Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kobberkis, inngang Bytorget i Erling Skakkes gt 14. Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Michael Setsaas, Oddvar Øyan, Kristin Spachmo, Anne Karin Myhre, Dag Øivind Antonsen, Kari Kristine Engan Aasta Loholt, Nina Braadland Marte A. Jystad, Øivind Moen, Merete Nilsen-Nygaard, Oddrun Linge Terje Johnsen Sissel Herstad (sak 1/08), Solveig Busch, Solveig Dale, Anny Alice Tårnesvik, Oddvar Øyan Gry Janne Øyen Leder Oddvar Øyan orienterte om at: - Øivind Moen fra Landsforeningen for slagrammede Sør-Trøndelag søker om fritak fra rådet da det vil bli vanskelig for ham å kunne stille til møtene på grunn av omsorgsoppgaver. Det vil gå ut brev til organisasjonene om dette og om at det kan meldes inn forslag på ny representant. Nina Braadland innkalles som vara frem til Bystyret har behandlet sak om endring i rådet. - Merete Nilsen-Nygaard søker om permisjon i en periode på grunn av at hun venter barn. Anne Grete Haugan innkalles som vara frem til hun er tilbake. Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte : Michael Setsaas møtte ikke på forrige møte siden han ikke hadde registrert noen innkalling til møtet. Protokollen ble godkjent. Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt: - Sak om oppnevning av representant til arbeidsgruppe med mandat Brukermedvirkning i planlegging av boliger for personer med behov for tjenester jf. brev fra Boligenheten datert Påmelding til konferanse om universell utforming jf. invitasjon.. - Anne Karin Myhre meldte sak om deltakere fra rådet i gruppe som arbeider for bedret tilgjengelighet i forbindelse med større utearrangementer i Midtbyen. - Dag Øivind Antonsen meldte spørsmål i forbindelse med fellesmøtet 11. mars. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 1

2 Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 1/08 06/15312 Til uttalelse FORPROSJEKT FOR TORVET 2/08 07/33304 Til uttalelse PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE 3/08 07/32582 Til orientering RAPPORT 2007 PILOTKOMMUNE I UNIVERSELL UTFORMING 4/08 08/2496 Til uttalelse STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV LÆRERROLLEN 5/08 07/20067 Til uttalelse HUNDEHOLD I TRONDHEIM - NY FORSKRIFT OM HUNDEHOLD 6/08 07/8528 Til orientering FAMILIEAVTALE 7/08 07/27004 Til orientering KOMMUNAL BISTAND TIL PRIVAT ANSKAFFELSE AV BOLIGER TIL FUNKSJONS- HEMMEDE SOM BYGGER PÅ KOMMUNAL TOMT Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 3

4 Sak 1/08 FORPROSJEKT FOR TORVET Sissel Herstad fra stabsenhet Byutvikling orienterte om forprosjektet og besvarte spørsmål. Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til uttalelse: KFU ser at forprosjektet erkjenner behovet for å gjøre Torvet tilgjengelig for alle brukergrupper gjennom universell utforming. I dag preges Torvet av mange nivåforskjeller, ujevnt dekke og brosteinsbelegning, dårlige eller ingen ledelinjer og uhensiktsmessig belysning. Under arbeidet med forprosjektet har det vært en dialog med de funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre gode løsninger for universell utforming. Disse tilbakemeldingene må taes hensyn til i den endelige utformingen. Belegning: Forprosjektet foreslår en belegning av granitt. Det skilles på en fotgjengersone langs fasadene og firkanten i midten. Kvadratet i midten avgrenses av en renne i lys granitt, mens selve belegningen i kvadratet består av store heller (1x2 m) i lys grå granitt. Belegget skal være jevnt, sklisikkert og tilpasset universell utforming, med et mønster som er enkelt og som understreker Torvets form. Fortausarealet foreslås belagt med granittheller i en mørkere gråfarge. Det som ikke kommer fram av vedlagte sakspapirer, men går fram av tegninger er at det skal være ei renne som skal ta unna vannet. Den skal gå som en ledelinje i stor firkant rundt hele torget. Renna skal være 2 cm dyp og ca cm bred. NHF har påpekt at her må det legges rist av hensyn til rullestolbrukere og folk med gangbesvær. Det bør legges varmekabler i gangbaner. Midtrommet (dagens rundkjøringsareal): Midtrommet lages med nye materialer, store steinheller med god gåkomfort. (dvs: også rullestolvennlig) I det nye solurets ytterkant er det to sirkelformede granittbenker med integrert vannarrangement. Midtrommet legges vannrett, noe som gir en sirkelformet trapp mot nord. For å gi god brukervennlighet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er det nødvendig med armlener på begge sider av granittbenkene. For å lette synligheten bør det monteres lys under benkene. Scene Forprosjektet har hatt som utgangspunkt å lage en enkel hverdagsscene for små og mellomstore arrangementer. Scenen foreslås gitt en enkel skulpturell utforming: en opphevet steinplate der hele baksiden skråner ned og møter gatenivå. På denne måten blir rampen og universell utforming en naturlig del av utformingen. Scenens størrelse er 8x10 m og høyde på 0,5 m. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 4

5 Forslaget med et nedsenket midtrom, eller amfi, vil være vanskeligere å få gjennomført i forhold til universell utforming - det vil i så fall være mer kostnadsdrivende og en sikkerhetsfelle for blinde og synshemmede. Forprosjektets løsning vil være en bedre løsning da den ivaretar universell utforming og tillater også bevegelseshemmede/rullestolbrukere til å ha mulighet til å være kulturformidlere og aktive istedenfor kun publikum. Det er i ettertid kommet konstruktive innspill i forhold til å etablere teleslynge under dekket på Torvet. Det er en løsning som vil gjøre det mulig for hørselshemmede å høre svært godt fra mikrofoner som brukes under konsertarrangement. Dette vil tas inn i den videre detaljeringen. KFU har i 2007 vært i flere møter med arrangører av større utearrangement dette for å ivareta tilgjengeligheten. KFU har bl.a. påpekt at strømledninger og vann/kloakkrør ikke må sperre adkomst for rullestoler. Dette kan bedres ved at det monteres tilstrekkelige punkter på og omkring Torvet slik at disse ikke legges ut over fortau og lange strekninger. Det må videre markeres ytterpunkter for hvor gjerder skal monteres under konserter. Ytterpunktene må sikre passasje så publikum/rullestolbrukere kan komme frem uten å måtte kjøre store omveier. Solveig Dale foreslo følgende tillegg til uttalelsen: Ulike elementer på Torvet bør ha kontrastforskjeller. Forslag til uttalelse med tillegg ble enstemmig vedtatt. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE KFU ser at forprosjektet erkjenner behovet for å gjøre Torvet tilgjengelig for alle brukergrupper gjennom universell utforming. I dag preges Torvet av mange nivåforskjeller, ujevnt dekke og brosteinsbelegning, dårlige eller ingen ledelinjer og uhensiktsmessig belysning. Under arbeidet med forprosjektet har det vært en dialog med de funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre gode løsninger for universell utforming. Disse tilbakemeldingene må taes hensyn til i den endelige utformingen. Belegning: Forprosjektet foreslår en belegning av granitt. Det skilles på en fotgjengersone langs fasadene og firkanten i midten. Kvadratet i midten avgrenses av en renne i lys granitt, mens selve belegningen i kvadratet består av store heller (1x2 m) i lys grå granitt. Belegget skal være jevnt, sklisikkert og Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 5

6 tilpasset universell utforming, med et mønster som er enkelt og som understreker Torvets form. Fortausarealet foreslås belagt med granittheller i en mørkere gråfarge. Det som ikke kommer fram av vedlagte sakspapirer, men går fram av tegninger er at det skal være ei renne som skal ta unna vannet. Den skal gå som en ledelinje i stor firkant rundt hele torget. Renna skal være 2 cm dyp og ca cm bred. NHF har påpekt at her må det legges rist av hensyn til rullestolbrukere og folk med gangbesvær. Det bør legges varmekabler i gangbaner. Midtrommet (dagens rundkjøringsareal): Midtrommet lages med nye materialer, store steinheller med god gåkomfort. (dvs: også rullestolvennlig) I det nye solurets ytterkant er det to sirkelformede granittbenker med integrert vannarrangement. Midtrommet legges vannrett, noe som gir en sirkelformet trapp mot nord. For å gi god brukervennlighet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er det nødvendig med armlener på begge sider av granittbenkene. For å lette synligheten bør det monteres lys under benkene. Scene Forprosjektet har hatt som utgangspunkt å lage en enkel hverdagsscene for små og mellomstore arrangementer. Scenen foreslås gitt en enkel skulpturell utforming: en opphevet steinplate der hele baksiden skråner ned og møter gatenivå. På denne måten blir rampen og universell utforming en naturlig del av utformingen. Scenens størrelse er 8x10 m og høyde på 0,5 m. Forslaget med et nedsenket midtrom, eller amfi, vil være vanskeligere å få gjennomført i forhold til universell utforming - det vil i så fall være mer kostnadsdrivende og en sikkerhetsfelle for blinde og synshemmede. Forprosjektets løsning vil være en bedre løsning da den ivaretar universell utforming og tillater også bevegelseshemmede/rullestolbrukere til å ha mulighet til å være kulturformidlere og aktive istedenfor kun publikum. Ulike elementer på Torvet bør ha kontrastforskjeller. Det er i ettertid kommet konstruktive innspill i forhold til å etablere teleslynge under dekket på Torvet. Det er en løsning som vil gjøre det mulig for hørselshemmede å høre svært godt fra mikrofoner som brukes under konsertarrangement. Dette vil tas inn i den videre detaljeringen. KFU har i 2007 vært i flere møter med arrangører av større utearrangement dette for å ivareta tilgjengeligheten. KFU har bl.a. påpekt at strømledninger og vann/kloakkrør ikke må sperre adkomst for rullestoler. Dette kan bedres ved at det monteres tilstrekkelige punkter på og omkring Torvet slik at disse ikke legges ut over fortau og lange strekninger. Det må videre markeres ytterpunkter for hvor gjerder skal monteres under konserter. Ytterpunktene må sikre passasje så publikum/rullestolbrukere kan komme frem uten å måtte kjøre store omveier. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 6

7 Sak 2/08 PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arbeidsutvalget foreslo at rådet slutter seg til planen. Dette ble enstemmig vedtatt. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Plan for selvmordforebyggende arbeid i Trondheim kommune. Sak 3/08 RAPPORT 2007 PILOTKOMMUNE I UNIVERSELL UTFORMING Solveig Dale orienterte kort om at dette er den andre årlige rapporten til Miljødepartementet. Prosjektet utgår i 2008, men fra 2009 går ansvaret over til Barne- og likestillingsdepartementet. I Trondheim kommune har vi en fast stilling knyttet til arbeidet med universell utforming, ikke en prosjektstilling, og arbeidet vil derfor fortsette. Rådet vedtok å ta saken til orientering. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. Sak 4/08 STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV LÆRERROLLEN Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til uttalelse: Nå planlegges og bygges nye skoler etter prinsippene om Universell Utforming og eldre skolebygg tilrettelegges. Skolebyggenes utforming betyr svært mye for en elev med nedsatt funksjonsevne og dermed for elevens selvstendighet, læringsarbeid og mestring. Når bygningene etter hvert ikke setter Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 7

8 begrensninger, må skolene slutte å stilles krav til ekstra bistand/assistanse for elever med enkle funksjonshemninger som for eksempel kun rullestolavhengighet. Det er ikke akseptabelt i automatikken i å søke om ekstra ufaglært klassehjelp, ved å bruke funksjonshemmede som alibi når økt ressursbehov egentlig ligger hos elever med sosiale- og atferds problemer og/eller mer sammensatte behov. Viser her til uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget for oppvekst og utdanning: Utagerende elever er et økende problem, delvis fordi skolens ansatte ikke har kunnskaper nok til å håndtere slik atferd. I rapporten står det at et av foreslåtte tiltak for å bedre lærerens arbeidsforhold er å tilsette andre yrkesgrupper for å ta over deler av det arbeidet lærerne gjør i dag. I dag brukes førskolelærere helt opp til 4-5 klassetrinn i ordinær undervisning dette gir dårligere undervisning og mestring i forhold til lærerens kompetanse. Det er 3 lærere på hvert trinn og kontaktansvarlig rullerer. Dette utfordrer elevenes egne ønsker om tydeligere voksne. Det virker som et godt forslag å avlaste lærernes økende arbeid med fravær, adferdsproblemer og annen sosial problematikk, med å tilsette personer med annen fagkompetanse som barnevernspedagoger eller annen sosialfaglig kompetanse. Videre i rapporten hevdes det at det ikke er noen motsetning mellom kunnskapslæreren og omsorgslæreren. Nye og krevende oppgaver i lærerens hverdag krever kompetanseheving ikke minst i å gripe raskt inn i mobbesituasjoner. Elevene i Trondheim har gjennom elevhøring i 2007 holdt fram at det viktigste av alt er rettferdige lærere som bryr seg om eleven, som er flinke i fagene og som greier å få elevene interessert. Hvis det er samfunnsutviklinga som skaper flere utagerende elever, så er lærerens veilederrolle avgjørende for å forberede elevene for et samfunn ved å fremme toleranse og sosialt samhold og integrering. Forskning og utvikling av mobbeprogrammer bør opprettholdes og perspektivet på livslang læring bør bevares. Kristin Spachmo foreslo å omformulere andre avsnitt gjennom å ta ut siste setning i første avsnitt, og deretter endre andre avsnitt til: Utagerende elever er et økende problem som også berører lærerrollen. Nina Braadland og Michael Setsaas foreslo følgende endring i fjerde avsnitt: Setningen Hvis det er samfunnsutviklinga som skaper flere utagerende elever tas ut, og påfølgende setning endres til: Lærerens veilederrolle er avgjørende for å forberede elevene for et godt samfunn ved å fremme toleranse, sosialt samhold og inkludering for alle elever. Solveig Busch orienterte kort om hvilken kompetanse man ønsker inn i skolen i tillegg til lærerne og om ressursfordeling i skolene. Uttalelsen med de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 8

9 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE Nå planlegges og bygges nye skoler etter prinsippene om Universell Utforming og eldre skolebygg tilrettelegges. Skolebyggenes utforming betyr svært mye for en elev med nedsatt funksjonsevne og dermed for elevens selvstendighet, læringsarbeid og mestring. Når bygningene etter hvert ikke setter begrensninger, må skolene slutte å stilles krav til ekstra bistand/assistanse for elever med enkle funksjonshemninger som for eksempel kun rullestolavhengighet. Det er ikke akseptabelt i automatikken i å søke om ekstra ufaglært klassehjelp, ved å bruke funksjonshemmede som alibi når økt ressursbehov egentlig ligger hos elever med sosiale- og atferds problemer og/eller mer sammensatte behov. Utagerende elever er et økende problem som også berører lærerrollen. I rapporten står det at et av foreslåtte tiltak for å bedre lærerens arbeidsforhold er å tilsette andre yrkesgrupper for å ta over deler av det arbeidet lærerne gjør i dag. I dag brukes førskolelærere helt opp til 4-5 klassetrinn i ordinær undervisning dette gir dårligere undervisning og mestring i forhold til lærerens kompetanse. Det er 3 lærere på hvert trinn og kontaktansvarlig rullerer. Dette utfordrer elevenes egne ønsker om tydeligere voksne. Det virker som et godt forslag å avlaste lærernes økende arbeid med fravær, adferdsproblemer og annen sosial problematikk, med å tilsette personer med annen fagkompetanse som barnevernspedagoger eller annen sosialfaglig kompetanse. Videre i rapporten hevdes det at det ikke er noen motsetning mellom kunnskapslæreren og omsorgslæreren. Nye og krevende oppgaver i lærerens hverdag krever kompetanseheving ikke minst i å gripe raskt inn i mobbesituasjoner. Elevene i Trondheim har gjennom elevhøring i 2007 holdt fram at det viktigste av alt er rettferdige lærere som bryr seg om eleven, som er flinke i fagene og som greier å få elevene interessert. Lærerens veilederrolle er avgjørende for å forberede elevene for et godt samfunn ved å fremme toleranse, sosialt samhold og inkludering for alle elever. Forskning og utvikling av mobbeprogrammer bør opprettholdes og perspektivet på livslang læring bør bevares. Sak 5/08 HUNDEHOLD I TRONDHEIM - NY FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til uttalelse: KFU er glad for at forskriftene for hundehold i Trondheim gir førerhundeiere og deres førerhunder mulighet for trening og rekreasjon. Unntaksbestemmelsen om båndtvang i forskriftens paragraf 3 med de betingelser som inngår, gir både synshemmede og førerhundene en verdig plass i Trondheim. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 9

10 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE KFU er glad for at forskriftene for hundehold i Trondheim gir førerhundeiere og deres førerhunder mulighet for trening og rekreasjon. Unntaksbestemmelsen om båndtvang i forskriftens paragraf 3 med de betingelser som inngår, gir både synshemmede og førerhundene en verdig plass i Trondheim. Sak 6/08 FAMILIEAVTALE Rådet tar saken til orientering. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. Sak 7/08 KOMMUNAL BISTAND TIL PRIVAT ANSKAFFELSE AV BOLIGER TIL FUNKSJONS- HEMMEDE SOM BYGGER PÅ KOMMUNAL TOMT Rådet tar saken til orientering. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. Eventuelt: 1. Rådet har mottatt en henvendelse om å oppnevne en representant til arbeidsgruppe med mandat Brukermedvirkning i planlegging av boliger for personer med behov for tjenester jf. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 10

11 brev fra Boligenheten datert Nina Braadland ønsket å representere rådet i arbeidsgruppa, og hun ble enstemmig valgt. Nina Braadland representere KFU i arbeidsgruppe med mandat Brukermedvirkning i planlegging av boliger for personer med behov for tjenester. 2. Påmelding til konferanse om universell utforming Solveig Dale orienterte kort om programmet. Følgende meldes på: Anne Karin Myhre, Kristin Spachmo, Dag Øivind Antonsen og Gry Janne Øyen. Sekretær sjekker med øvrige om de ønsker å delta. 3. Anne Karin Myhre informerte om at rådet i 2006 tok initiativ til et samarbeid med arrangører av større utearrangementer og andre aktører om å etablere en gruppe som arbeider for bedret tilgjengelighet i forbindelse med arrangementer i Midtbyen. Arbeidet ga en bedring på flere områder i Arbeidet skal videreføres og utvides i forhold til Midtbygruppen. Fra rådet fortsetter Oddvar Øyan, Anne Karin Myhre og Solveig Dale. Dag Øivind Antonsen blir også med i gruppen. 4. Dag Øivind Antonsen meldte spørsmål i forbindelse med fellesmøtet 11. mars. Oddvar Øyan orienterte om bakgrunnen for å skille fellesmøtet fra rådets ordinære møter. I hovedsak er det viktig å bruke fellesmøtene på saker som meldes inn fra organisasjonene. Det er videre vanskelig og tidkrevende å skulle behandle ordinære saker i fellesmøtene. 5. Michael Setsaas stilte spørsmål om det kan være mulig å få tilsendt arbeidsutvalgets forslag til uttalelser før møtene. Oddvar Øyan viste til at AU møtes i forkant av møtene for å diskutere og eventuelt endre forslagene. Det går imidlertid greit å sende ut forslagene så lenge disse oppfattes som et arbeidsdokument som kan være endret til møtet. Utdelt i møtet: - Saksprotokoll fra Formannskapet i sak 40/08 Strategier og tiltak for utvikling av lærerrollen. - Saksprotokoll fra Bystyret i sak 137/07 Folkehelsearbeidet i Trondheim veien mot en sunn og trygg by. - Saksprotokoll fra Bystyret i sak 168/07 Kvalitetsmelding for Trondheimsskolen 2006/07. - Saksprotokoll fra Bystyret i sak 170/07 Kommunalt råd for funksjonshemmede forslag om endring av retningslinjene og tildelingsordning. - Saksprotokoll fra Bystyret i sak 173/07 Klæbuveien 209 finansiering av nybygg. - Saksprotokoll fra Bystyret i sak 3/08 Barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Møtet hevet kl Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 11

12 Oddvar Øyan leder Gry Janne Øyen sekretær Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (08/4261) 12

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.03.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.02.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto Hammervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 06.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 05.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Dag Øivind Antonsen (leder),

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møteprotokoll. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.2007 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Tyholt Aktivitets- og Sansesenter, Persaunvegen 63 Møtedato: 07.02.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 18.11.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold (til 12.00), Harald Lyngvær, Margit Bjørnerud,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Byrådssalen Møtedato: 13.08.2013 Tid: 12:30-16:07 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Medlem KOM Kristian Støback

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 30.10.2012 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 1400-1600 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 03.10.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Eldres Hus, Hornemansgården, Møterom 1 i 2. etasje Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006 FRA SAKSNR: 5/05 FRA KL: 17.00 TIL SAKSNR: 6/05 TIL KL: 18.20 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Munkvoll Sykehjem, Selsbakkv 28 Møtedato: 08.11.2006 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtedato: 05.09.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 13.01.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 27.02.2017 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - formannskap

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - formannskap Møteprotokoll Ungdommens bystyre - formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.02.2007 Tid: 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes.

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes. MØTEPROTOKOLL Ekstraordidnært formannskapsmøte Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2009 Møtestart: 10.00. Møteslutt: 12.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 29.05.2017 Tid: 13:10 14:20 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.09.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møteprotokoll Ungdommens bystyre - oppvekstkomite Møtested: Møterom A Møtedato: 25.03.2009 Tid: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 FRA SAKSNR: 3/06 FRA KL: 17.00 TIL SAKSNR: 4/06 TIL KL: 19.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Gratangen Rådhus - Studierommet Møtedato: 05.09.2016 Tid: 13:00-14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Liv

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 10:00 11:30 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt AP Medlem Jensen Anita FO Medlem Nilsen Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Bystyresalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siv Nilsen kommunelleder 1 sak 11/09

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siv Nilsen kommunelleder 1 sak 11/09 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 07.12.2009 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 08.11.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen,

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen 3. etg, Rådhuset Møtedato: 04.11.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 10.11.2009 Tid : Kl. 19.30 20.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 11:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf H Nestleder

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: Husvik møterom, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 6. Møtende medlemmer: Anne Lise Larsson, Drøbak skole Haagen Sæther-Larsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/ / Astrid Skaug. Mona Odde. Oskar Snarvold. Grete Negård. Karl Morten Skaar Nilsen

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/ / Astrid Skaug. Mona Odde. Oskar Snarvold. Grete Negård. Karl Morten Skaar Nilsen TYNSET KOMMUNE Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-9 2366/12 033 30.03.2012 Møtedato: 27.03.2012 Sted: Tjønnmosenteret Tid: Kl. 13.00 15.00 Til stede: Referatet

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollkomite

Møteprotokoll. Kontrollkomite Møteprotokoll Kontrollkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid: 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Meldt forfall: Fra administrasjonen: Fra revisjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen Møteprotokoll Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer