Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Monica Kastet, HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATISTAVGIFTEN Vi viser til høringsbrev av fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte sak. Oslo kommunes høringsuttalelse fremgår av byrådens sak nr.15/2014, vedtatt av byråden forkunnskap og utdanning den Med hilsen Ole Christian Melhus seksjonssjef Monica Kastet spesialrådgiver Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: 1. Byrådens sak nr.15/ Brev av fra Utdanningsetaten Kopi: Utdanningsetaten Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post:

2 ()sk)konnnune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Byrådens sak Byrådens sak nr.: 15/2014 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 499 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATISTAVGIFTEN Saksfremstilling: Kunnskapsdepartementet privatistavgifter. foreslår i høringsbrev av visse endringer i dagens Avgiften for åta privatisteksamen er i dag kr. 367 for førstegangsprivatister og kr. 752 for forbedringsprivatister. Departementets forslag går ut på å heve avgiftssatsene for å dekke fylkeskommunenes kostnader ved avvikling av privatisteksamen. Dette foreslås gjennomført ved å innføre større grad av differensiering for forbedringsprivatister, i henhold til hvor mange ganger tidligere privatisten har tatt eksamen i samme fag. Som et alternativ vurderer departementet å beholde dagens system med to satser, men å øke satsene. Alternativ 1. Avgiftssatsene for privatisteksamen endres som følger: Førstegangsprivatist: kr Forbedringsprivatist 1: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere, men har strøket Forbedringsprivatist 2: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere én gang og bestått Forbedringsprivatist 3: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere to eller flere ganger, og bestått minst én gang Alternativ 2. Dagens system med to satser beholdes, men satsene økes til henholdsvis kr for førstegangsprivatister og kr for forbedringsprivatister. Departementet ber om høringsinstansenes syn på de to alternative forslagene. Departementet vurderer også åinnføre et gebyr ved manglende oppmøte, for de som har meldt seg opp til privatisteksamen. Gebyret ilegges bare dersom vedkommende ikke kan dokumentere ved legeerklæring at fraværet er knyttet til sykdom, eller at vedkommende er trukket ut i et obligatorisk eksamensfag samme dag. Vedtakskompetanse: Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak , sak 218 og byrådets vedtak av , sak 1360 om behandling av høringsuttalelser fra Oslo kommune.

3 2 Vedtak Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i privatistavgiften: Oslo kommune støtter forslaget om å beholde dagens system med to satser, og at nye satser fastsettes til kr. 1000,- for nytt fag, og kr. 2000,- for forbedringseksamen. Denne ordningen ivaretar i rimelig grad inndekning av skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, samt at den er ressurseffektiv å administrere. Oslo kommune støtter ikke forslaget om åinnføre gebyr ved manglende oppmøte til eksamen. En slik ordning vil være ressurskrevende å administrere. Oslo kommune har erfaring for at inndriving av utsendte fakturaer er ressurskrevende og ofte ender som inkassosaker. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning / Anniken Haug ie «Byråd for kunnskap og utdanning Vedlegg: Brev av fra Utdanningsetaten - Forslag til høringsuttalelse

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: / Marita Haughem Pettersen, Høring - Forslag til endringer i privatistavgiften Det vises til brev av fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Utdanningsetaten bes utarbeide et kortfattet forslag til uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring om endring av privatistavgiften. Kunnskapsdepartementet forslår endringer i dagens privatistavgifter. Forslaget går ut på å heve avgiftssatsene for å dekke fylkeskommunenes kostnader ved avvikling av privatisteksamen, samt å innføre større grad av differensiering for forbedringsprivatister i henhold til hvor mange ganger tidligere privatisten har tatt eksamen i samme fag. Departementet foreslår å endre avgiftssatsene for privatisteksamen, slik at de blir som følger: Førstegangsprivatist: kr Forbedringsprivatist 1: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere, men har strøket Forbedringsprivatist 2: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere én gang og bestått Forbedringsprivatist 3: kr Har tatt eksamen i samme fag tidligere to eller flere ganger, og bestått minst én gang Som et alternativ til mer differensiert avgift for forbedringsprivatister, vurderer departementet å beholde dagens system med to satser, men øke disse til henholdsvis kr for førstegangsprivatister og kr for forbedringsprivatister. Departementet vurderer også å innføre et gebyr ved manglende oppmøte, for de som har meldt seg opp til privatisteksamen. Gebyret ilegges bare dersom vedkommende ikke kan dokumentere ved legeerklæring at fraværet er knyttet til sykdom, eller at vedkommende er trukket ut i et obligatorisk eksamensfag samme dag. Oppsummering av Utdanningsetatens høringsuttalelse Utdanningsetaten (UDE) støtter forslaget om å beholde dagens system med to satser. Og at nye satser fastsettes til kr. 1000,- for nytt fag, og kr. 2000,- for forbedringseksamen. Denne ordningen ivaretar i rimelig grad inndekning av skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, samt at den er ressurseffektiv å administrere. Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Strømsveien 102 Telefaks: OSLO Postadresse: Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

5 UDE støtter ikke forslaget om å innføre gebyr ved manglende oppmøte til eksamen. En slik ordning vil være ressurskrevende å administrere. UDE har erfaring for at inndriving av utsendte fakturaer er ressurskrevende og ofte ender som inkassosaker. Nærmere om endringer i privatistavgiften: På bakgrunn av at det siden 1994 har vært lovfestet rett til videregående opplæring, er det rimelig at kostnadene ved eksamen legges til den enkelte privatist. En differensiert avgift i tråd med departementets forslag gir viktige signaler om betydningen av å fullføre videregående opplæring som elev. En ordning med differensiert avgift innebærer imidlertid noen administrative utfordringer. I 2010/2011 betalte 67 % av privatistene laveste gebyr. På initiativ fra Utdanningsetaten i Oslo ble det i det nasjonale oppmeldingsverktøyet PrivatistWeb utviklet funksjonalitet der det ved oppmelding gjøres oppslag mot VIGOs nasjonale karakterbase. I 2013 var andelen som betalte laveste gebyr 56 %. Fordelen med dette systemet er at privatisten ikke velger eksamensavgift selv, men avgiften er et resultat av oppslaget mot VIGO-basen. Imidlertid viser det seg at VIGOs nasjonale karakterbase ikke alltid er tilstrekkelig oppdatert slik at.innrapporteringen til VIGO fra skoler og eksamenskontorer ofte ikke er tilstrekkelig oppdatert. Hvert semester melder et antall ærlige privatister at de har fått feil avgift. Det nye nasjonale skoleadministrative systemet som er under utvikling, (implementeres 2017) vil ha bedre utviklet funksjonalitet for å håndtere mobilitet blant elever og privatister. Det er likevel grunn til å tro at det kan være noe usikkerhet knyttet til oppdatering av privatistenes faghistorikk. Vi anbefaler på bakgrunn av overnevnte erfaringer at ordningen med kun en todelt eksamensavgift videreføres. Ny avgift bør som foreslått være kr. 1000,- for nytt fag og kr. 2000,- for forbedringseksamen. Denne ordningen ivaretar i tilstrekkelig grad inndekning av skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, samt at den er enkel å administrere. Nærmere om gebyr ved manglende oppmøte: Vi er enig i departementets vurderinger av ulempene ved et slikt gebyr. Iht. dagens regelverk har også privatister rett til utsatt eksamen ved dokumentert fravær (Forskrift til opplæringsloven 3-35), og i Oslo ivaretas dette ved at kandidater med rett til utsatt eksamen administrativt meldes opp i faget ved neste eksamen. Ved udokumentert fravær refunderes ikke eksamensavgiften., og foreslåtte satser for eksamensgebyr vil være tilstrekkelige for å dekke kostnader knyttet til manglende oppmøte. UDE har erfart at inndriving av utsendte fakturaer er svært ressurskrevende og ofte ender som inkassosaker. Vi anbefaler på bakgrunn av overnevnte erfaringer at det ikke innføres gebyr ved udokumentert fravær fra eksamen. En slik ordning vil være urimelig ressurskrevende å administrere. Vi legger også vekt på at økte gebyrer vil dekke skoleeiers kostnader. 2

6 Med hilsen Astrid Søgnen direktør Margaret Westgaard avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Postboks 6033 Etterstad, 0601 OSLO 3

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2961 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/732 I Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 040113 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) Norwegian Natural Pcrils Pool Finansnæringens Fellesorganisasjon Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Dato: 14.01.2010 Vår ref.: 09-8577/SFA/SKP Deres ref.:200800093-eie Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

7 JI 1. stiftelsestilsynet Lotteri- og 17 JUN2013

7 JI 1. stiftelsestilsynet Lotteri- og 17 JUN2013 Lotteri- og Vår saksbehandler Synnøve Barstad Pukallus, 57 82 80 22 Høringsinstanser jf. vedlagt liste 7 JI 1 14.06.2013 Deres dato 15.11.2012 Side 1 av 7 12/00047-7/509 Deres referanse Kulturdeparternentet

Detaljer