Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ"

Transkript

1 07 38

2 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden. Klimaendringene er den største miljøutfordringen verden står overfor. Endringene vi opplever, vil påvirke befolkningens livsgrunnlag, matproduksjon, tilgang på vann, helse og miljø. Verden bruker nå ressurser tilsvarende 1,5 jordkloder. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan sikre sosial og økonomisk utvikling uten å påføre miljøet uopprettelig skade. Det er store miljøutfordringer knyttet til verdikjeden for mat og dagligvarer. En fjerdedel av globale CO 2-utslipp kommer fra produksjon og forbruk av mat. Kombinasjonen av befolkningsvekst, klimaendringer og ikke-bærekraftige jordbruks- og fiskemetoder bidrar til utarming av jord, ødeleggelse av regnskog og press på jordbruksråvarer, fiskebestand og andre naturressurser. Tilgang på råvarer, vann, energi og andre ressurser er en forutsetning for å drive Orklas virksomhet. Orkla har i satt ambisiøse mål for å minimere miljøfotavtrykket gjennom verdikjeden. VÅR TILNÆRMING Bevissthet og engasjement blant egne medarbeidere er en viktig forutsetning for å lykkes med miljøtiltak. Miljøarbeidet i Orkla er organisert i virksomhetene, og hvert enkelt selskap er ansvarlig for at dette er en del av den daglige driften. Sentralt her er gjennomføring av internopplæring, risikokartlegging og planlegging og gjennomføring av miljøtiltak. I har Orkla utarbeidet en enhetlig standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS) med retningslinjer som skal gjelde for alle forretningsområder og virksomheter. Retningslinjene skal sikre kontroll og sørge for kontinuerlig forbedring over tid. Den enkelte virksomhet skal utarbeide mål og aktivitetsplaner, etablere systemer og kontrollrutiner, gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. Den nye standarden skal implementeres i Det forventes at alle våre ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere blir engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen. Opplæring av alle ansatte er et viktig element i implementeringen av den nye standarden, og det er i utarbeidet opplæringsmateriell som dekker alle områdene innenfor HMS-arbeidet. Orkla har et internt nettverk av fagpersoner innenfor HMS. Samarbeid og erfaringsutveksling er en viktig del av forbedringsarbeidet, og nettverket vil bidra i implementeringen av de nye og enhetlige prinsippene for HMS-arbeidet. Det gjennomføres organisert HMS-opplæring, men like viktig er den opplæringen som er en del av det daglige arbeidet. Hovedmål frem mot 2020: Utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk Redusere klimagassutslipp med 20 % Redusere energiforbruk med 20 % Redusere vannforbruk med 20 % 30 % mindre avfall Null produksjonsavfall til deponi Mer effektive transportløsninger Ny ketchupflaske gir miljøgevinst Orkla Foods Sverige investerte i i ny produksjonslinje for blåsing av egne flasker på fabrikken i Fågelmara. Tidligere ble flasker og korker kjøpt inn fra England. Med den nye ketchupflasken fra Felix reduseres CO 2-utslippene fra flasketransport med 90 %. I tillegg bidrar det nye flaskedesignet til redusert matsvinn. En bred kork gjør at den kan stå opp ned, slik at det er enklere å få ut alt innhold. Ketchupflasken fra Felix vant i den svenske prisen Packaging Sustainability Award. 39

3 Utslipp Orkla er i ferd med å etablere et enhetlig opplegg for oppfølging av virksomhetene gjennom regelmessige HMS-revisjoner ved alle Orklas fabrikker, samtidig som de eksisterende rapporteringsrutinene videreutvikles. HMS-arbeidet følges opp i Orklas styre gjennom kvartalsvis rapportering av status. Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende. Risikovurderinger er derfor et nøkkelelement, og alle enheter i Orkla skal gjennomføre dette. Risikoanalysen danner grunnlaget for tiltak som må iverksettes og skal hjelpe virksomhetene i forbedringsarbeidet, gjennom å prioritere de viktigste tiltakene og etablere gode handlingsplaner. UTSLIPP Det er begrensede utslipp knyttet til Orklas egen matvareproduksjon. De største kildene til miljøpåvirkning er klimagassutslipp og vannforbruk relatert til dyrking av råvarer. Andre kilder er produksjon av emballasje og transport. Utslipp fra Orklas fabrikker er først og fremst utslipp til luft. Dette omfatter utslipp av klimagasser, svoveldioksid og nitrogenoksid fra bruk av fossile energikilder til produksjon av damp og varme. Det forekommer også utfordringer knyttet til Resultater I var klimagassutslippene fra Orklas egne virksomheter globalt på tonn CO 2-ekvivalenter, mot tilsvarende utslipp i 2013 på tonn. Hvis utslipp fra innkjøpt energi inkluderes, er det totale utslippet for på ca tonn CO 2-ekvivalenter, mot tonn i støy og lukt. Prosessvann, med innhold av organiske forbindelser og fett, håndteres enten i egne renseanlegg eller kontrolleres før det leveres kommunale avløpsanlegg. Orkla utarbeider et årlig klimaregnskap som viser det totale karbonavtrykket for virksomhetene. Regnskapet er basert på den internasjonale GHG-protokollen og er i flere år blitt rapportert inn til CDP, en uavhengig organisasjon som gir investorer over hele verden grunnlag for å vurdere hvordan verdens største bedrifter håndterer klimautfordringene. KLIMAGASSUTSLIPP Velger miljøvennlige hybridbiler Selskapene Kalev og Põltsamaa Felix har nå byttet ut bilparken med 51 nye hybridbiler. Dette var det største enkeltstående innkjøpet av hybridbiler i Baltikum i. Ved å bytte til en miljøvennlig bilpark reduserer selskapene forbruket av drivstoff med 20 %, samtidig som CO 2- utslippene reduseres TONN Utslipp fossilt brennstoff Utslipp innkjøpt energi (elektrisitet) 40 1 Tallet for 2013 er korrigert i forhold til endringer i Orklas virksomhetsstruktur.

4 Energi Orkla er opptatt av å redusere energiforbruket og i størst mulig grad benytte fornybar energi. Flere av Orklas virksomheter har over tid arbeidet med å kartlegge energiforbruket og se på muligheter for mer effektiv bruk. Selskapene gjennomfører effektiviserings- og investeringsprosjekter for å redusere energiforbruket og øke energigjenvinningen. MTR Foods har eksempelvis erstattet bruken av fossilt brennstoff med miljøvennlige alternativer i deler av produksjonen. Ved å gå over til å bruke briketter laget av biomasse, har selskapet redusert dieselforbruket med 70 %. Resultatet er en årlig CO 2-reduksjon på tonn. Resultater Det totale energiforbruket var i på 850 GWh, mot 832 GWh 1 i Omtrent 400 GWh av dette kom fra elektrisitet. Endringen i energiforbruk er på 2,2 %. Det ble produsert GWh ved Orklas egne vannkraftverk i Norge. Årsaken til økt energiforbruk er endringer i Orklas struktur med nye selskaper og økt produksjon. I 2015 vil Orkla utvikle et sentralt program for innføring av energiledelse, oppfølging av forbedringer og tiltak. Fabrikkene skal utarbeide planer for energireduksjon. ENERGIFORBRUK (MWH) MTR Foods satser på solenergi MTR Foods plasserer nå solceller på taket av sine fabrikkbygninger i Bangalore. På lang sikt skal 30 % av det totale strømforbruket dekkes fra solenergi. Dette vil innebære en årlig reduksjon i CO 2-utslipp på ca. 400 tonn. Selskapet vurderer også prosjekter som oppvarming av vann ved hjelp av solenergi i deler av produksjonen MWh Fossilt brennstoff Innkjøpt energi (elektrisitet) 41

5 Avfall Råvarer Økning i avfall og matsvinn er ett av de store bidragene til verdens miljøutfordringer. Orkla jobber kontinuerlig med å øke produksjonsutbyttet og redusere matavfallet. Dette er viktig både for miljøet og for Orklas lønnsomhet. Produksjon av råvarer har stor innvirkning på miljøet. Orkla er opptatt av å øke utbyttet av råvarene og holde svinnprosenten så lav som mulig. Resultater Den totale avfallsmengden var i på tonn, hvorav 4,4 % til deponi, mot tonn i 2013, hvorav 6 % til deponi. Resultater De totale klimagassutslippene fra produksjon av Orklas råvarer er på samme nivå i som i 2013, 1 million tonn CO 2-ekvivalenter. Årsaken til økt avfallsmengde er endringer i Orklas struktur med nye selskaper og økt produksjon. AVFALL (TONN) KLIMAGASSUTSLIPP FRA PRODUKSJON AV RÅVARER SAMMENLIGNET MED FORBRUK () TONN Tonn råvarer Karbonfotavtrykk Dyrefor Gjennvinning Deponi Kjøtt Meieriprodukter Olje og fett Sukker og stivelse Korn Grønnsaker Sjømat Frukt og bær Kakao 42

6 Vann Emballasje Ferskvann er i økende grad en knapp ressurs mange steder i verden. For å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte er vi avhengig av å redusere forbruket av vann i hele verdikjeden. Vi vil først starte i egen virksomhet, der fabrikkene vil bli målt på vannforbruk, forbedringer og tiltak. Orklas selskaper jobber med å utvikle optimale emballasjeløsninger ut fra hensynet til mattrygghet, kvalitet og miljø. Eksempler på dette er tiltak for å unngå dobbeltemballasje, mer effektiv stabling på pall og emballasje som er enklere å resirkulere. Resultater Resultat: Vannforbruket var på 6, 5 millioner m 3 tonn i, som er på samme nivå som i Resultater Vårt forbruk av emballasje gir et klimagassutslipp på ca tonn CO 2 -ekvivalenter, som er på samme nivå som i Små flasker gir stor gevinst En ny innovasjon fra OMO og Blenda er gode nyheter for miljøet. Høykonsentrert flytende vaskemiddel betyr mindre kjemikalier, mindre plastforbruk og færre lastebiler på veiene. Ved å ta i bruk ny teknologi og nye råstoffer utviklet Lilleborg i en formulering som vasker effektivt ved betydelig lavere dosering. Resultatet er en mindre flaske som gir like mange vask som før. Forbruket av kjemikalier per vask går ned tilsvarende en årlig reduksjon på tonn per år. Mindre emballasje sparer miljøet for 252 tonn plast årlig, og det trengs færre lastebiler til å transportere produktene ut til butikk. Det gir en årlig reduksjon i CO 2-utslippene tilsvarende 100 fullastede trailere. Nye OMO og Blenda høykonsentrert flytende vaskemiddel ble lansert i det norske markedet i De to produktene leveres også i refill-løsninger, som krever 70 % mindre plast enn gjenbruksflasken. KLIMAGASSUTSLIPP FRA PRODUKSJON AV EMBALLASJE SAMMENLIGNET MED FORBRUK () Tonn emballasje Karbonfotavtrykk Papp Glass Plast Metall 43

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer