Innhold. Kapittel 1. Kapittel 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kapittel 1. Kapittel 2"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Et nytt århundre begynner med en sosialt lagdelt skole i Kristiania 14 Prolog 16 Kontrastenes og innflytternes by 16 Kristiania ved hundreårsskiftet 16 Barn i Kristiania 17 Fra allmueskole til folkeskole en helhetlig skolepolitikk 19 Lovendringer 19 Sverdrups skoleprogram 20 Skolekommisjonen Styringen av skolen 21 Den nye skoledagen 22 Den første «normalplan» 23 Skolene i Kristiania 24 Kommunale folkeskoler private skoler 24 Folkeskolene i Kristiania 25 Elevtallet i folkeskolene 27 Fellesklasser eller kjønnsdelte klasser 28 Skolekjøkken 29 Skolehager 30 Andre frivillige tiltak 32 Sosialpedagogiske oppgaver 33 Skoleledelse 36 Lærerpersonalet 38 Utstrakt kommunalt selvstyre 40 Skoletilbudet etter fullført folkeskole 42 Overgangen fra folkeskolen til middelskolen 42 Kommunal middelskole i Kristiania 44 Fortsettelsesskoler i Kristiania 46 Yrkesopplæring i Kristiania 47 Kommunalisering av høyere skoler 49 Et viktig skritt mot en ny skole 51 Et løft for skolen 51 Debatt om den nye folkeskolen 52 Kapittel 2 Mellomkrigstid og reformtid 54 Enhetsskolen tar form 56 Et historisk vedtak 56 Enhetsskolekomiteen 56 Hva mente Kristiania skolestyre om enhetsskolen? 58 9

2 Kommunal satsing 59 Omfattende byggevirksomhet 59 Undervisningstilbudet styrkes økt lærertetthet 61 Helsearbeid i folkeskolen 62 Skoletannpleien 64 Nedgangstider rammer skolen 66 Ny pedagogikk for en ny skole 67 Overlærer Anna Sethne 67 Sagene skole en pionerskole 69 Skoleinspektør Bernhof Ribsskog 71 Arbeidsskolen i Oslo finner sin form 72 Forsøk med nye arbeidsformer 73 Nye læringsarenaer 76 Resultater fra Sagene-forsøkene 77 Enhetsskolen lovfestes folkeskolen får sin normalplan 78 Den parlamentariske skolekommisjon samordning av skoletilbudet 78 Lærerorganisasjonenes skolenemnd 81 Nye lover vedtas 82 Den nye skoleordningen forberedes 83 Normalplanen for byfolkeskolen av Hvordan virket normalplanen i skolehverdagen? 88 Kapittel 3 Krig og okkupasjon 90 En annerledes skolehverdag 92 Oslo blir hærtatt 92 Tyskerne rekvirerer skoler 93 Skolene holdes i gang 94 Den høyere skole mai-feiring 98 Konsekvenser for undervisningen 99 Helseforebyggende tiltak 103 Matauk 106 Tapt skolegang 107 Lærernes motstandskamp 108 Et nytt regime i Norge 108 Nytt regime i Oslo 109 Forsøk på nazifisering av skolen 111 Økt press mot lærerne 114 Frontene skjerpes 117 Det dramatiske året Brenselsferie og massearrestasjon av lærere 124 Med dampskipet «Skjerstad» mot Kirkenes 127 Lærerfronten konsolideres 128 Lærerne på tvangsarbeid i Kirkenes 129 Roligere tider 131 Siste akt 132 Seiersrus 132 Opprydding 133 Kapittel 4 Etterkrigstid og ny giv for Oslo-skolen 136 Gjenoppbygging og kommunesammenslåing 138 Skolen i et fritt Oslo 138 Oslo og Aker kommune slås sammen 140 Flere elever flere skoler ny administrasjon 141 Pedagogisk virksomhet og administrative tiltak som styrker skolen 143 Aktivitetspedagogikk i praksis 143 Skolebibliotek 148 Pedagogisk veiledning og situasjonen for ferdighetsfagene 149 Spesialundervisning 152 Skolepsykologisk kontor 154 Skolehelsetjeneste 155 Helseforebyggende arbeid 157 Faglige og pedagogiske kurs 160 Bladet Osloskolen 160 Skole- og kulturfilm. Skolekringkastingen

3 Fritidssysler 161 Skolekonserter 162 Kunst i skolen 164 Skolen i samfunnet 164 Samarbeid hjem skole 164 Foreldreaksjonen mot samnorsk 165 Lærerstreik 166 På vei mot en ny skoleordning 169 Samordningsnemnda for skoleverket 169 Forsøkslov og forsøksråd 170 Linjedelt ungdomsskole i Oslo 172 Linjedelt ungdomsskole tar form 175 Sandaker kombinerte videregående skole 177 Kapittel 5 Forsøk med 9-årig obligatorisk skole 180 Diskusjoner, forberedelser og beslutninger 182 Oslos utgangspunkt 182 Forslag om felles folkeskolelov for by og land 183 Framhaldsskolen og realskolen står for fall 185 Forberedelse av forsøk med 9-årig obligatorisk skole i Oslo 186 Plankomiteen for innføring av 9-årig skole i Oslo 188 Valg av skolestruktur i Oslo 189 Prinsippvedtak om 9-årig obligatorisk skole i Oslo 189 Departementet stikker kjepper i hjulene 190 Skepsis til Oslos modell 190 Oslo justerer sitt opplegg 192 Oslo responderer på nytt utspill fra departementet 192 Enda et hinder før avtalen endelig kan inngås 195 Ny skoleordning med mange utfordringer 196 Konsekvenser for høyere skoler 196 Skolens innhold Læreplan for forsøk med 9-årig skole 197 Kompetansespørsmålet 200 Revidert forsøksplan 200 Sammensetning av klassene på ungdomstrinnet 201 Hvem skal undervise i den 9-årige skolen? 202 Omfattende byggevirksomhet 204 Støttefunksjoner for Oslo-skolen 206 Avdeling for pedagogisk forskning og forsøk 206 Oslo-skolens AV-sentral 208 Pedagogisk senter 210 Obligatorisk 9-årig grunnskole lovfestes 211 Folkeskolekomiteens forslag 211 Stortingets behandling og vedtak 213 En ny og bedre skole? 214 Kapittel 6 Syttiårene et tiår med grunnleggende skolereformer 216 Ny skoleledelse i Oslo får store utfordringer 218 Et nytt skoleverk i Oslo 218 Oslo-skolen får skolesjef og nytt lederteam 218 Ny læreplan for grunnskolen 220 Læreplan og regelverk for den nye grunnskolen 220 Skoleåret 1971/72 et informasjonsår 222 Stortinget behandler Mønsterplan for grunnskolen 223 Mønsterplanen 224 Oslo tar i bruk Mønsterplanen 227 Debatt om grunnskolen 231 Endret lovverk for en felles grunnskole 233 Skolens indre arbeid 234 Trivsel i skolen

4 Omlegging av begynnerundervisningen 236 Forsøksordnet ungdomsskole 237 Skolevurdering 237 Forsøk med og utvikling av enkeltfag 238 Aktivitetstilbud supplerer undervisningen 238 Kulturtilbud 238 Oslo kommunale musikkskole 240 Fritidssysler 240 Barnas gård 241 Fritidshjem 242 En ny videregående skole tar form 242 Gjelsvikutvalget 242 Reformgymnasene 244 Steenkomiteen 245 Toårig grunnkurs i Oslo 248 Samordning av yrkesfagene 249 Lov om videregående opplæring 250 Bruksplan for Oslo-skolen 252 Opplæring i eget distrikt endringer i bosettingsmønsteret 252 Flere videregående skoler 254 Nye etapper i arbeidet med skolebruksplanen 255 Nye elevgrupper 256 Voksenopplæring rettferdighet i ettertid 256 Elever med fremmedspråklig bakgrunn 257 Kapittel 7 Åttiårene tiåret mellom de store skolereformene 264 Kritiske syn på skolereformen 266 Skole for en ny tid 266 Oppfølging av Mønsterplanens intensjoner OMI 271 Læreplandebatt 272 Stortingsmelding om utvikling av grunnskolen 273 Økonomiske ressurser til skolen 276 Omfattende lokalt forsøksarbeid i grunnskolen og videregående skole 276 Ny modell for forsøksarbeidet 276 Oslo gjør forsøk etter ny modell 276 Behov for endringer i videregående skole 282 Erfaringer så langt 282 Stortingsmelding med nye mål 284 Nye utredninger og nye forsøk 285 Mønsterplanen revideres 288 Behov for forbedringer 288 Revisjonsarbeidet en faglig og politisk prosess 288 Revidert mønsterplan for grunnskolen M Regjeringsskifte og ny revidert mønsterplan (M87) 290 Oslo tar i bruk M Datateknologiens inntog i skolen 293 Stortingsmeldingen 293 Oslo-skolens satsing 293 Krisesymptomer og læreropprør 295 Skolen i krise? 295 Lærerne i opprør 297 Ny arbeidsavtale for lærerne 298 Mot nye reformer 300 «Mer kunnskap til flere» 300 Utredninger om andre utdanningsspørsmål 300 Kapittel 8 Nittiårene viktige organisatoriske forhold avklares, og omfattende læreplanendringer gjennomføres 302 Nye organisatoriske utfordringer i Oslo 304 Ny giv for Oslo-skolen 304 Målstyring i skolen 304 Grunnskolen til bydelene?

5 Skolestyret nedlegges 310 Oslo-skolen mot år Vold og mobbing et økende problem 313 Grunnleggende reformer under et samlet sikte 316 Nittitallsreformene 316 «Kunnskap og kyndighet» reformer i videregående skole 319 Reform 94 forberedes lov og læreplan 320 Oslo iverksetter Reform Strukturreform 324 Oppstart og vurdering av Reform Inntaksregler for videregående skole i Oslo 326 Hva gjør skolen med umotiverte elever? 328 Oslo forbereder grunnskolereformen Reform «Vi smaa, en Alen lange» stortingsmelding om grunnskolen 330 Prinsipper for læreplan for 10-årig grunnskole 334 Skolestart i Oslo med Reform På vei mot en ny grunnskole i Oslo evaluering av reformarbeidet 342 Ny felles lov for grunnopplæringen 343 Epilog 347 Aker landkommune med fire sogn og hovedstad i fanget Hovedtrekk og sentrale personer i Aker-skolens historie skrevet av Knut Jordheim 351 Innledende bemerkninger 351 Et herred med fire sogn 351 Med et ben i hver folkeskolelov 354 Fra lokal-private til lokal-offentlige middelskoler 355 Oppslutning om pragmatiske løsninger 358 Sognevis drift av de høyere skolene påvirket folkeskolen 360 Vekst som krevde en skoleadministrasjon 361 De nye overlærerne 363 Omfattende utbygging 366 Klasserommet skolens kjerne 368 Spesialrommene 1930-årenes store utfordring 371 Overgangen til den nye skoleordningen i Aker 374 Aker-skolene under okkupasjonen 376 «Seierherren vender hjem» mulig metafor med noen lokale og riksrelevante konklusjoner 377 Oversikter 381 Milepæler i skolen Ledere av skolestyrene 385 Skoleinspektører/skolesjefer/direktør 386 Kilder 386 Primærkilder 386 Gjennomgående litteratur 386 Jubileumsberetninger fra skoler 387 Tidsskrifter 387 Litteratur knyttet til de enkelte kapitlene 387 Sak- og navneregister 392 Fotografier 400

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..?

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? En studie av iverksettingen

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Gjenreis respekten for kunnskap: Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Venstres skolepolitiske manifest Venstre tar ansvar for skolen For Venstre er det en viktig demokratisk

Detaljer

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse?

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? av Christian Dahl Norge er heldigvis et land med et høyt utdanningsnivå der rettighetene til utdanning er sikret for alle, uansett hvor vi bor, hvem foreldrene

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Grunnlagspolitikk for skole - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Pål Thygesen. Layout av Kristian Normand 2

Detaljer

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no POLITISK MÅLDOKUMENT Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2014-2015 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer