Oslo kommune Bymiljøetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bymiljøetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Bymiljøetaten Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: 13/ Saksbeh.: Hans Kristian Daviknes Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen Arkivkode: 511 UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING - AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Bymiljøetaten viser til brev fra Plan- og bygningsetaten(pbe), datert , hvor det bes om innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse til regional plan for masseforvaltning i Akershus fylkeskommune. I målene for planen bør det, som en del av målet om å redusere miljøpåvirkningen, også være et mål om å hindre spredning av fremmede plantearter ved masseforflytning/transport. Dette bør også inngå som en del av konsekvensutredningen av biologisk mangfold, som er foreslått i planen. Under punkt Involvering av næringslivet, bør man også involvere store grunneiere av områder med ressurser, i tillegg til bransjeorganisasjoner og entreprenører. I kapittel 5 Utredningsbehov, bør det utredes hvilke muligheter man har for å rense og gjenbruke masser av ulik kvalitet. Det bør i den forbindelse være kartlagt areal som kan brukes til mellomlagring av forurensede masser, i påvente av en renseprosess. Man bør også utrede mulighetene for å øke deponering og mellomlagringsareal for snø. Vi foreslår at Miljøringen tas med på listen over aktuelle representanter for referansegruppen. Med vennlig hilsen Hans Edvardsen etatsdirektør Godkjent elektronisk Signe Nyhuus divisjonsdirektør Bymiljøetaten Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Hollendergata 5 Telefaks: Org.nr: NO Postadresse: Postboks 9336 Grønland E-post: 0135 OSLO Internett:

2 2

3 Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Akershus fylkeskommune Avdeling for plan, næring og miljø Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/ / Rune Raknes, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE - REGIO NAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING. PLANPROGRAM. OSLO KOMMUNES UTTALELSE Det vises til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til Myndighet til å avgi uttalelser til blant annet andre fylkeskommuners plansaker, er av bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling. Det er i sakens anledning innhentet uttalelser fra berørte instanser i kommunen ytre apparat. Disse uttalelsene følger vedlagt. På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse: Oslo mener adgang til mineralressurser og massehåndtering er en vesentlig utfordring for byggenæringen og derfor av stor betydning for byutviklingen. Massehåndtering er i tillegg en betydelig miljøutfordring i forhold til spredning av forurenset jord, utslipp fra transport og gjenfylling og andre inngrep i områder med biologisk mangfold. Selv om den regionale planen for masseforvaltning ikke vil være juridisk bindende for planer i Oslo kommune, vil massehåndtering i byutviklingsprosjekter være av stor betydning for byggenæringen. Gjennom dette vil veivalg i og gjennomføringen av det regionale plansamarbeidet i Oslo og Akershus påvirkes av denne planen. Akershus fylkeskommune har invitert Oslo kommune til å delta i administrativ prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget. Oslo kommune ønsker å være representert i prosjektgruppen ved Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og fornyelsesetaten. Disse etatene vil sørge for at øvrige berørte instanser i kommunen holdes orientert om planarbeidet. Innledningsvis i planprogrammet er det satt opp en oversikt med definisjoner av begrepsbruken i utkastet til planprogram. Oslo kommune anbefaler at det lages egne begreper for å beskrive disponering av rene masser. For eksempel er begrepet fyllinger upresist med hensyn til innhold av forurensning. Forurensningsloven og forskrifter til denne har egne definisjoner og begreper som beskriver mellomlagring og deponering av forurensede masser. Det anbefales å benytte disse i planprogrammet der det er snakk om forurensede masser. Videre bør alle begreper som benyttes i målformuleringer defineres, for eksempel hva som omfattes av begrepet gjenvinnbare masser. Målet om å redusere miljøpåvirkningen bør også kunne være et mål for å hindre spredning av fremmede plantearter ved masseforflytning/ transport. Dette bør også inngå som en del av konsekvensutredningen av biologisk mangfold, som er foreslått i planen. Som en del av planarbeidet vil behovet for mineralressurser samt behovet for mellomlager og deponikapasitet utredes i et i langsiktig perspektiv. I tillegg til Akershuskommunene bør også Oslo kommunes behov for mineralressurser og massedeponier utredes som en del av arbeidet. Bakgrunnen er at Oslo by både har det største forbruket av mineralressurser i regionen og i tillegg genererer det største deponeringsbehovet for masser. For å styrke Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post:

4 mer gjenbruk av masser og bygningsavfall bør det gjennomføres en vurdering av mulige virkemidler hjemlet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller i annet lovverk. Det bør foretas en overordnet vurdering av hvilke arealer som er egnet for deponering av rene grave- og rivemasser. Virkemidler for å kanalisere masser til disse områdene må også utredes. Interesser knyttet til masseforvaltning bør også balanseres mot interesser knyttet til rekreasjon, natur og bomiljø. Under involvering av næringslivet bør det også nevnes store grunneiere av områder med ressurser, i tillegg til bransjeorganisasjoner og entreprenører. Som en del av prosjekt aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo ble det i 2009 utført en vurdering av behovet for deponikapasitet for masser. Rapporten fra dette arbeidet følger vedlagt. Det bør utredes hvilke muligheter som finnes for å rense og gjenbruke masser av ulik kvalitet. I den forbindelse bør areal som kan brukes til mellomlagring av forurensede masser i påvente av en renseprosess, være kartlagt. Mulighetene for å øke deponering og mellomlagringsareal for snø bør også utredes. Bård Folke Fredriksen byråd for byutvikling Godkjentogekspedertelektronisk Vedlegg: 1. Brev av fra Plan- og bygningsetaten 2. Brev av fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 3. Brev av fra Bymiljøetaten 4. E-post datert fra Helseetaten 5. Brev av fra Vann- og avløpsetaten 6. NGU-rapport Kopi til: Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Helseetaten, Vann- og avløpsetaten 2

5 Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Plan- og bygningsetaten Dato: Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode: / Steinar Sidselrud, /22596 (Oppgis ved henv.) Uttalelse til regional plan for masseforvaltning - Akershus fylkeskommune (Ref ) Viser til anmodning om høringsuttalelse fra PBE mottatt Adgang til mineralressurser og massehåndtering er en vesentlig utfordring for byggenæringen og derfor av stor betydning for byutviklingen. Massehåndtering er i tillegg en betydelig miljøutfordring i forhold til spredning av forurenset jord, utslipp fra transport og igjenfylling og andre inngrep i områder med biologisk mangfold. Selv om den regionale planen for masseforvaltning ikke vil være juridisk bindende for planer i Oslo kommune, vil massehåndtering i byutviklingsprosjekter være av stor betydning for byggenæringen. Gjennom dette vil veivalg i, og gjennomføringen av, det regionale plansamarbeidet i Oslo og Akershus påvirkes av denne planen. Akershus fylkeskommune har i et møte med EBY den 22.mai 2013 invitert Oslo kommune til å delta i administrativ prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget. EBY har spesialkompetanse innenfor massehåndtering og forurenset grunn og ønsker å stille med representanter i denne gruppen. Akershus fylkeskommune har bedt om tilbakemelding på forslaget til planprogram spesielt i forhold til: målformuleringer og ambisjoner, innhold og tematiske avgrensninger, kunnskapsgrunnlag og kunnskapshull samt medvirkningsprosessen. Hvert av disse temaene er kommentert nedenfor. Generelt Innledningsvis er det satt opp en oversikt med definisjoner av begrepsbruken i utkastet til planprogram. Vi anbefaler at det lages egne begreper for å beskrive disponering av rene masser. For eksempel er begrepet «fyllinger» upresist mht. innhold av forurensning. Forurensningsloven og forskrifter til denne har egne definisjoner og begreper som beskriver mellomlagring og deponering av forurensede masser. Vi anbefaler at disse benyttes i planprogrammet der det er snakk om forurensede masser. Videre bør alle begreper som benyttes i målformuleringer defineres. F.eks. er vi usikre på hva som omfattes av begrepet «gjenvinnbare masser». Eiendoms- og byfornyelsesetaten Besøksadresse: Christian Krohgs gate 16 Postadresse: Fakturaadresse: Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo kommune, Fakturasentral Telefon: Org.nr.: Giro: Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Etterstad E-post: 0105 OSLO 0606 OSLO

6 Innhold og tematiske avgrensninger Som en del av planarbeidet vil behovet for mineralressurser samt behovet for mellomlager og deponikapasitet i et 50 års perspektiv utredes jmf. kapittel 2.2 og 2.4. Foruten Akershuskommunene bør også Oslo kommunes behov for mineralressurser og massedeponier utredes som en del av dette arbeidet. Grunnen til dette er at Oslo kommune både har det største forbruket av mineralressurser i regionen og i tillegg genererer det største deponeringsbehovet for masser. For å styrke gjenbruk av masser og bygningsavfall bør det gjennomføres en vurdering av mulige virkemidler hjemlet i plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller annet lovverk. For eksempel kan krav til massehåndteringsplan og lokal massehåndtering for store og mellomstore utbyggingsprosjekter vurderes. Det må også vurderes på hvilket plannivå dette bør sikres. Det bør foretas en overordnet vurdering av hvilke arealer som er egnet for deponering av inerte grave- og rivemasser. Virkemidler for å kanalisere massestrøm til disse områdene må utredes. Det kan f.eks. vurderes om det innenfor disse områdene kun skal kreves en forenklet søknadsprosess for deponering av inerte masser. Kriterier for å gi tillatelse til massedeponering i slike områder må utredes. Kunnskapsgrunnlaget og kunnskapshull med hensyn til masseforvaltning Som en del av prosjekt aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo ble det i 2009 utført en vurdering av behovet for deponikapasitet for masser. Rapporten fra dette arbeidet er vedlagt. EBY har ingen kommentarer i forhold til målformuleringer og ambisjoner for planarbeidet samt medvirkningsprosessen. Med vennlig hilsen Eiendoms- og byfornyelsesetaten Eskil Bråten fungerende direktør Thomas Marthinsen avdelingsdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: _043 Kopi til: Side 2 av 2

7 Fra: Sendt: Til: Emne: Kategorier: KjerstiGranum 22. august201310:40 PBEPostmottak FW:regionalplanmasseforvaltning Haster Eposten under anses som et høringssvar til sak Akershus fylkeskommune - Regional plan for masseforvaltning - Planprogram. Kan det legges inn på saken. Med vennlig hilsen Kjersti Granum enhetsleder Analyse Avdeling for byutvikling Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Telefon dir.: Sentralbord: Følg etaten i sosiale medier: Facebook: /planogbygningsetaten Twitter: com/planogbygning Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må From: Helene Brandshaug Sent: Thursday, August 22, :04 AM To: Kjersti Granum Cc: Ståle Grøthe; Meera Prakash Grepp Subject: VS: regional plan masseforvaltning Hei! Viser til brev datert der PBE ber om uttalelse til regional plan for masseforvaltning. Beklager sen tilbakemelding. Helseetaten har følgende kommentar til forslag til planprogram - regional plan for masseforvaltning: Det er i kapittel 2.6 om folkehelse presisert at kjøreavstander gir et omfattende problem med støv og støy. Det bør i tillegg presiseres at støv og støyproblematikk hos naboer til pukkverk er en stor utfordring i Oslo. Det foreligger massive naboklager på Huken, Franzefoss og på Åsland. Det er behov for grundige vurderinger mht miljøbelastninger på nabolaget i forbindelse med eksisterende og fremtidige pukkverk. Med vennlig hilsen Helene Brandshaug Fagkonsulent Seksjonfor folkehelsearbeid Helseetaten Oslo kommune Tlf

8

9 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kjersti Granum Dato: Arkivkode: HØRING AVFORSLAG TIL PLANPR OGRAM - REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE. Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) har mottatt forslag til planprogram for regional plan for masseforvaltning fra Akershus fylkeskommune. Plan- og bygningsetaten er bedt om å samordne Oslo kommunes uttalelse og oversende den til BYU innen for videre behandling. Uttalelsen støtter seg i stor grad på kommentarene fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har bred kompetanse på temaet. Adgang til mineralressurser og massehåndtering er en vesentlig utfordring for byggenæringen og derfor av stor betydning for byutviklingen. Massehåndtering er i tillegg en betydelig miljøutfordring i forhold til spredning av forurenset jord, utslipp fra transport og gjenfylling og andre inngrep i områder med biologisk mangfold. Selv om den regionale planen for masseforvaltning ikke vil være juridisk bindende for planer i Oslo kommune, vil massehåndtering i byutviklingsprosjekter være av stor betydning for byggenæringen. Gjennom dette vil veivalg i og gjennomføringen av det regionale plansamarbeidet i Oslo og Akershus påvirkes av denne planen. Akershus fylkeskommune har invitert Oslo kommune til å delta i administrativ prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget. Det kan være aktuelt med representanter fra etater som sorterer under BYU og MOS. Etater under BYU kan være EBY som har kompetanse innenfor massehåndtering og forurenset grunn samt PBE med ansvar for areal- og regional planlegging. Under MOS kan deltagelse fra BYM med ansvar for transport og miljø samt VAV som disponerer store mengder løsmasser som ledd i utbygging av kommunal infrastruktur, være aktuelt. Videre kan det også være aktuelt med representasjon fra Helseetaten som i sin kommentar peker på at problemet med kjøreavstander gir omfattende problemer med støv og støy. Generelt Innledningsvis er det satt opp en oversikt med definisjoner av begrepsbruken i utkastet til planprogram. Det anbefales at det lages egne begreper for å beskrive disponering av rene masser. For eksempel er begrepet fyllinger upresist mht innhold av forurensning. Forurensningsloven og forskrifter til denne har egne definisjoner og begreper som beskriver mellomlagring og deponering av forurensede masser. Det anbefales å benytte disse i planprogrammet der det er snakk om forurensede masser. Videre bør alle Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

10 Saksnr: Side 2 av 3 begreper som benyttes i målformuleringer defineres f eks hva som omfattes av begrepet gjenvinnbare masser. Målformuleringer Målet om å redusere miljøpåvirkningen bør også kunne være et mål for å hindre spredning av fremmede plantearter ved masseforflytning/ transport. Dette bør også inngå som en del av konsekvensutredningen av biologisk mangfold, som er foreslått i planen. Innhold og tematiske avgrensninger Som en del av planarbeidet vil behovet for mineralressurser samt behovet for mellomlager og deponikapasitet utredes i et i langsiktig perspektiv. I tillegg til Akershuskommunene bør også Oslo kommunes behov for mineralressurser og massedeponier utredes som en del av arbeidet. Bakgrunnen er at Oslo by både har det største forbruket av mineralressurser i regionen og i tillegg genererer det største deponeringsbehovet for masser. For å styrke mer gjenbruk av masser og bygningsavfall bør det gjennomføres en vurdering av mulige virkemidler hjemlet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller i annet lovverk. Det bør foretas en overordnet vurdering av hvilke arealer som er egnet for deponering av rene grave- og rivemasser. Virkemidler for å kanalisere masser til disse områdene må også utredes. Medvirkning Under involvering av næringslivet bør det også nevnes store grunneiere av områder med ressurser, i tillegg til bransjeorganisasjoner og entreprenører. Kunnskapsgrunnlaget og kunnskapshull med hensyn til masseforvaltning Som en del av prosjekt aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo ble det i 2009 utført en vurdering av behovet for deponikapasitet for masser. Rapporten fra dette arbeidet er vedlagt. Det bør utredes hvilke muligheter som finnes for å rense og gjenbruke masser av ulik kvalitet. I den forbindelse bør areal som kan brukes til mellomlagring av forurensede masser i påvente av en renseprosess, være kartlagt. Mulighetene for å øke deponering og mellomlagringsareal for snø bør også utredes. Vedlegg: Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (ingen bemerkninger) Uttalelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten Uttalelse fra Bymiljøetaten Uttalelse fra Helseetaten PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byutvikling Analyse

11 Saksnr: Side 3 av 3 Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Kjersti Granum - Enhetsleder Netten Østberg - Avdelingsdirektør

12 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364, Sentrum 0102 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: (Akershus fylkeskommunes ref: ) 13/ Svein Oddvar Korsvik, REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING FOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE - BER OM UTTALELSE Vi viser til Deres brev datert angående uttalelse til Akershus fylkeskommune sin regionale plan for masseuttak planprogram. VAV tar programmet til etterretning, og har ingen kommentarer eller bemerkninger til forslaget. Med hilsen Per Kristiansen konst. direktør Ellen Dahl prosjektutvikler byutviklingsprosjekter Godkjent og ekspedert elektronisk Vann- og avløpsetaten Postadresse: Telefon: Bankgiro: Postboks 4704 Sofienberg Telefaks: Org.nr.: MVA 0506 Oslo E-post: Besøksadresse: Internett: Herslebs gate 5

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn Til Høringsinstansene Vår saksbehandler Vår dato Ellen Grepperud 21.11.2014 Telefon / e-post 994 42 252 / ellen.grepperud@akershus-fk.no Vår referanse 2012/6970 Høringsforslag til Regional plan for areal

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Dato: 25.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106039-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Nina Ubisch

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1

Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 0 0 Kundesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo M OTTATT 16 JUN 2008 FMOA Dato: 12.06.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): 200605568-51

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram Regional plan for handel, service og senterstruktur Forslag til planprogram 1 Bilder: Kjørbokrysset/Sandvika Storsenter Drøbak torg 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 6 2. Rammer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE REGULERING

BÆRUM KOMMUNE REGULERING BÆRUM KOMMUNE REGULERING Rieber Prosjekt AS Dag Rieber Billingstadåsen 18 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/44972-11/185825/RASK 22.12.2011 Referat fra oppstartsmøte - detaljeregulering av

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Jo Faltin Jakobsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Myrens kjøkken

Detaljer