Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) 2007 2011. Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim"

Transkript

1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim (KFU) Informasjon om KFU og noen viktige tilbud i Trondheim

2 2

3 Innhold Hilsen fra rådets leder...4 Hilsen fra Ordføreren...5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oppgaver og aktiviteter...9 Tilbud knyttet til kultur og fritid...12 Bibliotekene...12 Muligheter for fritidsaktiviteter med tilrettelegging...13 Tilbud knyttet til oppvekst, helse og velferd...16 Offentlige servicekontorer (OSK)...16 Helse- og velferdskontorer...16 Barne- og familietjenesten (BFT)...19 Avlastningstjenesten for barn og unge...19 Avlastningstjenesten for voksne...20 Botiltak...20 Dagtilbud for yrkeshemmede...20 Habilitering og rehabilitering...20 Psykisk helsearbeid...21 Ergoterapitjenesten...21 Brukerkonsulent...22 Syn- og hørselskontakter...22 Tekniske hjelpemidler...23 Fysioterapitjenesten...24 Logopedisk senter...25 Bolig og bostøtte...26 Transportordning...26 Helse- og omsorgsombud...27 Brukerråd...27 Retningslinjer for KFU...28 Viktige telefoner

4 Hilsen fra rådets leder Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim er oppnevnt av Bystyret. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Fra høsten 2007 ble rådet lovpålagt. Rådet er sammensatt av 6 representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre politikere og fire personer fra rådmannens stab. Rådet er oppnevnt for valgperioden I retningslinjene for rådet står det under oppgaver blant annet: Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. I videste forstand kan dette bety at rådet skal holde seg orientert om alt som foregår i kommunen fordi alt som vedrører folk flest også vedrører funksjonshemmede. Hovedvekten ligger likevel på saker som vedrører funksjonshemmedes dagligliv og deltakelse i lokalsamfunnet. Å passe på at universell utforming blir mer en bare fine ord er en viktig del av dette arbeidet. Rådets sammensetning gir muligheter for diskusjon og gode innspill i forbindelse med saker som gjelder funksjonshemmede både i den politiske og den administrative beslutningsprosessen i kommunen. Det er viktig at rådet trekkes tidlig nok inn i saker og planprosesser slik at en kan få samlet inn funksjonshemmedes innspill i sakene. Organisasjonene av funksjonshemmede har også mulighet til å ta opp saker gjennom rådet. Det er viktig at organisasjonene bruker denne muligheten. Rådet arrangerer to ganger i året et møte med alle organisasjoner av funksjonshemmede i Trondheim. Dette gir en unik måte å fremme de saker organisasjonene brenner for. Rådet i Trondheim har gjennom mange år funnet fram til en fin arbeidsmåte. Når rådet nå er lovfestet tror jeg ikke det vil få så stor betydning i Trondheim. Vi må likevel være talsmenn for at mennesker med nedsatt funksjonsevnes stemme blir hørt og at viktige saker blir satt fokus på. Oddvar Øyan leder 4 Foto: Carl Erik Eriksson

5 Hilsen fra Ordføreren Trondheim kommune arbeider for å bedre tilgjengeligheten for alle. De siste årene har dette særlig skjedd gjennom at vi har vært en pilotkommune for universell utforming. Det stilles nå krav om universell utforming i alle planer og saker som dreier seg om utvikling av byen vår. 1. januar 2009 trådte en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft. Denne vil legge et ytterligere press, både på kommunen og andre virksomheter, for å bidra til å nedbygge samfunnsskapte barrierer slik at alle kan få like muligheter til samfunnsdeltakelse. Mange med funksjonsnedsettelser ønsker å gå inn i arbeidslivet og andre, som opplever en funksjonsnedsettelse senere i livet, ønsker å fortsette i arbeid. Trondheim kommune har vedtatt en rekrutteringsstrategi som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser kan komme inn på arbeidsmarkedet. På linje med Staten har kommunen en målsetning om at 5 % av alle nytilsatte har en funksjonshemming. For å bygge ned hindrene både på arbeidsmarkedet, i fysisk miljø og på alle andre arenaer, er det viktigste fortsatt å arbeide kontinuerlig med holdningsendringer. Dette tar lang tid og oppleves som et sisyfosarbeid av mange. Samtidig kan av og til en enkel illustrasjon som viser hva et hinder består i, gi en aha-opplevelse og slik bidra til økt bevissthet! I denne brosjyren finner du informasjon om hva Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider med, og en del om det kommunale tjenestetilbudet. Vennlig hilsen Rita Ottervik Ordfører Foto: Geir Otto Johansen 5

6 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bystyret valgte følgende i rådet for perioden : Medlem: Marte A. Jystad (Ap) (fritatt desember 2008) John Stene (Ap) (fra ) Vara: Aasta Loholt (Ap) Medlem: Merete Nilsen-Nygaard (MDG) Vara: Anne Grete Haugan (R) Medlem: Michael Setsaas (H) Vara: Øivind Hansen (PP) 6 medlemmer fra organisasjonene: 1. Oddvar Øyan, Norges Blindeforbund, leder 2. Kristin Spachmo, Autismeforeningen i Sør-Trøndelag 3. Øivind Moen, Landsforeningen for slagrammede Sør-Trøndelag (fritatt mars 2008) 3. Gunnar Størseth, LHL Trondheim Øst (fra ) 4. Anne Karin Myhre, Norges Handikapforbund Trondheim, nestleder (til ) 4. Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund Trondheim, nestleder (fra ) 4. (Nytt medlem oppnevnes av Bystyret mars 2009.) 5. Dag Øivind Antonsen, Mental Helse 6. Kari Kristine Engan, Trondheim Hørselforening Vara for 1-6: 1. Nina Braadland, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 2. Anne Marie Sandvik, Landsforeningen for polioskadde (til ) 2. Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim (fra ) 3. Gudrun Lid Sæther, Norges Astma- og Allergiforbund 4. Liv Marit Løkken, FFO Trondheim 5. Jan Georg Rønning, Afasiforeningen 6. Bodhild Christiansen, ADHD Norge Sør-Trøndelag 6

7 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Foto: Gry Janne Øyen Rådmannens representanter er følgende: Helse og velferd: Oddrun Linge Vara: Anne Alice Tårnesvik Kultur: Terje Johnsen Vara: Tone Christensen Oppvekst: Solveig Busch Vara: Mette Harriet Berntsen (Bjarne Grov til juni 08) Byutvikling: Solveig Dale Vara: Anders Nohre Sekretær for rådet: Gry Janne Øyen Rådets arbeidsutvalg (AU): Leder Oddvar Øyan...mobil Nestleder Anne Marie Sandvik...mobil Medlem Kari Kristine Engan...mobil Varamedlem Merete Nygaard-Nilsen...mobil Sekretær Gry Janne Øyen...mobil

8 Kontakt Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 7004 Trondheim E-postadresse: Telefon: eller Mer informasjon om rådet finnes på Representanter fra rådet i øvrige fora Styret for Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim: Anne Marie Sandvik Vara: Liv Marit Løkken Representant i arbeidsgruppe i forbindelse med IPLOS-registrering: Kristin Spachmo Representant i arbeidsgruppe i forbindelse med Brukermedvirkning i planlegging av boliger for personer med behov for tjenester: Nina Braadland Representant i ekspertgruppe i forbindelse med evaluering og utarbeidelse av nye brukerundersøkelser: Kristin Spachmo Retningslinjene for rådet I forbindelse med at det fra september 2007 ble lovfestet at kommuner og fylkeskommuner skal ha en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtok Bystyret den reviderte retningslinjer for rådet. Rådet endret samme dato navn til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene finner du bak i brosjyren. 8

9 Oppgaver og aktiviteter Søknad om støtte Frem til 2007 foretok rådet en årlig tildeling av midler til tiltak rettet mot funksjonshemmede. Ifølge loven er det ikke tenkt at det skal legges forvaltningsoppgaver til rådet. Midlene forvaltes derfor nå av rådmannen. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forvalter Jens Folstadlis testamentariske gave som skal gå til bruk for funksjonshemmede i Trondheim. Rådet bevilger tilskudd av kapitalens avkastning. Siste tildeling var på kr ,- høsten Tildeling av tilskudd fra gaven vil bli annonsert. Fellesmøter med brukerorganisasjonene KFU inviterer brukerorganisasjonene til fellesmøte to ganger i året. Møtene holdes som regel i mars og i oktober. Organisasjonene inviteres til å melde inn saker og spørsmål til møtene. På rådets hjemmeside finnes en oversikt over brukerorganisasjonene med adresser. Møter med andre aktører Arrangører I forbindelse med gjennomføringen av mange store utearrangementer i Trondheim oppstår det en del utfordringer med tilgjengeligheten/ fremkommeligheten i arrangementsområdene. På bakgrunn av dette gjennomføres det samarbeidsmøter mellom representanter for arrangørene, City Manager, rådgiver for universell utforming og representanter fra brukerorganisasjonene og KFU. Det holdes møte på våren for å diskutere aktuelle løsninger for kommende arrangementer, og på høsten for å evaluere gjennomføringen av arrangementene. Gruppa opplever at det å sette fokus på tilgjengeligheten under planleggingen av arrangementene ofte gir en god gjennomføring. Informasjon til alle som er involvert er viktig for å sikre at tiltakene ivaretas gjennom hele arrangementet. For mer informasjon i tilknytning til arrangementer: City Manager Eileen Brandsegg kan nås på mob

10 Næringslivet Det har også vært gjennomført møte med næringslivet for å diskutere tilgjengelighet til ulike servicetilbud som butikker, kontorer, hoteller og restauranter. Dette er også et sentralt tema i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 1. januar Trondheimsguiden Medlemmer fra rådet har vært involvert i den kartleggingen som ligger til grunn for tildelingen av piktogrammer i Trondheimsguiden. Til nå er hoteller, restauranter, severdigheter og museer kartlagt, men det er planer for å videreføre arbeidet gjennom å kartlegge andre tilbud også. Trondheimsguiden legges ut på en rekke steder. Den er også publisert på Internett: Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter, byggverk og uteområder på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi). Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Det legges vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Universell utforming gir økt brukervennlighet for alle. 10

11 Utprøving av vegkryss Foto: Solveig Dale Trondheim kommune - pilotkommune for universell utforming Trondheim kommune har deltatt i et nasjonalt utviklingsarbeid for å bringe arbeidet med universell utforming framover i Norge. Trondheim kommune ble , sammen med 15 andre kommuner, utnevnt av Miljøverndepartementet til Pilotkommune i universell utforming. Pilotkommuneprosjektet utfordret kommunene til å finne varige løsninger som kan øke tilgjengelighet for alle på kort og lang sikt. Pilotkommuneprosjektet varte ut Trondheim kommune har nå fått status som ressurskommune innen universell utforming. Stillingen som rådgiver universell utforming er en fast stilling og rådgiveren har en pådriverrolle på dette området. Kontaktperson: Solveig Dale, telefon: , For mer informasjon se gjerne: eller Deltasenterets sider 11

12 Nye lover i 2009 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine virkefelt. Ny Plan- og bygningslov Ny Plan- og bygningslov er under utarbeidelse og forventes vedtatt i løpet av Den nye loven vil medføre strengere krav til universell utforming. Tilbud knyttet til kultur og fritid Bibliotekene Trondheim folkebiblioteket er byens største kulturhus og har følgende avdelinger: sentrum, Byåsen, Heimdal, Moholt, Risvollan og Saupstad. Bibliotekene låner ut bøker, lydbøker, musikk-cd, filmer m.m. De har en rekke aviser og tidsskrifter og internettmaskiner til gratis bruk. 12

13 For mer informasjon: Kontakt: tlf eller e-post: Oppsøkende bibliotektjeneste: Trondheim folkebibliotek har et godt tilbud til eldre, syke og funksjonshemmede som ikke kan komme til biblioteket selv. Dette skjer gjennom besøk til enkeltpersoner som bor hjemme eller på institusjon eller depot av bøker og andre medier på mange av Trondheims institusjoner. Oppsøkende bibliotektjeneste er gratis. For mer informasjon, tlf Muligheter for fritidsaktiviteter med tilrettelegging Tilrettelagt fritid og tilrettelagte aktiviteter Visjonen bak tilrettelagt fritid er å gi økt livskvalitet gjennom deltagelse i kulturell aktivitet sammen med andre. Alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne behov og ønsker. Tilrettelagt fritid skal: bistå mennesker som ikke ved egen hjelp kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter legge til rette for aktiviteter, i samarbeid med lag og organisasjoner og kulturinstitusjoner informere om hvilke muligheter som finnes Det organiseres en rekke aktiviteter basert på ønsker og behov som kommer fram i kontakt med brukere. Dette kan være faste aktiviteter som går hver uke til bestemte tidspunkt, med begrensede plasser og som krever påmelding eller aktiviteter som er åpne for alle. Det finnes en oppdatert aktivitetsoversikt på Internett: Alle over 18 år kan henvende seg direkte til Tilrettelagt fritid med sine ønsker og behov for kultur- og fritidsaktiviteter. For mer informasjon, ta kontakt med Tilrettelagt fritid på tlf

14 Støttekontakt/fritidsassistent En fritidsassistent er tilknyttet en fast aktivitet og vil ha ansvar for flere brukere, samt å utvikle aktiviteten slik at den er tilpasset de som er med. Fritidsassistenten skal også hjelpe brukerne til å bli mest mulig selvstendige i aktiviteten. Støttekontakter jobber opp mot én person som trenger tettere oppfølging. Støttekontaktens oppgaver er å ta med bruker til de kultur- og fritidsaktiviteter som bruker selv ønsker å være med på, motivere for å prøve nye aktiviteter og å legge til rette for sosialt samvær. Foto: Pirbadet Både støttekontakter og fritidsassistenter skal fange opp brukerens interesser, finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter, motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse. Det er viktig at støttekontakter og fritidsassistenter samarbeider godt med både foreldre, pårørende, frivillige lag/organisasjoner og offentlige instanser. For mer informasjon, ta kontakt med Tilrettelagt fritid på tlf

15 Ledsagerbevis Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud, og ved bruk av buss. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris (med eventuelle rabatter). Alle som har en eller annen funksjonsnedsettelse (fysisk, psykisk, skjult eller sammensatt) kan søke om ledsagerbevis. Funksjonsnedsettelsen må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år. Mer informasjon finnes på - søk på ledsagerbevis. Du kan også ta kontakt med Kulturenheten på tlf Frivillig ledsagertjeneste Frivillig ledsagertjeneste er et tilbud til alle som trenger bistand for å kunne delta i kultur- og fritidsarrangement som f.eks. kino, teater, konserter osv. Ledsager kan bestilles til Østbyen frivilligsentral på tlf mandag - onsdag mellom kl. 10 og kl. 14, torsdag mellom kl. 12 og 18 (fredager stengt). Da kan du få hjelp av en person som frivillig ønsker å hjelpe deg til det tidspunktet som passer best for deg. Den frivillige har fått opplæring i å være ledsager. Har du spørsmål om tjenesten kan du også ta kontakt med Tilrettelagt fritid tlf Trondheim tegnspråkklubb (TTK) TTK er et tilbud for tunghørte og døve ungdommer fra 15 til 22 år. TTK er også et fritidstilbud for de som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg det. Forskjellen på TTK og andre fritidsklubber i Trondheim er veldig liten, men den skiller seg ut ved at det hovedsakelig brukes tegnspråk. Alle som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg det er velkommen. Klubben er åpen hver torsdag i skoleåret, fra kl til Den holder til ved Rostenklubben sine lokaler i Rostenhallen. For mer informasjon ring eller gå inn på 15

16 Tilbud knyttet til oppvekst, helse og velferd Offentlige servicekontorer (OSK) Alle tjenestene fra tidligere Aetat og Trygdeetaten finner du nå ved servicekontorene. OSK Midtbyen tlf Besøksadr. Prinsens gate 1 OSK Lerkendal tlf Besøksadr. Anton Grevskotts v. 2 OSK Heimdal tlf Besøksadr. Industriveien 7 OSK Østbyen tlf Besøksadr. Bassengbakken 1 Kommunale tjenester fra servicekontorene omfatter tjenester på områder som hjemmetjenester, sykehjem, sosialtjenester. De Offentlige servicekontorene er samlokalisert med Helse- og velferdskontorene, men de har ulike telefonnummer. Se også: Helse- og velferdskontorer Alle som ønsker hjelp fra Trondheim kommune, skal henvende seg til ett av de fire Offentlige servicekontorene i byen. Her finner man sitt lokale helse- og velferdskontor (tidligere forvaltningskontor). Helse- og velferdskontorene skal sikre alle innbyggerne lik tilgang på helse- og velferdstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov, og bosted i Trondheim. Helse- og velferdskontor Midtbyen... tlf Helse- og velferdskontor Lerkendal... tlf Helse- og velferdskontor Heimdal... tlf Helse- og velferdskontor Østbyen... tlf

17 Helse- og velferdskontoret svarer på spørsmål, gir veiledning, mottar og behandler søknader om helse- og velferdstjenester. Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak om tildeling av hjelp, eller avslag på søknad om hjelp. Se også: Følgende tjenester kan tildeles: Rehabilitering og habilitering Helsehjelp; hhv. hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi og psykiatrisk sykepleie Praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) Opphold i sykehjem, helse- og velferdssenter eller helsehus Omsorgsboliger med heldøgns omsorg Avlastning Dagtilbud for eldre Dagtilbud for yrkeshemmede Oppfølgingstjenester for personer med rusproblemer Tilrettelagte fritidstjenester Trygghetsalarm Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Matombringing Økonomisk sosialhjelp Hvem utfører tjenestene? Når helse- og velferdskontoret har vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Disse er blant annet: Hjemmetjenestene - hjemmesykepleie Hjemmehjelpstjenesten Trygghetspatruljen Sykehjemmene, helse- og velferdssenter og helsehus Innsatsteam (oppsøkende rehabiliteringsteam) Fysioterapitjenesten Ergoterapitjenesten Psykiatrisk sykepleietjeneste 17

18 Dagtilbud for yrkeshemmede Dagsenter for eldre ved helse- og velferdssentrene Oppfølgingstjenesten Senter for voksenopplæring Logopedisk senter Stavne arbeid og kompetanse KF Kommunene har anledning til å kreve egenbetaling for følgende tjenester: Praktisk hjelp i hjemmet Korttidsopphold i helsehus Dagopphold i sykehjem, dagsenter og helsehus Middagsombringing Transport til dagtilbud for yrkeshemmede Det er ikke egenbetaling for følgende tjenester: Hjemmesykepleie Psykiatrisk sykepleie Ergoterapitjeneste Trygghetsalarmtjenesten Tilrettelagte fritidstjenester Det er Bystyret som fastsetter årlige egenbetalingssatser i forbindelse med Trondheim kommunes budsjettbehandling. Helse- og velferdskontoret kan ikke tildele: Legehjelp Helsesøstertjeneste Behandling ved fysikalsk institutt For å nå disse tjenestene må du ta direkte kontakt. 18

19 Barne- og familietjenesten (BFT) Tjenestens visjon er at alle barn og unge skal ha gode vilkår for utvikling og medvirkning i skole og barnehage, hjem og fritid. BFT tilbyr følgende tjenester: kommunehelsetjenester pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) sosiale tjenester barneverntjenester BFT er organisert i fire tiltaks- og forvaltningsenheter. Forvaltningsenhetene er en del av det offentlige servicekontoret i hver bydel. De mottar, vurderer og behandler henvisninger/søknader om ulike kommunale hjelpe- og omsorgstjenester til barn og unge og deres familier. Tiltaksenhetene yter direkte hjelp til barn, ungdom og foreldre, samt bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling. De gir foreldrerådgivning, familiestøtte og veiledning i hjemmet. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er en del av tiltaksenheten i bydelen. For mer informasjon om tjenesten: Avlastningstjenesten for barn og unge Tjenesten gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privatavlastning. Søknader om avlastning for barn og unge behandles av Barne- og familietjenesten. 19

20 Avlastningstjenesten for voksne Avlastningstjenesten for voksne gir tilbud til familier som på grunn av deres voksne barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/ helger pr måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privat avlastning. Avlastningsopphold for eldre er et tilbud til pårørende med omsorgsansvar. Tilbudet gis i helse- og velferdssenter. For å søke om avlastning for voksne henvender man seg til Helseog velferdskontoret. Botiltak Botiltakene i Trondheim yter bistand og boveiledning i hjemmene til mennesker over 18 år med ulike funksjonshemminger og ulike behov. Tjenestene ytes ut fra personalbaser i umiddelbar nærhet. Dagtilbud for yrkeshemmede Dagtilbudene for yrkeshemmede gir sysselsettings- og aktivitetstilbud til personer i aldersgruppa år som på grunn av fysisk og/eller psykisk funksjonshemming er varig ufør, som ikke kan konkurrere om arbeid i det ordinære arbeidsliv, og som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs tilbud om tilrettelagt arbeid. Tilbudet er i hovedsak rettet mot personer med store bistandsbehov, det vil si de som ikke ved egen hjelp kan oppsøke steder og miljøer som gir opplevelse av fellesskap, likeverdighet og mestring. Dersom du eller noen av dine familiemedlemmer ønsker et dagtilbud, kontakt Helse- og velferdskontoret i din bydel. Habilitering og rehabilitering Habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten kan bestå av ulike tjenester alt etter behovet til den det gjelder. Tjenestene kan ytes med utgangspunkt i brukerens arena (hjemmet, barnehagen, skolen osv), eller ved opphold i helsehus, enten som dagopphold eller døgnopphold (korttidsopphold). 20

21 Formålet med tjenestene er økt eller opprettholdt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Tjenestene skal ytes ut fra et brukerperspektiv. Helse- og velferdskontorene er adresse for henvendelser og de er også koordinerende enhet for (re)habilitering. Hvis det gjelder en voksen person henvender man seg til Helse- og velferdskontoret. Gjelder det barn og ungdom, henvender man seg til Barne- og familietjenestenes forvaltningskontor i den bydelen vedkommende bor. For mer informasjon: Psykisk helsearbeid Helse- og velferd, Oppfølging, gir tjenester til personer med psykiske helseproblemer. Det gis individuell oppfølging og gjennomføres kurstilbud etter behov. Fokus er trening i mestring av daglige aktiviteter og å bruke aktivitet som middel for endring. Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre enheter ved behov. For mer informasjon: Ergoterapitjenesten Ergoterapitjenesten gir tjenester til barn/unge, deres familier og voksne og eldre som er i risiko for, eller har vansker med å mestre/ utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade. Tjenesten kan gi informasjon, råd, veiledning, trening av ferdigheter gjennom dagliglivsaktiviteter, tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser. Tiltak gis som individuell oppfølging og i form av kurs og gruppetilbud. Ergoterapitjenesten kan nås via Helse- og velferdskontoret i din bydel eller på tlf

22 Brukerkonsulent Ergoterapitjenesten har engasjert en bruker med lang erfaringsbasert kunnskap som funksjonshemmet. Brukerkonsulenten gir deg: informasjon om brukerpassordningen og hvordan søke om tekniske hjelpemidler selv råd, veiledning om søknadsprosessen/hjelpemidler, ulike tilbud for funksjonshemmede informasjon om frivillige lag og organisasjoner, likemannsarbeid og nytten ved eventuelt å være en likemann bistand med å knytte kontakt med frivillige lag, organisasjoner bistand med å melde fra om fysiske hindringer for å sikre tilgjengelighet i nærmiljø, offentlig bygg Kontaktperson: Jorunn Aune Høyer, tlf E-post: Besøksadresse: Tempe helse- og velferdssenter, Valøyveien 12. Treffes mandag og tirsdag hver uke og torsdager i uker med partall (uke osv). Syn- og hørselskontakter Kommunale syn- og hørselskontakter er medarbeidere som formidler syn- og hørselshjelpemidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Syn - og hørselskontaktene formidler ikke vanlige briller, lesebriller eller høreapparater. De kan videre gi råd til samarbeidspartnere og kommunens innbyggere om tilrettelegging av det fysiske miljøet. Det arrangeres syn- og hørselsdager med jevne mellomrom. Her kan du som har nedsatt syn og/eller hørsel få nyttig informasjon om blant annet belysning, tekniske hjelpemidler til bruk i dagliglivet, frivillige lag og organisasjoner. For mer informasjon: eller tlf

23 Øya Stadion Foto: Solveig Dale Tekniske hjelpemidler Kommunen har ansvar for korttidsutlån Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år). Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som toalettforhøyere, dusj-/ toalettstoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og helse- og pedagogisk personell kan bistå med vurdering av behov, råd om hjelpemiddel, utforming av søknad og tilpasning/opplæring. Det gis også veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv. Hjelpemiddelteknikerne bistår med montering, enklere reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler enklere endringer i boligen for at hjelpemidlene kan benyttes 23

24 Kontakt med kommunale formidlere, syn- og hørselskontakter og hjelpemiddelteknikere fås ved direkte henvendelse, ved Helse- og velferdskontorene eller Barne- og familietjenesten. Du kan selv ta kontakt med det kommunale lageret ved PRIMA A/S, Idrettsveien 2, tlf Hjelpemiddelsentralen / NAV har ansvar for langtidsutlån Folketrygdloven gir muligheter for stønad til tekniske hjelpemidler. Du fyller vilkårene om du har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: få løst praktiske problemer i dagliglivet kunne bli pleid i hjemmet fungere i barnehage, skole og som lærling bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag kan etter søknad og om kriteriene oppfylles innvilge eller låne ut hjelpemidlene. Se også Hjelpemiddelsentralen har tlf og teksttelefon Akuttservice, kontakt Hjelpemiddelsentralen tlf (kl ). Fysioterapitjenesten Tjenesten kan undersøke og gi behandling individuelt eller i gruppe til spedbarn, barn og unge som viser tegn til avvikende motorisk utvikling personer som får et plutselig fall i funksjonsevne personer med psykiske lidelser personer med belastningslidelser eldre med begynnende fall i funksjonsevne funksjonshemmede og kronisk syke For mer informasjon: eller tlf

25 Logopedisk senter Logopedisk senter er et byomfattende tiltak i Trondheim kommune, og skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter. Logopedisk senter skal fortrinnsvis gi hjelp til de som har store språk-/talevansker. Barn, unge og voksne som ikke kan få tilstrekkelig hjelp i BFT eller PPT for voksne, kan få hjelp hos Logopedisk senter. For mer informasjon: eller tlf Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde Trondheim kommune har eget Rådgivningskontor for døve og døvblinde. Kontoret har god kjennskap til de forskjellige tilbud for døve og døvblinde. De har også god oversikt over tilbud som er nyttige for døve og døvblinde innen det generelle hjelpeapparatet. De ansatte kan tegnspråk. Tilbudet er byomfattende og gratis. For mer informasjon: Tlf eller teksttelefon Besøksadresse: Bispegata 9 B (Rødbygget), 2. etg. Synspedagogtjenesten Synspedagogtjenesten skal være en ambulant tjeneste for barn, unge og voksne i Trondheim kommune. Unntaket er ungdom som har tilbud innenfor fylkeskommunen. Tjenesten vil kunne bistå med synsfunksjonsutredninger, utredning knyttet til mobilitet, veiledning og rådgivning i barnehage, skole, arbeidsplass og heim, samt direkte opplæring/trening i bruk av syn og mobilitet. Tjenesten samarbeider med andre som har ansvar for og tilbud for synshemmede. Synspedagogtjenesten kontaktes på tlf Besøksadresse: Bispegata 9 B, 3. etasje. 25

26 Bolig og bostøtte Boligenheten ble lagt ned 1. januar For spørsmål om bolig, finansiering eller bostøtte, kan du henvende deg til Helse- og velferdskontoret i din bydel. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som skal hjelpe husstander med høye boutgifter og lave inntekter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Mer informasjon finnes på Transportordning Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad sendes søkers egen kommune. For mer informasjon, kontakt Sør-Trøndelag fylkeskommune, tlf eller Den kommunale transporttjenesten er lokalisert til Helse- og velferdskontor Midtbyen og nås på tlf Helse Midt-Norge er ansvarlig for syketransporten. Det ble 1. juni 2008 inngått avtale med Norgestaxi om at de benyttes for all pasienttransport i Trondheim kommune. Kjørekontor St. Olavs Hospital har tlf /69. Norgestaxi har tlf Ledsagerbevis kollektivtransport Ved bruk av kollektivtransport i Trondheim og Sør-Trøndelag kreves eget transportbevis som gir rabatt til ledsager på båt, trikk og buss. Det brukes et eget søknadsskjema som finnes på kommune.no søk på transportbevis. Søknad sendes: Trondheim kommune, Transporttjenesten, 7004 Trondheim. 26

27 Helse- og omsorgsombud Ombudet for deg som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester Ombudet er et uavhengig kontrollorgan Tjenesten er gratis Ombudet har taushetsplikt Tilbudet er ikke begrenset til eldreomsorg Du eller pårørende kan kontakte ombudet Ombudets uttalelser er rådgivende Helse- og omsorgsombudet skal gi råd og veiledning om dine rettigheter og om hvordan du kan nå fram med dine krav. Kontaktperson Odd Asmussen, tlf eller E-post: Besøksadresse: Rådhuset, Munkegt. 1. Brukerråd Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner. På sykehjem, enheter for hjemmetjenester, boliger, dagsentra og andre tjenesteområder velges brukerrepresentantene blant de som mottar tjenestene, pårørende og blant brukerorganisasjonene. For mer informasjon om brukerrådet, ta kontakt med enheten det gjelder via Trondheim kommunes sentralbord, tlf

28 Retningslinjer for KFU Vedtatt i bystyret , sak 170/07. 1 HJEMMEL Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Loven trådte i kraft 10. september Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Trondheim ble opprettet av Trondheim sosialstyre 22. november FORMÅL Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur. 3 SAMMENSETNING OG OPPNEVNING Bystyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Reglene om forholdstallsvalg i 36 og 37 i kommunelova gjelder ikke ved valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt av bystyret. Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden. Rådet består av 9 representanter med vararepresentanter som oppnevnes av Bystyret. Disse fordeles slik: 3 politikere og 6 representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes organisasjoner sender forslag på representanter i forkant av oppnevningen. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene. Rådmannen har observatørstatus i rådet og møter med 4 representanter for områdene: oppvekst og utdanning, helse- og velferdstjenester, kultur og byutvikling. Administrasjonens representanter har møteplikt og talerett. Det oppnevnes vararepresentanter for samtlige. Rådet skal ha mulighet til å innkalle en fra administrasjonen i spesielle saker. Denne bør komme fra den enhet som naturlig steller med de aktuelle sakene. 4 OPPGAVER Loven tilsier at saker som gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta opp saker. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. 28

29 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppa. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling. Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder i saker av prinsipiell interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv. rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for funksjonshemmede innen kommunen 5 SEKRETARIAT Rådet er administrativt tilknyttet kommunen ved Bystyresekretariatet. 6 MØTER OG MØTEINNKALLING Lederen innkaller til møter, og møte kan også avholdes hvis to av rådets medlemmer mener det er riktig å avholde møte. I rådet gjelder alminnelig flertall med avstemminger. Hvis stemmelikhet, gjør leders dobbeltstemme utslaget. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede. Referat fra rådets møter sendes til samtlige medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. Møteinnkallinger og protokoller publiseres på internett. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunelovens kap. 6: Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, tilsvarende for virksomheten i rådet såfremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer. Rådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet. Denne legges frem for Bystyret. Årsmeldingen sendes til funksjonshemmedes organisasjoner i Trondheim, rådmannen og aktuelle enheter, samt andre rådet mener det er forsvarlig å tilstile årsmeldingen. 7 ØKONOMI Trondheim kommune dekker utgiftene til rådets virksomhet. 8 BETEGNELSE Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trondheim. 29

30 Viktige telefoner Akutt hjelp Brann Politi Medisinsk nødhjelp Andre viktige telefoner Legevakt hele døgnet ved sykdom og skade St. Olavs Hospital Vaktapoteket St. Olav Beddingen 4 Solsiden Kjøpesenter Mandag lørdag kl Søndag helligdager kl Politi (her nås også Barnevernvakta som kan bistå i krise/ akuttsituasjoner) Trondheim kommune, sentralbord Sør-Trøndelag fylkeskommune, sentralbord Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag Telefon: Teksttelefon: Faks: Tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde Bromstadvegen Faks:

31 Mental Helse Hjelpetelefonen Nett-tjeneste: Røde kors-telefonen for barn og unge (gratis) Mandag fredag kl Nett-tjeneste: Vern for eldre (gratis grønt telefonnummer) Norgestaxi Trondheim AS Trønder Taxi AS

32 Trondheim kommune KFU 7004 Trondheim Foto forside: Jørn Adde Layout: Grafisk senter, Trondheim kommune

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Forord Hovedtittel Undertittel Når man blir 18 år skjer det

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse IS-1180 Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse Arbeidsgruppen bak dette informasjonsheftet har bestått av Kjetil Knarlag, studieavd. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Informasjonshefte Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Vi håper heftets innhold vil være nyttig

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Eldrepolitisk program

Eldrepolitisk program En ressurs for framtida! Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2013 2017 Utarbeidet av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med de kommunale eldrerådene 12/00456 2 FORORD Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl.

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003 EG SER Eg ser at du e trøtt - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. - men eg vil gå di med deg, eg vil gå di med deg. Bjørn Eidsvåg FORORD

Detaljer