Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo, Anne Marie Sandvik, Kari Kristine Engan, Dag Øivind Antonsen (fra kl 18) Anne Grete Haugan, Øivind Hansen Merete Nilsen-Nygaard, Gunnar Størseth, Michael Setsaas Terje Johnsen, Solveig Busch, Solveig Dale Rådgiver Mette Harriet Berntsen og konstituert kommunaldirektør Helge Garåsen (orientering, til 17.35) John Stene Gry Janne Øyen 7 medlemmer til stede ved møtestart. Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Leder informerte om at KFU får en orientering fra rådgiver Mette Berntsen. Sak 30/09 ble opprinnelig satt opp til orientering på sakslista. Saken behandles imidlertid i Formannskapet 8. desember og rådet har anledning til å gi uttalelse til saken. Innkalling og saksliste, med endringer, ble godkjent. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte : Det ble vist til feil i protokollen; Michael Setsaas hadde meldt forfall til møtet, og Øivind Hansen møtte som vara. Protokollen endres i tråd med dette. Protokollen ble for øvrig godkjent. Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt: Leder viste til sak fra forrige møte om spesialundervisning og til henvendelse fra CP-foreningen som var lagt med innkallingen. Terje Johnsen meldte orienteringssak om videreutdanning i "Organisering og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige". Kristin Spachmo meldte sak. Orientering: Rådgiver Mette Berntsen orienterte i forbindelse med sak om brukerstyrt personlig assistanse som er under utarbeidelse. Hun delte ut et notat som viser utfordringene i saken, og besvarte spørsmål. KFU behandler saken i januarmøtet. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 1

2 Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 28/09 08/18534 Til uttalelse HØRING - HELHETLIG PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING 29/09 06/39123 Til uttalelse REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 30/09 09/44406 Til uttalelse STRUKTUR INNENFOR HJEMMETJENESTEN Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 3

4 Sak 28/09 HØRING - HELHETLIG PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING Behandling: Nina Braadland foreslo følgende utdyping til pkt Mål for kultur og fritid: KFU vil foreslå en Kulturgaranti for unge, uførepensjonerte (fra år) som har et ledsagerbehov (har fått innvilget ledsagerbevis). Kulturgarantien skal sikre et minimum av 2 individuelle, selvvalgte kulturaktiviteter per måned og minst 2 kulturelle organiserte aktiviteter (i lag og organisasjoner utenfor hjemmet). Ledsagerne bør komme i tillegg til og være uavhengig av bemanning som ivaretar helse- og omsorgsbehov. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Stene). Vedtak: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE Til pkt Mål for kultur og fritid: KFU vil foreslå en Kulturgaranti for unge, uførepensjonerte (fra år) som har et ledsagerbehov (har fått innvilget ledsagerbevis). Kulturgarantien skal sikre et minimum av 2 individuelle, selvvalgte kulturaktiviteter per måned og minst 2 kulturelle organiserte aktiviteter (i lag og organisasjoner utenfor hjemmet). Ledsagerne bør komme i tillegg til og være uavhengig av bemanning som ivaretar helse- og omsorgsbehov. --- Dag Øivind Antonsen tiltrådte møtet. 8 medlemmer til stede. --- Sak 29/09 REVISJON AV KOMMUNEPLANEN Behandling: Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til uttalelse: KFU bifaller de visjoner som beskrives i høringsutkastet, og ønsker å trekke frem noen av de mål og strategiske grep kommunen vil foreta for å nå visjonene. Medvirkning (1. avsnitt s. 5): Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 4

5 I all kommunal virksomhet er det avgjørende å legge til rette for reell medvirkning fra tjenestemottakeren. Dette gjelder også på områder der slik medvirkning ikke er lovregulert. Kommunen vil legge til rette for medvirkning gjennom administrativ tilrettelegging for møteplasser og arenaer. I 2020 er kompetanseutvikling og livslang læring en mulighet for alle (pkt.1.2) Inkludering / tilgjengelighet - (hovedmål 3, 1. avsn.s.12): legge til rette for at alle, uavhengig av alder, funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forhold deltar og opplever byen som sin - 4.avsn. s. 12: Målet om en universell utforming handler om å skape tilgjengelighet og likeverd slik at alle skal kunne delta. - pkt. 3.6, 1. kulepkt.: øke bruken av universell utforming gjennom kommunens egen satsning og i samarbeid med brukerorganisasjoner. - pkt 3.7: utvikle et tilgjengelig, attraktivt, rent og ryddig bysentrum Boligpolitikk (pkt. 3.4, 1. kulepkt.): Kommunen ønsker å tilrettelegge nye boområder bl.a. for mennesker med ulikt funksjonsnivå. Sosiale helseforskjeller (pkt. 3.5, 3. kulepkt.): tilrettelegge et psykisk helsearbeid som er lett tilgjengelig, og som fremmer mestring og helse. Imidlertid vil KFU påpeke noen mangler samt kommentere følgende: Kompetanseutvikling (pkt. 6, 1. avsn. s. 5):..En kompetent medarbeider er selve forutsetningen for å skape kvalitet og er kommunens viktigste ressursinnsats KFU vil påpeke at økt arbeidspress pga anstrengt kommuneøkonomi innebærer stor risiko for sykemeldinger og/eller andre yrkesvalg. Frafall i skolen (pkt. 1.1, 4. kulepkt. s. 7): forebygge frafall ved å styrke rådgivningen i overgangen mellom grunnskolen og videregående skole. For å nå dette målet, mener KFU at tidlig innsats i grunnskolen samt minske gruppestørrelsen per lærer bør inngå som strategisk grep i tillegg til ovennevnte. Inkludering (hovedmål 3, avsn. s. 12): For de fleste eldre er ensomhet og isolasjon en større bekymring enn dårlig økonomi. Trondheim kommune vil at byens eldre skal føle seg sikre på å få nødvendige tjenester, og samtidig få hjelp til å oppleve aktivitet og samvær, kultur og natur, selv når helsa svikter. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 5

6 KFU savner et tilsvarende fokus på uføretrygdede i yrkesaktiv alder. 3.3: I 2020 har husholdningene i Trondheim muligheter for å skaffe seg en forutsigbar inntekt gjennom egen innsats I 1. kulepkt. vil kommunen bidra til å utvikle tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet og hindrer utstøtning, sammen med NAV. KFU forutsetter at ovennevnte strategigrep også omfatter gruppen uføretrygdede. Nina Braadland foreslo følgende: Tillegg til 3.5 side 14, nytt kulepunkt: Tilrettelegge for kosthold og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming i alle aldre. Tillegg til 3.6 side 14, nytt kulepunkt: La de som har ledsagerbevis få ledsagere til å delta i kultur- og fritidstilbud på lik linje med andre på samme alder. Kristin Spachmo foreslo følgende endringer i 3. avsnitt side 12: For de fleste mennesker med nedsatt funksjonsevne er ensomhet og isolasjon en større bekymring enn dårlig økonomi. Trondheim kommune vil at byens innbyggere skal føle seg sikre på å få nødvendige tjenester, og samtidig få hjelp til å oppleve aktivitet og samvær, kultur og natur, selv når en opplever nedsatt funksjonsevne. Solveig Dale foreslo følgende tilføyelse til sitat pkt. 3.6, 1.kulepunkt i AUs forslag: brukerorganisasjoner, næringslivet og forskningsmiljøene Anne Grete Haugan foreslo å endre KFUs kommentar i Aus forslag vedrørende Inkludering: KFU savner et tilsvarende fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre og spesielt på uføretrygdede i yrkesaktiv alder. Haugan foreslo også enkelte redigeringsendringer til AUs forslag. Dag Øivind Antonsen foreslo følgende: Tillegg til Kommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer side 5: slik at vi opptrer kompetent overfor omverdenen. Å ta hensyn til brukerkompetanse blir viktig i denne sammenhengen. Alle skal være modige Endring i pkt. 3.5 kulepunkt 3 side 14: Tilrettelegge for psykisk helsearbeid som er lett tilgjengelig og som fremmer medvirkning, mestring og god helse. Endring i pkt. 3.7 kulepunkt 3 side 14: Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 6

7 Samarbeide med næringslivet og frivillige om å utvikle et tilgjengelig og attraktivt, rent og ryddig bysentrum Endring i pkt. 3.7 kulepunkt 5 side 14: Bidra til kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom opplysningsvirksomhet og samarbeid med næringsliv, offentlige etater og frivillige Votering: Braadlands forslag til tillegg i 3.5 og 3.6 ble enstemmig vedtatt. Antonsens forslag til tillegg og endringer i 3.5 og 3.7 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom Spachmos og Haugans forslag fikk Haugans forslag 7 stemmer, og ble vedtatt mot 1 stemme (Spachmo). Endringsforslag fra Dale og redigeringsendringer fra Haugan ble enstemmig vedtatt. AUs forslag ble vedtatt med de endringer som følger av forslagene ovenfor. Vedtak: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE KFU bifaller de visjoner som beskrives i høringsutkastet, og ønsker å trekke frem noen av de mål og strategiske grep kommunen vil foreta for å nå visjonene: Medvirkning (1. avsnitt side 5): I all kommunal virksomhet er det avgjørende å legge til rette for reell medvirkning fra tjenestemottakeren. Dette gjelder også på områder der slik medvirkning ikke er lovregulert. Kommunen vil legge til rette for medvirkning gjennom administrativ tilrettelegging for møteplasser og arenaer. I 2020 er kompetanseutvikling og livslang læring en mulighet for alle (pkt.1.2) Inkludering / tilgjengelighet - (hovedmål 3, 1. avsnitt side12): legge til rette for at alle, uavhengig av alder, funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forhold deltar og opplever byen som sin - 4. avsnitt side 12: Målet om en universell utforming handler om å skape tilgjengelighet og likeverd slik at alle skal kunne delta. - pkt. 3.6, 1. kulepkt.: øke bruken av universell utforming gjennom kommunens egen satsning og i samarbeid med brukerorganisasjoner, næringslivet og forskningsmiljøene. - pkt 3.7: utvikle et tilgjengelig, attraktivt, rent og ryddig bysentrum Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 7

8 Boligpolitikk (pkt. 3.4, 1. kulepkt.): Kommunen ønsker å tilrettelegge nye boområder bl.a. for mennesker med ulikt funksjonsnivå. Sosiale helseforskjeller (pkt. 3.5, 3. kulepkt.): tilrettelegge et psykisk helsearbeid som er lett tilgjengelig, og som fremmer mestring og helse. Imidlertid vil KFU påpeke noen mangler samt kommentere følgende: Kompetanseutvikling (pkt. 6, 1. avsnitt side 5):..En kompetent medarbeider er selve forutsetningen for å skape kvalitet og er kommunens viktigste ressursinnsats KFU vil påpeke at økt arbeidspress pga anstrengt kommuneøkonomi innebærer stor risiko for sykemeldinger og/eller andre yrkesvalg. KFU foreslår følgende tillegg til Kommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer side 5: slik at vi opptrer kompetent overfor omverdenen. Å ta hensyn til brukerkompetanse blir viktig i denne sammenhengen. Alle skal være modige Frafall i skolen (pkt. 1.1, 4. kulepkt. side 7): forebygge frafall ved å styrke rådgivningen i overgangen mellom grunnskolen og videregående skole. For å nå dette målet, mener KFU at tidlig innsats i grunnskolen samt minske gruppestørrelsen per lærer bør inngå som strategisk grep i tillegg til ovennevnte. Inkludering (hovedmål 3, avsnitt side 12): For de fleste eldre er ensomhet og isolasjon en større bekymring enn dårlig økonomi. Trondheim kommune vil at byens eldre skal føle seg sikre på å få nødvendige tjenester, og samtidig få hjelp til å oppleve aktivitet og samvær, kultur og natur, selv når helsa svikter. KFU savner et tilsvarende fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre og spesielt på uføretrygdede i yrkesaktiv alder. 3.3 side 13: I 2020 har husholdningene i Trondheim muligheter for å skaffe seg en forutsigbar inntekt gjennom egen innsats I 1. kulepkt. vil kommunen bidra til å utvikle tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet og hindrer utstøtning, sammen med NAV. KFU forutsetter at ovennevnte strategigrep også omfatter gruppen uføretrygdede. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 8

9 KFU vil foreslå følgende tillegg og endringer når det gjelder kulepunktene på side 14: Endring i pkt. 3.5 kulepunkt 3 side 14: Tilrettelegge for psykisk helsearbeid som er lett tilgjengelig og som fremmer medvirkning, mestring og god helse. Tillegg til 3.5 side 14, nytt kulepunkt: Tilrettelegge for kosthold og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming i alle aldre. Tillegg til 3.6 side 14, nytt kulepunkt: La de som har ledsagerbevis få ledsagere til å delta i kultur- og fritidstilbud på lik linje med andre på samme alder. Endring i pkt. 3.7 kulepunkt 3 side 14: Samarbeide med næringslivet og frivillige om å utvikle et tilgjengelig og attraktivt, rent og ryddig bysentrum Endring i pkt. 3.7 kulepunkt 5 side 14: Bidra til kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom opplysningsvirksomhet og samarbeid med næringsliv, offentlige etater og frivillige Sak 30/09 STRUKTUR INNENFOR HJEMMETJENESTEN Behandling: Dag Øivind Antonsen foreslo følgende: Den foreslåtte omstrukturering/sammenslåing av tjenestene i hjemmetjenesten er uheldig. Enhetene har hatt problemer med å tilpasse deg en omorganisering fra tidligere år, og det er ennå ikke helt klart hva dette fører til på sikt. Prognoser om det fremtidige behovet for hjelp viser at enhetene blir større etter hvert. Det er bedre at de som arbeider i hjemmetjenestene får tilpasse seg de fremtidige utfordringene i nåværende struktur. Det er ønskelig at dagens enhetsledere får ro til å bygge opp en stabil gruppe ansatte med en arbeidsdag som gir liten grunn til sykemelding og permisjoner. Det blir fortsatt viktig å fokusere på kontinuitet og kompetanse i oppdragene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 9

10 UTTALELSE Den foreslåtte omstrukturering/sammenslåing av tjenestene i hjemmetjenesten er uheldig. Enhetene har hatt problemer med å tilpasse deg en omorganisering fra tidligere år, og det er ennå ikke helt klart hva dette fører til på sikt. Prognoser om det fremtidige behovet for hjelp viser at enhetene blir større etter hvert. Det er bedre at de som arbeider i hjemmetjenestene får tilpasse seg de fremtidige utfordringene i nåværende struktur. Det er ønskelig at dagens enhetsledere får ro til å bygge opp en stabil gruppe ansatte med en arbeidsdag som gir liten grunn til sykemelding og permisjoner. Det blir fortsatt viktig å fokusere på kontinuitet og kompetanse i oppdragene. Eventuelt: 1. Innspill til May Johnsen i forbindelse med sak om spesialundervisning jf. forrige møte: Arbeidsutvalget foreslo følgende innspill: KFU oppfordrer rådmannen til å invitere brukerne, foresatte og FAU til å komme med innspill til saken. Pkt. 1. Får barn og unge spesialpedagogisk hjelp i tråd med opplæringsloven? Sammenlignet med ASSS-kommunene har Trondheim t.o.m (tallene for 2009 ikke kjent) hatt en lavere andel elever med enkeltvedtak. KFU har derfor tidligere stilt spørsmål om dette kan skyldes at terskelen for å få innvilget spesialpedagogisk undervisning er høyere enn for ASSS-kommunene. Pkt. 2. Settes innsatsen tidlig nok i tråd med føringer om tidlig innsats? Tabellen Antall med enkeltvedtak fordelt på trinn og kjønn viser at antall enkeltvedtak øker ved hvert klassetrinn. Denne utviklingen er stort sett den samme for alle årene. For 2009 er tallene på 1. og 10. trinn hhv 63 og 136 enkeltvedtak. Ut fra tabellen kan det synes som om innsatsen ikke blir satt inn tidlig nok. Dersom det foreslås at gruppestørrelsen per lærer blir større i den ordinære undervisningen, er KFU bekymret for at endringen i lærertetthet vil føre til økt behov for spesialundervisning. Nina Braadland foreslo følgende tillegg til siste avsnitt: De elevene med store og vedvarende behov som går i sin nærskole vil bli ekstra hardt rammet ved at gruppestørrelsen økes. Disse elevene er ekstra sårbare når grupper de tilhører, blir større. De tar jo del både i gruppens aktiviteter og i individuelt tilrettelagt spesialundervisning. Forslaget fra AU med tillegget ble vedtatt oversendt May Johnsen. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 10

11 Siden medlemmene i rådet representerer grupper som har ulike behov, oppfordret leder alle som ønsker å gi innspill til May Johnsen til også å gi dette direkte til henne eller sende via rådets sekretær. Nina Braadland ønsket å sende med følgende svar på spørsmålene fra May Johnsen: Til spr. 1: Angående elevens rett til å gå i sin nærskole 8-1: Tallene viser at antall elever i spesialgrupper (segregerte tilbud) er økende i forhold til de som går i nærskolen. Hva skjer? Til spr. 4: I forhold til hva og hvem? Til spr. 5: Mange foreldre som har valgt nærskolen (for barn med store og vedvarende behov) har opplevd å bli veiledet over til spesialskoler/grupper. De føler at de ikke har et reelt valg. Til spr. 6: Noen skoler arbeider på en inkluderende måte. Kompetansen kan ikke være tilfredsstillende når kun 13 elever med store, omfattende og vedvarende behov går i sin nærskole. Når hele 111 elever med tilsvarende behov går i spesialskoler og spesialgrupper er dette i strid med målet om en likeverdig og inkluderende skole for alle. 2. KFU har mottatt en henvendelse fra CP-foreningen vedrørende egenandel transport dagtilbud (vedlagt møteinnkallingen). Arbeidsutvalget foreslo at følgende uttalelse fra KFU: I forbindelse med Sak 09/13608 Revidering av budsjett 2009 og Plan for inndekning av underskudd kom KFU med følgende uttalelse: Pkt. 2 Egenandel transport dagtilbud. Her foreslås egenandelen endret fra honnørpris til voksenpris oppad til månedskortpris per måned. Dette prinsippet kan KFU godta for brukere som mottar vanlig lønn for sitt arbeid. Dette vil føre til likhet med andre av byens borgere som er lønnsmottakere. Dersom forslaget vedtas, vil det føre til at noen borgere skal betale voksenpris (som vanlige lønnsmottakere), men uten at de mottar vanlig lønn for sitt arbeid. Økningen innebærer at brukerne betaler mer for transport enn hva de mottar i honorar for jobben de gjør. KFU finner dette svært urettferdig overfor den gruppe borgere som både er avskåret fra å delta i det ordinære arbeidslivet og å benytte kollektivtransport. KFU henstiller derfor til Formannskapet om å behandle saken på nytt og se på muligheten for en mer skånsom og rimelig prisjustering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: I forbindelse med Sak 09/13608 Revidering av budsjett 2009 og Plan for inndekning av underskudd kom KFU med følgende uttalelse: Pkt. 2 Egenandel transport dagtilbud. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 11

12 Her foreslås egenandelen endret fra honnørpris til voksenpris oppad til månedskortpris per måned. Dette prinsippet kan KFU godta for brukere som mottar vanlig lønn for sitt arbeid. Dette vil føre til likhet med andre av byens borgere som er lønnsmottakere. Dersom forslaget vedtas, vil det føre til at noen borgere skal betale voksenpris (som vanlige lønnsmottakere), men uten at de mottar vanlig lønn for sitt arbeid. Økningen innebærer at brukerne betaler mer for transport enn hva de mottar i honorar for jobben de gjør. KFU finner dette svært urettferdig overfor den gruppe borgere som både er avskåret fra å delta i det ordinære arbeidslivet og å benytte kollektivtransport. KFU henstiller derfor til Formannskapet om å behandle saken på nytt og se på muligheten for en mer skånsom og rimelig prisjustering. Uttalelsen sendes Formannskapet. 3. Terje Johnsen orienterte om at videreutdanning i "Organisering og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige" starter i Trondheim fra nyttår. Utdanningen er i regi av Høgskolen i Bergen. Det er ønske om å få med deltakere med brukerkompetanse. Det ble delt ut en brosjyre om studiet. 4. Kristin Spachmo viste til saken om Leistad helsehus, og mener Trondheim kommune har plikt til å sende saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser til KFU. Hun ønsker loven og retningslinjene tilsendt. Nina Braadland viste til at det er sendt klage til fylkesmannen i saken og at den er meldt til fylkeslegen. Utdelt i møtet: - Notat om utfordringer BPA. - Notat vedrørende sak 30/09 datert Møteplan Brosjyre omvidereutdanning i "Organisering og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige" Møtet hevet kl John Stene leder Gry Janne Øyen sekretær Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (09/47219) 12

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.03.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 05.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Dag Øivind Antonsen (leder),

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 13.01.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 03.10.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Bystyresalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Møterom A, 1.etasje Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 1400-1600 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.02.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto Hammervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Munkvoll Sykehjem, Selsbakkv 28 Møtedato: 08.11.2006 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Tyholt Aktivitets- og Sansesenter, Persaunvegen 63 Møtedato: 07.02.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 06.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Helen Myren Leder SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2013 Tid: 09:00 13:25 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Eldres Hus, Hornemansgården, Møterom 1 i 2. etasje Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2004 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.09.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 05.05.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 18.11.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold (til 12.00), Harald Lyngvær, Margit Bjørnerud,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen 3. etg, Rådhuset Møtedato: 04.11.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Byrådssalen Møtedato: 13.08.2013 Tid: 12:30-16:07 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Medlem KOM Kristian Støback

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 03.12.2013 kl. 13:15 17:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare Lindis

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Sortland Havn KF, møterommet Møtedato 12.9.2015 Tidspunkt: kl. 10.30 12.55 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 21.04.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen Moloveien 16, 6.etg. Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Lille sal i Ås rådhus 17.01.2012 funksjonshemmede Fra FH-sak: 1/12 Fra kl.: 17.30 Til FH-sak: 5/12 Til kl.: 19.15 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 24.11.2015 kl. 18:30 21:10 Sted: Formannskapssalen 6 etg Ski rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: André Kvakkestad, Roar

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møteprotokoll Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møtested: Møterom A Møtedato: 25.03.2009 Tid: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede 2.etg. Herredshuset Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 10:00-11:00 Til stede: Navn Joakim Sennesvik Berit Sennesvik Gunn S Hutchinson Funksjon Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Anne Marie Lobben

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Anne Marie Lobben SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.03.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole.

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Styre: Møtested: Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. Kjerringøy skole. Møterommet. Dato: 23.11.16 Tidspunkt: kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalensalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.06.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer