Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING

2 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering og omfang 4.3 Veiledningsansvar 4.4 Midtveisvurdering 4.5 Avsluttende veiledning og formell vurdering med karakter 4.6 Praksislogg 5. Skolens hovedkontakt/skoleleder 5.1 Skolens ansvar 5.2 Studentens første kontakt med skolen 5.3 Undervisningsplan/timeplan 5.4 Øvrige læreroppgaver 5.5 Veiledning og formativ vurdering 5.6 Skriftlig uttalelse og formell vurdering med karakter 6. Praksislæreren 6.1 Praksislærers ansvar 6.2 Avklare forventninger 6.3 Elevene og lærerstudenten 6.4 Undervisningen 6.5 Veiledningen 6.6 Praksislærers fravær 7. Lærerstudenten 7.1 Lærerstudentens ansvar 7.2 Omfang og innhold og innhold i praksisopplæringen 7.3 Øvrige læreroppgaver 7.4 Veiledning 7.5 Veiledningsgrunnlag 7.6 Praksisjournal 7.7 Møteplikt fravær 7.8 Taushetsplikt 8. Lærere i fag-/yrkesdidaktikk og pedagogikk 9. Vurdering av praksisopplæring 9.1 Vurderingskriterier for lærerkompetanse 9.2 Skikkethet 9.3 Vurdering av lærerstudenten og fastsetting av karakterer 10. Anbefalt litteratur 2

3 1. Hva er praksisopplæring? Praksisopplæring har en sentral plass i lærerutdanningen og praksisfeltet er en viktig læringsarena og studiearena for studentene. Hver praksisperiode avsluttes med at praksisskolen gir en skriftlig uttalelse om lærerstudentens skikkethet som lærer og lærerstudentens lærerkompetanse vurderes med karakteren Bestått/Ikke bestått. (Se vedlegg I og III) Studentene forbereder praksisopplæringen i samarbeid med høgskolens fag- og pedagogikklærere og praksisskolene, de gjennomfører praksisopplæringen på praksisskolen og dokumenterer arbeidet på ulike vis i etterkant. Studentene får kontinuerlig veiledning og vurdering i alle praksisperioder. Lærerstudenten skal til vanlig ha praksisopplæring i to fag etter tilhørighet i fagdidaktikk eller ett yrkesfag i hele praksisopplæringsperioden (12 uker). Komponentene i praksisopplæringen er: Undervisning i henhold til fastsatte læreplaner Deltakelse i øvrige læreroppgaver Veiledning fra praksislærere og faglærere Praksisopplæringen skal omfatte arbeidsinnsats tilsvarende 12 uker, fordelt på to praksisperioder (5 + 7 uker). Tid til individuell undervisning skal omfatte minimum 8 undervisningstimer pr. uke. Studenter med allmenne fag bør normalt få praksisopplæring både i grunnskole og videregående opplæring. Studenter med yrkesfaglig bakgrunn bør få praksisopplæring både i videregående trinn 1 (Vg 1) og videregående trinn 2 eller 3. Det er møteplikt til alle deler av praksisopplæringen. Studentene ved praktisk pedagogisk utdanning gjennomfører praksisopplæringen hos praksislærere som arbeider i grunnskoler og i videregående opplæring. Praksislærere er gjennom det nasjonale avtaleverket betegnet som øvingslærere. Etter hver avsluttet praksisperiode veileder praksislærer og hovedkontakt lærerstudenten om hans/hennes skikkethet og praktiske lærerkompetanse. 2. Mål Praksisopplæringen har en gjennomgående og sammenbindende funksjon i praktisk pedagogisk utdanning. Lærerstudenten skal, alene og sammen med andre utvikle kompetanse til å: Målsette, planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i henhold til læreplanen Reflektere over og begrunne undervisning Ivareta allmenne læreroppgaver og inngå i skolens daglige virksomhet Sentralt i utviklingen av disse målene vil det være å arbeide med innhold, undervisnings- og arbeidsformer, differensiering, evaluering, kommunikasjon og samarbeid. 3

4 3. Innhold Praksisopplæring skal gi lærerstudenten øvelse og erfaring i å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning og læreprosesser, dessuten i å ivareta allmenne læreroppgaver på et nivå som tilsvarer kravene og utviklingen i skolen. Praksisopplæringen skal inneholde en personlighetsutviklende dimensjon, hvor lærerstudentens engasjement, ansvarlighet og kommunikasjons- og samarbeidsevne inngår i utviklingen av lærerprofesjonalitet. En viktig intensjon med praksisopplæringen er at studenten i stor grad skal ta ansvar for egen utvikling og læring, men at dette også skjer i et læringsfelleskap. Studieplanen angir hvilke områder studenten skal arbeide innenfor. Studentens egne læringsbehov er et viktig utgangspunkt for utforming av konkrete oppgaver. Dette må imidlertid ses i lys av de krav som er satt i læreplan og aktuell årsplan. Ved tilretteleggingen av praksisopplæringen skal det tilstrebes en progresjon som kommer til uttrykk i lærerstudentens utvikling av selvstendighet og forvaltning av oppgaver i praksisopplæringen og i en utvikling fra den personlige lærerrolles perspektiv til et bredere profesjonsperspektiv. Følgende tema er satt opp for henholdsvis 1. og 2. praksisperiode: 1. praksisperiode: Lærerrollen og skolens oppgaver Praksisopplæringens hensikt er gjennom samarbeid om undervisning og øvrige læreroppgaver å gi lærerstudenten innsikt i og erfaringer med skolens og lærerens oppgaver. Lærerstudenten skal stimuleres til å reflektere over og kommunisere om egne lærererfaringer. Undervisning i fag og elevenes læring Praksisopplæringens hensikt er gjennom undervisning å utvikle lærerstudentens kompetanse til å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning, hvor elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, innhold, mål og vurdering inngår i en sammenheng. Lærerstudenten øves i å begrunne sine valg og i å evaluere elevenes læring. I perioden skal studenten arbeide med oppgaven i fag-/yrkesdidaktikk. Perioden skal avsluttes med et refleksjonsnotat. 2. praksisperiode: Læreroppgaver og kollegialt samarbeid I denne perioden skal opparbeidet kompetanse fra tidligere praksisopplæring videreutvikles gjennom økede krav. Nå skal studenten ta et større ansvar for undervisningen i ulike sammenhenger for å ivareta og utvikle elevenes læringsbehov sosialt og faglig. Det er videre viktig at lærerstudenten utvikler kompetanse til å kunne ivareta øvrige oppgaver ved lærerarbeidet, samarbeidsoppgaver, kontaktlæreroppgaver, evalueringsoppgaver og skole - hjem samarbeid. 4

5 Tilpasset opplæring, lærerprofesjonalitet og skoleutvikling Studenten skal i perioden gjøre erfaringer med tilpasset og differensiert opplæring og pedagogisk utviklingsarbeid. De skal utarbeide en Elevcase om tilpasset opplæring som skal dokumenteres etter avsluttet praksisperiode. I tillegg skal studenten gjøre undersøkelser og/eller prøve ut pedagogiske tiltak som stimulerer studentens utviklingskompetanse. Utviklingsoppgaven (eksamensdokumentasjon) er et ledd i dette arbeidet. 4. Strukturen i praksisopplæringen 4.1 Praksisskoler ulike typer praksis Praksisskoler tildeles av HiØ. For studenter med allmenne fag tilrettelegges praksisopplæringen vanligvis slik at studenten får erfaring fra både grunnskole og videregående opplæring. Disse studentene skal ha praksis i de fag de har i fagdidaktikkundervisning i begge perioder. Yrkesfaglærere tilbys praksisopplæring i videregående opplæring, og hvor det legges vekt på erfaringer fra ulike trinn. Dersom lærerstudenten allerede er tilsatt som lærer i skolen, kan vedkommende få praksis tilknyttet eget arbeidssted i første periode. All praksisopplæring forutsetter veiledning av godkjent praksislærer. 4.2 Praksisopplæringens plassering og omfang Praksisopplæringens plassering i studieåret fastsettes hvert år i lærerutdanningens årsplan. Lærerstudentens praksisopplæring er delt i to perioder med henholdsvis 5 uker i første praksisperiode og 7 uker i andre praksisperiode. Heltidsstudenter har en praksisperiode i første semester og en praksisperiode i andre semester. Deltidsstudenter har de to praksisperiodene fordelt på vårsemesteret i første studieår og høstsemesteret i andre studieår. I andre praksisperiode skal studentene arbeide med en caseoppgave om tilpasset opplæring i et omfang som tilsvarer to av de 7 ukene. 4.3 Veiledningsansvar Ved hver skole skal det være en hovedkontakt oppnevnt av rektor og som skal sørge for at de formelle sidene ved praksisopplæringen fungerer.(jfr. kap 5). Vedkommende skal oppnevne en eller flere praksislærere (Jfr. kap. 6) som skal ha det daglige veiledningsansvar for studenten i praksis. For hver praksisperiode oppnevnes en kontaktperson fra høgskolen for hver student. Vedkommende skal følge opp studenten i praksisperioden. (Jfr. kap. 8) 4.4 Midtveisvurdering Praksisskolen sikrer at hver lærerstudent midtveis i praksisperioden mottar en individuell og personrettet vurdering av praksisarbeidet. Denne vurderingen er praksislærerens sammenfattede veiledning av lærerstudenten med hensyn til erfaringer som er gjort og hva som skal vektlegges i siste del av praksisperioden. 4.5 Avsluttende veiledning og formell vurdering med karakter Hver praksisperiode avsluttes med at praksisskolen gir en skriftlig uttalelse om lærerstudentens skikkethet som lærer. Lærerstudentens lærerkompetanse vurderes med karakteren Bestått/Ikke bestått. Veiledningen munner ut i en skriftlig rapport (Vedlegg III). 5

6 4.6 Praksisjournal Lærerstudenten fører daglige notater i praksisarbeidet. For å skape sammenheng og refleksjon i arbeidet danner de daglige notatene grunnlag for føringen av en praksisjournal. Journalen skal brukes aktivt i veiledningssammenheng. (Jfr. Pkt. 7.6) 5. Skolens hovedkontakt/skoleleder 5.1 Oppnevning - ansvar Rektor er leder for sin skole og dermed også ansvarlig å legge til rette for å ta i mot studenter i praksisopplæring. Rektor kan delegere oppdraget til en hovedkontakt. Dennes oppgave er å være koordinerende instans og kontaktperson i forhold til lærerutdanningen, praksislærer og lærerstudenten. Hovedkontakten skal sørge for at praksis skjer slik praksisplanen beskriver og at involverte lærere får riktig vederlag for arbeidet etter gjeldende avtaleverk. I brev/e-post fra høgskolen skal det klart framgå hvilke fag den enkelte student skal ha i praksis. 5.2 Studentens første kontakt med skolen Det forventes at hovedkontakt i starten av perioden gjennomfører et møte på skolen, hvor lærerstudenten får orientering om skolen og møter sine praksislærere. 5.3 Øvrige læreroppgaver Hovedkontakt sikrer at lærerstudentens praksisarbeid omfatter øvrige læreroppgaver. Lærerstudenten skal på like fot med skolens lærere delta i det kollegiale samarbeidet og i samarbeidet om klasser/elever. 5.4 Vurdering med karakter Innen avslutningen av praksisperioden sikrer hovedkontakt/skoleleder videre at: lærerstudentens praksisopplæring godkjennes og evalueres med karakteren Bestått/Ikke bestått skolens uttalelse og karaktervurdering oversendes til lærerutdanningen i eget rapportskjema (Vedlegg III). Ved tvil om en students skikkethet eller manglende lærerkompetanse, tar hovedkontakt snarest mulig kontakt med HiØ ved studieleder eller praksisleder for praktisk pedagogisk utdanning. 6. Praksislæreren 6.1 Praksislærers ansvar Praksislærer har det daglige ansvar for planlegging og gjennomføring av praksisopplæringen i henhold til gjeldende avtaleverk og denne planen for praksisopplæring. 6.2 Avklare forventninger Ved begynnelsen av perioden avklarer praksislærer og student sine forventninger til praksisarbeidet. Det er naturlig at studenten observerer praksislærer de første dagene for så gradvis å overta undervisningen. 6

7 6.3 Elevene og lærerstudenten Praksislærer er studentens lærer i praksisopplæring. I perioden er det derfor viktig at oppmerksomheten rettes mot både elevenes og lærerstudentens læring og utvikling. 6.4 Undervisningen Praksislærer har ansvar for den undervisning elevene mottar, og må derfor gjennom samarbeid med lærerstudenten skaffe seg innsikt i hans/hennes arbeid med planlegging og undervisning og sørge for at dette er i samsvar med læreplanene. 6.5 Veiledningen Veiledningen er en læreprosess som preges av forståelse av læring som en aktiv og personlig prosess. Praksislæreren skal derfor i veiledningen være en hjelper for lærerstudenten, en som støtter, stimulerer og utfordrer til undersøkende arbeid og refleksjon. Refleksjonen skal også ha referanse til praksisteori Veiledningen finner sted i egne veiledningstimer. 6.6 Vurdering Praksislærer skal vurdere studentens skikkethet og lærerkompetanse gjennom hele perioden. Midtveisvurderingen blir i denne sammenheng spesielt viktig. Dersom det er tvil om en students skikkethet eller lærerkompetanse, skal dette tas opp med studenten og med hovedkontakt. 6.7 Praksislærers fravær Ved praksislærers fravær sikrer skolen at en annen lærer fungerer i praksislærers sted. Ved fravær av lengre varighet kontaktes lærerutdanningen. 7. Lærerstudenten 7.1 Lærerstudentens ansvar All praksisopplæring er obligatorisk og inkluderer deltakelse i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, øvrige læreroppgaver og veiledning. For- og etterarbeid til praksisopplæringen er et obligatorisk studiekrav i praktisk pedagogisk utdanning. 7.2 Omfang og innhold i praksisopplæringen I tillegg til timelagte undervisningsøkter kommer samarbeid med og veiledning av praksislærer og øvrige læreroppgaver. Lærerstudenten skal, alene og sammen med andre utvikle kompetanse til å: Målsette, planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i henhold til læreplanen Reflektere over og begrunne undervisning Ivareta allmenne læreroppgaver og inngå i skolens daglige virksomhet Praksisarbeidets samlede omfang svarer til det arbeidet som en lærer i gjennomsnitt utfører i en vanlig arbeidsuke, mens selve undervisningen er fastsatt til 8 10 timer pr. uke. Fagene studenten skal ha er identiske med de fagene studentene er satt opp i fag- eller yrkesdidaktikk. Dersom det dreier seg om to fag, skal studenten ha begge fag i begge praksisperiodene. 7

8 7.3 Øvrige læreroppgaver I begge praksisperioder forventes det at lærerstudenten deltar i øvrig lærerarbeid som omfatter for eksempel skole - hjem samarbeid, kontaktlærerfunksjon og teamsamarbeid. 7.4 Veiledning Hver lærerstudent er sikret veiledningstimer som fordeles over praksisperioden. Den normale tid til veiledning er et forholdstall mellom undervisning og veiledning på 3: 1. Dette vil tilsvare ca. 2,5 timer pr. uke. Timene skal fastsettes i god tid på forhånd. 7.5 Veiledningsgrunnlag Studenten skal både før, under og etter undervisningen legge vekt på refleksjon. Grunnlaget for refleksjonen er den didaktiske relasjonsmodellen. (Jfr. vedlegg II). Studentens undervisningsopplegg skal skriftliggjøres og samtidig fungere som veiledningsgrunnlag. 7.6 Praksisjournal Lærerstudenten fører notater og gjør refleksjoner om det daglige arbeidet i praksis. Disse notatene danner grunnlaget for føring av en praksisjournal. Journalen er studentens erfaringsmateriale fra undervisning og øvrige oppgaver og brukes aktivt i veiledningen. 7.7 Møteplikt - fravær Lærerstudenten har møteplikt til alle deler av praksisopplæringen. Ved praksisperiodens avslutning vurderer skolen om møteplikten er oppfylt. Alt fravær skal dokumenteres og ikke overstige 10%. Ved lengre fravær kontaktes lærerutdanningen ved studieleder eller praksisleder. Ved fravær kan lærerutdanningen pålegge studenten å ta opp igjen deler eller hele praksisperioden. 7.8 Taushetsplikt I praksisperiodene har lærerstudenten taushetsplikt. (Jfr. Forvaltningslovens paragraf 13 og Opplæringslovens paragraf 15). Den enkelte student undertegner en taushetserklæring ved høgskolen før praksisperioden. 7.9 Studentens rettigheter Praksisopplæringen skal foregå etter fastsatte bestemmelser, plan for praksis og gjennom de avtaler som er inngått mellom praksisskole og høgskolen. Dersom studenten opplever lite tilfredsstillende forhold i praksisopplæringen, kan dette påklages til studieleder. Uttrykkes det tvil om en students skikkethet eller lærerkompetanse, skal studenten varsles om dette på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dersom en praksisperiode vurderes til ikke bestått, kan studenten få en ny periode på en annen skole. (Jf. Pkt 9.3 og Forskrift til Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 3). 8. Lærere i fag-/yrkesdidaktikk og pedagogikk Fag-/yrkesdidaktikklærere og lærere i pedagogikk samarbeider med praksislærer i veiledning og oppfølging av lærerstudenten. Lærere i fag-/yrkesdidaktikk har normalt ansvar for veiledning av egne studenter i fag- /yrkesdidaktikk i første praksisperiode. Lærere i pedagogikk har til vanlig ansvar for veiledning i andre periode. Lærerutdanningens lærere kan i tillegg til veiledning av undervisning gi veiledning på oppgaver/tekster som lærerstudenten arbeider med i tilknytning til praksis. 8

9 Det skal utarbeides en skriftlig rapport i eget skjema etter veiledningssekvensen mellom lærerutdanningens lærere og lærerstudenten. Rapporten skal elektronisk oversendes til lærerutdanningen med kopi til studenten. (Vedlegg IV). 9. Vurdering av praksisopplæring 9.1 Vurderingskriterier for lærerkompetanse Studentene skal vurderes etter følgende kompetanseområder: 1. Faglig kompetanse Studenten skal kjenne innhold, teorier og metoder i de enkelte fagene i opplæringen ha kunnskaper om barn/unge, barndom/ungdom og pedagogisk arbeid ha kunnskaper om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag 2. Didaktisk kompetanse Studenten skal kunne analysere læreplaner kunne reflektere over innhold, arbeidsmåter, læremidler, læringsstrategier og vurderingsformer kunne analysere forutsetninger og behov hos barn og unge kunne legge til rette lærings- og utviklingsprosesser for alle elever kunne bruke IKT på en læringsfremmende måte 3. Sosial kompetanse Studenten skal kunne observere, lytte, forstå og respektere andres handlinger og synspunkter kunne samarbeide med elever, kolleger/medstudenter og foreldre/foresatte kunne være ledere i et lærende fellesskap kunne vise omsorg for den enkelte 4. Utviklings- og endringskompetanse Studenten skal kunne analysere, vurdere og forbedre egen virksomhet kunne analysere, vurdere og bidra til å forbedre skolens virksomhet, både når det gjelder lokale læreplaner, aktivitetsplaner, arbeidsmåter og organisering av opplæringen kunne ta i bruk egen kreativitet 5. Yrkesetisk kompetanse Studenten skal ha innsikt i egne holdninger ha innsikt i de etiske utfordringene i læreryrket 9

10 kunne vurdere læringssituasjoner i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på 9.2. Skikkethet Studentene skal i begge perioder i tillegg til lærerkompetanse også vurderes i forhold til skikkethet (Kritierer i vedlegg I) Vurdering av lærerstudenten og fastsetting av karakter Ved avslutningen av hver praksisperiode gir skolen lærerstudenten en vurdering av hans/hennes skikkethet og lærerkompetanse. Dersom det reises tvil om en students skikkethet, må forholdet drøftes med lærerutdanningen før karakter settes og eventuell særskilt skikkethetssak reises. Er det tvil om en students lærerkompetanse, tas det også kontakt med lærerutdanningen. Lærerutdanningen har ansvar for å legge opp gode rutiner for oppfølging og veiledning av studenten gjennom hele lærerstudiet. Skikkethetsvurderingen er muntlig og gis personlig til den enkelte lærerstudent. I tillegg utarbeider skolen en skriftlig rapport som munner ut i karaktervurderingen Bestått/Ikke bestått (Vedlegg III). Rapporten gis til lærerstudenten og sendes lærerutdanningen ved praksisadministrasjonen. Hvis lærerstudenten får vurderingen Ikke bestått kan vedkommende kun tilbys ny praksisperiode med veiledning. Lærerstudenten kan bare gjennomføre samme praksisperiode en gang til. Tidspunktet for en ny praksisperiode og praksissted avtales med lærerutdanningen. 10 Anbefalt litteratur: Hiim og Hippe 2006: Praksisveiledning i lærerutdanningen. En didaktisk veiledningsstrategi. Gyldendal Akademisk. 10

11 Vedlegg I Utdrag fra Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 2 Skikkethetsvurdering/Definisjon Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers rettigheter, sikkerhet og psykiske og fysiske helse er ikke skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter ved lærerutdanninger som nevnt i universitets- og høgskoleloven 54 b skal foregå gjennom hele studiet. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering 3 Vurderingskriterier for lærerutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5 er: a. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b. studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c. studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. d. studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet. g. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning. 11

12 Vedlegg II Den didaktiske relasjonsmodell Den didaktiske relasjonsmodell viser en dynamisk forståelse av undervisning. Den kan brukes som referanseramme i forhold til planlegging, evaluering av og refleksjon over undervisning og elevenes læreprosesser. Kontekst Hva er sammenhengen som undervisningen inngår i? Progresjon? Elev- og læreforutsetninger Hvilke ulike læreforutsetninger og potensialer har elevene? Hvilke holdninger og verdier? Hva vet de om læringsinnholdet? Hva er nytt for dem? Rammefaktorer Hvilke muligheter og begrensninger gir undervisningen? Hvilke samarbeidsmuligheter? Hvilken tidsramme? Hvilke ressurser/materialer m.m.? Hvilke praktiske vilkår er tilstede? Det meningssøkende menneske Det skapende menneske Vurdering Læreprosessen Det arbeidende menneske Kontekst Læreforutsetninger Eleven Relasjonen Læreren Innhold Rammefaktorer Mål Utvidet didaktisk relasjonsmodell Det miljøbevisste menneske Det samarbeidende menneske Det allmenndannete menneske Mål Hva er målet med undervisningen? Hvilke kompetansemål skal elevene utvikle? Målfastsettelse med elevene hvordan? Innhold Hva skal elevene lære? Hvilket innhold? Hvilke kriterier ligger til grunn for valg av innhold/læringsmoment? Faglige/tverrfaglige I relasjon til mål, læreplaner m.m. Forutsetninger og interesser (elever/lærere) Læreprosessen Hva skal elevene gjøre? Hva skal læreren gjøre? Hvilke ulike organisasjons- og arbeidsformer skal anvendes? Hvilke læringsprinsipper skal legges til grunn? Hvorfor? Relasjonen Hvilket klima skal etableres? Samspill og kommunikasjon mellom lærer og elever? Hvilke opplevelser og verdier skal situasjonen gi? Vurdering Hva skal vurderes? Hvorfor? Hvordan? Hvem? Når? Vurdering av elevenes læring hvordan? Vurdering av undervisningen hvordan? 12

13 Vedlegg III Høgskolen i Østfold Avdeling for lærerutdanning Praktisk pedagogisk utdanning 1757 Halden Høgskolen i Østfold Rapport fra praksisskole Skjemaet (2 sider) gjelder som karaktervurdering og faglig uttalelse om praksisopplæring for lærerstudenter ved praktisk pedagogisk utdanning. Det utarbeides av skolens praksislærer/øvingslærer og i samråd med skolens hovedkontakt. Skjemaet med uttalelse sendes til lærerutdanningen ved praksisansvarlig Øivind Kraft (primært elektronisk). I tillegg skal Statens fellesblankett for lønn og godtgjørelser fylles ut. (Sendt hovedkontakt). Skikkethet Dersom det er tvil om hvorvidt en lærerstudent kan godkjennes som skikket til læreryrket og står i fare for å ikke få godkjent praksisopplæringen, skal lærerutdanningen ved studieleder Olav Kolstad kontaktes snarest mulig på telefon: / eller pr. e-post Opplysninger: Praksislærer/fag:... Praksislærer/fag:... Hovedkontakt:... Lærerstudent:... Skole:... Praksisperiode: 1. periode 2. periode (kryss av) Fravær:.. Uttalelse: Lærerstudenten er vurdert som skikket til å være lærer i henhold til de 5 lærerkompetanser beskrevet i rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning: 1. Faglig kompetanse 2. Didaktisk kompetanse 3. Sosial kompetanse 4. Yrkesetisk kompetanse 5. Utviklings- og endringskompetanse 13

14 Karaktervurdering av praksisopplæringen I begge praksisperioder ved praktisk pedagogisk utdanning skal studentens praksisopplæring vurderes i forhold til karakteren Bestått/Ikke bestått. Student:... har fullført sin skolepraksis og anses skikket til læreryrket. Studenten vurderes til følgende karakter i praksisopplæring:... (Bestått/Ikke bestått) Sted/Dato:... Praksislærer/Øvingslærer 1:... 2:..... Hovedkontakt:. 14

15 Vedlegg IV Høgskolen i Østfold Avdeling for lærerutdanning Praktisk pedagogisk utdanning 1757 Halden Veiledning av lærerstudenter i praksisopplæring Faglærerrapport ved praktisk pedagogisk utdanning Dette skjemaet gjelder som rapport fra høgskolens faglærere om veiledning av lærerstudenter ved praktisk pedagogisk utdanning i skolepraksis. Skjemaet sendes elektronisk til student og praksisadministrasjon i Blackboard innen en uke etter gjennomført veiledning. Navn på faglærer: Fag: Veiledningen gjelder (studentens navn): Skole/praksissted: Fag/klassetrinn: Dato for veiledning: Rapporten bør omhandle kommentarer til disse punktene: 1. Planlegging av undervisningen/opplæringen: 2. Gjennomføringen av undervisningen/opplæringen 3. Vurdering av undervisningen/opplæringen 4. Sentrale områder som ble diskutert/satt fokus på for videre arbeid: Sted, dato: Faglærers underskrift: 15

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i musikk Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Gjelder for 2013-2016 1. Innledning Denne planen bygger på rammeplan og fagplan for faglærerutdanning

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010

Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010 Praksisplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, etter Rammeplan av 2010 1. Innledning... 1 2.1. Innhold... 2 2.2. Progresjonen i praksisopplæringen:... 5 3. Organisering og arbeidsformer... 8 3.1. Organisering...

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet Retningslinjer til studenter og praksisskoler 1 Ex.paed praksis Emnet UVEXPAED03 (Ex.paed) tilbys første semester i det femårige Lektorprogrammet. Ex.paed er oppstarten

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Praksisguide for trafikklærerstudenter

Praksisguide for trafikklærerstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for trafikklærerstudenter 2014-2016 1.0 INNLEDNING.... 3 2.0 INNHOLD

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn)

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn) Praksis 2. år - 15 dager vår (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2P25_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i språkfag Studieåret 2015-2016 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2015-2016 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for praksisopplæring Praktisk-pedagogisk utdanning Studieår 2015-2016 Velkommen til studieåret 2015-2016 I Plan for praksisopplæring ønsker vi å orientere om praksisopplæringen for studenter som

Detaljer

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk utdanning (12 uker) Teaching Practice Fagplan for praksisopplæring bygger på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 7 VEDLEGG 7 1 Innledning Heftet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2014-2015 1 Innhold 1.

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager ( trinn)

Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) Emne GLU2P21_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:49 Praksis 2. år - 30 dager (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN Kompetanseguiden -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Alstad barneskole Læring og trivsel et felles ansvar Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Innledning Overordnet mål og innhold for praksisopplæringen er gitt i rammeplan for praktiskpedagogisk opplæring

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Studieåret 2016-2017

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 2006-06-30-859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag 2015-2016

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for praksisopplæring Praktisk-pedagogisk utdanning Studieåret 2016-2017 Velkommen til studieåret 2016-2017 I Plan for praksisopplæring ønsker vi å orientere om praksisopplæringen for studenter som

Detaljer

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS. Heltid 2015-2016. Deltid 2015-2017

PLAN FOR PRAKSIS. Heltid 2015-2016. Deltid 2015-2017 PLAN FOR PRAKSIS Heltid 2015-2016 Deltid 2015-2017 Praktisk-pedagogisk utdanning 1 Innholdsfortegnelse Innledning s 3 Mål s 3 Organisering og arbeidsformer s 5 Student- praksislærer og faglærerroller s

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2015-2016 1 Innhold 1.

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag 2014-2015

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk 2014-2015 Innhold

Detaljer

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag

Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag 2014-2015 Praksisguide

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag

Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk p raksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag 2016-2017

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Informasjonshefte for studenter og veiledere

Informasjonshefte for studenter og veiledere Informasjonshefte for studenter og veiledere Fjerde semester praksis Våren 2011 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Informasjon til veiledere og studenter Dette informasjonssheftet

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår.

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer