XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XXX. Bærekraftsrapport MILJØ"

Transkript

1 XXX Bærekraftsrapport MILJØ

2 Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De globale klimaendringene er uten tvil den største miljøutfordringen verden står overfor. Endringene vi opplever, vil påvirke befolkningens livsgrunnlag med hensyn til matproduksjon, tilgang på vann, helse og miljø. Spørsmålet blir hvordan sosial og økonomisk utvikling skal sikres uten å påføre miljøet uopprettelig skade. Vår holdning til verdens klimautfordringer Utfordringen med de globale klimaendringene er et felles samfunns- ansvar, der vi alle må bidra. Orkla skal drive en sunn, langsiktig og for at vår virksomhet og våre produkter ikke skader miljøet. For å kunne drive vår virksomhet er tilgang på råvarer, vann, energi og andre ressurser en forutsetning. Orkla er opptatt av å ta ansvar for miljøet og bidra til å minimere påvirkningen i alle ledd av verdikjeden. Fremover vil det være viktig for oss å se på miljøpåvirkningen knyttet til råvareproduksjon, og hvordan vi kan bidra til å redusere utslipp, vann- og energiforbruk. I tillegg er vi opptatt av at råvarene produseres i områder hvor arealutnyttelsen ikke går på bekostning av miljøet. SLIK JOBBER VI MED MILJØTILTAK Vi er opptatt av å skape bevissthet og engasjement blant alle våre ansatte rundt vår miljøpåvirkning. Gjennom energieffektivisering, redusert vannforbruk og reduksjon av svinn sparer vi kostnader, samtidig som vi reduserer miljøbelastningen ved virksomheten. I Orkla har den enkelte bedrift ansvaret for at miljøarbeidet er en del av den daglige driften. Selskapene gjennomfører intern opplæring og planlegger, gjennomfører og rapporterer på miljøarbeidet. På fabrikknivå får ledelsen bistand fra fagpersoner i opplæring og det daglige miljøarbeidet. Forretningsområdene samordner selskapenes arbeid og har ansvaret for den årlige rapporteringen. 39 Redusert matsvinn Orkla Confectionery & Snacks Norge har i 2013 investert i ulike energisparetiltak for å gjenvinne varmeenergi fra produksjonsprosesser ved Nidars fabrikk i Trondheim. Varme fra dampkondensat og kjøleprosesser samles opp og benyttes til oppvarming av bygninger og varmtvann. Prosjektet har fått støtte fra ENOVA på 1,5 mill. kroner. I løpet av de siste ti årene har Nidar-fabrikken redusert energiforbruket med 20 %. Orkla Foods Sverige har samarbeidet med organisasjonene Allwin i Kungshamn og Hjälp i Stan i Eslöv, for å redusere matsvinnet. Organisasjonene deler ut produkter med kort holdbarhet til hjemløse og andre trengende. Orkla Foods Sverige samarbeider også med kommuner og bønder flere steder i Sverige for å gjenvinne matavfall til biogass eller dyrefôr.

3 Bærekraftsrapport ENERGI Reduksjon i energiforbruket er ett av de viktigste klimatiltakene for Orkla på kort sikt. En rekke av selskapene våre har kartlagt energiforbruket og sett på mulighetene for mer effektiv bruk. Kartleggingen viser at vårt forbruk først og fremst er knyttet til bruk av varmeenergi i fabrikkene, der flere fabrikker har erstattet oljebruk med gass eller propan. Vi ønsker i størst mulig grad å benytte fornybar energi. Et godt eksempel er MTR Foods i India, som produserer ca. 15 GWh pr. år fra forbrenning av kokosnøttskall som tidligere var et avfallsprodukt. Orklas egen vannkraftproduksjon i Norge var på 2,1 TWh i 2013, mot 2,7 TWh i Det totale energiforbruket for Orklas merkevareområde i 2013 var på 1,17 TWh, sammenlignet med 1,28 TWh i UTSLIPP Orkla utarbeider hvert år energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale GHG-protokollen. Regnskapet blir også rapportert til Carbon Disclosure Project (CDP). I 2013 var klimagassutslippene fra merkevareområdet i Orkla på tonn CO 2-ekvivalenter 1. Hvis utslipp fra innkjøpt energi inkluderes, var det totale utslippet i 2013 på tonn CO 2-ekvivalenter. Dette er en reduksjon på ca. 6 % fra foregående år, selv med økt produksjon og flere nye fabrikker innen merkevareområdet. Andre utslipp til luft og vann følges opp lokalt med nødvendige kontrollsystemer og planer. Utslipp til luft er først og fremst knyttet til SO 2 2 og NOx 3 utslipp fra forbrenning av fossile materialer til varmeenergi. Utslipp til vann er i hovedsak KOF 4 og fett fra produksjonsprosessene, som er regulert av lokale myndigheter. Det ble i 2013 registrert ett forhold som har medført oppfølging fra nasjonale myndigheter. Forholdene gjaldt utslipp på grunn av feil i vannrenseanlegget ved Boyfood Oy i Finland, som kan medføre en bot. Energiforbruk (MWh) Klimagassutslipp Klimagass utslipp (tonn) Elektrisitet Fjernvarme Propan/LPG Naturgass Tung olje Fyringsolje Egne biler Prosess MWh Elektrisitet Fjernvarme Fyringsolje Tungolje Naturgass Propan/LPG Annet drivstoff Fornybare brensler Elektrisitet Fjernvarme Propan/LPG Naturgass Tung olje Fyringsolje Egne biler Prosess 1 CO 2 -ekvivalent er et begrep som brukes for å vise hvor stor oppvarmingseffekt en gitt mengde CO 2 har på den globale oppvarmingen over en bestemt tidsperiode. I et klimaregnskap blir utslipp av alle former for klimagasser omregnet til CO 2 -ekvivalenter. 2 SO 2 (Svoveldioksid): Utslipp av SO 2 fører til forsuring.

4 VANN Vann er en forutsetning for alt liv på jorden og et grunnleggende behov for alle mennesker. Ferskvann er i økende grad en knapp ressurs mange steder i verden, spesielt på grunn av kraftig befolkningsvekst, klimaendringer og topografiske forhold. Vann er i mange tilfeller en avgjørende faktor i produksjonen av våre produkter. For å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte er vi avhengig av å redusere forbruket av vann i hele vår verdikjede. I 2013 var det totale forbruket av vann i Orkla på 7,5 millioner m 3, som er på samme nivå som i Ca. 12 % av forbruksvannet resirkuleres i egen produksjon. Av utslippsvann blir 67 % behandlet i eget eller i kommunale renseanlegg. Resterende vann er først og fremst kjølevann som ikke er forurenset. AVFALL Redusert matsvinn En av de store bidragene til verdens miljøutfordringer er økningen i avfall og matsvinn. Vi har alle et ansvar for å bidra til at det kastes mindre mat, og at ressursene utnyttes bedre. I Orkla jobber vi kontinuerlig med å øke produksjonsutbyttet og redusere avfallet. Dette er viktig både for miljøet og Orklas lønnsomhet, og skal ha ytterligere fokus i Den totale avfallsmengden for merkevareområdet i 2013 var tonn. Økt produksjon og flere nye fabrikker har gitt en økning i total mengde avfall. Mer enn 92 % av Orklas avfall i fabrikkene utnyttes til produksjon av biogass og annen energi, dyrefôr eller materialgjenvinning. Produksjonen av mange vegetabilske råvarer, spesielt kakao og oljer, krever mye vann. Det totale vannforbruket er millioner m 3, hvorav 92 % er fra markvann, 7 % fra resirkulert vann og mindre enn 1 % fra overflatevann Vannforbruk (m3) ved produksjon av råvarer sammenlignet med forbruk (%) Avfall (tonn) av råvarer (m ) %) Avfall(tonn) Dyrefor Biologisk behandling/biogass produksjon Gjødsel Materialgjenvinning Energi (forbrenningsanlegg) Deponi Spesialavfall % Tonn råvarer Vannfotavtrykk Fotavtrykk "blue water" ***** Kjøtt Egg Meieriprodukter Olje og fett Korn Sukker og stivelse Kakao Grønnsaker Dyrefor Gjødsel Materialgjenvinning Energi (forbrenningsanlegg) Deponi Spesialavfall 3 NOx (Nitrogenoksid): Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. 4 KOF (Kjemisk oksygenforbruk): Et mål for mengde av kjemisk nedbrytbart, organisk stoff i vann. 5 Overflatevann (fra bekker, elver, innsjøer) og grunnvann betegnes også som blue water. Markvann betegnes også som green water. Gråvann (resirkulert vann) betegnes også som grey water

5 Bærekraftsrapport RÅVARER I verdikjeden har produksjon av råvarer den største innvirkningen på miljøet. Dyrking av vegetabilske råvarer 1 og husdyrhold genererer store mengder klimagasser og høyt forbruk av energi og vann. Det er derfor viktig for oss å øke utbyttet av råvarene og holde svinnprosenten så lav som mulig. For å få en bedre forståelse av hvordan Orklas råvarebruk påvirker miljøet gjennomførte vi i 2013 en omfattende studie basert på innkjøpsdata fra Med utgangspunkt i det totale forbruket på tonn biologiske råvarer 2 utviklet vi en modell som kan brukes for å beregne klimagassutslipp og vannforbruk. Modellen er benyttet for å beregne den totale miljøbelastningen fra Orklas aktiviteter, men den kan også brukes som grunnlag for å regne ut miljøbelastninger fra et selskap eller et produkt. EMBALLASJE Emballasjen til et produkt skal opprettholde tilstrekkelig beskyttelse ut fra mattrygghets- og kvalitetshensyn, med lavest mulig miljøbelastning. Orklas selskaper jobber med å utvikle optimale emballasjeløsninger, og det har ført til en gradvis nedgang i forbruket de siste årene. Et effektivt emballasjedesign reduserer ikke bare avfallsmengden, det reduserer også utslippet under transport. Det totale forbruket av emballasje i Orkla har de siste årene ligget på ca tonn. Vi har gjennom klimastudien fra 2013 også undersøkt miljøpåvirkning knyttet til emballasjebruken i Orkla. Vårt forbruk av emballasje gir et klimagassutslipp på ca tonn CO 2-ekvivalenter. Det totale klimagassutslippet knyttet til vårt forbruk av biologiske råvarer, er på 1 million tonn CO 2-ekvivalenter. Mer enn 55 % av klimagassutslippene er fra produksjon av kjøtt, egg og meieriprodukter, til tross for at disse produktene utgjør kun 8 % av den totale mengden råvarer. Orkla Foods Sverige har i løpet av 2013 investert i egne anlegg i Kumla og Fågelmara for å produsere plastflasker. Dette vil redusere klimagassutslippene som tidligere kom som følge av transport av ferdigproduserte flasker fra andre land. 42 Klimagassutslipp fra produksjon av råvarer sammenlignet med forbruk Klimagassutslipp fra produksjon av emballasje sammenlignet med forbruk sutslipp fra produksjon av ammelignet med forbruk 100 Klimagass utslipp fra produksjon av emballasje sammelignet med forbruk 100 dukter t stivelse Plast Metall Papir Glass er ær % Tonn råvarer Karbonfotavtrykk % Tonn råvarer Karbonfotavtrykk Kjøtt Meieriprodukter Olje og fett Sukker og stivelse Korn Grønnsaker Sjømat Egg Kakao Plast Metall Papir Glass 1 Vegetabilske råvarer: korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, sukker, oljer, kakao. 2 Biologiske råvarer: kjøtt, fisk, meieri, egg, korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, sukker, oljer, kakao.

6 Et viktig mål for Lilleborg er å redusere utslippet av vaskevann til kommunalt renseanlegg ved fabrikken på Ski. En metode for å oppnå dette er å gjenbruke så mye av vaskevannet som mulig. Arbeidet med dette har hatt høy prioritet og gitt gode resultater over flere år. Gjennom bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid lyktes man høsten 2013 i tillegg i å endre selve vaskeprosessen ved en av blandeprosessene. Dette isolert ga en reduksjon i utslippet av KOF (kjemisk oksygenforbruk) på hele 200 kilo (16 %) i uken. Totalt oppnådde bedriften en reduksjon i KOF-utslipp på 11 %. 43 MILJØ Mål 2014 Sette i gang flere aktiviteter for å redusere energiforbruket, og i større grad benytte energi fra fornybare kilder. Etablere systematisk energioppfølging og tiltaksplaner. Iverksette tiltak for bedre kontroll med og ytterligere reduksjon i vannforbruket. Konkretisere målene for reduksjon av energiforbruk, vannforbruk og avfall.

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri.

Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri. Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri.no, web: www.norskindustri.no Bergfald & Co as Adresse: Kongens

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 213 Rapport Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 3 Samfunnsansvar i Borregaard Borregaard ASA er forpliktet til rapporteringskravene om samfunnsansvar i Regnskapsloven 3-3c.

Detaljer

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE November 2001 FORORD Dette er en klima- og energiplan for Fredrikstad kommune. Planen er laget på grunnlag av to prosjektrapporter i Fredrikstad kommune: Klimarapport

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE NO x O 3 CO 2 CH 4 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 6.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 DEL I STATUS... 6 1. Bakgrunn... 6 1.1 Internasjonale mål

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

Klima- og energistrategi for Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Klima- og energistrategi for Nord-Trøndelag Fylkeskommune Klima- og energistrategi for Nord-Trøndelag Fylkeskommune 2015-2019 Innhold 1. Utvikling i klimagassutslipp i verden... 3 2. Klimautfordringen i Norge... 5 3. Klima og energi i Nord-Trøndelag... 8 3.1.

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

Energi og klimaplan for Søndre Land kommune

Energi og klimaplan for Søndre Land kommune Energi og klimaplan for Søndre Land kommune 2011 2020 Og vi som skulle redde verden Som barn lekte vi ute i hagen jeg og du under en blå, skyfri himmel blant trær, busker og hestehov. Som barn løp vi etter

Detaljer

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 (Foto: NaturFokus) NVH-rapport 2-2004 Forord Naturvernforbundets innspill til avfallsplan for BIR Side 3 av 38 Denne rapporten er utarbeidet av Naturvernforbundet

Detaljer