Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Marte Jystad, Anne Grete Haugan, Kristen Mo, Gudrun Lid Sæther, Kari Kvenild, Oddvar Øyan, Magne Skjetne, Frode Strømman Eli Olsen Anne Marie Sandvik Johan Peter Hesselberg Terje Johnsen Oddrun Linge, Solveig Busch, Kåre Rypdal Helge Garåsen og Elen Cecilie Isdahl (orientering i forbindelse med sak 17/07) Solveig Dale Oddvar Øyan Gry Janne Øyen Pkt 1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Tilleggssak 22/07 vedr. Klæbuveien 209 finansiering av nybygg ble delt ut i møtet. Følgende lå ved innkallingen uten at det fremgikk av forsiden: - Notat til Formannskapet fra Rådmannen datert : Svar på spørsmål fra kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge (FrP) om situasjonen i Åsvangvegen bofellesskap. - Kopi av uttalelse fra Kommunalt råd for funksjonshemmede vedrørende utkast til høringssvar BPA-ordningen. Innkalling og saksliste ble godkjent. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte : Kopi av uttalelse fra rådet angående høringen om BPA-ordningen lå ved møteinnkallingen. Protokollen ble godkjent. Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt: Oddvar Øyan meldte sak om fellesmøtene med brukerorganisasjonene. Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 17/07 07/34882 Til uttalelse TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN FOR /07 07/38097 Til uttalelse KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FORSLAG OM ENDRING AV RETNINGSLINJENE 19/07 03/32546 Til uttalelse FOLKEHELSEARBEIDET I TRONDHEIM-VEIEN MOT EN SUNN OG TRYGG BY 20/07 07/37499 Til uttalelse KVALITETSMELDING FOR TRONDHEIMSSKOLEN 2006/07 21/07 07/34078 Til orientering HAVSTEINEKRA 13 - FINANSIERING AV NYBYGG 22/07 03/28709 Til orientering KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 2

3 Sak 17/07 TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN FOR Behandling: Kommuneoverlege Helge Garåsen og rådgiver Elen Cecilie Isdahl orienterte om budsjett 2008 og økonomiplan for Oddvar Øyan fremmet følgende forslag til uttalelse på vegne av arbeidsutvalget: Pkt 3.2 Helse - og velferd, avsnitt Yngre funksjonshemmede / utviklingshemmede side 12: I dette avsnittet ser vi at det kun er økonomiske årsaker som skal avgjøre hvilken bosituasjon yngre funksjonshemmede skal tilbys. RFF vil påpeke at det bør være motsatt. Det bør jobbes for at det er den enkelte person som står i sentrum og at også denne gruppen av byens innbyggere bør kunne avgjøre hvordan en vil bo. Å samle mange med økonomisk begrunnelse vil føre til ghettofisering. Dette er en tendens RFF er uroet over. Når det gjennomgang av bofelleskapene i Trondheim, vil RFF påpeke viktigheten av at brukerorganisasjonene blir tatt med på råd. Pkt. 6.3 Arbeidsgiverpolitikk med bærekraft, avsnitt IA-avtalen side 42: Rådmannen viser til delmål om å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne. RFF minner om vedtaket i sak om rekrutteringsstrategi der målet er at 5% av nytilsettinger i kommunen skal være ansatte med nedsatt funksjonsevne. SKOLE Pkt 1.2 Mål for planperioden side 65. Mål for perioden er skolemiljøet fritt for bl.a. mobbing. Dette er ikke i samsvar med den relative ferske brukerundersøkelsen. RFF er bekymret for at det her satses for lite i dette viktige arbeidet og ber om at Rådmannen intensiverer tiltakene. Behov det ikke er rom for innen budsjettrammen side 70: Elever med store, komplekse og omfattende behov. Det er viktig at disse elevene får tilpasset undervisning sett i relasjon både til kunnskap og medisinske behov i skoletiden. Dette gjelder følge til tiltak som svømming, ridning / terapi som i manges tilfelle er viktig for kroppens funksjoner. Det bekymrer RFF at Rådmannen her ikke finner rom for dette i budsjettrammen. Støtte til inkludering og læring i barnehager og skoler side 87: Rådmannen må vektlegge arbeidet med å lukke avvikene når det gjelder kvalitetssikringen på systemene med spesialundervisning i skolene som er påpekt av Fylkesmannen. RFF er tilfreds med at BPA-ordningen også kan tilbys familier med omsorg for barn med funksjonsnedsettelser. Timetallet må tilpasses til den enkeltes behov. Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 3

4 D Tilbakeføring av transportforsøksmidler side 100. Til tross for at transportforsøket inkl. TF-kjøringen nå tilbakeføres til Fylkeskommunen, er det viktig at også kommunen har ressurser til å betjene denne brukergruppen slik at tilbudene ikke forsvinner. Pkt Resultatmål og virkemidler for 2008 side 104 " På veg til egen bolig" og tilrettelegging av opplærings- og treningstilbud samt dagtilbud. Viktig at denne målsetningen videreutvikles i tett samarbeide med brukerne og deres organisasjoner. Dette gjelder grupperinger av mennesker med nedsatt funksjonsevne inkl. bla. mennesker med psykiske problemer. Pkt 7.7 Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner side 134. RFF vil minne om at det stadig registreres nye brukerorganisasjoner slik at behovet for økonomiske tilskudd vil øke. Det bekymrer RFF at det for 2008 budsjetteres med samme beløp som 2007 ( kr ) som tilskudd til kurs- og velferdstiltak for organisasjonene. Tidligere år har dette tilskuddet minimum blitt indeksregulert. Kommunalt tilskudd forvaltet av RFF: Kommunalt råd for funksjonshemmede har frem til nå forvaltet et kommunalt tilskudd til funksjonshemmedes lag og organisasjoner på ca kr årlig. Ny lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilsier at rådet ikke kan fortsette med denne forvaltningsoppgaven. Denne budsjettposten må i det videre ivaretas slik at tilskuddet fortsatt går til formålet. (Det kommer en egen sak til bystyret om revidering av retningslinjene i desember.) Kommunale veier og gater, Investeringer Trondheim kommune bevilger hvert år kr til nedsenking av fortauskanter i fotgjengerfelt i sentrumsgatene. Beløpet har ikke vært justert de siste 20 år. Med tanke på at Trondheim er en Pilotkommune i universell utforming, er det på tide at beløpet oppjusteres betraktelig. Rullestolbrukere må stadig snu og kjøre lange omveier på grunn av høye fortauskanter i fotgjengerfelt. Rådet mener at beløpet må heves til minst kr for å oppnå tilfredstillende tilgjengelighet i sentrum innen Marte Jystad foreslo følgende endringer: Pkt 3.2, første setning: RFF vil påpeke at økonomiske og personellmessige årsaker langt på vei er avgjørende for hvilken bosituasjon yngre funksjonshemmede skal tilbys. Pkt 1.2, første og andre setning: Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 4

5 Målet for perioden er et skolemiljø fritt for mobbing og diskriminering. Kvalitetsmeldingen for Trondheimsskolen 2006/07 viser at vi har store utfordringer på dette området. Magne Skjetne foreslo et nytt punkt: Pkt. 3.3 Kultur, økt støtte til kirkelig fellesråd side 13: Det er viktig at kirkene er lett tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kostnadene med universell utforming / tilgjengelighet i kirkene må ikke bli belastet den budsjetterte økningen til vedlikeholdsarbeid / rehabilitering. Johan Peter Hesselberg foreslo et tillegg til D tilbakeføring av transportforsøksmidler side 100: Trondheim kommunes satsing på universell utforming i forbindelse med kollektivtrafikken må videreføres. Kristen Mo foreslo følgende endringer: Pkt. 3.2, andre avsnitt: Når det foretas gjennomgang av bofellesskapene i Trondheim, Behov det ikke er rom for innen budsjettrammen SFO side 70:.. Tilbakeføring av transportforsøksmidler side 100: Til tross for at transportforsøket inkl. TF-kjøringen nå tilbakeføres til Fylkeskommunen, er det viktig at også kommunen har ressurser slik at tilbudet ikke blir dårligere for denne brukergruppen. Arbeidsutvalgets forslag med de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunalt råd for funksjonshemmede gir slik UTTALELSE Pkt 3.2 Helse - og velferd, avsnitt Yngre funksjonshemmede / utviklingshemmede side 12: RFF vil påpeke at økonomiske og personellmessige årsaker langt på vei er avgjørende for hvilken bosituasjon yngre funksjonshemmede skal tilbys. RFF vil påpeke at det bør være motsatt. Det bør jobbes for at det er den enkelte person som står i sentrum og at også denne gruppen av byens innbyggere bør kunne avgjøre hvordan en vil bo. Å samle mange med økonomisk begrunnelse vil føre til ghettofisering. Dette er en tendens RFF er uroet over. Når det foretas gjennomgang av bofelleskapene i Trondheim, vil RFF påpeke viktigheten av at brukerorganisasjonene blir tatt med på råd. Pkt. 3.3 Kultur, økt støtte til kirkelig fellesråd side 13: Det er viktig at kirkene er lett tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kostnadene med universell utforming / tilgjengelighet i kirkene må ikke bli belastet den budsjetterte økningen til vedlikeholdsarbeid / rehabilitering. Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 5

6 Pkt. 6.3 Arbeidsgiverpolitikk med bærekraft, avsnitt IA-avtalen side 42: Rådmannen viser til delmål om å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne. RFF minner om vedtaket i sak om rekrutteringsstrategi der målet er at 5% av nytilsettinger i kommunen skal være ansatte med nedsatt funksjonsevne. SKOLE Pkt 1.2 Mål for planperioden side 65. Målet for perioden er et skolemiljø fritt for mobbing og diskriminering. Kvalitetsmeldingen for Trondheimsskolen 2006/07 viser at vi har store utfordringer på dette området. RFF er bekymret for at det her satses for lite i dette viktige arbeidet og ber om at Rådmannen intensiverer tiltakene. Behov det ikke er rom for innen budsjettrammen SFO side 70: Elever med store, komplekse og omfattende behov. Det er viktig at disse elevene får tilpasset undervisning sett i relasjon både til kunnskap og medisinske behov i skoletiden. Dette gjelder følge til tiltak som svømming, ridning / terapi som i manges tilfelle er viktig for kroppens funksjoner. Det bekymrer RFF at Rådmannen her ikke finner rom for dette i budsjettrammen. Støtte til inkludering og læring i barnehager og skoler side 87: Rådmannen må vektlegge arbeidet med å lukke avvikene når det gjelder kvalitetssikringen på systemene med spesialundervisning i skolene som er påpekt av Fylkesmannen. RFF er tilfreds med at BPA-ordningen også kan tilbys familier med omsorg for barn med funksjonsnedsettelser. Timetallet må tilpasses til den enkeltes behov. D Tilbakeføring av transportforsøksmidler side 100. Til tross for at transportforsøket inkl. TF-kjøringen nå tilbakeføres til Fylkeskommunen, er det viktig at også kommunen har ressurser slik at tilbudet ikke blir dårligere for denne brukergruppen. Trondheim kommunes satsing på universell utforming i forbindelse med kollektivtrafikken må videreføres. Pkt Resultatmål og virkemidler for 2008 side 104 " På veg til egen bolig" og tilrettelegging av opplærings- og treningstilbud samt dagtilbud. Viktig at denne målsetningen videreutvikles i tett samarbeide med brukerne og deres organisasjoner. Dette gjelder grupperinger av mennesker med nedsatt funksjonsevne inkl. bla. mennesker med psykiske problemer. Pkt 7.7 Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner side 134. RFF vil minne om at det stadig registreres nye brukerorganisasjoner slik at behovet for økonomiske tilskudd vil øke. Det bekymrer RFF at det for 2008 budsjetteres med samme beløp som 2007 ( kr ) som tilskudd til kurs- og velferdstiltak for organisasjonene. Tidligere år har dette tilskuddet minimum blitt indeksregulert. Kommunalt tilskudd forvaltet av RFF: Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 6

7 Kommunalt råd for funksjonshemmede har frem til nå forvaltet et kommunalt tilskudd til funksjonshemmedes lag og organisasjoner på ca kr årlig. Ny lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilsier at rådet ikke kan fortsette med denne forvaltningsoppgaven. Denne budsjettposten må i det videre ivaretas slik at tilskuddet fortsatt går til formålet. (Det kommer en egen sak til bystyret om revidering av retningslinjene i desember.) Kommunale veier og gater, Investeringer Trondheim kommune bevilger hvert år kr til nedsenking av fortauskanter i fotgjengerfelt i sentrumsgatene. Beløpet har ikke vært justert de siste 20 år. Med tanke på at Trondheim er en Pilotkommune i universell utforming, er det på tide at beløpet oppjusteres betraktelig. Rullestolbrukere må stadig snu og kjøre lange omveier på grunn av høye fortauskanter i fotgjengerfelt. Rådet mener at beløpet må heves til minst kr for å oppnå tilfredstillende tilgjengelighet i sentrum innen Solveig Busch fratrådte k18.20etter orienteringen i sak 17/07. Magne Skjetne fratrådte kl Sak 18/07 KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FORSLAG OM ENDRING AV RETNINGSLINJENE Behandling: Johan Peter Hesselberg foreslo å ta inn følgende i retningslinjenes 6 Møter og møteinnkalling: Rådet skal ha minimum fire møter pr. år. Anne Grete Haugan foreslo følgende: Kommunalt råd for funksjonshemmede har frem til nå forvaltet et kommunalt tilskudd til funksjonshemmedes lag og organisasjoner på ca kr årlig. Ny lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilsier at rådet ikke kan fortsette med denne forvaltningsoppgaven. Denne budsjettposten må i det videre ivaretas slik at tilskuddet fortsatt går til formålet. Begge forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunalt råd for funksjonshemmede gir slik UTTALELSE Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 7

8 I 6 Møter og møteinnkalling tas følgende inn: Rådet skal ha minimum fire møter pr. år. Kommunalt råd for funksjonshemmede har frem til nå forvaltet et kommunalt tilskudd til funksjonshemmedes lag og organisasjoner på ca kr årlig. Ny lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilsier at rådet ikke kan fortsette med denne forvaltningsoppgaven. Denne budsjettposten må i det videre ivaretas slik at tilskuddet fortsatt går til formålet. Sak 19/07 FOLKEHELSEARBEIDET I TRONDHEIM-VEIEN MOT EN SUNN OG TRYGG BY Behandling: Marte Jystad fremmet følgende forslag: RFF savner et særskilt fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne i planen. Kristen Mo foreslo følgende: Tilbud til funksjonshemmede for å øke deres fysiske aktivitet bør omtales i planen. Gudrun Lid Sæther fremmet forslag om følgende kommentarer til planen: Side 5 om Psykiske lidelser; innemiljø bør også tas inn i forhold til å gi et godt arbeidsmiljø. Side 6 om Ulykker; skaderegisteret bør endres til skade/sykdomsregister der arbeidsskader også kan tilføyes etter ulykker/påvirkninger. Side 8 om Innemiljø; her bør overskriften endres til inneklima. Side 13, i pkt 15; her bør benker i uteområder tilføyes etter ledelinjer. VEDTAK: Kommunalt råd for funksjonshemmede gir slik UTTALELSE RFF savner et særskilt fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne i planen. Tilbud til funksjonshemmede for å øke deres fysiske aktivitet bør omtales i planen. Rådet vil fremme følgende kommentarer til planen: Side 5 om Psykiske lidelser; innemiljø bør også tas inn i forhold til å gi et godt arbeidsmiljø. Side 6 om Ulykker; skaderegisteret bør endres til skade/sykdomsregister der arbeidsskader også kan tilføyes etter ulykker/påvirkninger. Side 8 om Innemiljø; her bør overskriften endres til inneklima. Side 13, i pkt 15; her bør benker i uteområder tilføyes etter ledelinjer. Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 8

9 Sak 20/07 KVALITETSMELDING FOR TRONDHEIMSSKOLEN 2006/07 Behandling: Følgende forslag til uttalelse fra Magne Skjetne var omdelt: Lese- og skrivevansker: Det bekymrer RFF at det fortsatt er for høy andel av elevene som grupperes som svake lesere (13% av guttene / 10% av jentene). Så mye som 12 av skolene ligger dårligere enn landsgjennomsnittet. Elever med dysleksi og andre sammensatte problemer inngår i denne gruppen. Positivt at det er etablert nettverk i de fire bydelene som skal ta for seg denne problematikken: RFF ber om at brukerne her blir tatt med på råd. Trivsel/ Mobbing/diskriminering: RFF er bekymret for at noen skoler skiller seg ut i negativ retning når det gjelder trivsel. Når det gjelder mobbing er omfanget nå litt større enn tidligere år. Tallet på skoler som har ingen eller nesten ingen elever som mobber er synkende. Det samme viser undersøkelsen når det gjelder bla. utestengning. Via brukerorganisasjonene er RFF kjent med at overnevnte lett blir gjeldende blant elever med nedsatt funksjonsevne. Brukerundersøkelse skole/hjem: Undersøkelsen viser at det er behov for å bistå skoler med anmodning om tilrettelegging for tilpasset opplæring. RFF ber om at dette legges vesentlig vekt på, spesielt i forbindelse med de avvik som er kommet frem i Trondheimsskolen. Kristen Mo foreslo følgende endringer: Siste setning under Lese- og skrivevansker endres til: RFF ber om at foreldrene blir tatt med på råd. Siste setning under Brukerundersøkelse skole/hjem: RFF ber om at det legges vesentlig vekt på de avvik som er kommet frem i Trondheimsskolen. Marte Jystad foreslo følgende tillegg: RFF er særlig bekymret for den mobbing som skjer av lærere og andre voksne. RFF ønsker større fokus på barn med nedsatt funksjonsevne i fremtidige rapporter. Frode Strømman foreslo følgende tillegg: RFF savner indikatorer på hvor langt man har kommet med inkludering av funksjonshemmede i Trondheimsskolen. Forslag til uttalelse med foreslåtte endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Kommunalt råd for funksjonshemmede gir slik Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 9

10 UTTALELSE Lese- og skrivevansker: Det bekymrer RFF at det fortsatt er for høy andel av elevene som grupperes som svake lesere (13% av guttene / 10% av jentene). Så mye som 12 av skolene ligger dårligere enn landsgjennomsnittet. Elever med dysleksi og andre sammensatte problemer inngår i denne gruppen. Positivt at det er etablert nettverk i de fire bydelene som skal ta for seg denne problematikken: RFF ber om at foreldrene blir tatt med på råd. Trivsel/ Mobbing/diskriminering: RFF er bekymret for at noen skoler skiller seg ut i negativ retning når det gjelder trivsel. Når det gjelder mobbing er omfanget nå litt større enn tidligere år. Tallet på skoler som har ingen eller nesten ingen elever som mobber er synkende. Det samme viser undersøkelsen når det gjelder bla. utestengning. Via brukerorganisasjonene er RFF kjent med at overnevnte lett blir gjeldende blant elever med nedsatt funksjonsevne. Brukerundersøkelse skole/hjem: Undersøkelsen viser at det er behov for å bistå skoler med anmodning om tilrettelegging for tilpasset opplæring. RFF ber om at det legges vesentlig vekt på de avvik som er kommet frem i Trondheimsskolen. RFF er særlig bekymret for den mobbing som skjer av lærere og andre voksne. RFF savner indikatorer på hvor langt man har kommet med inkludering av funksjonshemmede i Trondheimsskolen og rådet ønsker større fokus på barn med nedsatt funksjonsevne i fremtidige rapporter. Sak 21/07 HAVSTEINEKRA 13 - FINANSIERING AV NYBYGG Behandling: Rådet tar saken til orientering. VEDTAK: Rådet tar saken til orientering. Sak 22/07 KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 10

11 Behandling: Frode Strømman fremmet følgende forslag til uttalelse: RFF registrerer at planleggingen av kommunale omsorgstjenester for funksjonshemmede tar utgangspunkt i prinsippet om å konsentrere flest mulig brukere rundt omsorgsbaser for å få rasjonelle tjenester. Rådet registrerer også at det utøves et ikke ubetydelig press på brukere for å få disse til å flytte til boliger hvor det bor flere brukere med liknende behov. Rådet forstår kommunens behov for å drive rasjonelle tjenester. Dette behovet må imidlertid ikke komme i konflikt med ønskene og behovene til brukerne, deres integritet og rettsvern og det tverrpolitiske prinsippet om normalisering og inkludering som samfunnet har sluttet seg til. RFF er bekymret for at konsentrasjoner av boliger funksjonshemmede vil føre "ghettofisering" og ikke vil være til gode for verken samfunnet og dem det gjelder. Rådet er også bekymret for at brukere vil ta skade av å bli flyttet fra en trygg tilværelse til en ny bolig de ikke ønsker. Rådet vil understreke viktigheten av god brukerinvolvering fra begynnelsen av i nye boligprosjekter og vil sterkt fraråde å bygge boliger som brukerne ikke ønsker. Marte Jystad foreslo å stryke første setning og endre andre setning som følgende: Rådet får jevnlig tilbakemeldinger på at mange brukere opplever press for å flytte til bofellesskap med små leiligheter og inntil 9 beboere. Kristen Mo fremmet følgende forslag: Rådet er ikke fornøyd med at det planlegges leiligheter for så mange som 9 beboere i Klæbuveien 209. Rådet ber om at man sikrer at krav om universell utforming ivaretas i prosjektet. Forslaget til Strømman med Jystad endringsforslag og forslaget til Kristen Mo ble enstemmig vedtatt. Etter diskusjon kom rådet frem til at Frode Strømmans forslag til uttalelse med endringer også sendes Formannskap/Bygningsråd som en generell uttalelse. VEDTAK: Kommunalt råd for funksjonshemmede gir slik UTTALELSE Rådet får jevnlig tilbakemeldinger på at mange brukere opplever press for å flytte til bofellesskap med små leiligheter og inntil 9 beboere. Rådet forstår kommunens behov for å drive rasjonelle tjenester. Dette behovet må imidlertid ikke komme i konflikt med ønskene og behovene til brukerne, deres integritet og rettsvern og det tverrpolitiske prinsippet om normalisering og inkludering som samfunnet har sluttet seg til. RFF er bekymret for at konsentrasjoner av boliger funksjonshemmede vil føre "ghettofisering" og ikke vil være til gode for verken samfunnet og dem det gjelder. Rådet er også bekymret for at brukere vil ta skade av å bli flyttet fra en trygg tilværelse til en ny bolig de ikke ønsker. Rådet vil understreke viktigheten av god brukerinvolvering fra begynnelsen av i nye boligprosjekter og vil sterkt fraråde å bygge boliger som brukerne ikke ønsker. Rådet er ikke fornøyd med at det planlegges leiligheter for så mange som 9 beboere i Klæbuveien 209. Rådet ber om at man sikrer at krav om universell utforming ivaretas i prosjektet. Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 11

12 Eventuelt: Oddvar Øyan tok opp spørsmål om gjennomføring av fellesmøter med brukerorganisasjonene. Bakgrunn for spørsmålet var at fellesmøtene tidligere ble holdt i tillegg til rådets ordinære møter, men at de i løpet av inneværende periode har vært holdt som del av ordinære rådsmøter. De som uttalte seg mente at nyordningen har ført til veldig lange møter. Utdelt i møtet: - Tilleggssak 22/07: Klæbuveien 209 finansiering av nybygg - Saksprotokoll fra Formannskapets behandling av Klæbuveien 209 finansiering av nybygg. - Notat fra rådmannen til formannskapet datert : Orientering om praksis for IPLOSregistrering i Trondheim kommune som svar på brev til Formannskapet fra Norges Handikapforbund datert Møtet hevet kl Oddvar Øyan leder Gry Janne Øyen sekretær Møteprotokoll for Kom.råd f. funksj.h., (07/38502) 12

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.03.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.02.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto Hammervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Munkvoll Sykehjem, Selsbakkv 28 Møtedato: 08.11.2006 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 05.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Dag Øivind Antonsen (leder),

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtedato: 05.09.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 18.11.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold (til 12.00), Harald Lyngvær, Margit Bjørnerud,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 1400-1600 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen 3. etg, Rådhuset Møtedato: 04.11.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2004 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.09.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.01.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Tyholt Aktivitets- og Sansesenter, Persaunvegen 63 Møtedato: 07.02.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Eldres Hus, Hornemansgården, Møterom 1 i 2. etasje Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 11:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf H Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 13.01.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Solveig M. Anglen, Håvard Rogogjerd, Rune Olaisen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Møterom A, 1.etasje Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 03.10.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Daniel Bjarmann-Simonsen Nestleder H Janne Mari Ellingsen Varamedlem FRP Anne Varhaug Nordkil Merete Eide Varamedlem SV Berit Anne Sennesvik

Daniel Bjarmann-Simonsen Nestleder H Janne Mari Ellingsen Varamedlem FRP Anne Varhaug Nordkil Merete Eide Varamedlem SV Berit Anne Sennesvik Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Fredrikke Myhre Leder Per Dahlhaug Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møteprotokoll Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møtested: Møterom A Møtedato: 25.03.2009 Tid: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 2/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 56

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Storsalen Møtedato: 15.03.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Komiteleder Hilde Opoku, Emil Raaen, Rita Kumar, Jan-Yngvar

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Liv Nedberg Fredriksen Lars Geir Mortensen Jenny

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.12.2008 Tid : Kl. 19.30-21.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Saltvik Marit

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 12.12.07 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer