Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Michael Setsaas, Oddvar Øyan,, Gunnar Størseth, Anne Karin Myhre, Dag Øivind Antonsen, Kari Kristine Engan Aasta Loholt, Anne Grete Haugan, Nina Braadland Merete Nilsen- Nygaard, Marte A. Jystad, Solveig Dale, Kristin Spachmo Oddrun Linge, Terje Johnsen, Solveig Busch, Anders Nohre Sigmund Knutsen (sak 13/08) Ragnhild Setsaas (14/08) Oddvar Øyan Gry Janne Øyen Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte : Godkjent. Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt: Sak om storbyavgift (vedlagt innkallingen). Informasjon fra leder. Nina Braadland meldte spørsmål om kommende saker innen oppvekst og utdanning. Rådgiver Sigmund Knutsen orienterte i sak 13/08. Deretter fikk rådet en orientering av rådgiver Ragnhild Setsaas i sak 14/08 sammen med Finans- og næringskomiteen og Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Bystyresalen. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 13/08 06/22808 Til uttalelse NY TRØNDELAGSPLAN HØRINGSUTKAST 14/08 06/39123 Til uttalelse REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI - HØRINGSUTKAST 15/08 08/15409 Til orientering DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER PSYKISK HELSE Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 2

3 Sak 14/08 REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI - HØRINGSUTKAST Behandling: Saksprotokoll fra Formannskapets møte ble delt ut i møtet. Rådgiver Ragnhild Setsaas orienterte om saken. Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til uttalelse: Planstrategien har som formål å: hjelpe oss med å finne utviklingstrekk og tema det er nødvendig å fokusere på Trondheim kommune er en av landets 16 pilotkommuner innenfor satsing på universell utforming. KFU mener at kommunen videreføre arbeidet gjennom å bli en ressurskommune innen universell utforming når prosjektperioden er over i Det står: Trondheim må ha spennende tilbud til fastboende, studenter og turister innenfor historie, kultur og opplevelser. I Formannskapets møte ba ordføreren under eventuelt om at rådmannen følger opp temaet i forslag fra rådets møte i egen sak, noe som gir et svært viktig og positivt signal til byens funksjonshemmede. Det betyr at KFU sitt vedtak fra møte taes tak i og retningslinjer utarbeides: Ved tildeling av tilskudd skal Trondheim kommune henstille organisasjonene til å legge kulturelle arrangement til lokaler som er tilgjengelig for alle. Opplysninger om tilgjengelighet tas med i annonseringen. Rådet ber om en gjennomgang av møte- og kulturarenaer i kommunale bygg med hensyn på tilgjengelighet. Et annet satsningsområde er: Trondheim må være foretrukket som studiested og forskningssted. Trondheim har som nevnt i revisjonen en 100 år gammel universitets- og høgskoletradisjon. Trondheim må få regionen med på å satse på universell utforming også her, slik at studenter kan og vil velge Trondheim selv om de har ulike funksjonshemninger. Få av lokalene til disse utdanningsinstitusjonene har auditorier som har tatt hensyn til for eksempel rullestolbrukere i dag. Universell utforming må til for at også denne delen av befolkningen blir høyt utdannet og at færre blir uføretrygdet. Flere vil uansett ønske å bruke sin arbeidskraftreserve når de har kompetanse og utdannelse å bidra med til samfunnet. På videregående nivå må elever som av ulike grunner er tatt inn på særinntak, være sikret en forutsigbarhet i hele utdanningsløpet. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 3

4 Kollektivtransport Trondheim kommune har god satsing på at nyinnkjøp av busser er laventrebusser. KFU mener at alle disse må utstyres med påstigningslem. Vi ser fram til at bussholdeplassene i hele Trondheim blir universelt utformet, slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ når rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne skal ta seg fram rundt i byen/kommunen vår. Forskningsmiljøer i teknologihovedstaden Trondheim, har utviklet teknologiske løsninger som gjør kollektivtransporten mer tilgjengelig for syns- og hørselshemmede via automatisk annonsering av holdeplasser. En målsetning i planperioden må være å ta denne teknologien i bruk. Dag Øivind Antonsen foreslo følgende: KFU mener det bør legges til rette for elektrisk drevne kjøretøy. Kari Kristine Engan foreslo å endre dette til: KFU mener det bør legges til rette for energi- og miljøbesparende transportmidler ut fra klimahensyn og hensynet til støy- og støvproblematikk. Gunnar Størseth foreslo at rådet vektlegger satsningsområdet Trondheim som en Trygg og inkluderende som viktig. Rådet vedtok enstemmig AUs forslag til uttalelse med tilføyelser som foreslått av Engan og Størseth. VEDTAK: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE Planstrategien har som formål å: hjelpe oss med å finne utviklingstrekk og tema det er nødvendig å fokusere på Trondheim kommune er en av landets 16 pilotkommuner innenfor satsing på universell utforming. KFU mener at kommunen videreføre arbeidet gjennom å bli en ressurskommune innen universell utforming når prosjektperioden er over i Det står: Trondheim må ha spennende tilbud til fastboende, studenter og turister innenfor historie, kultur og opplevelser. I Formannskapets møte ba ordføreren under eventuelt om at rådmannen følger opp temaet i forslag fra rådets møte i egen sak, noe som gir et svært viktig og positivt signal til byens funksjonshemmede. Det betyr at KFU sitt vedtak fra møte taes tak i og retningslinjer utarbeides: Ved tildeling av tilskudd skal Trondheim kommune henstille organisasjonene til å legge kulturelle arrangement til lokaler som er tilgjengelig for alle. Opplysninger om tilgjengelighet tas med i annonseringen. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 4

5 Rådet ber om en gjennomgang av møte- og kulturarenaer i kommunale bygg med hensyn på tilgjengelighet. Et annet satsningsområde er: Trondheim må være foretrukket som studiested og forskningssted. Trondheim har som nevnt i revisjonen en 100 år gammel universitets- og høgskoletradisjon. Trondheim må få regionen med på å satse på universell utforming også her, slik at studenter kan og vil velge Trondheim selv om de har ulike funksjonshemninger. Få av lokalene til disse utdanningsinstitusjonene har auditorier som har tatt hensyn til for eksempel rullestolbrukere i dag. Universell utforming må til for at også denne delen av befolkningen blir høyt utdannet og at færre blir uføretrygdet. Flere vil uansett ønske å bruke sin arbeidskraftreserve når de har kompetanse og utdannelse å bidra med til samfunnet. På videregående nivå må elever som av ulike grunner er tatt inn på særinntak, være sikret en forutsigbarhet i hele utdanningsløpet. Kollektivtransport Trondheim kommune har god satsing på at nyinnkjøp av busser er laventrebusser. KFU mener at alle disse må utstyres med påstigningslem. Vi ser fram til at bussholdeplassene i hele Trondheim blir universelt utformet, slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ når rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne skal ta seg fram rundt i byen/kommunen vår. Forskningsmiljøer i teknologihovedstaden Trondheim, har utviklet teknologiske løsninger som gjør kollektivtransporten mer tilgjengelig for syns- og hørselshemmede via automatisk annonsering av holdeplasser. En målsetning i planperioden må være å ta denne teknologien i bruk. KFU mener det bør legges til rette for energi- og miljøbesparende transportmidler ut fra klimahensyn og hensynet til støy- og støvproblematikk. KFU vil vektlegge at satsningsområdet Trondheim som en Trygg og inkluderende er viktig. Sak 13/08 NY TRØNDELAGSPLAN HØRINGSUTKAST Behandling: Rådgiver Sigmund Knutsen orienterte om saken i starten av møtet. Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til uttalelse: KFU vil legge vekt på følgende hovedpunkt for planen: "Mulighetenes Trøndelag. Mennesket Trøndelags viktigste ressurs" Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 5

6 KFU har følgende kommentarer: Planens område 3: "3. Arbeidskraft demografiske og samfunnsmessige utfordringer MÅL: Dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt. Strategi 1: Mobilisering av arbeidskraftressursene i regionen" I andre avsnitt heter det bl.a.: "Ulike former for tilpasning vil også gjøre det lettere å integrere personer som av ulike årsaker er uføretrygdet. Denne gruppen utgjør en ressurs som arbeidsmarkedet har gjort for lite bruk av." En slik plan som omfatter hele regionen, bør ha som mål å få mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid i stedet for trygd. Med de teknologiske mulighetene i regionen bør det være mulig å komme langt. En annen faktor er nødvendig tilrettelegging av arbeidsplass. Her er tidsfaktoren viktig. Nødvendig fysisk tilrettelegging, hjelpemidler og annen personlig assistanse må komme fort på plass i et travelt arbeidsmarked. Planen bør ha dette som mål. Det offentlige bør gå foran og vise vei! Planens område 6: 6. Kommunikasjoner interne og eksterne forbindelser KFU er glad for at følgende legges til grunn: "I tråd med hovedmålene i Nasjonal transportplan (NTP) er null-visjonen innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og prinsippet om universell utforming av transportsystemet gjennomgående for samferdselspolitikken i Trøndelag." Strategi 2 lyder: "Bedre reisemulighetene med båt, buss og bane i regionen gjennom økt frekvens og reisehastighet" Teknologien fins i dag både til laventre-busser og god automatisert annonsering både for hørsels- og synshemmede. Å ta i bruk slike løsninger er til hjelp for mange grupper og vil øke bruken av offentlige transportmidler. En annen viktig faktor er samordning av kollektivtilbudene. Dersom buss, tog og båt kan sees på i en helhetlig transportplan, vil reisetiden gå ned og flere vil bruke gode tilrettelagte tilbud. Strategi 3 lyder: "Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportformer i tettbygde områder" Helt til slutt heter det: "Gode knutepunkter for overganger mellom by- og regiontrafikk må etableres. Tilbudet må være tilpasset universell utforming." Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 6

7 Slike knutepunkt bør også ha et "menneskelig ansikt". Det bør finnes en Informasjons- og ledsagertjeneste som gjør det mulig å finne fram og kunne bytte transportmidler trykt for alle. KFU er glad for at universell utforming har fått plass i flere deler av planen. Husk at universell utforming ikke er noe spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne - men det er til beste for alle! Nina Braadland foreslo at strategi 5: Synliggjøre mangfoldet og øke toleransen under mål 7. Attraktivitet, livskvalitet og helse gjerne skulle ha beskrevet de som er annerledes før omtalen av innvandrerbefolkningen. Hun ser også gjerne at utviklingshemmede tas med som en egen gruppe i denne omtalen. Arbeidsutvalgets forslag og Braadlands forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE KFU vil legge vekt på følgende hovedpunkt for planen: "Mulighetenes Trøndelag. Mennesket Trøndelags viktigste ressurs" KFU har følgende kommentarer: Planens område 3: "3. Arbeidskraft demografiske og samfunnsmessige utfordringer MÅL: Dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt. Strategi 1: Mobilisering av arbeidskraftressursene i regionen" I andre avsnitt heter det bl.a.: "Ulike former for tilpasning vil også gjøre det lettere å integrere personer som av ulike årsaker er uføretrygdet. Denne gruppen utgjør en ressurs som arbeidsmarkedet har gjort for lite bruk av." En slik plan som omfatter hele regionen, bør ha som mål å få mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid i stedet for trygd. Med de teknologiske mulighetene i regionen bør det være mulig å komme langt. En annen faktor er nødvendig tilrettelegging av arbeidsplass. Her er tidsfaktoren viktig. Nødvendig fysisk tilrettelegging, hjelpemidler og annen personlig assistanse må komme fort på plass i et travelt arbeidsmarked. Planen bør ha dette som mål. Det offentlige bør gå foran og vise vei! Planens område 6: 6. Kommunikasjoner interne og eksterne forbindelser Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 7

8 KFU er glad for at følgende legges til grunn: "I tråd med hovedmålene i Nasjonal transportplan (NTP) er null-visjonen innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og prinsippet om universell utforming av transportsystemet gjennomgående for samferdselspolitikken i Trøndelag." Strategi 2 lyder: "Bedre reisemulighetene med båt, buss og bane i regionen gjennom økt frekvens og reisehastighet" Teknologien fins i dag både til laventre-busser og god automatisert annonsering både for hørsels- og synshemmede. Å ta i bruk slike løsninger er til hjelp for mange grupper og vil øke bruken av offentlige transportmidler. En annen viktig faktor er samordning av kollektivtilbudene. Dersom buss, tog og båt kan sees på i en helhetlig transportplan, vil reisetiden gå ned og flere vil bruke gode tilrettelagte tilbud. Strategi 3 lyder: "Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportformer i tettbygde områder" Helt til slutt heter det: "Gode knutepunkter for overganger mellom by- og regiontrafikk må etableres. Tilbudet må være tilpasset universell utforming." Slike knutepunkt bør også ha et "menneskelig ansikt". Det bør finnes en Informasjons- og ledsagertjeneste som gjør det mulig å finne fram og kunne bytte transportmidler trykt for alle. KFU er glad for at universell utforming har fått plass i flere deler av planen. Husk at universell utforming ikke er noe spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne - men det er til beste for alle! 7. Attraktivitet, livskvalitet og helse Strategi 5 lyder: Synliggjøre mangfoldet og øke toleransen KFU ser gjerne at man omtaler de som er annerledes før innvandrerbefolkningen omtales. Rådet ser også gjerne at utviklingshemmede tas med som en egen gruppe i denne omtalen. Sak 15/08 DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER PSYKISK HELSE Behandling: Det ble orientert om at innstillingen ble enstemmig vedtatt i Formannskapet Michael Setsaas viste til at dette er en positiv sak som omhandler en rekke gode tiltak som det ikke vil være midler til fra Han fremmet følgende forslag til uttalelse: Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 8

9 Rådet er bekymret for at de statlige overføringer tar slutt i 2009 og ber Bystyret/rådmannen finne dekning for å kunne videreføre de mange utmerkede tiltak utover opptrappingsperioden. Forslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE KFU er bekymret for at de statlige overføringer tar slutt i 2009 og ber Bystyret/rådmannen finne dekning for å kunne videreføre de mange utmerkede tiltak utover opptrappingsperioden. Eventuelt: 1. Storbyavgift: Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til uttalelse fra KFU (lagt ved innkallingen): Etter anmodning fra NHF Trondheim, ønsker KFU å sette fokus på noen urimelige konsekvenser Miljøpakke for transport vil ha for de funksjonshemmede som pr. i dag ikke har en reell mulighet til å bruke kollektivmidler. All transportbehov er nødvendig bilbruk for denne gruppen. I dag er ca. halvparten av bussene i Trondheim laventre og kun få av disse har montert påstigningslem. Rute 5 (Byåsen) og 2 holdeplasser rute 4 (Saupstad) har hevet fortauskant/universelt utformet. Disse forhold begrenser muligheten til å reise kollektivt betydelig. Det er urimelig om funksjonshemmede blir pålagt avgifter som punktfinansiering/bomavgift og miljøavgift på drivstoff når mange er ekskludert fra å benytte kollektivmidler. Punkt 6.2 i forliksavtalen, som Trondheim kommune har lagt opp som en søknad til offentlige myndigheter sier kun: Tilrettelegging for universell utforming som et av mange tiltak. Pr. i dag er ikke dette et alternativ. Mange som har spesialtilpasset bil, inntektsavhengig finansiert gjennom Rikstrygdeverket, er trygdemottakere med svak/stram privatøkonomi. Innehavere av parkeringsbevis gjennom Trondheim Parkering, har vært fritatt for bomringavgift. KFU mener at denne ordningen må videreføres i forhold til punktfinansiering og rushtidseffekt avgift. Miljøavgift på drivstoff vil bli en stor økonomisk belastning for mange funksjonshemmede. Anne Grete Haugan foreslo følgende tillegg: Den vil virke sosialt urettferdig og så lenge det ikke finnes fritak på linje med rushtidsavgift så kan ikke KFU støtte en slik innføring. Forslaget med tillegg ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 9

10 VEDTAK: Etter anmodning fra NHF Trondheim, ønsker KFU å sette fokus på noen urimelige konsekvenser Miljøpakke for transport vil ha for de funksjonshemmede som pr. i dag ikke har en reell mulighet til å bruke kollektivmidler. All transportbehov er nødvendig bilbruk for denne gruppen. I dag er ca. halvparten av bussene i Trondheim laventre og kun få av disse har montert påstigningslem. Rute 5 (Byåsen) og 2 holdeplasser rute 4 (Saupstad) har hevet fortauskant/universelt utformet. Disse forhold begrenser muligheten til å reise kollektivt betydelig. Det er urimelig om funksjonshemmede blir pålagt avgifter som punktfinansiering/bomavgift og miljøavgift på drivstoff når mange er ekskludert fra å benytte kollektivmidler. Punkt 6.2 i forliksavtalen, som Trondheim kommune har lagt opp som en søknad til offentlige myndigheter sier kun: Tilrettelegging for universell utforming som et av mange tiltak. Pr. i dag er ikke dette et alternativ. Mange som har spesialtilpasset bil, inntektsavhengig finansiert gjennom Rikstrygdeverket, er trygdemottakere med svak/stram privatøkonomi. Innehavere av parkeringsbevis gjennom Trondheim Parkering, har vært fritatt for bomringavgift. KFU mener at denne ordningen må videreføres i forhold til punktfinansiering og rushtidseffekt avgift. Miljøavgift på drivstoff vil bli en stor økonomisk belastning for mange funksjonshemmede. Den vil virke sosialt urettferdig og så lenge det ikke finnes fritak på linje med rushtidsavgift så kan ikke KFU støtte en slik innføring. 2. Leder Oddvar Øyan informerte om: a. Vurdering av prosjektene gårdsrom i Klostergata og Agnar Mykles plass. b. Pilotkommunesamling universell utforming på Gardermoen. c. Overføringen av tildeling av midler fra rådet til rådmannen. d. Møter knyttet til tilgjengelighet ved større utearrangement og kommende møte med reise- og næringsliv om tilgjengelighet. 3. Nina Braadland stilte spørsmål om hvilke saker som kommer til behandling før sommeren på oppvekst og utdanningsområdet. Solveig Busch melder tilbake om status. Utdelt i møtet: - Saksprotokoll fra Formannskapet Revisjon av kommuneplanen planstrategi høringsutkast. - Saksprotokoller fra Bystyret i sakene 30/08, 32/08, 28/08 og 19/08. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 10

11 Møtet hevet kl Oddvar Øyan leder Gry Janne Øyen sekretær Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/17537) 11

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.03.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 05.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Dag Øivind Antonsen (leder),

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 03.10.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kobberkis, inngang Bytorget i Erling Skakkes gt 14. Møtedato: 05.02.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 13.01.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.09.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 1400-1600 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.02.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto Hammervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 18.11.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold (til 12.00), Harald Lyngvær, Margit Bjørnerud,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Munkvoll Sykehjem, Selsbakkv 28 Møtedato: 08.11.2006 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Tyholt Aktivitets- og Sansesenter, Persaunvegen 63 Møtedato: 07.02.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 06.06.2017 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.2007 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Bystyresalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Eldres Hus, Hornemansgården, Møterom 1 i 2. etasje Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Byrådssalen Møtedato: 13.08.2013 Tid: 12:30-16:07 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Medlem KOM Kristian Støback

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siv Nilsen kommunelleder 1 sak 11/09

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siv Nilsen kommunelleder 1 sak 11/09 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 07.12.2009 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 15.01.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 17.01.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 10:00 11:30 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt AP Medlem Jensen Anita FO Medlem Nilsen Unni

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 FRA SAKSNR: 3/06 FRA KL: 17.00 TIL SAKSNR: 4/06 TIL KL: 19.00 Av utvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 21.03.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning Haugesund kommune Teknisk forvaltning Postboks 2160 Kirkegt. 85 5504 Haugesund 5528 Haugesund Org. Nr: NO 944 073 787 postmottak@haugesund.kommune.no Saksfremlegg Deres dato Saksbehandler Saksnr Løpenr

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 11:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf H Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 04.02.2014 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:00 12:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Jan Ronald Skogsrud Borghild Lobben Jenny Eileen Gundersen

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 10.01.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 29.05.2017 Tid: 13:10 14:20 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtedato: 05.09.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Anne

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:40 15:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Møterom A, 1.etasje Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 09.01.2007 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:00 Fra saknr.: 8/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møteprotokoll Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møtested: Møterom A Møtedato: 25.03.2009 Tid: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer