Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

2 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 2/29 BAKGRUNN Høgskolen i Oslo (HiO), landets største statlige høgskole, har syv avdelinger med 36 grunnutdanninger på bachelornivå og 13 masterstudier. I tillegg har HiO et doktorgradsprogram i profesjonsstudier. Profesjonsstudier er et av fire satsingsområder. I 1996 vedtok styret ved høgskolen å etablere et Senter for profesjonsstudier (SPS). Formålet med senteret er: Å utvikle kunnskap og teori om profesjonskvalifisering, om de yrkesfelter og de yrkesroller høgskolen utdanner til samt om deres forhold til samfunnet og samfunnsutviklingen. Senter for profesjonsstudier ble formelt åpnet høsten Senter for Profesjonsstudier (SPS) Høgskolen i Oslo Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 40, 4. etg. Tlf

3 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 3/29 INNHOLD FORORD 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING 5 SENTERETS ØKONOMI 7 FORSKNING 7 PUBLIKASJONER, FAGLIG PRESENTASJON 17 UTDANNING 25 FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 28

4 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 4/29 FORORD Arbeidet med boken Profesjonsstudier har i 2007 preget SPS-miljøet. Boken, som består av 25 kapitler, er et kjempeløft for et lite og ferskt forskningsmiljø. Av 23 forfattere er det bare 8 som ikke jobber, eller har jobbet ved SPS. Med denne boken blir profesjonsstudier som forskningsfelt konkretisert og tydeliggjort. Initiativtakeren og den store drivkraften i prosjektet har vært Anders Molander. Boken skal etter planen lanseres i mars Det er nå knapt tre og et halvt år siden Ph.d.-programmet i profesjonsstudier ble godkjent. Interessen for programmet har vært stor. Fra vi startet å tilby forskerkurs i 2001 har det blitt arrangert 24 forskerkurs, der praktisk talt alle har vært mer enn fulltegnet. I tillegg til stipendiater på vårt eget doktorgradsprogram har hovedtyngden av deltakerne kommet fra programmer ved universitetene i Norge, men det har også vært stipendiater fra Sverige og Danmark. Evalueringene av kursene har vært meget gode, noe som også bidrar til å gjøre forskningsmiljøet ved SPS kjent på en positiv måte i universitets- og høgskolesektoren. Det er nå tatt opp 19 stipendiater på doktorgradsprogrammet der knapt halvparten er knyttet til SPS og de andre har arbeidsplass ved avdelingene ved HiO. Vi merker nå økt interesse og etterspørsel fra de andre høgskolene, og de første eksterne stipendiatene vil ventelig bli tatt opp i I senterets strategiplan for er det nedfelt en ambisjon om å arrangere en årlig SPSkonferanse. Formålet med konferansen skal være å styrke kontakten med høgskolene, profesjonsforbund, departementer mv. Konferansen skal være et årlig møtested den første torsdagen i desember der det inviteres til debatt om sentrale spørsmål innen profesjonsstudier. SPS-konferansen 2007 hadde tittelen: Profesjonsutøvelse hvordan kan vi vite at det profesjonsutøvere gjør virker? Det var debatten knyttet til evidensbasert praksis som stod sentralt. Innledere og kommentatorer var dels fra SPS og dels eksternt inviterte. Interessen for konferansen var meget god, og ved 200 påmeldte måtte vi av plassmessige hensyn stenge påmeldingen. Senteret legger stor vekt på å skape åpne møtesteder for faglig debatt. GrimenSeminaret og ForkostSlag, ledet av henholdsvis professor Harald Grimen og professor Rune Slagstad, hadde jevnlige arrangementer gjennom Like før 2007 ebbet ut var SPS vertskap for et seminar med professor Jon Elster. Bakgrunn og utgangspunkt var Elsters siste bok Explaining social behavior. I seminaret, som ble ledet av professor Rune Slagstad, kom fire av senterets forskere, samt tre eksternt inviterte, med kommentarer til boken. Interessen for alle arrangementene har vært stor. Oslo, februar, 2008 Lars Inge Terum Professor - senterleder

5 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 5/29 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING ORGANISASJONSSTRUKTUR Ledelse I 2006 ble det foretatt endringer i ledelsen ved SPS. Som del av ordinær stilling ble det etablert tre koordinatorer, som handler på delegasjon fra senterleder på avgrensede områder. Ledergruppen har i 2007 bestått av: Senterleder: Lars Inge Terum Forskningskoordinator: Jens-Christian Smeby Administrasjonskoordinator: Vigdis Berger Utdanningskoordinator: Christer Brusling og Anders Molander (fra ) Jens-Christian Smeby er stedfortreder for senterleder. Nåværende organisering av ledelsen er et forsøk og gjelder frem til juli MEDARBEIDERE I løpet av 2007 var 42 personer knyttet til SPS. Kompetansen ved senteret øker 15 personer har doktorgrad. Dette er en mer enn i Av de tilsatte hadde 11 kompetanse som professor og det var tilsatt 11 Ph.D.-stipendiater. Faste stillinger utgjorde 10 årsverk og midlertidige stillinger var i all hovedsak bistillinger. Faste stillinger Forskere: Bente Abrahamsen, seniorforsker Christer Brusling, professor, pedagog (emeritus fra ) Harald Grimen, professor, filosof Håvard Helland, førsteamanuensis, sosiolog (fra ) Anders Molander, førsteamanuensis, sosiolog Finn Daniel Raaen, seniorforsker, pedagog Rune Slagstad, professor, samfunnsviter Jens-Christian Smeby, professor, sosiolog Lars Inge Terum, professor, samfunnsviter

6 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 6/29 Administrasjon: Vigdis Berger, seniorrådgiver, pedagog Cathrine Magelssen, førstekonsulent, sosialantropolog (permisjon fra ) Gunda Ruud, førstekonsulent, ressursøkonom Midlertidige stillinger Erik Oddvar Eriksen, samfunnsviter, professor II Kåre Heggen, pedagog, professor II Arne Mastekaasa, sosiolog, professor II Elaine Munthe, førsteamanuensis II Per Nortvedt, sykepleier, professor II (til ) Frøydis Oma Ohnstad, høgskolelektor M. Helge Rønnestad, psykolog, professor II Kari Anne Holte, sosiolog, seniorforsker II Per Olaf Aamodt, sosiolog, seniorforsker II Mari Johansen, journalist, førstekonsulent (vikar adm. fra ) Mari Wigum Frøseth, sosiolog, vitenskaplig assistent (til ) Mari Lande With, sosiolog, vitenskapelig assistent (fra ) Ph.D. - stipendiater Joakim Caspersen, sosiolog Marianne Dæhlen, sosiolog (til ) Asgeir S. Eriksen, statsviter Ida Katrine Riksåsen Hatlevik, pedagog (fra ) Hilde Karlsen, sosiolog Anne Cecilie Larsen, psykolog (fra ) Marita Nordhaug, sykepleier (fra ) Pål Nygaard, historiker (fra ) Bodil Tveit, sykepleier / helsefag (til ) Jorunn Vindegg, sosialarbeider André Vågan, sosialantropolog Andre Bente Blaker, masterstipend Christine Dancke, masterstipend Ester Fremstad, prekvalifiseringsstipend (permisjon fra ) Tora Frøseth, pedagogikk, masterstipend (fra til ) Julie Anita Godager, masterstipend Velaug Hobbelstad Sælid, vikar administrasjonen Sigrid Holm, sosiologi, masterstipend Mari Lande With, sosiologi, masterstipend (til )

7 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 7/29 SENTERETS ØKONOMI SPS hadde i 2007 en omsetning på 12,5 millioner kroner, hvorav bevilgningen fra HiO utgjorde 8,2 millioner kroner. Norges forskningsråd (NFR) var den største eksterne bidragsyteren. I 2007 var tilskuddet fra NFR på 3,6 millioner. FORSKNING PROSJEKTER I 2007 hadde SPS følgende prosjekter: Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer Prosjektet ledes av seniorforsker Bente Abrahamsen. Ledere av delprosjekter: Professor Arne Mastekaasa, Senter for profesjonsstudier og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo Professor Kåre Heggen, Senter for profesjonsstudier og Institutt for samfunnsfag og sosialfag ved Høgskolen i Volda. Øvrige prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Kari Anne Holte, International Research Institute of Stavanger (IRIS), forsker Malin Josephson, Universitetet i Uppsala, Sverige, forskningsleder Marjukka Laine, Finish Institute of Occupational Health, Turku, Finland, doktogradsstipendiat Hilde Karlsen, Senter for profesjonsstudier. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er en komparativ studie av de som rekrutteres til og arbeider i velferdsstatens yrker. Målsettingen er å belyse i hvilken grad velferdsstatens yrker rekrutterer personer med de kvalifikasjoner og den motivasjon som trengs, i hvilken grad utdanningen sikrer at studentene får nødvendig kunnskap og ferdigheter og i hvilken grad de blir vedlikeholdt og utviklet gjennom yrkespraksis. Prosjektet består av tre delprosjekter: Delprosjekt 1 Motivasjon ledes av Arne Mastekaasa og belyser hvordan motivasjon og engasjement for yrket utvikles gjennom utdanning og i arbeidslivet og hvordan motivasjon kan forstås ut fra ansattes arbeidssituasjon.

8 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 8/29 Delprosjekt 2 Profesjonskvalifisering ledes av Kåre Heggen og belyser profesjonskvalifiseringen i grunnutdanningen, på arbeidsplassen og innenfor videre- og etterutdanning og hvordan utøverne håndterer motsetninger og endringer i profesjonens kunnskapsgrunnlag og kompetanse. Delprosjekt 3 Yrkeskarrierer ledes av Bente Abrahamsen og belyser yrkesforskjeller i utøvernes yrkeskarrierer og det vil utvikles kunnskap om forhold som påvirker utøvernes arbeidsmarkedsadferd. Utgangspunktet for de empiriske analysene er et longitudinelt spørreskjemabasert datamateriale av to kull studenter ved et stort antall forskjellige høgskoleutdanninger (StudData). I tillegg benyttes et datamateriale fra Next-studien, en EU-finansiert tversnittsundersøkelse som er gjennomført i 10 europeiske land. Skjønn, tillit og likebehandling Prosjektet ledes av professor Erik Oddvar Eriksen. Prosjektmedarbeidere: Førsteamanuensis Anders Molander, Professor Harald Grimen. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Når velferdsstatens frontlinjebyråkrater har stort rom for skjønn, blir det nærmest umulig å holde dem ansvarlig. Spørsmålet er hvordan de profesjonelle fatter beslutninger og hvordan de kan rekke fram til avgjørelser som er riktige eller rettferdige. Dette skal undersøkes 1) gjennom en teoretisk analyse av skjønnets normative status. Hvordan er det mulig å håndtere dilemmaet med at skjønn anvendes samtidig som avgjørelsene skal være riktige? 2) Gjennom studier av hvordan frontlinjebyråkrater implementerer rettighetsbaserte ordninger. Utgangspunktet er at velferdsstatens legitimitet er avhengig av at det eksisterer et tillitsforhold mellom den profesjonelle og samfunnet og at dette trues av vilkårlig skjønnsbruk. Nyutdannede læreres mestring av yrket: om kvalifisering i høgskole og grunnskole Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Ledere av delprosjekter: Professor Peder Haug, Avd. for lærerutdanningen, Høgskolen i Volda, Førsteamanuensis Elaine Munthe, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, Seniorforsker Finn Daniel Raaen, Senter for profesjonsstudier Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger kommune; Rektor Grete Kvalheim, Disen barneskole, Oslo kommune; Rektor John Kristoffersen, Østersund ungdomsskole, Fet kommune. Øvrige prosjektmedarbeidere: Forsker I Per Olaf Aamodt, SPS; professor Jens-Christian Smeby, SPS; professor Christer Brusling, SPS; doktorgradsstipendiat Frøydis Oma Ohnstad, avd. lærerutdanning, Høgskolen i Oslo; universitetslektor og doktorgradsstipendiat Sissel Østrem, Institutt for

9 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 9/29 allmennlærer-utdanning og spesialpedagogikk (IAS), Universitetet i Stavanger; førstelektor Brit Hanssen, IAS, Universitetet i Stavanger; doktorgradstipendiat Joakim Caspersen, SPS, Masterstudenter. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med prosjektet er tredelt: å studere nyutdannedes mestring av læreryrket i relasjon til innholdet i lærerutdanningen og i relasjon til utfordringer i praksisfeltet å utvikle tilnærmingsmåter for å undersøke om det er likheter og ulikheter i lærerutdanningens og grunnskolens måte å forstå og praktisere didaktiske, fagmessige og profesjonsmessige forhold knyttet til læreryrket. å utvikle FoU-nettverk på tvers av lærerutdanningsinstitusjoner som har kvalifisering av lærere som tema. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter: Kunnskaps- og profesjonsretting i lærerutdanningen, ledes av Peder Haug Betingelser for nyutdannede læreres mestring av yrket, ledes av Elaine Munthe Nyutdannede læreres mestring av yrket i møtet med grunnskolen, ledes av Finn Daniel Raaen Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere i yrkesfeltet Prosjektet ledes av professor Jens-Christian Smeby Prosjektmedarbeidere: Doktorgradsstipendiat Joakim Caspersen Seniorforsker II Per Olaf Aamodt Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norsk Sykepleierforbund En tidligere studie viser at det særlig er på området praktisk kompetanse at sykepleierne opplever et kompetansegap mellom utdanningen og de krav de stilles overfor i arbeidet. De rapporterer om manglende evne til å arbeide under press og til å arbeide selvstendig. Prosjektet skal se nærmere på den læring og kvalifisering som skjer når nyutdannede møter yrkesfeltet. Dette er en side ved kvalifiseringen av sykepleiere som idligere er viet liten oppmerksomhet og som det er viktig å belyse på en systematisk måte. Studien skal baseres på kvantitative data og vil omfatte nyutdannede sykepleiere som arbeider i et bredt spekter av institusjoner.

10 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 10/29 StudData database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Det faglige og administrative ansvaret for StudData ved SPS har professor Jens-Christian Smeby og seniorrådgiver/koordinator Vigdis Berger. Prosjektperiode: Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og Høgskolen i Oslo. StudData er ein database som skal gje grunnlag for panel- og forløpsstudiar. Det er ei større og langsiktig satsing som omfattar alle profesjonsutdanningane ved Høgskolen i Oslo, og utvalde utdanningar ved elleve andre høgskolar og universitet. Profesjonalisering er et av dei mest karakteristiske kjenneteikna ved framveksten av det moderne samfunn. Samfunnet i dag er vanskeleg å forstå om vi ikkje har kunnskap om den rolle profesjonar som t.d. legar, sjukepleiarar, ingeniørar, lærarar og sosionomar spelar. Gjennom arbeidet sitt medverkar profesjonane til å identifisere og definere problem, og til å peike på korleis dei kan løysast. Dei set normer og standardar på mange områder, - ofte basert på implisitte førestillingar om kva som er normalt, sundt og godt. På denne måten påverkar dei ikkje berre livet til den enkelte, men og sjølve meiningsdanninga i samfunnet. Kvalifiseringa til desse yrka skjer gjennom høgre utdanning. Studieplassar har vore eit knapt gode, og ei viktig drivkraft bak konkurransen om studieplassar har vore ønsket om å kvalifisere seg til bestemte yrke og arbeidsoppgåver. Ungdom låner store summar for å studere, og fellesskapet brukar store summar på å drifte høgskolane - alt ut frå tanken om at desse utdanningane er viktige for framtidig yrkesutøving. Samstundes finst lite systematisk kunnskap om samanhengen mellom rekruttering til desse yrka, utdanningssosialisering og yrkesutøving. Studier av profesjonell yrkesutøvelse/strategisk høgskoleprogram Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Dette prosjektet er like mye et program som et prosjekt. Det skal bidra til kompetanseoppbygging i profesjonsforsking. Midlene går således til studier av profesjoner og dels til kvalifiseringsstipendier. På den ene siden er det gjort studier av rekrutteringen til sykepleien og tilfredsheten med sykepleierutdanningen og på den annen side bidrar prosjektet til å finansiere ett postdoktorstipend, to prekvalifiseringsstipend (á 6 mnd), ett doktorgradsstipend og ett studentstipend hvor journalisters profesjonssosialisering studeres. Både postdoktorstipendet og doktorgradsstipendet brukes til studier av profesjonskvalifisering. Profesjonsstudier et bokprosjekt Redaktører: Seniorforsker Anders Molander og professor Lars Inge Terum. Boka blir utgitt på Universitetsforlaget våren 2008.

11 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 11/29 Boka gir en oversikt over sentrale emner/problemstillinger innen feltet profesjonsstudier. Boka består av 25 kapitler og har 23 forfattere. Profesjonsetisk nettverk Prosjektet ledes av Harald Grimen (til 11.07) / Jorunn Vindegg (fra 11.07) Prosjektperiode: Nettverket ble i 2007 finansiert av: Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Bodø, Norges Handelsehøgskole. Profesjonsetisk nettverk er et nasjonalt nettverk for alle som er opptatt av profesjonsetiske spørsmål. Prosjektet ledes av et arbeidsutvalg med syv medlemmer fra ulike profesjonsetiske fagområder. Leder for nettverkets arbeidsutvalg i perioden sommeren 2007 var professor Berit S. Brinchmann, Høgskolen i Bodø. Ved utgangen av 2007 hadde nettverket 112 deltakere, det er 24 flere enn ved utgangen av Formålet med nettverket er å skape kontakt mellom personer som arbeider med profesjonsetikk og bidra til å utvikle pedagogisk og forskningsmessig kompetanse på feltet. Nettverkets årlige profesjonsetiske workshop ble arrangert av Etikknettverket ved Høgskolen i Bodø med hovedtema: Etikk, samfunn og livskvalitet. I tillegg ble det arrangert to halvdagsseminarer: Om næringslivsetikk ved Handelshøgskolen i Bergen 2.mars, og i Trondheim 19.november: Etikk i praksis - lansering av et nytt vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Nettverket drifter egne nettsider. HiO studenten Prosjektet ledes av professor Jens-Christian Smeby Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Studieseksjonen, Høgskolen I Oslo Senter for profesjonsstudier har inngått kontrakt med Studieseksjonen om gjennomføring av tre prosjekter med utgangspunkt i StudData Førsteår studenten, Tilbakeblikk på utdanning og

12 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 12/29 Avgangsstudenten. Hvert av prosjektene skal munne ut i en rapport og seminar for avdelingene ved HiO hvor resultater fra rapportene presenteres. Delprosjekt I Førsteårsstudenten - ble avsluttet i Delprosjekt II Tilbakeblikk på utdanning ble avsluttet i Delprosjekt III - Tredjeårsstudenten. ProLearn Profesjonslæring i endring Hovedprosjektet ledes av professor Karen Jensen, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektleder ved Senter for profesjonsstudier er Jens Christian Smedby. Prosjektmedarbeidere: Professor Leif Lahn, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Postdoktor Monika Nerland, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Professor Kirsti Klette, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Professor Monika Rudberg, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat Pål Fugelli, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet studerer hvordan profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører holder seg à jour med utviklingen innen eget fagfelt. De yrkesgruppene som studeres er valgt både fordi de er like og ulike. De er like med hensyn til utdanningsnivå, men representerer ulike kunnskapstradisjoner. Mens revisorene har formaliserte krav om oppdatering, og organisert veiledning er vanlig i helsesektoren - finner man ikke en tilsvarende systematikk i opplæringen av lærere og dataingeniører. Hensikten med prosjektet er todelt. For den første skal det utvikle en teoretisk forståelse av kunnskapsproduksjon og læring i en profesjonssammenheng. Begrepet læringsbaner har stått sentralt i dette arbeidet. For det andre er det lagt opp til en longitudinell studie av utdannings- og yrkesløp for de fire gruppene. Prosjektet benytter seg av både kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative undersøkelsen baserer seg på StudData som driftes av Senter for profesjonsstudier.

13 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 13/29 DOKORGRADSPROSJEKTER VED SPS Læreres kunnskapsbaner fra utdanning til arbeid Joakim Caspersen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Formålet med prosjektet er å undersøke lærerstudenters forståelse av viktig kunnskap i læreryrket og utviklingen av denne forståelsen over tid. Avhandlingen har både et longitudinelt og komparativt design, ved at individer følges tid og ved at allmennlærerstudenter sammenlignes med andre profesjonsstudenter. StudData utgjør en sentral del av datagrunnlaget. Jobbverdier blant profesjonsstudenter og profesjonsutøvere Marianne Dæhlen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet bygger på en antagelse om at verdier er viktig i valg av utdanning og yrke ved at verdier selekterer folk inn i ulike karrierer. Videre legges det vekt på at jobbverdier tilpasses muligheter og begrensninger i ens omgivelser. Avhandlingens overordnede problemstilling kan formuleres på følgende måte: Hvilke jobbverdier er sentrale for profesjonsstudentene og profesjonsutøverne og når dannes de? Danner studentenes jobbverdier allerede et mønster ved studiestart eller foregår det en tilpasning til de muligheter og begrensninger som den aktuelle utdanningen leder til? Prosjektet er basert på StudData og har både et komparativt og longitudinelt design. Tillit og kommunikativ handling. Fostrer Fylkesnemnda tillit? Asgeir Stenberg Eriksen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet tar sikte på å finne ut om Fylkesnemnda for sosiale saker, en institusjon som avspeiler mange av de operative kravene som utledes fra diskursteorien, er en institusjon som fostrer tillit. Prosjektet er hovedsaklig teoretisk, men med et åpenbart empirisk siktemål med å gi en analyse av Fylkesnemndas og liknende institusjoners evne til å fostre tillit. Den empiriske biten går på å analysere det juridiske rammeverket fordi det er dette som er bærebjelken i det institusjonelle designet.

14 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 14/29 Betydning ved kvalitetsaspekter ved utdanningen for læringsutbytte og senere profesjonsutøvelse Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet er av kvantitativ art og skal bruke StudData, som gir både bakgrunnsdata og oppfølgingsdata. Prosjektet vil kunne gi innspill til hvilke kvalitetsaspekter ved høgskoleutdanningene og praksisopplæringen, som det er særlig viktig å ta hensyn til når en ønsker å forbedre utdanningene, slik at gapet mellom teori og praksis kan minskes, og være med å belyse hvilken kompetanse som muligens best tilegnes i yrkeslivet. Kjønnsutypiske studie- og profesjonsvalg blant menn Hilde Karlsen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å undersøke på hvilke måter menn som har valgt profesjonsutdanninger/profesjoner der kvinner er og tradisjonelt har vært i flertall, skiller seg fra kvinner som har valgt det samme. Bakgrunnen er at det norske samfunn til forskjell fra en del andre europeiske land, er preget av høy, men særdeles kjønnssegregert sysselsetting. Særlig sterk fremtrer denne skjevheten i kjønnssammensetningen i de omsorgsrelaterte profesjonene, som eksempelvis sykepleie og sosialt arbeid. Prosjektet er basert på StudData. Utbrenthet i relasjonsorienterte profesjoner Anne Cecilie Larsen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet ligger innenfor feltet profesjonell utvikling, yrkesrelaterte belastninger, helse og utbrenthet. Målet vil være å få en større forståelse av arbeidsrelaterte belastninger innen de såkalt relasjonsorienterte profesjonene. I dette datamaterialet vil det være profesjoner innen helsefag (sykepleiere, fysioterapeuter), sosialfag (sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere) og

15 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 15/29 utdanningsfag (lærere, førskolelærere). Det primære analytiske perspektivet vil være utbrenthet, og fokus vil være på hvordan individfaktorer, situasjonelle forhold, og samspillet mellom disse er relatert til utbrenthet. Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care Marita Nordhaug Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo This project will carry out a theoretical study of the normative challenges of an ethics of care in a health care context. The principal focuses of the study are the normative value of professional relationships, the principle of partiality, and the conflict between partiality and distributive justice. The project is based on the assumption that health care prioritisations raise substantially ethical dilemmas between an ethics of care and an ethics of justice. The moral values of equality and distributive justice are highly emphasised in health care services in general, as are the ethical ideal of individual concern and attention. There is a growing tendency in today s health care that qualified attention to the individual patient suffers and amplifies an imbalance between concerns of relational and individual care and concerns of distributive justice. This is an ethical problem because conflicting moral claims impinge the health care worker in daily practice. Norske ingeniører og profesjonalisering Pål Nygaard Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Årene ble preget av en relativt stabil økonomisk vekst og en enorm økning i materiell levestandard i Norge. En yrkesgruppe som er uløselig knyttet til etterkrigstidens velstandsutvikling er ingeniører. Med en form for anvendt vitenskap sto ingeniørene bak de materielle og teknologiske omveltningene som vi i dag nyter godt av. Med denne avhandlingen vil jeg skape forståelse av de norske ingeniørene som yrkesgruppe. Jeg ønsker å analysere dynamikk mellom utviklingen i ingeniørarbeidet og dets organisering, ingeniørenes selvforståelse og gruppestrategier.

16 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 16/29 Ny ungdom i gammelt yrke Bodil Tveit Prosjektperiode: Tveit disputerte 15. Februar Prosjektet er finansiert av Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse for hva som motiverer unge mennesker i det senmoderne samfunn til å velge å utdanne seg til sykepleiere og hvordan sykepleieidentitet og motivasjon utvikles gjennom utdanningen. Hovedfokus ligger på den diakonale tradisjonen, mens empiri fra den statlige tradisjonen primært brukes som komparasjon. Prosjektet er basert på dybdeintervjuer med 15 sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole på tre forskjelling tidspunkt i løpet av utdanningen. Kunnskapsdanning i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse Jorunn Vindegg Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å bringe fram mer viten om hvordan profesjonelle forholder seg til kunnskap og hvordan kunnskap inngår i utviklingen av profesjonalitet og den praktiske handlingskompetansen. Dette er sentralt både for innholdet i høyere utdanning og for å tilrettelegge for faglig utvikling i praksisfeltene. Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer med 18 sosialarbeidere og barn og foreldre i tre kommunale barneverntjenester. Utvalget trekkes fra barnevernssaker der barna er mellom 8 og 12 år og der det er iverksatt henholdsvis hjelpetiltak og omsorgstiltak i medhold av barnevernlovens 4-4 og 4-12 i løpet av Leger i emning om profesjonsidentitet blant medisinstudenter André Vågan Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd Prosjektet er en kvalitativ studie av identitetskonstruksjon blant medisinstudenter på medisinutdanningen i Oslo. Den overordnede problemstillingen er hva som bidrar til, og hvordan profesjonsidentitet utvikles tidlig i medisinstudiet. Det fokuseres på studentenes første møte med sykdom og pasienter i tre ulike eksponeringer: møter og samtaler med pasienter i kliniske situasjoner, disseksjonsundervisning og kommunikasjonstrening. Datamaterialet er basert på kvalitative intervjuer og deltagende observasjon av studenter fra de begynte på medisinutdanningen og to år frem i tid.

17 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 17/29 PUBLIKASJONER OG FAGLIG PRESENTASJON SPS hadde en positiv vekst i det totale antall publikasjoner i 2007 i forhold til 2006, særlig i konferansebidrag og tidsskriftpublikasjoner har produktiviteten økt: Kategori Bok Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport Oversettelsesarbeide SPS arbeidsnotat Konferansebidrag og faglig presentasjon Mediebidrag SUM Bøker Brusling, Christer; Strömqvist, Göran. Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s. Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre. Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN s. Grimen, Harald; Gilje, Nils; Gilje, Nils. Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s. Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal. Teachers learning in communities.. Rotterdam: Sense Publishers ISBN s.

18 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 18/29 Tidsskriftspublikasjoner Abrahamsen, Bente. Female professionals'working hours in the welfare state services. Ergonomia IJE&HF 2007;29(3-4): Dæhlen, Marianne. Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work.. Journal of Education and Work 2007: Grimen, Harald. Konstruktivismen under kritikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007(1-2): Grimen, Harald. Svak vurdering og ønske av andre orden. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007(3):5-36 Nerdrum, Per; Rustøen, Tone; Rønnestad, Michael Helge. Studenters psykiske helsebelastninger: omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007;4(2): Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar; Slettebø, Åshild; Halvorsen, Kristin; Nordhaug, Marita; Andersen, Berit. For gammel og syk? Prioriteringer av helsetjenester til eldre.. Demens og alderspsykiatri 2007;11(1):38-41 Slagstad, Rune. - Ikke mye 68-energi. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Student-populisme. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. aftenposten. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Aftenpostens pinlige arroganse. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Arkitektur/retur. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Debatt og dissens. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Den konforme dissident. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Den moralske vinner. Dagbladet 2007 Slagstad, Rune. Det nye profesjonsuniversitetet. Morgenbladet 2007 Slagstad, Rune. En del elementære emner. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Filosofipolitiet. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Filosofipolitiet rider igjen. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Politisk lederskap?. klassekampen 2007

19 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 19/29 Slagstad, Rune. Sto ikke for SV-politikk. Om forskningsminister Tora Aasland. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. SV må handle raskt. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Tilfellet Føllesdal. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. To redaktører - én avis?. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune; Kierulf, Anine. Ammetåketale. Aftenposten 2007 Smeby, Jens-Christian. Bør undervisingen ved høyskolene være forskningsbasert?. SPS-kronikken 2007(1) Smeby, Jens-Christian. Connecting to professional knowledge. Studies in Higher Education 2007;32 Rapporter/avhandlinger Caspersen, Joakim. Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere -en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet. Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. HIO-notat 2007 ; 1 Heggen, Kåre; Vik, Lars Jørgen. Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse - Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. HiO-rapport 2007 ; 8 Raaen, Finn Daniel. Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter?: En analytisk tilnærming. Senter for profesjonsstudier: Høgskolen i Oslo s. Raaen, Finn Daniel. Prosjektbeskrivelse: Nyutdannede læreres kunnskap og mestring av undervisningen innenfor skolens kultur for læring - idealer og realiteter. Senter for profesjonsstudier: Høgskolen i Oslo s. Terum, Lars Inge; With, Mari Lande. KLager på økonomisk stønad. En analyse av Fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i Sosialtjenesteloven for årenew Oslo: Helsetilsynet s. With, Mari Lande. Betydningen av orientering mot arbeid for kvinners tilpasning på arbeidsmarkedet : en kvantitativ studie av nyutdannete leger og sykepleiere. Oslo: Universitetet i Oslo s.

20 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 20/29 Deler av bøker/rapporter Abrahamsen, Bente. Hva motiverer kvinner til å bli sykepleiere?. I: Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe Forlag ISBN s Brusling, Christer. Analys av lärares yrkesverksamhet som praktiskt tänkande. En nygammal metod.. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Brusling, Christer. Professionskvalificering och handledning.. I: Handledning i pedagogiskt arbete. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Brusling, Christer; Strömqvist, Göran. Förord. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Caspersen, Joakim. Aspects of professionalism Collective nursing personalised teaching?. I: In Tension between Organization and Profession Professionals in Nordic Public Service : Nordic Academic Press ISBN s Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre. Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. I: Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN Eriksen, Erik Oddvar. Democratic legitimacy - working agreement or rational consensus?.. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald. Introduction. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald. Profesjoners samfunnsoppdrag i møte med pressen. I: Pressens "Blinde flekker". Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s Grimen, Harald. Warranted Uncertainties. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte. Qualitative Research. I: Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. London: Elsevier ISBN s. Heggen, Kåre. Rammer for meistring.. I: Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN Molander, Anders; Holst, Cathrine. Justifying Freedom of Expression. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s

21 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 21/29 Munthe, Elaine. Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities.. I: Teachers learning in communities.. Rotterdam: Sense Publishers ISBN s Smeby, Jens-Christian; Vågan, André. Fra utdanning til arbeid. I: Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe Forlag ISBN s SPS arbeidsnotater Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret. Det vil typisk være paper/innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres. Kronologisk, nummerert liste refererer til SPS interne nummerering slik publikasjonen presenteres på Nr 6/2007: Munthe, E., Caspersen, J. & Riksaasen Hatlevik, I.K. (2007). Report to Eurydice: Teachers' Autonomy in Norway, Oslo University College: Center for the Study of Professions. Nr 5/2007: Raaen, Finn-Daniel (2007): Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter? Nr 4/2007: Sundli, Liv (2007): Veiledning i lærerutdanningens praksis i går, i dag og i morgen Nr 3/2007: Frøseth, Mari Wigum og Smeby, Jens-Christian (2007): Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg Nr 2/2007: Strømnes, Åsmund Lønning (2007): Lærarrolla i ulike tider Nr 1/2007: Slagstad, Rune (2007): Høyskolen som kunnskapens hus Konferansebidrag og faglige presentasjoner Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton. Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience? [Vitenskapelig foredrag]. Improving Student Learning Symposium 2007; Abrahamsen, Bente. Combination pressure in the Nordic Nursing profession [Vitenskapelig foredrag]. The 8th European Sociological Association Conference; Caspersen, Joakim. Individual and contextual characteristics in teachers professional development [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association; Caspersen, Joakim. "Three aspects of professionalism in Norwegian teaching and nursing" [Vitenskapelig foredrag]. "Professions, citizenship and the changing worlds of welfare governance";

22 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 22/29 Eriksen, Asgeir. Discourse theory and trust [Vitenskapelig foredrag]. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg [Poster]. SPS Arbeidsnotat; Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieadferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar om førsteårsstudentene 2007 Heggen, Kåre. Helse- og sosialarbeiderens rom i profesjonshuset hva er særpreget og hva er motivasjonen for yrkesvalget? [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagseminar, FO Hedmark/Oppland; Heggen, Kåre. Kan vi legitimere forsking i profesjonshøgskolen? [Populærvitenskapelig foredrag]. Avdelingsseminar, Avd. for helse- og sosialfag; Heggen, Kåre. Kunnskapsgrunnlaget for profesjonelt arbeid. [Populærvitenskapelig foredrag]. Rådsmøte 2007 Heggen, Kåre. Kvalifisering til sosialt arbeid mellom utdanning og yrke. [Populærvitenskapelig foredrag]. Rettleiarsamling; Heggen, Kåre. Social workers, teachers and nurses from college to professional work. [Vitenskapelig foredrag]. Forskningsseminar 2007 Heggen, Kåre. Ungdomsrollen i utvikling. Endringer og trender. [Vitenskapelig foredrag]. Institusjonskonferanse; Heggen, Kåre. Utjevning av sosial ulikhet. [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag om utdanning og sosial utgjevning 2007 Josephson, Malin; Holte, Kari Anne; Abrahamsen, Bente; Laine, Marjukka. Older nurses and working hours. A study of registered nurses in Sweden, Finland and Norway [Vitenskapelig foredrag]. The 7th ICOH International Conference on Health Care Worker Health; Karlsen, Hilde. Exploring men's motivations and expectations in three female dominated educations [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association; Karlsen, Hilde. Exploring men's motivations and expectations in three female dominated educations [Vitenskapelig foredrag]. Prior to ESA 8th conference: Student Workshop/Course: Conflict, Citizenship and Civil Society"; Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine. Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway [Populærvitenskapelig foredrag]. SPS arbeidsnotat 6/2007;

23 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 23/29 Raaen, Finn Daniel. Profesjonsfeltet som diskursivt system: avhengighet og autonomi, nærhet og distanse [Vitenskapelig foredrag]. Flerkulturell forståelse; Raaen, Finn Daniel. Profesjonsutdanning i akademia, utfordringer og muligheter [Vitenskapelig foredrag]. Konferanse; Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre. Professional Qualification in the Tension between Education and Work Place Learning: Teacher qualification as a case for study [Vitenskapelig foredrag]. 5th International Conference on RESEARCHING WORK AND LEARNING; Slagstad, Rune. Vitenskap og politikk [Vitenskapelig foredrag]. Medlemsmøte 2007 Smeby, Jens-Christian. Epistemic trajectories and strategies [Vitenskapelig foredrag]. The 8th Conference of the European Sociological Association; Smeby, Jens-Christian. Hva vet vi om ulike profesjoner og deres start i yrket? [Populærvitenskapelig foredrag]. Når starten er god.. Veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring; Smeby, Jens-Christian. Learning trajectories from higher education to professional practice [Vitenskapelig foredrag]. Contested Qualities of Educational Research; Smeby, Jens-Christian. Muligheter og begrensninger ved logitudinelle design - erfaringer fra StudData [Populærvitenskapelig foredrag]. På-tvers-konferansen 2007; Smeby, Jens-Christian. Profesjon og profesjonalitet [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag for lærere 2007 Smeby, Jens-Christian. Profesjonsstudier - strategi og forskningsfelt [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag for lærere Smeby, Jens-Christian. Resultater fra StudData [Populærvitenskapelig foredrag]. StudData - Kilde til kunnskap om profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar for øvingslærere 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen. [Populærvitenskapelig foredrag]. Årskonferansen: "Når utdanning møter yrke" 2007 Terum, Lars Inge. Klager på økonomisk stønad [Populærvitenskapelig foredrag]. Kommunalrettslig forum 2007

24 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 24/29 Terum, Lars Inge. Klager på økonomisk stønad [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved Rettssosiologi 2007 Terum, Lars Inge. Profesjonskvalifisering i helse- og sosialfagutdanningene - noen utfordringer. [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved Høgskolen i Molde 2007 Terum, Lars Inge. Skjønn ved tildeling av velferdsgoder [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved velferdsstudiet 2007 Terum, Lars Inge. Skjønnsutøvelse under arbeidslinjen - mer skreddersøm og mer vilkårlighet? [Populærvitenskapelig foredrag]. Torsdagsforum 2007, NAV. Vindegg, Jorunn. Barnevernarbeiderens profesjonelle utvikling. Statlig styring eller autonomi i yrkesutøvelsen? [Populærvitenskapelig foredrag]. "Hvor går barnevernet?"; Vindegg, Jorunn. Om kunnskapsbaserte praksiser og forholdet mellom teori og praksis i barnevernet [Populærvitenskapelig foredrag]. Lanseringskonferanse: Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling; Vågan, André. Discourse and identity - interactional positioning and identity formation among medical students [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association Vågan, André. "You must crawl before you can walk" - trajectories of identification among medical students in early medical professional education [Poster]. Forskningsseminar 2007

25 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 25/29 UTDANNING PH.D. PROGRAMMET Ved utgangen av 2007 var i alt 18 stipendiater tatt opp på programmet, hvorav 11 kvinner. En av stipendiatene har finansiering fra Norges forskningsråd. Antallet stipendiater som ble tatt opp i 2007 var 5. Forskerkurs SPS arrangerte sju forskerkurs i Forskerkursene går normalt over fem dager. Forskerkurs " Profesjonsteori: fortsettelseskurs med vekt på profesjonell utvikling ", Avholdt Januar. Kursansvarlig: Professor Jens Christian Smeby. Antall søkere var 15, antall deltakere 10. Forskerkurs " Profesjonsetikk ", Avholdt 29. januar - 2. Februar. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen. Antall søkere var 25, antall deltakere 21. Forskerkurs " Profesjonsteori: Fortsettelseskurs med vekt på profesjoners samfunnsmessige rolle ", Avholdt 26. februar - 1. Mars. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen og Seniorforsker Anders Molander. Antall søkere var 15, antall deltakere 11. Forskerkurs Profesjoner og organisasjoner, Avholdt April. Kursansvarlig: Professor Lennart Svensson. Antall søkere var 18, antall deltakere 16. Forskerkurs" Profesjoner og rettferdighet ". Avholdt september. Kursansvarlig: Seniorforsker Anders Molander.. Antall søkere var 25, antall deltakere 23. Forskerkurs " Profesjonsteori introduksjonskurs ". Avholdt Oktober. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen og Seniorforsker Anders Molander. Antall søkere var 30 antall deltakere 22. Forskerkurs " Vitenskapsteori og profesjonsetikk ". Avholdt November. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen. Antall søkere var 25 antall deltakere 19. Etterspørselen etter kursene vurderes som meget god. Alle kurs er evaluert gjennom diskusjon med kursdeltakerne ved kursenes avslutning og via nettbasert evalueringsskjema noen dager etter at kursene er gjennomført. Gjennomgående meget gode evalueringer. Evalueringsresultatene ble drøftet på SPS ledermøter og lagt frem for doktorgradsutvalget.

26 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 26/29 Stipendiater tilknyttet: Senter for profesjonsstudier Joakim Caspersen: "Læreres kunnskapsbaner fra utdanning til arbeid" Asgeir Stenberg Eriksen: Deliberativ tillitsreparasjon. Fylkesnemnden som eksempel" Ida Katrine Riksaasen Hatlevik: Betydning ved kvalitetsaspekter ved utdanningen for læringsutbytte og senere profesjonsutøvelse Anne Cecilie Larsen: Utbrenthet i relasjonsorienterte profesjoner Marita Nordhaug: Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care Pål Nygaard: Norske ingeniører og profesjonalisering Hilde Karlsen: "Kjønnsutypiske studie- og profesjonsvalg blant menn" Bodil Tveit: Ny ungdom i gammelt yrke Jorunn Vindegg: "Kunnskapsdanning i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse" André Vågan: Leger i emning om profesjonsidentitet blant medisinstudenter Avdeling for sykepleieutdanning Ida Baklund: "Uegnet for yrket" Jonas Debesay: "Kulturell kompetanse og omsorg" Avdeling for lærerutdanning Louis Royce Botha: "Incorporating Indigenous Knowledge Systems into South Africa s Education: an evolution of professional praxis" Brit Synnøve Steinsvik: "Læreres profesjonelle skjønn i håndtering av etnisk mangfold" Avdeling for helsefag Hanne Hagland: "Tverrprofesjonalitet i helsefagutdanninger: ideologi og praksis". Avdeling for journalist-, bibliotek og informasjonsfag Tor Arne Dahl: Bibliotekprofesjonen og World Wide Web Anita Sandberg: "Veksthus eller varehus: endres folkebibliotekenes verdifundament?" Avdeling for samfunnsfag Anita Røysum: "Sosialt arbeid og sosialarbeiderprofesjonen i nye kontekster".

27 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 27/29 Stipendiatseminar Det ble gjennomført tre stipendiatseminar med fremlegg og drøfting av prosjektbeskrivelser og artikkelutkast. Fra og med høsten 2007 ble stipendiatene oppfordret til å delta i og legge frem sine arbeider på SPS forskningsseminarer. Oppfølging av stipendiaters arbeidsforhold og fremdrift Alle stipendiater og deres veiledere leverte utfylte fremdriftsskjemaer ved slutten av vårsemesteret. Basert på analyse av rapportene gjennomførte utdanningskoordinator samtaler med alle stipendiater og noen veiledere. MASTER PROGRAMMET Masterkurs "Masterkurs i profesjonsteori", 10 stp. Kursansvarlig var førsteamanuensis Anders Molander. Kurset hadde 12 deltakere.

28 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 28/29 FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT NETTSIDER Internett er SPS viktigste kanal for allmennrettet formidling. SPS drifter egne nettsider på HiO-veven som vedlikeholdes og utbedres på kontinuerlig basis. Ved hjelp av web-analyseredskapet WebTrends Analytics går det frem at SPS har nokså nøyaktig samme antall besøkende i løpet av 2007 som året før % forandring Besøk ,06 % Gj.snittlig besøk per dag Internasjonale besøk % 10,5 % 11,5 % 8,75 % SPS NYHETSBREV SPS ga ut fire SPS Nyhetsbrev i Nyhetsbrevet er registrert med ISSN Nyhetsbrevet søker å reise debatt om profesjonsaktuelle tema via StudData-variabelen og SPS-kronikken. Nyhetsbrevet er også en kanal for informasjon om senterets nye publikasjoner, forskerkurs og andre aktiviteter. Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk til abonnenter samt at det legges ut på senterets nettsider. Ved utgangen av 2007 hadde nyhetsbrevet 635 abonnenter, det er 153 mer enn året før.

Sosialforsk. Årsberetning 2009

Sosialforsk. Årsberetning 2009 Sosialforsk Årsberetning 2009 SOSIALFORSK 2010 Innholdet i denne årsberetningen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer Forskningsaktiviteten Høgskolen i Lillehammer 1999-2000 informasjonsserien nr. 11/2000 information series no. 11/2000 ISSN 0809-1609 Inngangsportalen til landbruksskolen på Storhove ved århundreskiftet

Detaljer

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 RAPPORT 2000:1 Nettversjon Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000 ISF 2000 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss Høgskolen i Lillehammer Forskning og utviklingsarbeid 2009 juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur s, samfunn, økonomi, ledelse, juss HØGSKOLEN I LILLEHAMMER ISSN 0808-1609

Detaljer

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005 RAPPORT 2006:1 Årsmelding 2005 ISF 2006 Rapport 2006:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 82-7763-221-5 ISSN: 0333-3671 Materialet

Detaljer

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Delprosjekt under prosjektet Plain Building Plain Sailing? Jorunn

Detaljer

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Arbeidsnotat 7/2012 Kandidatundersøkelsen design utviklingsmuligheter

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-,

Detaljer

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Oddvar Førland og Olav Helge Angell Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Haraldsplass diakonale høgskole Skriftserien 1/ 2010 1 Tittel: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

FORSKNINGSaktiviteten

FORSKNINGSaktiviteten FORSKNINGSaktiviteten 2001 2002 informasjonsserien nr. 18/2002 information series no. 18/2002 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Erobring av handlingsrom

Erobring av handlingsrom Esther Hjälmhult Erobring av handlingsrom Helsesøsterstudenters læring i praksis Avhandling for graden doctor rerum politicarum Trondheim, april 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse Rapport fra arbeidsgruppen ved Diakonhjemmet Høgskole, UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse i BSV- utdanningene Laila Luteberget (leder), Terje Bruvik, Bjørg Fossestøl, Anita

Detaljer

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Hva kan vi lære av ulike tilnærminger til veiledning i sosialfaglig arbeid med vekt på profesjonelt skjønn og samtaleferdigheter? Masteroppgave i sosialfag

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer