Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

2 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 2/29 BAKGRUNN Høgskolen i Oslo (HiO), landets største statlige høgskole, har syv avdelinger med 36 grunnutdanninger på bachelornivå og 13 masterstudier. I tillegg har HiO et doktorgradsprogram i profesjonsstudier. Profesjonsstudier er et av fire satsingsområder. I 1996 vedtok styret ved høgskolen å etablere et Senter for profesjonsstudier (SPS). Formålet med senteret er: Å utvikle kunnskap og teori om profesjonskvalifisering, om de yrkesfelter og de yrkesroller høgskolen utdanner til samt om deres forhold til samfunnet og samfunnsutviklingen. Senter for profesjonsstudier ble formelt åpnet høsten Senter for Profesjonsstudier (SPS) Høgskolen i Oslo Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 40, 4. etg. Tlf

3 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 3/29 INNHOLD FORORD 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING 5 SENTERETS ØKONOMI 7 FORSKNING 7 PUBLIKASJONER, FAGLIG PRESENTASJON 17 UTDANNING 25 FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 28

4 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 4/29 FORORD Arbeidet med boken Profesjonsstudier har i 2007 preget SPS-miljøet. Boken, som består av 25 kapitler, er et kjempeløft for et lite og ferskt forskningsmiljø. Av 23 forfattere er det bare 8 som ikke jobber, eller har jobbet ved SPS. Med denne boken blir profesjonsstudier som forskningsfelt konkretisert og tydeliggjort. Initiativtakeren og den store drivkraften i prosjektet har vært Anders Molander. Boken skal etter planen lanseres i mars Det er nå knapt tre og et halvt år siden Ph.d.-programmet i profesjonsstudier ble godkjent. Interessen for programmet har vært stor. Fra vi startet å tilby forskerkurs i 2001 har det blitt arrangert 24 forskerkurs, der praktisk talt alle har vært mer enn fulltegnet. I tillegg til stipendiater på vårt eget doktorgradsprogram har hovedtyngden av deltakerne kommet fra programmer ved universitetene i Norge, men det har også vært stipendiater fra Sverige og Danmark. Evalueringene av kursene har vært meget gode, noe som også bidrar til å gjøre forskningsmiljøet ved SPS kjent på en positiv måte i universitets- og høgskolesektoren. Det er nå tatt opp 19 stipendiater på doktorgradsprogrammet der knapt halvparten er knyttet til SPS og de andre har arbeidsplass ved avdelingene ved HiO. Vi merker nå økt interesse og etterspørsel fra de andre høgskolene, og de første eksterne stipendiatene vil ventelig bli tatt opp i I senterets strategiplan for er det nedfelt en ambisjon om å arrangere en årlig SPSkonferanse. Formålet med konferansen skal være å styrke kontakten med høgskolene, profesjonsforbund, departementer mv. Konferansen skal være et årlig møtested den første torsdagen i desember der det inviteres til debatt om sentrale spørsmål innen profesjonsstudier. SPS-konferansen 2007 hadde tittelen: Profesjonsutøvelse hvordan kan vi vite at det profesjonsutøvere gjør virker? Det var debatten knyttet til evidensbasert praksis som stod sentralt. Innledere og kommentatorer var dels fra SPS og dels eksternt inviterte. Interessen for konferansen var meget god, og ved 200 påmeldte måtte vi av plassmessige hensyn stenge påmeldingen. Senteret legger stor vekt på å skape åpne møtesteder for faglig debatt. GrimenSeminaret og ForkostSlag, ledet av henholdsvis professor Harald Grimen og professor Rune Slagstad, hadde jevnlige arrangementer gjennom Like før 2007 ebbet ut var SPS vertskap for et seminar med professor Jon Elster. Bakgrunn og utgangspunkt var Elsters siste bok Explaining social behavior. I seminaret, som ble ledet av professor Rune Slagstad, kom fire av senterets forskere, samt tre eksternt inviterte, med kommentarer til boken. Interessen for alle arrangementene har vært stor. Oslo, februar, 2008 Lars Inge Terum Professor - senterleder

5 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 5/29 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING ORGANISASJONSSTRUKTUR Ledelse I 2006 ble det foretatt endringer i ledelsen ved SPS. Som del av ordinær stilling ble det etablert tre koordinatorer, som handler på delegasjon fra senterleder på avgrensede områder. Ledergruppen har i 2007 bestått av: Senterleder: Lars Inge Terum Forskningskoordinator: Jens-Christian Smeby Administrasjonskoordinator: Vigdis Berger Utdanningskoordinator: Christer Brusling og Anders Molander (fra ) Jens-Christian Smeby er stedfortreder for senterleder. Nåværende organisering av ledelsen er et forsøk og gjelder frem til juli MEDARBEIDERE I løpet av 2007 var 42 personer knyttet til SPS. Kompetansen ved senteret øker 15 personer har doktorgrad. Dette er en mer enn i Av de tilsatte hadde 11 kompetanse som professor og det var tilsatt 11 Ph.D.-stipendiater. Faste stillinger utgjorde 10 årsverk og midlertidige stillinger var i all hovedsak bistillinger. Faste stillinger Forskere: Bente Abrahamsen, seniorforsker Christer Brusling, professor, pedagog (emeritus fra ) Harald Grimen, professor, filosof Håvard Helland, førsteamanuensis, sosiolog (fra ) Anders Molander, førsteamanuensis, sosiolog Finn Daniel Raaen, seniorforsker, pedagog Rune Slagstad, professor, samfunnsviter Jens-Christian Smeby, professor, sosiolog Lars Inge Terum, professor, samfunnsviter

6 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 6/29 Administrasjon: Vigdis Berger, seniorrådgiver, pedagog Cathrine Magelssen, førstekonsulent, sosialantropolog (permisjon fra ) Gunda Ruud, førstekonsulent, ressursøkonom Midlertidige stillinger Erik Oddvar Eriksen, samfunnsviter, professor II Kåre Heggen, pedagog, professor II Arne Mastekaasa, sosiolog, professor II Elaine Munthe, førsteamanuensis II Per Nortvedt, sykepleier, professor II (til ) Frøydis Oma Ohnstad, høgskolelektor M. Helge Rønnestad, psykolog, professor II Kari Anne Holte, sosiolog, seniorforsker II Per Olaf Aamodt, sosiolog, seniorforsker II Mari Johansen, journalist, førstekonsulent (vikar adm. fra ) Mari Wigum Frøseth, sosiolog, vitenskaplig assistent (til ) Mari Lande With, sosiolog, vitenskapelig assistent (fra ) Ph.D. - stipendiater Joakim Caspersen, sosiolog Marianne Dæhlen, sosiolog (til ) Asgeir S. Eriksen, statsviter Ida Katrine Riksåsen Hatlevik, pedagog (fra ) Hilde Karlsen, sosiolog Anne Cecilie Larsen, psykolog (fra ) Marita Nordhaug, sykepleier (fra ) Pål Nygaard, historiker (fra ) Bodil Tveit, sykepleier / helsefag (til ) Jorunn Vindegg, sosialarbeider André Vågan, sosialantropolog Andre Bente Blaker, masterstipend Christine Dancke, masterstipend Ester Fremstad, prekvalifiseringsstipend (permisjon fra ) Tora Frøseth, pedagogikk, masterstipend (fra til ) Julie Anita Godager, masterstipend Velaug Hobbelstad Sælid, vikar administrasjonen Sigrid Holm, sosiologi, masterstipend Mari Lande With, sosiologi, masterstipend (til )

7 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 7/29 SENTERETS ØKONOMI SPS hadde i 2007 en omsetning på 12,5 millioner kroner, hvorav bevilgningen fra HiO utgjorde 8,2 millioner kroner. Norges forskningsråd (NFR) var den største eksterne bidragsyteren. I 2007 var tilskuddet fra NFR på 3,6 millioner. FORSKNING PROSJEKTER I 2007 hadde SPS følgende prosjekter: Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer Prosjektet ledes av seniorforsker Bente Abrahamsen. Ledere av delprosjekter: Professor Arne Mastekaasa, Senter for profesjonsstudier og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo Professor Kåre Heggen, Senter for profesjonsstudier og Institutt for samfunnsfag og sosialfag ved Høgskolen i Volda. Øvrige prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Kari Anne Holte, International Research Institute of Stavanger (IRIS), forsker Malin Josephson, Universitetet i Uppsala, Sverige, forskningsleder Marjukka Laine, Finish Institute of Occupational Health, Turku, Finland, doktogradsstipendiat Hilde Karlsen, Senter for profesjonsstudier. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er en komparativ studie av de som rekrutteres til og arbeider i velferdsstatens yrker. Målsettingen er å belyse i hvilken grad velferdsstatens yrker rekrutterer personer med de kvalifikasjoner og den motivasjon som trengs, i hvilken grad utdanningen sikrer at studentene får nødvendig kunnskap og ferdigheter og i hvilken grad de blir vedlikeholdt og utviklet gjennom yrkespraksis. Prosjektet består av tre delprosjekter: Delprosjekt 1 Motivasjon ledes av Arne Mastekaasa og belyser hvordan motivasjon og engasjement for yrket utvikles gjennom utdanning og i arbeidslivet og hvordan motivasjon kan forstås ut fra ansattes arbeidssituasjon.

8 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 8/29 Delprosjekt 2 Profesjonskvalifisering ledes av Kåre Heggen og belyser profesjonskvalifiseringen i grunnutdanningen, på arbeidsplassen og innenfor videre- og etterutdanning og hvordan utøverne håndterer motsetninger og endringer i profesjonens kunnskapsgrunnlag og kompetanse. Delprosjekt 3 Yrkeskarrierer ledes av Bente Abrahamsen og belyser yrkesforskjeller i utøvernes yrkeskarrierer og det vil utvikles kunnskap om forhold som påvirker utøvernes arbeidsmarkedsadferd. Utgangspunktet for de empiriske analysene er et longitudinelt spørreskjemabasert datamateriale av to kull studenter ved et stort antall forskjellige høgskoleutdanninger (StudData). I tillegg benyttes et datamateriale fra Next-studien, en EU-finansiert tversnittsundersøkelse som er gjennomført i 10 europeiske land. Skjønn, tillit og likebehandling Prosjektet ledes av professor Erik Oddvar Eriksen. Prosjektmedarbeidere: Førsteamanuensis Anders Molander, Professor Harald Grimen. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Når velferdsstatens frontlinjebyråkrater har stort rom for skjønn, blir det nærmest umulig å holde dem ansvarlig. Spørsmålet er hvordan de profesjonelle fatter beslutninger og hvordan de kan rekke fram til avgjørelser som er riktige eller rettferdige. Dette skal undersøkes 1) gjennom en teoretisk analyse av skjønnets normative status. Hvordan er det mulig å håndtere dilemmaet med at skjønn anvendes samtidig som avgjørelsene skal være riktige? 2) Gjennom studier av hvordan frontlinjebyråkrater implementerer rettighetsbaserte ordninger. Utgangspunktet er at velferdsstatens legitimitet er avhengig av at det eksisterer et tillitsforhold mellom den profesjonelle og samfunnet og at dette trues av vilkårlig skjønnsbruk. Nyutdannede læreres mestring av yrket: om kvalifisering i høgskole og grunnskole Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Ledere av delprosjekter: Professor Peder Haug, Avd. for lærerutdanningen, Høgskolen i Volda, Førsteamanuensis Elaine Munthe, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, Seniorforsker Finn Daniel Raaen, Senter for profesjonsstudier Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger kommune; Rektor Grete Kvalheim, Disen barneskole, Oslo kommune; Rektor John Kristoffersen, Østersund ungdomsskole, Fet kommune. Øvrige prosjektmedarbeidere: Forsker I Per Olaf Aamodt, SPS; professor Jens-Christian Smeby, SPS; professor Christer Brusling, SPS; doktorgradsstipendiat Frøydis Oma Ohnstad, avd. lærerutdanning, Høgskolen i Oslo; universitetslektor og doktorgradsstipendiat Sissel Østrem, Institutt for

9 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 9/29 allmennlærer-utdanning og spesialpedagogikk (IAS), Universitetet i Stavanger; førstelektor Brit Hanssen, IAS, Universitetet i Stavanger; doktorgradstipendiat Joakim Caspersen, SPS, Masterstudenter. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med prosjektet er tredelt: å studere nyutdannedes mestring av læreryrket i relasjon til innholdet i lærerutdanningen og i relasjon til utfordringer i praksisfeltet å utvikle tilnærmingsmåter for å undersøke om det er likheter og ulikheter i lærerutdanningens og grunnskolens måte å forstå og praktisere didaktiske, fagmessige og profesjonsmessige forhold knyttet til læreryrket. å utvikle FoU-nettverk på tvers av lærerutdanningsinstitusjoner som har kvalifisering av lærere som tema. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter: Kunnskaps- og profesjonsretting i lærerutdanningen, ledes av Peder Haug Betingelser for nyutdannede læreres mestring av yrket, ledes av Elaine Munthe Nyutdannede læreres mestring av yrket i møtet med grunnskolen, ledes av Finn Daniel Raaen Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere i yrkesfeltet Prosjektet ledes av professor Jens-Christian Smeby Prosjektmedarbeidere: Doktorgradsstipendiat Joakim Caspersen Seniorforsker II Per Olaf Aamodt Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norsk Sykepleierforbund En tidligere studie viser at det særlig er på området praktisk kompetanse at sykepleierne opplever et kompetansegap mellom utdanningen og de krav de stilles overfor i arbeidet. De rapporterer om manglende evne til å arbeide under press og til å arbeide selvstendig. Prosjektet skal se nærmere på den læring og kvalifisering som skjer når nyutdannede møter yrkesfeltet. Dette er en side ved kvalifiseringen av sykepleiere som idligere er viet liten oppmerksomhet og som det er viktig å belyse på en systematisk måte. Studien skal baseres på kvantitative data og vil omfatte nyutdannede sykepleiere som arbeider i et bredt spekter av institusjoner.

10 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 10/29 StudData database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Det faglige og administrative ansvaret for StudData ved SPS har professor Jens-Christian Smeby og seniorrådgiver/koordinator Vigdis Berger. Prosjektperiode: Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og Høgskolen i Oslo. StudData er ein database som skal gje grunnlag for panel- og forløpsstudiar. Det er ei større og langsiktig satsing som omfattar alle profesjonsutdanningane ved Høgskolen i Oslo, og utvalde utdanningar ved elleve andre høgskolar og universitet. Profesjonalisering er et av dei mest karakteristiske kjenneteikna ved framveksten av det moderne samfunn. Samfunnet i dag er vanskeleg å forstå om vi ikkje har kunnskap om den rolle profesjonar som t.d. legar, sjukepleiarar, ingeniørar, lærarar og sosionomar spelar. Gjennom arbeidet sitt medverkar profesjonane til å identifisere og definere problem, og til å peike på korleis dei kan løysast. Dei set normer og standardar på mange områder, - ofte basert på implisitte førestillingar om kva som er normalt, sundt og godt. På denne måten påverkar dei ikkje berre livet til den enkelte, men og sjølve meiningsdanninga i samfunnet. Kvalifiseringa til desse yrka skjer gjennom høgre utdanning. Studieplassar har vore eit knapt gode, og ei viktig drivkraft bak konkurransen om studieplassar har vore ønsket om å kvalifisere seg til bestemte yrke og arbeidsoppgåver. Ungdom låner store summar for å studere, og fellesskapet brukar store summar på å drifte høgskolane - alt ut frå tanken om at desse utdanningane er viktige for framtidig yrkesutøving. Samstundes finst lite systematisk kunnskap om samanhengen mellom rekruttering til desse yrka, utdanningssosialisering og yrkesutøving. Studier av profesjonell yrkesutøvelse/strategisk høgskoleprogram Prosjektet ledes av professor Lars Inge Terum. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Dette prosjektet er like mye et program som et prosjekt. Det skal bidra til kompetanseoppbygging i profesjonsforsking. Midlene går således til studier av profesjoner og dels til kvalifiseringsstipendier. På den ene siden er det gjort studier av rekrutteringen til sykepleien og tilfredsheten med sykepleierutdanningen og på den annen side bidrar prosjektet til å finansiere ett postdoktorstipend, to prekvalifiseringsstipend (á 6 mnd), ett doktorgradsstipend og ett studentstipend hvor journalisters profesjonssosialisering studeres. Både postdoktorstipendet og doktorgradsstipendet brukes til studier av profesjonskvalifisering. Profesjonsstudier et bokprosjekt Redaktører: Seniorforsker Anders Molander og professor Lars Inge Terum. Boka blir utgitt på Universitetsforlaget våren 2008.

11 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 11/29 Boka gir en oversikt over sentrale emner/problemstillinger innen feltet profesjonsstudier. Boka består av 25 kapitler og har 23 forfattere. Profesjonsetisk nettverk Prosjektet ledes av Harald Grimen (til 11.07) / Jorunn Vindegg (fra 11.07) Prosjektperiode: Nettverket ble i 2007 finansiert av: Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Bodø, Norges Handelsehøgskole. Profesjonsetisk nettverk er et nasjonalt nettverk for alle som er opptatt av profesjonsetiske spørsmål. Prosjektet ledes av et arbeidsutvalg med syv medlemmer fra ulike profesjonsetiske fagområder. Leder for nettverkets arbeidsutvalg i perioden sommeren 2007 var professor Berit S. Brinchmann, Høgskolen i Bodø. Ved utgangen av 2007 hadde nettverket 112 deltakere, det er 24 flere enn ved utgangen av Formålet med nettverket er å skape kontakt mellom personer som arbeider med profesjonsetikk og bidra til å utvikle pedagogisk og forskningsmessig kompetanse på feltet. Nettverkets årlige profesjonsetiske workshop ble arrangert av Etikknettverket ved Høgskolen i Bodø med hovedtema: Etikk, samfunn og livskvalitet. I tillegg ble det arrangert to halvdagsseminarer: Om næringslivsetikk ved Handelshøgskolen i Bergen 2.mars, og i Trondheim 19.november: Etikk i praksis - lansering av et nytt vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Nettverket drifter egne nettsider. HiO studenten Prosjektet ledes av professor Jens-Christian Smeby Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Studieseksjonen, Høgskolen I Oslo Senter for profesjonsstudier har inngått kontrakt med Studieseksjonen om gjennomføring av tre prosjekter med utgangspunkt i StudData Førsteår studenten, Tilbakeblikk på utdanning og

12 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 12/29 Avgangsstudenten. Hvert av prosjektene skal munne ut i en rapport og seminar for avdelingene ved HiO hvor resultater fra rapportene presenteres. Delprosjekt I Førsteårsstudenten - ble avsluttet i Delprosjekt II Tilbakeblikk på utdanning ble avsluttet i Delprosjekt III - Tredjeårsstudenten. ProLearn Profesjonslæring i endring Hovedprosjektet ledes av professor Karen Jensen, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektleder ved Senter for profesjonsstudier er Jens Christian Smedby. Prosjektmedarbeidere: Professor Leif Lahn, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Postdoktor Monika Nerland, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Professor Kirsti Klette, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, Professor Monika Rudberg, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat Pål Fugelli, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet studerer hvordan profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører holder seg à jour med utviklingen innen eget fagfelt. De yrkesgruppene som studeres er valgt både fordi de er like og ulike. De er like med hensyn til utdanningsnivå, men representerer ulike kunnskapstradisjoner. Mens revisorene har formaliserte krav om oppdatering, og organisert veiledning er vanlig i helsesektoren - finner man ikke en tilsvarende systematikk i opplæringen av lærere og dataingeniører. Hensikten med prosjektet er todelt. For den første skal det utvikle en teoretisk forståelse av kunnskapsproduksjon og læring i en profesjonssammenheng. Begrepet læringsbaner har stått sentralt i dette arbeidet. For det andre er det lagt opp til en longitudinell studie av utdannings- og yrkesløp for de fire gruppene. Prosjektet benytter seg av både kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative undersøkelsen baserer seg på StudData som driftes av Senter for profesjonsstudier.

13 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 13/29 DOKORGRADSPROSJEKTER VED SPS Læreres kunnskapsbaner fra utdanning til arbeid Joakim Caspersen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Formålet med prosjektet er å undersøke lærerstudenters forståelse av viktig kunnskap i læreryrket og utviklingen av denne forståelsen over tid. Avhandlingen har både et longitudinelt og komparativt design, ved at individer følges tid og ved at allmennlærerstudenter sammenlignes med andre profesjonsstudenter. StudData utgjør en sentral del av datagrunnlaget. Jobbverdier blant profesjonsstudenter og profesjonsutøvere Marianne Dæhlen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet bygger på en antagelse om at verdier er viktig i valg av utdanning og yrke ved at verdier selekterer folk inn i ulike karrierer. Videre legges det vekt på at jobbverdier tilpasses muligheter og begrensninger i ens omgivelser. Avhandlingens overordnede problemstilling kan formuleres på følgende måte: Hvilke jobbverdier er sentrale for profesjonsstudentene og profesjonsutøverne og når dannes de? Danner studentenes jobbverdier allerede et mønster ved studiestart eller foregår det en tilpasning til de muligheter og begrensninger som den aktuelle utdanningen leder til? Prosjektet er basert på StudData og har både et komparativt og longitudinelt design. Tillit og kommunikativ handling. Fostrer Fylkesnemnda tillit? Asgeir Stenberg Eriksen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet tar sikte på å finne ut om Fylkesnemnda for sosiale saker, en institusjon som avspeiler mange av de operative kravene som utledes fra diskursteorien, er en institusjon som fostrer tillit. Prosjektet er hovedsaklig teoretisk, men med et åpenbart empirisk siktemål med å gi en analyse av Fylkesnemndas og liknende institusjoners evne til å fostre tillit. Den empiriske biten går på å analysere det juridiske rammeverket fordi det er dette som er bærebjelken i det institusjonelle designet.

14 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 14/29 Betydning ved kvalitetsaspekter ved utdanningen for læringsutbytte og senere profesjonsutøvelse Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet er av kvantitativ art og skal bruke StudData, som gir både bakgrunnsdata og oppfølgingsdata. Prosjektet vil kunne gi innspill til hvilke kvalitetsaspekter ved høgskoleutdanningene og praksisopplæringen, som det er særlig viktig å ta hensyn til når en ønsker å forbedre utdanningene, slik at gapet mellom teori og praksis kan minskes, og være med å belyse hvilken kompetanse som muligens best tilegnes i yrkeslivet. Kjønnsutypiske studie- og profesjonsvalg blant menn Hilde Karlsen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å undersøke på hvilke måter menn som har valgt profesjonsutdanninger/profesjoner der kvinner er og tradisjonelt har vært i flertall, skiller seg fra kvinner som har valgt det samme. Bakgrunnen er at det norske samfunn til forskjell fra en del andre europeiske land, er preget av høy, men særdeles kjønnssegregert sysselsetting. Særlig sterk fremtrer denne skjevheten i kjønnssammensetningen i de omsorgsrelaterte profesjonene, som eksempelvis sykepleie og sosialt arbeid. Prosjektet er basert på StudData. Utbrenthet i relasjonsorienterte profesjoner Anne Cecilie Larsen Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Prosjektet ligger innenfor feltet profesjonell utvikling, yrkesrelaterte belastninger, helse og utbrenthet. Målet vil være å få en større forståelse av arbeidsrelaterte belastninger innen de såkalt relasjonsorienterte profesjonene. I dette datamaterialet vil det være profesjoner innen helsefag (sykepleiere, fysioterapeuter), sosialfag (sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere) og

15 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 15/29 utdanningsfag (lærere, førskolelærere). Det primære analytiske perspektivet vil være utbrenthet, og fokus vil være på hvordan individfaktorer, situasjonelle forhold, og samspillet mellom disse er relatert til utbrenthet. Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care Marita Nordhaug Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo This project will carry out a theoretical study of the normative challenges of an ethics of care in a health care context. The principal focuses of the study are the normative value of professional relationships, the principle of partiality, and the conflict between partiality and distributive justice. The project is based on the assumption that health care prioritisations raise substantially ethical dilemmas between an ethics of care and an ethics of justice. The moral values of equality and distributive justice are highly emphasised in health care services in general, as are the ethical ideal of individual concern and attention. There is a growing tendency in today s health care that qualified attention to the individual patient suffers and amplifies an imbalance between concerns of relational and individual care and concerns of distributive justice. This is an ethical problem because conflicting moral claims impinge the health care worker in daily practice. Norske ingeniører og profesjonalisering Pål Nygaard Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Årene ble preget av en relativt stabil økonomisk vekst og en enorm økning i materiell levestandard i Norge. En yrkesgruppe som er uløselig knyttet til etterkrigstidens velstandsutvikling er ingeniører. Med en form for anvendt vitenskap sto ingeniørene bak de materielle og teknologiske omveltningene som vi i dag nyter godt av. Med denne avhandlingen vil jeg skape forståelse av de norske ingeniørene som yrkesgruppe. Jeg ønsker å analysere dynamikk mellom utviklingen i ingeniørarbeidet og dets organisering, ingeniørenes selvforståelse og gruppestrategier.

16 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 16/29 Ny ungdom i gammelt yrke Bodil Tveit Prosjektperiode: Tveit disputerte 15. Februar Prosjektet er finansiert av Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse for hva som motiverer unge mennesker i det senmoderne samfunn til å velge å utdanne seg til sykepleiere og hvordan sykepleieidentitet og motivasjon utvikles gjennom utdanningen. Hovedfokus ligger på den diakonale tradisjonen, mens empiri fra den statlige tradisjonen primært brukes som komparasjon. Prosjektet er basert på dybdeintervjuer med 15 sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole på tre forskjelling tidspunkt i løpet av utdanningen. Kunnskapsdanning i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse Jorunn Vindegg Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo Hensikten med prosjektet er å bringe fram mer viten om hvordan profesjonelle forholder seg til kunnskap og hvordan kunnskap inngår i utviklingen av profesjonalitet og den praktiske handlingskompetansen. Dette er sentralt både for innholdet i høyere utdanning og for å tilrettelegge for faglig utvikling i praksisfeltene. Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer med 18 sosialarbeidere og barn og foreldre i tre kommunale barneverntjenester. Utvalget trekkes fra barnevernssaker der barna er mellom 8 og 12 år og der det er iverksatt henholdsvis hjelpetiltak og omsorgstiltak i medhold av barnevernlovens 4-4 og 4-12 i løpet av Leger i emning om profesjonsidentitet blant medisinstudenter André Vågan Prosjektperiode: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd Prosjektet er en kvalitativ studie av identitetskonstruksjon blant medisinstudenter på medisinutdanningen i Oslo. Den overordnede problemstillingen er hva som bidrar til, og hvordan profesjonsidentitet utvikles tidlig i medisinstudiet. Det fokuseres på studentenes første møte med sykdom og pasienter i tre ulike eksponeringer: møter og samtaler med pasienter i kliniske situasjoner, disseksjonsundervisning og kommunikasjonstrening. Datamaterialet er basert på kvalitative intervjuer og deltagende observasjon av studenter fra de begynte på medisinutdanningen og to år frem i tid.

17 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 17/29 PUBLIKASJONER OG FAGLIG PRESENTASJON SPS hadde en positiv vekst i det totale antall publikasjoner i 2007 i forhold til 2006, særlig i konferansebidrag og tidsskriftpublikasjoner har produktiviteten økt: Kategori Bok Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport Oversettelsesarbeide SPS arbeidsnotat Konferansebidrag og faglig presentasjon Mediebidrag SUM Bøker Brusling, Christer; Strömqvist, Göran. Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s. Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre. Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN s. Grimen, Harald; Gilje, Nils; Gilje, Nils. Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s. Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal. Teachers learning in communities.. Rotterdam: Sense Publishers ISBN s.

18 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 18/29 Tidsskriftspublikasjoner Abrahamsen, Bente. Female professionals'working hours in the welfare state services. Ergonomia IJE&HF 2007;29(3-4): Dæhlen, Marianne. Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work.. Journal of Education and Work 2007: Grimen, Harald. Konstruktivismen under kritikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007(1-2): Grimen, Harald. Svak vurdering og ønske av andre orden. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007(3):5-36 Nerdrum, Per; Rustøen, Tone; Rønnestad, Michael Helge. Studenters psykiske helsebelastninger: omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007;4(2): Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar; Slettebø, Åshild; Halvorsen, Kristin; Nordhaug, Marita; Andersen, Berit. For gammel og syk? Prioriteringer av helsetjenester til eldre.. Demens og alderspsykiatri 2007;11(1):38-41 Slagstad, Rune. - Ikke mye 68-energi. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Student-populisme. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. aftenposten. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Aftenpostens pinlige arroganse. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Arkitektur/retur. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Debatt og dissens. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Den konforme dissident. Aftenposten 2007 Slagstad, Rune. Den moralske vinner. Dagbladet 2007 Slagstad, Rune. Det nye profesjonsuniversitetet. Morgenbladet 2007 Slagstad, Rune. En del elementære emner. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Filosofipolitiet. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Filosofipolitiet rider igjen. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Politisk lederskap?. klassekampen 2007

19 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 19/29 Slagstad, Rune. Sto ikke for SV-politikk. Om forskningsminister Tora Aasland. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune. SV må handle raskt. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. Tilfellet Føllesdal. klassekampen 2007 Slagstad, Rune. To redaktører - én avis?. Klassekampen 2007 Slagstad, Rune; Kierulf, Anine. Ammetåketale. Aftenposten 2007 Smeby, Jens-Christian. Bør undervisingen ved høyskolene være forskningsbasert?. SPS-kronikken 2007(1) Smeby, Jens-Christian. Connecting to professional knowledge. Studies in Higher Education 2007;32 Rapporter/avhandlinger Caspersen, Joakim. Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere -en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet. Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. HIO-notat 2007 ; 1 Heggen, Kåre; Vik, Lars Jørgen. Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse - Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s. HiO-rapport 2007 ; 8 Raaen, Finn Daniel. Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter?: En analytisk tilnærming. Senter for profesjonsstudier: Høgskolen i Oslo s. Raaen, Finn Daniel. Prosjektbeskrivelse: Nyutdannede læreres kunnskap og mestring av undervisningen innenfor skolens kultur for læring - idealer og realiteter. Senter for profesjonsstudier: Høgskolen i Oslo s. Terum, Lars Inge; With, Mari Lande. KLager på økonomisk stønad. En analyse av Fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i Sosialtjenesteloven for årenew Oslo: Helsetilsynet s. With, Mari Lande. Betydningen av orientering mot arbeid for kvinners tilpasning på arbeidsmarkedet : en kvantitativ studie av nyutdannete leger og sykepleiere. Oslo: Universitetet i Oslo s.

20 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 20/29 Deler av bøker/rapporter Abrahamsen, Bente. Hva motiverer kvinner til å bli sykepleiere?. I: Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe Forlag ISBN s Brusling, Christer. Analys av lärares yrkesverksamhet som praktiskt tänkande. En nygammal metod.. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Brusling, Christer. Professionskvalificering och handledning.. I: Handledning i pedagogiskt arbete. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Brusling, Christer; Strömqvist, Göran. Förord. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund, Sverige: Studentlitteratur ISBN s Caspersen, Joakim. Aspects of professionalism Collective nursing personalised teaching?. I: In Tension between Organization and Profession Professionals in Nordic Public Service : Nordic Academic Press ISBN s Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre. Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. I: Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN Eriksen, Erik Oddvar. Democratic legitimacy - working agreement or rational consensus?.. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald. Introduction. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald. Profesjoners samfunnsoppdrag i møte med pressen. I: Pressens "Blinde flekker". Oslo: Høgskolen i Oslo ISBN s Grimen, Harald. Warranted Uncertainties. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte. Qualitative Research. I: Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. London: Elsevier ISBN s. Heggen, Kåre. Rammer for meistring.. I: Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Oslo: Gyldendal Litteratur ISBN Molander, Anders; Holst, Cathrine. Justifying Freedom of Expression. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Oslo: Universitetsforlaget ISBN s

21 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 21/29 Munthe, Elaine. Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities.. I: Teachers learning in communities.. Rotterdam: Sense Publishers ISBN s Smeby, Jens-Christian; Vågan, André. Fra utdanning til arbeid. I: Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe Forlag ISBN s SPS arbeidsnotater Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret. Det vil typisk være paper/innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres. Kronologisk, nummerert liste refererer til SPS interne nummerering slik publikasjonen presenteres på Nr 6/2007: Munthe, E., Caspersen, J. & Riksaasen Hatlevik, I.K. (2007). Report to Eurydice: Teachers' Autonomy in Norway, Oslo University College: Center for the Study of Professions. Nr 5/2007: Raaen, Finn-Daniel (2007): Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter? Nr 4/2007: Sundli, Liv (2007): Veiledning i lærerutdanningens praksis i går, i dag og i morgen Nr 3/2007: Frøseth, Mari Wigum og Smeby, Jens-Christian (2007): Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg Nr 2/2007: Strømnes, Åsmund Lønning (2007): Lærarrolla i ulike tider Nr 1/2007: Slagstad, Rune (2007): Høyskolen som kunnskapens hus Konferansebidrag og faglige presentasjoner Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton. Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience? [Vitenskapelig foredrag]. Improving Student Learning Symposium 2007; Abrahamsen, Bente. Combination pressure in the Nordic Nursing profession [Vitenskapelig foredrag]. The 8th European Sociological Association Conference; Caspersen, Joakim. Individual and contextual characteristics in teachers professional development [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association; Caspersen, Joakim. "Three aspects of professionalism in Norwegian teaching and nursing" [Vitenskapelig foredrag]. "Professions, citizenship and the changing worlds of welfare governance";

22 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 22/29 Eriksen, Asgeir. Discourse theory and trust [Vitenskapelig foredrag]. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg [Poster]. SPS Arbeidsnotat; Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian. Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieadferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar om førsteårsstudentene 2007 Heggen, Kåre. Helse- og sosialarbeiderens rom i profesjonshuset hva er særpreget og hva er motivasjonen for yrkesvalget? [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagseminar, FO Hedmark/Oppland; Heggen, Kåre. Kan vi legitimere forsking i profesjonshøgskolen? [Populærvitenskapelig foredrag]. Avdelingsseminar, Avd. for helse- og sosialfag; Heggen, Kåre. Kunnskapsgrunnlaget for profesjonelt arbeid. [Populærvitenskapelig foredrag]. Rådsmøte 2007 Heggen, Kåre. Kvalifisering til sosialt arbeid mellom utdanning og yrke. [Populærvitenskapelig foredrag]. Rettleiarsamling; Heggen, Kåre. Social workers, teachers and nurses from college to professional work. [Vitenskapelig foredrag]. Forskningsseminar 2007 Heggen, Kåre. Ungdomsrollen i utvikling. Endringer og trender. [Vitenskapelig foredrag]. Institusjonskonferanse; Heggen, Kåre. Utjevning av sosial ulikhet. [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag om utdanning og sosial utgjevning 2007 Josephson, Malin; Holte, Kari Anne; Abrahamsen, Bente; Laine, Marjukka. Older nurses and working hours. A study of registered nurses in Sweden, Finland and Norway [Vitenskapelig foredrag]. The 7th ICOH International Conference on Health Care Worker Health; Karlsen, Hilde. Exploring men's motivations and expectations in three female dominated educations [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association; Karlsen, Hilde. Exploring men's motivations and expectations in three female dominated educations [Vitenskapelig foredrag]. Prior to ESA 8th conference: Student Workshop/Course: Conflict, Citizenship and Civil Society"; Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine. Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway [Populærvitenskapelig foredrag]. SPS arbeidsnotat 6/2007;

23 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 23/29 Raaen, Finn Daniel. Profesjonsfeltet som diskursivt system: avhengighet og autonomi, nærhet og distanse [Vitenskapelig foredrag]. Flerkulturell forståelse; Raaen, Finn Daniel. Profesjonsutdanning i akademia, utfordringer og muligheter [Vitenskapelig foredrag]. Konferanse; Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre. Professional Qualification in the Tension between Education and Work Place Learning: Teacher qualification as a case for study [Vitenskapelig foredrag]. 5th International Conference on RESEARCHING WORK AND LEARNING; Slagstad, Rune. Vitenskap og politikk [Vitenskapelig foredrag]. Medlemsmøte 2007 Smeby, Jens-Christian. Epistemic trajectories and strategies [Vitenskapelig foredrag]. The 8th Conference of the European Sociological Association; Smeby, Jens-Christian. Hva vet vi om ulike profesjoner og deres start i yrket? [Populærvitenskapelig foredrag]. Når starten er god.. Veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring; Smeby, Jens-Christian. Learning trajectories from higher education to professional practice [Vitenskapelig foredrag]. Contested Qualities of Educational Research; Smeby, Jens-Christian. Muligheter og begrensninger ved logitudinelle design - erfaringer fra StudData [Populærvitenskapelig foredrag]. På-tvers-konferansen 2007; Smeby, Jens-Christian. Profesjon og profesjonalitet [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag for lærere 2007 Smeby, Jens-Christian. Profesjonsstudier - strategi og forskningsfelt [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag for lærere Smeby, Jens-Christian. Resultater fra StudData [Populærvitenskapelig foredrag]. StudData - Kilde til kunnskap om profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen [Populærvitenskapelig foredrag]. Fagdag 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar for øvingslærere 2007 Terum, Lars Inge. Akademisering og relevans i lærerutdanningen. [Populærvitenskapelig foredrag]. Årskonferansen: "Når utdanning møter yrke" 2007 Terum, Lars Inge. Klager på økonomisk stønad [Populærvitenskapelig foredrag]. Kommunalrettslig forum 2007

24 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 24/29 Terum, Lars Inge. Klager på økonomisk stønad [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved Rettssosiologi 2007 Terum, Lars Inge. Profesjonskvalifisering i helse- og sosialfagutdanningene - noen utfordringer. [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved Høgskolen i Molde 2007 Terum, Lars Inge. Skjønn ved tildeling av velferdsgoder [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar ved velferdsstudiet 2007 Terum, Lars Inge. Skjønnsutøvelse under arbeidslinjen - mer skreddersøm og mer vilkårlighet? [Populærvitenskapelig foredrag]. Torsdagsforum 2007, NAV. Vindegg, Jorunn. Barnevernarbeiderens profesjonelle utvikling. Statlig styring eller autonomi i yrkesutøvelsen? [Populærvitenskapelig foredrag]. "Hvor går barnevernet?"; Vindegg, Jorunn. Om kunnskapsbaserte praksiser og forholdet mellom teori og praksis i barnevernet [Populærvitenskapelig foredrag]. Lanseringskonferanse: Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling; Vågan, André. Discourse and identity - interactional positioning and identity formation among medical students [Vitenskapelig foredrag]. 8th Annual Conference of the European Sociological Association Vågan, André. "You must crawl before you can walk" - trajectories of identification among medical students in early medical professional education [Poster]. Forskningsseminar 2007

25 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 25/29 UTDANNING PH.D. PROGRAMMET Ved utgangen av 2007 var i alt 18 stipendiater tatt opp på programmet, hvorav 11 kvinner. En av stipendiatene har finansiering fra Norges forskningsråd. Antallet stipendiater som ble tatt opp i 2007 var 5. Forskerkurs SPS arrangerte sju forskerkurs i Forskerkursene går normalt over fem dager. Forskerkurs " Profesjonsteori: fortsettelseskurs med vekt på profesjonell utvikling ", Avholdt Januar. Kursansvarlig: Professor Jens Christian Smeby. Antall søkere var 15, antall deltakere 10. Forskerkurs " Profesjonsetikk ", Avholdt 29. januar - 2. Februar. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen. Antall søkere var 25, antall deltakere 21. Forskerkurs " Profesjonsteori: Fortsettelseskurs med vekt på profesjoners samfunnsmessige rolle ", Avholdt 26. februar - 1. Mars. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen og Seniorforsker Anders Molander. Antall søkere var 15, antall deltakere 11. Forskerkurs Profesjoner og organisasjoner, Avholdt April. Kursansvarlig: Professor Lennart Svensson. Antall søkere var 18, antall deltakere 16. Forskerkurs" Profesjoner og rettferdighet ". Avholdt september. Kursansvarlig: Seniorforsker Anders Molander.. Antall søkere var 25, antall deltakere 23. Forskerkurs " Profesjonsteori introduksjonskurs ". Avholdt Oktober. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen og Seniorforsker Anders Molander. Antall søkere var 30 antall deltakere 22. Forskerkurs " Vitenskapsteori og profesjonsetikk ". Avholdt November. Kursansvarlig: Professor Harald Grimen. Antall søkere var 25 antall deltakere 19. Etterspørselen etter kursene vurderes som meget god. Alle kurs er evaluert gjennom diskusjon med kursdeltakerne ved kursenes avslutning og via nettbasert evalueringsskjema noen dager etter at kursene er gjennomført. Gjennomgående meget gode evalueringer. Evalueringsresultatene ble drøftet på SPS ledermøter og lagt frem for doktorgradsutvalget.

26 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 26/29 Stipendiater tilknyttet: Senter for profesjonsstudier Joakim Caspersen: "Læreres kunnskapsbaner fra utdanning til arbeid" Asgeir Stenberg Eriksen: Deliberativ tillitsreparasjon. Fylkesnemnden som eksempel" Ida Katrine Riksaasen Hatlevik: Betydning ved kvalitetsaspekter ved utdanningen for læringsutbytte og senere profesjonsutøvelse Anne Cecilie Larsen: Utbrenthet i relasjonsorienterte profesjoner Marita Nordhaug: Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care Pål Nygaard: Norske ingeniører og profesjonalisering Hilde Karlsen: "Kjønnsutypiske studie- og profesjonsvalg blant menn" Bodil Tveit: Ny ungdom i gammelt yrke Jorunn Vindegg: "Kunnskapsdanning i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse" André Vågan: Leger i emning om profesjonsidentitet blant medisinstudenter Avdeling for sykepleieutdanning Ida Baklund: "Uegnet for yrket" Jonas Debesay: "Kulturell kompetanse og omsorg" Avdeling for lærerutdanning Louis Royce Botha: "Incorporating Indigenous Knowledge Systems into South Africa s Education: an evolution of professional praxis" Brit Synnøve Steinsvik: "Læreres profesjonelle skjønn i håndtering av etnisk mangfold" Avdeling for helsefag Hanne Hagland: "Tverrprofesjonalitet i helsefagutdanninger: ideologi og praksis". Avdeling for journalist-, bibliotek og informasjonsfag Tor Arne Dahl: Bibliotekprofesjonen og World Wide Web Anita Sandberg: "Veksthus eller varehus: endres folkebibliotekenes verdifundament?" Avdeling for samfunnsfag Anita Røysum: "Sosialt arbeid og sosialarbeiderprofesjonen i nye kontekster".

27 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 27/29 Stipendiatseminar Det ble gjennomført tre stipendiatseminar med fremlegg og drøfting av prosjektbeskrivelser og artikkelutkast. Fra og med høsten 2007 ble stipendiatene oppfordret til å delta i og legge frem sine arbeider på SPS forskningsseminarer. Oppfølging av stipendiaters arbeidsforhold og fremdrift Alle stipendiater og deres veiledere leverte utfylte fremdriftsskjemaer ved slutten av vårsemesteret. Basert på analyse av rapportene gjennomførte utdanningskoordinator samtaler med alle stipendiater og noen veiledere. MASTER PROGRAMMET Masterkurs "Masterkurs i profesjonsteori", 10 stp. Kursansvarlig var førsteamanuensis Anders Molander. Kurset hadde 12 deltakere.

28 Årsmelding 2007 ~ Senter for profesjonsstudier 28/29 FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT NETTSIDER Internett er SPS viktigste kanal for allmennrettet formidling. SPS drifter egne nettsider på HiO-veven som vedlikeholdes og utbedres på kontinuerlig basis. Ved hjelp av web-analyseredskapet WebTrends Analytics går det frem at SPS har nokså nøyaktig samme antall besøkende i løpet av 2007 som året før % forandring Besøk ,06 % Gj.snittlig besøk per dag Internasjonale besøk % 10,5 % 11,5 % 8,75 % SPS NYHETSBREV SPS ga ut fire SPS Nyhetsbrev i Nyhetsbrevet er registrert med ISSN Nyhetsbrevet søker å reise debatt om profesjonsaktuelle tema via StudData-variabelen og SPS-kronikken. Nyhetsbrevet er også en kanal for informasjon om senterets nye publikasjoner, forskerkurs og andre aktiviteter. Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk til abonnenter samt at det legges ut på senterets nettsider. Ved utgangen av 2007 hadde nyhetsbrevet 635 abonnenter, det er 153 mer enn året før.

ÅRSMELDING 2008. Senter for profesjonsstudier

ÅRSMELDING 2008. Senter for profesjonsstudier ÅRSMELDING 2008 Senter for profesjonsstudier 2 Årsmelding 2008 Senter for profesjonsstudier INNHOLD BAKGRUNN... 3 FORORD... 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 ØKONOMI... 7 FORSKNING... 8 UTDANNING...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Senter for profesjonsstudier

ÅRSMELDING 2009. Senter for profesjonsstudier ÅRSMELDING 2009 Senter for profesjonsstudier 2 Årsmelding 2009 Senter for profesjonsstudier INNHOLD BAKGRUNN... 3 FORORD... 4 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 ØKONOMI... 7 FORSKNING... 8 UTDANNING...

Detaljer

Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2007

Årsmelding Senter for profesjonsstudier 2007 Årsmelding 2006 Senter for profesjonsstudier 2007 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost:

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Jens-Christian.Smeby@hioa.no «Tilstanden» for profesjonsutdanningene Rekruttering: antall søkere og

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Kvalifisering for profesjonskarrierer. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier

Kvalifisering for profesjonskarrierer. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Kvalifisering for profesjonskarrierer Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Akademisering av praktiske yrker fra yrkesskole til universitetet Statlig utdanningspolitikk og reformer Ottosson

Detaljer

INNHOLD. Bakgrunn... 3. Senter for profesjonsstudier... 4. Medarbeidere... 5. Senterets økonomi... 7. Forskning, prosjekter... 8. Kurs, seminarer...

INNHOLD. Bakgrunn... 3. Senter for profesjonsstudier... 4. Medarbeidere... 5. Senterets økonomi... 7. Forskning, prosjekter... 8. Kurs, seminarer... Årsmelding 2005 Senter for profesjonsstudier 2006 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby

Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby Utdanning sertifisering eller kvalifisering? Jens-Christian Smeby Utdanning = kvalifisering Dagligdagse forståelse Utdanning kvalifiserende og sosialiserende Offentlig politikk Utdanning innovasjon og

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier overordnet mål. grunnlag. forskning. utdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier overordnet mål. grunnlag. forskning. utdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2006-2010 overordnet mål grunnlag forskning utdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet mål Senter

Detaljer

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier Førskolelærerstudentenes yrkesplaner Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Forord Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving Bakgrunn Profesjonalisering er eit av dei mest karakteristiske kjenneteikna ved framveksten av det moderne samfunn. Samfunnet

Detaljer

Årsmelding 2011. Senter for profesjonsstudier. Høgskolen i Oslo og Akershus

Årsmelding 2011. Senter for profesjonsstudier. Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Senter for profesjonsstudier Høgskolen i Oslo og Akershus Innhold 1 INNHOLD Bakgrunn... 2 Forord... 3 Personal- og organisasjonsutvikling... 4 Økonomi... 6 Forskning... 7 Utdanning... 10

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Anita Nordsteien Universitetsbibliotekar, HSN PhD-student, Bibliotek og informasjonsvitenskap, HiOA 6/15/2017 Nurse Education

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg

Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg Mari Wigum Frøseth og Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Arbeidsnotat nr. 3/2007 www.hio.no/sps Forord Hensikten med dette notatet er å belyse hva

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet. Kåre Heggen, Høgskulen i Volda

Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet. Kåre Heggen, Høgskulen i Volda Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet Kåre Heggen, Høgskulen i Volda Kompetanse Kjernekompetanse: Eksisterande kompetanse og kunnskapskjelder

Detaljer

Tilbakeblikk på utdanningen

Tilbakeblikk på utdanningen HiO-notat 2008 nr 2 Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen Mari Wigum Frøseth og Joakim Caspersen Høgskolen i Oslo Senter

Detaljer

Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans Kapittel 2 Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning

Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans Kapittel 2 Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning Innhold Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans... 15 Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum 1 Hvorfor høyere utdanning?... 16 2 Utdanningsreformer som politisk virkemiddel... 16

Detaljer

Fagring i Skaun kommune -betre kvalitet for brukarane?

Fagring i Skaun kommune -betre kvalitet for brukarane? Fagring i Skaun kommune -betre kvalitet for brukarane? Kven er vi i samarbeidet? Skaun kommune: Randsonekommune til Trondheim 7.200 innbyggere passe stor, landlig og sentral Attraktiv bo-kommune med raskt

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene Første generasjon profesjonsutdanninger fullakademiserte: teologi,

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER

SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER Årsmelding 2013 Formål: Å utvikle kunnskap og teori om profesjonskvalifisering, om de yrkesfelter og de yrkesroller høgskolen utdanner til samt om deres forhold til samfunnet

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Når Aktiviteter Innhold Ansvarlig August 1 5 7 21 20 27 Oppstart av prosjektet «Dynamisk nettside» Møte for nytilsatte ved EFL Personalmøte Internasjonal

Detaljer

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl 12.05.16 Innhold Barnehager og skolers betydning det moralske imperativ Hva er en god lærer og hvilken kompetanse har denne læreren?

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2017

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2017 Ekspertgruppa om lærerrollen Siw Skrøvset 2017 Disposisjon Hva er Ekspertgruppa? Hvorfor en slik gruppe? Hvem har vært med og hvem har ikke vært med? Rapportens inndeling Sluttrapporten: anbefalingene

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Innhold. Forord... 11. Kapittel 1 Profesjon, kjønn og etnisitet Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække... 13

Innhold. Forord... 11. Kapittel 1 Profesjon, kjønn og etnisitet Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække... 13 Forord................................................... 11 Kapittel 1 Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække......................... 13 Innledning................................................ 14 Profesjon

Detaljer

Frafallsundersøkelse

Frafallsundersøkelse Frafallsundersøkelse StudData panel 2 Av Siri Storøy SPS arbeidsnotat nr. 3-2010 1 Forord Dette notatet er utarbeidet for forskere som jobber med datamaterialet fra StudData undersøkelsen. Temaet er frafallet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling Qualification framework and career development Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Karriere utenfor akademia? Seminar 25.04.2012, BFE / UiT Aldri

Detaljer

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller.

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller. Notat Til: Utdanningsforbundet Fra: Forskergruppen EtiPP Ad: Utdypende spørsmål i forbindelse med søknad om følgeforskningsprosjekt Dato: 22. Nov 2013 Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter

Detaljer

Innledning Elementer fra skolens historie

Innledning Elementer fra skolens historie Innhold Innledning... 13 Lærernes handlingsrom Peder Haug Eksempler på sammenhenger... 14 Utøya 22. juli 2011... 14 Kristendomsfaget blir til religion, livssyn og etikk... 15 Svekket lærerautoritet...

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

PROFESJONALITET UNDER PRESS? Gerd Sylvi Steinnes, Førsteamanuensis HVO

PROFESJONALITET UNDER PRESS? Gerd Sylvi Steinnes, Førsteamanuensis HVO PROFESJONALITET UNDER PRESS? Gerd Sylvi Steinnes, Førsteamanuensis HVO BLU følgegruppekonferanse Bergen 2015 PROBLEMSTILLING OG FORSKINGSSPØRSMÅL Korleis meistrar førskulelærarar den profesjonelle rolla,

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner?

Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner? Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner? Skolelederdagen, 14. oktober 2016 Monika Nerland Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk monika.nerland@iped.uio.no

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

HiO-notat 2007 nr 1. Førsteårsstudentene. - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg

HiO-notat 2007 nr 1. Førsteårsstudentene. - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg HiO-notat 2007 nr 1 Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg Mari Wigum Frøseth og Jens-Christian Smeby Høgskolen i Oslo Senter for profesjonsstudier

Detaljer

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS FORSKNINGSPLAN KRUS For perioden 2013-2015 Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse?

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? kunnskap gir vekst Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? 2015 Jon Iddeng Midlertidighet i vitenskapelige stillinger i UH 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen resultater fra StudData

Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen resultater fra StudData Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen resultater fra StudData Andreas Skjønsberg og Joakim Caspersen Juli 2009 1 Forord Temaet i denne rapporten er førskolelærerstudenters vurdering av utdanningen

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen Målgruppe for konferansen MNT-konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

PPU Utfordringer og mulige Tiltak

PPU Utfordringer og mulige Tiltak PPU Utfordringer og mulige Tiltak Oslo 13.04.2011 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanning 1 En Hovedutfordring Å styrke læreryrket som en profesjon! 2 Hva kjennetegner en profesjon noen fellestrekk

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Praksisens rolle i sosialarbeiderutdanningene Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i

Detaljer

Veiledning som strategi for profesjonalisering. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge

Veiledning som strategi for profesjonalisering. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge Veiledning som strategi for profesjonalisering Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Sørøst-Norge knut.r.olsen@usn.no Problemstilling Hva karakteriserer en profesjonell yrkesutøver, og hvilken rolle

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning. Ph.d.-studium i helse- og sosialfag

Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning. Ph.d.-studium i helse- og sosialfag Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning Ph.d.-studium i helse- og sosialfag http://www.nokut.no/no/fakta/nokuts- publikasjoner/tilsynsrapporter/phd-studier/helse-og-sosialfag- Profesjonsutovelse-mellom-fag-bruker-og-forvaltning--Hogskoleni-Molde-og-Hogskulen-i-Volda/

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Barna vill våger vi? Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten

Barna vill våger vi? Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barna vill våger vi? Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Nordisk barnevernkongress 2015 Åbo, Finland 26-28/8 Viktoria Skoog, Helene Brändström, Guro O.Sandsengen, Stine Nordås og Tor Slettebø

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer