Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S Referatsaker IIS-S /3102 Universitetslektor (50 %) i engelsk ved IIS - godkjenning av betenkning/ kunngjøring IIS-S /3154 Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet godkjenning av betenkning/kunngjøring IIS-S /6701 Endring av studieplan for bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi IIS-S /6701 Splitting av emnet MS527 Skipsteknologi som inngår i nautikkstudiet IIS-S /6701 Forslag til endringer i studieplan for master i teknologi og sikkerhet i nordområdene i samsvar med vedtak i instituttstyret IIS-S /3126 Oppnevning av kvalitetsutvalg ved IIS IIS-S Faglig programledelse for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene og Bachelorprogram i luftfartsfag IIS-S /3130 Forskningsvirksomheten ved IIS IIS-S /1750 Organisering av IIS - Ny behandling IIS-S /5267 Budsjettforslag 2011 for IIS Ny behandling Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 IIS-S Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Referatsaker 1. Møtebok fra instituttstyremøtet den Sirkulasjonssak IIS-S Sirkulasjonssak IIS-S Sirkulasjonssak IIS-S Brev av fra Kunnskapsdepartementet ang. søknad om endring av finansieringskategori for ingeniørstudiet Sikkerhet og miljø 6. Brev av fra NT-fak ang. Fordeling av små driftsmidler 2011 ved NTF 7. Brev av fra Troms fylkeskommune, Plan- og næringsetaten ang. tilsagn om tilskudd til prosjektet Fly og flysimulator til trafikkflygerutdanningen ved Universitetet i Tromsø Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 2

3 IIS-S Arkivref.: 2011/3102 GTU000/ Universitetslektor (50 %) i engelsk ved IIS - godkjenning av betenkning/ kunngjøring Ved instituttet er det ledig 50 % fast stilling som universitetslektor i engelsk, med tiltredelse Ingrid Jakobsen, som har innehatt stillingen, har fått tilbud om fast stilling ved lærerutdanningen, og hun vil derfor si opp stillingen ved IIS. Etter fusjonen med UiT har Jakobsen hatt 30 % stilling ved IIS og det resterende ved BFE. Jakobsen har hatt permisjon fra stillingen det siste studieåret for å jobbe ved lærerutdanningen, og Irina Maksimova har vært vikar for henne. Da dette er en fast stilling, må den lyses ledig eksternt. Stillingsprosenten er økt fra 30 til 50 % fordi stillingen i tillegg til undervisning på forkurset også skal undervise i maritim engelsk på nautikk. Det er utarbeidet en stillingsbetenkning, jfr. vedlegg. Forslag til vedtak: Betenkning/kunngjøring for 50 % stilling som universitetslektor i engelsk godkjennes som foreslått. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 3

4 IIS-S Arkivref.: 2011/3154 GTU000/ Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet - godkjenning av betenkning/kunngjøring Det er en ledig stilling i samfunnssikkerhet, med tiltredelse Stillingen er nyopprettet og skal primært tillegges undervisnings- og forskningsoppgaver på studieretning for Samfunnssikkerhet og miljø. Den som tilsettes må kunne undervise innenfor minst to av områdene: Risikosamfunnet Beredskapsplanlegging Ulykkesteori/granskningsmetodikk Betenkningen er laget i samarbeid med teamet. Vedlagt følger betenkningen til godkjenning. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner fremlagte betenkning/kunngjøring for stilling som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 4

5 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Endring av studieplan for bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi Innledning: I prosess- og gasstudiet inngår emnene IKT og Material- og korrosjonslære som begge er på 5sp. Fagansvarlig for Material- og korrosjonslære vil gå av med pensjon til sommeren, og det er lite sannsynlig at det vil være ny plass til høstens studiestart. Dette fordi stillingen av ulike årsaker ikke er utlyst før nylig med søknadsfrist Det er derfor ønskelig å utsette undervisningen i dette emnet med ett år. Fra høsten 2012 vil det komme en fullstendig omlegging av samtlige ingeniørutdanninger pga ny nasjonal rammeplan. Denne omleggingen vil bli enklere dersom man får til en samkjøring av studieplanene for de ulike studieretningene. Det er per i dag kun prosess- og gasstudiet som har IKT i tredje semester, de øvrige ingeniørstudiene har IKT i første semester. Det er av den grunn ønskelig å flytte IKT fra tredje til første semester. Eksisterende oppbygging, Prosess/Gasstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS107 Matematikk 1 1 DS209 Matematikk 2 PG423-2 Konstruksjon PG431 Industrielle Matematikk 3 PG423-1 og statistikk prosessanl. 2 kuldeprosesser 10sp Konstr. pr.anl. 1 5 sp FS116 Kjemi og miljø PG402 DAK PG401-3 Material/korr. FS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme 1 DS173 IKT PG421-2 Varme 2 PG420 Maskindeler AS241 Bedriftsetablering 15sp PG432 Prosessimulering 10 sp TEK-3001 Drift og vedlikehold 10 sp MS291 Hovedprosjekt 1 MS303 Kvalitetssikring 5

6 Forslag til ny oppbygging, Prosess/Gasstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS107 Matematikk 1 1 DS209 Matematikk 2 PG423-2 Konstruksjon PG431 Industrielle Matematikk 3 PG423-1 og statistikk prosessanl. 2 kuldeprosesser 10sp Konstr. pr.anl. 1 5 sp FS116 Kjemi og miljø PG402 DAK DS173 IKT FS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme 1 DS173 Material/korr. PG421-2 Varme 2 PG420 Maskindeler AS241 Bedriftsetablering 15sp PG432 Prosessimulering 10 sp TEK-3001 Drift og vedlikehold 10 sp MS291 Hovedprosjekt 1 MS303 Kvalitetssikring Forslag til vedtak: Emne DS173 legges til første semester og PG401-3 legges til tredje semester. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptaket høsten Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 6

7 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Splitting av emnet MS527 Skipsteknologi som inngår i nautikkstudiet Innledning: I nautikkstudiet inngår emnet MS527 Skipsteknologi som er på 20sp. Emnet begynner etter jul i andre studieår og avsluttes til jul i tredje studieår, jf. oversikt på neste side. Det er svært uvanlig at et emne påbegynnes i ett studieår og avsluttes i et annet. Dette er bl.a. uheldig i forhold til studieprogresjon i og med at studentene ikke umiddelbart får godskrevet 60 sp for andre studieår. I Skipsteknologi praktiserer man i dag et undervisningsopplegg som består av en rekke nokså selvstendige temaer som er lagt til enten vår- eller høstesmesteret. Videre arrangeres det to eksamener i emnet, jf. vedlagte emnebeskrivelse. I praksis framstår således Skipsteknologi som to selvstendige emner. For å få et mer ryddig undervisningsforløp, og for at studieplanen skal samsvare bedre med gjeldende praksis, er det ønskelig å splitte emnet i to. En splitting vil få minimale praktiske og ressursmessige følger. Endringene har vært forelagt nautikkteamet. Forslag til endringer er skjematisk framstilt i tabellene nedenfor: Eksisterende oppbygging, Nautikkstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS209 MS526 MS547 DS107 Matematikk 2 Navigasjons- Skipsadministrasjon / operasjon og Matte 1 og statistikk instrumenter drift av fartøy med kulturforståelse 1 20 sp. FS116 Kjemi og Miljø DS108 Fysikk PG403 Mekanikk MS527 MS524 Laste/losse-teknikk og 7

8 DS173 IKT MS519 Navigasjon 1 MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG421-1 Varme- og strømmingslære MS535 Navigasjon 2 1 Skipsteknologi 20 sp. varekunnskap MS303 Kvalitetssikring MS291 Hovedprosjekt 1 Forslag til ny oppbygging, Nautikkstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS209 MS526 MS547 DS107 Matematikk 2 Navigasjons- Skipsadministrasjon / operasjon og Matte 1 og statistikk instrumenter drift av fartøy med kulturforståelse 1 20 sp. FS116 Kjemi og Miljø DS173 IKT MS519 Navigasjon 1 DS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme- og strømmingslære MS535 Navigasjon 2 1 MFA-2001 Skipsteknologi hydrostatikk og skrog MS524 Laste/losse-teknikk og varekunnskap MFA-2002 Skipsteknologi hydrodynamikk med framdrift MS303 Kvalitetssikring MS291 Hovedprosjekt 1 Forslag til vedtak: Emnet MS527 Skipsteknologi splittes i emnene MFA-2001 Skipsteknologi hydrostatikk og skrog og MFA-2002 Skipsteknologi hydrodynamikk med framdrift. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptaket høsten 2009, 2010 og Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 8

9 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Forslag til endringer i studieplan for master i teknologi og sikkerhet i nordområdene i samsvar med vedtak i instituttstyret Innledning: Instituttstyret ved IIS behandlet den 29/ forslag til ny studieplan for mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene gjeldende fra studiestart høsten Følgende vedtak ble fattet; Instituttstyret har behandlet saken og ser det som uheldig at emnet metode er tatt bort i masterutdanningen, og ber om at dette gjeninnføres fortrinnsvis i forkant av masteroppgaven. Programstyret for mastergradsprogrammet har i møte den gjennomgått studieplanen og foreslår følgende endringer i studiets oppbygging i forhold til forrige forslag: 1) Det engelskspråklige masteremnet SVF-3025 Methods in social research: An interdiciplinary Approach (10sp) tas inn i andre semester. Dette er et samfunnsvitenskapelig metodeemne som tilbys av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2) Masteroppgaven reduseres fra 60sp til 30sp. 3) I tredje semester legges det inn valgemne, spesialpensum og prosjektoppgave. Endringene er skjematisk framstilt i følgende tabeller: 9

10 Oppbygging Forslag forelagt instituttstyret den 29/ H 1 V 2 H 2 V MFA 3001 Maritime operations and preparedness TEK 3002 Reliability engineering STA-2001 Stochastic processes GEO-3128 Marine Geohazards 5 ECTS GEO-3129 Drilling and production of oil and gas 5 ECTS TEK-3900 Master thesis 60 ECTS TEK-3001 Operation and Maintenance Management Elective course Oppbygging Programstyrets nye forslag 1 H 1 V 2 H 2 V MFA 3001 Maritime operations and preparedness TEK 3002 Reliability engineering Elective course 10 ECT STA-2001 Stochastic processes GEO-3128 Marine Geohazards 5 ECTS GEO-3129 Drilling and production of oil and gas 5 ECTS TEK 3003 Specialization Subject TEK-3900 Master thesis 30 ECTS TEK-3001 Operation and Maintenance Management SVF-3025 Methods in social research: An interdiciplinary Approach TEK 3004 Specialization Project Kommentarer: UiT tilbyr per i dag ingen teknologiske metodemner, og programstyret anser det per i dag som svært krevende å utvikle Engineering Research Methods som nytt emne. Det foreslås derfor at man inntil videre inkluderer et eksisterende engelskspråklig samfunnsvitenskaplig metodeemne i studiet. Dagens 60sp masteroppgave utgjør halve masterstudiet og dette medfører at det blir lite rom for faglig innhold i studiet. Videre oppleves det blant studentene som problematisk å gå i gang med et såpass stort prosjekt etter kun ett års studium. Ved å redusere masteroppgaven til 30sp kan studiet fylles med mer faglig og metodisk innhold samt at man får en tettere oppfølging av studentene. Foreslått oppbygning harmonerer også bedre med øvrige tekniske masterstudier i Norge. 10

11 Spesialpensum (10sp) innebærer at det utvikles pensumlister innen visse spesialiseringsretninger som studentene kan velge mellom. Aktuelle retninger kan være nautisk, risiko, vedlikehold og arktisk teknologi. Studentens valg må sees i sammenheng med studentens bakgrunn og tema for masteroppgaven. Det gis en viss veiledning underveis men ingen ordinær undervisning. Emnet avsluttes med muntlig eksamen. Prosjektoppgave (10sp) er en forberedelse på, og vil normalt også lede fram mot masteroppgaven. Et hovedfokus i prosjektoppgaven vil være å gi faglig og metodisk veiledning knyttet opp mot et relevant prosjekt. Tilsvarende prosjektoppgaver vil man finne i sivilingeniørstudiene ved NTNU. Ressursmessige følger av omleggingene vil være knyttet til ekstra veiledning knyttet til nye emner og utvikling av spesialpensum innen fire til fem ulike retninger, samt gjennomføring av muntlig eksamen. Omleggingen medfører at valgfaget flyttes til et høstsemester. Dette gjør det mulig for studentene å ta UNIS-emnet AT-327 Arctic Offshore Engineering som anses som svært relevant i forhold til studiets profil. Dersom foreslåtte endringer i studieoppbygging godkjennes av instituttestyret må det gjøres visse tekstmessige endringer i studieplan og det må utarbeides nye emnebeskrivelser. Forslag til vedtak: Oppbygging av mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene godkjennes som foreslått. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptak høsten Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 11

12 IIS-S Arkivref.: 2011/3126 GTU000/ Oppnevning av kvalitetsutvalg ved IIS Signor Hansen har vært engasjert til å revidere kvalitetssikringssystemet til IIS. I den forbindelse fremkom det behov for å opprette et kvalitetsutvalg ved IIS, som skal påse at instituttet til enhver tid har fokus på kvalitetsarbeidet ved IIS. Forslaget er at HMS-utvalget også fungerer som kvalitetsutvalg. Dette gjøres for å rasjonalisere med antall utvalg og det er også slik at disse 2 funksjonene godt kan ivaretas av samme utvalg. HMSutvalget består i dag av instituttleder, verneombud (Hilde), AKAN-ansvarlig (Bård) og en vitenskapelig eller teknisk/administrativ ansatt (Jim). Forslag til vedtak: Eksisterende HMS-utvalg ved IIS fungerer også som kvalitetsutvalg ved institusjonen. Dette gjøres gjeldende fra 14. juni Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 12

13 IIS-S Arkivref.: 2011/3137 GTU000/ Faglig programledelse for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene og Bachelorprogram i luftfartsfag Innledning: Alle studieprogrammer skal ha en faglig programledelse og Universitetsstyret har vedtatt tre mulige modeller: Tre alternative modeller for faglig programledelse Modell Fullmakter Sammensetning Faglig ivaretakelse 1. Instituttleder leder selv programstyret Instituttleder med sine fullmakter er leder av programstyret Settes sammen av faglærere og studenter i tillegg til instituttleder Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 2. Instituttleder oppnevner programstyreleder Programstyreleder delegeres myndighet og gis økonomiske fullmakter innen gitte rammer Settes sammen av faglærere og studenter Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 3. Fakultetet tilsetter studieleder etter innstilling fra instituttleder Økonomi og personalansvar innenfor nærmere angitt fullmakt Studieleder gjennomfører møter med studenter og faglig ansatte Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet Instituttet har i flere år praktisert alternativ 3 med studieleder for sine studier (automasjon, forkurs, nautikk, prosess og gass, sikkerhet og miljø og samfunnssikkerhet). I sak IIS-S vedtok instituttstyret at studieledermodellen skal følges også for luftfartsfag. IIS har gode erfaringer med studieledermodellen og det foreslås derfor at det tilsettes studieleder også for teknologimasteren. 13

14 Luftfartsfag og teknologimasteren ledes i dag av programstyrer, jf. alternativ 2. Tilsetting av studieleder medfører at programstyrene må legges ned. Begge studiene er under utvikling og instituttet har behov for rådgivende forum hvor man kan få nyttige innspill i det videre arbeid. Det foreslås derfor at det opprettes ressursgrupper for disse studiene bestående av faglærere, studenter og avtakerrepresentanter. Gruppen ledes av studieleder og man ser for seg at ressursgruppen samles to ganger i året. Det er fakultetet som bestemmer den faglige styringsordningen for de enkelte program ved sine institutter. Saken må derfor forelegges fakultetet etter instituttstyrets behandling. Forslag til vedtak: Instituttet innstiller overfor fakultetsstyret at den faglige programledelse for bachelorprogram i luftfartsfag og mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene endres fra alternativ 2 til alternativ 3, jf. universitetsstyrets vedtak i sak S Instituttet oppretter ressursgrupper for programmene. Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 14

15 IIS-S Arkivref.: 2011/3130 GTU000/ Forskningsvirksomheten ved IIS Forskningsvirksomheten er økende ved IIS, og i den forbindelse er det ønskelig å utvikle forskningstema ved instituttet. I vedlegg til saken er det redegjort nærmere for utviklingen og det er laget en skisse over aktuelle hovedområder. Det er tatt hensyn til både eksisterende forskning gjennom PhD'er og til øvrig fagpersonale. IIS ønsker også å utvikle dr.gradsutdanning. Her er det enighet om at hele IIS' virksomhet henger sammen, og det er derfor naturlig at det utvikles EN dr.utdanning for hele instituttet. Ulike programmer vil naturlig kunne finne sin plass under en slik organisering. Forslag til vedtak: Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi organiserer sin forskningsvirksomhet i samsvar med vedlegg. I vedlegg ligger også en skisse over forskningstema. Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 15

16 IIS-S Arkivref.: 2011/1750 GTU000/011.4 Organisering av IIS - Ny behandling Funksjonsperioden for studieledere ved IIS utløper I den forbindelse har instituttet også diskutert evt. ny organisering av institusjonen. Det er bred enighet om at hovedstrukturen i nåværende modell skal fortsette. Studieledere for hver studieretning ansettes for 4 nye år, med mulighet til avkorting dersom det skjer endringer i organisering i perioden, ved f.eks. sammenslåing eller splitting av team. Instituttstyret behandlet saken første gang den og vedtok enstemmig følgende: Instituttstyret vedtar ny organisasjonsplan for IIS gjeldende fra , med følgende endringer: Stillingen som undervisningsleder omgjøres til undervisningskoordinator, og det utarbeides en egen stillingsbeskrivelse som innarbeides i kvalitetssystemet. Undervisningskoordinatoren er saksbehandler og sekretær for utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget konstituerer seg med egen leder. Det ansettes studieledere for en 4-års periode fra Studieleder tilsettes etter anbefaling fra instituttleder i samråd med teamene. Med bakgrunn i instituttstyrets vedtak er det gjort noen justeringer av modellen, se vedlagte skisse. Hovedendringer består i at det kommer inn en ny studieleder for teknologimasteren. En av studielederne vil fungere som leder av utdanningsutvalget. Denne vil også fungere som en utdanningskoordinator. Det opprettes en forskningskoordinator i inntil 50 % stilling for koordinering av all forskning ved IIS. Instituttstyret er bestemmende organ. De andre utvalg/organ er rådgivende. Daglig ledelse fungerer i tråd med nåværende organisering. 16

17 Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslag til organisering av IIS slik det framkommer i vedlegget. Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 17

18 IIS-S Arkivref.: 2010/5267 GTU000/123 Budsjettforslag 2011 for IIS Ny behandling Instituttstyret behandlet forslaget til budsjett for 2011 den , saknr , og vedtok enstemmig følgende: Saken utsettes, og det bes om at det lages en revidert versjon som sendes ut på sirkulasjon. Det reviderte budsjettet skal inneholde en sammenligning av budsjettet for 2010 og en presisering av enkeltposter. Budsjettforslaget er gjennomgått på nytt og laget i henhold til instituttstyrets vedtak. Vedlagt følger det reviderte budsjettforslaget med kommentarer til det nedenfor. Kommentarer til budsjettforslaget: IIS har for 2011 fått en bevilgning på kr , som er en økning på 34 % i forhold til bevilgning for 2010 (kr ). Økningen skyldes i sin helhet økte rammer til luftfartsfag, som i 2010 kun var gitt for ett halvt år, mens bevilgningen for 2011 har helårsvirkning. Ca halvparten av instituttets budsjett er øremerket og tilknyttet luftfartsfag, dvs. kr Videre er det øremerket kr til master i teknologi og kr til 3-årig prosess/gass studium. I tillegg er det i bevilgningen satt av kr til forkurs, kr til simulatorer og kr. 300 som bidrag til administrasjon. Det sistnevnte er en kompensasjon til de instituttene som er lokalisert utenfor Realfagbygget for betydelig mere administrative oppgaver. Flere studieretninger er under oppbygging og det viser seg at det er vanskelig å budsjettere på en sikker måte. Bakgrunnstallene både på lønn, stillinger og andre kostnader endrer seg til stadighet, og det kommer til nye kostnader som ikke er beregnet ved tidligere budsjettoverslag. Kontraktene med Trafikflyghögskolan ved Lunds universitet (TFHS) er ikke ferdigforhandlet og skaper derfor usikkerhet. I tillegg viser det seg at det gjenstår ca 7 mill. på den gamle kontrakten for kullene 2008 og 2009 som skal betales i Slik det ser ut pr i dag vil vi kunne dekke kostnadene for 2011 med den rammen som er tildelt for luftfartsfag i 2011 samt ubrukte midler overført fra Kontrakten med TFHS kan vise seg å bli noe dyrere enn antatt, men utsatt kjøp og drift av fly kompenserer stort sett for dette. Dette ligger i 18

19 kontrakten med TFHS gjennom bruk av deres fly. Opplæring av flyinstruktører og annet personell med opphold overstiger også det budsjetterte. Det bør derfor foretas en ny status på forventede kostnader på et senere møte. På resten av studieretningene har vi økt bemanning uten at det ligger en reell økning i rammetildelingen. Dette kan kompenseres med økte bidrag fra eksterne prosjekter som også må bidra til økt handlingsrom for instituttet. I dette budsjettforslaget inngår ikke finansiering av eksternfinansierte prosjekter, så som MAK, RDA, ENI og eventuelle eksterne kurs. Det er utarbeidet egne budsjett for hvert prosjekt. Ekstern virksomhet skal i utgangspunktet være selvfinansierende og skal derfor ikke blandes med bevilgningsøkonomien. Nedenfor gis en nærmere forklaring av postene i budsjettforslaget: Klasse 4 Investeringer: Det er foreslått å øke investeringsbudsjettet fra kr til kr Investeringene går i hovedsak til oppgradering av lab ene. Klasse 5 Lønn inneholder lønnsutgifter til faste stillinger. Av nye stillinger er det foreslått 2 stillinger i nautikk, 1 for hele året og 1 gjeldende fra stilling innen samfunnssikkerhet og miljø fra stillinger til teknologimasteren, dvs. 1 professor fra og 1 undervisningsstilling fra I tillegg blir en professor II stilling lønnet over dette budsjettet. Klasse 6 Drift div inneholder midler til daglig drift, så som rekvisita, kopiering, undervisningsutstyr, inventar, programvare m.v. Klasse 7 Drift inkluderer reiser, kurs, bevertning samt midler til markedsføring og annonsering. Heri ligger også midler avsatt til teamene (reiser, midler til studenttiltak, bøker m.v.) Andre endringer på drifta: - Det var i 2010 budsjetter med kr for parkering. Dette har vi ikke betalt for og posten er derfor strøket i Det samme gjelder for avgift til Kopinor, her var beløpet for 2010 kr Kr til driftsutgifter er strøket og bakt inn i andre poster, blant annet trykkingsutgifter. - Kostnader til personalseminar er øket fra til grunnet utenlandsreise i Driftskostnader for luftfartsutdanningen ligger i budsjettet for dette, og derfor er ikke driftutgiftene øket i forhold til økningen i totalbudsjettet. Tallene for driftskostnader i 2010 og 2011 er derfor direkte sammenlignbare. 19

20 Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner det reviderte budsjettforslaget 2011 for IIS. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 20

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: MØTEINNKALLING Møtetid: 29.03.11 kl. 09.00 Møtested: Møterom J-100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 09-11 2011/687 Referatsaker IIS-S 10-11 2011/1686

Detaljer

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 14.06.11 kl.

Detaljer

Plan for emneevalueringer ved IIS

Plan for emneevalueringer ved IIS Plan for emneevalueringer ved IIS - 2012-2015 Planen bygger videre på planen fra 2010. Planen tar utgangspunkt i at alle fag skal evalueres ved første gjennomføring og hvert tredje år. Evaluering av utgående

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

Plan for emneevalueringer ved IIS

Plan for emneevalueringer ved IIS Plan for emneevalueringer ved IIS - 2012-2015 Planen bygger videre på planen fra 2010. Planen tar utgangspunkt i at alle fag skal evalueres ved første gjennomføring og hvert tredje år. Evaluering av utgående

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Til stede: Terje F. Olsen

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 Dato: 10.12.2013 MØTEINNKALLING Møtetid: 17.12.13 kl. 12.00 Møtested: Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 NB! Før møtet starter, vil det bli servert julelunsj. Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM)

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: 10.06.2009 Arkivref: 2009/3436-5 ARA000/333 INT-S 23-09 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Bakgrunn Universitetsstyret har sak S 15-09

Detaljer

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS-20/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/174 JFO001/330 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM Bakgrunn

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 CAN002 Dato: 28.01.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. januar 2015 Til stede: Studieutvalget ved NT-

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret Møtetid: 14.12.10 kl. 12.30 Møtested: Radisson Blu hotel Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 ARA000 Dato: 04.09.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås / Arvid Aanstad

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.10.2009 Arkivref: 2009/6874-6 ARA000/331 NTF-S 16-09 NTF-S 16-09 2-ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Behandling i Studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak.

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak. MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtedato: 15. september 2009 Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen Til stede: Inger Johanne Lurås (leder,

Detaljer

Årsplan Studieåret 2015/2016

Årsplan Studieåret 2015/2016 Årsplan Studieåret 2015/2016 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 09.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Årsplan Studieåret 2016/2017

Årsplan Studieåret 2016/2017 Årsplan Studieåret 2016/2017 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 21.06.16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Styret ved Institutt for fysikk og teknologi. IFT / Sirkulasjonssak - Godkjenning av utlysningstekst for kontorsjefstilling

Styret ved Institutt for fysikk og teknologi. IFT / Sirkulasjonssak - Godkjenning av utlysningstekst for kontorsjefstilling Institutt for fysikk og teknologi Arkivref: 2015/1229 GAN000 Dato: 18.12.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Styret ved Institutt for fysikk og teknologi Odd Erik Garcia/Geir Antonsen Møtedato:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Tirsdag 11. juni 2013 kl. 12.15 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

MØTEREFERAT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

MØTEREFERAT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Styret for Institutt for fysikk og teknologi Møteleder/referent: Yngve Birkeland/Trond Brattli Møtedato: 15.02.2013,

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim 29.11.04 Til: Medlemmene i Undervisningsutvalget, NT-fakultetet REFERAT FRA MØTE I UNDERVISNINGSUTVALGET (NT-FAK) TORSDAG 25.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 08.12.2014 MØTEINNKALLING Møtetid: 16.12.14 kl. 12.00. Møtet starter med lunsj. Møtested: Teknologibygget møterom 3.028 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2017/644 CAN002 Dato: 06.02.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteleder/referent:

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:15 16:00 Følgende

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis.

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for kvalitetssikring av praksis i studiene Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 16.04.2012 3) Kvalitetssikring av praksis i studiene

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) SAMARBEIDSAVTALE mellom UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) v/senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) og UNIVERSITET I TROMSØ (UIT) v/institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 1 og Senter

Detaljer

SIFT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI. Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider og rekruttering

SIFT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI. Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider og rekruttering FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI SIFT 08-10 Til: Styremedlemmene Møtedato: 9. mars 2010 Arkivref.: 2010/1711-1 GAN000 Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider

Detaljer

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2 1.1 Styringssignaler 213 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 6 6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.:2016/2546 CAN002 Dato: 23.08.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved NT-fakultetet Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ILP Møteleder/referent: Sonni Olsen/Chris Bull-Berg Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken Arkivref.: 2012/168-4 AJT000 /MØTEBOK

Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken Arkivref.: 2012/168-4 AJT000 /MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Tirsdag 20. mars 2012 kl. 11.30 Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Årsplan 2014 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

Årsplan 2014 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET Årsplan 214 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET Vedtatt av instituttstyret 4.2.14, sak IIS-S 7-14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTETSSTYRET MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder: Anna Aabø Referent Morten Hald/John Arne Opheim

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE S 15-09 Til: Universitetsstyret Møtedato: 26. mars 2009 Arkivref: 2009/174 MSA000/330 STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE Bakgrunn Våren 2008 behandlet styrene for Høgskolen i Tromsø og Universitetet

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA MØTE 29. OKTOBER 2010 Vedtak: Referatet godkjennes

FS BFE /384 REFERAT FRA MØTE 29. OKTOBER 2010 Vedtak: Referatet godkjennes FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato: 9. desember 2010 Arkivref.: 2010/384

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsplan Studieåret 2017/2018

Årsplan Studieåret 2017/2018 Årsplan Studieåret 2017/2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 19.09.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for arkeologi Møteleder/referent: Hans Peter Blankholm / Anja

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer