Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) 2007 2011. Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim"

Transkript

1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim

2 2

3 Innhold Hilsen fra rådets leder...4 Hilsen fra Ordføreren...5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oppgaver og aktiviteter...9 Tilbud knyttet til kultur og fritid...12 Bibliotekene...12 Muligheter for fritidsaktiviteter med tilrettelegging...13 Tilbud knyttet til oppvekst, helse og velferd...16 Offentlige servicekontorer (OSK)...16 Helse- og velferdskontorer...16 Barne- og familietjenesten (BFT)...19 Avlastningstjenesten for barn og unge...19 Avlastningstjenesten for voksne...20 Botiltak...20 Dagtilbud for yrkeshemmede...20 Habilitering og rehabilitering...20 Psykisk helsearbeid...21 Ergoterapitjenesten...21 Brukerkonsulent...22 Syn- og hørselskontakter...22 Tekniske hjelpemidler...23 Fysioterapitjenesten...24 Logopedisk senter...25 Bolig og bostøtte...26 Transportordning...26 Helse- og omsorgsombud...27 Brukerråd...27 Retningslinjer for KFU...28 Viktige telefoner

4 Hilsen fra rådets leder Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim er oppnevnt av Bystyret. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Fra høsten 2007 ble rådet lovpålagt. Rådet er sammensatt av 6 representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre politikere og fire personer fra rådmannens stab. Rådet er oppnevnt for valgperioden I retningslinjene for rådet står det under oppgaver blant annet: Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. I videste forstand kan dette bety at rådet skal holde seg orientert om alt som foregår i kommunen fordi alt som vedrører folk flest også vedrører funksjonshemmede. Hovedvekten ligger likevel på saker som vedrører funksjonshemmedes dagligliv og deltakelse i lokalsamfunnet. Å passe på at universell utforming blir mer en bare fine ord er en viktig del av dette arbeidet. Rådets sammensetning gir muligheter for diskusjon og gode innspill i forbindelse med saker som gjelder funksjonshemmede både i den politiske og den administrative beslutningsprosessen i kommunen. Det er viktig at rådet trekkes tidlig nok inn i saker og planprosesser slik at en kan få samlet inn funksjonshemmedes innspill i sakene. Organisasjonene av funksjonshemmede har også mulighet til å ta opp saker gjennom rådet. Det er viktig at organisasjonene bruker denne muligheten. Rådet arrangerer to ganger i året et møte med alle organisasjoner av funksjonshemmede i Trondheim. Dette gir en unik måte å fremme de saker organisasjonene brenner for. Rådet i Trondheim har gjennom mange år funnet fram til en fin arbeidsmåte. Når rådet nå er lovfestet tror jeg ikke det vil få så stor betydning i Trondheim. Vi må likevel være talsmenn for at mennesker med nedsatt funksjonsevnes stemme blir hørt og at viktige saker blir satt fokus på. Oddvar Øyan leder 4 Foto: Carl Erik Eriksson

5 Hilsen fra Ordføreren Trondheim kommune arbeider for å bedre tilgjengeligheten for alle. De siste årene har dette særlig skjedd gjennom at vi har vært en pilotkommune for universell utforming. Det stilles nå krav om universell utforming i alle planer og saker som dreier seg om utvikling av byen vår. 1. januar 2009 trådte en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft. Denne vil legge et ytterligere press, både på kommunen og andre virksomheter, for å bidra til å nedbygge samfunnsskapte barrierer slik at alle kan få like muligheter til samfunnsdeltakelse. Mange med funksjonsnedsettelser ønsker å gå inn i arbeidslivet og andre, som opplever en funksjonsnedsettelse senere i livet, ønsker å fortsette i arbeid. Trondheim kommune har vedtatt en rekrutteringsstrategi som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser kan komme inn på arbeidsmarkedet. På linje med Staten har kommunen en målsetning om at 5 % av alle nytilsatte har en funksjonshemming. For å bygge ned hindrene både på arbeidsmarkedet, i fysisk miljø og på alle andre arenaer, er det viktigste fortsatt å arbeide kontinuerlig med holdningsendringer. Dette tar lang tid og oppleves som et sisyfosarbeid av mange. Samtidig kan av og til en enkel illustrasjon som viser hva et hinder består i, gi en aha-opplevelse og slik bidra til økt bevissthet! I denne brosjyren finner du informasjon om hva Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider med, og en del om det kommunale tjenestetilbudet. Vennlig hilsen Rita Ottervik Ordfører Foto: Geir Otto Johansen 5

6 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bystyret valgte følgende i rådet for perioden : Medlem: Marte A. Jystad (Ap) (fritatt desember 2008) John Stene (Ap) (fra ) Vara: Aasta Loholt (Ap) Medlem: Merete Nilsen-Nygaard (MDG) Vara: Anne Grete Haugan (R) Medlem: Michael Setsaas (H) Vara: Øivind Hansen (PP) 6 medlemmer fra organisasjonene: 1. Oddvar Øyan, Norges Blindeforbund, leder 2. Kristin Spachmo, Autismeforeningen i Sør-Trøndelag 3. Øivind Moen, Landsforeningen for slagrammede Sør-Trøndelag (fritatt mars 2008) 3. Gunnar Størseth, LHL Trondheim Øst (fra ) 4. Anne Karin Myhre, Norges Handikapforbund Trondheim, nestleder (til ) 4. Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund Trondheim, nestleder (fra ) 4. (Nytt medlem oppnevnes av Bystyret mars 2009.) 5. Dag Øivind Antonsen, Mental Helse 6. Kari Kristine Engan, Trondheim Hørselforening Vara for 1-6: 1. Nina Braadland, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 2. Anne Marie Sandvik, Landsforeningen for polioskadde (til ) 2. Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim (fra ) 3. Gudrun Lid Sæther, Norges Astma- og Allergiforbund 4. Liv Marit Løkken, FFO Trondheim 5. Jan Georg Rønning, Afasiforeningen 6. Bodhild Christiansen, ADHD Norge Sør-Trøndelag 6

7 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Foto: Gry Janne Øyen Rådmannens representanter er følgende: Helse og velferd: Oddrun Linge Vara: Anne Alice Tårnesvik Kultur: Terje Johnsen Vara: Tone Christensen Oppvekst: Solveig Busch Vara: Mette Harriet Berntsen (Bjarne Grov til juni 08) Byutvikling: Solveig Dale Vara: Anders Nohre Sekretær for rådet: Gry Janne Øyen Rådets arbeidsutvalg (AU): Leder Oddvar Øyan...mobil Nestleder Anne Marie Sandvik...mobil Medlem Kari Kristine Engan...mobil Varamedlem Merete Nygaard-Nilsen...mobil Sekretær Gry Janne Øyen...mobil

8 Kontakt Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 7004 Trondheim E-postadresse: Telefon: eller Mer informasjon om rådet finnes på Representanter fra rådet i øvrige fora Styret for Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim: Anne Marie Sandvik Vara: Liv Marit Løkken Representant i arbeidsgruppe i forbindelse med IPLOS-registrering: Kristin Spachmo Representant i arbeidsgruppe i forbindelse med Brukermedvirkning i planlegging av boliger for personer med behov for tjenester: Nina Braadland Representant i ekspertgruppe i forbindelse med evaluering og utarbeidelse av nye brukerundersøkelser: Kristin Spachmo Retningslinjene for rådet I forbindelse med at det fra september 2007 ble lovfestet at kommuner og fylkeskommuner skal ha en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtok Bystyret den reviderte retningslinjer for rådet. Rådet endret samme dato navn til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene finner du bak i brosjyren. 8

9 Oppgaver og aktiviteter Søknad om støtte Frem til 2007 foretok rådet en årlig tildeling av midler til tiltak rettet mot funksjonshemmede. Ifølge loven er det ikke tenkt at det skal legges forvaltningsoppgaver til rådet. Midlene forvaltes derfor nå av rådmannen. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forvalter Jens Folstadlis testamentariske gave som skal gå til bruk for funksjonshemmede i Trondheim. Rådet bevilger tilskudd av kapitalens avkastning. Siste tildeling var på kr ,- høsten Tildeling av tilskudd fra gaven vil bli annonsert. Fellesmøter med brukerorganisasjonene KFU inviterer brukerorganisasjonene til fellesmøte to ganger i året. Møtene holdes som regel i mars og i oktober. Organisasjonene inviteres til å melde inn saker og spørsmål til møtene. På rådets hjemmeside finnes en oversikt over brukerorganisasjonene med adresser. Møter med andre aktører Arrangører I forbindelse med gjennomføringen av mange store utearrangementer i Trondheim oppstår det en del utfordringer med tilgjengeligheten/ fremkommeligheten i arrangementsområdene. På bakgrunn av dette gjennomføres det samarbeidsmøter mellom representanter for arrangørene, City Manager, rådgiver for universell utforming og representanter fra brukerorganisasjonene og KFU. Det holdes møte på våren for å diskutere aktuelle løsninger for kommende arrangementer, og på høsten for å evaluere gjennomføringen av arrangementene. Gruppa opplever at det å sette fokus på tilgjengeligheten under planleggingen av arrangementene ofte gir en god gjennomføring. Informasjon til alle som er involvert er viktig for å sikre at tiltakene ivaretas gjennom hele arrangementet. For mer informasjon i tilknytning til arrangementer: City Manager Eileen Brandsegg kan nås på mob

10 Næringslivet Det har også vært gjennomført møte med næringslivet for å diskutere tilgjengelighet til ulike servicetilbud som butikker, kontorer, hoteller og restauranter. Dette er også et sentralt tema i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 1. januar Trondheimsguiden Medlemmer fra rådet har vært involvert i den kartleggingen som ligger til grunn for tildelingen av piktogrammer i Trondheimsguiden. Til nå er hoteller, restauranter, severdigheter og museer kartlagt, men det er planer for å videreføre arbeidet gjennom å kartlegge andre tilbud også. Trondheimsguiden legges ut på en rekke steder. Den er også publisert på Internett: Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter, byggverk og uteområder på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi). Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Det legges vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Universell utforming gir økt brukervennlighet for alle. 10

11 Utprøving av vegkryss Foto: Solveig Dale Trondheim kommune - pilotkommune for universell utforming Trondheim kommune har deltatt i et nasjonalt utviklingsarbeid for å bringe arbeidet med universell utforming framover i Norge. Trondheim kommune ble , sammen med 15 andre kommuner, utnevnt av Miljøverndepartementet til Pilotkommune i universell utforming. Pilotkommuneprosjektet utfordret kommunene til å finne varige løsninger som kan øke tilgjengelighet for alle på kort og lang sikt. Pilotkommuneprosjektet varte ut Trondheim kommune har nå fått status som ressurskommune innen universell utforming. Stillingen som rådgiver universell utforming er en fast stilling og rådgiveren har en pådriverrolle på dette området. Kontaktperson: Solveig Dale, telefon: , For mer informasjon se gjerne: eller Deltasenterets sider 11

12 Nye lover i 2009 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine virkefelt. Ny Plan- og bygningslov Ny Plan- og bygningslov er under utarbeidelse og forventes vedtatt i løpet av Den nye loven vil medføre strengere krav til universell utforming. Tilbud knyttet til kultur og fritid Bibliotekene Trondheim folkebiblioteket er byens største kulturhus og har følgende avdelinger: sentrum, Byåsen, Heimdal, Moholt, Risvollan og Saupstad. Bibliotekene låner ut bøker, lydbøker, musikk-cd, filmer m.m. De har en rekke aviser og tidsskrifter og internettmaskiner til gratis bruk. 12

13 For mer informasjon: Kontakt: tlf eller e-post: Oppsøkende bibliotektjeneste: Trondheim folkebibliotek har et godt tilbud til eldre, syke og funksjonshemmede som ikke kan komme til biblioteket selv. Dette skjer gjennom besøk til enkeltpersoner som bor hjemme eller på institusjon eller depot av bøker og andre medier på mange av Trondheims institusjoner. Oppsøkende bibliotektjeneste er gratis. For mer informasjon, tlf Muligheter for fritidsaktiviteter med tilrettelegging Tilrettelagt fritid og tilrettelagte aktiviteter Visjonen bak tilrettelagt fritid er å gi økt livskvalitet gjennom deltagelse i kulturell aktivitet sammen med andre. Alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne behov og ønsker. Tilrettelagt fritid skal: bistå mennesker som ikke ved egen hjelp kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter legge til rette for aktiviteter, i samarbeid med lag og organisasjoner og kulturinstitusjoner informere om hvilke muligheter som finnes Det organiseres en rekke aktiviteter basert på ønsker og behov som kommer fram i kontakt med brukere. Dette kan være faste aktiviteter som går hver uke til bestemte tidspunkt, med begrensede plasser og som krever påmelding eller aktiviteter som er åpne for alle. Det finnes en oppdatert aktivitetsoversikt på Internett: Alle over 18 år kan henvende seg direkte til Tilrettelagt fritid med sine ønsker og behov for kultur- og fritidsaktiviteter. For mer informasjon, ta kontakt med Tilrettelagt fritid på tlf

14 Støttekontakt/fritidsassistent En fritidsassistent er tilknyttet en fast aktivitet og vil ha ansvar for flere brukere, samt å utvikle aktiviteten slik at den er tilpasset de som er med. Fritidsassistenten skal også hjelpe brukerne til å bli mest mulig selvstendige i aktiviteten. Støttekontakter jobber opp mot én person som trenger tettere oppfølging. Støttekontaktens oppgaver er å ta med bruker til de kultur- og fritidsaktiviteter som bruker selv ønsker å være med på, motivere for å prøve nye aktiviteter og å legge til rette for sosialt samvær. Foto: Pirbadet Både støttekontakter og fritidsassistenter skal fange opp brukerens interesser, finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter, motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse. Det er viktig at støttekontakter og fritidsassistenter samarbeider godt med både foreldre, pårørende, frivillige lag/organisasjoner og offentlige instanser. For mer informasjon, ta kontakt med Tilrettelagt fritid på tlf

15 Ledsagerbevis Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud, og ved bruk av buss. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris (med eventuelle rabatter). Alle som har en eller annen funksjonsnedsettelse (fysisk, psykisk, skjult eller sammensatt) kan søke om ledsagerbevis. Funksjonsnedsettelsen må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år. Mer informasjon finnes på - søk på ledsagerbevis. Du kan også ta kontakt med Kulturenheten på tlf Frivillig ledsagertjeneste Frivillig ledsagertjeneste er et tilbud til alle som trenger bistand for å kunne delta i kultur- og fritidsarrangement som f.eks. kino, teater, konserter osv. Ledsager kan bestilles til Østbyen frivilligsentral på tlf mandag - onsdag mellom kl. 10 og kl. 14, torsdag mellom kl. 12 og 18 (fredager stengt). Da kan du få hjelp av en person som frivillig ønsker å hjelpe deg til det tidspunktet som passer best for deg. Den frivillige har fått opplæring i å være ledsager. Har du spørsmål om tjenesten kan du også ta kontakt med Tilrettelagt fritid tlf Trondheim tegnspråkklubb (TTK) TTK er et tilbud for tunghørte og døve ungdommer fra 15 til 22 år. TTK er også et fritidstilbud for de som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg det. Forskjellen på TTK og andre fritidsklubber i Trondheim er veldig liten, men den skiller seg ut ved at det hovedsakelig brukes tegnspråk. Alle som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg det er velkommen. Klubben er åpen hver torsdag i skoleåret, fra kl til Den holder til ved Rostenklubben sine lokaler i Rostenhallen. For mer informasjon ring eller gå inn på 15

16 Tilbud knyttet til oppvekst, helse og velferd Offentlige servicekontorer (OSK) Alle tjenestene fra tidligere Aetat og Trygdeetaten finner du nå ved servicekontorene. OSK Midtbyen tlf Besøksadr. Prinsens gate 1 OSK Lerkendal tlf Besøksadr. Anton Grevskotts v. 2 OSK Heimdal tlf Besøksadr. Industriveien 7 OSK Østbyen tlf Besøksadr. Bassengbakken 1 Kommunale tjenester fra servicekontorene omfatter tjenester på områder som hjemmetjenester, sykehjem, sosialtjenester. De Offentlige servicekontorene er samlokalisert med Helse- og velferdskontorene, men de har ulike telefonnummer. Se også: Helse- og velferdskontorer Alle som ønsker hjelp fra Trondheim kommune, skal henvende seg til ett av de fire Offentlige servicekontorene i byen. Her finner man sitt lokale helse- og velferdskontor (tidligere forvaltningskontor). Helse- og velferdskontorene skal sikre alle innbyggerne lik tilgang på helse- og velferdstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov, og bosted i Trondheim. Helse- og velferdskontor Midtbyen... tlf Helse- og velferdskontor Lerkendal... tlf Helse- og velferdskontor Heimdal... tlf Helse- og velferdskontor Østbyen... tlf

17 Helse- og velferdskontoret svarer på spørsmål, gir veiledning, mottar og behandler søknader om helse- og velferdstjenester. Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak om tildeling av hjelp, eller avslag på søknad om hjelp. Se også: Følgende tjenester kan tildeles: Rehabilitering og habilitering Helsehjelp; hhv. hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi og psykiatrisk sykepleie Praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) Opphold i sykehjem, helse- og velferdssenter eller helsehus Omsorgsboliger med heldøgns omsorg Avlastning Dagtilbud for eldre Dagtilbud for yrkeshemmede Oppfølgingstjenester for personer med rusproblemer Tilrettelagte fritidstjenester Trygghetsalarm Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Matombringing Økonomisk sosialhjelp Hvem utfører tjenestene? Når helse- og velferdskontoret har vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Disse er blant annet: Hjemmetjenestene - hjemmesykepleie Hjemmehjelpstjenesten Trygghetspatruljen Sykehjemmene, helse- og velferdssenter og helsehus Innsatsteam (oppsøkende rehabiliteringsteam) Fysioterapitjenesten Ergoterapitjenesten Psykiatrisk sykepleietjeneste 17

18 Dagtilbud for yrkeshemmede Dagsenter for eldre ved helse- og velferdssentrene Oppfølgingstjenesten Senter for voksenopplæring Logopedisk senter Stavne arbeid og kompetanse KF Kommunene har anledning til å kreve egenbetaling for følgende tjenester: Praktisk hjelp i hjemmet Korttidsopphold i helsehus Dagopphold i sykehjem, dagsenter og helsehus Middagsombringing Transport til dagtilbud for yrkeshemmede Det er ikke egenbetaling for følgende tjenester: Hjemmesykepleie Psykiatrisk sykepleie Ergoterapitjeneste Trygghetsalarmtjenesten Tilrettelagte fritidstjenester Det er Bystyret som fastsetter årlige egenbetalingssatser i forbindelse med Trondheim kommunes budsjettbehandling. Helse- og velferdskontoret kan ikke tildele: Legehjelp Helsesøstertjeneste Behandling ved fysikalsk institutt For å nå disse tjenestene må du ta direkte kontakt. 18

19 Barne- og familietjenesten (BFT) Tjenestens visjon er at alle barn og unge skal ha gode vilkår for utvikling og medvirkning i skole og barnehage, hjem og fritid. BFT tilbyr følgende tjenester: kommunehelsetjenester pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) sosiale tjenester barneverntjenester BFT er organisert i fire tiltaks- og forvaltningsenheter. Forvaltningsenhetene er en del av det offentlige servicekontoret i hver bydel. De mottar, vurderer og behandler henvisninger/søknader om ulike kommunale hjelpe- og omsorgstjenester til barn og unge og deres familier. Tiltaksenhetene yter direkte hjelp til barn, ungdom og foreldre, samt bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling. De gir foreldrerådgivning, familiestøtte og veiledning i hjemmet. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er en del av tiltaksenheten i bydelen. For mer informasjon om tjenesten: Avlastningstjenesten for barn og unge Tjenesten gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privatavlastning. Søknader om avlastning for barn og unge behandles av Barne- og familietjenesten. 19

20 Avlastningstjenesten for voksne Avlastningstjenesten for voksne gir tilbud til familier som på grunn av deres voksne barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/ helger pr måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privat avlastning. Avlastningsopphold for eldre er et tilbud til pårørende med omsorgsansvar. Tilbudet gis i helse- og velferdssenter. For å søke om avlastning for voksne henvender man seg til Helseog velferdskontoret. Botiltak Botiltakene i Trondheim yter bistand og boveiledning i hjemmene til mennesker over 18 år med ulike funksjonshemminger og ulike behov. Tjenestene ytes ut fra personalbaser i umiddelbar nærhet. Dagtilbud for yrkeshemmede Dagtilbudene for yrkeshemmede gir sysselsettings- og aktivitetstilbud til personer i aldersgruppa år som på grunn av fysisk og/eller psykisk funksjonshemming er varig ufør, som ikke kan konkurrere om arbeid i det ordinære arbeidsliv, og som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs tilbud om tilrettelagt arbeid. Tilbudet er i hovedsak rettet mot personer med store bistandsbehov, det vil si de som ikke ved egen hjelp kan oppsøke steder og miljøer som gir opplevelse av fellesskap, likeverdighet og mestring. Dersom du eller noen av dine familiemedlemmer ønsker et dagtilbud, kontakt Helse- og velferdskontoret i din bydel. Habilitering og rehabilitering Habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten kan bestå av ulike tjenester alt etter behovet til den det gjelder. Tjenestene kan ytes med utgangspunkt i brukerens arena (hjemmet, barnehagen, skolen osv), eller ved opphold i helsehus, enten som dagopphold eller døgnopphold (korttidsopphold). 20

21 Formålet med tjenestene er økt eller opprettholdt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Tjenestene skal ytes ut fra et brukerperspektiv. Helse- og velferdskontorene er adresse for henvendelser og de er også koordinerende enhet for (re)habilitering. Hvis det gjelder en voksen person henvender man seg til Helse- og velferdskontoret. Gjelder det barn og ungdom, henvender man seg til Barne- og familietjenestenes forvaltningskontor i den bydelen vedkommende bor. For mer informasjon: Psykisk helsearbeid Helse- og velferd, Oppfølging, gir tjenester til personer med psykiske helseproblemer. Det gis individuell oppfølging og gjennomføres kurstilbud etter behov. Fokus er trening i mestring av daglige aktiviteter og å bruke aktivitet som middel for endring. Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre enheter ved behov. For mer informasjon: Ergoterapitjenesten Ergoterapitjenesten gir tjenester til barn/unge, deres familier og voksne og eldre som er i risiko for, eller har vansker med å mestre/ utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade. Tjenesten kan gi informasjon, råd, veiledning, trening av ferdigheter gjennom dagliglivsaktiviteter, tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser. Tiltak gis som individuell oppfølging og i form av kurs og gruppetilbud. Ergoterapitjenesten kan nås via Helse- og velferdskontoret i din bydel eller på tlf

22 Brukerkonsulent Ergoterapitjenesten har engasjert en bruker med lang erfaringsbasert kunnskap som funksjonshemmet. Brukerkonsulenten gir deg: informasjon om brukerpassordningen og hvordan søke om tekniske hjelpemidler selv råd, veiledning om søknadsprosessen/hjelpemidler, ulike tilbud for funksjonshemmede informasjon om frivillige lag og organisasjoner, likemannsarbeid og nytten ved eventuelt å være en likemann bistand med å knytte kontakt med frivillige lag, organisasjoner bistand med å melde fra om fysiske hindringer for å sikre tilgjengelighet i nærmiljø, offentlig bygg Kontaktperson: Jorunn Aune Høyer, tlf E-post: Besøksadresse: Tempe helse- og velferdssenter, Valøyveien 12. Treffes mandag og tirsdag hver uke og torsdager i uker med partall (uke osv). Syn- og hørselskontakter Kommunale syn- og hørselskontakter er medarbeidere som formidler syn- og hørselshjelpemidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Syn - og hørselskontaktene formidler ikke vanlige briller, lesebriller eller høreapparater. De kan videre gi råd til samarbeidspartnere og kommunens innbyggere om tilrettelegging av det fysiske miljøet. Det arrangeres syn- og hørselsdager med jevne mellomrom. Her kan du som har nedsatt syn og/eller hørsel få nyttig informasjon om blant annet belysning, tekniske hjelpemidler til bruk i dagliglivet, frivillige lag og organisasjoner. For mer informasjon: eller tlf

23 Øya Stadion Foto: Solveig Dale Tekniske hjelpemidler Kommunen har ansvar for korttidsutlån Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år). Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som toalettforhøyere, dusj-/ toalettstoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og helse- og pedagogisk personell kan bistå med vurdering av behov, råd om hjelpemiddel, utforming av søknad og tilpasning/opplæring. Det gis også veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv. Hjelpemiddelteknikerne bistår med montering, enklere reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler enklere endringer i boligen for at hjelpemidlene kan benyttes 23

24 Kontakt med kommunale formidlere, syn- og hørselskontakter og hjelpemiddelteknikere fås ved direkte henvendelse, ved Helse- og velferdskontorene eller Barne- og familietjenesten. Du kan selv ta kontakt med det kommunale lageret ved PRIMA A/S, Idrettsveien 2, tlf Hjelpemiddelsentralen / NAV har ansvar for langtidsutlån Folketrygdloven gir muligheter for stønad til tekniske hjelpemidler. Du fyller vilkårene om du har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: få løst praktiske problemer i dagliglivet kunne bli pleid i hjemmet fungere i barnehage, skole og som lærling bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag kan etter søknad og om kriteriene oppfylles innvilge eller låne ut hjelpemidlene. Se også Hjelpemiddelsentralen har tlf og teksttelefon Akuttservice, kontakt Hjelpemiddelsentralen tlf (kl ). Fysioterapitjenesten Tjenesten kan undersøke og gi behandling individuelt eller i gruppe til spedbarn, barn og unge som viser tegn til avvikende motorisk utvikling personer som får et plutselig fall i funksjonsevne personer med psykiske lidelser personer med belastningslidelser eldre med begynnende fall i funksjonsevne funksjonshemmede og kronisk syke For mer informasjon: eller tlf

25 Logopedisk senter Logopedisk senter er et byomfattende tiltak i Trondheim kommune, og skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter. Logopedisk senter skal fortrinnsvis gi hjelp til de som har store språk-/talevansker. Barn, unge og voksne som ikke kan få tilstrekkelig hjelp i BFT eller PPT for voksne, kan få hjelp hos Logopedisk senter. For mer informasjon: eller tlf Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde Trondheim kommune har eget Rådgivningskontor for døve og døvblinde. Kontoret har god kjennskap til de forskjellige tilbud for døve og døvblinde. De har også god oversikt over tilbud som er nyttige for døve og døvblinde innen det generelle hjelpeapparatet. De ansatte kan tegnspråk. Tilbudet er byomfattende og gratis. For mer informasjon: Tlf eller teksttelefon Besøksadresse: Bispegata 9 B (Rødbygget), 2. etg. Synspedagogtjenesten Synspedagogtjenesten skal være en ambulant tjeneste for barn, unge og voksne i Trondheim kommune. Unntaket er ungdom som har tilbud innenfor fylkeskommunen. Tjenesten vil kunne bistå med synsfunksjonsutredninger, utredning knyttet til mobilitet, veiledning og rådgivning i barnehage, skole, arbeidsplass og heim, samt direkte opplæring/trening i bruk av syn og mobilitet. Tjenesten samarbeider med andre som har ansvar for og tilbud for synshemmede. Synspedagogtjenesten kontaktes på tlf Besøksadresse: Bispegata 9 B, 3. etasje. 25

26 Bolig og bostøtte Boligenheten ble lagt ned 1. januar For spørsmål om bolig, finansiering eller bostøtte, kan du henvende deg til Helse- og velferdskontoret i din bydel. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som skal hjelpe husstander med høye boutgifter og lave inntekter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Mer informasjon finnes på Transportordning Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad sendes søkers egen kommune. For mer informasjon, kontakt Sør-Trøndelag fylkeskommune, tlf eller Den kommunale transporttjenesten er lokalisert til Helse- og velferdskontor Midtbyen og nås på tlf Helse Midt-Norge er ansvarlig for syketransporten. Det ble 1. juni 2008 inngått avtale med Norgestaxi om at de benyttes for all pasienttransport i Trondheim kommune. Kjørekontor St. Olavs Hospital har tlf /69. Norgestaxi har tlf Ledsagerbevis kollektivtransport Ved bruk av kollektivtransport i Trondheim og Sør-Trøndelag kreves eget transportbevis som gir rabatt til ledsager på båt, trikk og buss. Det brukes et eget søknadsskjema som finnes på kommune.no søk på transportbevis. Søknad sendes: Trondheim kommune, Transporttjenesten, 7004 Trondheim. 26

27 Helse- og omsorgsombud Ombudet for deg som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester Ombudet er et uavhengig kontrollorgan Tjenesten er gratis Ombudet har taushetsplikt Tilbudet er ikke begrenset til eldreomsorg Du eller pårørende kan kontakte ombudet Ombudets uttalelser er rådgivende Helse- og omsorgsombudet skal gi råd og veiledning om dine rettigheter og om hvordan du kan nå fram med dine krav. Kontaktperson Odd Asmussen, tlf eller E-post: Besøksadresse: Rådhuset, Munkegt. 1. Brukerråd Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner. På sykehjem, enheter for hjemmetjenester, boliger, dagsentra og andre tjenesteområder velges brukerrepresentantene blant de som mottar tjenestene, pårørende og blant brukerorganisasjonene. For mer informasjon om brukerrådet, ta kontakt med enheten det gjelder via Trondheim kommunes sentralbord, tlf

28 Retningslinjer for KFU Vedtatt i bystyret , sak 170/07. 1 HJEMMEL Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Loven trådte i kraft 10. september Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Trondheim ble opprettet av Trondheim sosialstyre 22. november FORMÅL Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur. 3 SAMMENSETNING OG OPPNEVNING Bystyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Reglene om forholdstallsvalg i 36 og 37 i kommunelova gjelder ikke ved valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt av bystyret. Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden. Rådet består av 9 representanter med vararepresentanter som oppnevnes av Bystyret. Disse fordeles slik: 3 politikere og 6 representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes organisasjoner sender forslag på representanter i forkant av oppnevningen. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene. Rådmannen har observatørstatus i rådet og møter med 4 representanter for områdene: oppvekst og utdanning, helse- og velferdstjenester, kultur og byutvikling. Administrasjonens representanter har møteplikt og talerett. Det oppnevnes vararepresentanter for samtlige. Rådet skal ha mulighet til å innkalle en fra administrasjonen i spesielle saker. Denne bør komme fra den enhet som naturlig steller med de aktuelle sakene. 4 OPPGAVER Loven tilsier at saker som gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta opp saker. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. 28

29 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppa. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling. Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder i saker av prinsipiell interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv. rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for funksjonshemmede innen kommunen 5 SEKRETARIAT Rådet er administrativt tilknyttet kommunen ved Bystyresekretariatet. 6 MØTER OG MØTEINNKALLING Lederen innkaller til møter, og møte kan også avholdes hvis to av rådets medlemmer mener det er riktig å avholde møte. I rådet gjelder alminnelig flertall med avstemminger. Hvis stemmelikhet, gjør leders dobbeltstemme utslaget. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede. Referat fra rådets møter sendes til samtlige medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. Møteinnkallinger og protokoller publiseres på internett. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunelovens kap. 6: Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, tilsvarende for virksomheten i rådet såfremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer. Rådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet. Denne legges frem for Bystyret. Årsmeldingen sendes til funksjonshemmedes organisasjoner i Trondheim, rådmannen og aktuelle enheter, samt andre rådet mener det er forsvarlig å tilstile årsmeldingen. 7 ØKONOMI Trondheim kommune dekker utgiftene til rådets virksomhet. 8 BETEGNELSE Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim. 29

30 Viktige telefoner Akutt hjelp Brann Politi Medisinsk nødhjelp Andre viktige telefoner Legevakt hele døgnet ved sykdom og skade St. Olavs Hospital Vaktapoteket St. Olav Beddingen 4 Solsiden Kjøpesenter Mandag lørdag kl Søndag helligdager kl Politi (her nås også Barnevernvakta som kan bistå i krise/ akuttsituasjoner) Trondheim kommune, sentralbord Sør-Trøndelag fylkeskommune, sentralbord Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag Telefon: Teksttelefon: Faks: Tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde Bromstadvegen Faks:

31 Mental Helse Hjelpetelefonen Nett-tjeneste: Røde kors-telefonen for barn og unge (gratis) Mandag fredag kl Nett-tjeneste: Vern for eldre (gratis grønt telefonnummer) Norgestaxi Trondheim AS Trønder Taxi AS

32 Trondheim kommune KFU 7004 Trondheim Foto forside: Jørn Adde Layout: Grafisk senter, Trondheim kommune

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Hvorfor er vi så fornøyd med slagbehandlingskjeden? Vi har bygget kjeden i fellesskap

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune Plan for habilitering og rehabilitering Kvinesdal kommune 2009-2013 "Et menneske med en alvorlig funksjonshemming, kjenner ikke sin egentlige styrke før han/hun blir behandlet som et menneske, støttet,

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Offentlige tilbud Boligsosial avdeling Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Å utbedre en bolig innebærer

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

helse- og omsorgstjenester

helse- og omsorgstjenester Helse- og velferdstjenester Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester pr. 01.01 2017 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i 2017 Kommunen kan kreve at du som mottar helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Eldrerådet i Trondheim 2007 2011. Pensjonist i Trondheim

Eldrerådet i Trondheim 2007 2011. Pensjonist i Trondheim Eldrerådet i Trondheim 2007 2011 Pensjonist i Trondheim 2 Innhold Forord...4 Hilsen fra Ordføreren...5 Eldrerådet 2007 2011...6 Kontakt Eldrerådet...7 Eldrerådets representanter i øvrige fora...8 Eldres

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

En veileder for deg som trenger hjelpemidler

En veileder for deg som trenger hjelpemidler En veileder for deg som trenger hjelpemidler Å få et hjelpemiddel kan i mange tilfelle være en komplisert prosess. Denne veilederen har derfor som hensikt å gi deg generell kunnskap og innsikt i denne

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Nick Williams/ rådgiver for rådet 25.5.2011 Planforum Visjon en grei plass å starte Regjeringens mål er: Norge universell utformet i 2025 Fylkesplanen

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede. Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede. Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne 1 Innholdsfortegnelse LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE... 3 1. Formål og målgruppe... 3 2. Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemmende

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Aktivitetsplikten for kommuner og fylker. Carl Fredrik Riise rådgiver hos LDO

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Aktivitetsplikten for kommuner og fylker. Carl Fredrik Riise rådgiver hos LDO Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Aktivitetsplikten for kommuner og fylker Carl Fredrik Riise rådgiver hos LDO Eksempelsak Storgata i Lillestrøm - Ledelinjer på ville veier . Forbud mot direkte

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Anny S.Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Bystyret har vedtatt at alle virksomheter skal utarbeide egne handlingsplaner for mennesker

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Vår ref. 11 /38407/033/// oppgis ved alle henv. MØTEINNKALLING

Vår ref. 11 /38407/033/// oppgis ved alle henv. MØTEINNKALLING Til påmeldte deltakere, KFU og deltakere fra administrasjonen Vår saksbehandler Gry Janne Øyen Vår ref. 11 /38407/033/// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato MØTEINNKALLING FELLESMØTE MELLOM BRUKERORGANISASJONENE

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fellesmøte med brukerorganisasjonene 18. mars 2014

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fellesmøte med brukerorganisasjonene 18. mars 2014 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fellesmøte med brukerorganisasjonene 18. mars 2014 Påmeldte fra organisasjonene Solfrid Berg-Hansen, LHL Heimdal. Svein Otto Nilsen, Barnekreftforeninga

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Høsten HØSTEN ER HER! Vi i sektor for kultur ønsker dere alle en fin høst! Bli med på høstaktiviteter!

Høsten HØSTEN ER HER! Vi i sektor for kultur ønsker dere alle en fin høst! Bli med på høstaktiviteter! ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Psykisk helse Høsten 2014 Bli med på høstaktiviteter! HØSTEN ER HER! Opplevelse og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2011-2012

Oslo kommune Bydel Østensjø. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2011-2012 Oslo kommune Bydel Østensjø Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2011-2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målgruppen for bydelens handlingsplan... 3 1.3 Arbeidsgruppens sammensetning

Detaljer