer SU-NOKUT: En analyse av den reviderte akkrediteringen av bachelorgradsstudiene i sykepleie Profesjonsetisk nettverk Erik Oddvar Eriksen Lars Inge Terum Anders Molander Bente Abrahamsen Lars Inge Terum Per Nortvedt 2 Prosjektet ledes av professor Karen Jensen ved Universitetet i Oslo SPS er samarbeidspartner

9 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 9 Prosjekt Profesjonskvalifisering i utdanning og arbeidsliv Deliberativ tillitsreperasjon Fylkesnemnda som eksempel Bruk av medisinske kriterier som vilkår ved tilståelse av uføretrygd Karrierebaner blant profesjonelle Hva vil de og hvor går de? Omsorg eller invasjon? Etikk og juss på sosialkontoret Ny ungdom i gammelt yrke Doctors in the making Professional identity among medical students Prosjektleder Postdoktor prosjekt: Jens-Christian Smeby Doktorgradsprosjekt: Asgeir S Eriksen Doktorgradsprosjekt: Hanne Kilen Stuen Doktorgradsprosjekt: Marianne Dæhlen Doktorgradsprosjekt: Magne Holvik Doktorgradsprosjekt: Bodil Tveit Doktorgradsprosjekt: André Vågan

10 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 10 KURS, SEMINARER FORSKERKURS I 2005 arrangerte SPS to forskerkurs over fem dager med tyve deltakere på hvert: Sensibilitet og kunnskap: helsefagenes filosofi og vitenskapsteori (29 august - 1 september 2005) Kursansvarlige: professor Harald Grimen og professor Per Nortvedt, SPS Kurset hadde til hensikt å gi en innføring i grunnleggende vitenskapsteoretiske posisjoner med relevans for sosial- og helsefag Det ble gitt en oversikt over de viktigste stridsspørsmål i moderne vitenskapsteori gjennom en tematisk fokusering på kunnskapsteoretiske problemstillinger, slik som forholdet mellom holisme og reduksjonisme, realisme og konstruktivisme, praktisk og teoretisk kunnskap Profesjonsteori (10-14 oktober 2005) Kursansvarlige: seniorforsker Anders Molander og professor Lennart Svensson, SPS Forskerkurset Profesjonsteori søker å begrepsfeste og forklare sentrale trekk ved profesjonene og profesjonell yrkesutøvelse Kurset ga en oversikt over sentrale profesjonsteoretiske problemstillinger knyttet til (a) profesjon som en institusjon i moderne samfunn, (b) kjennetegn ved profesjonell kunnskap og praksis, samt (c) det normative grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonenes legitimitet

11 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 11 SEMINARER Habermas-seminar Årets tildeling av Holbergprisen til Jürgen Habermas ble markert med et halvdagsseminar Tre utvalgte tema fra den siste boka til Habermas (Zwischen Naturalismus und Religion Philosophische Aufsätze, Suhrkamp 2005) ble presentert: Offentlig fornuft og demokratiske dyder seniorforsker Anders Molander Tro og viten i det sekulariserte samfunn professor Harald Grimen Konstitusjon for et pluralistisk verdenssamfunn professor Erik Oddvar Eriksen Omlag 150 personer deltok på seminaret Profesjonskvalifisering Dagsseminar om utfordringer knyttet til overføring av kunnskap fra utdanning til yrkespraksis Innledere var: Professor Michael Young og David Guile fra Institute of Education, University of London, og Andre Vågan og Jens- Christian Smeby fra SPS Seminaret var fulltegnet - 15 påmeldte deltakere GrimenSeminaret GrimenSeminaret tar opp forskjellige temaer fra semester til semester, og blir ledet av professor Harald Grimen Totalt ble det avholdt 11 seminar i 2005 som fokuserte på Michel Foucault og tema i hans forfatterskap Omlag 25 personer deltok på hvert seminar, de fleste fra HiO

12 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 12 Kunnskap og profesjonell identitet Første felles fagdag for førskolelærer-(flu), allmennlærer- (ALU) og sykepleierutdanningene (SU) og SPS ble arrangert høsten 2005 Hovedtemaene var: Profesjonell identitet og fagkunnskap professor Kåre Heggen, SPS Forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap professor Harald Grimen, SPS Mellom personer deltok på fagdagen

13 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 13 PUBLIKASJONER, FOREDRAG Vitenskapelige publikasjoner 2005 Bøker 3 Rapporter/avhandlinger 3 Tidsskriftsartikler 13 Deler av bok/rapport 15 Andre artikler (kronikk, mm) 9 SPS arbeidsnotater 16 Konferansebidrag og faglige presentasjoner 40 Oversettelsesarbeid 1 Mediebidrag 2 Bøker Grimen, Harald; Nortvedt, Per Smeby, Jens-Christian; Gulbrandsen, Magnus Øia, Tormod; Heggen, Kåre Sensibilitet och reflexion Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 ISBN s Ungdom i endring Mestring og marginalisering Oslo: Abstrakt forlag 2005 ISBN s

14 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 14 Rapporter/avhandlinger Christiansen, Bjørg; Abrahamsen, Bente; Karseth, Berit; Jensen, Karen Seeberg, Marie Louise; Dahle, Rannveig Terum, Lars Inge; Vågan, André Utredning om motivasjon, yrkesutøvelse og kompetanse i pleieog omsorgssektoren Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt s Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren Oslo: NOVA 2005 ISBN Fra utdanning til arbeid Sykepleieres vurdering av utdanningen Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 ISBN s Tidsskriftsartikler Dahle, Rannveig; Kvamme, Eli Dæhlen, Marianne Gulbrandsen, Magnus; Smeby, Jens-Christian Heggen, Kåre Jensen, Karen; Fossestøl, Bjørg Jensen, Karen; Lahn, Leif Medisinske vikarer på sykehus- en nyskapning med undertoner Søkelys på arbeidsmarkedet 2005;22,3-10(1):3-10 Change in job values during education Journal of Education and Work 2005;18(4): Industry funding and university professors' research performance Research policy 2005;34: Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2005;89(6): Et språk for de gode gjerninger? Om socialarbeiderstudenter og deres motivasjon Nordisk sosialt arbeid 2005 (årg 25, nr 1):17-30 The binding role of knowledge: an analysis of nursing students' knowledge ties Journal of Education and Work 2005;18(3):

15 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 15 Nortvedt, Per Kollektiv rettferdighet og individuell omsorg - et etisk dilemma Tidsskrift for velferdsforskning 2005;8(2):81-90 On the fact value distinction Nursing Philosophy 2005;6(2) Pasientrettighetsloven og pårørende Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005(12):1697 Rett til å nekte helsehjelp Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005(8):1033 Nortvedt, Per; et al Smeby, Jens-Christian; Trondal, Jarle Smeby, Jens-Christian; Try, Sverre Sedation of patients in intensive care medicine and nursing: ethical issues Nursing Ethics 2005;12(5): Globalisation or europeanisation? International contact among university staff Higher Education 2005;49: Departmental contexts and faculty research activity in Norway Research in Higher Education 2005;46(6): Deler av bok/rapport Dahle, Rannveig Dirty Work in a Norwegian Health Context I: Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Kjønn i moderne helsevesen I: Helsetjenesteforskning: perspektiver, metoder og muligheter Oslo: Universitetsforlaget 2005 ISBN s Kropp og aldring i moderne samfunn I: Eldre i en brytningstid Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s

16 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 16 Men, bodies and nursing I: Gender, bodies and work New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Grimen, Harald Luhmann om förtroende I: Förtroende Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Jensen, Karen; Tveit, Bodil Youth Culture - A Source of Energy and Renewal for the Field of Nursing in Norway I: Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State New York: Aldershot Ashgate 2005 ISBN s Nortvedt, Per; Kirkevold, Marit Framtidens sykepleie Nye arenaer og endrede vilkår I: Grunnleggende sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s Nortvedt, Per; Kristoffersen, Nina Jahren Relasjonen mellom sykepleier og pasient I: Grunnleggende sykepleie Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 ISBN s Smeby, Jens-Christian Forskningsvilkår I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Grunnforskning og anvendt forskning I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Gornitzka, Åse Internasjonalt forskningssamarbeid - globalisering eller europeisering I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Gulbrandsen, Magnus Hva har skjedd med universitetsforskningen de siste 20 årene? I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s 11-24

17 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 17 Smeby, Jens-Christian; Sundnes, Susanne Lehman Utgifter til forskning ved universitetene I: Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005 s Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Kunnskapsgap? I: Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdanningen Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 s Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel Skreddersøm, skjønn og rettigheter I: De norske trygdene Framvekst, forvandling og fordeling Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 s Andre artikler (kronikk, mm) Abrahamsen, Bente; Høst, Håkon; et al Dahle, Rannveig Dæhlen, Marianne; Havnes, Anton Molander, Anders; Blichner, Lars Nortvedt, Per; Hofmann, Bjørn Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar Terum, Lars Inge Deltid rekrutterer til pleieyrkene Kronikk Høgskolen i Oslo 2005 Anmeldelse av Vike, H: "Velferdstjenester uten grenser Den norske velferdsstaten ved et veiskille" Sosiologisk tidsskrift 2005;13(4): Studiestrategier i profesjonsutdanningene Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk 2005;16(1):12-13 What is juridification? Working paper / ARENA 2005(14) Når legen avviser behandling Kronikk Aftenposten 2005 Når pasienten ikke kan velge Kronikk Dagbladet 2005 Nyutdannede lærere - halvfabrikata eller ferdigvare? Utdanning 2005(6)

18 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 18 Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre Terum, Lars Inge; Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Er fagkunnskap viktig? SPS-kronikken 2005(3) Kronisk misnøye Tidsskriftet Sykepleien 2005(15) SPS arbeidsnotater Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret Det vil typisk være paper/innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres Kronologisk, nummerert liste refererer til SPS interne nummerering slik publikasjonen presenteres på wwwhiono/sps 01/05 Young, Michael Government intervention and the problem of knowledge in education policy 02/05 Eriksen, Asgeir Liberal Constitution Making 03/05 Mastekaasa, Arne; Jens-Christian Smeby Educational choice and persistence in male and female dominated fields 04/05 Nortvedt, Per; Eli Kvamme; Bodil Tveit Sykepleierutdanningen - hvorfor kritiseres den? 05/05 Blichner, Lars Chr; Anders Molander What is juridification? 06/05 Grimen, Harald Profesjonsetikken sitt grunnlag 07/05 Nortvedt, Per Profesjonsetikkens grunnlag Innspill til Harald Grimens arbeidsnotat Profesjonsetikken sitt grunnlag 08/05 Aamodt, Per Olaf Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics

19 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 19 09/05 Abrahamsen, Bente Female professionals' participation in the labour market 10/05 Brusling, Christer Professional ethics in teacher education: students expectations and experiences 11/05 Dæhlen, Marianne Nurses Job Values in the Transition from School to Work 12/05 Raaen, Finn Daniel Sannhet, frimodighet og profesjonalitet En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet Parrhesia 13/05 Raaen, Finn Daniel Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: Som man roper i skogen, får man svar 14/05 Brusling, Christer Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? 15/05 Abrahamsen, Bente Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 16/05 Wiborg, Øyvind Profesjonsidentitet i arbeidsmarkedet en skisse for studie av forpliktelse, lojalitet og motivasjon overfor arbeidsorganisasjon og profesjon Konferansebidrag og faglige presentasjoner Abrahamsen, Bente Brusling, Christer Dahle, Rannveig Velferdsstatens yrker - rekruttering, motivasjon og yrkeskarrierer [Populærvitenskapelig foredrag] Presentasjon av SPS 2005 Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? [Vitenskapelig foredrag] OECD "Teachers matter"; Det lille i det store; om detaljer og overraskelser i forskning [Vitenskapelig foredrag] Symposium i anledning professor Jan Trosts 70-årsdag;

20 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 20 Dæhlen, Marianne Heggen, Kåre Molander, Anders Nortvedt, Per Gendered Implications of the Relationships between Professionals and the New Public Management Reforms [Paper uten foredrag] European Sociological Association (ESA); Shifting boundaries and negotiations on knowledge [Vitenskapelig foredrag] Årskonferanse; Stability in job values among adults: A longitudinal study of the impact of early work socialization on professionals job values [Vitenskapelig foredrag] Conference Varieties of Capitalism Institutions, Culture and Patterns of Stratification; Fagkunnskap og profesjonell identitet [Vitenskapelig foredrag] Nasjonal konferanse for norsk lærarutdanning; Profesjonell identitet og fagkunnskap [Vitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Oslo; Ungdom i det postindustrielle Norge [Populærvitenskapelig foredrag] Seminar, Jobb & utdanning; Diskursteori og postnasjonalt demokrati Doktorgradskurs; Arena, UiO, Sammen med E-O Eriksen og J- E Fossum Offentlig fornuftsbruk og demokratiske dyder [Vitenskapelig foredrag] Seminar i anledning Holbergprisen til Jürgen Habermas 2005, Zwischen Naturalismus und Religion Seminar i anledning Holberg-prisen til J Habermas Seks seminarer sammen med Gunnar Skirbekk, Universitetet i Bergen, Demokrati, kultur og utdanning Fagseminar for medlemmer av staben ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitet i Bergen, Etikk og prioritering i sykepleien [Populærvitenskapelig foredrag] Sykepleiekongressen 2005 Etikk og vitenskapsteori for helsefag [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Etiske problemstillinger i rehabilitering [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005

21 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 21 Smeby, Jens-Christian Smeby, Jens-Christian; Vågan, André Terum, Lars Inge Forskningsetikk [Vitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Klinisk medisinsk etikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Medisinsk etikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Moral realism and ethical particularism [Vitenskapelig foredrag] 20 th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care; Nærhetsetikk [Vitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Omsorgsetikk [Populærvitenskapelig foredrag] Undervisning 2005 Prioritering i eldreomsorg [Populærvitenskapelig foredrag] Workshop 2005 Prioriteringer i helsesektoren [Populærvitenskapelig foredrag] Videreutdanning i sykepleie 2005 Prioriteringer i rehabilitering [Populærvitenskapelig foredrag] Seminar 2005 Sensibilitet og refleksjon [Vitenskapelig foredrag] Seminar; Development of knowledge among beginning professionals [Vitenskapelig foredrag] European Conference on Educational Research; From education to work - beginning nurses and physicians [Vitenskapelig foredrag] The 37th World Congress of the International Institute of Sociology; Hva betyr råvarene for sluttproduktet? Om studentrekruttering og profesjonskvalifisering [Populærvitenskapelig foredrag] Lederkonferansen 2005 Studiekvalitet og studietilfredshet [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Bergen; Studiekvalitet [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Høgskolen i Volda; Profesjonsstudier som forskningsfelt [Populærvitenskapelig foredrag] Fagdag ved Universitetet i Stavanger;

22 Årsmelding 2005 ~ Senter for profesjonsstudier ~ 22 Tveit, Bodil Vågan, André Vågan, André; Smeby, Jens-Christian Profesjonskvalifisering - utfordringer for sykepleierutdanningen [Vitenskapelig foredrag] Sykepleierkongressen 2005; Norsk Sykepleierforbund, Lillestrøm; Sykepleie som motprofesjon - konsekvenser og utfordringer i møte med økonomisk styringslogikk [Paper uten foredrag] Forskerkurs i profesjonsteori 2005 Utdanningsfortellinger som empirisk materiale - narrativ forskning i hermeneutisk tradisjon [Paper uten foredrag] Narrativ analysis 2005 Kjønn og pasientkommunikasjon Turnuslegers syn på egne kommunikasjonsferdigheter Oppslag til forskningsspørmål [Paper uten foredrag] 2005 Narrativer og medisin - noen sosialkonstruktivistiske gråsoner [Paper uten foredrag] 2005 New Professional Identities? An analysis of medical students' essays [Paper uten foredrag] Forskningsseminar 2005 Professionalism in medical school - new professional identities? [Vitenskapelig foredrag] 7th ESA-conference: "Rethinking Inequalities"; From education to work - beginning nurses and physicians [Vitenskapelig foredrag] Forskningsseminar 2005 Oversettelsesarbeid Molander, Anders John Rawls, Vad rättvisan kräver? Grunddrag i politisk liberalism Göteborg: Daidalos 2005 ISBN s Mediebidrag Abrahamsen, Bente Utdanner seg til deltid Aftenposten [Avis] Nortvedt, Per Hvem skal bestemme? Oslo [Avis] * * * * *

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Sosialforsk. Årsberetning 2009

Sosialforsk. Årsberetning 2009 Sosialforsk Årsberetning 2009 SOSIALFORSK 2010 Innholdet i denne årsberetningen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Profesjonsutdanninger i endring

Profesjonsutdanninger i endring Profesjonsutdanninger i endring Per Olaf Aamodt og Lars Inge Terum De statlige høgskolene har de siste ti årene vært igjennom betydelige forandringer (Kyvik 2002, Gammelsæter, 2002, Michelsen og Halvorsen

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag Noe for deg? sammendrag Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til

Detaljer

Å RSMELDING 2013. Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14

Å RSMELDING 2013. Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14 Å RSMELDING 2013 Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 RAPPORT 2000:1 Nettversjon Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000 ISF 2000 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-261-2

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2009 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett

Detaljer

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2011 Reidun Førde, professor i 100 % stilling, faglig og administrativt hovedansvar for kliniske

Detaljer

TEACHERS AND NURSES REALISATION OF JOB VALUES

TEACHERS AND NURSES REALISATION OF JOB VALUES TEACHERS AND NURSES REALISATION OF JOB VALUES Joakim Caspersen Senter for profesjonsstudier ~ Centre for the Study of Professions Høgskolen i Oslo ~ Oslo University College Working paper no. 02/2006 www.hio.no/sps

Detaljer

Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2010 Reidun Førde, professor med faglig og administrativ hovedansvar for kliniske etikk-komiteer

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING 12.02.2007 Side 1 av 23 ÅRSMELDING 2006 1 12.02.2007 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005 RAPPORT 2006:1 Årsmelding 2005 ISF 2006 Rapport 2006:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 82-7763-221-5 ISSN: 0333-3671 Materialet

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Årsrapport 2006 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Arbeidsnotat 7/2012 Kandidatundersøkelsen design utviklingsmuligheter

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig Direktøren har ordet Fremad i alle retninger? Instituttsektoren har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk empirisk forskning innenfor en rekke felt, og sektorens bidrag til teoriutviklingen i de

Detaljer

Studieplan for Master i sosialt arbeid

Studieplan for Master i sosialt arbeid Studieplan for Master i sosialt arbeid 120 studiepoeng Studieåret 2008-2009 Master Programme in Social Work Degree: Master of Social Work Avdeling for samfunnsfag Høgskolen i Oslo Godkjent av Høgskolestyret

Detaljer