FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

2 2

3 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning Offentlige rom Prosjekter Årlige arrangement Organisasjon FN-sambandet i tall Konsernregnskap Balanse 2009/

4 Styreleiaren har ordet 2010 blei eit innhaldsrikt og spanande år for FN-sambandet. Vi møter stadig fleire menneske, anten det er på den digitale arenaen, eller andlet til andlet. Uavhengig av arena, er det auka kunnskap om FN og internasjonale spørsmål som er hovudmålet vårt, gjennom debatt og dialog med brukarane. FN-sambandet er godt synlege i det norske skuleverket. Vi opplever stort trykk for å få besøk av FN-sambandet sine tilsette for å halde foredrag eller gjennomføre FN-rollespel. FN-stafetten har utvikla seg til å bli eitt av fleire gode prosjekt retta mot skuleverket, og i år var temaet naturmangfald. Elevar over heile landet har også fått høve til å kjenne diplomatiet på kroppen, gjennom rollespel av ulike tema som opptek FN. Dette er ein artig og lærerik metode for å forstå korleis internasjonalt samarbeid fungerer, og kompleksiteten i dei globale utfordringane vi står overfor. Nettstadane til FN-sambandet er framleis godt besøkte. Viktige og gode omleggingar gjer oss i stand til å nå ut med god informasjon for elevar, lærarar og media. Globalis er no omsett til alle dei fem nordiske språka, og innhaldet blir stadig oppdatert. Sosiale medier blir ein viktig kanal for dialog og debatt framover, og i 2010 har vi teke grep som skal gjere oss i stand til å nå endå breiare ut med informasjonsarbeidet vårt. Journalistar brukar FN-sambandet i aukande grad som kjelde og for bakgrunnsinformasjon til sine innslag. Det er tydeleg at vi har blitt flinkare til å vise fram all informasjonen på nettstadene våre, og også mangfaldet i prosjekta som FN-sambandet gjennomfører. Norge har i 2010 vore medlem av FN sitt menneskerettsråd i eitt år, og fått gleda av å presentere sin menneskerettspolitikk for rådet i det som blir kalla Universal Periodic Review. Norge si rolle i FN og Norge sin FN-politikk er element som FN-sambandet følgjer tett, for å være ein aktiv pådrivar for ein sterk og aktiv norsk FN-politikk. Vi skal framleis auke kunnskapen om FN, arbeidet til FN og internasjonale spørsmål til den norske befolkinga og vi skal skape positive haldningar til og engasjement for internasjonalt samarbeid. Når Norad, som forvaltar midla som finansierer FN-sambandet, også signaliserer at denne folkeopplysingstilnærminga er ønskeleg, kjenner vi at vi er på rett veg. FN-sambandet er ein desentralisert organisasjon, noko som er ein styrke for å nå ut i landet. Det gir gode moglegheiter for lokal og regional tilpassa verksemd. Mangfaldet har like fullt oppstått i eit godt og koordinert samspel mellom hovudkontoret og distriktsavdelingane. I 2010 søkte FN-sambandet om ein 4-årig rammeavtale med Norad. Dette er viktig for å sikre ein stabil økonomisk situasjon, som skal vere grunnlaget for god, nyskapande og framtidsretta FNinformasjon i Noreg. FN-sambandet skal vere den beste staden for FN-informasjon i Noreg, og vi skal bruke mykje av vår kapasitet til å nå ut til skuleungdom over heile landet. Dette er ambisiøse målsetningar som krev god utnytting av både økonomiske og personalmessige ressursar, og vi ser fram til å jobbe vidare med dei i

5 Hovedsatsningsområder 2010 FN-sambandet har i 2010 videreført de to hovedsatsingsområdene fra strategien vedtatt i 2009, fred og sikkerhet, og miljø og klima. I tillegg fikk naturmangfoldsåret mye oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med en landsdekkende FN-stafett, kurs for lærere og egne temasider på Globalis. FN-sambandets informasjons- og kommunikasjonsarbeid er konsentrert rundt to kanaler: Den ene kanalen er møter med mennesker, gjennom f.eks. foredrag og debattmøter. Det er i hovedsak distriktskontorene som står for denne direkte kontakten. Den andre kanalen er våre nettsteder og sosiale medier, som hovedkontoret er hovedansvarlig for. I både møter og på nett har hovedsatsingsområdene dominert virksomheten. FN-sambandets viktigste målgruppe er skoleverket. Store ressurser brukes for å nå ut til denne målgruppen, og mye av virksomheten dreier seg om å få innpass og nå ut til lærer og elever. Det er også viktig for FN-sambandet å nå ut til et bredere lag av befolkningen. Medieoppslag når bredt ut, men offentlige debattmøter har også vært en måte å nå ut til en bredere målgruppe. 5

6 FN-sambandet på nett Internett og direkte møter med mennesker er FN-sambandets to viktigste kanaler for informasjon og kommunikasjon. FN-sambandet har valgt å bruke store ressurser på nett i FN-sambandet har tre nettsteder; FN.no inneholder informasjon om FN-systemet, Globalis.no er et interaktivt verdensatlas med fakta om land og konflikter i verden og er den største databasen med FN-statistikk på norsk, mens FN-filuren.no er beregnet på de yngste skoleelevene, med blant annet et interaktivt spill og temasider. FN.no og Globalis blir stadig mer brukt som kilde av så vel riksmedia som lokalpresse. VG, Dagbladet og Aftenposten har ofte brukt oss som kilde både i papir og på nett. Informasjon fra våre nettsider blir brukt i reportasjer om for eksempel FNs generalforsamling. I større reportasjer i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende er våre nettsteder Globalis og FN.no nevnt som eksempler på pålitelige kilder på nettet. FN.no Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne sider beregnet på elever og lærere. Oppgradering I 2010 har FN-sambandet videreført oppgraderingen av nettstedet etter lanseringen av nye sider i Mye av arbeidet har vært å forenkle navigasjonen for brukerne. Arbeidet blitt utført av Making Waves i samarbeid med FN-sambandets egne ansatte. Ved siden av forbedring av brukeropplevelsen på FN.no har arbeidet vært konsentrert om å forenkle publiseringsrutinene, og å sørge for en robust teknisk plattform som kan takle høy trafikk. Besøk I 2010 har FN-sambandet jobbet mye med å oppdatere sidene om Tusenårsmålene. Trafikken til disse sidene har vært høy gjennom hele året, og målet med oppdateringen har vært å gi brukerne 6

7 best mulig informasjon. Av de totalt 1,2 millioner sidevisninger i 2010 var sider med informasjon om Tusenårsmålene. Det utgjør i overkant av åtte prosent av den totale trafikken på FN.no. Resultatene av en vedvarende satsing på søkemotoroptimalisering har gitt tydelige utslag i På grunn av omleggingen i 2009 har statistikken sammenlignbare tall bare for siste halvår. Fra annet halvår 2009 til annet halvår 2010 var trafikkveksten på ti prosent. Nærmere to tredjedeler av økningen kommer fra søkemotorer som Google, Kvasir og Bing. I tillegg har det vært en betydelig trafikkøkning fra Globalis.no og Facebook. På begge disse nettstedene har FN-sambandet jobbet systematisk over lang tid med å lenke til FN.no. De mest besøkte sidene på FN.no holder seg stabile fra 2009 temasider om menneskerettigheter, fredsarbeid og FNs tusenårsmål. Dokumentasjon FN har gjort tilgjengelig det meste av sitt materiale gratis, som vi i best mulig grad forsøker å gjøre enkelt tilgjengelig for våre brukere. Vi formidler også mye av tilgjengelig dokumentasjon og informasjon fra FN på sine internettsider. Gjennom vår kontakt med brukerne til biblioteket får vi en førstehåndskunnskap når det gjelder hva og hvordan informasjonen på fn.no bør være presentert. En del av vår jobb er da også å oppdatere, registrere og utvikle fakta om FN, FNs historie, FNs kalender samt å komme med innspill til ny informasjon på fn.no. Biblioteket tilgjengeliggjør og omtaler FNrapporter. I tillegg har biblioteket i 2010 vært sentrale i arbeidet med nye emneord på våre nettsider, noe som gjør nettsidene våre mer brukervennlige og oversiktelige. 7

8 Globalis FN-sambandet startet arbeidet med Globalis i 2003 og verktøyet har siden vært i kontinuerlig utvikling. Målgruppen er hovedsakelig elever på ungdoms- og videregående skole, samt studenter, organisasjoner og media. Globalis har etter hvert blitt et omfattende nettsted med 150 statistikker, 198 land, 31 konfliktprofiler, 86 satellittbilder, 18 internasjonale avtaler, 48 verdenskart, temasider, skolesider, videosnutter og mer. Besøk Globalis er nå et mye brukt nettsted med over registrerte besøk daglig. Vi har stadig økning i antall besøkende, og i 2010 hadde Globalis besøk og 3, 4 millioner sidevisninger mot sammenligning med 2009 med besøk og over 2,8 millioner sidevisninger. Brukerundersøkelse I perioden 13. februar 19. mars 2010 gjennomførte vi en nettbasert brukerundersøkelse på Globalis. Denne undersøkelsen gir et mer detaljert bilde av våre brukere. Her er et kort sammendrag av resultatene: 60% av våre brukere er i aldersgruppen år. 28% besøker nettstedet en eller flere ganger i uka, mens 24% besøker nettstedet hver måned. 41% er elever i videregående skole, mens 22% er elever i ungdomsskolen. Et stort flertall mener Globalis gir relevant og nyttig informasjon, at det er enkelt å finne fram til informasjonen, og at språket er enkelt og lett å forstå. Våre brukere etterlyser enda flere oppdateringer for land, konflikter og statistikk. Globalis på 5 språk I dag er Globalis tilgjengelig på fem språk: norsk, svensk, dansk, finsk og islandsk. 8

9 De nordiske FN-forbundene samarbeider og har bl.a. fått euro i støtte fra Nordplus sitt nordiske språk- og kulturprogram. Prosjektet blir ledet av FN-sambandet i Norge som har hovedansvaret for samarbeidet, tekniske tilpasninger og drift av de forskjellige versjonene. Det ble bl.a. laget en felles brosjyre på de fem ulike språkene, og fokuset vil i neste samarbeidsperiode også vektlegge hvordan vi kan markedsføre sidene bedre i alle landene. Innhold Etter å ha bygget opp en god innholdbase på Globalis over flere år, har hovedfokus i 2010 vært å holde informasjonen oppdatert og kvalitetssikret. I tillegg har vi også i 2010 møtt den økende trafikken med nye kart og statistikkmotorer. Landprofilene er fortsatt de mest besøkte sidene på Globalis. Vi har utfyllende profiler på ca halvparten av de 198 landene vi har, og i 2010 styrket vi innholdet med å legge til 30 nye landprofiler, samt at vi oppdatere fortløpende våre gamle profiler. Konfliktprofilene våre er også populære og trenger stadig vedlikehold. Innholdet på Globalis har blitt oppdatert med flere internasjonale avtaler, flere verdenskart, internasjonalt tilgjengelig statistikk, og figurer. Vi har også fokusert mer på innfallsvinkler til innholdet, og har gjennom 2010 arbeidet med å samle innholdet gjennom ulike temasider. Vi har gjennom prosjektmidler også fått flotte nye temasider for skoleverket med undervisningsmateriell innen regnskog og naturmangfold. 9

10 FN-filuren.no Det nye designet, som ble utarbeidet av Qvisten Animation i 2008, ble publisert i Nettstedet har nå et mer helhetlig uttrykk, ettersom nettsiden og spillene har samme stil. Spillene handler om FNs tusenårsmål og klima og miljø. FN-filuren tilbyr også spesialtilpassede temasider om FN og utvalgte internasjonale temaer for barn og unge. I tillegg mottar FN-filuren tusenvis av brev og tegninger fra barn rundt omkring i Norge, disse er det mulig å se i et eget bildegalleri på sidene. Besøkstallene for nettstedet ligger omtrent på samme nivå som i fjor. Oktober skiller seg fortsatt klart ut, med besøk i Dette er likevel en liten nedgang i forhold til året før. November og september følger sedvanlig etter på de neste plassene. Sosiale medier FN-sambandet har i 2010 jobbet systematisk for å samkjøre eksisterende digitale medier med nye digitale plattformer. Tilstedeværelsen på facebook og twitter, samt Flickr og YouTube skal brukes for å skape et ekstra trykk på informasjonsflyten, samt øke dialogen med brukerne. Fruktene av det strategiske arbeidet gjort i 2010 vil vi se i året som kommer. I tillegg har FN-sambandet to eksisterende blogger, en for FN-sambandets ansatte og en for et utvalg unge mennesker som har lyst til å blogge om FN og internasjonale spørsmål. Ungdomspanelet er FNsambandets diskusjonsforum for ungdom mellom 15 og 20 år. Vi plukket ut åtte ungdommer basert på skriftlige søknader. Disse satt i panelet i hele 2010, og skrev artikler på FN-bloggen. Artiklene fra ungdommene skaper til tider mye debatt på nettsidene våre, da alle som leser dem har muligheten til å kommentere. Samarbeidet med Aftenpostens Si;D-redaksjon ble videreført i 2010, og dette resulterte i at fire innlegg kom på trykk i Aftenposten. I tillegg har det blitt tre fine oppslag i lokalavisene der ungdommene kommer fra. 10

11 Skole og utdanning FN-sambandet har cirka 720 medlemsskoler (FN-skoler), fordelt på alle landets fylker og ulike skoleslag. Skoleverket er FN-sambandets viktigste målgruppe. FN-skolene får rabatt på foredrag og alt undervisningsmateriell vi produserer, samt tilbud om å søke på lærerkurs og studiereiser. I tillegg mottok de i 2010 to nummer av FN-magasinet. I overkant av 20 FN-skoler har inngått et mer forpliktende samarbeid med FN-sambandet og har med det fått status som FN-skole+. Disse skolene deltar på faste samlinger og deltar i FN-rollespill og andre aktiviteter. Rekrutteringen av nye FNskole+ skjer først og fremst gjennom deltakelse på FN-sambandets studiereiser for lærere, men rekrutteres også utenom disse. Skolebesøk For at FN-sambandet skal oppnå kunnskapsøkning om FN og internasjonale spørsmål blant skoleelever, er det viktig at vi også er tilstede på skolene. Møtet ansikt til ansikt gir en gyllen mulighet til å bidra til læring og engasjement om FN og utfordringene verden står overfor. Hvert år sendes invitasjoner ut til skoler over hele landet, hvor tilbud om blant annet foredrag videreformidles til skolene. FN-sambandet utfører mange skolebesøk hvert år over hele landet, og har blitt en viktig del av undervisningsopplegget om ulike internasjonale spørsmål for mange skoler. Tilbudet om skolebesøk anses å være meget velkomment blant skolene, og FN-sambandets distriktskontor bruker mye ressurser på å være tilgjengelig for ulike henvendelser om foredrag, seminarer og andre aktiviteter på skolene i sitt nærområde. FN-rollespill En av FN-sambandets store suksesser i arbeidet med å nå ut til skoleungdom, er bruk av FN-rollespill. Elevene får muligheten til å spille ut et scenario fra et FN-møte, og kjenne på rollen som diplomat for et gitt land. FN-rollespillene er veldig populære og elevene sitter igjen med mye nyttig kunnskap både om FN og det å samarbeide på tvers av lands politiske interesser. 11

12 Årets rollespill handlet om Iran og faren for spredning av atomvåpen. FNs sikkerhetsråd var åsted for spillet, og alle 15 medlemsland var med i debatten. I tillegg fikk noen elever representere Iran og Israel som og var invitert til å delta. Alle distriktskontorene til FN-sambandet gjennomfører FN-rollespill, både rollespillet som er laget for alle, men og rollespill som er laget for en enkelt skole eller på et spesielt tema. FN-stafetten Høsten 2010 arrangerte FN-sambandet for andre år på rad en landsdekkende FN-stafett med deltakelse fra hele landet én skole fra hvert fylke. Det lyktes imidlertid ikke å få tak i en skole fra Telemark, så alt i alt var 18 fylker representert. Hovedmålsetningen med FN-stafetten var å øke kunnskapen om FN og det internasjonale naturmangfoldsåret blant elever på mellomtrinnet. Kjernen i opplegget var en FN-quiz og en natursti med oppgaver om FN og naturmangfold. Stafettens nettside på fn.no har et Norges-kart hvor de 18 skolene var markert og hvor man kunne følge stafettens gang. I tillegg fikk skolene i oppdrag å sende inn bilder av bokstaver som til slutt dannet ordene Naturmangfoldåret 2010 på stafett-nettsiden. Åpningen av FN-stafetten fant sted på Sandnes skole i Øst-Finnmark 9. september, mens avslutningen var lagt til Stinta skole i Arendal 27. oktober. Evalueringen i etterkant av stafetten viser at elever og lærere mener det var både morsomt og lærerikt å delta i FN-stafetten. Postene til naturstien var blitt kraftig forenklet i forhold til 2009, etter ønske fra skolene som deltok. Tilbakemeldingene på naturstien i 2010 var veldig god. FN-sambandets vurdering av FN-stafetten er at det var et vellykket tiltak og et godt fellesprosjekt for organisasjonen. FN-avis Ettersom Global Island ble lagt ned i 2009 måtte vi finne et nytt vår-tilbud til FN-skolene i Vi valgte å bruke Utdanningsdirektoratets verktøy Avis i skolen, som ligger fritt tilgjengelig på internett. FN-skolene fikk tilbud om å bli med på en konkurranse om å lage den beste avisen om FNs tusenårsmål. Konkurranseperioden var mars, april, mai, og alle skoleslag kunne delta. 12

13 Vi fikk totalt inn 12 aviser fra ungdomsskoler og én avis fra en barneskole. Antallet var litt lavere enn vi håpte, men kvaliteten var veldig god. Vinneravisene fikk tilsendt inngravert pokal. Vi synes tilbudet var såpass vellykket at vi vil fortsette med det også i FN-sambandets filmprosjekt FN-sambandet Øst og FN-sambandet Nord gjennomførte i samarbeid med Film fra Sør 30 visninger på skoler med filmen For a Moment Freedom høsten Filmen handler om mennesker som flykter fra Iran til Tyrkia, for å søke asyl i Europa gjennom UNHCR. I tilbudet til skolene var det en kort innledning om verdens flyktningsituasjon før filmen, filmstudieark, oversikt over læreplanmål og arbeidsoppgaver til forskjellige fag hvor tematikken var relevant. Skolekinoprosjektet var svært vellykket. Gjennom beskjedne midler nådde FN-sambandet et stort antall elever med informasjon om flyktninger og UNHCR. Spesielt gledelig var det at så mange brukte oppgavene fra FN-sambandet i etterkant. FN-sambandet styrket kontakten med FN-skolene betydelig som en følge av prosjektet Det er grunn til å tro at filmen, innledningene og oppgavene direkte har bidratt til mer positive holdninger til flyktninger og mennesker på flukt. Filmprosjektet er et godt eksempel på kommunikasjonsarbeid som gir stor uttelling til tross for begrenset ressurser. 13

14 FN-magasinet Medlemsbladet for FN-skolene, FN-magasinet, hadde to utgivelser i Det første hadde nedrustning som hovedtema, og det andre fokuserte på naturmangfold. Hovedmålgruppen for bladet er lærere i grunnskolen og videregående utdanning. Det ble i 2010 bestemt at dette var siste året vi skulle gi ut FN-magasinet. Fra og med 2011 skal medlemsskolene i stedet få et elektronisk brev med undervisningstips fire ganger pr år. Grunnen til nedleggelsen av FN-magasinet var indikasjoner på at bladet i liten grad ble brukt av lærere i undervisningen. Studiereise for lærere Etter vellykket studiereise for lærere til FN i New York i 2009, og gode tilbakemeldinger gjennom evalueringen, skulle vi gjenta opplegget i For andre år på rad var antallet søkere svært godt, totalt 37 skoler søkte om plass. Vi kunne derfor velge fra øverste hylle, og plukket ut 16 lærere fra åtte skoler. Alle DK ene fikk med minst én skole. Før selve reisen til New York samlet vi alle deltakerne til et todagers seminar hos FN-sambandet i Oslo. I løpet av disse dagene ble de skolert i temaer som blant annet fred og sikkerhet, FNs nødhjelpsarbeid, korrupsjon, internasjonale straffedomstoler og mye annet. Dette ga et godt faglig grunnlag før avreise. I tillegg er det et pluss at gruppa blir litt kjent med hverandre før vi reiser sammen til New York. Evalueringsresultatene fra seminaret var jevnt over veldig gode. Studieturen måtte dessverre avlyses på grunn av vulkanutbruddet på Island. De samme skolene vil få tilbud om å reise på studieturen i

15 Offentlige rom Media FN-sambandet blir i økende grad brukt av media, både som kilde og intervjuobjekt. I 2010 var det nærmere 300 artikler hvor FN-sambandet har vært kilde eller nevnt. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettbaserte medier. Henvendelser og informasjonsinnhenting Arbeidet som har blitt lagt ned i å oppdatere Globalis, samt være bevisste på å sende ut informasjon fra våre nettsider på sosiale medier ved aktuelle situasjoner, har vært en god strategi som har gjort at journalister i økende grad bruker FN-sambandet som informasjonskilde. Deler av FN-sambandets mediearbeid består i å besvare henvendelser og konkrete spørsmål fra journalister. Artikler og kilde FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Dekning av egne arrangement både lokalt og nasjonalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, ungdomspanelet, FN-stafetten og markering av FN-dager. I tillegg fikk Internasjonal Uke i Kristiansand, med åpning av Kronprinsen, stor oppmerksomhet. Kommentarer om fredsprisvinner Liu Xiaobo, avlytting av FN-personell og internasjonale FN-år er noen av sakene hvor FN-sambandet var synlige kommentatorer i media. Som aktør i den offentlige debatten har også FNsambandet hatt omkring 20 kronikker og debattinnlegg på trykk i nasjonale og regionale aviser. 15

16 Debattmøter En viktig møtearena for diskusjon og debatt knyttet til utfordringene i verden og FNs rolle som global aktør, er debattmøter. FN-sambandet har lang tradisjon for å drive informasjonsarbeid gjennom debattmøter. Debattmøter gjør det mulig å dekke et bredt spekter av temaer, og i år har tilhørerne diskutert alt fra Statoils oljesandsprosjekt i Canada, Johan Galtungs fredsengasjement og hvorvidt Tusenårsmålene er mål som duger, eller suger. I Tromsø er FN-sambandet Nord koordinator for Internasjonalt seminar, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Internasjonalt seminar er et forum for informasjon og debatt, og er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner. I 2010 ble det arrangert 24 møter med til sammen 1611 deltakere I 2010 ble det avholdt ni internasjonalt seminar på Litteraturhuset i Oslo. Møtene har vært godt besøkt og samarbeidet med Oslo Dokumentarkino har vært lærerikt og heldig Det har vært mer enn 732 tilhørere totalt på fjorårets møter. I Trondheim er FN-sambandet med og arrangerer Café NordSør, som er en seminarrekke med ca 15 seminar i året. En viktig møteplass for organisasjoner og studenter, med godt oppmøte og engasjerte tilhørere. Bibliotek FN-sambandets bibliotek er et offentlig bibliotek, og er åpent for alle. Biblioteket formidler informasjon om FN på norsk og engelsk på alle nivåer fra grunnskole til forskning. Vi har en informasjonstjeneste som retter seg mot skoleelever, studenter, media og alle ansatte. Biblioteket tar i mot besøkende og svarer på alle henvendelser som kommer på e-post, og via FNsambandets «kontaktskjema» på internett, en spørretjeneste spesielt beregnet for skoleelever. Biblioteket svarer også på spørsmål som kommer inn til FN-filuren. Sist, men ikke minst, svarer vi på henvendelser som kommer pr. telefon. Antall registrerte henvendelser til biblioteket i 2010 ligger i underkant av Dette tallet har holdt seg jevn de siste fire årene. Den største brukergruppen er skoleelever og studenter. Biblioteket satser på å ha de mest sentrale FN-rapportene og kjernelitteratur om FN. Vi bidrar intern med å skaffe tilveie informasjon og bakgrunnsmateriale til egne ansatte, og legger vekt på kildebruk og kvalitet. Biblioteket holder årlig foredrag ved Høyskolen i Oslo, avdeling for bibliotek og informasjonfag, samt markedsfører vårt tilbud ved ulike klassebesøk ved hovedkontoret. 16

17 Prosjekter Naturmangfoldsåret 2010 var FNs internasjonale år for Naturmangfold, og FN-sambandet søkte om midler til et prosjekt som skulle sette fokus på arbeidet med naturmangfold lokalt og globalt. Prosjektet skulle dekke alt fra barnehage til høyskolenivå, og er tredelt mellom et tilbud for barnehager, lærere og ressursbank på nett. Midlene til prosjektet kom fra Miljøverndepartementet. Naturmangfold for barn hadde som mål å lære barna om viktigheten av biologisk mangfold gjennom å utforske habitatet til lokale arter. Prosjektet har vært delt i to. Første del besto av aktivitetskort som kan bli brukt av lærere som en guide for å lære barn om naturmangfold. Den andre del besto av kurs og seminarer for førskolelærere, grunnskolelærere, og studentlærere. Begge deler fokuserte på å undervise lærerne om hvordan de kan lære barn om naturen mens de er ute i naturen. Som et tilbud for lærere samarbeidet FN-sambandet med SABIMA med å lage lærerkurs for naturfaglærere knyttet til tematikken naturmangfold. Bred markedsføring og mange henvendelser til skolene til tross, ble det kun gjennomført to lærerkurs på høsten 2010, men kursene fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Den viktigste kanalen for å nå både elever og lærere er gjennom våre nettsider. Derfor var det viktig å samle informasjon på en temaside om naturmangfold på nettstedet Globalis. Dette er en viktig ressurs både for lærere, elever og andre interesserte. Temasidene inneholder faktainformasjon, undervisningsopplegg og en mengde nye kart og illustrasjoner som også er positivt for Globalis som ressursbank. REDD Regnskogen Norske myndigheter har vært aktive internasjonalt for å fremme sitt klima og skogprosjekt. I den forbindelse fikk FN-sambandet midler til å lage informasjonsmateriell om klima og skog, med fokus på regnskog. Midlene kom fra Norad, og Miljøverndepartementet var fagdepartement. På Globalis ble det laget en temaside ved navn REDD regnskogen, som dekker mange aspekter knyttet til regnskog, menneskerettigheter og klimautfordringene. Norske myndigheter har vært aktive i arbeidet med å hindre avskoging som et viktig element i klimaarbeidet, og REDD prosjektet har vært et viktig element i dette arbeidet. 17

18 Det ble også laget en animasjonsfilm om paranøtten som skulle vise hvor tett naturmangfold, avskoging og klima henger sammen er det internasjonale skogåret, og siden om regnskog og klima vil være interessante for skoleverket gjennom hele året. Internasjonal ungdomskonferanse I samarbeid med vår internasjonale verdensorganisasjon WFUNA, arrangerte FN-sambandet et internasjonalt ungdomsseminar med 20 deltakere fra hele verden. Seminaret var et ledd i satsningen på å styrke ungdomsarbeidet i FN-forbundene rundt om i verden, og samarbeidet på internasjonalt plan. WFUNAs generalsekretær Bonian Golmohammadi var til stede på seminaret. FN-sambandet ønsker å bidra til å styrke ungdomsarbeidet i WFUNA og ser på dette seminaret som et ledd i det arbeidet. Turné med statssekretær Ingrid Fiskaa Utenriksdepartementet ønsket et samarbeid med FN-sambandet og FN-sambandets distriktskontor for å arrangere en turné i mange byer rundt om i landet, hvor statssekretær Ingrid Fiskaa ønsket å møte studenter og andre til diskusjon om FNs Tusenårsmål og utviklingsspørsmål. Oppmøtet var varierende på de ulike møtene, men debatten som ble startet og diskusjonene på møtene var gode og mange. Møter med politikere på høyt nivå, knyttet til aktuelle og interessante internasjonale spørsmål kan være en god måte å nå ut til ulike målgrupper. 18

19 Hodeplaggutstilling I anledning FNs år for tilnærming mellom kulturer arrangerte FN-sambandet, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturtorvet på Vigeland en stor utstilling av hodeplagg brukt til fest, til hverdags og i sorg. Hodeplagg ble innsamlet lokalt, også fra kommunens mange innvandrere. 2. trinnet på barneskolen bidro med fotografier fra hjemmene og ungdomsskolen deltok med egenproduserte hodeplagg og med digitale fortellinger. Det ble holdt 3 foredrag som på ulike måter tematiserte hodeplagg som symboler og som identitetsmarkør. Utstilling om FNs Tusenårsmål Den interaktive og unike utstillingen En verden på spill åpnet på Jærmuseet i september. Utstillingen er et stort brettspill der skoleelever og andre kan erfare global ulikhet på kroppen, samtidig som de lærer mer om FNs Tusenårsmål. FN-sambandet Rogaland var en av 8 ulike lokale organisasjoner som i løpet av året ble invitert av museet til å fortelle om hvordan arbeidet for å oppfylle Tusenårsmålene foregår. Dette ble gjort med vekt på Tusenårsmål nr. 1, og der eksempler fra FNs arbeid mot sult og underernæring stod i fokus. Foruten å delta under skolebesøk, hadde FN-sambandet Rogaland også ansvar for skolering om Tusenårsmålene for Jærmuseets ansatte og deltidsverter. Ca. 600 eks av heftet FNs Tusenårsmål status 2010 ble distribuert til besøkende i utstillingen i perioden oktober-desember. INNBLIKK: GAZA 12 av Tromsøs organisasjoner gikk sammen for å lage en hel uke med fokus på Gaza. Uken fikk navnet INNBLIKK: GAZA og fant sted i Tromsø fra 14. til 21. mars. FN-sambandet tok jobben med å koordinere denne uken, utforme program og mediearbeidet. I tillegg hadde FNsambandet også flere egne arrangement, inkludert rollespill, skoleforedrag og seminar. Ungdomskonferanse om klima I anledning FNs internasjonale miljødag gjennomførte FN-sambandet øst en ungdomskonferanse om klima på Litteraturhuset. Målsetningen med konferansen var å øke interessen for, og kunnskapen om, klimautfordringene blant ungdom. 130 ungdommer fra hele østlandsområdet deltok. Ledende skikkelser innenfor klima og miljøfeltet var innledere på seminaret. 19

20 Årlige arrangement FN-dagen FN-dagen falt i 2010 på en søndag, og var samme dag som TV-aksjonen. Vanligvis er skoleverket den viktigste målgruppen for FN-sambandet i forbindelse med dagen, men i år henvendte vi oss først og fremst til familier med barn. I forkant av dagen ble det sendt ut informasjon til biblioteker over hele landet om at de kunne bestille materiell om FN til dagen, samt at de ble oppfordret til å ha en FN-temadag med spesielt utvalgte bøker og filmer tilgjengelig for publikum. FN-dagen sammenfalt med TV-aksjonen, derfor valgte vi å inngå et samarbeid med Flyktninghjelpen om å lage et undervisningsopplegg til skolene for å belyse situasjonen til flyktninger. Undervisningsoppleggene ble markedsført gjennom FN-sambandets kanaler, og var tilgjengelig til nedlasting via FN.no. FN-dagen ble feiret med både felles nasjonale aktiviteter og lokale arrangementer. Mange tusen roser ble delt ut i byer over hele landet, for å feire FN-dagen og for å trekke mennesker til nettsiden hvor det ble arrangert vår årlige FN-quiz. I Bergen var det satt i stand et eget barnearrangement om formiddagen og konsert i musikkpaviljongen om ettermiddagen. I Trondheim var det samarbeid med Sverresborg Folkemuseum om utstillingen Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie, og i Rogaland ble FN-dagen avviklet på Jærmuseet under vignetten til Naturmangfoldsåret. I de tre nordligste fylkene var det aktiviteter både i Bodø, Alta og Tromsø, hvor arrangementet FN for store og små var godt besøkt. FN-sambandet arrangerte også en barnefest på Litteraturhuset i Oslo. Det var et to timers arrangement som inneholdt sirkuskurs, afrikansk familiekonsert, Bollywood danseskole og eventyrstund. FN-filuren kom også på besøk og Oslos ordfører, Fabian Stang, sto for den offisielle åpningen av barnefesten. Arrangementet var vellykket, med mange barn og foreldre som tok turen innom i løpet av dagen. FN-quiz For fjerde år på rad arrangerte vi en quiz på fn.no i forbindelse med FN-dagen. Quiz en besto av 12 spørsmål som handlet om FN og FN-sambandet, og den var tilgjengelig på nettsiden i en uke. Et av målene våre med FN-quiz en er å få flere folk til å bli kjent med nettstedene våre. Vi trakk ut en vinner blant de som hadde alt riktig, og han vant to billetter til Nobels fredspriskonsert 20

21 Internasjonal Uke (IU) Det har vært avholdt internasjonale uker siden 2002 på forskjellige steder i Norge. Norad og FNsambandet har de siste årene samarbeidet om gjennomføringen av Internasjonal Uke. I år hadde turen kommet til Kristiansand. I mai 2010 fikk FN-sambandet i oppdrag fra Norad å arrangere Internasjonal uke i Kristiansand. I tillegg til Tusenårsmålene var det ønskelig fra Norad sin side at det ble informert om Norges regnskogsatsing og REDD initiativet. 20 september åpnet Kronprinsen Internasjonal uke til toner fra Kirsten Bråthen Berg. En målsetting for IU var å nå nye publikumsgrupper på nye arenaer, med kjente verktøy men med en vri på innholdet; Film og debatt, quiz på utesteder, litteraturaften, utstilling og installasjon på bibliotek, og debatter. Erfaringene med dette var gode. Vi traff et nytt publikum og ble godt mottatt. Vi prøvde ut noen nye rammer og noen nye steder med det resultat at kunnskap om Norad sitt arbeid er kjent for nye grupper på Sørlandet. Uka inneholdt tilbud til barnehager, barneskoler, ungdomskole og videregående skole, samt studenter og ansatte ved Universitetet i Agder. For eksempel deltok over 200 studenter og ansatte i en fagdag om bistandens historie, kritikken mot bistand og framtida for bistand når det økonomiske og politiske kartet nytegnes. I samarbeid med Samsen kulturhus fikk vi aktivisert ungdom med grafittikunst, dvdkonkurranse, nett-avis og forfatterkveld. Prikken over i`en var dansekonkurransen Battle of The South der over 200 ungdommer deltok. En knallsuksess! På denne måten treffer vi ungdom utenfor klasserommet i en setting hvor de er med både som innholdsleverandører, som utøvere og som publikum. Musikk, litteratur og film var særs viktige for totaluttrykket til IU. 3 større kunstprosjekter tematiserte på ulike måter menneskets forhold til trær og natur. Sammen med annonser, facebook sider, utstillinger av informasjonsplakater, elevarbeider fra 7.klasser og barnehagenes fabeldyr, bidro dette til å gi IU god synlighet på mange arenaer. 21

22 IU er et viktig møtepunkt for en rekke organisasjoner i Kristiansand som er opptatte av klima og miljø, av Tusenårsmålene, global rettferdighet og solidaritet. IU stimulerer nettverkene, motvirker slitasje og trøtthet, synliggjør og aktualiserer Norad og bistandspolitikken. Et veldig viktig utkomme av IU er at den nå er en del av Kristiansand kommune sin internasjonale strategi. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet som FN-sambandet vil gjøre sammen med kommunen for å opprettholde interessen og engasjementet for Norads arbeid. Aktuelle FN-spørsmål Seminar om de viktigste sakene foran FNs generalforsamling 2010, ble arrangert på Universitetet i Oslo, under en seminarrekke ved navn Frokost med Bernt. Tema for seminaret var FNs fremtidige rolle som global aktør, og Utenriksminister Jonas Gahr Støre var invitert for å snakke til et fullsatt auditorium på Universitetsbiblioteket. FN-sambandet hadde stand ved auditoriet og hadde jobbet med å trekke organisasjoner og studenter til seminaret. Det ble som vanlig et vellykket seminar, med spennende debatt og fullt hus. 22

23 Organisasjon FN-sambandet internasjonalt Både nordisk og internasjonalt samarbeid er viktig for FN-sambandet. Gjennom et slikt samarbeid får vi nye impulser, deler med andre vår erfaring og finner gode samarbeidsprosjekter. En gang i året møtes de nordiske FN-forbundene for utveksling av informasjon og diskusjon om eventuelle fellesprosjekter. På disse møtene deltar styrelederne (en dag) og generalsekretærene, i tillegg til eventuelle saksbehandlere fra kontorene. Møtet i 2010 skulle vært avholdt på Island, men på grunn av askeskyen ble møtet holdt i Genève i forbindelse med det europeiske FNforbundsmøtet. Minst en gang i året møter vi også lederne for de ulike FN-organisasjonene som har kontorer i København, slik som UNDP, WFP, UNFPA med flere. I disse møtene diskuteres informasjon, strategi og samarbeid. I 2010 overtok WFUNA, FN-sambandenes verdensorganisasjon, ansvaret for de faste møtene i europeisk sammenheng. Det ble avholdt møte med de europeiske FN-forbundene i Geneve i juni. I tillegg til utveksling av informasjon møtte vi ulike FN-organisasjoner og var til stede i MR-rådet. FN-sambandets generalsekretær har deltatt på to styremøter i WFUNA (World Federation of United Nations Associations). WFUNA er et verdensomspennende nettverk av FN-samband, United Nations Associations (UNAs), som finnes i over 100 av FNs medlemsland. Fredskorpset Generalsekretæren var sammen med leder av Fredskorpsprosjektet på partnermøte i januar der en hadde en grundig gjennomgang av utvekslingen. 4. runde ble startet opp, med en deltaker fra FNsambandet i Tanzania og en fra FN-sambandet i Norge. Vi ønsket å fortsette samarbeidet med Uganda, men fikk ikke økonomisk støtte til dette fra Fredskorpset. Ved utgangen av 2010 har vår norske deltaker vært fire måneder i Dar es Salaam deltakeren fra Tanzania har vært tre måneder på FN-sambandet sitt kontor i Kristiansand. Det jobbes kontinuerlig med å utnytte ressursene som vi tilføres på en best mulig måte. Dette er utfordrende, men erfaringene vi har tilegnet oss gjennom flere års samarbeid gjør at vi har god nytte av utvekslingen gjennom fredskorpset. FN-sambandet i tall Personal FN-sambandet har 29 medarbeidere, hvorav 28 er i faste stillinger. I tillegg har FN-sambandet arbeidsgiveransvar for to personer som er med i Fredskorpsets utvekslingsprogram. FN-sambandet har også en ILO-stilling, med ansvar for informasjon om internasjonale arbeidslivsspørsmål. ILO-stillingen finansieres av Norad og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. De tilsatte har gjennom året fordelt seg som følger på hovedkontoret og på de enkelte distriktskontorene: 23

24 Hovedkontoret (Oslo) FN-sambandet Nord (Tromsø) FN-sambandet Trøndelag (Trondheim) FN-sambandet Øst (Oslo) FN-sambandet Sør (Kristiansand) FN-sambandet Rogaland (Stavanger) FN-sambandet Vest (Bergen) 15 ansatte 3 stillinger/4 ansatte 2 ansatte 3 ansatte 2 ansatte 2 ansatte 3 ansatte I tillegg tilbyr vi praksisplasser blant annet til studenter fra Høgskolen i Volda og fra Universitetet i Bergen. FN-sambandet har lavt sykefravær og ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker i Kjønnsbalansen i organisasjonen er god, og vi har ikke hatt behov for å sette i gang spesielle tiltak i forhold til likestilling. Organisasjonen øverste leder er kvinne, og kvinner er også godt representert i øvrige stillinger. FN-sambandet har opprettet Arbeidsmiljøutvalg og tar opp saker fortløpende ved behov. Ny HMS håndbok er lagt ut på intranett der også referater fra møtene i Arbeidsmiljøutvalget ligger. Man planlegger oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 i løpet av januar/februar Kompetansebygging For at FN-sambandets ansatte til enhver skal kunne gjøre den jobben de er satt til kreves det stadig kompetansebygging og skolering. Dette gjøres blant annet ved forelesninger i forbindelse med vår felleskonferanse (der alle ansatte er til stede). Gjennom forelesninger /kurs /deltakelse i konferanser og studiereiser er målet å ha oppdaterte ansatte og en organisasjon i stadig utvikling. Forurensing FN-sambandet har et miljøutvalg som arbeider for å tilpasse FN-sambandets virksomhet til miljøfyrtårnets bransjekrav for kontorbedrifter. Fremtidsutsikter Aktiviteten i FN-sambandet er høy og vi arbeider i tett dialog med Norad. Vår bevilgning økte med i Høsten 2010 sendte FN-sambandet inn søknad til Norad om fireårig rammeavtale, for å sikre en stabil økonomisk situasjon. 24

25 FN-sambandets hovedstyre Styreleder: Helga Hjetland, Utdanningsforbundet Nestleder: Bjarne Dæhli, Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) Siri Luthen, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Fagforbundet Annie Sandersen Skotaam, Politiets Fellesforbund Odd Helge Olsen, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Inger Gjønnes, FN-sambandet Øst / Jorge Dahl, FN-sambandet Vest Jakob Thompson, FN-sambandet Trøndelag / Inger Mjøsund, FN-sambandet Nord Ellen Rudnes, FN-sambandet Sør / Bjørn S. Berg, FN-sambandet Rogaland Vararepresentanter: 1. Mokhtar Eliassi, Det kurdiske Ungdomsforbundet 2. Ingrid Eide, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 3. Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp Medlemsorganisasjoner FN-sambandet har 52 landsomfattende medlemsorganisasjoner. I tillegg finnes det ca. 750 FN-skoler over hele landet. Humanitære, ideelle, kulturelle og religiøse organisasjoner Antislaveriselskapet Arbeidernes opplysningforbund Bahai samfunnet i Norge Care Norge Caritas Norge CISV Norge Demokratisk Ungdomsunion i Øst- Kurdistan - Yekêtî lawan Det Kurdiske Ungdomsforbundet Det norske totalavholdsselskap En Verden Europabevegelsen Human-Etisk forbund Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Juvente Landsforeningen for hjerte og lungesyke Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Noregs ungdomslag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Handikapforbund Norges kristelige studentforbund Norges kvinne- og familieforbund Norges naturvernforbund Norges røde kors Norges Speiderforbund Norgesunionen av Soroptimister Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 25

26 Norsk Esperanto-Forbund Norsk Folkehjelp Norsk kvinnesaksforening Operasjon Dagsverk Redd Barna SAIH Studieforbundet for folkeopplysning Yrkesorganisasjoner Den norske advokatforeningen Den norske tannlegeforeningen Fagforbundet Handel og kontor Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Landsorganisasjonen i Norge LO Norsk arbeidsmandsforbund Norsk jernbaneforbund Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk politiforbund Norsk skuespillerforbund Norsk sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Tekna, teknisk-naturvitenskapelig forening Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 26

27 Konsernregnskap 2010 Årsberetning for FN-sambandet 2010 FN-SAMBANDET REGNSKAP 2010 REGNSKAP 2009 Inkludert ILO Inkludert ILO INNTEKTER SALGSINNTEKTER ORDINÆRT TILSKUDD ANDRE INNTEKTER / TILSKUDD GEBYRER FOREDRAG / KURS KONTINGENTER/ABONNEMENTER SUM INNTEKTER KOSTNADER KJØP / PRODUKSJON AV MATERIELL LØNNSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKTER RENTEKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER ÅRSRESULTAT Noter til regnskapet 2010 og 2009 Lønnskostnader fordeler seg slik Lønn Honorarer Driftskostnader fordeler seg slik Kontorlokaler Kontormaskiner/inventar Kontorrekvisita/trykksaker Annonser Bøker/tidsskrifter/abonnementer Telefon/internett/data Porto/frakt Forsikringer Regnskapshonorar Diverse Reiseutgifter Kurs/møteutgifter Fellesprosjekter

28 Disposisjon av årsresultat Ubrukte prosjektmidler som tilbakeføres Mellomværende med Fredskorpset Mellomværende med ILO Overføres til egenkapital FN-sambandet Sum Noter til regnskapet ) Lønnsutg.fordeler seg som følger på de enkelte poster; Lønn Feriepenger Innskudd til Statens Pensjonskasse Arbeidsgiveravgift Diverse personalkostnader Refusjon fra NAV ) Antall ansatte har i perioden vært 36 3) Lønn Generalsekretær ) Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd 5) En ansatt har lønnslån. Saldo pr på dette var kr Alle betingelser i henhold til Statens regelverk er oppfylt. Dvs. lån kan ikke overstige to månedslønner og nedbetalingstid kan ikke overstige 24 måneder. Lånene er rentefrie 6) Andre inntekter/tilskudd inkluderer tilskudd til Fredskorpsutveksling, Internasjonal uke, lærerkurs, prosjekt naturmangfold og barn samt REDD 28

29 Balanse 2009/10 OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER AVSETNINGER SUM FORDRINGER KASSE BANK BANK SKATTEKONTO SUM BANKINNSK OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL LEVERANDØRGJELD SKYLDIG SKATTETREKK SKYLDIG PENSJ/TREKK/KONT SKYLDIG OFF.AVGIFTER PROSJEKTAVSETNINGER MELLOMVÆRENDE M.ILO MELLOMVÆRENDE MED FREDSKORPSET ANNEN KORTSIKTIG GJELD PÅLØPNE FERIEPENGER SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAP OG GJELD Kommentarer til balansen Det er bokført en gammel avsetning opp mot egenkapitalen. Derfor har egenkapitalen økt mer enn overskudd i konsernregnskapet skulle tilsi. Prosjektavsetninger er avsetninger til tilbakebetaling av ubrukte midler til Utenriksdepartementet på grunn av at noen planlagte kurs for lærere måtte avlyses. Det er også et påbegynt prosjekt i Bergen "Lokal Agenda 21" som videreføres i 2011 samt midler bevilget tidligere til å utvikle interaktive nettsider for barn og unge Egenkapitalen vil kunne dekke om lag to måneders lønn for alle ansatte i FN-sambandet. Noe av denne er imidlertid tenkt disponert til utvikling av interaktive sider for barn og unge 29

30 30

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

OD2016. Lærerhefte. #snufortida

OD2016. Lærerhefte. #snufortida OD2016 Lærerhefte #snufortida Kjære lærer! Av Olav Brekke (20), leder for Operasjon Dagsverk 2 Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Oslo Telefon 22 99 37 10 E-post od@od.no Web www.od.no

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet.

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet. Undervisningstilbud Seminar 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til grunnskolen, videregående 1. 2.desember OG høyskole/universitet. 1. 4. trinn Shabbat Shalom! Hva er Shabbat? Hvorfor

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2. UNDERVISNINGSTILBUD SEMINAR 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.DESEMBER OG HØYSKOLE/UNIVERSITET. 1. 4. TRINN SHABBAT SHALOM! HVA ER SHABBAT? HVORFOR

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet VIRKSOMHETSPLAN 2016 Ekstern Finansiering Redusert Kuttet 1 Kunnskap FN-sambandet skal: møte over 400 000 skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Målet er å forebygge

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Ungdomsdelegater til WUF IV

Ungdomsdelegater til WUF IV Ungdomsdelegater til WUF IV Nanjing 1.-7. November 2008 Rapport Innledning Det var en stor glede å motta beskjeden om jeg skulle få delta på World Urban Forum i Nanjing, Kina. Motivasjonen min for å søke

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Rapport for 2015 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Ansvarlig for rapport: Gudbrandsdal Krisesenter IKS Skrevet : Mars 2016. 0 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Gudbrandsdal Krisesenter IKS viser

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer