Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse"

Transkript

1 Økt fokus på innovasjon Utslipp til Glomma fra Borregaard: Fokus på å redusere disse Kjersti Garseg HMS og kvalitetssjef

2 Agenda Borregaards bioraffinerikonsept Miljøkonsekvenser Utslippsreduserende tiltak i historisk perspektiv Status utslipp fra Borregaard Tiltak for å redusere utslippene til vann

3 ORKLA milliarder i omsetning ansatte Merkevarer Aluminiumsløsninger Materialer Tilknyttede selskaper* Finansielle investeringer Aksjer Eiendom * Ca 40% eierandel

4 Bioraffineri - Forretningsmodell Borregaard er globalt ledende innen biokjemikalier med et unikt bioraffinerikonsept. Fiber 45% Spesialcellulose Bindemiddel 30% Sukker mm. 25% Lignin Vanillin Bioetanol Grønn kjemi Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter

5 BORREGAARDS BIORAFFINERIKONSEPT Bioenergi (bark, restprod. fra cell./vanillinprod., biogass fra renseanlegg) Tømmer Blekeri Tørkemaskin SPESIAL- CELLULOSE 400 kg 1000 kg Renseri Kokeri Etanolfabrikk Vanillinfabrikk Ligninfabrikk LIGNIN 400 kg ETANOL 50 kg VANILLIN (Norge) 3 kg Cellulose Lignin Vanillin (finkjemi) Etanol Bygningsmaterialer Betongtilsetning Næringsmidler Bilpleiemidler Kosmetikk Dyrefôr Parfyme Maling/lakk Næringsmidler Fargestoffer Medisiner Farmasøytisk ind Tabletter Batterier Biodrivstoff Tekstiler Brikettering Maling/lakk Filter

6 Borregaard ChemCell Spesialcellulose Produksjon Norge Anvendelser Bygningsindustri Farmasøytisk industri Næringsmidler Filter Kosmetikk Tekstiler

7 Borregaard LignoTech Ligninprodukter Produksjon Norge, Tyskland, Tsjekkia, England, Spania, USA, Sør-Afrika, Brasil, Anvendelser Bygningsindustri Landbruk og fiskeri Tekstilfarging Teglstein og gipsplater Gruvedrift

8 Borregaard Ingredients Anvendelser Produksjon Norge Produkter Omega-3 oljer Vanillin, etylvanillin Anvendelser Kosttilskudd Meieriprodukter Snacks Bakervarer Konfekt Parfyme

9 Borregaard: Bærekraftige kjemikalier, materialer, ingredienser, drivstoff Olje eller biomasse? Sort eller grønt karbon?

10 Grønn virksomhet? Hele verdikjeden må vurderes Råstoffet Prosessene Produktene Naturlig Fornybart Ikke giftig Reduserte utslipp Enøk og fornybar energi Høy råstoffutnyttelse Risikohåndtering God ytelse Substituerer oljebaserte produkter

11 Ledende på klimanytte Borregaards produkter Sammenlignet med Forhold Cellulose Cellulose fra bomull + Bioetanol Etanol fra etylen (oljebasert) Bioetanol fra sukkerrør Lignin Superplasticiser - betongtilsetning + BioVanillin Vanillin fra guaiacol (oljebasert) Sammenlignbare oljebaserte produkter gir opp til 200 % høyere klimagassutslipp

12 Betalingsvilje for grønne kjemikalier Borregaard vant kontrakt på CO2-regnskap

13 Forskning og utvikling Over 20% av Borregaards salg kommer fra nye produkter - Omsetning på en halv milliard fra nye produkter Forskningssenter med 60 ansatte FoU-innsats på nær 100 mill kr i året

14 Borregaard Sarpsborg Hovedkontor FoU Produksjon: - spesialcellulose - ligninprodukter - finkjemikalier - vanillin - bioetanol - basiskjemikalier - energi 850 ansatte 2,5 mrd. kr i omsetning

15 Environmental investment last 15 years År Tiltak Mill kr Biologisk renseanlegg Barkforbrenningsanlegg Ny kloralkalifabrikk med kvikksølvfri teknologi Nytt renseanlegg for svovelsyrefabrikken Gjenvinningsanlegg for kobber Div. enøk tiltak Hydrolyseanlegg i vannrenseanlegget Bygging av intern vei Utbedring av kai i Melløs Forbrenningsanlegg for restavfall 170* 2004 Nytt SO2-anleg Bioforbrenningsanlegg for flytende restprodukter Sum miljøtiltak i egen regi (inkl. avfallsforbr.) 890 (1060) Tiltak i forbindelse med ny konsesjon Tiltak etter stans av biologisk renseanlegg 40 Oppdatert: Page15 *) Ekstern eier all energi benyttes av Borregaard

16 1000 tonn/år Utslipp til vann organisk materiale KOF Organisk utslipp ' Utfordringer: Utslippene oppstår fordi vann brukes til transport og vask av produkter. Stans av trinn 2 i biologisk renseanlegg pga risiko knyttet til legionella. Tiltak: Det biologiske renseanlegget reduserer KOF i avløpsvannet med 67 % Etter stengning av trinn 2: Økt effektivitet i gjenværende del av renseanlegg. Prosesstiltak for å redusere utslippene. Borregaards betydning: KOF-utslipp til Glomma = 300 tonn år (kilde NIVA) KOF-utslipp fra Borregaard = 30 tonn år

17 Kg/tonn cellulose Utslipp til vann klororganisk materiale 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 AOX '05'06'07'08'09'10 Utfordringer: Oppstår ved produksjon av Cellulose som følge av bruk av klordioksid og hypokloritt. Tiltak: AOX-utslippene er kraftig redusert etter at Borregaard investerte i ny vaskemaskin i blekeriet i Utslippet økte etter stans av trinn 2, ny reaktor for AOX reduksjon under bygging. Borregaards betydning: AOX-utslipp til Glomma = na AOX-utslipp fra Borregaard = 52,3 tonn/år

18 tonn/år Utslipp til vann - Kobber Kobber Utfordringer: Kobber benyttes som katalysator i vanillinfabrikkene og følger vannstrømmene via etanol- og ligninfabrikkene. Tiltak: Planlegger tiltak som gir økt gjenvinning av kobber '05'06'07'08'09'10'11 Borregaards betydning: Kobberutslipp til Glomma = 50 tonn/år (kilde NIVA) Kobberutslipp fra Borregaard = 6 tonn/år

19 Legionella-saken Helsemyndighetenes konklusjon Fastslår ikke sikkert felles smittekilde Sannsynlig sammenheng mellom biologisk renseanlegg og smittetilfeller - gjennom luft - via vann - via skrubber

20 Ansvarlig aktør i møte med legionellaproblemene: Omfattende tiltak og kunnskapsoppbygging Skadebegrensning Læring og tiltak internt Erfaringsoverføring til storsamfunnet Skrubberanlegg Stengt skrubber 1 Omfattende rengjørings- og kontrolltiltak for øvrige skrubbere Biologisk renseanlegg Stengt utløp fra trinn 2 Omfattende risikokartlegging Hele anlegget kartlagt Tiltakene gjennomgått Internasjonal ekspertise Forsterkede tiltak ombygging av skrubber Rensing av vann til skrubber ph-justering Varmebehandling Nye vaskeinstallasjoner Økt overvåkning Opplæring Tiltak biologisk renseanlegg Tømt og desinfisert trinn 2 Iverksatt tiltak for reduserte utslipp utenom renseanlegg Forskningsstudier Legionella i biologiske renseanlegg Spredningsmuligheter for legionella i luft Nasjonale og internasjonale fagmiljøer trekkes inn Vurdering av langsiktige tiltak/alternativer til biologisk renseanlegg Kombinerer lav legionellarisiko med forsvarlige utslipp til Glomma Prosesstiltak i stedet for rensing/ end of pipe? Ny, alternativ renseteknologi?

21 Miljøkonsekvenser av stans i Borregaards renseanlegg trinn 2 (Aerobt trinn) KOF (tonn/døgn) fiber (tonn/døgn) Kobber (kg/døgn) Miljøinvesteringer gjennomført i 2006/2007 (280 mill. NOK) har i betydelig grad redusert utslippene og effekten av stans av trinn 2. Effekt av produktmiks. 1,5 år etter stans av aerobt trinn ved Borregaards renseanlegg: Utslippet av fiber er under konsesjonskravene fra før Utslippet av kobber er under konsesjonskravene fra før fra KOF-utslippet er rett i overkant av nivå for 2006

22 Overvåkning av Glomma Miljøkonsekvenser av Borregaards utslipp. Bløtbunnsfauna juni 2009 Undersøkelser på grunt vann tyder på endringen i organismesamfunnene fra 1992/94 til Det er imidlertid vanskelig å trekke noen konklusjon i forhold til om de endringene som er observert skyldes stopp av renseanlegget eller andre forhold bakover i tid. Pågående undersøkelser i regi av Fagrådet for ytre Oslofjord vil kunne avklare dette nærmere. Metaller i blæretang september 2009 Ingen økning i kobberinnhold Strandsonesamfunn august/september 2009 Undersøkelser med SPI-kamera av sedimentene på dypere vann viser at stopp av renseanlegget har hatt liten virkning på bunnforholdene i Glommas munningsområde totalt sett, men en kan likevel ikke utelukke at en viss forverring har funnet sted lokalt ved Kjøkø Borregaard vil delta i program i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord, der videre undersøkelser av bløtbunnsfauna, metaller og strandsonesamfunn gjennomføres. Dette programmet skal i følge NIVA langt på vei dekke kravene til undersøkelse i vannrammedirektivet.

23 Kg/tonn cellulose Toksiske effekt av utslipp etter stans i renseanlegg trinn 2 Eksempler på toksiske forbindelser i Borregaards utslipp er metaller og harpikskomponenter som naturlig følger med tømmerstokken, samt nedbrutte og klorerte enheter fra cellulose, hemicellulose og lignin. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 AOX Toksisitetsstudier og tiltak: Økotoksikologisk karakterisering av de endrede utslippene (NIVA). Resultatene viser at toksisiteten økte etter stans av trinn 2, men at den ikke fører til noen risiko for vannlevende organismer ved langtidseksponering Det gjennomføres tiltak for å redusere AOX, og toksisitetsundersøkelser viser at dette reduserer toksisiteten. 0,4 0,3 0, '05'06'07'08

24 Utslippstiltak etter stans av trinn 2 Undersøker alternative løsninger: Eksisterende teknologi som alternativ til biologisk rensing Muligheter for biologisk rensing uten oppvekst av legionella Samarbeid med ledende eksperter innen legionellaproblematikk og industriell teknologi Flere tiltak er gjennomført for å redusere utslipp, og flere tiltak er under planlegging.

25 Reduksjon i KOF-utslipp ved økt kapasitet i trinn 1 (anaerobt trinn) Konklusjon fra forstudie Vesentlig forbedring ved å øke strømmen til anaerobtrinnet Prosjektert KOF-reduksjon mellom 10-20t/d Hva er gjennomført? Utblokking av flaskehals (avgasser) Nøytraliseringstester Laboratorieanalyser av fødestrømmer og flere analyser av driftsparametre Optimalisering av fødestrømmer og mengde ph, temperatur og mikronæringsstoffer

26 Reduksjon i KOF-utslipp ved tiltak i kokeri Hva er gjennomført? Tiltak rundt planvirene førte blant annet til at problemet med gipsing på perforerte plater ble løst. Dette har gitt en KOF reduksjon på ca 2 tonn KOF/døgn Bedre vakuum vaskemaskin - større kapasitet på viftene/ny vifter Legge flere væskestrømmer som i dag går til kloakk tilbake til prosess Tiltakene gir rundt 2 tonn KOF-reduksjon

27 Reduksjon i KOF- og fiberutslipp ved tiltak i blekeriet Hva er gjennomført? Nytt ettersileri stod ferdig høst 2008 (25 mill NOK). Førte til reduksjon i fiberutslippet, og er nå på nivå med før stans av trinn 2. Ombygging av Alkalisk filtrat til anaerobitrinn Økt gjenvinning av alkalisk filtrat har redusert utslippene Nytt styresystem gir mulighet for redusert vannforbruk

28 AOX rensing i selektorene til gamle trinn2 gir 30% AOX reduksjon Blanding av D-lut(sur og AOX holdig blekefiltrat) med grønnlut gir en kjemisk reaksjon Både en ph effekt og en substitusjonsreaksjon som følge av at svovel er til stede. Interne labforsøk gir 30% reduksjon, men oppgitt til 60-70% i litteratur. (temperatur, mengde uoksidert svovel, oppholdstid) Er implementert som teknikk i andre fabrikker som vi vet om Mulig at dette var en del av AOX reduksjonen på 50% som ble oppnådd i tidligere trinn 2. Implementeres innen

29 Reduksjon i kobberutslipp ved tiltak i vanillinfabrikken Omlegging av vanillinproduksjonen Ligninråstoffet ionebyttes fra Ca-lignin til Na-lignin som fører til kraftig reduksjon i kobberholdig kalsiumslam fra prosessen Gjenvinningen av kobber blir forbedret og utslippet av kobber reduseres til < 10 kg/døgn. Gjennomføring Prosjektering har startet, og vil være implementert i løpet av våren 2010

30 Mål BF 2010 Være ledende innen HMS; Miljø Nytt, felles driftssenter for hele anlegget Bedre samordning og koordinering vil bidra til lavere energiforbruk og bedre kontroll med utslipp

31 Oppsummering Borregaards bioraffineri konsept er bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter Videreutvikling gjennom forskning Over 1 milliard kr i miljøinvesteringer siden 1990 Energiløsninger med betydelig lavere CO2-utslipp Prosesser med lavere utslipp av organisk materiale til Glomma Rensetiltak med betydelig lavere SO2-utslipp Økt fornybar kraftproduksjon i fossen Legionella-saken krever nye løsninger/tiltak som kombinerer lav legionellarisiko med forsvarlige miljøutslipp

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Byggevareeindustrien 20. november 2014 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 213 Rapport Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 3 Samfunnsansvar i Borregaard Borregaard ASA er forpliktet til rapporteringskravene om samfunnsansvar i Regnskapsloven 3-3c.

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge Underrapport Drømmeløftet Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge: Aase-Merete Remøy Andreas Sundby Benjamin A Øveraas Kjell Bruvoll Lieneke

Detaljer

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART Beregnet til Publisering Dokument type Kortversjon av hovedrapport Dato 03/2013 BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART SAMMENDRAG Utredningen Bærekraftig biodrivstoff for luftfart i Norge er utført for

Detaljer

DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014

DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014 DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014 FIBRILLER PÅ OVERFLATEN TIL EN CELLULOSEFIBER BILDE: GARY CHINGA-CARRASCO, PAPIR- OG FIBERINSTITUTTET AS (PFI) Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema Innovasjon i skogbransjen tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema innovasjon i skogbransjen Kontrollrommet er organisert rundt en stor videovegg med fire

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet Orkla-Konsernet 2000 Kort fortalt Betydelig resultatfremgang for Industriområdet Høy gevinstrealisering i investeringsporteføljen Kostnadsprogrammer i tråd med plan Ekspansivt år med betydelige oppkjøp

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 Innhold: Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12-13 VIRKSOMHETEN LEDELSE PRODUKTENE KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETSKONTROLL

Detaljer

vanilje Mmm det dufter svakt av

vanilje Mmm det dufter svakt av 54 PÅ ARBEIDSPLASSEN Duften av vanilje Det er 50 år siden Borregaard begynte å fremstille vanillin fra trevirke. I dag er bedriften den eneste i verden som gjør dette. Sivilingeniør Stian Rosså er en av

Detaljer

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel Rapport 2010-020 Potensialstudie for flytende biobrensel Econ-rapport nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5Z090120.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-119-8 KFI/KIB/SHM/IAR/pil, JMS, 12. april 2010 Offentlig Potensialstudie

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Varmestudien 2003. Grunnlag for utbygging og bruk av varmeenergi i det norske energisystemet. Enova SF

Varmestudien 2003. Grunnlag for utbygging og bruk av varmeenergi i det norske energisystemet. Enova SF Varmestudien 2003 Grunnlag for utbygging og bruk av varmeenergi i det norske energisystemet Enova SF Mars 2003 2 Enova SF har fått i oppdrag å forvalte Energifondet. Et av hovedmålene er tilførsel av 4

Detaljer

Hydro Aluminium Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy RAPPORT Hydro Aluminium Karmøy OPPDRAGSGIVER Norsk Hydro ASA EMNE DATO: 10. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 125739-PLAN-RAP-01_KU Forside: Hydro Karmøy med planlagt elektrolysehall (illustrasjon: Hydro) Bilder

Detaljer

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune 2009-2020 Klima- og energiplan Østre Toten kommune 2 Vedtatt av Kommunestyret 3. september 2009 Jorda vår skal danse Den skal aldri stanse Jorda er en snurrebass og vi skal snurre med Regndråper skal falle

Detaljer

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer