Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo."

Transkript

1 Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. INNLEDNING... 1 MÅL... 2 INNHOLD OG ORGANISERING... 2 PRAKSISOPPLÆRINGENS OMFANG:... 3 GJENNOMFØRING OG ANSVARSFORDELING:... 3 FRAVÆR... 5 VEILEDNING OG VURDERING... 6 VEILEDNINGENS FASER OG FORMER:... 6 VEILEDNING VED HVER PRAKSISPERIODE:... 7 RELEVANT LITTERATUR:... 9 VEDLEGG PRAKSISDOKUMENT FOR PPU STUDENTER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO: VURDERINGSSKJEMA SKJEMA FOR HVER UNDERVISNINGSØKT PARTNERSKOLEAVTALE Innledning Overordnet mål og innhold for praksisopplæringen er gitt i rammeplan for praktiskpedagogisk opplæring og fagplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans/teater ved Kunsthøgskolen i Oslo. Praksisopplæring skal i følge rammeplan for praktiskpedagogisk utdanning ha et samlet omfang på uker, den skal være veiledet og den skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever. Praksisopplæringen kan foregå ved opplæringsarenaer som barnehage, kulturskole, grunnskole, videregående skole, folkehøyskole og høyskole samt i frie prosjekter og i samsvar med inngåtte partnerskoleavtaler mellom Kunsthøgskolen i Oslo og aktuelle praksisinstitusjoner. I praksis vil studentene møte de utfordringer og oppgaver som de vil stå overfor i sitt fremtidige virke som danse-/teaterpedagoger. Praksisopplæringen vil være en sentral arena for å binde sammen pedagogikk og fagdidaktikk dans/teater. Praksisopplæringen vil gjenspeile de fagdidaktiske temaene i fagdidaktikk dans /fagdidaktikk teater. 1

2 Praksisopplæringen vil ha hovedfokus innenfor følgende temaene: Lek, kreativitet og skapende arbeid med dans/teater Samspill, improvisasjon og komposisjon Danse-/teaterteknisk grunnlagsarbeid Danse-/teaterdidaktisk fordypning Mål Veiledning og vurdering av praksisopplæringen skal gjenspeile og utledes fra disse overordnede målene. Etter endt praksisopplæring skal studenten: Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i ulike danse- /teaterfaglige emner og legge til rette for tilpasset opplæring i et trygt og inkluderende læringsmiljø relatert til relevante læreplanverk og overordnede retningslinjer kunne kommunisere og samarbeide om planlegging, gjennomføring, vurdering og videreutvikling av god praksis innenfor danse-/og teaterpedagogisk virksomhet med aktuelle samarbeidspartnere kunne reflektere over lærerrollen i lys av praksistrekanten 1 og didaktisk relasjonstenkning 2 Innhold og organisering Praksisopplæringen vil ha et samlet omfang på uker. Praksisopplæringen kan være organisert som individuell praksis og/eller som gruppepraksis. Den kan gjennomføres samlingsbasert eller som praksis over en lengre periode. Gjennom praksisopplæringen skal studentene få erfaring med undervisning, deltakelse i øvrige læreroppgaver og samarbeid med medstudenter og praksisveileder. All praksisopplæring skal være veiledet. I løpet av studiet vil studentene normalt ha praksisopplæring innenfor studiets fire hovedtemaer beskrevet i fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/teater i ulike arenaer og med ulikt pedagogisk-didaktisk hovedfokus. 1 Jf. Handal og Lauvaas, 2000: Jf. Lyngsnes og Rismark, 2007: kap. 5 2

3 Hovedtema Praksisarena Omfang Pedagogiskdidaktisk hovedfokus Barns utvikling, lek og kreativitet (1) Læringsmiljø og grunnleggende danseteknikk/teaterfaglig grunnlagsarbeid (2) Filosofi, historie, kunstdidaktisk- og danse/teaterdidaktisk fordypning (3) Kultur, samfunn og skapende arbeid Barnehage 2 uker Lærerrollen og gjennomføring av undervisning Kulturskole, private institusjoner, frie prosjekter, Videregående skole, folkehøgskole, høgskole Ungdomsskole, videregående skole, frie prosjekter 3-4 uker Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i lys av didaktisk relasjonstenkning 6-7 uker Det helhetlige pedagogiskdidaktiske i lys av praksistrekanten og didaktisk relasjonstenkning 1 uke eller integrert i praksisperiodene 1-3 Gruppeprosesser, samspill, klasseledelse. Praksisopplæringens omfang: Praksisopplæringens samlede omfang på uker skal gjenspeile et arbeidsomfang som en lærer i fulltid utfører i samme periode. Det totale omfanget skal inkludere undervisning, observasjonspraksis, fagmøter, veiledningssamtaler og skriving av undervisningsplaner- og rapporter. Gjennomføring og ansvarsfordeling: Partnerskoleavtalen mellom Kunsthøgskolen i Oslo og den enkelte praksisinstitusjon legger rammene for praksisopplæringen og regulerer samarbeidet mellom Kunsthøgskolen og praksisstedet. Kunsthøgskolen ansvar: Kunsthøgskolen i Oslo vil normalt tilby alle nye praksisveiledere kompetansegivende kurs og/eller veiledningsseminar Kunsthøgskolen i Oslo vil innkalle og gjennomføre møter med praksisveiledere for informasjon, dialog, planlegging og evaluering av gjeldene skoleårs praksisperioder. Faglige representanter ved kunsthøgskolen skal støtte opp om og være tilgjengelige for studenten under praksisperioden(e). 3

4 Faglig representant fra kunsthøgskolen vil normalt komme på praksisbesøk minst én gang i løpet av praksisperioden. Praksisveilederes ansvar: Praksisveileder har hovedansvar for å legge til rette for studentenes praksisopplæring på praksisstedet i nært samarbeid med praksisansvarlig ved Kunsthøgskolen i Oslo og avklare forventninger til og rollefordeling i praksisperioden Praksisveileder skal veilede studentene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av undervisningen, og når studentene skal vurdere, systematisere og reflektere over sine erfaringer og handlinger. Praksisveileder skal til vanlig være til stede sammen med studentene, dels som utførende lærere, dels som studentens kollega i tolærerforhold og dels som observatør av studentenes undervisning. Det anbefales at studentene har observasjonspraksis i starten av hver praksisperiode for å gjøre seg kjent med elevgruppen(e) og praksisstedet. Observasjonspraksis bør følges av en veiledningssamtale der student og praksisveileder drøfter nærmere innhold og opplegg for studentens praksisopplæring. Vi ser det som en fordel at studenten har noe undervisning sammen med lærere eller medstudenter for å gi muligheter for å utvikle samarbeidsevne i læreryrket. Alle studentene skal erfare og ha undervisning alene. Praksisveileder skal, sammen med fagansatte fra kunsthøgskolen, bidra til å knytte problemstillinger fra undervisningen i fagdidaktikk og pedagogikk sammen med de observasjoner, erfaringer og refleksjoner studentene gjør i praksisopplæringen. Praksisveileder skal vurdere studentenes praksis og skikkethet som lærer 3 og avlevere sluttrapport etter endt praksis. Dersom studenten står i fare for å ikke bestå en praksisperiode, må praksisveileder ta kontakt med studieleder ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studentenes ansvar: Studenten skal ta kontakt med praksisveileder i forkant av praksisperioden for å avklare forventninger og rollefordeling, samt utveksle informasjon og planlegge gjeldene praksisperiode. All praksisopplæring er obligatorisk og omfatter deltakelse i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, øvrige læreroppgaver og veiledning. Før- og etterarbeid til praksisopplæring er et obligatorisk arbeidskrav ved praktisk-pedagogisk utdanning i dans/teater. Det anbefales at studentene har observasjonspraksis i starten av hver praksisperiode for å gjøre seg kjent med elevgruppen(e) og praksisstedet. Observasjonspraksis bør følges av en veiledningssamtale der student og praksisveileder drøfter nærmere 3 Jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 4

5 innhold og opplegg for studentens praksisopplæring. Vi ser det som en fordel at studenten har noe undervisning sammen med lærere eller medstudenter for å gi muligheter for å utvikle samarbeidsevne i læreryrket. Alle studentene skal erfare og ha undervisning alene. Studenten har selv ansvar for å holde seg informert og oppdatert samt selv informere om eventuelle endringer vedrørende praksisavvikling. Studentene må være forberedt på at det kan være aktuelt å reise til et annet sted for å ivareta undervisning og praksisopplæring. Eventuelle utgifter i forbindelse med slike reiser må studenten bekoste selv. Studenten skal levere overordnet undervisningsplan i tråd med praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen til praksisveileder og faglig ansvarlig ved Kunsthøgskolen senest 2 virkedager før førveiledning. Etter praksisperiode 1,2 og 3 (jf. fagplanens arbeidskrav) skal studenten skrive praksisrapport i tråd med gjeldende retningslinjer og rammer for skriving av praksisrapport. Ett eksemplar skal leveres til praksisveileder og ett eksemplar til faglig ansvarlig ved Kunsthøgskolen. Rapporten skal til studentens mappe og være med i studentens sluttvurdering. Fravær: Hvis en student p.g.a. sykdom eller av andre grunner uteblir fra praksis, har studenten plikt til straks å melde fra til praksisveileder og medstudenter i gruppen. Dersom fraværet strekker seg over mer enn to dager, skal studenten også melde fra til høgskolen. Praksisveileder skal også registrere fravær og gi melding til høgskolen. Fravær kan føre til at studenten ikke får avsluttet studiet til fastsatt tid. Praksisansvarlig avgjør sammen med praksisveileder hvordan eventuelt praksisopplæring skal tas igjen. Ekstra praksisdager kan bli lagt på egne studiedager eller etter endt undervisning på høgskolen slik at obligatorisk undervisning på høgskolen ikke blir berørt. Praksisveileder kan gi studenten permisjon fra praksisopplæringen for enkelttimer og inntil en hel dag i løpet av en praksisperiode. Dersom en praksisveileder pga. sykdom eller andre årsaker er fraværende i flere dager under praksisperioden skal Kunsthøgskolen i Oslo underrettes snarest mulig. Kunsthøgskolen vil i samarbeid med praksisstedet prøve å komme fram til en best mulig ordning for studenten. 5

6 Veiledning og vurdering All praksisopplæring skal være veiledet. Veiledningen skal bidra til at studenten reflekterer over egen undervisning. Det er studentens oppfatning av og begrunnelse for læring og undervisning som skal være grunnlaget for veiledningssamtalen. Veiledningens faser og former: instruerende trenende reflekterende konsulterende (Pettersen og Løkke, 2004) I løpet av studieåret vil studenten gå igjennom ulike faser i sin læringsprosess og i sin utvikling av yrkeskompetanse. Veileders rolle vil kunne variere noe i forhold til hvor i studieløpet og utviklingsløpet studenten befinner seg. Men også i hver enkelt praksisperiode vil studentens behov for veiledningsform variere. Figuren over løfter fram noen sentrale faser i utviklingen av yrkeskompetanse og veileders rolle i denne prosessen. Instruerende veiledning: I denne fasen er veileders rolle å informere og instruere gjennom å fortelle, vise, demonstrere, undervise og forklare hvordan ulike aspekter ved fag- og yrkesutøvelsen henger sammen. Studenten vil i denne fasen i større grad ha observasjons- og medlærerpraksis i kombinasjon med refleksjonssamtaler og planleggingsmøter med veileder. Trenende veiledning: I denne fasen vil prosessuelle aspekter få større vekt. Hvordan man utfører yrket i praksis. Fagets teknikker og metoder skal trenes og utforskes i relasjon med lærerrollens ulike aspekter og former. Studenten vil i denne fasen ha behov for mer helhetlig undervisningspraksis med observasjon og veiledning fra praksisveileder. 6

7 Reflekterende veiledning: Denne fasen skal hjelpe studenten til å beskrive, formulere, analysere og bli mer bevisst egen kunnskap. Veileder har i denne fasen funksjon som katalysator, en som oppmuntrer og utfordrer studenten i forhold til undring, undersøkelse og refleksjon. Veiledningssamtaler, kollokvievirksomhet og studentens egen refleksjon over praksis i lys av fag- og teori gjennom praksisrapporter vil stå sentralt i denne fasen. Konsulterende veiledning: I denne fasen blir rollen mellom student og veileder mer likeverdig. Studenten kan drøfte ulike pedagogiske problemstillinger knyttet til undervisningen. Samarbeid, faglige vurderinger og drøftinger, veiledningssamtaler og kollokvievirksomhet vil være i fokus. I forhold til modellen beskrevet ovenfor er det viktig at både student og praksisveileder bevisst reflekterer over og blir enige om hvor i utviklingsprosessen studenten er og hvilke behov for veiledning studenten har. Dette kan være individuelt og variere fra student til student. Veiledning ved hver praksisperiode: Hver praksisperiode vil inneholde følgende sekvenser i praksisforløpet og veiledningen bør reflektere dette: Observasjon og tilretteleggingssamtale Undervisningsplan Førveiledning Gjennomføring av praksis Underveis- og etterveiledning Praksisvurdering/praksisrapport Observasjon og tilretteleggingssamtale: I forkant av en praksisperiode skal studentene besøke praksisstedet. Hensikten med dette besøket er å bli kjent med praksisted, observere praksislærer sammen med elever, samt gjennomføre en tilretteggingssamte som skal avklare forventninger til praksis, rollefordeling og praktisk tilrettelegging. Undervisningsplan 4 :Alle studenter ved PPU dans og PPU teater må skrive en undervisningsplan i forkant av en praksisperiode som skal vedlegges praksisrapporten (arbeidskrav i studiet). Undervisningsplanen skal leveres fagansvarlig ved Kunsthøgskolen og praksisveileder senest 2 virkedager i forkant av førveiledning. Førveiledning: Undervisningsplanen skal danne grunnlag for innholdet i førveiledningen. Den skal ha fokus på begrunnelser, verdier og vurdering av ulike 4 Jf. praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo 7

8 strategier og tiltak og bidra til bevisstgjøring av studentens praksisteori og fagkunnskap. Førveiledning skal foretas av praksisveileder ved praksisstedet og/eventuelt fagansvarlige på Kunsthøgskolen. Gjennomføringen av praksis: Til hver undervisningsøkt som studenten har ansvar for, skal studenten normalt levere en plan som skisserer innhold, struktur og rekkefølge for timen. 5 Underveis- og etterveiledning: Er den veiledningen som skjer underveis i praksisforløpet, enten umiddelbart etter en praksisøkt eller kort tid etterpå. Det er viktig at veiledningen gjenspeiler førveiledningen og det fokuset som partene ble enige om på forhånd. Veiledning skal løfte fram refleksjoner og mulige forklaringer rundt de observasjoner og hendelser som foreligger og hjelpe studenten med å trekke linjer mellom praksis og teori. Veiledningen bør også inneholde en vurdering av nye og alternative læringsstrategier, samt lærerrollen. Praksisrapport 6 : Etter endt praksisperiode skal studentene skrive en praksisrapport, denne er et obligatorisk arbeidskrav ved studiet. Praksisveileder får kopi av denne rapporten. Praksisvurdering 7 : Praksisveileder skal foreta en praksisvurdering som sendes Kunsthøgskolen, med kopi til studenten. Praksisvurdering bør reflektere følgende punkter: Faglig kompetanse (faglig kunnskaper, integritet og autoritet i faget) Didaktisk kompetanse (læreplananalyse, planlegging og tilpasning av undervisningsopplegg til elevenes forutsetninger og fagets egenart, evne til didaktisk refleksjon, klasseledelse, god flyt, dynamikk) Sosial kompetanse (tilrettelegging av et godt læringsmiljø, sosiale relasjoner, kommunikasjonsferdigheter, evne til samarbeid, ledelse, vise omsorg, se alle) Utviklings- og endringskompetanse (fleksibilitet, kreativitet, integritet, evne til å ta til seg og bearbeide tilbakemeldinger, utvikling, åpenhet, bidra i pedagogisk utviklingsarbeid) Yrkesetikk (oppmøter, forberedelser, samarbeidsvilje, respekt, forholdet til elevene, kolleger og veileder, lærerrollen) I tillegg skal praksisveileder foreta en skikkethetsvurdering 8 og fastsette karakter for praksisopplæringen (bestått/ikke bestått). 5 Jf. praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo og vedlagte skjemaer 6 Jf. praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo og vedlagte skjemaer 7 Se vurderingsskjema for praksisopplæring 8 Se vedlagt forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene 8

9 Dersom det reises tvil om studentens skikkethet og/eller lærerkompetanse, må forholdet varsles og drøftes med Kunsthøgskolen så raskt som mulig og før karakter settes og evt. særskilt skikkethetssak reises. Det vises for øvrig til Kunsthøgskolen sitt interne reglement for vurdering og eksamen. Det er også ønskelig at praksisveileder deltar i evaluering som ledd i kvalitetsutviklingsarbeid ved PPU utdanningen ved Kunsthøgskolen. Relevant litteratur: Handal, Per og Lauvås, Gunnar (2000) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Lyngsnes, Kitt og Rismark, Marit (2007) Didaktisk arbeid Pettersen, Roar og Løkke, Jon a (2004) Veiledning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 9

10 Vedlegg Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Innhold og organisering av praksisopplæringen: Hovedtema Praksisarena Omfang Pedagogiskdidaktisk hovedfokus Barns utvikling, lek og kreativitet (1) Læringsmiljø og grunnleggende danseteknikk/teaterfaglig grunnlagsarbeid (2) Filosofi, historie, kunstdidaktisk- og danse/teaterdidaktisk fordypning (3) Kultur, samfunn og skapende arbeid Barnehage 2 uker Lærerrollen og gjennomføring av undervisning Kulturskole, private institusjoner, frie prosjekter, Videregående skole, folkehøgskole, høgskole Ungdomsskole, videregående skole, frie prosjekter 3-4 uker Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i lys av didaktisk relasjonstenkning 6-7 uker Det helhetlige pedagogiskdidaktiske i lys av praksistrekanten og didaktisk relasjonstenkning 1 uke eller integrert i praksisperiodene 1-3 Hver praksisperiode vil inneholde følgende sekvenser i praksisforløpet: Gruppeprosesser, samspill, klasseledelse. Observasjon og tilretteleggningssamtale Undervisningsplan Førveiledning Gjennomføring av praksis Etterveiledning Praksisvurdering/praksisrapport Dette dokumentet omhandler krav til studentens undervisningsplan og praksisrapport. Se Rammer for praksisopplæring og fagplan for øvrige retningslinjer. Undervisningsplan: Alle studenter ved PPU dans og PPU teater må skrive en undervisningsplan som skal vedlegges praksisrapporten (arbeidskrav i studiet). Undervisningsplanen skal leveres fagansvarlig ved Kunsthøgskolen og praksisveileder i etterkant av observasjon og tilretteleggingssamtale. Undervisingsplanen skal danne grunnlag for førveiledning. Undervisningsplanen bør inneholde følgende 3 deler: 10

11 1. Innledning: - Om praksisstedet - Forventninger til praksis (seg selv, elevene, praksisveileder, Kunsthøgskolen) - Studentens lærerforutsetninger 2. Overordnet plan for hele praksisperioden: Undervisningsplanen skal basere seg på didaktisk relasjonstenkning 9 og studenten må reflektere innenfor hver kategori. Spørsmålene under er ment som hjelp i denne prosessen, du kan behandle kategoriene i den rekkefølgen du vil. Etter Lyngsnes og Rismark (2007) Rammefaktorer - Hvilke muligheter og begrensninger gir omgivelsene på undervisningen (læreplan, praksisstedets profil, skolekode/kultur, organisering og tilrettelegging av undervisningsforløpet)? - Hvordan er de fysiske rammefaktorene som rommet, utstyr og fasiliteter? - Hvilken tidsramme, tidspunkt har du og hvor stort omfang er det på praksisen? - Gruppestørrelsen og gruppesammensetning, hvordan er det? Elevforutsetninger/læreforutsetninger - Hvilke ulike læreforutsetninger (motorisk/fysisk, kognitivt, emosjonelt, musikalsk og sosialt) har elevene og hvilke potensiale kan elevene ha? - Hvilke holdninger og verdier kan elevene ha? - Hvilke interesser og forventninger kan de ha? - Hva vet de om læringsinnholdet/hva kan de fra før? - Hva er nytt for dem? - Hvordan er det sosiale miljøet i gruppen? 9 Se Lyngsnes og Rismask (2007), kap. 5 11

12 Mål - Hva er formålet med undervisningen i lys av overordnede retningslinjer (læreplan, profil, verdisett, skolekode/kultur)? - Hvilke konkrete mål setter du for din undervisning? Hva vil du at elevene skal kunne forstå/vite? Hva vil du at elevene skal kunne utføre/beherske/mestre/anvende? Hvilke holdninger, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter og verdier vil du at elevene skal kunne inneha/beherske/anvende? Innhold - Hva skal undervisningen handle om? - Hvilke faglige temaer og aspekter skal du ha med? - Hvorfor velger du dette innholdet? - Hvilke kriterier legger du til grunn for valg av dette innholdet? Arbeidsmåte/læringsaktivitet og undervisningsmåte (inkl. sosialt samspill, trygghet, læringsmiljø) - Hvordan vil du tilrettelegge for en god læringsprosess? - Hva gjør elevene i læringssituasjonen? - Hva gjør du/lærer? - Skal elevene jobbe i grupper eller individuelt? - Skal du trekke deg tilbake og fungere mer som en veileder eller skal du stå foran å fortelle og vise? - Skal du vise fysisk, bare forklare med ord eller gjøre begge deler? - Vil du benytte improvisasjon eller andre oppdagende undervisningsformer som en metode? - Vil du ta dem med på en forestilling, utstilling, ekskursjon? - Vil du sette i gang debatter og diskusjoner for å få dem til å reflektere? - Hvordan er samspill og kommunikasjon mellom lærer og elever? Vurdering - Hva skal du vurdere? - Hvorfor vurderer du? - Hvordan skal du vurdere? - Hvem skal du vurdere - Når skal du vurdere? 12

13 3. Plan for hver undervisningsøkt: - Se skjema for hver undervisningsøkt. Punkt 1 og 2 leveres praksisveileder og Kunsthøgskolens fagansvarlig som grunnlag for førveiledning. Dette er et obligatorisk arbeidskrav. Punkt 3 leveres fortløpende til aktuell undervisningsøkt, og til faglig ansvarlig ved Kunsthøgskolen senest en virkedag før avtalt praksisbesøk.. Praksisrapport: Etter at praksisundervisningen er gjennomført skal det skrives praksisrapport. Rapporten skal skrives på grunnlag av undervisningsplan og førveiledning, samt erfaringer og refleksjoner fra praksis og veiledning underveis. Rapporten skal fange opp sammenhengene mellom undervisningsplan(kart) og erfart praksis(terreng) og neste praksis(videre tur). Drøft gjennomføring av praksisopplæringen i lys av undervisningsplanen, didaktisk relasjonstenkning og praksistrekanten. Fokuset skal ligge på sammenhengen mellom kategoriene, og sammenhengene mellom praksis (P1), didaktisk refleksjon (P2) og pedagogiske/etiske vurderinger (P3). P3 Refleksjon, etikk og kritikk P2 paksisteori knyttet til planlegging, organisering og etterarbeid P1 Praksis her og nå Spørsmålene under er ment som en veiledning i refleksjonsprosessen og kan struktureres i det omfanget og i den rekkefølgen som du vil: Hvilke utviklingsprosesser har du sett i elevene, og har du observert noen konkrete endringer hos elevene? (Elev/læreforutsetninger) Har du nådd de målene du hadde satt for praksisopplæringen og sitter elevene igjen med det du ville at de skulle sitte igjen med (kunnskaper, ferdigheter, holdninger)? (Mål) 13

14 Synes du at du fikk tilrettelagt for gode læringsprosesser, kunne du valgt noen andre arbeidsmåter/ læringsaktiviteter eller undervisningsformer i stedet? (Arbeidsmåte) Innholdet som du valgte for undervisningen, samsvarte det med forventninger, profil og kultur på praksisstedet og hvordan harmonerte det med ditt eget faglig-pedagogiske ståsted? (Innhold) Hvordan gikk vurderingsarbeidet som du la til grunn i undervisningsplanen og drøft om du ville valgt en annen vurderingsstrategi i etterkant? (Vurdering) Veien videre: Er det noe du ville endret på dersom du skulle gjennomført praksisperioden en gang til, i tilfelle hva og hvorfor? Dersom du skulle fortsatt med den samme elevgruppe(r) over en lengre periode, hva ville du vektlagt for det videre arbeidet? Egenvurdering/lærerrollen: Vurder egen innsats som lærer og arbeidskollega og konkretiser hva du mener at du mestret godt og hva du mener at du bør jobbe videre med. 14

15 Vurderingsskjema for praksisopplæring (Studentens navn) Praksissted: Fag: Nivå: Tidsrom: Praksisveileders vurdering (se Rammer for praksisopplæring for praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo): Praksisvurdering bør reflektere følgende punkter og levers som eget vedlegg. Faglig kompetanse (faglig kunnskaper, integritet og autoritet i faget) Didaktisk kompetanse (læreplananalyse, planlegging og tilpasning av undervisningsopplegg til elevenes forutsetninger og fagets egenart, evne til didaktisk refleksjon, klasseledelse, god flyt, dynamikk) Sosial kompetanse (tilrettelegging av et godt læringsmiljø, sosiale relasjoner, kommunikasjonsferdigheter, evne til samarbeid, ledelse, vise omsorg, se alle) Utviklings- og endringskompetanse (fleksibilitet, kreativitet, integritet, evne til å ta til seg og bearbeide tilbakemeldinger, utvikling, åpenhet, bidra i pedagogisk utviklingsarbeid) Yrkesetikk (oppmøter, forberedelser, samarbeidsvilje, respekt, forholdet til elevene, kolleger og veileder, lærerrollen) Studentens praksiskarakter: (Karakteren uttrykkes med betegnelsen Bestått eller Ikke bestått ) Sted: Dato: Praksisveilederes underskrift 15

16 Skjema for hver undervisningsøkt Studentens navn: Praksissted: Dato: Innhold/rekkefølge Hva handler det om? Mål Hva skal elevene kunne/bli sittende igjen med? Arbeidsmåte/Lærings aktivitet Hvordan skal elevene jobbe? Hvordan skal du/lærer jobbe? Refleksjon/Logg Hvordan gikk det? Notater til hjelp for rapportskriving 16

17 Partnerskoleavtale Vedtatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo Revidert av direktør Avtalen regulerer samarbeidet om praksisopplæring for studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning i dans og praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Kunsthøgskolen i Oslo og den enkelte praksisskole. Avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo Pb 6853 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf Kontaktperson: Veslemøy Ellefsen E-post: Tlf og Tlf. Kontaktperson:. E-post.. Tlf.... Avtalens grunnlag Avtalens grunnlag er - Utdannings- og forskningsdepartementet: Nye avtaler for øvingslærere av , rundskriv Kunsthøgskolen i Oslo: Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans / praktisk pedagogisk utdanning i teater. - Kunsthøgskolen i Oslo: Rammer for praksisopplæring ved praktisk-pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Avtalens formål Avtalens formål er å regulere forholdet mellom praksisskolen og Kunsthøgskolen og gi retningslinjer for planlegging og kvalitetssikring av praksisopplæringen. Forankring og organisering Avtalen om praksisopplæring forankrer samarbeidet og ansvaret for praksisopplæringen på øverste institusjonelle nivå, mellom Kunsthøgskolen i Oslo og skoleeier. Lokalt forankres praksisopplæringen gjennom samarbeid mellom fagansvarlig for PPU ved Kunsthøgskolen i Oslo og den aktuelle skoleleder. Planlegging av innholdet i praksisperioden må skje i samarbeid mellom Kunsthøgskolens lærere, praksisskolens ledelse, øvingslærerne og studentene og ta utgangspunkt både i praksisstedets årsplan og innholdet i ppu-studiet. Gjennomføringen av praksisperioden kan baseres på blokkpraksis i kortere tidsperioder eller løpende praksis spredt over lengre perioder. Praksisopplæringens samlede omfang på uker skal gjenspeile et arbeidsomfang som en lærer i fulltid utfører i samme periode. Det totale omfanget skal inkludere undervisning, observasjonspraksis, fagmøter, veiledningssamtaler og skriving av undervisningsplaner- og rapporter. 17

18 Kunsthøgskolens forpliktelser Foreløpige tidsrammer for praksisopplæring påfølgende skoleår ved den enkelte skole/ organisasjon avtales senest foregående semester. Antall studenter og endelig tidsramme for gjennomføring avtales fortrinnsvis innen 20. juni for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret. Kunsthøgskolen i Oslo vil normalt tilby veilederseminar som forberedelse til arbeidet som øvingslærer. Det skal avholdes møter mellom praksiskoordinator ved Kunsthøgskolen og øvingslærere på de ulike praksisarenaene for planlegging av gjeldende skoleårs praksisperioder. Kunsthøgskolen i Oslo skal veilede og informere praksisskolen om innholdet i praksisopplæringen. Dokumentet Rammer for praksisopplæring ved praktisk-pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo danner grunnlaget for organisering, innhold, gjennomføring, vurdering og rapportering. Innhold i praksisopplæringen vil være under utvikling, og Kunsthøgskolen ønsker en kontinuerlig dialog med praksisfeltet om videre utvikling og kvalitetssikring av praksisopplæringen. Det avholdes et evalueringsmøte mellom partene hvert år. Praksisskolens forpliktelser Praksisskolen forplikter seg til å ta imot avtalt antall studenter innenfor avtalte praksisperioder. Skoleleder velger ut aktuelle øvingslærere i samråd med Kunsthøgskolen i Oslo. Krav for å være øvingslærer er at øvingslærer normalt skal ha fullført lærerutdanning og ha minimum 2 års erfaring som lærer i det aktuelle fagområdet. Øvingslærerne forplikter seg til å delta på veilederseminarer /planleggingsmøter som avtales i løpet av praksisperioden. Øvingslærer vurderer om studenten har bestått praksisperioden i henhold til fagplanens kriterier. Vurdering skal gis skriftlig. Praksisskolen skal ha jevnlig kontakt med praksiskoordinator ved Kunsthøgskolen i Oslo om planlegging, gjennomføring og vurdering av praksisopplæringen for studentene. Kunsthøgskolen i Oslo skal, etter nærmere avtale, ha mulighet for å bruke praksisskolen som FoU-arena. Øvingslærerne kan også inviteres til å delta i aktuelle FoU-prosjekter. Praksisskolen plikter å sette seg inn i og gjøre kjent for øvingslærerne: Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo, praksisdokument for studenter ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo, erklæring om taushetsplikt, forskrift om skikkethetsvurdering, skjema for hver undervisningsøkt og vurderingsskjema for praksisopplæring. Dokumentene er vedlagt. 18

19 Økonomi Arbeidet som øvingslærer forutsettes utført innenfor øvingslærers ordinære stilling. Øvingslærer har sitt tilsettingsforhold til skole/ -institusjonseier og alle økonomiske og arbeidstidsmessige forhold vedrørende funksjonen som øvingslærer avtales mellom øvingslærer og egen arbeidsgiver. Kunsthøgskolen i Oslo gir godtgjøring for arbeidet iht. tabell under. Det gis ikke refusjon for eventuelle overtidstillegg, med mindre behov for overtid framkommer ved tilleggsbestilling fra høgskolen. Det gis i tillegg dekning for reiseutgifter etter rimeligste reisemåte, samt for eventuelle oppholdsutgifter, til øvingslærere på partnerskoler utenfor Oslo når det er obligatoriske møter på Kunsthøgskolen. Omfanget av godtgjøringen er beregnet iht. øvingslæreravtalen, jf rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet. Omfanget avtales ved inngåelse av avtale om praksisperiode og antall studenter og grupper for den enkelte praksisperiode i henhold til følgende tabell: Antall uker Gruppestørrelse Varighet Avtalens varighet er 4 år. Den trer i kraft og gjelder til Alle endringer i omfang eller framdrift skal avtales skriftlig. Ved vesentlig mislighold fra en av partenes side, kan den annen part heve kontrakten. Kunsthøgskolens behov for praksisplasser vil variere med den årlige sammensetningen av studentgruppen. Det kan også skje at praksisskolene på grunnlag av eget elevopptak og lærersituasjonen ikke kan tilby praksisplasser. Praksisskoleavtalen løper likevel hele avtaleperioden. Tvister Denne kontrakt reguleres av norsk rett. Partene skal søke å løse tvister gjennom forhandlinger. Tvister som ikke er løst innen 60 dager etter at en part har fremsatt krav om forhandlinger, kan hver av partene bringe frem for de ordinære domstoler. 19

20 Sted/dato: for skoleeier for partnerskole for Kunsthøgskolen i Oslo Vedlegg: 1. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo 2. Praksisdokument for studenter ved praktisk- pedagogisk utdanning - Kunsthøgskolen i Oslo 3. Erklæring om taushetsplikt 4. Forskrift om skikkethetsvurdering 5. Skjema for hver undervisningsøkt 6. Vurderingsskjema for praksisopplæring 20

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Innledning Overordnet mål og innhold for praksisopplæringen er gitt i rammeplan for praktiskpedagogisk opplæring

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 1 2. MÅL... 1 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo:

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Innhold og organisering av praksisopplæringen: Praksisarena Omfang Faglig fokus Pedagogisk fokus Kulturskole /ballettskole/ teaterskole Videregående

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 2 2. LÆRINGSUTBYTTE... 2 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk utdanning (12 uker) Teaching Practice Fagplan for praksisopplæring bygger på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15, 06.04.16 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet Retningslinjer til studenter og praksisskoler 1 Ex.paed praksis Emnet UVEXPAED03 (Ex.paed) tilbys første semester i det femårige Lektorprogrammet. Ex.paed er oppstarten

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i musikk Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Gjelder for 2013-2016 1. Innledning Denne planen bygger på rammeplan og fagplan for faglærerutdanning

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag 2015-2016

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2016-2017 i forbindelse med Pedagogikk 2 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksisguide for trafikklærerstudenter

Praksisguide for trafikklærerstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for trafikklærerstudenter 2014-2016 1.0 INNLEDNING.... 3 2.0 INNHOLD

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag 2014-2015

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag 2016-2017

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 7 VEDLEGG 7 1 Innledning Heftet

Detaljer

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 6 VEDLEGG 6 NOEN PRINSIPPER

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Fagplan for praksisopplæring i formgiving, kunst og håndverk (13 uker)

Fagplan for praksisopplæring i formgiving, kunst og håndverk (13 uker) Fagplan for praksisopplæring i formgiving, kunst og håndverk (13 uker) Teaching Practice Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, fastsatt av departementet

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i språkfag Studieåret 2015-2016 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2015-2016 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS. Heltid 2015-2016. Deltid 2015-2017

PLAN FOR PRAKSIS. Heltid 2015-2016. Deltid 2015-2017 PLAN FOR PRAKSIS Heltid 2015-2016 Deltid 2015-2017 Praktisk-pedagogisk utdanning 1 Innholdsfortegnelse Innledning s 3 Mål s 3 Organisering og arbeidsformer s 5 Student- praksislærer og faglærerroller s

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for praksisopplæring Praktisk-pedagogisk utdanning Studieår 2015-2016 Velkommen til studieåret 2015-2016 I Plan for praksisopplæring ønsker vi å orientere om praksisopplæringen for studenter som

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk 2014-2015 Innhold

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2014-2015 1 Innhold 1.

Detaljer

Informasjonshefte for studenter og veiledere

Informasjonshefte for studenter og veiledere Informasjonshefte for studenter og veiledere Fjerde semester praksis Våren 2011 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Informasjon til veiledere og studenter Dette informasjonssheftet

Detaljer

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning Retningslinjer for praksisveiledere i YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning (Revidert i h.h.t. lønnsplan

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE PRAKSISDOKUMENTER FOR SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA Godkjent av dekan: 24.06.2011 Tilrettelagt for kjøp av studium i Indre og Midtre Namdalen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Retningslinjene utfyller emneplanene for praksis og er førende for praksisstudiet.

Retningslinjene utfyller emneplanene for praksis og er førende for praksisstudiet. RETNINGSLINJER FOR PRAKSISOPPLÆRING GLU1-7 Innhold Innledning... 1 Samarbeid mellom praksisskoler og høgskolen... 1 Formelle krav... 5 Omfang og organisering... 6 Rutiner ved fravær... 7 Planlegging...

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer