Gårdsgass Midt-Norge. Referat fra nettverksmøte på Tingvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gårdsgass Midt-Norge. Referat fra nettverksmøte på Tingvoll 11.-12.11.2010"

Transkript

1 Gårdsgass Midt-Norge Referat fra nettverksmøte på Tingvoll Gårdsgass Midt-Norge er et nettverk for aktører som er engasjert i å realisere biogassanlegg på gårdsnivå i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Nettverket ble stiftet på Mære VGS Det andre nettverksmøtet ble arrangert i kombinasjon med et seminar om biogass som markerte åpningen av et regionalt senter for sol og bioenergi på Tingvoll. Mer omtale av senteret og åpningen finner du på og Omvisning på Tingvoll Møtet på Tingvoll startet kl 12 med en omvisning i det nye, runde fjøset som snart skal huse 22 økologiske melkekyr med påsett. Bilde av fjøset utvendig og av biogassanlegget finner du på programmet for nettverksmøtet. Rundfjøset blir et kaldfjøs der dyra kan gå ut og inn som de vil. Vinduene har grønne vindduker. Gjødsla (også fra utendørs, overbygd lufteareal) skrapes ned i flyterenne og videre inn i biogassanlegget. Fra venstre: Einar Oterholm, Erik Lindhart, Arnar Lyche, Mie Bjune Gjeten, Rune Hedegart, Johan Chr Mørkved og John Roger Ekren. Deretter gikk turen bort til biogassanlegget, som ligger på en betongplatting ca 50 m fra fjøset, rett ovenfor sluttlageret for gjødsel. Det vil bli bygd et isolert hus rundt reaktor og styringskontainer. Morten Holvik fra leverandøren, Biopower og John Roger Ekren som har innredet kontaineren og stått for det meste av sveising, montering osv. viste oss rundt og gjorde rede for mange interessante detaljer. Anlegget (uten overbygg og forsøksreaktor) har kostet 3,4 mill kr (uten MVA). Herav tilskudd (40 % av godkjente kostnader) fra Innovasjon Norge (IN) på 1.2 mill kr. Det er to reaktorer på 35 m 3, begge er liggende sylindre. En av disse er en forsøksreaktor med en skillevegg som går ca halvveis opp i tanken nær utløpet. I det lille rommet som dannes over utløpsrøret skal gass blåses opp og separere fast og flytende biorest, og fast del skal flyte (?) tilbake til hovedrommet i reaktoren. Metandannende bakterier følger den faste delen, så tanken med dette er at det ikke skal tapes så mange av disse over til kjøletank og sluttlager. Forsøksreaktoren har fått en egen

2 finansiering fra IN. Hvis dette fungerer etter hensikten kan det kanskje kanskje oppnås en mer effektiv prosess med kortere oppholdstid slik at reaktorstørrelsen kan reduseres og anlegget bli billigere. Andre viktige detaljer i anlegget er at omrøringen i reaktorene skjer med gass, ikke mekanisk. Varmepumpe og varmeveksling med varm biorest skal varme opp gjødsel fra fjøset som skal inn i reaktoren. En egen kjøletank på 20 m3 (stående sylinder) skal kjøle ned bioresten til ca grader før sluttlagring. Dette vil forhåpentlig stanse metanproduksjonen. Morten Holvik fra leverandøren av anlegget, Biopower inne i styringskontaineren, der pumper skal frakte gjødsel fra fjøs til reaktor, videre til kjøletank kjø etank og ut i sluttlager. Ståltanken i bakgrunnen er til innblanding av bleikejord ejord eller annet fettrikt avfall. John Roger Ekren viser fram gassrøret gassrøret med innsnevring som skal produsere en kraftig stråle av gass etter jet-prinsippet, prinsippet, som skal sørge for god sirkulasjon inne i reaktoren. Levert av Landia, Danmark.

3 Etter at spørrelysten var tilfredsstilt gikk vi innendørs, og fikk varmet oss på suppe i møterommet ved Bioforsk Økologisk. Atle Wibe, forskningssjef ved Bioforsk Økologisk, orienterte om virksomheten. Presentasjonsrunde Deretter startet vi selve nettverksmøtet med en presentasjonsrunde, her sortert omtrentlig nordfra og sørover: John Christian Mørkved fra FMLA i Nord-Trøndelag er på vei over i pensjonistenes rekker, men har ledet et interessant treårig prosjekt om bioenergi som har oppnådd gode resultater. Han fortalte om erfaringene fra prosjektet på slutten av dagen. Audun Grav vil overta Johan Christian sin plass i nettverket fra Rune Hedegart fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (FK) jobber med en klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. Jordbruket står for 40 % av dette fylkets utslipp av klimagasser. Egentlig jobber ikke FK så mye med landbruk, og kunne vurdert at de er representert i nettverket gjennom Mære VGS (som FK eier), men Rune synes det er nyttig å delta. Gisle Bjerkan er gårdsbestyrer på Mære VGS, hvor det årlig produseres ca 4000 m 3 gjødsel fra ku og gris. Et biogassanlegg har vært planlagt lenge, men finansieringen er enda ikke i orden. Geir Fisknes fra Mære VGS jobber 50% på senteret for klima og energi i landbruket som er tilknyttet Mære. Det er et stort behov for å realiserer et biogassanlegg på Mære som demonstrasjon og for å drive FoU. Mens dette planlegges er det gjennomført andre energimessig interessante tiltak, som boring av et dypt hull for varmelager for et stort veksthus, og oppbygging av et pellets fyringsanlegg som skolen eier. John Roger Ekren fra Verdal er svineprodusent og har bygd sitt eget biogassanlegg som tar i mot husholdningsavfall + grisemøkk for å lage varme til grisefjøsene. Det har vært særdeles lærerikt =). Nettverket besøkte dette anlegget på oppstartmøtet i mai. Morten Holvik driver firmaet BioPower Norway som har levert anlegget på Tingvoll og holder på med automasjon og prosesstyring generelt, med aktiviteter over hele verden. En aktivitet er f eks å gjøre om saltvann til ferskvann. Bygging og prosjektering av biogassanlegg er et relativt nytt satsingsområde for dem, som de ønsker å utvikle. Holvik hadde en interessant gjennomgang av anlegget som vi diskuterte lenge og grundig, særlig rundt prinsippet for forsøksreaktoren (skilleveggen). Mie Bjune Gjeten, stipendiat ved Bioforsk Midt-Norge på Kvithamar, holder på å utforme opplegget for doktorgradsarbeidet sitt. Det vil fokusere på nitrogenproblematikk og mikroflora i biogassreaktoren. Ved tilsetning av f eks fiskeensilasje blir det lett for mye ammonium, som hemmer metandannelsen. Mie skriver for tida en rapport om det planlagte biogassanlegget på Mære, sammen med Geir Fisknes. Arve Lian fra Skjetlein VGS referert at Sør-Trøndelag FK nå har gitt grønt lys for etablering av et grønt kompetansesenter med en bevilgning på 40 mill kr for å restaurere en flott gammel driftsbygning til kontorer +++. Kunnskap om fornybar energi er et viktig satsingsområde for senteret, og det ligger godt til rette for å bygge biogassanlegg. Arve deltar i arbeidsutvalget (AU) for nettverket. Erik L. Moen er kårkall-gårdbruker i Surnadal, nestleder i Nors senter for økologisk landbruk (NORSØK) og aktiv medspiller i Sol og bioenergisenteret (Sologbio, se mer nedenfor). Han har også

4 dratt i gang ei gruppe i Surnadal kommune for å vurdere et fellesanlegg for biogass der. Dette presenterte han nærmere senere på dagen. Ketil Valde fra Bioforsk Økologisk er daglig leder for Sol-og bioenergisenteret på Tingvoll, som vil gjøre seg flittig bruk av biogassanlegget til demonstrasjoner osv. Anne-Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk er prosjektleder for Gårdsgass Midt-Norge og deltar i AU sammen med Arve og Geir. Hun jobber også i noen andre prosjekt med biogass, blant annet Soileffects som skal se hvordan biogassbehandling av husdyrgjødsel påvirker jorda som blir gjødslet. Prosjektet har nylig etablert et langvarig feltforsøk på Tingvoll gard. Arnar Lyche fra Landbruk Nordvest (Norsk landbruksrådgivning) jobber mye med husdyrgjødsel. Håndteringen av denne ressursen har utviklet seg negativt i senere år, og håndtering til biogass kan kanskje være en mulighet til å endre på dette. Einar Oterholm fra Møre og Romsdal FK jobber for å øke bruken av fornybar energi i dette fylket. Han fortalte en interessant historie fra 70-tallet da det var planlagt at tre atomkraftverk skulle sikre norsk energiforsyning. Ett av dem skulle forsyne Trondheimsregionen, og var faktisk tenkt plassert på Meisingset i Tingvoll kommune! Svetlana Tjervåg fra Herøy jobber som lab.ansvarlig ved Sologbio sitt søstersenter for bølgekraft på Runde. Et aktuelt prosjekt er samarbeidet med toaletttprodusenten JETS på Sunnmøre, som lager vakuumtoalett bla. til skip som også brukes på Runde miljøsenter. Det er planer om et minibiogassanlegg for å håndtere avfallet fra dette. Roald Sørheim fra Bioforsk Jord og miljø, Ås var invitert for å holde et faginnlegg for oss med fokus på bioresten og hvordan den er egnet som gjødsel, når ulike substrater er brukt.

5 Deltakere på nettverksmøtet på Tingvoll. Fra venstre øverst: Geir Fisknes, Gisle Bjerkan, Erik L. Moen, Svetala Tjervåg, Einar Oterholm, Arnar Lyche og John Roger Ekren. Fra venstre nederst: Morten Holvik, John Roger Ekren, Rune Hedegart, Arve Lian, John Chr Mørkved og Mie Bjune Gjeten. Bilder tatt av Anne-Kristin Løes. Faglige innlegg Morten Holvik gjennomgikk anlegget som snart skal kjøres i gang på Tingvoll, og spesielt rundt forsøksreaktoren ble det en lang og engasjert diskusjon. Plansjene som ble vist kan ikke gjøres allment tilgjengelige, men Holvik kan gjerne kontaktes på Roald Sørheim holdt et innlegg om Biorest som gjødsel, som også skapte engasjement og mange spørsmål. Roald poengterte blant annet at biogass handler om (minst) fire ting: Gjødsel, energi, klimatiltak og avfallsbehandling. Hvis alle disse fire hensynene kan kombineres, blir et anlegg virkelig interessant! Innen håndtering av matavfall går allerede ca 20 % til biogass. For husdyrgjødsel må vi huske at den allerede er fordøyd en gang, og dermed er det begrenset hvor mye mer energi som lett kan hentes ut. Han nevnte også at det er planer om et stort anlegg for biogass i Orkanger, som kan komme til å støvsuge regionen for egnede substrat. I Sverige og Danmark er det etablert kunnskap at biorest er et bedre gjødselmiddel enn ubehandlet bløtgjødsel, og dette er et forhold som prissettes ved økonomiske vurderinger av biogassanlegg. Så langt er ikke vi kommet enda, men Bioforsk er med i flere prosjekt der avlingseffekt av biorest undersøkes. Foreløpige resultat er positive og viser effekt på nivå med fullgjødsel fra Yara. De som er interessert i en kopi av plansjene kan ta kontakt med Roald,

6 Erik L. Moen redegjorde for situasjonen i Surnadal, der en arbeidsgruppe er nedsatt av kommunen med to representanter fra Bondelaget (bl.a. Erik), to fra kommunen (bl.a. jordbrukssjefen Mona Rosvold som er gruppas sekretær) og en fra det lokale energiverket, Svorka. Kommunen har bevilget for å vurdere om det bør bygges et biogassanlegg for å forsyne kommunesenteret med fjernvarme. Det er aktuelt å søke IN om et forprosjekt. I Surnadal står landbruket for hele 65 % av klimagassutslippene, så det er et godt argument for et anlegg. Foreløpig har de kartlagt gjødselmengden som er tilgjengelig ( m 3 fra storfe, 5500 fra gris og 5000 fra sau). Lastebiler på ei lokal mølle har slanger som kan suge gjødsel like gjerne som korn, men det er også mye kornjord uten husdyr rundt sentrum som gjerne kan forsynes med rør og hydranter. Johan Chr Mørkved oppsummerte erfaringer fra prosjektet om bioenergi i Nord-Trøndelag som kan være nyttige for nettverket vårt. Prosjektet han har ledet har hatt et bredt eierskap, fra Bondelaget og Naturvernforbundet til Statens skoger, Nord-Trøndelag energi og Kommunenes sentralforbund. Prosjektet hadde et mål om at det skulle produseres minst 10 GWh i bioenergi årlig; dette målet ble raskt nådd. Det er etablert mange gårdsanlegg for fyring med flis og halm i Levanger og Verdal, og det produseres mye varme. Mange tettsteder har fjernvarmeanlegg (Stjørdal, Grong, Namsos, Verdal) men ikke Levanger, for der vil ikke det statlig finansierte sjukehuset delta! En viktig aktivitet har vært å lage energiplaner på kommunenivå. I de fleste kommunene utgjør landbruket en stor andel av utslippene av klimagasser. Det er et mål å etablere 1-2 biogassanlegg per kommune, men dette er foreløpig bare planer. Mørkved pekte på sammenhengen mellom tilskudd og aktivitet, f eks ENOVA sine tilskudd til energisparing som utløser stor aktivitet f eks med å skifte til mer energisparende vinduer. Slike virkemidler må på plass også for biovarme og biogass! Men det holder ikke bare med investeringsstøtte, det må også være produksjonsstøtte. Et artig resultat er at kommunene har vurdert klimagassutslipp knyttet til egen reisevirksomhet og transport, og det er etablert lokale prosjekt der det plantes et visst antall trær i Nord-Trøndelag og fem ganger så mange trær i Etiopia, for hvert kvantum med CO 2 enheter som slippes ut. Mange kommuner har etablert system for slik klimakompensasjon, men detaljene varierer litt fra sted til sted. Prosjektet har jobbet mye å etablere nettverk og få dem til å vokse. Tverrfaglige forum, der både leverandører og eiere /drivere av anlegg kan møtes fro erfaringsutveksling, sammen med forvaltning og rådgivning som kan være med å drive prosesser, lære og spre kunnskap, er veldig nyttige. Slike forum har bidratt til suksessen for bioenergiprosjektet. Gruppene må ikke bli lukket og formelle, men samtidig såpass konkrete og avgrensede at man har lister over deltakerne, kan sende ut e-post til alle osv. Mørkved anbefalte også at vi tar i9 bruk sosiale medier som Facebook. Slike nettverk skal ikke erstatte konsulenter og nødvendig konsultasjon, men formidle kontakt mellom ulike aktører. Men det kan være svært stor forskjell på kvaliteten på ulike konsulenter og leverandører, og informasjon om slike forhold er også en viktig oppgave for et nettverk. Enova eller Innovasjon Norge burde lage en oversikt der etablerte anlegg rapporterer inn sine erfaringer med leverandører og konsulenter, som nye interessenter kunne få tilgang til ved behov. Formelt nettverksmøte Før det åpne seminaret om biogass hadde vi en times møte på Tingvoll Brygge (og hotell) der vi diskuterte budsjett, forslag til aktiviteter i 2011 og nettverkets videre skjebne; med utgangspunkt i referat fra AU møte 8. oktober 2010 på Skjetlein. Johan Christian Mørkved poengterte at det er viktig å kunne dokumentere aktivitet for evt. å kunne søke videre støtte til nettverket, slik dagens møte var et godt eksempel på. Det ble poengtert fra flere at det er uheldig at Sør-Trøndelag er så lite representert her. Ketil Kvam fra Ørlandet ville gjerne vært til stede, men datoen kolliderte med prosjektmøte for biogasssatsingen i Sør-Trøndelag (Fosen, Frosta). FMLA og/eller FK bør imidlertid være representert. Arve

7 Lian og AU følger opp med et brev til disse der det bør framgå at nettverksmøtet ønsker sterkt at alle tre fylker skal være med. Det er stor interesse blant gårdbrukere i regionen for temaet, og forvaltningen bør følge med slik at de er oppdatert ved henvendelser. Mht henvendelser utad fikk Arnar Lyche ansvar for å kontakte Norsk landbruksrådgivning og informere om nettverket slik at evt flere interesserte kan knytte seg til på neste møte. Det ble også vedtatt at Anne-Kristin Løes skal kontakte fylkeslagene av Bondelaget og Småbrukarlaget og gjøre oppmerksom på vår eksistens og ønske velkommen til å bli med.hvis satsingen på biogass i landbruket øker slik det kan se ut til, kan det være aktuelt å lage mindre, mer lokale nettverksgrupper på sikt. Til budsjettet ble det kommentert at kr til å lage power point presentasjoner er for mye, det er bedre å dele ut stipend til søknader f eks om forprosjekt til IN, forskningsprosjekt til NFR etc der aktivitetene i prosjektet vil være av spesiell interesse for nettverket. I slike tilfeller må interesserte søkere henvende seg til AU. Inntil kan brukes til dette. Søknaden må henvise til nettverket på en eller annen måte, f eks ved at nettverket (AU) skriver et støttebrev som følger søknaden. Det vedtatte budsjettet for ser da slik ut: Drift av AU 1 : Innkjøp av faglige tjenester 2 : Møtekostnader, servering 3 : Fagtur våren : Utarbeide Power point presentasjoner 5 : Støtte til prosjektutvikling 6 SUM kr kr kr kr kr kr kr Nå som vi er godt etablert bør nettverket framover bli mer utadvendt, f eks ved å invitere politikere til møtene. Aktiviteter i 2011 blir nettverksmøte i mars i tilknytning til nasjonale biogassdager på Ørlandet mars, studietur med minibuss fra Gardermoen mai (flere i nettverket kan kjøre minibuss), og et høstmøte der vi evaluerer virksomheten og avgjør videre drift. På studieturen er det ønske om at vi drar innom biogassanlegget på Tomb VGS levert av BioWaz, Bioforsk Jord og miljø på Ås (omvisning på lab ++), planlagt fellesanlegg i Vestfold og miljøet i Skien (med separering og små reaktorer). Mie påtok seg å lage en side for nettverket på Facebook. Vi har ingen egen webside, men det er fint om flest mulig synliggjør nettverket på sine egne nettsider med nyhetsoppslag, linker osv. Referat og program kan gjerne legges ut for å vise hva vi driver med. Fra kl 9:30 fulgte nettverksmøtet programmet for seminar om biogass og åpning av Sol og bioenergisenteret på Tingvoll. Dette er behørig dokumentert på linkene som ble vist innledningsvis. Tingvoll Anne-Kristin Løes 1 Møtetid i AU, forberedelser til aktiviteter etc lønnes med 500 kr per time. 2 Foredragsholdere på nettverksmøter, dekning av reisekostnader og honorar 3 Matservering; nettverksdeltakere dekker selv reiser til møter og evt. overnatting. Møtetid i prosjektet regnes som egeninnsats med en timesats på 500 kr. 4 Leie av minibuss fra Gardermoen. 5 Arbeid med presentasjoner lønnes med 500 kr per time. Interesserte tar kontakt med AU som gjør en avtale om en ramme for arbeidet kr per søknad/prosjekt. Interesserte tar kontakt med AU.

Gårdsgass Midt-Norge og biogassanlegget på Tingvoll

Gårdsgass Midt-Norge og biogassanlegget på Tingvoll Gårdsgass Midt-Norge og biogassanlegget på Tingvoll Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk Innlegg på Forum Fornybar Arrangert av Energiregion Møre Molde, 5.4.2011 Biogassanlegg for husdyrgjødsel, slakteavfall

Detaljer

Referat fra nettverksmøte på Brekstad, Ørland 7. 3.2011

Referat fra nettverksmøte på Brekstad, Ørland 7. 3.2011 Gårdsgass Midt-Norge Kort om nettverket Gårdsgass Midt-Norge er et nettverk for aktører som er engasjert i å realisere biogassanlegg på gårdsnivå i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Nettverket ble stiftet

Detaljer

GÅRDSBASERTE BIOGASSANLEGG I MIDT-NORGE

GÅRDSBASERTE BIOGASSANLEGG I MIDT-NORGE GÅRDSBASERTE BIOGASSANLEGG I MIDT-NORGE - NETTVERK OG KUNNSKAPSBYGGING KORTNAVN: GÅRDSGASS MIDT-NORGE Søknad til Statens landbruksforvaltning, nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket,

Detaljer

Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2012. Lillehammer nov 2012

Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2012. Lillehammer nov 2012 Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2012 Lillehammer nov 2012 Innovasjon Norge Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Bioenergiprogrammet Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til

Detaljer

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef Bioforsk Økologisk Atle Wibe Forskningssjef TINGVOLL GARD Prestegård Landbruksskole Forskningssenter for sau NORSØK (1986-2005) Privat stiftelse Bioforsk Økologisk (fra 2006) Garden er forpakta bort Bioforsk

Detaljer

Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov (Kortnavn: Biogasskunnskap)

Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov (Kortnavn: Biogasskunnskap) Forprosjekt, prosjektbeskrivelse: Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov (Kortnavn: Biogasskunnskap) Mål Prosjektet Biogasskunnskap skal undersøke hvordan

Detaljer

Biogass i landbruket

Biogass i landbruket Biogass i landbruket Roald Sørheim Bioforsk Jord og miljø April 2012, Avslutningskonferanse Natur og Næring 1 St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Primærnæringene

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Klimautfordringen biogass en del av løsningen

Klimautfordringen biogass en del av løsningen Klimautfordringen biogass en del av løsningen Reidar Tveiten Seksjon miljø og klima Statens landbruksforvaltning Statens landbruksforvaltning Utøvende og rådgivende d virksomhet under Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

D.3.4 Workshop-rapport. Arbeid for å realisere ny fornybar-utbygging.

D.3.4 Workshop-rapport. Arbeid for å realisere ny fornybar-utbygging. D.3.4 Workshop-rapport. Arbeid for å realisere ny fornybar-utbygging. Tittel: Workshop gårdsbasert biogass Dato 30.09.2015 Sted: Eidsdal Submission date: 29.02.2016 1 INNHOLD 1. Generelt... 3 2. Mål...

Detaljer

Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse

Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse Presentasjon på SLF/Bioforsk seminar 29.03.2011 Ivar Sørby Prosjektleder landbruksdelen Vi får Norge til å gro! Biogass i Vestfold Et initiativ fra

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning!

Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning! Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning! Jon Hovland og Rune Bakke 7.8.2015 Evjemoen Høgskolen i Telemark Effektive produksjonsprosesser for en klimavennlig framtid Pulverteknologi Energi CCS*

Detaljer

Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø

Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Ås, 11. oktober 2007 Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Hva kjennetegner biogassprosessen? Biogassprosessen er en lukket biologisk prosess hvor organisk materiale

Detaljer

Offentlig drahjelp i biovarmesektoren. Anders Alseth - Enova SF Olve Sæhlie - Innovasjon Norge

Offentlig drahjelp i biovarmesektoren. Anders Alseth - Enova SF Olve Sæhlie - Innovasjon Norge Offentlig drahjelp i biovarmesektoren - Hva vi har oppnådd og hva kan vi forvente å få til i årene som kommer Anders Alseth - Enova SF Olve Sæhlie - Innovasjon Norge 30.11.2015 Et sømløst norsk virkemiddelapparat

Detaljer

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Klimatiltak i jordbruket SLFs klimaseminar 16.januar 2012 Erik Eid Hohle Energigården Senter for bioenergi ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

System for innmating av tilleggssubstrat i biogassreaktor

System for innmating av tilleggssubstrat i biogassreaktor Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 33 2012 System for innmating av tilleggssubstrat i biogassreaktor Anne-Kristin Løes, Ingvar Kvande, Knut Tronsen og Morten Holvik Forsidebilde: Lager av bleikejord fra margarinproduksjon

Detaljer

3.000 m 3 Husdyrgjødsel, ku: Kwh/år m tonn matavfall: Kwh/år

3.000 m 3 Husdyrgjødsel, ku: Kwh/år m tonn matavfall: Kwh/år Tomb Biogass 3.000 m 3 Husdyrgjødsel, ku: 2-300.000 Kwh/år 2.000 m 3 + 500 tonn matavfall: 6-700.000 Kwh/år Hvorfor biogass på Tomb Energibehov på Tomb er ca 600 000-700 000 kwhtil oppvarming av internat

Detaljer

Seminar Klima, avfall og biogass

Seminar Klima, avfall og biogass Seminar Klima, avfall og biogass Landbrukets rolle som gjødselleverandør og mottaker av bioresten Sarpsborg 9. februar 2012 Ivar Sørby, Re Bioconsult Kommunenes Klima- og energiplaner Har gjennomgått alle

Detaljer

Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt. Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør

Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt. Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør Biogass i Norge hva skjer? Oslo, 29. mars 2011 Bioforsk Norsk institutt for skog og

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø

Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Biogass i Norge hva skjer Oslo tirsdag 29. mars 2011 Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø En oversikt: Bakgrunn biogass i Norge. Om prosjektet «Biogass som del av landbrukets

Detaljer

Utnyttelse av slam fra akvakultur

Utnyttelse av slam fra akvakultur Utnyttelse av slam fra akvakultur -til gjødsel og biogassproduksjon Anne-Kristin Løes 1), Ingvar Kvande 1), Susanne Friis Pedersen 1), Siv Lene Gangenes Skar 2), Christian Uhlig 3) og Ruth Gebauer 4) 1)

Detaljer

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk Gårdsbasert biogass Rune Bakke og Jon Hovland Professor / sjefsforsker Teknologiske fag, HSN / Tel-Tek Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk er partner i Biogas2020

Detaljer

Praktiske erfaringer med biogassanlegg

Praktiske erfaringer med biogassanlegg Praktiske erfaringer med biogassanlegg Norsk landbruksrådgiving Klimaseminar 15. og 16. oktober 2009 Ivar Sørby Vestfold Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Hvorfor biogass? Status i Norge Hvordan

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Nettverksmøte landbruk, 20.6.2011 Miljøeffekter av biogassproduksjon

Detaljer

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi LIVSKRAFTIGE KOMMUNER Steinkjer, 19.11.2007 Til kommunene i Nord-Trøndelag ved ordfører og rådmann Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi Klimautfordringene har de siste årene

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi

Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi Helge Berglann Klimaseminar SLF, 16.01.2012 Bakgrunn Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene landbruket

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Pumpekummen. Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk

Pumpekummen. Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk Pumpekummen Her i pumpekummen rundpumpes møkka for å blande inn møkka som kommer fra flyterenna. Møkka, som kommer fra ca. 25 melkekyr som bor i fjøset bør være homogen for å sikre stabil drift og jevn

Detaljer

Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter

Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 92 2011 Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter Rapport fra studietur 24.-25. mai 2011, arrangert av nettverket Gårdsgass Midt-Norge Anne-Kristin

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk

Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk BIOGASS 11 Ørland kultursenter Brekstad, 8. og 9. mars 2011 Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk Kort om hva jeg vil si litt om: St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Biogassanlegg på Tingvoll gard, eies av NORSØK Bakgrunn, finansiering og planlegging

Biogassanlegg på Tingvoll gard, eies av NORSØK Bakgrunn, finansiering og planlegging Biogassanlegg på Tingvoll gard, eies av NORSØK Bakgrunn, finansiering og planlegging 27.03.12 Turid Strøm Bakgrunn Landbrukets klimamelding, 2009: Politiske mål om 30% av husdyrgjødsla til biogass innen

Detaljer

Listakonferansen 10.oktober 2013 Biogass Lista Kim Otto Thunbo Harry Leo Nøttveit

Listakonferansen 10.oktober 2013 Biogass Lista Kim Otto Thunbo Harry Leo Nøttveit Listakonferansen 10.oktober 2013 Biogass Lista Kim Otto Thunbo Harry Leo Nøttveit Om Nærenergi Etablert 2006 Leverer bærekraftige energiløsninger til næring og husholdning 12 dedikerte medarbeidere Kontor

Detaljer

Lavenergi og klimatiltak i landbruket

Lavenergi og klimatiltak i landbruket Lavenergi og klimatiltak i landbruket Hovedmål: Et energieffektivt landbruk med lav bruk av fossil energi, tilpasset nye klimautfordringer. Hovedstrategi: Formidle kunnskap og kompetanse ved å skape nettverk

Detaljer

Litt om biogass. Tormod Briseid, Bioforsk

Litt om biogass. Tormod Briseid, Bioforsk Litt om biogass Tormod Briseid, Bioforsk Hva kjennetegner biogassprosessen? Biogassprosessen er en biologisk lukket prosess hvor organisk materiale omdannes til biogass ved hjelp av mikroorganismer. Biogassprosessen

Detaljer

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY!

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY! Metan er en ressurs på avveie Don t WASTE your ENERGY! Om BioWaz AS Hvem / hva er BioWaz? Nøkkelpersoner / team (6 pers) Bakgrunn /status Etablert i 2006, eid av gründer og private investorer Teknologi

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Utvikling av biogass i Norge II Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Halm til biobrensel Omfang og potensial (nasjonalt/regionalt) Utfordringar Kornavrens, korn med redusert

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

ENERGISENTERET - STØTTE TIL INFORMASJONSMODUL FOR BIOENERGI ENERGISENTERET I HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK

ENERGISENTERET - STØTTE TIL INFORMASJONSMODUL FOR BIOENERGI ENERGISENTERET I HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK Saknr. 9833/08 Ark.nr. S01. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Informasjonsmodul for bioenergi

Detaljer

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Møte 17.02.10 Nasjonale og regionale premisser og prosjektplaner Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra:

Detaljer

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis»

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis» Klima og energiplan «Det grønne skiftet i praksis» Planprogram klima- og energiplan Første klima- og energiplan vedtatt i 2010 Ny statusgjennomgang i 2013 Ny gjennomgang ved revisjon av Kommuneplanen 2014

Detaljer

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement 4 Det kongelige landbruks-

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad Norges energidager 16-17. oktober 2008 Holmenkollen Park Hotel Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier v/ordfører Thorvald Hillestad 1 Klima og energisatsing O SLO BU SKERUD

Detaljer

Biogass eventyret i Østfold v/ Prosjektleder Knut Lileng. FREVAR KF

Biogass eventyret i Østfold v/ Prosjektleder Knut Lileng. FREVAR KF Biogass eventyret i Østfold v/ Prosjektleder Knut Lileng. FREVAR KF SEMINAR Biogass som drivstoff for kjøretøy Torsdag 7. november 2013 I juni ble det nye biogassanlegget til FREVAR åpnet. Det vil produsere

Detaljer

Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt

Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 nasjonal konferanse om biogass og miljø. Ørland 08.03.2011 Øivind Hagen

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012 Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen Foredragshaldaren Prosjektleiar Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket

Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket Re Bioconsult Ivar Sørby Inspiria Science Center 27.mars 2014 Re Bioconsult - Ivar Sørby 30% av husdyrgjødsla skal benyttes til biogassproduksjon

Detaljer

DRIFTSBYGNING TVEDESTRAND OG ÅMLI VGS. AVD. HOLT - ENDRING AV BYGGEKOSTNADENE

DRIFTSBYGNING TVEDESTRAND OG ÅMLI VGS. AVD. HOLT - ENDRING AV BYGGEKOSTNADENE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.01.2016 2016/301-2086/2016 / Saksbehandler: Kai Valthyr-Hansen Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget

Detaljer

Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme

Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok virkemidlene fra SND, Norges Eksportråd,

Detaljer

Hvordan kan biogassforskning bidra til bedre utnytting av biogassreaktorer? Tormod Briseid, Bioforsk John Morken, IMT

Hvordan kan biogassforskning bidra til bedre utnytting av biogassreaktorer? Tormod Briseid, Bioforsk John Morken, IMT Hvordan kan biogassforskning bidra til bedre utnytting av biogassreaktorer? Tormod Briseid, Bioforsk John Morken, IMT Fag- og prosjektområder Forbehandling og blandinger av substrater Mikrobiologi Reaktortyper

Detaljer

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar 14.01.10 Utfordringer og muligheter innen bygg og anlegg Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra: Hvor

Detaljer

Bruk av biogassrest som gjødsel med vekt på biogass fra husdyrgjødsel

Bruk av biogassrest som gjødsel med vekt på biogass fra husdyrgjødsel Bruk av biogassrest som gjødsel med vekt på biogass fra husdyrgjødsel Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk -med god hjelp fra Roald Sørheim, Espen Govasmark m.fl., Bioforsk jord og miljø Innlegg på fagseminar:

Detaljer

Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå

Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå Elgstua, Elverum 2. Nov 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Klimaregnskap på gården 10 gårder med tilbud om klimarådgiving gjennomført

Detaljer

BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer

BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer Biogass- hva er det? Anaerob nedbrytning av organisk materiale via bakterier Sammensetning: CH 4 og CO 2 Ulike typer biomasse kan benyttes Det er vanlig

Detaljer

Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet?

Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet? Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet? Energiuka 2009 Holmenkollen Park Hotel Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø og biovitenskap Hva betyr fornybardirektivet

Detaljer

Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser

Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser Knut Krokann Biogasseminar Statens landbruksforvaltning og Bioforsk, 29.03.2011 Barrierer for biogass Vanskelig å oppnå lønnsomhet Mangel

Detaljer

erik solheim, miljø-og utviklingsminister

erik solheim, miljø-og utviklingsminister Naml inviterer til seminarer om klimatiltak. Det er naturlig at grønn sektor jobber med grønne tak og vegger. Vi vet at grønne tiltak fremmer helse, miljø og estetikk men hvordan gjør vi det? Seminarene

Detaljer

og Grønne energikommuner Turid Haugen, KS

og Grønne energikommuner Turid Haugen, KS og Grønne energikommuner Turid Haugen, KS Grønne energikommuner er knyttet sammen med Livskraftige kommuner: Hva er Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner? Samarbeidsavtaler mellom KS og regjeringa

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Auka bruk av gardsvarme

Auka bruk av gardsvarme Auka bruk av gardsvarme 2015-2018 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bioenergi er ei karbonnøytral kjelde ved gitte kriterier og er rekna som klimanøytralt brensel innanfor EU sitt fornybardirektiv. Potensialet

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

20% reduksjon i energiforbruket hvordan nå dit?

20% reduksjon i energiforbruket hvordan nå dit? 20% reduksjon i energiforbruket hvordan nå dit? Erik Eid Hohle, medlem av Lavenergiutvalget Den Gode Jord Utfordringer og muligheter for matproduksjon i Norge og verden fram mot 2030 ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Klima -og energitiltak i landbruket 2013-2015

Prosjektbeskrivelse Klima -og energitiltak i landbruket 2013-2015 Prosjektbeskrivelse Klima -og energitiltak i landbruket 2013-2015 1. Bakgrunn... 2 1.1. Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag... 2 1.2. Landbruksnæringas behov... 3 1.3. Prosjekt «Senter for klimatiltak

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen

Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen Oddvar Tornes IVAR IKS Fagansvarlig slambehandling Norsk Vannforening seminar om Energi i VA sektoren Forbruk,sparing, produksjon SFT 15.09.2009

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Implement konferanse november 2014 Martin Sigmundstad Prosjektleder Biogass Rogaland Utgangspunkt = Landbruk Rogaland har landets

Detaljer

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen «Lavfossilbussene» i Østfold Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen Det har skjedd en del på området 2 2. plass i «Årets lokale klimatiltak»2013 3 Noen

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 Satsing på bioenergi Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 v/ David Johann Rådgiver skogbruk Seksjon regional utvikling 1. Nasjonale føringer 2. Situasjon i Nordland 3. Bioenergiprosjekt

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer