NaKuHel-senteret i Asker Natur- Kultur- Helse. Deltakernes erfaringer med NaKuHel-senteret i Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NaKuHel-senteret i Asker Natur- Kultur- Helse. Deltakernes erfaringer med NaKuHel-senteret i Asker"

Transkript

1 NaKuHel-senteret i Asker Natur- Kultur- Helse Deltakernes erfaringer med NaKuHel-senteret i Asker Rapport fra undersøkelse våren 2009

2 Forord Vinteren 2009 ble det besluttet at det skulle gjennomførers en undersøkelse om deltakernes erfaring med NaKuHel-senteret i Asker. Hensikten var å få mer informasjon om hvordan deltakerne opplevde senterets ulike aktiviteter, hvor ofte tilbudene ble brukt og om aktivitetene har bidratt til å fremme helse, livskvalitet og miljøbevissthet. Informasjonen skulle brukes til å forbedre tilbudene, videreutvikle NaKuHel og i informasjonsarbeidet om NaKuHel. Til å gjennomføre undersøkelsen fikk NaKuHel bistand fra Torbjørg Hogsnes, Hogsnes Utvikling Helse. I tillegg har to studenter fra Høyskolen i Akershus, Kristin Stabæk Underland og Olaug Finsrud, bidratt i gjennomføringen av undersøkelsen da NaKuHel senteret var deres praksisplass våren Nyttige innspill i utformingen av spørreskjema ble gitt av Cand. oecon. Øyvind Sørbrøden og styremedlemmene Hilmar Lunde og Arthur Knudtzon. Leder av senteret Kristin Bredal Berge og frivillige i resepsjonen har gitt verdifulle bidrag til at undersøkelsen kunne gjennomføres. Den statistiske bearbeiding av spørreskjema er gjort med god bistand fra It og statistikk konsulentene Sølvi Andresen og Henrik N. Jakobsen. Utformingen av rapporten og vurderingene er undertegnedes ansvar. Jeg vil takke alle som har bidratt til at denne undersøkelsen kunne gjennomføres, også deltakerne som har svart på spørreskjema. Til sist vil jeg takke NaKuHel for at jeg fikk være med på dette spennende oppdraget. Asker, Torbjørg Hogsnes 2

3 Innhold side 1. Sammendrag Bakgrunn Tidligere evalueringer Metode Resultater Drøfting Vedlegg Referanser. 26 3

4 1. Sammendrag Vinteren 2009 ønsket NaKuHel- senteret i Asker å gjennomføre en undersøkelse blant deltakerne på senteret for å få vite mer om deltakernes erfaringer med senteret som møteplass for å fremme helse, livskvalitet og miljøbevissthet. Informasjonen skulle brukes til å forbedre tilbudene, videreutvikle NaKuHel og i informasjonsarbeidet om NaKuHel. Populasjonen var alle som deltok i en eller flere aktiviteter på NaKuHel senteret per , totalt 276 personer. Et spørreskjema ble sendt til et utvalg på 137 personer i mars 2009, alle tilfeldig valgt etter alfabetisk liste. Etter en purring var svarprosenten 71 %. Spørreskjema inneholdt 44 spørsmål, hvorav ett var åpent for egne synspunkter. Svarene på spørsmålene ble metodemessig plassert inn under de verdiene som anses som bærende for NaKuHel- senteret i Asker. Disse er: 1. Senteret aktiviteter skal være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, sosial status, etnisk tilhørighet eller sykdomsstatus 2. Senteret skal være en møteplass hvor offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider 3. Deltakerne skal være med å utforme aktivitetene 4. Deltakerne skal kunne delta i aktivitetene etter evne og lyst 5. Det skal være et inkluderende fellesskap i aktivitetene 6. Aktivitetene skal gi glede for den enkelte 7. Aktivitetene skal gi økt evne til mestring av dagliglivets problemer 8. Aktivitetene skal gi økt livskvalitet 9. Aktivitetene skal bedre helsen Resultater fordelt på verdiene. Verdi 1-Senterets aktiviteter skal være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, sosial status, etnisk tilhørighet eller sykdomsstatus Svarene viser at NaKuHel er åpen for alle uavhengig av diagnose, kjønn, alder, etnisk tilhørighet etc. Det er en liten overvekt av kvinnelige deltakere, og flest deltakere i aldergruppen over 60 år. Mange har høy utdanning, (høyskole/universitet) og over halvparten er gift/samboer mens 33 % bor alene. 27 % av deltakerne er enten ufør, sykemeldt eller arbeidsledig, resten er yrkesaktiv eller arbeider hjemme. 13 % kommer fra annet europeisk land. 4

5 Verdi 2- Senteret skal være en møteplass hvor offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider De viktigste årsakene til at man ønsker å delta på NaKuHel aktivitetene er behovet for fellesskap og at man har ledig tid. Dette tyder på at mange er ensomme og trenger noe å fylle hverdagen med. En fjerde del av deltakerne er sykemeldte, uføre eller arbeidsledige. Familie/venner er viktigste informasjonskilden for NaKuHel, hele 49 %. Dernest kommer På tur rundt Semsvannet og Internett/Media. NaKuHel senteret er i prinsippet ikke noe behandlingssted, hvor det henvises pasienter fra fastlege eller NAV. Det er derfor svært positivt å registrere at både fastlege og NAV har anbefalt pasienter/ klienter å delta på NaKuHel aktiviteter. Også arbeidsplassen har anbefalt NaKuHel. Verdi 5- Det skal være et inkluderende fellesskap i aktivitetene Det er meget positive score på atmosfæren i NaKuHel aktivitetene. Ingen negative svar. Særlig er scoret positivt på å vise respekt for hverandre, hele 93 %. Verdi 6 og 7- Aktivitetene skal gi glede for den enkelte. Aktivitetene skal gi økt evne til mestring av dagliglivets problemer NaKuHel Asker tilstreber aktiviteter og væremåte som er: Gledesbringende Langsiktig Aktiviserende Inkluderende (GLA I). Svært mange, hele 93 %, opplever at aktivitetene på NaKuHel gir glede. Aktivitetene gir også økt trivsel for de aller fleste 84 %, og sosialt fellesskap for 79 %. Gjennomsnittet for bedre mestring av hverdagen er 60 %. For 48 % er det ingen endring og 10 % mener at det er en negativ utvikling når det gjelder mestring. Verdi 3 og 4 - Deltakerne skal være med å utforme aktivitetene og deltakerne skal kunne delta i aktivitetene etter evne og lyst Mestring betyr mye ved valg av aktivitet, men også deltakelse i utformingen har stor betydning, likeledes ønske om å lære. Ellers er faktorer som gruppen styrer seg selv, og at man har en møteplass å gå til, de faktorer som veier tyngst. At det ikke er møteplikt, ser ikke ut for å ha så stor betydning. Over halvparten mener beliggenheten til senteret har stor betydning, mens ca 1/5 mener det ikke betyr så mye. Ca halvparten av deltakerne svarer at det ikke finnes tilsvarende tilbud i eget nærmiljø. Verdi 8 og 9- Aktivitetene skal bedre helsen og gi økt livskvalitet Svarene varierer betydelig mellom fysisk og psykisk helse. 17 % mener deltakelse har bedret den fysiske helsen, mens hele 40 % mener den psykiske helse har blitt bedre. For % er tilstanden uendret. Over halvparten mener at deres livskvalitet og sosial nettverk har blitt bedre. 2 % mener at livskvaliteten har blitt dårligere. 5

6 Verdi 10 - Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal øke bevisstheten om natur og kultur som helsefremmende faktorer for en selv og for andre Sammenlignet med tiden før man begynte på NaKuHel, er deltakelse i kulturaktiviteter og /eller å gå turer i skog om mark utenom NaKuHel omtrent som før. Vi merker oss at ingen går mindre turer nå enn tidligere, men 15 % svarer at bevisstheten om helhetstenkningen og samspillet Natur-Kultur-Helse er blitt mindre. Verdi 11 - Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal fremme bevisstheten om miljøet og stimulere til en mer miljøvennlig adferd Over halvparten av deltakerne bruker NaKuHel tilbudene 1 gang i uken og 68 % deltar på en aktivitet. Når det gjelder besøk i Smia, fordeler det seg nokså likt på en gang per uke, hver 14 dag, to ganger per uke og sjelden. Med andre ord - Et sted man får motivasjon og energi - Sosialt og inkluderende, men også utfordrende. Godt å ha et sted der en bare kan være et menneske sammen med andre - Bedre selvtillit via hjelp til selvhjelp - Sterk berikelse av livet - kom som jeg var, gikk som meg selv, redningen under en sykemelding - Gitt meg oppreisning, slik at jeg kan kjenne meg som et helt og verdifullt menneske igjen - Fordoblet vennekrets - Gir verdi for å kunne foreta valg i hverdagen - Plassering ved Semsvannet en trivselsfaktor - NaKuHel et fantastisk godt tiltak, det er balsam for legemet og sjel her kan du være deg selv og enda nyte godt av venners nærvær - Betydd mye å delta i NaKuHel nettverket, sier at det er mitt andre hjem, vet ikke hva jeg skulle gjort uten - Positivt, hyggelig og inkluderende miljø - Gitt meg tilbake arbeidslyst og glede - Inspirerende og givende å delta i grupper - NaKuHel var plassen og menneskene som reddet livet mitt, slik at jeg klarte å komme meg tilbake i full jobb. Deltakernes erfaringer med NaKuHel senteret er udelt positive når det gjelder å glede, skape trivsel og sosialt fellesskap. På spørsmålet om deltakelse i aktivitetene på NaKuHel har gitt økt livskvalitet svarte litt over halvparten at livskvaliteten har blitt bedre. Ser vi på svarene på de spørsmålene om aktivitetene har bidratt til bedre fysisk og psykisk helse er andel positive svar henholdsvis 17 % og 40 %. Dette samsvarer med 6

7 helseundersøkelser, hvor man har delt ut spørreskjema med spørsmål om opplevd helse før og etter kulturaktiviteter over en tidsperiode. Ved slike undersøkelser er det ikke store utslag, verken positiv eller negative. Det har sammenheng med at det er problematisk å påvise årsakssammenhenger i dette feltet. Undersøkelsen viser at den fysiske helsen til deltakerne er god på undersøkelsestidspunktet. Sammenheng mellom natur, fysisk aktivitet og helse er veldokumentert og gjengitt i flere rapporter om Folkehelsemeldingen (St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge og Helse og omsorgsdepartementets Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet( ) (6) Med utgangspunkt i funnene fra deltakerundersøkelsen på NaKuHel, kan vi fastslå at NaKuHel som møteplass for frivillighet og deltakelse i kultur - og naturaktiviteter, har stor betydning for livskvalitet både på individnivå og som bidrag til økt livskvalitet for befolkningen i Asker generelt. 7

8 2. Bakgrunn NaKuHel konseptet NaKuHel er en forkortelse for Natur, Kultur og Helse. Konseptet er i stor grad blitt til gjennom syntese av opplevelse, tanker og visjoner fra professor Gunnar Tellnes (1). Konseptet har mye til felles med Salutogenese. Teorien om Salutogenese origin of health retter fokus mot å fremme helse fremfor å hindre sykdom, og er beskrevet av sosiologen Aaron Antonovsky (2), NaKuHel konseptet har fellesskap med den salutogene teori som: en grunnfilosofi om at mennesket i kontakt med natur og kultur kan oppnå en bedre forståelse av deres livssituasjon og en følelse av sammenheng med verden rundt seg et inkluderende konsept hvor alle, uansett helse/sykdomsstatus, vil dra nytte av å bevege seg i helsefremmende retning en praktisk ramme i form av NaKuHel-senter som med et stort aktivitetstilbud motiverer til å finne og ta i bruk egne ressurser for å utvikle mestringsstrategier i et felleskap som forsterker følelsen av tilhørighet. I NaKuHel konseptet legges det vekt på å skape flerfaglige møteplasser hvor både næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og ildsjeler samarbeider for fremskaffing av viten og etablering av helsefremmende aktiviteter. Hensiktet er å oppnå samarbeid på tvers innenfor samspillet natur, kultur og helse. Natursynet baseres på en dypøkologisk forståelse av samfunnsutviklingen hvor menneskets livskvalitet og livsutfoldelse har sammenheng med integrasjon med den levende natur. Et annet bærende element i I NaKuHel konseptet er etableringen av sosiale nettverk gjennom frivillig deltakelse i ulike aktiviteter innenfor helheten natur, kultur, helse, hvor alle uansett alder, helsetilstand, livssyn og samfunnsposisjon kan delta etter evne og lyst. Hvert enkelt individ skal finne frem til sine talenter, dvs. de aktivitetene som inspirerer til livsglød, initiativ og kreativitet, slik at det styrker selvfølelse, funksjon og mestringsevne. Aktivitetene skal tilbys friske, syke, arbeidsledige, yrkesaktive, teoretikere, praktikere, unge og gamle på en felles møteplass i nærmiljøet. NaKuHel-senteret i Asker Lege GunnarTellnes pilotforsøk med NaKuHel på Røst og Sotra i årene Utgangspunktet var erfaringer som praktiserende lege på Værøy og Røst, ønske om å utvikle metoder for forebyggende og helsefremmende arbeid og ønske om å synliggjøre verdien av natur- og kulturaktiviteter som metode for å bidra til bedre helse, miljø og livskvalitet for alle mennesker. 8

9 Erfaringen fra pilotprosjektene dannet grunnlagt for etableringen av NaKuHel - senteret på Sem i Asker i 1994, først som et nasjonalt senter, senere som et lokalt senter. Senteret er etablert som en stiftelse med navnet NaKuHel Asker Lokalt senter for Natur Kultur Helse. I vedtektene for stiftelsen er formålet skissert slik: Stiftelsenes formål er å virkeliggjøre NaKuHels visjoner og verdier, - det vil si å bedre deltakernes livskvalitet gjennom natur og kulturaktiviteter. NaKuHel senterets aktivitetstilbud NaKuHel senteret i Asker har mange aktivitetstilbud. Disse benevnes som gruppeaktiviteter eller bare aktiviteter og ledes av frivillige. Deltakere kan delta i en eller flere gruppeaktiviteter alt etter hva de evner og har lyst til. Møtefrekvensen for gruppeaktivitetene varierer, fra en til flere ganger i uken. Det normale er en gang per uke (3) På tidspunktet da denne undersøkelsen ble gjennomført, var følgende aktiviteter på gang på senteret: Litteraturgruppe, Korsang, Likemannskafe, Livssyn og etikk, Lokal historie, Turgruppe, Konversasjonskafe, Maling/akryl, Samtalegruppe kvinner, Filosofi, Sufi gruppe, Naturfag, Drivhus og hage, Reise- og utfluktsgruppe, Bridge, Internasjonal kvinnegruppe, Ungdomsgruppa, Bakegruppa, Vedic Art, Besøkende i Smia, Besøkende i Bryggerhuset, Arbeidstrening, Kafedrift Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen var å få vite mer om deltakernes erfaringer og vurdering av NaKuHel senteret som møteplass for å fremme helse, livskvalitet og miljøbevissthet. Informasjonen skulle brukes til å forbedre tilbudene, videreutvikle NaKuHel og i informasjonsarbeidet om NaKuHel. 3. Tidligere evalueringer Det er tidligere gjennomført fire litt større evalueringer av NaKuHel senteret i Asker. Den første undersøkelsen, Har deltakerne ved senteret fått bedre helse, miljø og livskvalitet?, ble gjennomført i forbindelse med etableringen av senteret etter ønske fra Helse- og sosialstyret i Akershus fylkeskommune i

10 Den andre, Mellom visjon og virkelighet, gikk ut på å dokumentere etableringsprosessen som fant sted etter hvert som NaKuHel senteret vokste frem (Pausewang 1997). Et puff videre er en evaluering av et NaKuHel prosjekt Bedre helse for ansatte (Rønning 1999), og i 2002 ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse av 46 frivillige intervjupersoner Visjonene virkeliggjøres (Batt-Rawden 2003). Et resymé av disse undersøkelsene er utarbeidet av Gunnar Tellnes og gjengis her i vedlegg Metode Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse våren Populasjonen var alle som deltok i en eller flere av NaKuHels aktiviteter per Dette var til sammen 294 personer. Av disse utgjorde 18 personer en gruppe kalt ungdomsgruppa. Dette er en gruppe som består av personer fra 12 til 18 år, hvor oppholdet på NaKuHel er en del av et større behandlingsopplegg i samarbeid med Friskvernklinikken Asker og Beitostølen helsesportssenter. Denne gruppen ble ekskludert dels på grunn av alder og dels på grunn av at spørsmålene var lite tilpasset disse deltakerne. Populasjonen utgjorde etter dette 276 personer. Spørreskjema ble sendt til 137 personer i mars 2009, alle tilfeldig valgt etter en alfabetisk liste. Antall svar innen svarfristen var 74, dvs. 54 %. På bakgrunn av ønske om en noe høyere responsrate, ble det sendt ut purring til de som ikke hadde svart, dvs. 63 deltakere. Antall svar etter purringen ble totalt 97, dvs. 71 %. Tre svarskjema var blanke. Spørreskjema med svar ble deretter lagt inn i Access database og deretter lastet over i SAS analyseverktøy for videre bearbeiding. Bearbeiding av spørsmålene. Spørreskjema inneholdt til sammen 44 spørsmål, hvorav det siste er et åpent spørsmål hvor deltakerne gis anledning til å komme med egne synspunkter og kommentarer på hvordan de har opplevd NaKuHel og forslag til videre utvikling av NaKuHel. Dette spørsmål er derfor oppsummert ved å gjengi de kommentarene som ble gitt på dette spørsmålet. Bearbeidingen av spørsmålene er metodemessig utført i henhold til metoder brukt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (4) Erfaringsspørsmålene (spørsmål 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29) er i spørreskjema gradert på en skala fra 1-5, eks. sp. mål 11: I hvilken grad opplever du at deltakelse i aktivitetene gir deg glede? Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad grad Ved bearbeiding av erfaringsspørsmålene er svarene plassert inn på en skala fra 0 100, hvor 100 er best, og hvor 0 er dårligst. For hvert spørsmål angis antall svar (n) og gjennomsnittet. I tillegg er graderingen delt inn i andel negative svar, andel nøytrale svar og andel positive svar. 10

11 Beregning av gjennomsnitt: Skalaen fra 1-5, hvor 1= ikke i det hele tatt, 2 = i liten grad, 3 = i noen grad, 4= i stor grad og 5 = i svært stor grad. Disse verdiene er transformert til en % skala. Negativ: Prosentandel av deltakerne som har svart Ikke i det hele tatt og I liten grad på det aktuelle spørsmålet. Nøytral. Prosentandel av deltakerne som har svart I noen grad på det aktuelle spørsmålet Positiv: Prosentandel av deltakerne som har svart I stor grad og I svært stor grad på det aktuelle spørsmålet På øvrige spørsmål gjengis svarene i % av antall svar på spørsmålet. Bakgrunn for spørsmålene NaKuHel baseres på en ideologi hvor samarbeid, inkluderende felleskap og deltakelse i helsefremmede natur- og kulturaktiviteter fremmer helse, miljø og livskvalitet. Et sentralt punkt i undersøkelsen er derfor å få deltakernes vurdering og opplevelse av fellesskapet og aktivitetene og hva dette har betydd for deres helse, miljøbevissthet og livskvalitet. Resultatene av spørsmålene er derfor satt inn under de verdiene om anses som sentrale for NaKuHel virksomheter generelt og NaKuHel Asker spesielt. De verdiene vi ønsker å belyse for NaKuHel senteret i Asker er følgende: 1. Senteret aktiviteter skal være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, sosial status, etnisk tilhørighet eller sykdomsstatus 2. Senteret skal være en møteplass hvor offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider 3. Deltakerne skal være med å utforme aktivitetene 4. Deltakerne skal kunne delta i aktivitetene etter evne og lyst 5. Det skal være et inkluderende fellesskap i aktivitetene 6. Aktivitetene skal gi glede for den enkelte 7. Aktivitetene skal gi økt evne til mestring av dagliglivets problemer 8. Aktivitetene skal gi økt livskvalitet 9. Aktivitetene skal bedre helsen 10. Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal øke bevisstheten om natur og kultur som helsefremmende faktorer for en selv og for andre 11. Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal fremme bevisstheten om miljøet og stimulere til en mer miljøvennlig adferd. 11

12 I tillegg til NaKuHel verdiene er det tatt med spørsmål for å belyse hvordan tilbudene på NaKuHel brukes, tabell 9, samt tillit og tro på NaKuHel konseptet, tabell Resultater Verdi 1- Senteret aktiviteter skal være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, sosial status, etnisk tilhørighet eller sykdomsstatus For å belyse dette har vi brukt opplysningene om sosiodemografiske forhold og egenvurdert helse, dvs. spørsmålene 37,38,39,40,41,42,43,35,36. Tabell 1A. Hvem er deltaker på NaKuHel aktivitetene, kjønn, alder, sivilstatus og utdanning Sp. nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel 37 Er du mann eller kvinne 92 Mann 36 Kvinne Hvor gammel er du? Hva er din sivile status? år år år år år år + 43 Gift 58 Samboer 5 Enkemann/enke 15 Ugift 8 Skilt Hva er din høyeste fullførte utdanning? 91 Grunnskole 3 Videregående skole 27 Høyskole/Universitet (0-4år) 36 Høyskole/Universitet(4 år +) Hva gjør du til daglig? (flere svaralt. mulig) 87 Yrkesaktiv 26 Ufør 20 Arbeidsledig 5 Sykemeldt 2 Arbeider hjemme 57 Student/Skoleelev 2 12

13 42 Hva er ditt morsmål? 91 Norsk 88 Annet europeisk språk 13 Ikke europeisk språk 0 43 Hvordan er din nåværende bosituasjon? 92 Bor alene 33 Bor sammen med ektefelle/samboer 54 Bor sammen med barn 3 Bor sammen med foreldre/søsken/andre 2 Bor sammen med ektefelle/samboer og barn 11 Tabell 1B Deltakernes vurdering av egen helse Sp. nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Meget god God 48 Stort sett, vil du si at 91 Nokså god 21 din fysiske helse Nokså dårlig 7 Dårlig 0 36 Stort sett, vil du si din psykiske helse er 90 Meget god 33 God 42 Nokså god 22 Nokså dårlig 2 Dårlig 0 Ingen av deltakerne opplever egen helse, fysisk eller psykisk som dårlig. De aller fleste anser sin fysiske og psykiske helse bedre enn skalaens midtpunkt. Det er flest kvinnelige deltakere, og flest deltakere over 71 år. Over halvparten av deltakerne er gift, ca 1/3 er enslige, 69 % har Høyskole /Universitetsutdanning. I undersøkelsen er det ikke spurt om sykdomsstatus, da NaKuHel skal være åpen for alle uavhengig av diagnose. I stedet ble det spurt om hva deltakerne gjør til daglig. De fleste arbeider hjemme, mange er yrkesaktive, men mange er også uføre (20 %) og 5 % er arbeidsledige. De aller fleste av deltakerne er etnisk norske, 13 % har annen europeisk bakgrunn. Halvparten av deltakerne bor sammen med ektefelle/samboer, ca 1/3 bor alene og 11 % oppgir at de bor sammen med ektefelle og barn. Ut fra denne undersøkelsen kan vi oppsummere at NaKuHel er åpen for alle uavhengig av diagnose, kjønn, alder, etnisk tilhørighet etc. Det er en liten overvekt av kvinnelige deltakere, og flest deltakere i aldergruppen over 60 år. Mange har høy utdanning, (høyskole/universitet) og over halvparten er gift/samboer mens 33 % bor alene. 27 % av deltakerne er enten ufør, sykemeldt eller arbeidsledig, resten er yrkesaktiv eller arbeider hjemme. 13 % kommer fra annet europeisk land. 13

14 Verdi 2- Senteret skal være en møteplass hvor offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider For å belyse dette ble det spurt om deltakerne er aktiv i andre foreninger, organisasjoner, politiske partier eller lag. Spørsmålet baseres på en antakelse om at aktivitet i andre organisasjoner/lag medvirker til større mangfold og samarbeid mellom personer som eller ikke ville hatt denne form for fellesskap. Sp.nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Er du aktiv i andre Ja 70 5 foreninger, politiske 91 partier eller lag? Nei 30 Svaret viser at en høy andel av deltakerne på NaKuHel også er aktive på andre områder. Et tilleggsmoment her er at styremedlemmene for NaKuHel senteret ikke er med i undersøkelsen. Disse representerer ulike faglige profesjoner, har variert yrkesbakgrunn, både fra næringslivet, offentlige virksomheter og organisasjoner, og er således viktige bidragsytere i utviklingen av NaKuHel senteret og senterets mange aktiviteter. Tilgjengelighet til NaKuHel tilbudene Et annet moment som kan bety mye for frivillig deltakelse i natur-, kulturaktiviteter, er hvordan man blir oppmerksom på tilbudene og hvordan tilgjengelighet er til tilbudene. For å fange opp dette ble det spurt om hvordan de ble kjent med NaKuHel og årsaken til deltakelse: Sp. nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Familie/Venner 49 NAV 4 1 Hvordan ble du kjent Arbeidsplassen 3 90 med NaKuHel? Fastlegen 4 På tur ved Semsvannet 23 Media/Internett 16 2 Hva var årsaken til at du meldte deg på NaKuHels aktiviteter? (flere alternativer tillatt) 94 Jeg hadde ledig tid 51 Jeg var arbeidsledig 2 Jeg var sykemeldt 13 Jeg ønsket fellesskap 57 Jeg var ufør 9 Familie/venner er viktigste informasjonskilden for NaKuHel, hele 49 %. Dernest kommer På tur rundt Semsvannet og Internett/Media. NaKuHel senteret er i prinsippet ikke noe behandlingssted, hvor det henvises pasienter fra fastlege eller NAV. Det er derfor positivt å registrere at både fastlege og NAV har anbefalt pasienter/ klienter å delta på NaKuHel aktiviteter. Også arbeidsplassen har informert om NakuHel. 14

15 De viktigste årsakene til at man ønsker å delta på NaKuHel aktivitetene er behovet for fellesskap og at man har ledig tid. Dette tyder på at mange er ensomme og trenger noe å fylle hverdagen med. En fjerde del av deltakerne er sykemeldt, ufør eller arbeidsledig. Verdi 5- Det skal være et inkluderende fellesskap i aktivitetene En sentral verdi i NaKuHel konseptet er deltakelse i natur- og kulturaktiviteter gjennom et inkluderende fellesskap. Alle er velkomne uavhengig av status osv. For å finne ut hvordan deltakerne opplever fellesskapet ble det stilt spørsmål om hvordan de opplevde atmosfæren i aktivitetsgruppene. Sp. nr Når du deltar i aktivitetene på NaKuHel Antall Gjennom- Andel Andel Andel Spørsmål svar snitt Negativ Nøytral Positiv Blir du behandlet med respekt Opplever du å bli lyttet til Opplever du å bli respektert Opplever du å bli forstått Det er meget positive score på atmosfæren i NaKuHel aktivitetene. Ingen negative svar. Særlig er scoret positivt på å vise respekt for hverandre, hele 93 %. Verdi 6 og 7- Aktivitetene skal gi glede for den enkelte. Aktivitetene skal gi økt evne til mestring av dagliglivets problemer Sp.nr Spørsmål Antall svar Gjennomsnitt Andel Negativ Andel Nøytral Andel Positiv I hvilken grad opplever du at deltakelse i aktivitetene gir deg 11 Glede? Økt trivsel? Sosialt fellesskap? Bedre mestring av hverdagen? NaKuHel Asker tilstreber aktiviteter og væremåte som er: Gledesbringende Langsiktig Aktiviserende Inkluderende (GLA I). Svært mange, hele 93 %, opplever at aktivitetene på 15

16 NaKuHel gir glede. Aktivitetene gir også økt trivsel for de aller fleste 84 %, og sosialt fellesskap for 79 %. Gjennomsnittet for bedre mestring av hverdagen er 60, For 48 % er det ingen endring og 10 % mener at det er en negativ utvikling når det gjelder mestring. Verdi 3 og 4 - Deltakerne skal være med å utforme aktivitetene og deltakerne skal kunne delta i aktivitetene etter evne og lyst Disse verdiene belyses ved spørsmålene 3,4,16,17,18, 19,20. Resultatene på spørsmålene 3 og 4 belyses ved antall svar og prosentandel i ulike svarkategorier. Resultatene på spørsmål 16,17,18,19 og 20 er gjengitt ved antall svar, gjennomsnitt (skala hvor 100 er best), og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tabell 5 A Resultater på spørsmålene om valg av aktivitet Sp.nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Jeg mestret denne aktiviteten 27 3 Fikk være med å utforme Hva avgjorde valget av aktiviteten 22 den/de aktuelle 125 Ble påvirket av andre 13 aktivitetene(flere Tilfeldig 8 svaralt. mulig) Ingen krav til opptak 6 Ønsket å lære 25 4 Finnes det tilsvarende aktivitetstilbud i ditt nærmiljø 88 Ja 27 Nei 52 Vet ikke 20 Tabell 5 B Resultater på spørsmålene om betydning for deltakelse i aktiviteter på senteret Sp.nr Spørsmål Vil du si at disse faktorene har noen betydning for din deltakelse på NaKuHel -senteret Antall svar Gjennomsnitt (skala 0-100) Andel negativ (%) Andel nøytral (%) Andel positiv (%) 16 Beliggenheten til senteret? Ingen møteplikt? At du har en møteplass å gå til At det ikke er fokus på presentasjonskrav? At gruppen styrer seg selv? Fra tabell fremgår 5 A at mestring betyr mye ved valg av aktivitet, men også deltakelse i utformingen har stor betydning, likeledes ønske om å lære. 16

17 Ellers er faktorer som gruppen styrer seg selv, og at man har en møteplass å gå til, de faktorer som veier tyngst. Det at det ikke er møteplikt ser ikke ut for å ha så stor betydning. Over halvparten mener beliggenheten til senteret har stor betydning, mens ca 1/5 mener det ikke betyr så mye. Det er også interessant å merke seg at ca halvparten av deltakerne svarer at det ikke finnes tilsvarende tilbud i eget nærmiljø. Verdi 8 og 9- Aktivitetene skal bedre helsen og gi økt livskvalitet I vedtektene for NaKuHel Asker fremheves at målet er å bedre deltakernes livskvalitet gjennom natur og kulturaktiviteter. For å etterprøve resultatoppnåelse på dette ble det stilt ulike spørsmål, hvor noen også gikk på sammenligning med tiden før deltakelse på NaKuHel aktivitetene. Spørsmålene og svarene er som vist i Tabell 6 nedenfor. Tabell 6 - Aktivitetene skal bedre helsen /Aktivitetene skal gi økt livskvalitet Sp.nr Spørsmål Antall svar Gjennomsnitt Andel Negativ Andel Nøytral Andel Positiv Har deltakelse i NaKuHel aktivitetene bedret din fysiske helse? Har deltakelse i NaKuHel aktivitetene bedret din psykiske helse? Sammenlignet med tiden før begynte på NaKuHel aktivitetene Hvordan er din livskvalitet? Hvordan er ditt sosiale nettverk? Hvordan er ditt overskudd til daglige gjøremål? Svarene varierer betydelig mellom fysisk og psykisk helse. 17 % mener deltakelse har bedret den fysiske helsen, mens hele 40 % mener den psykiske helse har blitt bedre. For % er tilstanden uendret. Det er svært positiv å registrere at over halvparten mener at deres livskvalitet og sosial nettverk har blitt bedre. 2 % mener at livskvaliteten har blitt dårligere. 17

18 Verdi 10 - Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal øke bevisstheten om natur og kultur som helsefremmende faktorer for en selv og for andre Tabell 7 Bevissthet og helhetstenkning Natur-Kultur-Helse Sp.nr Spørsmål Antall svar Gjennom- snitt Andel Negativ Andel Nøytral Andel positiv Er du blitt mer bevisst av helhetstenkning og samspillet Natur-Kultur- Helse? Hvordan deltar du i kulturaktiviteter utenfor NaKuHel? Hvordan går du turer i skog og mark utenom NaKuHel? Sammenlignet med tiden før man begynte på NaKuHel, er deltakelse i kulturaktiviteter og /eller å gå turer i skog om mark utenom NaKuHel omtrent som før. Vi merker oss at ingen går mindre turer nå enn tidligere, men 15 % svarer at bevisstheten om helhetstenkningen og samspillet Natur-Kultur-Helse er blitt mindre. Verdi 11 - Fellesskapet og deltakelse i aktivitetene skal fremme bevisstheten om miljøet og stimulere til en mer miljøvennlig adferd Tabell 8 Bevissthet om miljøet Antall Gjennom- Andel Andel Andel Sp.nr Spørsmål svar snitt Negativ Nøytral positiv 29 Hvordan er din bevissthet om miljøet? Når det gjelder bevisstheten om miljøet, svarer 60 % at de har blitt mer bevisst, for 40 % er det ingen endring. Ingen er blitt mindre bevisste. 18

19 Tabell 9. Hvordan brukes tilbudene på NaKuHel Asker Sp.nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Deltar mer enn 2 ganger per uke 2 Hvor ofte deltar du i en Deltar 2 ganger per uke eller flere av NaKuHels Deltar 1 gang per uke mange Deltar hver 14.dag 17 gruppeaktiviteter? Deltar 1 gang i mnd. 10 Deltar sjelden 6 31 Hvor mange gruppeaktiviter deltar du i? 90 1 aktivitet 68 2 aktiviteter 28 3 aktiviteter 3 Mer enn 3 aktiviteter 1 32 Hvor ofte besøker du Smia kafé? 89 Mer enn 2 g. per uke 10 2 ganger per uke 15 1 gang per uke 21 Hver 14.dag 20 1 gang per mnd. 13 Sjelden Hvor ofte besøker du Bryggerhuset på Tveiter? 90 Mer enn 2 g. per uke 2 2 ganger per uke 0 1 gang per uke 2 Hver 14.dag 4 1 gang per mnd. 20 Sjelden 71 6 Hvor lenge har du deltatt i NaKuHel aktivitetene? 91 1 mnd 1 1/2 år 8 1 år 7 2 år år 21 Mer enn 5 år 53 Over halvparten av deltakerne bruker NaKuHel tilbudene 1 gang i uken, og 68 % deltar på en aktivitet. Når det gjelder besøk i Smia, fordeler det seg nokså likt på 1 gang per uke, hver 14 dag, to ganger per uke og sjelden. Tabell 10. Tillit og tro på NaKuHel konseptet Sp.nr Spørsmål Antall svar Svarkategorier Prosentandel Har du anbefalt Ja NaKuHel til andre? Nei 7 Hele 93 % opplyser at de har anbefalt NaKuHel til andre. 19

20 Med egne ord spørsmål 44. Hvordan har du opplevd å være deltaker på NaKuHel? Noen svar: - Et sted man får motivasjon og energi - Det yrer av mennesker, smil og latteren sitter løst - Sosialt og inkluderende, men også utfordrende. Godt å ha et sted der en bare kan være et menneske sammen med andre - Læring og egenutvikling - Inspirerende fellesskap, fantastisk konsept - Bedre selvtillit via hjelp til selvhjelp - Sterk berikelse av livet - kom som jeg var, gikk som meg selv, redningen under en sykemelding - Gitt meg oppreisning, slik at jeg kan kjenne meg som et helt og verdifullt menneske igjen - Viktig del av livet mitt, ville blitt tamt og tomt uten - Fordoblet vennekrets - Gir verdi for å kunne foreta valg i hverdagen - Meget bra - Konsolidering - Plassering ved Semsvannet en trivselsfaktor - NaKuHel et fantastisk godt tiltak, det er balsam for legemet og sjel her kan du være deg selv og enda nyte godt av venners nærvær - Betydd mye å delta i NaKuHel nettverket, sier at det er mitt andre hjem, vet ikke hva jeg skulle gjort uten - Flott atmosfære, nydelige mennesker = et unikt sted å være - Positivt, hyggelig og inkluderende miljø - Et lavterskel tilbud - Gitt meg tilbake arbeidslyst og glede - Inspirerende og givende å delta i grupper - NaKuHel var plassen og menneskene som reddet livet mitt, slik at jeg klarte å komme meg tilbake i full jobb. 6. Drøfting Intensjonen med undersøkelsen var å få vite mer om deltakernes erfaringer og vurdering av NaKuHel-senteret i Asker som møteplass for å fremme helse, livskvalitet og miljøbevissthet. Med utgangspunkt i deltakernes vurderinger, ønsker NaKuHel å forbedre tilbudene og informasjonsarbeidet om NaKuHel. Siden undersøkelsen ikke gir informasjon om de enkelte tilbudene eller aktivitetene på senteret, vil tilbakemeldingen ikke gi grunnlag for forbedringer av de enkelte tilbudene, men av senteret som helhet. Før undersøkelsen startet, ble det tatt et bevisst valg om ikke å differensiere svarene på de ulike aktivitetene. Hovedformålet til NaKuHel er å bedre deltakernes livskvalitet gjennom natur- og kulturaktiviteter. 20

21 I NaKuHel sammenheng handler livskvalitet om menneskets opplevelse av å ha et godt og meningsfullt liv, dvs. den opplevde følelse av å leve et godt liv. Livskvalitet blir også omtalt som det å være aktiv, ha fellesskap, selvfølelse og en grunnstemning av glede. I rapporten Livskvalitet Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. En kunnskapsoversikt, av Jill Loga ved Senter for Forskning på Sivilsamfunn & Frivillig sektor (2010) har man sett på sammenhengen mellom frivillighet, kultur og lykke(5). I rapporten konkluderes at kultur og frivillighet er svært viktig for lykke og livskvalitet. På samfunnsnivå er det ingen tvil om at en stor og levende kultur- og frivillig sektor har innvirkning på lykkenivået i et samfunn. På individnivå er alder og livssituasjon avgjørende for hvorvidt frivillig engasjement har en positiv effekt for livskvaliteten. Spesielt eldre og ungdom opplever økt livskvalitet i forbindelse med frivillig deltakelse. I tillegg kan frivillig deltakelse ha en sosialiserende og sosialt utjevnende effekt. Videre fremgår det at å bevare og styrke aktivitetene innen kultur og frivillighet vil være et bidrag til å styrke livskvaliteten, først og fremst for å bevare og styrke et allerede godt samfunn, men også med tanke på sosial utjevning. På individnivå er den vitenskapelige sammenhengen mer uklar. Her fremheves at det trengs mer forskning. Samtidig konkluderes det med at hvis det er sammenheng på individnivå, vil det være viktig at alle i samfunnet får mulighet til å delta i kultur og frivillighet for økt livskvalitet. I vår undersøkelse er deltakernes erfaringer med NaKuHel udelt positive når det gjelder glede, økt trivsel og sosialt fellesskap. På spørsmålet om deltakelse i aktivitetene på NaKuHel har gitt økt livskvalitet svarte litt over halvparten (53 %) at livskvaliteten har blitt bedre. Ser vi på svarene på de spørsmålene om aktivitetene har bidratt til bedre fysisk og psykisk helse er andel positive svar henholdsvis 17 % og 40 %. 40 % mener at overskuddet til daglige gjøremål har blitt bedre sammenlignet med tiden før man begynte på NaKuHel aktivitetene. Dette samsvarer med helseundersøkelser, hvor man har delt ut spørreskjema med spørsmål om opplevd helse før og nå etter kulturaktiviteter over en tidsperiode. Ved slike undersøkelser er det ikke store utslag, verken positiv eller negative. Det har sammenheng med at det er problematisk å påvise årsakssammenhenger i dette feltet. I vår undersøkelse er den fysiske helsen til deltakerne god på undersøkelsestidspunktet. Hele 72 % svarer at den er god eller meget god. Når det gjelder Livskvalitet for ungdom, vil denne undersøkelsen ikke kunne si noe, da ungdomsgruppen på NaKuHel ble ekskludert i undersøkelsen. Sammenheng mellom natur, fysisk aktivitet og helse er veldokumentert og gjengitt i flere rapporter som Folkehelsemeldingen (St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge og Helse og omsorgsdepartementets Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet( ) (6) 21

22 Med utgangspunkt i funnene fra deltakerundersøkelsen på NaKuHel, kan det fastslås at NaKuHel som møteplass for frivillighet og deltakelse i kulturelle - og naturaktiviteter, har stor betydning for livskvalitet både på individnivå og som tilbud til innbyggerne i Asker kommune, som bidrag til økt livskvalitet for befolkningen generelt. 22

23 7. Vedlegg: 1. Tidligere evalueringer av NaKuHel senteret i Asker Undersøkelsene som beskrives kort nedenfor er beskrevet mer detaljert i boken Samspillet Natur - Kultur - Helse (Tellnes 2003) 1. Har deltakerne ved senteret fått bedre helse, miljø og livskvalitet? I forbindelse med etableringen av Natur-Kultur-Helse-senteret i Asker ønsket helse- og sosialstyret i Akershus en evaluering om deltakere ved senteret har fått bedre helse, miljø og livskvalitet. En bred rapportering basert på innsamling av både kvalitative og kvantitative data ble utarbeidet i juni Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført en spørreundersøkelse i desember 1997 (Tellnes, Berge og Hauge 1998). Formålet med denne undersøkelsen var å - beskrive hvem som var de mest aktive deltakerne ved NaKuHel-senteret ved utgangen av året indikere deltakernes vurdering av egen helse, livskvalitet og miljøbevissthet - kartlegge eventuelle endinger i deltakernes helse, livskvalitet og miljøbevissthet Metode: I slutten av november 1997 ble et spørreskjema sendt til alle deltakere ved Natur- Kultur-Helse-senteret i Asker som hadde vært aktive i minst én måned, og som hadde deltatt på arrangementer høsten personer svarte på skjemaene, mens 17 personer unnlot å svare. For begge kjønn er de fleste deltakerne mellom 40 og 59 år. Undersøkelsen omfattet ikke bare «pasienter» eller «klienter». Alle var vi deltakerne, heriblant styret, gruppeledere og konsulenter, forskere og studenter. Derfor er også disse inkludert i spørreundersøkelsen. Over halvparten av deltakermassen ved Natur-Kultur-Helse-senteret var i 1997 yrkesaktive, ansatt på heltid eller deltid. 23 personer var sykmeldt, på attføring eller førtidspensjonert. En annen stor gruppe var alderspensjonistene. 32 av de 122 som leverte inn spørreskjemaet (26 %) hadde i løpet av den siste uken vært plaget med helseproblemer eller symptomer på sykdom. For de 32 personene som hadde symptomer, dreide det seg om mennesker med muskel- og skjelettplager (31 %), psykiske plager (22 %) og luftveisplager (25 %). Resultater: Halvparten av alle som svarte på spørreskjemaet, opplevde sin egen helse som bedre gjennom å delta i natur- og kulturaktiviteter (43 %), mens 55 % er blitt inspirert til å satse mer på forebyggende og helsefremmende arbeid, og 52 % tror at de kan forebygge eller bedre andres helse gjennom slike aktiviteter. To tredjedeler av alle som svarte, mente de hadde fått et bedre liv etter at de deltok i aktivitetene ved senteret. Dessuten hadde 77 % en følelse av at de kunne gjøre andres tilværelse meningsfull. Bare 20 % sa at de ikke hadde fått et rikere liv, mens 79 % hadde fått flere å dele opplevelsene sine med. Et stort flertall blant de deltakerne som svarte på skjemaet, opplevde livet sitt som bedre enn før, og følte at de betydde noe for andre og hadde fått flere å dele opplevelsene sine med. Funnene viser at 70 % trodde at de gjennom aktivitet ved senteret kunne øke miljøbevisstheten og stimulere til handling i nærmiljøet, mens 23 % mente at de ikke var blitt mer bevisst på miljøspørsmålet. Det er også mange (59 %) som angir å ha fått en følelse av 23

24 fremtidsoptimisme. Hele 84 % hadde erfart den positive effekten av å være med i et sosialt fellesskap ved senteret. Konklusjon: Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på en positiv bedring av helse, miljø og livskvalitet for de deltakerne som hadde vært med i oppbyggingsfasen av senteret i Asker. 2. Mellom visjon og virkelighet Elin Pausewang, hovedfagstudent i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, påtok seg høsten 1995 oppgaven å dokumentere den etableringsprosessen som fant sted etter hvert som Natur- Kultur-Helse-senteret vokste frem. Intensjonen om å oppnå en lokal forankring i nærmiljøet ble gradvis til virkelighet. Det viser hennes rapport «Mellom visjon og virkelighet erfaringer fra etableringen av NaKuHel-senteret i Asker » (Pausewang 1997). I sammendraget for rapporten skriver Pausewang blant annet.: Ut fra et sosialantropologisk perspektiv valgte jeg å se på oppbyggingen av NaKuHel som et samtidsfenomen og et forsøk på å bygge opp en ny «helsekultur». Begrepet kultur ble her brukt for å vise til menneskers tanke- og idéverden, mer eller mindre felles for medlemmene i et samfunn, og ikke som en sektor innbefattende kunst, idrett osv. Det jeg her forsøker å beskrive, er en sosial prosess. Hovedfagsoppgaven Organizing modern longings paradoxes in the construction of a health promotive community in Norway (Pausewang 1999) er en videre analyse av materialet som ble presentert i boken Mellom visjon og virkelighet. I konklusjonen i hovedfagsoppgaven er hun positiv til mye av den forsøksvirksomheten og utprøvingen som foregikk ved senteret på Sem i oppbyggingsfasen. Likevel peker hun på at det i et slikt sosialt mangfold ikke er lett å unngå at vanskelige kompromisser og diskusjoner kan skape nye paradokser og dilemmaer som man egentlig ønsket å redusere ved å etablere NaKuHel-senteret. 3. Et puff videre Psykologistudent Brita Rønning gjennomførte i en kvalitativ undersøkelse av deltakernes erfaringer med et alternativt rehabiliteringsprosjekt for langtidssykmeldte. Arbeidet ble levert som hovedoppgave ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (Rønning 1999). Undersøkelsen var en ekstern evaluering av NaKuHel-senterets pilotprosjekt Bedre helse for ansatte, som var et forsøk på å utvikle en metode innenfor forebygging og rehabilitering blant ansatte i helsesektoren som var sykmeldt for muskel- og skjelettsykdommer (Kolbjørnsen 1999). Bedre helse for ansatte ble ledet av sykepleier og uttrykksterapeut Inger Ellen Kolbjørnsen. Hun sørget for at en gruppe på 11 sykmeldte kvinner som var ansatt i helsesektoren, fikk tilbud om gruppedeltakelse ved NaKuHel-senteret. Fokus for gruppen var natur- og kulturaktiviteter under veiledning av gruppeledere med forskjellig innfallsvinkel til aktivitetene. Gruppen varte i tre måneder. Underveis ble det lagt inn en oppfølging over fem måneder. I intervensjonen overfor deltakerne ble det lagt vekt på å gi verktøy til egen medvirkning for å bedre helsen. Tilbudet la vekt på positive helseressurser som mestring, trivsel og overskudd. Dette skjedde gjennom deltakelse i et sammensatt program med natur- og kulturaktiviteter, samt et opptrenings- og behandlingsprogram (mensendieckfysioterapi) prosessbearbeiding (i gruppe og ved dagbokskriving) av egen reaksjon på deltakelse i de forskjellige aktivitetene, blant annet gjennom bruk av kunstneriske uttrykksformer utforming av egen resept, som var brukerstyrt og basert på erfaring som hadde vist seg å være bra for hver enkelt. Deltakergruppen som helhet viste bedring av helse og 24

25 opplevd livskvalitet. Enkelte av deltakerne begynte også i andre NaKuHel-grupper ved senteret. De samlede resultatene underbygde prosjektledelsens syn om at Natur-Kultur-Helse-aktiviteter var et godt verktøy for å få sykmeldte til å komme ut av isolasjon og tilbaketrekking. De opplevde engasjement, bygde opp sin livsstyrke og fikk mulighet til å bruke de ressursene de hadde til tross for sin sykdom. Den eksterne evalueringen utført av Brita Rønning viste at prosjektet bidrog til endringer for sju av de ni sykmeldte som ble intervjuet. De fortalte blant annet om ny jobbsituasjon, bedring av de fysiske plagene, om endret forståelse av plagene sine, om større tro på seg selv, om bedre grensesetting og om at de hadde begynt å gjøre mer av det de liker. En positiv fokusering i retning av ressurser og mestring viste seg å være til hjelp for deltakerne i gruppen. Det ble påvist at prosjektet tilbød deltakerne et språk for plagene som gav mening for og åpnet opp for å se muligheter for å endre på sin egen situasjon. Flere perspektiver på årsaker til plagene var fruktbart i denne sammenheng. En tilnærming med fokus på både det psykiske og det fysiske hos deltakerne, gjennom både aktiviteter og samtale viste seg å være til nytte for deltakerne. Klimaet av omsorg og respekt som rådde i prosjektet, stod igjen som det aller viktigste i møtet mellom prosjekt og deltakere. 4. Visjonene virkeliggjøres Sosiolog Kari Bjerke Batt-Rawden ved Høgskolen i Akershus gjorde sent på høsten 2002 en kvalitativ undersøkelse blant 46 frivillige intervjuobjekter. Dette var 30 menn og 16 kvinner som på ulikt vis var knyttet til senteret (Batt-Rawden 2003). 69 % av dem følte seg bedre gjennom deltakelse og samhandling rundt gruppeaktivitetene/tiltakene ved NaKuHel-senteret. Rapporten utaler at senteret utvilsomt er et sted svært mange er blitt veldig glade i og ønsker skal kunne fortsette. Noen av de følgende utsagn illustrerer dette: - Det er et flott sted et virkelig levende sted. Håper evalueringen kan bidra til flere sentre. - NaKuHel er et spennende møtested her burde alle ha møteplikt. - Det er viktig å få politikere inn hit, slik at de kan se og forstå betydningen av NaKuHel. - NaKuHel har enkle tiltak som er spennende og kjempestimulerende. - Det er vanskelig økonomiske forhold burde være minst 1 heltidsansatt til. - De som jobber her, står jo selv i fare for å bli utbrente, De må bli avlastet mye mer. - NaKuHel må bli tydeligere på hva de leverer. Det er også viktig å komme med resultater. Håper de kan finne noen som er villige til å finansiere dette stedet. Begrepet livskvalitet var mye diskutert og debattert blant informantene. Tilhørighet, opplevelse av mening og mulighetene for å få kontroll over eget liv synes å være av stor verdi for mange. Begrepet livskvalitet ble vurdert til at det kunne fange opp mange av de elementene som kom frem under samtalene. Rapporten anbefaler at videre forskning særlig bør ta utgangspunkt i begreper som vitalitet, handlemuligheter, tilhørighet og opplevelse av mening. Kari Batt- Rawden anbefaler dessuten at NaKuHel-senteret videreutvikles til å bli en organisasjon som oppmuntrer og støtter personer til handlingskompetanse også utenfor de inkluderende nettverkene som finnes på senteret. Hun konkluderer med at hun i sin observasjon finner en varme og harmoni over senteret lokalisert i vakre og naturlige omgivelser. Dette står i sterk kontrast til et hektisk arbeidsliv preget av formelle relasjoner, overfladiskhet og ustabilitet for mange mennesker. Men det sunne synes å være at vi beveger oss i en retning av positive spiralvinder skaper en dynamisk prosess, reflekterer og erkjenner livets vanskelige faser med NaKuHel i ryggen et sted underveis på veien videre! 25

26 2. Spørreskjema Endelig Spørreskjema excel pdf 8. Referanser 1. Professor Gunnar Tellnes. Samspillet Natur-Kultur-Helse, NaKuHel-konseptet i teori og praksis, Antonovsky A. The salutogenic modell as a theory to guide health promotion. Health promotion International Nytt fra NaKuHel Asker, 4. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Undersøkelser om pasienterfaringer i helsetjenesten. 5. Jill Loga, Livskvalitet Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke (2010) 6. Helse- og omsorgsdepartementet, Sammen for fysisk aktivitet ( ) 26

Natur-Kultur-Helse. Aktiviteter som medisin og folkehelse. Gunnar Tellnes

Natur-Kultur-Helse. Aktiviteter som medisin og folkehelse. Gunnar Tellnes Natur-Kultur-Helse Aktiviteter som medisin og folkehelse Gunnar Tellnes Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Hedmark www.tellnes.info Fagkonferanse, Biri 25. mars 2009 Fylkesmannen

Detaljer

NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes

NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes Avd. for samfunnnsmedisin, Universitetet i Oslo www.tellnes.info NaKuHel skaper trygge og trivelige lokalsamfunn Fellesskap og gode naturopplevelser gir

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Velkommen til møteplassen NaKuHel!

Velkommen til møteplassen NaKuHel! Velkommen til møteplassen NaKuHel! Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem Velkommen til et inkluderende fellesskap NaKuHel er en god møteplass og fellesskapsarena med muligheter for deltakelse i et mangfold

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - å fremme og opprettholde helse og velvære Aaron Antonovsky Ordet kommer av saluto:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Spesielle utfordringer for legemiddeletterlevelse blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan

Spesielle utfordringer for legemiddeletterlevelse blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan Spesielle utfordringer for legemiddeletterlevelse blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan Helle Håkonsen (postdoktor) og Else-Lydia Toverud (professor) Avdeling for Farmasi (Samfunnsfarmasi) Farmasøytisk

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ:

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: Utvalgte resultater fra en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse blant nåværende ansatte i Sjøforsvaret fra prosjektet HMS Sjø. > >> Undersøkelsene som blir gjennomført

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

ER DET RART DET KAN VÆRE

ER DET RART DET KAN VÆRE ER DET RART DET KAN VÆRE UTFORDRENDE? 1 Foreldre med tidligere problematisk forhold til rusmidler, og erfaringer med foreldrerollen Konferansen Leva livet, Trondheim 5. juni 2013 Unni.kristiansen@hint.no

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse.

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse. Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014 Samfunnsøkonomisk analyse Kjør for livet 4. juni 2014 Denne oppsummeringen omhandler hovedfunn og resultater for

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Presentasjon av Diabetesforbundets motivasjonsgrupper for personer med minoritetsbakgrunn Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Hvordan nå fram? Mange får diabetes Funn

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt Innledning Denne rapporten presenterer resultatene av Team-basert rehabilitering av langvarige smertetilstander med kunnskapsbasert biopsykososial tilnærming omstilling og utvikling av eksisterende tilbud,

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Likemannsarbeid i krisesituasjoner

Likemannsarbeid i krisesituasjoner Likemannsarbeid i krisesituasjoner Følelsesmessige reaksjoner i forbindelse med sykdom og funksjonshemning Kjennskap til diagnosen Progredierende funksjonstap 1 Følelsesmessige reaksjoner i forbindelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer