Vedlegg 7. BREF Vurdering av måleprogram og utslippsnivå for utslipp til vann og luft. Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 7. BREF Vurdering av måleprogram og utslippsnivå for utslipp til vann og luft. Juni 2016"

Transkript

1 Vedlegg 7 BREF Vurdering av måleprogram og utslippsnivå for utslipp til vann og luft Juni 2016

2 Side 2 Vedlegg 7 Innhold Innledning... 4 Utslipp ti l vann overvåking og måling Utslippskilder: Prøvesteder Utslippskomponenter: Analyseparametere Frekvens for prøvetaking og analyse Prosessparametere oppfølging av utslipp til vann Metallutslipp overvåking og måling Detaljerte utslippsdata Blyinnhold i spillolje Frekvens for prøvetaking og analyse Utslipp til luft overvåking og måling Utslippskilder: Prøvesteder Utslippskomponenter. Analyseparametere Analysefrekvens utslipp ti l luft Prosessparametere for overvåking av utslipp til luft Vurdering av «BAT» utslippsnivå og utslippsgrenser BAT AELs Utslipp til vann Utslipp til luft Utslippstrend og vurdering utslipp til vann KOF BOF AOX Suspendert stoff Fosfor (P Tot) Nitrogen (N Tot) Kobber (Cu) Na salter (biokjel) Toluen AUORG (lakeblødning Kloralkali) Hg Metaller (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) Fri klor (Kloralkali)... 25

3 Side 3 Vedlegg Utslippstrend og vurdering utslipp til luft SO2 prosess (punktkilder) SO 2 totalt (punktkilder) SO 2 diffust utslipp NO X totalt Støv prosess (Spraytørka og Lignin) Støv totalt Cl 2 (klorabsorpsjonsanlegg) Oppsummering vurdering av utslippsgrenser... 30

4 Side 4 Vedlegg 7 Innledning Borregaard har et etablert måleprogram for utslipp til vann og utslipp til luft i henhold til gjeldende utslippstillatelse. I dette vedlegget er kravene i oppdaterte BREF er for produksjon av Cellulose og Kloralkali samm enstilt og vurdert mhp. overvåking og måling av utslipp til luft og vann. I tillegg er utkast til oppdatert BREF for LVOC vurdert for ligninfabrikken, etanolfabrikken og vanillinfabrikken. Vurderingene er tilknyttet aktuelle endringer fra gjeldende målepro gram. Det er også gjort vurderinger tilknyttet måling/overvåking av utslipp av metaller til vann iht. pålegg om utredning. Underlag for vurderingen av måleprogram: Gjeldende utslippstillatelse for Borregaard Vedlegg 1. BREF vurdering Cellulose Vedlegg 2. BREF vurdering Etanol Vedlegg 3. BREF vurdering Lignin Vedlegg 4. BREF vurdering Vanillin Vedlegg 5. BREF vurdering Kloralkali Vedlegg 7b. BREF Miljøaspekter Borregaard oversikt 2015 HMS#2109 Måleprogram for utslipp til vann fra Borregaard (Internt dokum ent) HMS#2137 Måleprogram for utslipp til luft fra Borregaard (Internt dokument) Vurderinger som er gjort for måleprogram utslipp til vann og utslipp til luft: Utslippskilder, prøvesteder Utslippskomponenter, analyseparametere Frekvens for prøvetaking og analyse Prosessovervåking (utslipp) Ikke vurdert mhp. måleprogram : Analysemetoder. Det er BAT å utføre analyser iht. internasjonale standardmetoder (EN/NS/ISO). Det er allerede etablert i gjeldende måleprogram. Hver analysemetode vurderes derfor ikke her. Eventuelle unntak må begrunnes/godkjennes. Forbrenningskjeler (Multibrenselkjel, avfallsforbrenningsanlegg (EGK), Biokjel). Ingen ny BREF Borregaard Synthesis (BSY). Ingen ny BREF, se status vedlegg 6. Vurdering av utslippsnivå og utslippsgrenser: «BA T» utslippsnivå er vurdert for de ulike utslippskomponentene, midlingstid år. Forslag til u tslippsgrenser f.o.m 2018/2019 er vurdert, midlingstid år. Ved vurdering av t otale/sum utslippsgrenser fra Borregaard er alle anlegg inkludert i vurderingen, dvs. i nkluderer også forbrenningskjeler og BSY.

5 Side 5 Vedlegg 7 Utslipp til vann overvåking og måling Kartet i figur 1 viser en forenklet oversikt over utslippspunkter til Glomma fra Borregaard. Se også tabell 1 der avløpsstrømmer, volumer og utslippspunkter er sammensti lt. For flere detaljer, se Borregaards oversiktskart «utløp til Glomma» Figur 1. Oversiktskart over utslippspunkter til Glomma fra Borregaard. 2.1 Utslippskilder: Prøvesteder Det er etablert prøvetakerstasjoner ved de ulike anleggene for måli ng av utslipp til vann, beskrevet i gjeldende måleprogram (HMS#2109). Se også tabell 1 som gir en sammenstilling av prøvested, utslippspunkt og utslippsvolum. Vurdering: Etablerte pr øvesteder vurderes til å være tilstrekkelige for overvåking iht. BAT, bo rtsett fra for utslipp fra Kloralkal i ( BAT7 ), hvor det er krav til måling «ut fra anlegget». I perioden har det ikke vært målestasjon for totalt utslipp fra kloralkalifabrikken, men overvåking og måling av utslipp har vært utført på delstrømmer f ra fabrikken. Det er avdekket behov for å etablere ny målestasjon for oppfølging av totalt prosessutslipp. Prosjekt er under gjennomføring.

6 Side 6 Vedlegg 7 Tabell 1. Oversikt over utslippspunkter til Glomma. Utslippspunkt til Glomma Nr. (ref. kart) Prøvesteder (utslippskilder) Utslippsvolum nivå, m3/døgn 33 Opsund tømmerrenseri Kokeri åpen kloakk Kokeri lukket kloakk Blekeri + Tørkemaskin Kommentar 14 Biokjel 0800 Grønnlut fra biokjel (grønnlut) skal i hovedsak gå via AOXreaktor 14b AOXreaktor a Miljøfabrikken (anaerobt renseanlegg) 21 Lignin Lignin Utslippspunkt nr. 23 skal oppgraderes, se 23 Spesiallinje kommentar «Kloralkali». 2 Spraytørka Etanol UFanlegg Vanillin /18 Farma øvre 0100 F.o.m 2015: Utslipp fra farma (BSY) skal 21 Farma nedre 0400 gå via AOXreaktor. Utslipp via nr. 21 og 16 ved stans i AOXreaktor e.l. 16 Bilvaskehall Kloralkali Hgrenseanlegg Kloralkali Gjennomføring av tiltaksplan «Hgforurenset grunn» inkluderer ny avløpstrase fra Kloralkali, planlagt ferdig 21 saltlakeresirkulasjon Kloralkali kjølevann Nytt utslippspunkt til Glomma vil være ved nr. 23.

7 Side 7 Vedlegg Utslippskomponenter: Analyseparametere Tabell 2 viser oversikt over hvilke analyseparametere som er BAT for overvåking og måling av utslipp til vann, med tilhørende vurdering av behov for endringer i forhold til etablert måleprogram. Tabell 2. Oversikt analyseparametere inkl. vurderinger, utslipp til vann. (tabell fortsetter på neste side) BREF BAT Cellulose BAT 10 LVOC (Lignin, Etanol, Vanillin) BAT 5 LVOC (Vanillin) BAT 1 BAT Analyseparametere Vurdering Konklusjon (endring) a KOF OK. Ingen krav om nye TSS: Avklare om det er behov for b utslippskomponenter endring i rapporteringsrutiner. TSS BOF som skal overvåkes. (f: måles, men det er organisk andel c TSS Ikke relevant, («VSS» eller «STS») som d Ntot kjemikaliene inngår ikke i rapporteres og følges opp mot e Ptot prosessen) gjeldende utslippstillatelse. f EDTA, DTPA g AOX h Relvante metaller (f.eks ZN, Cu, d, Pb, Ni) Cu OK. TOC Dioxiner Metyl hydroperoksid Klorerte hydrokarboner Sulfider Toluen OK. TOC tilsvarer KOF/BOFmåling. Ikke relevant, kjemikalier/prosesser i Lignin, Etanol og Vanillin medfører ikke utslipp av disse komponentene. OK, toluen analyseres ikke, men følges opp som innkjøpt mengde. Vurderes som beste metode for å bestemme utslipp av toluen Kloralkali BAT 7 Klorat Klorat måles kun i lakeblødning, ikke i det totale utslipp fra anlegget Innføres i måleprogram. Målepunkt: ny målestasjon 1. 1 Se beskrivelse under «Utslippskilder: Prøvesteder»

8 Side 8 Vedlegg 7 BREF BAT Kloralkali BAT 7 BAT Analyseparametere Klorid (Lakeblødning) Vurdering Ok, etablert rutine. Konklusjon (endring) Fri klor Ingen etablert rutine Innføres i måleprogram. Målepunkt: ny målestasjon 1. AOX Ingen etablert rutine Innføres i måleprogram. Målepunkt: ny målestasjon 1. I BAT 7 er Hgkrav tilknyttet BAT 3, derfor (Hg) «ikke relevant». Har etablert måleprogram for Hg tilknyttet forurenset grunn. Sulfat Ok. Relvante metaller ( f.eks Ni, Cu) Utføres delvis. Innføres i måleprogram. Målepunkt: ny målestasjon Frekvens for prøvetaking og analyse Tabell 3 viser oversikt over analysefrekvenser som er BAT for overvåking og måling av utslipp til vann, og tilhørende vurdering av behov for endring i forhold til etablert måleprogram. Tabell 3. Vurdering av analysefrekvenser for utslipp til vann (tabell fortsetter neste side). BAT Etablert måleprogram BREF Samleprøver Analyseparameter frekvens frekvens Analyse Analyse Vurdering per BAT prøvested a KOF OK, se separat Daglig Døgn, Døgn, helg vurdering mhp. helg Cellulose BAT 10 Konklusjon (endring) b STS «daglig analyse». c Annenhver OK AOX måned Uke, Samleprøve lages d Ptot Ukentlig OK fra døgnprøver e Ntot Ukentlig OK g BOF7 Ok h As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 g/år 4 g/år Uke, Samleprøve lages fra døgnprøver OK, men se pkt 2.5 beskriver behov for økt analysefrekvens for prioriterte metaller.

9 Side 9 Vedlegg 7 BREF BAT LVOC (Lignin, Etanol, Vanillin) BAT 5 LVOC (Vanillin) BAT 1 Kloralkali BAT 7 Analyseparameter Cu KOF Toluen BAT Analysefrekvens 2 g/år Daglig Etablert måleprogram Samleprøver Analyseper frekvens prøvested Daglig Døgn, helg man fre Daglig man fre Døgn, helg Utslipp følges opp med overvåking av innkjøpt mengde som registreres fortløpende. OK Vurdering OK, se separat vurdering mhp. «daglig analyse». OK, se vurdering i tabell 8. Konklusjon (endring) Klorat Månedlig Ingen etablert Innføres i rutine måleprogram Klorid Månedlig Ukentlig Uke OK Fri klor OK Kontinuerlig kontinuerlig (nær kilde) Fri klor (ut fra Månedlig Ingen etablert rutine Innføres i måleprogram anlegg) AOX Årlig Sulfat Årlig Relevante metaller ( f.eks Ni, Cu) Årlig «Daglig analyse» som frekvens. Det er krav om «daglig» analyse for noen utslippskomponenter (KOF og TSS). Borregaards gjeldende måleprogram for utslipp til vann sammen med driftsoppfølging av de ulike anleggene, bør etter vår vurdering allerede dekke kravet om «daglig analyse». I måleprogrammet for utslipp til vann utføres analyse på døgnsamleprøver for mandag, tirsdag, onsdag og torsdagsdøgnet, og 3dagers samleprøve for helg fredagsøndag. Etablert driftsoppfølging (prosessovervåking) KOF og TSS. Måleutstyr installert for kontinuerlig måling i flere av utslippsstrømmene (Kokeri, Lignin, Etanol, Blekeri). Alarmgrenser etablert. Ledningsevnemålinger på mange utslippsstrømmer/delstrømmer. Alarmgrenser for raskt kunne aksjonere og lokalisere evnt. unormale utslipp etablert. KOF analyser (forenklet) i helg. Utføres av driftsoperatører iht. vurdert behov. Etablert rutine å analysere døgnsamleprøve for fredag og lørdag på utslipp fra kokeri og blekeri. Vi vurderer at etablerte ruiner tilfredsstiller kravet om «daglig analyse».

10 Side 10 Vedlegg Prosessparametere oppfølging av utslipp til vann Viktige prosessparametere for oppfølging tilknyttet utslipp til vann er beskrevet i BAT 8 (Cellulose). For LVOC er dette beskrevet i BAT4. I tabell 4 er de prosessparameterne som er nevnt spesifikt vurdert, men det er også etablert flere andre prosessmålinger for oppfølging av utslipp til vann, bl.a er ledningsevnemåling etablert på mange delstrømmer. Tabell 4. Vurdering av viktige prosessparametere tilknyttet overvåking utslipp til vann. BREF BAT Installert Konklusjon Prosessparametere Frekvens Måle Vurdering Frekvens (endring) BAT Utslippsmengde Kontinuerlig OK. Ingen (m3/h) endring Temperatur Vurderes ikke som Ingen kritisk parameter endring for renseanlegg Kontinuerlig eller resipient. Cellulose BAT 8 LVOC (Etanol, Lignin, Vanillin) BAT 4 ph P og N i biomasse Slamvolumindeks mikroskopisk kontroll av biomasse NH4 og PO4 i utslipp Biogassmengde (Nm3/h) CH4innhold i biogass Utslippsmengde (m3/h) Temperatur ph Periodisk Kontinuerlig Kontinuerlig Ulike rutiner for anleggene. ph måles på delstrømmer og i utslippsprøve fra prøvetaker. Ukentlig/månedlig/ årlig: Eget måleprogram etablert for tilsvarende prosessparametere, for å sikre god drift av anlegget. 1 g/uke OK. OK. Biorenseanlegget satt i drift i Ikke behov for endring av etablert måleprogram. Ingen endring Ingen endring Kontinuerlig OK. Ingen endring Kontinuerlig OK. Ingen endring Kontinuerlig OK Ingen endring Vurderes ikke som Ingen kritisk parameter endring for renseanlegg eller resipient. Ulike rutiner for anleggene. ph måles på delstrømmer og i utslippsprøve fra prøvetaker. OK. Ingen endring

11 Side 11 Vedlegg Metallutslipp overvåking og måling Metallutslipp (As, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn) er i henhold til tillatelse og måleprogram målt i alle utslippsstrømmer (treforedling, vanillin og farma) kvartalsvis i perioden I brev er det gitt pålegg om å redegjøre for utslipp av metaller til vann. Utslipp av kobber er tilknyttet produksjon av Vanillin. Utslipp av Hg er tilknyttet forurenset grunn ved Kloralkali. Utslipp av tungmetallene As, Cd, Cr, Ni, Pb og Zn er tilknyttet spillolje som forbrennes i biokjelen, stål som korroderer, kalkstein som benyttes i kokeriet, mikronæring som benyttes i biorenseanlegget eller fra råvaren tømmer. Målinger av metallutslipp fra Kloralkali innføres med ny målestasjon. Det forventes små mengder utslipp, bl.a pga. strenge krav til renhet i råvaren (saltet). Detaljerte utslippsdata 2016 Tabell 5 viser at det er Biokjel som har det største utslippsbidraget for metaller (bortsett fra Hg). I biokjelen forbrennes alvamix, med spillolje som støttefyring. Spilloljen som benyttes inneholder metaller, og er hovedkilde til utslipp av metaller fra biokjelen, men alvamix inneholder også metaller. Siden grønnlut fra biokjelen brukes i AOXreaktor til phregulering, måles utslippet etter AOXreaktor. Metallinnholdet måles også direkte i grønnluten, vist i tabellen (i kursiv). Tabell 5. Utslippsnivå av tungmetaller 2016, januarapril. (største bidrag er merket blått) Utslippskilde As kg/døgn Cd kg/døgn Cr kg/døgn Cu kg/døgn Hg kg/døgn Ni kg/døgn Pb kg/døgn Zn kg/døgn Opsund 0,001 0,0002 0,01 0,01 0,000 0,00 0,00 0,1 Kokeri 0,001 0,001 0,04 0,08 0,000 0,03 0,03 0,5 Blekeri 0,001 0,000 0,06 0,07 0,000 0,07 0,01 0,5 Glomma direkte Miljøfabrikken (bior) 0,002 0,001 0,24 0,4 0,000 0,32 0,01 0,4 Etanol 0,004 0,001 0,02 2,2 0,002 0,02 0,02 0,4 Vanillin 0,001 0,0003 0,01 2,1 0,004 0,01 0,01 0,2 Spraytørka 0,000 0,0001 0,003 0,02 0,000 0,00 0,00 0,1 Lignin 0,002 0,003 0,02 1,1 0,004 0,03 0,02 0,4 AOX reaktor 0,020 0,007 0,50 2,1 0,000 0,50 0,42 7,1 (Biokjel, Blekeri, BSY) Kloralkali (r.anl for Hg) 0,001 Biokjel Grønnlut (0,021) (0,006) (0,66) (2,9) (0,000) (0,60) (0,62) (10,0) Sum metallutslipp fra Borregaard 0,031 0,013 0,90 8,1 0,012 0,99 0,51 9,4

12 Side 12 Vedlegg 7 Blyinnhold i spillolje Det er samsvar mellom bly i spillolje og målt utslipp av bly, se data sammenstilt i tabell 6. Siden grønnlut fra biokjelen brukes i AOXreaktor til phregulering, måles utslippet etter AOXreaktor. Bly måles også direkte i grønnluten, data vist i tabellen. Tabell 6. Blydata 2016 tilknyttet spilloljeforbruk og målt utslipp Spilloljeforbruk tonn/mnd Pb analyse av spilloljen ppm Pb fra spilloljeforbruk kg/d Pb biokjel utslipp (målt v AOXreaktor) kg/døgn Pb biokjel utslipp (målt i grønnlut) kg/døgn Januar ,59 0,63 0,86 Februar ,33 0,37 0,45 Mars ,61 0,42 0,75 April ,49 0,27 0,53 Gj.snitt ,51 0,41 0,62 Frekvens for prøvetaking og analyse For å redusere måleusikkerhet i rapporterte utslipp av metaller, er det behov for økt analysefrekvens for de utslippsstrømmene som bidrar mest og som mulig varierer. For januarmai 2016 er det gjennomført ukentlig måling av alle utslippsstrømmene for å bedre vurdere utslippsnivåer, variasjoner og hvilke punktutslipp som bidrar mest, se også utslippstrender i pkt. 4.0 «Datagrunnlag for utslippsgrenser». Endring i måleprogram for måling av metaller i utslipp til vann, måling i ukesamleprøver for utslipp, f.o.m medio 2016: Ukentlig måling AOXreaktor og Biokjel (grønnlut) pga. største utslippskilde. Ukentlig måling Etanol, Lignin og Vanillin. Hgmåling må utføres ukentlig for oppfølging av utvikling/tiltak tilknyttet forurenset grunn ved Kloralkali. Månedlig måling alle andre utslippsstrømmer. Det etablerte måleprogrammet for utslipp av Hg fra renseanlegget endres ikke (måling 2 g/uke).

13 Side 13 Vedlegg 7 Utslipp til l uft overvåking og måling 3.1 Utslippskilder: Prøvesteder Det er etablert prøvesteder for overvåking av utslipp til luft. Målepunkter for kontinuerlig måling og manuell måling er beskrevet i etablert måleprogram (HMS#2109), se også tabell 7 som viser en ove rsikt over prøvesteder. Vurdering: Utslipp fra skrubbere. Etablerte prøvesteder vurderes til å være BAT, se også vurderinge r i tabell 8 9. Tabell 7. Oversikt over eksisterende målepunkter for utslipp til luft. BREF Kokeri SO 2 skrubber Syrehus SO 2 skrubber Etablert måleprogram Prøvesteder Celulose Blekeri SO 2 fra bakvannstanker og filteravsug Blekeri SO 2 skrubber Etanol SO 2 skrubber M iljøfabrikken / anaerobt renseanlegg H 2S skrubber Lignin SO 2 skrubber LVOC (Etanol, Lignin, Vanillin) Lig nintørke Spraytørke 1 Spraytørke 2 Kloralkali Klorabsorpsjons anlegg

14 Side 14 Vedlegg Utslippskomponenter. Analyseparametere Tabell 8. Oversikt analyseparametere inkl. vurderinger, tilknyttet utslipp til luft. BREF BAT BAT Analyseparameter Vurdering Cellulose SO 2 OK. SO 2utslipp er et viktig miljøaspekt i celluloseproduksjon, er inkludert i måleprogram H 2S /SO2 OK. H 2Sinnhold i biogassen er et viktig miljøaspekt i for anaerobt renseanlegg, er inkludert i måleprogram. Konklusjon endring Støv OK, støvmåling fra spraytørkene er inkludert i måleprogram. LVOC (Lignin) BAT 1 NO X SO 2 OK, NO Xmåling fra direkte fyring av propan/biogass i Spraytørkene er inkludert i måleprogram OK, SO 2måling fra skrubber i Lignin er inkludert i måleprogram. I tillegg beregnes SO 2utslippet fra direkte fyring av lettolje i lignintørke. LVOC (Etanol) BAT 1 LVOC (Vanillin) BAT 1 Toluen OK, BAT 1 ikke relevant. Ikke utslipp til luft fra LVOCdelen av anlegget. OK, BAT 1 ikke relevant. ingen måling. Små utslipp. OK, utslipp av Toluen følges opp mhp. innkjøpt mengde. Arbeidsmiljømålinger utføres. Kloralkali BAT 7 Klor og klordioksid som Cl 2 Kontinuerlig måling er etablert i klor.abs.anlegg. Manuell måling utføres ikke. Manuell måling innføres i måleprogram

15 Side 15 Vedlegg Analysefrekvens utslipp til luft Tabell 9. Vurdering av analysefrekvenser for utslipp til luft. BAT Gjeldende Analyseparameter Frekvens måleprogram BREF BAT Frekvens Cellulose BAT 9 Cellulose (skrubbere) LVOC (Lignin spraytørker) BAT 1 LVOC (Lignin skrubber) BAT 1 Kloralkali BAT 7 (klorabs. anlegg) NOX, SO2, Støv, TRS SO2 (prosess) Kokeri: Kontinuerlig Syrehus: Kontinuerlig Blekeri: Kontinuerlig Etanol: 2 g/år Vurdering BAT 9 ikke relevant pga. ingen gjenvinningskjel. OK. Ingen spesifikke krav til analysefrekvens, men hovedandel måles kontinuerlig. Måleprogram kan videreføres, behov for økt analysefrekvens i Etanol vurderes. Konklusjon endring H2S Miljøfabrikk: Kontinuerlig Støv Månedlig Månedlig OK. Utslippsnivå fra NOX Månedlig 1 g/år direkte fyring er lavt med minimal SO2 Månedlig variasjon. Etablert Beregning måleprogram (månedlig) vurderes som OK. SO2 (prosess) Klor og klordioksid som Cl2 Månedlig Kontinuerlig Årlig (manuell) 1 g/år Kontinuerlig OK. Utslipp etter skrubber er <0.1kg/h og forventes liten variasjon. OK, men må beskrives bedre i måleprogrammet. Manuell måling utføres ikke. Beskrives bedre i måleprogram Innføres i måleprogram 3.4 Prosessparametere for overvåking av utslipp til luft Spesifikke krav til overvåking av mulig viktige prosessparametere tilknyttet utslipp til luft, er i aktuelle BREF er relatert til forbrenning/gjenvinningskjeler. F.eks BAT 8 (Cellulose) beskriver viktige prosessparametere, men ingen er relevante. Eksisterende rutiner for prosessoppfølging tilknyttet utslipp til luft, vurderes som tilfredsstillende.

16 Side 16 Vedlegg 7 V urdering av «B AT» utslippsnivå og utslippsgrenser BREF vurderinger for de ulike anleggene, historiske utslippsdata, gjennomførte tiltak og planlagte tiltak har vært grunnlaget for vurdering av «BAT» utsl ippsnivå og utslippsgrenser. Derfor vises utslippstrender for hver utslippskomponent basert på data fra vårt interne utslippsregnskap. I tillegg er en detaljert oversikt over Borregaards miljøaspekter lagt i et eget vedlegg, vedlegg 7b, der bl.a utslippsf ordeling mellom de ulike anleggene/utslippskildene vises og man kan se hvilke anlegg som har størst utslippsbidrag. Borregaard skal v ære i henhold til PP BREF fra september 2018 og kloralkali BREF fra desember Utslippsgrenser for årsmiddel gjelder f or hele år, og vi har lagt til grunn for våre planer og vurderinger at årsmiddel grensene knyttet til PP BREF gjelder fra 2019 og for kloralkali BREF fra BAT AEL s Utslipp til vann Det er kun én aktue ll BAT AEL for utslipp til vann som er utslipp av fri klor fra kloralkalifabrikken. BAT AEL for fri klor, som Cl 2: mg/l målt i stikkprøve i avløp fra Kloralkali. Utslipp til luft Det er kun én aktuell BAT AEL for utslipp til luft som er utslipp av klor fra klorabsorpsjonsanlegget ved kloral kalifabrikken. BAT AEL for klor, som Cl 2 (klor.abs.anlegg): mg/m 3 (manuell prøvetaking). Forbrenningsanleggen e (biokjel, multibrenselkjel, EGK) er ikke vurdert, bortsett fra totalt utslipp av SO2, N OX og støv. 4.2 Utslippstrend og vurdering utsl ipp til vann Utslippstrenden e som vises i figur 2 14 er basert på etablert måleprogram, data hentet fr a internt utslippsregnskap. Alle utslippsmålinger er inkludert, dvs. ingen fratrekk eller lignende i forhold til "normal operating conditions". KOF Ni vået for u tslipp av KOF til vann ligger nå på ca. 65 tonn/døgn, og har blitt redusert med mer enn 10 tonn etter at det nye renseanlegget kom i full drift. Utslippet i 2016 ser ut til å bli på samme nivå som i Som tabell 10 viser er utslippet av KOF f ra kokeriet, blekeriet og BI OR redusert i forhold til Dette skyldes mer spilloppsamling, redusert kappatall inn til blekeriet pga. økt foredling i E0 trinnet og optimalisert nedbryting i renseanlegget. Derimot har utslippene i lignin og etanol økt, h ov edårsaken til dette er at modningssiloen er ute av drift etter brannen i oktober Dette har gitt mer finkornet gips som er vanskeligere å separere ut, som igjen har gitt økt KOF utslipp. Nye modningssiloer er på plass igjen 1. kvartal i 2017, og de t forventes da at utslippene er tilbake til samme nivå som i 2015.

17 Side 17 Vedlegg 7 Dette sammen med summen av andr e tiltak som planlegges for KOF reduksjoner i ulike områder gir grunnlag for å angi et BAT utslippsnivå for KOF. Som Figur 2 viser varierer månedsmidlingen av KOF utslippet. Variasjonen kommer av at det produseres ulike produkter, med forskjellig kappatall. Produkter med høyt kappatall fra kokeriet har også høyest utslipp av KOF. Det er markedsforhold som bestemmer produksjonsmengden av de ulike produktene, o g den vil variere fra år til år, slik at utslippsgrense må vurderes basert på flere produksjonsår. BAT utslippsnivået skal både ta høyde for variasjon pga. markedsforhold, samt risiko for effekt av om alle planlagte BAT tiltak gir ønsket effekt. Basert p å dette er BAT nivået for utslipp av KOF vurdert til å være 59 tonn/døgn Utslippsgrense for KOF, forslag: 59 tonn/døgn (midlingstid år) Tabell 10. Oversikt over KOF utslippsfordeling og vurdert utslippsnivå for 2019 Utslipp skilde hittil 2019 Vurdert utslippsnivå Kokeri 6,2 7,4 7,7 6,9 6 Blekeri 30,6 28,9 30,8 29,7 29 Renseanlegget 14,1 17,7 13,2 10,3 10 Etanol 13 5,1 3,7 6, 5 3,5 Lignin 7,4 5,4 4,6 6, 7 4,5 Øvrige 4,6 4,7 5,1 5,5 5,5 Totalt KOF, t/d 75,9 69,2 65,1 65, 6 59 Figur 2. Trend totalt KOF utslipp fra Borregaard ( )

18 Side 18 Vedlegg 7 BOF 7 Borregaard har hatt krav om måling av BOF utslipp, men ikke tilknyttet utslippsgrense. Det er forventet at BOF utslippet reduseres ved redusert KOF utsl ipp. Foreslår derfor at det ikke settes utslippsgrense for BOF. Det er utfordrende å måle på BOF, fordi analysemetoden er "sårbar" og responstid på analysesvar er mer enn 1 uke Utslippsnivå, BOF: tonn/døgn (midlingstid år) Figur 3. Tre nd totalt BOF utslipp fra Borregaard ( ) AOX AOX holdige utslippsstrømmer går via AOX reaktor og vurderes å være BAT. Det forventes ingen store endringer i AOX utslippsnivå. Ny AOX reaktor skal vurderes, da vil også muligheter for økt rensegrad i AOX reaktoren sjekkes ut. ( Endret beregning i 2013 medførte økt AOX utslippstall på ca. 10%.) Som Figur 4 viser varierer månedsmidlingen av AOX utslippet. Variasjonen kommer av at det produseres ulike produkter, med forskjellig kappatall. Produkter med høy t kappatall fra kokeriet har også høyest utslipp av AOX, pga. at det er behov for å øke doseringen av klordioksid. BAT utslippsnivået for AOX må ta høyde for at det er variasjon markedsforhold for ulike produkter, slik som for KOF Utslippsnivå, A OX totalt : 0,8 0,9 kg/tad (midlingstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 0,9 kg/tad (midlingstid år) Figur 4. Trend spesifikt AOX utslipp, totalt fra Borregaard ( ).

19 Side 19 Vedlegg 7 Suspendert stoff Borregaard har hatt utslippsgrense tilknyttet organisk andel suspendert stoff. I aktuelle BREF er BAT analyseparameter «totalt suspendert stoff» (TSS). TSS målinger har kun vært utført som driftsoppfølging og de historiske utslippsdataene har noen mangler, usikkerhet i TSS måledata må hensyntas ved v u rdering av evnt. utslippsgrense. Spesifikk utslippsgrense beregnes ut fra celluloseproduksjon på TAD/år Utslippsnivå, T SS (totalt): 7 9 tonn/døgn (midlingstid år) 2019 Utslippsnivå, S TS (organisk) : 4 5 tonn/døgn (midlingstid år) 2019 Utslipp s g rense, forslag S TS: 5 tonn/døgn og 12 kg/tad ( midlingstid år) Figur 5. Trend utslipp av suspendert stoff som S TS og TSS, totalt fra Borregaard

20 Side 20 Vedlegg 7 Fosfor (P Tot) Mindre slamtap og god drift i det nye anaerobe re nseanlegget er hovedårsak til at fosforutslipp er redusert de senere årene. Det er målsetning om å utnytte kapasiteten i renseanlegget bedre, slik at fosfor utslippet kan øke noe i forhold til 2016 nivå Utslippsnivå, fosfor: kg/døgn (midlin gstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 50 kg/d øgn (midlingstid år ) Figur 6. Trend totalt fosfor utslipp fra Borregaard ( ). Nitrogen (N Tot) Utslipp av nitrogen varierer i hovedsak med aktivitet/produktkvalitet i BSY i tillegg til e vnt. slamtap i anaerobt renseanlegg. BSY planlegger økt aktivitet i de nærmeste årene, som er hensyn tatt ved vurdering av utslippsgrense Utslippsnivå, nitrogen: kg/døgn (midlingstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 500 kg/døgn ( midlingstid år) Figur 7. Trend totalt nitrogen utslipp fra Borregaard ( ).

21 Side 21 Vedlegg 7 Kobber (Cu) I BREF vurdering for Vanillin vurderes produksjonen til å være BAT. Kobberutslippet fra Borregaard er i hovedsak tilknyttet bruk av kobber som katalysator i Vanillinproduksjon. Forventer ingen store endringer i utslippsnivå for kobber Utslippsnivå, kobber totalt : 8 11 kg/døgn (midlingstid år) 2019 Utslippsgrens e, forslag: 11 kg/døgn (midlingstid år) Figur 8. Trend totalt kobber uts lipp fra Borregaard ( ). Na salter (biokjel) Borregaard har utslipp s grense for natrium salter fra Biokjel, utslippsvurdering inkluderes derfor her. Det er veldig vanskelig å styre dette utslippet, foreslår at utslippsgrense for Na salter utgår ev entuelt utvides. Utslipp via biokjel følges opp ved måling og grenser på andre utslipps parametere. Målsetning om økt A lvamix mengde til forbrenning vil gi økt Na utslipp Utslippsnivå, Na: tonn/døgn (midlingstid år) Figur 9. Trend utslip p av Na salter fra Biokjel ( ).

22 Side 22 Vedlegg 7 Toluen I BREF vurdering for Vanillin vurderes produksjonen til å være BAT. Det er vanskelig å måle utslipp av toluen til vann og til luft fra Vanillin. Utslipp av toluen følges derfor opp ved innkjøpt mengde toluen. Forbruk toluen varierer med aktivitet, toluengjenvinningen er på 99,5% Forbruksnivå, toluen: tonn/år 2019 Utslippsgrense, forslag: 190 tonn/år Figur 10. Trend innkjøpt mengde toluen , midlingstid flytende år. AU ORG (lakeblødning Kloralkali) I Bref vurdering for Kloralkali vurderes lakeresirkuleringen m/lakeblødning til å være BAT. I BAT 7 (Kloralkali) er det satt krav til mål ing av klorid, sulfat og klorat. Foreslår at det følges opp som AUORG utslippsgrense (Sum av NaCl, Na 2SO 4, NaClO 3). F ordeling siste år AUORG: NaCl 3, 8t/d, Na 2SO 4 0, 2t/d, NaClO 3 0,2t/d og NaOH 0,001 t/d. Lakeblødningen er på utslippsgrensen ivå, det har vært overskridelser Utslippsnivå, AUORG (NaCl, Na 2SO 4, NaClO 3): 4,2 4,5 tonn/ døgn 2018 Utslippsgrense, forslag: 4,5 tonn/døgn (midlingstid år) Figur 11. Trend lakeblødning fra Kloralkali, der også NaCl andelen vises ( ), midl.tid 30 dager.

23 Side 23 Vedlegg 7 Hg Utslipp av kvikksølv fra Borregaard er tilknyttet forure nset grunn ved Kloralkali. Pågående tiltaksprogram skal hindre spredning av Hg fra Kloralkali området. Hg utslippsnivå vurderes til < 0,004 kg/døgn etter gjennomførte tiltak Utslippsnivå, Hg totalt: 0,003 0,004 kg/døgn (midlingstid år) Figur 12. Trend totalt Hg utslipp fra Borregaard, ( NB! Kun kvartalsvis måling ) I gjeldende tillatelse er utslippsgrense for utslipp av kvikksølv etter renseanlegget for kvikksølv, utslippstrend vist i figur 13. Hendelser i renseanlegget som gir stopp eller redusert rensegrad, kan gi forhøyet utslipp av Hg. Tiltaksplanen tilknyttet Hg forurenset grunn, som er under gjennomføring, skal redusere sannsynlighet for slike hendelser utslippsnivå, Hg r ense anl egg for kvikksølv : 0,001 0,002 kg/døgn (midlingstid år) 2018 utslippsgrense, forslag: 0,7 kg/år Figur 13. Trend Hg utslipp via renseanlegget for kvikksølv ved Kloralkalifabrikken ( )

24 Side 24 Vedlegg 7 Metaller (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) Utslippstrendene nedenfor vise r målt utslipp i uke samleprøver for alle utslippsstrømmer fra treforedling, Vanillin og BSY. Kvartalsvis målinger i , og ukentlig målinger i 1. og 2.kvartal Forhøyede verdier i uke for krom og nikkel kan knyttes til slamtap miljøfabr ikken. Det er igangsatte og planlagte tiltak for å redusere spillol jeforbruket med inntil 40%, samtidig er det variasjon i metallinnhold i spilloljen som gjør det vanskelig å vurdere utslippsnivå. Figur 14 der utslippstrender for metaller er vist, er beny ttet til vurdering av utslippsnivå. Vurderingene er sammenstilt i tabell 11. Figur 14. Trender for metall utslipp. Totalutslipp i orange, biokjel andel i blått, (midl.tid uke)

25 Side 25 Vedlegg 7 Tabell 11. Vurdert metallutslippsnivå (midlingstid år) Utslippskomponent Vurdert utslippsnivå, Rapportert utslipp kg/døgn kg/år 2015, kg/år As 0,03 0, Cd 0,01 0, Cr 0,7 1, Ni 0,8 1, Pb 0,4 0, Zn Fri klor (Kloralkali) Måling av fri klor i utslipp fra Kloralkali er ikke utført, men forventes å være iht. BAT. Måling innføres i måleprogrammet når målestasjon ved Kloralkali er installert. Fordi det ikke finnes målinger på dette, foreslås øvre grense av BATAEL BATAEL fri klor, som Cl 2: mg/l målt i stikkprøve i avløp fra Kloralkali Utslippsgrense, forslag: 0.2 mg/l

26 Side 26 Vedlegg Utslippstrend og vurdering utslipp til luft Utslippstrendene som vises i figur er basert på etablert måleprogram, data hentet fra internt utslippsregnskap. Alle aktuelle punktutslippskilder er inkludert. Studie/prosjekt som pågår angående mulig økt tørkekapasitet av lignin og ny barkkjel, inkluderes i vurderingene av utslipp snivå til luft. S O2 prosess ( punktkilder ) Det er prosessutslipp av SO 2 fra kokeri, syrehus, blekeri, etanol, lignin og miljøfabrikk. Installering av skrubber i Blekeri medio 2015 er siste tiltak som har gitt redusert SO 2 utslipps nivå. Det er noe usikkerhet tilknyttet SO2 u tslippsnivå i Etanol. Døgnmidlet SO 2 prosessutslipp har større variasjon bl.a tilknyttet produksjonskampanjer, se figur Utslippsnivå, SO 2 prosess: 7 10 kg/time (midlingstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 10 kg/time (midlingstid år) Figur 15. Trend SO2 prosessutslipp fra Borregaard ( ), midlingstid flytende 30 dager. Figur 16. Trend SO2 prosessutslipp fra Borregaard ( ), midlingstid døgn.

27 Side 27 Vedlegg 7 SO2 totalt ( punktkilder ) Totalt SO 2 utslipp fra Borregaard s punktkild er (prosessutslip, multibrenselkjel, biokjel, EGK) er redusert ved utfasing av tung fyringsolje og forbedret rensing av SO 2 prosessutslipp (blekeri og miljøfabrikk). Tiltak som må vurderes i forhold til forbedring av lokal luftkvalitet vil nok i hovedsak omfatte diffuse SO 2 utslipp og uønskede hendelser. Utslippsnivået vurderes til å være BAT Utslippsnivå, SO 2 totalt: 9 15 kg/time (midlingstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 15 kg/time (midlingstid år) Figur 17. Trend totalt SO2 utslipp fra Borregaard ( ), midlingstid flytende 30 dager. SO2 diffus t utslipp Borregaard har diffust utslipp av SO 2, men det er for lite kartlagt til å kunne vurdere utslipps bidrag / utslipps nivå. Dette må kartlegges/ utredes nærmere før utsl ippsgrense kan vurderes. N OXtotalt Totalt NOX utslipp er tilknyttet spraytørkene, biokjel, energigjenvinningskjel (EGK) og multibrenselkjel. Spraytørkene bidrar med ca. 2 kg/time (årlig stikkprøvemåling). Planlagte energieffektivitetstiltak vil sannsynl ig gi redusert N O X utslipp. Borregaard vurderer at bygging av ny barkkjel kan være aktuelt i nær fremt id, som vil ha et NO X utslipp sbidrag Utslippsnivå, N OX totalt: kg/time (midlingstid år) 2019 Utslippsgrense, forslag: 30 kg/t ime (midlingstid år) Figur 18. Trend totalt NOX utslipp fra Borregaard ( ), midlingstid flytende 30 dager.

28 Side 28 Vedlegg 7 Støv prosess (Spraytørka og Lignin) Utslipp av støv fra spraytørkene vurderes til å være i henhold til BAT. Det vurderes økt tørkekapasitet (en tørke til), som ka n gi økt støvutslipp. Figur viser målt støvutslipp som mengde og konsentrasjon. Lignin leveres fra Sarpsborg både som flytende og tørket produkt, det pågår en studie for å vurdere om tørkekapasiteten av lignin skal økes. Det ka n føre til økte utslipp til luft fra Borregaard Utslippsnivå, støv Lignintørke: kg/time (midlingstid døgn) 2019 Utslippsgrense, forslag: 4 kg/time (midlingstid døgn) 2019 Utslippsnivå, støv Spraytørka: 3 6 kg/time (midlingstid døgn) 2019 Utslippsgrense, forslag: 6 kg/time (midlingstid døgn) 2019 Utslippsgrense støv konsentrasjon forslag: 100 mg/nm3 (midlingstid døgn) Figur 19. Trend støv utslippsmengder fra Spraytørka og Lignintørke, stikkprøver Figur 20. Trend støv utslippskonsentrasjoner fra Spraytørka og Lignintørke, stikkprøver

29 Side 29 Vedlegg 7 Støv totalt Totalt støvutslipp er tilknyttet spraytørkene, biokjel, energigjenvinningskjel (EGK) og multibrenselkjel. Spraytørkene bidrar med >95% av støvutslippet fra Borregaard. D et pågår en studie for å vurdere om tørkekapasiteten av lignin skal økes. Det kan føre til økt støv utslipp, inkluderes i vurdering av utslipps nivå/ grense Utslippsnivå s tøv, totalt: 5 9 kg/time (midlingstid år) 2019 U tslippsg rense forslag: 9 kg/time (midlingstid år) Figur 21. Trend totalt støvutslipp fra Borregaard ( ), midlingstid flytende 30 dager. Cl2 ( klorabsorpsjonsanlegg ) Manuell måling av klor i utslipp til luft fra Kloralkali er ikke utført, me n i Bref vurderingen for Kloralkalifabrikken vurderes anlegget til å være BAT. Måling innføres i måleprogrammet. Fordi manuelle målinger ikke er utført, foreslås øvre grense av BAT AEL BAT AEL for klor, som Cl 2 (klor.abs.anlegg): mg/m 3 (m anuell prøvetaking) 2018 Utslippsgrense forslag: 1.0 mg/m 3

30 Side 30 Vedlegg Oppsummering vurdering av utslippsgrenser Gjeldende utslippsgrenseverdier for utslipp til vann er sammenstilt mot vurderinger gjort i 4.1. Tabell 12. Oversikt vurderte utslippsnivå og utslippsgrenser tilknytte til utslipp til vann. (midlingstid år) Utslippskomponent Utslippskilde/ fabrikk Gjeldende utslippsgrense Utslippsnivå vurdert Utslippsgrense Forslag Kommentar KOF tonn/døgn Totalt fra fabr.omr KOF kg/tad Treforedling Beregning som tidligere BOF tonn/døgn Totalt fra fabr.omr STS tonn/døgn Totalt fra fabr.omr. 6, STS kg/tad Totalt fra fabr.omr TSS tonn/døgn Totalt fra fabr.omr. 79 AOX kg/tad Treforedling 0,9 0,80,9 0,9 BSY og Kloralkali inkluderes Ptot kg/døgn Totalt fra fabr.omr Ntot kg/døgn Totalt fra fabr.omr Cu kg/døgn Etanol, Lignin, Vanillin og biologisk renseanlegg Biokjel og AOXreaktor er også inkludert Nasalter tonn/døgn Biokjel Foreslår at utslippsgrense utgår Toluen tonn/år Vanillin Innkjøpt mengde AUORG tonn/døgn Kloralkali (lakeblødning) 4,3 4,24,5 4,5 «AUORG» som sum NaCl, Na 2SO 4, NaClO 3 Fri klor mg/l Kloralkali 0,050,2 0,2 (ut av anlegget) (BATAEL) Hg kg/år Renseanlegg for Hg, Kloralkali 1,2 0,40,7 0,7 As kg/år 1018 Kloralkali Cd kg/år 47 Cr Cu Hg kg/år kg/år kg/år Totalt fra fabr.omr. (Cellulose, Etanol, Lignin, Vanillin, BSY) Ni kg/år Pb kg/år Zn kg/år inkluderes i måleprogram

31 Side 31 Vedlegg 7 SO 2 (prosess) kg/time Kokeri, Syrehus, Lignin, Etanol, Blekeri, Miljøfabrikk Tabell 13. Oversikt vurderte utslippsnivå og utslippsgrenser tilknyttet utslipp til luft fra punktkilder. Utslippskomponent Utslippskilde/ fabrikk Gjeldende utslipps Utslippsnivå Utslippsgrense Midlingstid grense vurdert Forslag SO 2 kg/time Totalt fra fabr.omr år NO X kg/døgn Totalt fra fabr.omr år Støv kg/døgn Totalt fra fabr.omr år Støv kg/time Lignintørke 4 1,54 4 Døgn (stikkprøve) Støv mg/nm3 Lignintørke Døgn (stikkprøve) Støv kg/time Spraytørka Døgn (stikkprøve) Støv mg/nm3 Spraytørka Døgn (stikkprøve) Cl 2 mg/m3 Klorabsorpsjonsanlegg Kloralkali 0,21,0 (BATAEL) år 1,0 Døgn (stikkprøve) Diffust SO 2utslipp fra produksjon av spesialcellulose og etanol må kartlegges bedre før utslippsnivå/ grense kan vurderes.

Fargekoder: Grønt betyr besluttet eller pågår Gult betyr studie eller forprosjekt ferdig Blått betyr at studier må utføres

Fargekoder: Grønt betyr besluttet eller pågår Gult betyr studie eller forprosjekt ferdig Blått betyr at studier må utføres Fargekoder: Grønt betyr besluttet eller pågår Gult betyr studie eller prosjekt ferdig Blått betyr at studier må utføres Biokjel: Spillolje biokjel Metaller Endret frekvens fra månedlig til ukentlig måling

Detaljer

Oversikt over utførte miljøprosjekter Vedlegg 8. År (Bev. år) Hvor Prosjekt Kostnad (mill NOK)

Oversikt over utførte miljøprosjekter Vedlegg 8. År (Bev. år) Hvor Prosjekt Kostnad (mill NOK) 2003 Cell Sikringsbasseng for klorattank 0,65 Installasjon av et oppsamlingsbasseng som fanger opp eventuelle utslipp fra klorattanken i blekeriets klordioksidfabrikk Oppsamling for KOF-rike dreneringer,

Detaljer

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften?

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Ytre Oslofjordkonferansen 22.oktober 2012 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

VURDERING AV OM BORREGAARDS TILLATELSE TIL FORURENSENDE VIRKSOMHET TILFREDSSTILLER

VURDERING AV OM BORREGAARDS TILLATELSE TIL FORURENSENDE VIRKSOMHET TILFREDSSTILLER Miljødirektoratet Att: Inger Karin Riise Hansen Sarpsborg 01.07.2016 VURDERING AV OM BORREGAARDS TILLATELSE TIL FORURENSENDE VIRKSOMHET TILFREDSSTILLER OPPDATERTE BAT- KONKLUSJONER. Viser til pålegg av

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 09.09.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften. Kjersti Garseg Gyllensten 25092014

Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften. Kjersti Garseg Gyllensten 25092014 Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften Kjersti Garseg Gyllensten 25092014 Verdens mest avanserte bioraffineri Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Kartlegging i Glomma og Hvaler området: Har utslippene fra Borregaard noen betydning? Kjersti Garseg HMS sjef

Kartlegging i Glomma og Hvaler området: Har utslippene fra Borregaard noen betydning? Kjersti Garseg HMS sjef Kartlegging i Glomma og Hvaler området: Har utslippene fra Borregaard noen betydning? Kjersti Garseg HMS sjef Borregaard Sarpsborg Hovedkontor FoU Produksjon: Trekjemi - bioraffineri Finkjemikalier Energi

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og nytt BREF for avfall Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og BREF for avfallsbehandling Industriutslippsdirektivet (IED) Hva er IED? Konsekvenser

Detaljer

Eksempel på måleprogram. Presentert av Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef

Eksempel på måleprogram. Presentert av Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Eksempel på måleprogram Presentert av Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Utslippskontroll nye krav fra 2012 Krav om måleprogram Vi syntes vi hadde mye dokumentasjon Prosedyre (Kontroll av utslipp til miljø)

Detaljer

Miljøpolitikk og miljøledelse i Borregaard. Kjersti Garseg HMS og Kvalitetssjef

Miljøpolitikk og miljøledelse i Borregaard. Kjersti Garseg HMS og Kvalitetssjef Miljøpolitikk og miljøledelse i Borregaard Kjersti Garseg HMS og Kvalitetssjef Agenda Borregaards miljøpolitikk Hva betyr miljøledelse for Borregaard? Verdens mest avanserte bioraffineri Borregaards biokjemikalier

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

DAF09. Dissolved Air Flotation

DAF09. Dissolved Air Flotation DAF09 Dissolved Air Flotation (Borregaard.com 2009) Cellulose Lignin Vanillin/finkjemi Etanol Bygningsmaterialer Betongtilsetning Næringsmidler Bilpleiemidler Kosmetikk Dyrefor Parfyme Maling/lakk Næringsmidler

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

HØRING PÅ REVIDERT UTSLIPPSTILLATELSE FOR ERAMET KVINESDAL

HØRING PÅ REVIDERT UTSLIPPSTILLATELSE FOR ERAMET KVINESDAL HØRING PÅ REVIDERT UTSLIPPSTILLATELSE FOR ERAMET KVINESDAL Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2017/38 486/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 11/17 Forvaltningsutvalget 09.02.2017 Rådmannens

Detaljer

Borregaard Boks Sarpsborg

Borregaard Boks Sarpsborg Borregaard Boks 162 1701 Sarpsborg Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard. David Vaaler, senioringeniør miljø/energi

Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard. David Vaaler, senioringeniør miljø/energi Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard David Vaaler, senioringeniør miljø/energi Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse gir høy verdiskaping

Detaljer

Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata? Inger Karin Riise Hansen, Miljødirektoratet.

Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata? Inger Karin Riise Hansen, Miljødirektoratet. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata? Inger Karin Riise Hansen, Miljødirektoratet. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata? Hvorfor gode målinger er viktig Myndighetenes krav til utslippskontroll

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Tilbakemelding på prøveperiode for Real Alloy Raudsand og varsel om endring av tillatelsen

Tilbakemelding på prøveperiode for Real Alloy Raudsand og varsel om endring av tillatelsen Real Alloy Norway AS Saltslag Recycling Rødvikvegen 9 6460 Eidsvåg i Romsdal Oslo, 26.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1617 Saksbehandler: Ida Maria Evensen Tilbakemelding

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2. Hovedrapport 2546--5-R 2. februar 22 TA-2978/22 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 2. februar 22 to Oppdragsgiver

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Industrielle måleprogram

Industrielle måleprogram Industrielle måleprogram Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata Hanne Høgmoen Åstrand Innholdet i veilederen Del 1: Måleprogram og usikkerhetsvurderinger av enkeltmålinger Kravene er knyttet til denne

Detaljer

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Til Miljødirektoratet Sluppen Trondheim (www.miljodirektoratet.no) Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Naturvernforbundet i Vest-Agder viser til høring av utkast til revidert

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse

Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse Økt fokus på innovasjon Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse Kjersti Garseg HMS og kvalitetssjef Agenda Borregaards bioraffinerikonsept Miljøkonsekvenser Utslippsreduserende tiltak

Detaljer

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til Måleplan for Pulverlimfabrikken Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: 11.04.2014 Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Miljøgifter i mose Innholdsfortegnelse 1) Arsen i mose, animasjon 2) Bly i mose, animasjon 3) Kadmium i mose, animasjon 4) Kobber i mose, animasjon 5) Krom i mose, animasjon 6) Kvikksølv i mose, animasjon

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk?

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? Vannforskriften og erfaringer med måleprogrammet Norske Skog Saugbrugs AS Program for tiltaksrettet vannovervåking Elisabeth

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Ny utslippstillatelse til Glencore Manganese Norway AS - høringsuttalelse

Ny utslippstillatelse til Glencore Manganese Norway AS - høringsuttalelse Arkiv: K23 Arkivsaksnr: 2014/2768-20 Saksbehandler: Hilde Sofie Hansen Ny utslippstillatelse til Glencore Manganese Norway AS - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Søknad om økt råstoffinntak ved Hoff SA Gjøvik og ønske om en revidering av utslippskrav ihht forurensingsloven - Supplerende opplysninger.

Søknad om økt råstoffinntak ved Hoff SA Gjøvik og ønske om en revidering av utslippskrav ihht forurensingsloven - Supplerende opplysninger. HOFF SA, 12. 01. 2018 Søknad om økt råstoffinntak ved Hoff SA Gjøvik og ønske om en revidering av utslippskrav ihht forurensingsloven - Supplerende opplysninger. Vi viser til FM s brev av 14. desember

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: REC Wafer Norway AS Rapportnummer: I.KLIF

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: REC Wafer Norway AS Rapportnummer: I.KLIF Inspeksjonsrapport Svaradresse: Klima- og forurensningsdirektoratet Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Peterson Emballasje Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker).

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker). FRIuriii.STAD KOMMUNE Sarpsborg kommune Mottatt avkommunearkivet 02 MARS2012 Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS Saksnr.: sociq Deres ref.: Karsten Butenschøn Vår ref.: Dato: 10/00472-10 24.02.2012

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Hensikt og anvendelse Målet med prosedyren er å bestemme konsentrasjon og mengder av forurensede stoffer i avløpsvannet fra renseanlegget, samt å

Detaljer

Norsk Sanerings Service AS

Norsk Sanerings Service AS MILJØMÅLINGER STORØY Rapport: Miljømåling på Storøy 2015 Norsk Sanerings Service AS Rapportnr.: 2015-1294, Rev. 01 Dokumentnr.: 1SWYRUF-3 Dato: 2016-01-14 Innhold 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox INSPEKSJONSRAPPORT NORDOX AS Oslo, 25. august 2017 Østensjøveien 13 0661 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Tomasgaard 2016/2418 Saksbehandler: Jorun Holme Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borregaard AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borregaard AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borregaard AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og endret i medhold av

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana.

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana. Kunde: Rana Kommune Teknisk Etat Postboks 173 8601 MO I RANA Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA Ordre nr.: RAPPORT Luftovervåking

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter , sist endret

Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter , sist endret 1 Rapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-14001-sertifisert: 2008.061.R.SFT Tinfos Jernverk AS, Kvinesdal 4491 Kvinesdal Nei Ja Organisasjonsnummer: 974120003 SFTs saksnr.:

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Industrielle måleprogram

Industrielle måleprogram M-6/2013 VEILEDER Industrielle måleprogram Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata Forord Denne veilederen skal gi bedrifter et verktøy for hvordan de skal utarbeide et måleprogram som sikrer god kvalitet

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje.

Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje. Klif v/inger Karin Hansen Postboks 8100 Dep Dato 29.03.2012 Vår referanse 0032 Oslo Deres referanse Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje. Borregaard

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Generasjonsmålet - Hvor står vi i dag? miljøsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark Norsk Industri

Generasjonsmålet - Hvor står vi i dag? miljøsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark Norsk Industri Generasjonsmålet - Hvor står vi i dag? miljøsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark Norsk Industri Status for industrien 2012/2013 Antall 2012 Sum, kilo max Fastland 2010 As 74 1 128 195* 31 000 Pb

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til pilotanlegg for energigjenvinning av CO-gass - Eramet Norway AS avd. Sauda

Tillatelse etter forurensningsloven til pilotanlegg for energigjenvinning av CO-gass - Eramet Norway AS avd. Sauda Eramet Norway AS avd. Sauda Postboks 243 4201 SAUDA Oslo, 30.10.2017 Deres ref.: Oliver Severin Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/397 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler. Kristin Espeset Telefon: 5156 8878 Saksnr.: 2011/13031 Fatland Jæren AS i Sandnes kommune - Kontrollrapport Rapportnr.: Type kontroll: 2011.018.I.FMRO

Detaljer