nyhetsbrev BIOGASS Fornybar energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi"

Transkript

1 nyhetsbrev Fornybar energi BIOGASS

2 mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen har satt som mål at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal behandles i biogassanlegg innen Det betinger stor utbygging av anlegg, noe som krever helt andre rammevilkår enn hva tilfellet er i dag. Produksjon av biogass i landbruket må rett og slett bli lønnsomt for at gårdbrukere skal kunne investere i egne anlegg. Pilotanlegg på Mære Mære landbruksskole har over lengre tid jobbet med å få etablert et biogassanlegg som kan fungere som et pilotanlegg for landbruket i hele Trøndelag. Et biogassanlegg på Mære vil kunne vise hvordan landbruket kan bedre miljøet og bidra til verdiskaping som integrert del av produksjonssystemet. Mære er foreslått som et nasjonalt kompetansesenter for bruk av biogass i landbruket. Senteret har foreløpig arbeidstittel som «Senter for klimatiltak og fornybar energi i landbruksnæringa, og skal bestå av følgende enheter: - Anlegg for fornybar energi for demonstrasjon og forsknings og utviklingsaktivitet. - kurs og kompetansesenter for klima og fornybar energi. I en egen artikkel kan du lese mer om arbeidet med å få til et biogassanlegg på Mære. Stor interesse på nettverksmøte Det var stort oppmøte på nettverksmøte om biogass som ble arrangert i Oslo nylig, noe som tyder på betydelig interesse for temaet. Det er mange ulike prosjekter på gang rundt om i landet, og noen av dem vil bli presentert i dette nyhetsbrevet. Debatten om hvordan man skal finansiere anlegg som skal bygges, går videre. I Tyskland, hvor det i dag finnes rundt 4000 biogassanlegg, gis en garantert pris ved salg av strøm som er så høy at det er god lønnsomhet i å bygge anlegg. De oppnår priser på kr. 1,60 og mer per kwh, gjennom langvarige avtaler. I Norge kan vi ikke beregne å få slike ordninger. Til det har vi for mye ren og billig vannkraft. Da er det viktig at det arbeides med alternative løsninger. I enkelte områder kan større fellesanlegg bli løsningen, gjerne i kombinasjon med organisk avfall fra kommunal renovasjon. I mange områder vil imidlertid lange avstander gjøre transport ulønnsomt, og da er mindre gårdsanlegg den beste løsningen. Lønnsomhet i begge typer anlegg er viktig for at prosjekter skal bli realisert. Fakta om klimagasser og biogass: - Når organisk materiale nedbrytes i naturen, fører det bl.a. til utslipp av gasser til atmosfæren. Mikroorganismer som lever på steder der det ikke er tilgang på oksygen, for eksempel i myrer, i fuktig jordsmonn, og i vomma hos drøvtyggere, produserer bl.a. biogass, som inneholder mye metan. Når metan slippes ut i atmosfæren har den ca 20 ganger sterkere effekt på drivhuseffekten enn karbondioksid (CO2). - Norsk landbruk står for 9 prosent av de samlede utslippene av klimagasser i landet. - Metan og lystgass utgjør mesteparten av disse ni prosentene. - Ved å behandle husdyrgjødsla i et biogassanlegg, kan mye metangass tas ut før spredning, og energien i den kan utnyttes til produksjon av varme, strøm eller drivstoff. - Biogass består av ca 40-50% karbondioksid (CO2) og % metan (CH4). Den inneholder i tillegg noen andre gasser, bl.a. hydrogensulfid, som er en giftig gass. Fordeler med biogassproduksjon: - Reduksjon av metangassutslipp til atmosfæren - Bruk av metan til produksjon av varme, strøm eller drivstoff - Verdifull biorest som gjødsel: - Reduksjon av luktproblemer - Uskadeliggjøring av parasitter i gjødsla - Ugrasfrø mister spireevnen - Bedre utnytting av næringsstoffene i sluttproduktet - Ferdigkompostert gjødsel fra biogassanlegg er på mange måter bedre som gjødsel enn vanlig blautgjødsel. Aktuelle virkemidler for å få bygd biogassanlegg i Norge: I Europa har den sterke veksten av biogass-anlegg sitt utspring i behovet for egenprodusert energi, og dette har resultert i effektive økonomiske støtteordninger, både investeringsstøtte og støtte for produsert energi. Norge har hatt stor tilgang på fornybar energi i form av vannkraft, og egen olje- og gassproduksjon, og det er ikke etablert støttesystemer som gir foretaksøkonomisk lønnsomhet i å etablere anlegg. Aktuelle støtteordninger for å få bygd lønnsomme anlegg i Norge kan være: - Økt investeringsstøtte til bygging av biogassanlegg - Prisgaranti ved produksjon av biogass, elektrisitet og gjødselprodukt - Direkte betaling for reduserte utslipp av metan og lystgass - Avgifter på naturgass og mineralgjødsel som vil gi biogass konkurransefortrinn. 2 Layout forside: Ja-Reklame - Foto: Steinar Johansen

3 Slik fungerer et biogassanlegg: Forbehandling Ulike typer organisk avfall behandles i et biogassanlegg, men i landbruket vil det meste bestå av husdyrgjødsel. Det er imidlertid en fordel å blande inn annet organisk avfall for at prosessen skal gå bedre og gassproduksjonen bli større. På Mære er det aktuelt å tilsette fôrrester, matavfall fra kantina, avfall fra veksthuset, samt eventuelt energivekster i form av gras. Alt organisk avfall som pumpes inn i reaktoren må være finknust. Da blir nedbrytingen mer fullstendig og gassmengden øker. Det bør etableres en egen forbehandlingskum der alt organisk avfall blandes før det pumpes videre inn i anlegget. Biogassreaktoren Etter at avfallet er forbehandlet, føres det over i biogassreaktoren. Den er laget av betong, stål eller glassfiber. Det er i reaktoren at selve biogassproduksjonen foregår. Bakteriene som bryter ned det organiske materialet, arbeider i omgivelser uten tilgang på oksygen. Det er derfor om å gjøre å ikke slippe luft inn i reaktoren. For å få størst mulig gassproduksjon, er det viktig at bakteriene trives. Det gjør de hvis mengden organisk avfall som tilføres er jevn, og tilførselen skjer kontinuerlig. Reaktoren må holde en stabil temperatur på om lag 40 grader, og denne varmen tas fra forbrenning av gassen. Minst 20% av energien som produseres, går med til å holde biogassprosessen i gang. Produksjon av strøm og varme Denne enheten kalles vanlig for CHPenheten (combined heat and power). Her kan biogassen brukes til å drive en gassmotor eller gassturbin for produksjon av elektrisk strøm. Ved produksjon av strøm går en del av energien med til å drive motor/turbin, og gir dårligere energiutnytting enn kun å produsere varme direkte. Kjølevannet fra motor/turbin bør tas vare på og brukes i anlegget. Motor eller gassturbin beregna på strømproduksjon er kostbart, og i mindre gårdsanlegg vil det være mest aktuelt å kun sette inn en gassbrenner for å produsere varme. Vedlikeholdsbehovet for gassmotorer kan også medføre en del kostnader, og man vil være avhengig av en god avtale med det lokale kraftselskapet for salg av strøm på nettet. Til bruk internt vil det i dag være billigere å kjøpe strøm enn å investere i kraftproduksjon sjøl. Rensing av gass til kjøretøystandard Skal biogass nyttes til kjøretøy må den renses slik at metaninnholdet nærmer seg 100% (min 98%). Anlegg for rensing av gass til kjøretøystandard krever forholdsvis kostbart utstyr, og det vil derfor være mest aktuelt å transportere biogassen til større fellesanlegg for rensing. Det er lite aktuelt å investere i slike anlegg på gårdsnivå. Bruk av biogass som drivstoff kan bli et interessant marked framover. Gass er en høyverdig form for energi, og en bør nytte andre energiformer til oppvarming (eks skogsvirke). 3

4 mære landbruksskole Nasjonalt senter på Mære - viktig pilot for norsk landbruk Hvis et nasjonalt kompetansesenter for fornybar energi etableres på Mære landbruksskole, vil det være av stor betydning for hele det norske landbruket. Geir Fisknes, prosjektleder ved Mære landbruksskole. I klimameldinga for landbruket som ble lagt fram i fjor, er det bl.a. en målsetting om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal behandles i biogassanlegg innen Skal det være realiserbart, er det viktig at noen går foran og gjør ser erfaringer på hvordan anleggene skal fungere. Mære landbruksskole ønsker i samarbeid med forskjellige forskningsinstitusjoner å være en slik utprøvingsarena for næringa. - Vi ønsker å skape en arena for bønder og forskere der de møtes for å løse energiproblemer knyttet til primærnæringen. Dette er noe Mære landbruksskole har jobbet med tidligere gjennom småskala matproduksjon i landbruket, sier Geir Fisknes, prosjektleder ved Mære landbruksskole. Et biogassanlegg på Mære vil kunne vise hvordan landbruket kan bedre miljøet og bidra til produksjon av fornybar energi. Arena for demonstrasjon og kompetanseutvikling I tillegg til landbruksministeren har også andre ledende politiske myndigheter, næringsorganisasjoner og offentlige og private aktører framhevet Mære Landbruksskole som et naturlig kompetansesenter og nav for klimatiltak og fornybar energi. Senteret skal bli en arena for demonstrasjon og kompetanseutvikling innen bioenergi. Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter opp under satsingen. - Prosjektet vil gjøre Nord-Trøndelag til et foregangsfylke på miljøstandarder og bærekraftig utvikling, sier fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Derfor Mære Hvorfor velger man å satse på Mære som arena for et slikt kompetansesenter? Blant annet fordi nye utbygginger på Mære (grisfjøs og veksthus) er godt tilrettelagt for å kunne implementeres i lag med biogassanlegg og anlegg for termisk lagring. Stedet vil derfor være en god arena for energitekniske pilot- og demonstrasjonsanlegg. I tillegg finnes det gode muligheter for å dekke driftbygningenes energibehov fra biogassanleggets energiproduksjon. - Mære landbruksskole er også en god formidlingsarena til landbruksnæringa ved at skolen allerede er et veletablert kompetansesenter. Skolen er et kraftsenter innenfor norsk landbruk, og er godt egnet for samhandling mellom offentlige institusjoner, skole- og forskningsmiljø, landbruksmiljø og andre næringsaktører, sier Fisknes. Muligheter for lokalt næringsliv Det vil kunne utvikles flere områder innenfor fornybar energi der lokalt næringsliv går inn i partnerskap med FOU-miljø og skaper nye produkter, bl.a. når det gjelder utvikling av biogassanlegg beregna på norske forhold. Foto: Marte Hallem 4

5 Bruk av energivekster i biogassproduksjonen Av forsker Lars Nesheim, Bioforsk Det skapes mindre gass fra ren husdyrgjødsel enn fra matavfall og forskjellige vekster i naturen. Derfor er det lurt å tilføre forskjellig annet organisk avfall sammen med husdyrgjødsla i biogassproduksjonen. I Norge er det til nå bare bygget et par gårdsanlegg for produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. Det er imidlertid stor interesse for slike anlegg, og det blir trolig bygget flere i åra framover. Da kan det være greit å ta en titt til våre naboer i Europa og se hvordan de gjør det der. Blant annet er det tradisjon for å bruke forskjellige vekster fra naturen sammen med blant annet husdyrgjødsel for å gi en bedre gassproduksjon. Særlig i Tyskland er det mange anlegg som i tillegg til husdyrgjødsel bruker ulike energivekster, først og fremst fôrmais og helsæd av vinterrug, for å øke gassproduksjonen. Disse vekstene er valgt ut i fra hensyn til høg produksjon av biomasse til låg kostnad og til ønskelig kjemisk sammensetning. I et gårdsanlegg i Tyskland blir det produsert biogass på gjødsel fra 120 melkekyr og ensilert mais. Hver dag blir følgende substrat tilført reaktoren: 10 tonn husdyrgjødsel av storfe, 2 tonn ensilert mais og 150 kg byggkjerner. Mais gir mest gass I tabell 1 er det satt opp noen tyske estimat for gassutbytte ved bruk av ulike råstoff (Wenig 2005). En kan finne andre tall som er veldig ulike disse. Det finnes få undersøkelser i Norden der en har målt gassutbytte i storskalaanlegg. Tabell 1. Eksempel på estimat på gassproduksjon i Tyskland, som gassutbytte i Nm 3 per tonn substrat (Wenig 2005, referert av Sørby et al. 2007). Substrat Biogass, Nm 3 tonn- 1 Storfegylle Tørr storfegjødsel Svinegjødsel, med strø Fjørfegjødsel, med strø Ensilert mais Matavfall Det går fram av tabellen at gassproduksjonen av husdyrgjødsel er betydelig lavere enn ved bruk av matavfall og energivekster som ensilert mais. Samarbeid med kommunen Det finnes nesten ingen kommersiell produksjon av jordbruksvekster til bioenergi i Norge, men blant annet i Västerås i Sverige har de kommet så langt at de får til kommersiell biogassproduksjon. Der har 17 gårdbrukere dannet selskapet Växtkraft sammen med kommunen. Selskapet produserer biogass basert på sortert husholdningsavfall og ensilert gras. Gårdbrukerne drev tidligere med ensidig kornproduksjon, og var på utkikk etter en vekst som kunne gå inn i omløpet. Nå dyrker de timotei, engsvingel og rødkløver på dekar. Grasarealet blir høstet to ganger per sesong og avlingen blir ensilert i store plastpølser på asfalterte areal i nærheten av biogassanlegget. Det ensilerte graset utgjør ca 20 % av alt avfallet som behandles i biogassreaktoren. Bioresten blir utnyttet som gjødsel på eng- og åkerarealene til de 17 eierne. Utvikling i Norge Også i årene framover vil trolig det aller meste av det norske jordbruksarealet bli brukt til mat- og fôrproduksjon. Men det kan være aktuelt å dyrke energivekster i et visst omfang, og da mest trolig gras og kløver til biogassproduksjon. Da kan det være nyttig å studere hvilke erfaringer de har gjort seg i våre naboland før vi setter i gang selv. Foto: Steinar Johansen 5

6 mære landbruksskole Bruk og utnytting av biorest Av forsker Lars Nesheim, Bioforsk Biorest er den massen som blir igjen etter at gassene er fjernet i biogassanlegget. Men hvordan utnytter man denne massen på best mulig måte? Biomasse som er avgasset i en biogassreaktor har fått navnet biorest, eller biogjødsel. De fleste biogassanleggene i Norge i dag er etablert på avløpsrenseanlegg, og er opprinnelig utformet for anaerob behandling av avløpsslam. Bioresten fra slike anlegg har samme bruksområder og egenskaper som avløpsslam. Det er kommet i drift noen biogassanlegg for matavfall i Norge. Avvannet biorest fra disse anleggene blir til dels blandet med strukturmateriale og annen kompost, og nyttet i jordblandinger til grøntanlegg. Flytende biorest blir enten sendt til lokalt renseanlegg eller forsøkt infiltrert i grunnen. faktorer som kan ha betydning for utnyttelsen av næringsstoffene i bioresten, og for hvor stor klimaeffekt en kan oppnå ved biogassproduksjon. Økt nitrogenandel økt gjødselsverdi Ingen næringsstoffer forsvinner i biogassprosessen. Innholdet av nitrogen vil stort sett ikke endre seg, men på grunn av at mye av det organiske innholdet vil bli omsatt, vil andelen av mineralsk og mer lett tilgjengelig nitrogen bli høyere. Og det betyr at gjødselverdien av nitrogenet vil øke. Sørby (pers. opplysning) har referert tall fra Danmark. Storfegjødsel med 6 % tørrstoff og svinegjødsel med 4 % tørrstoff ble blandet i en reaktor og det gav en biorest med 3,8 % tørrstoff. Innholdet av nitrogen var 5 kg per tonn både for den opprinnelige gjødsla og for bioresten, men andelen av lett tilgjengelig nitrogen økte fra 66 til 80 %. Innholdet av fosfor og kalium som kg per tonn var stort sett uforandret. Luktfri biorest Andre fordeler med biorest er at den stort sett er luktfri og den vil være mer eller mindre hygienisert. På grunn av at nitrogenet er lettere tilgjengelig og den er enklere å spre jevnt, kan bruk av biorest erstatte mer mineralgjødsel enn ubehandlet husdyrgjødsel. Men risikoen for tap av ammoniakk fra lager kan øke, og biorest krever bedre lagringsforhold. For bedre utnytting av næringsstoffene bør en ha stor lagerkapasitet (ca 12 måneder) og spredningen bør foregå med miljøvennlig spredeutstyr, som stripespreder eller nedfeller med slangetilførsel. 6 Flytende biorest best gjødsel Størstedelen av næringsstoffene finnes imidlertid i den flytende delen, og det er denne som har størst interesse som gjødsel. Utnyttelse av flytende biorest som gjødsel, krever imidlertid utbygging av distribusjonssystem og mellomlagerkapasitet. Det finnes få biogassanlegg i Norge basert på husdyrgjødsel, men det kommer trolig flere anlegg i tiden framover. Valg av substrat i tillegg til husdyrgjødsel og lokalisering av anlegg i forhold til råstoffproduksjon og spredeareal er eksempel på Foto: Steinar Johansen Ved spredning av biorest er det viktig å ta best mulig vare på næringsstoffene.

7 Oversikt over en del biogassprosjekt med husdyrgjødsel: Prosjekt Kort beskrivelse Ansvarlig Intensiv biogassprosess for landbruket Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg Avsetning av biorest til landbruket Verdikjeden fra avfall til ressurs Biogass på Mære Landbruksskole Biogassanlegg på Kleiva vgs, Sortland Biogass i økologisk landbruk Biogass i Midt-Norge Fra mat til drivstoff Biowaz gårdsbaserte biogassanlegg Frå biorest til høgverdig gjødsel Flytende biogjødsel fra EGEs anlegg på Romerike Utvikle nye metoder for uttak av biogass fra husdyrgjødsel Utvikle prosessforbedring og systemkunnskap rundt biomoblisering i et lokalsamfunn Øke kunnskapen om og omfanget av flytende biorest som gjødsel og jordforbedrende middel i landbruket Felles anlegg for bioavfall, matavfall og landbruksavfall. Landbruket som mottaker av all biorest. Biogassen oppgraderes til kjøretøystandard. Etablering av biogassanlegg på Mære for undervisning, demonstrasjon og FOU-virksomhet. Oppbygging av klima- og energisenter for Midt- Norge. Bygging av biogassanlegg på Kleiva i samarbeid med private aktører. Husdyrgjødsel og slakteavfall. Oppbygging av klimasenter, FOU. Bygging av gårdsanlegg. Biorest som økologisk gjødsel. Utvikle logistikkverktøy, kravspesifisere prosesstekniske enheter i større biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Biometanproduksjon basert på våtorganisk avfall. Bruk av ny teknologi for rensing av gass. Bruk av biorest som husdyrgjødsel. Biowaz sitt konsept for gårdsbaserte biogassanlegg. Nytte bioresten sammen med andre biomasser eller organisk avfall til økogjødsel. Utvikle og organisere konsept for anvendelse av biogjødsel til landbruket på Romerike. Rune Bakke, Høgskolen i Telemark Biogass Ørland v/ketil Kvam Christine Hvitsand, Telemarksforskning Vestfold Bondelag v/ Ivar Sørby Mære Landbruksskole v/geir Fisknes Kleiva vgs v/knut Lindberg Kristin Marie Sørheim, Norsk senter for økologisk landbruk. Fosen Næringshage v/ketil Kvam. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS v/amund Bø Biowaz AS. Pål Bråthen. Green Biotech Solution. Knut Hovland Oslo Kommune v/gjenvinningsetaten. Johan Ellingsen Tabellen er laget i forbindelse med nettverksmøtet for biogass i regi av SLF i januar

8 mære landbruksskole Kort omtale av 3 av prosjektene Industriell biogassproduksjon i Vestfold Dette prosjektet er et samarbeid mellom 12 kommuner i Vestfold, fylkeskommunen, Vestfold Energiforum og Vestfold Bondelag. Prosjektleder er Ivar Sørby, som i mange år har jobba med å etablere biogassanlegg på gården sin i Stokke i Vestfold. Han har etter hvert skaffet seg god kompetanse på biogass i landbruket gjennom dette arbeidet, og har vært på mange turer i utlandet for å studere anlegg. Han har også i samarbeid med forskningsmiljø skrevet rapporter om temaet. Det skal utredes et stort fellesanlegg som skal ta imot bioavfall, storhusholdningsavfall, næringsavfall for øvrig og landbruksavfall som husdyrgjødsel og planterester. Målsetting er at biogassen som produseres i anlegget skal oppgraderes og brukes til drivstoff. Anslått energiproduksjon eer 65 GWh, eller tilsvarende 7 mill liter diesel. Utslippsreduksjonen fra anlegget vil bli på ca tonn CO2-ekvivalenter. Det beregnes at tonn husdyrgjødsel skal inn som råvare, og det trengs opp mot dekar åkerjord å spre biogjødsla på. Landbruksdelen av prosjektet skal: Kartlegge råstofftilgangen fra landbruket Arbeide med alle sider rundt bruken av biogjødsel fra biogassanlegget. Kartlegge og arbeide med å få til gode økonomisk forutsigbare løsninger for bøndene. Tallfeste utslippsreduksjonene fra landbruket Biogass i økologisk landbruk Dette prosjektet utføres av Norsk senter for økologisk landbruk på Tingvoll på Nordmøre. De skal bygge et biogassanlegg tilpassa gårdsnivå der: Bioresten skal godkjennes som gjødsel på økologisk areal. Bleikjord og stearin fra fiskoljeindustrien skal testes ut sammen med husdyrgjødsel med tanke på å øke gassutbyttet slik at anlegget blir driftsøkonomisk lønnsomt. Anlegget er ment å være et demonstrasjonsanlegg i Tingvoll sol- og bioenergisenter (regionalt kompetansesenter). Anlegget er planlagt ferdig 1. oktober Biogassanlegg på Kleiva vgs i Sortland På tidligere Kleiva landbruksskole planlegges å etablere biogassanlegg i samarbeid mellom skolen og private aktører. Anlegget skal behandle ca 2000 tonn husdyrgjødsel og inntil 2000 tonn slakteavfall fra dyr og fisk. Beregna energiproduksjon er 0,8 GWh el og 1 GWh varme. Energien skal brukes på skolen, og bioresten skal brukes som gjødsel på skolegårdsbruket og nabogårder. Anlegget skal fungere som et demonstrasjons- og FOU-anlegg, og er et viktig steg på vegen i oppbygging av et kompetansesenter for bioenergi ved skolen. I Tyskland foregår mye av biogassproduksjonen i store anlegg. 8

9 Behov for forskning innen biogass Mange av biogassanleggene i Tyskland drives med gras og mais som substrat for produksjon av strøm. Et effektivt støttesystem gjør dette mulig. I Danmark er det om lag 60 gårdsanlegg, mens det i Sverige finnes totalt 240 biogassanlegg, der 200 av disse utgjøres av slambehandlingsanlegg og deponigassanlegg. Gassen brukes i hovedsak til drivstoff for kjøretøy. I Norge har vi ca 20 biogassanlegg som behandler avløpsslam fra renseanlegg, og ca 5 anlegg som behandler kildesortert matavfall. Som oversikten på side 7 viser, er det mange som planlegger biogassanlegg for husdyrgjødsel og i kombinasjon med kildesortert matavfall. Det er stort behov for utprøving og forskning på gårdsbaserte biogassanlegg i Norge. Aktuelle områder for forskning er bl.a.: Økonomi Logistikk Avtaleforhold Prosessutvikling Valg og forbehandling av substrater Kvalitet og anvendelse av produsert biorest Foto: Steinar Johansen Biogassforum i Midt-Norge: I Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal er det flere biogassprosjekter på gang, og noen av dem er omtalt tidligere i nyhetsbrevet. Det er nå under etablering et regionalt nettverk for gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge (foreløpig kalt Gårdsgass Midt-Norge ). Nettverket skal brukes til erfaringsutveksling og til å spre informasjon om biogass i landbruket, og utarbeide materiale som dokumenterer de erfaringene som gjøres med de ulike anleggene. Det er sendt søknad om midler til Statens Landbruksforvaltning til å drive prosjektet i tre år framover. Bioforsks avdeling på Tingvoll står bak denne søknaden, og de har også lagt inn noe forsøksaktivitet på biogass i prosjektet. Samarbeidspartnere i biogassprosjektet på Mære: Bioforsk og NTE er de viktigste samarbeidspartnere i biogassprosjektet på Mære. Foruten at NTE støtter prosjektet økonomisk er de også en viktig utviklingsaktør innenfor fornybar energi, og går inn i dette prosjektet for å være med å utvikle gårdsbaserte biogassanlegg beregna for norske forhold samt bidra til oppbygging av et kompetansesenter på Mære. Bioforsk er en meget viktig institusjonen innen landbruksforskning. Forskning på biogassanlegg i landbruket blir et viktig felt framover, og Bioforsk har dette som satsingsområde innen sin forskning. Forskning på bioenergi: Det er nylig oppretta flere senter som skal forske på bioenergi i Norge, og Bioforsk er tilknyttet Norsk Senter for Bioenergiforskning. Dette senteret er etablert i et samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Skog og Landskap og Bioforsk. Norges forskningsråd har utlyst midler spesielt rettet mot prosjekter innen biogass i landbruket nå i vår, og bioenergisenteret er i ferd med å utarbeide søknader som dekker et bredt felt innenfor forskning retta mot dette. Senteret vil legge vekt på å samarbeide med andre fagmiljøer som har utfyllende kompetanse, bl.a. SINTEF i Trondheim, Østfoldforskning, Høgskolen i Telemark og NILF. Deler av forskningen på biogass vil bli tilknyttet et framtidig biogassanlegg på Mære. 9

10 mære landbruksskole Noen erfaringer fra arbeid med etablering av biogassanlegg på Mære Allerede i 2004 ble det starta en diskusjon om bygging av biogassanlegg på Mære, bl.a. som ledd i å gjøre gårdsbruket på Mære sjølforsynt med energi, og å bygge et pilotanlegg for landbruket i Trøndelag tilrettelagt for demonstrasjon og FOU-aktivitet. Først i 2007 ble det mer fart i planene, og som grunnlag for videre arbeid ble det i regi av Bioforsk utført en forstudie som bl.a. konkluderte med at et biogassanlegg på Mære vil gi Nord-Trøndelag en unik mulighet for å etablere et kompetansesenter som det er stort behov for. Beregninger over energiproduksjonen viser en total energiproduksjon på kwh fordelt på kwh strøm og kwh varme. Dette er netto produksjon, slik at eget forbruk i biogassanlegget er trukket ifra. Det er beregnet at et biogassanlegg kan medføre en utslippsreduksjon på 54% målt i CO2-ekvivalenter. Anbudsprosessen Som offentlig institusjon er vi pålagt å legge bygningsoppdrag ut på anbud. Innen fristens utløp kom det inn 4 anbud på biogassanlegg. Prisene på de anbud som kom inn lå mellom 6 og 14 mill.kr. Prisene på de enkelte komponentene i anlegget varierte stort, avhengig av mengde utstyr og kvalitet. I og med at det knapt finnes biogassanlegg for husdyrgjødsel i Norge er det mange spørsmål knytta til hvilke komponenter i et anlegg som må være med, samt valg av gode og rimelige løsninger for at anlegget skal fungere tilfredsstillende. Forbehandling Som nevnt tidligere vil gassproduksjonen øke ved å blande inn andre typer organisk materiale sammen med husdyrgjødsla. Oppkutting/kverning kan foregå i forbehandlingskummen, eller det organiske avfallet utenom husdyrgjødsla kvernes i en egen enhet før det pumpes inn i blandetanken. Til Stort biogassanlegg for strømproduksjon i Tyskland 10

11 dette kan ulikt utstyr brukes. På Mære vurderes en fullfòrvogn til dette. Vi mener mekanismen for kverning i ei slik vogn skal være tilstrekkelig til bl.a. å knuse rundballer av gras. Alt organisk materiale utenom husdyrgjødsla kvernes i denne vogna og blandes med husdyrgjødsla før det pumpes inn i forbehandlingskummen (også kalt miksetanken), før det pumpes inn i biogassreaktoren. Størrelsen på miksetanken avhenger av hvor mye organisk avfall som skal inn i anlegget, og også om den skal utgjøre en form for buffer mellom gjødselkjeller og biogassreaktor. Av hensyn til kostnadene bør den bygges så liten som mulig, og den kan støpes i betong, eller leveres i stål eller glassfiber. Dersom substratet i tanken kan varmes opp på forhånd til den temperaturen bakteriene skal ha i råtnetanken (30-40 grc) er det en fordel. Dette kan gjøres ved å varmeveksle noe av varmen fra varmeproduksjonsenheten. Problemer med strø i gjødsla På Mære brukes mye strø i svinegjødsla (kutterspon), og dette brytes ikke ned i biogassreaktoren i løpet av oppholdstida på om lag tre uker. Det er også fare for at strøet sedimenteres etter at gjødsla er pumpa inn i reaktoren, og kan danne et fast sjikt i bunnen av reaktoren. Faren for sedimentasjon er størst i svinegjødsel. For å hindre sedimentasjon må det monteres omrørere i reaktoren som går kontinuerlig, men vi har også kommet fram til at vi bør fjerne mesteparten av strøet i svinegjødsla før den pumpes inn i reaktoren. Det finnes ingen enkle løsninger på uttak av strø fra gjødsel, men vi vil forsøke å montere en separator hvor strøet skilles ut fra gjødsla. Den bløte delen av gjødsla pumpes til miksetanken, mens den faste delen lagres på ei støpt betongplate. Det knytter seg en del usikkerhet til hvordan dette systemet vil fungere i praksis, og ikke minst i vinterhalvåret. I utlandet nyttes mindre strø enn hva tilfellet er i Norge, og problematikken med strø i biogassreaktorer er ikke kjent fra utenlandsk praksis eller forskning. Anlegg for uttak av strø, og transport av gjødsel fra gjødselkjellerne på Mære til biogassanlegget medfører stor tilleggskostnad i prosjektet. Når biogassprosessen er kommet i gang i et biogassanlegg må den gå kontinuerlig hele året. Anlegget kan ikke skrus av om sommeren når det er lite behov for varme og strøm. Det kan bety at man får problemer med avsetning av energien fra anlegget i sommerhalvåret. En mulighet vi har diskutert på Mære er å pumpe mindre substrat inn i reaktoren om sommeren enn om vinteren, og på den måten styre energiproduksjonen etter årstiden. Dette betinger at man har et forholdsvis stort forlager for gjødsel. Å kunne selge varme, gass eller strøm fra anlegget gir bedre lønnsomhet enn kun til eget bruk. Skal gassen kun nyttes på gården må den komme til erstatning for anna innkjøpt energi. Med de rammebetingelsene vi har i dag er det vanskelig å få bygd lønnsomme biogassanlegg. Toppen av biogassreaktor i Halden der kuppelen er fylt med gass. Leverandør er Biowaz 11

12 Returadresse: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu Dette nyhetsbrevet er utgitt av Mære landbruksskole i forbindelse med etablering av et senter for fornybar energi. Skolen har tatt i bruk et varmelagringsanlegg i veksthuset og er i sluttfasen av planlegging av et biogassanlegg. Mære landbruksskole har gode samarbeidspartnere i forskningsmiljø, næringsliv og i offentlige institusjoner. Samarbeidspartnere: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG LANDBRUKSAVDELINGEN Gether AS 7710 SPARBU Tlf: Faks: E-post: Vi leverer Svanemerkede trykksaker DesignTrykk AS -

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer