Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S Referatsaker IIS-S /3102 Universitetslektor (50 %) i engelsk ved IIS - godkjenning av betenkning/ kunngjøring IIS-S /3154 Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet godkjenning av betenkning/kunngjøring IIS-S /6701 Endring av studieplan for bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi IIS-S /6701 Splitting av emnet MS527 Skipsteknologi som inngår i nautikkstudiet IIS-S /6701 Forslag til endringer i studieplan for master i teknologi og sikkerhet i nordområdene i samsvar med vedtak i instituttstyret IIS-S /3126 Oppnevning av kvalitetsutvalg ved IIS IIS-S Faglig programledelse for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene og Bachelorprogram i luftfartsfag IIS-S /3130 Forskningsvirksomheten ved IIS IIS-S /1750 Organisering av IIS - Ny behandling IIS-S /5267 Budsjettforslag 2011 for IIS Ny behandling Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 IIS-S Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Referatsaker 1. Møtebok fra instituttstyremøtet den Sirkulasjonssak IIS-S Sirkulasjonssak IIS-S Sirkulasjonssak IIS-S Brev av fra Kunnskapsdepartementet ang. søknad om endring av finansieringskategori for ingeniørstudiet Sikkerhet og miljø 6. Brev av fra NT-fak ang. Fordeling av små driftsmidler 2011 ved NTF 7. Brev av fra Troms fylkeskommune, Plan- og næringsetaten ang. tilsagn om tilskudd til prosjektet Fly og flysimulator til trafikkflygerutdanningen ved Universitetet i Tromsø Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 2

3 IIS-S Arkivref.: 2011/3102 GTU000/ Universitetslektor (50 %) i engelsk ved IIS - godkjenning av betenkning/ kunngjøring Ved instituttet er det ledig 50 % fast stilling som universitetslektor i engelsk, med tiltredelse Ingrid Jakobsen, som har innehatt stillingen, har fått tilbud om fast stilling ved lærerutdanningen, og hun vil derfor si opp stillingen ved IIS. Etter fusjonen med UiT har Jakobsen hatt 30 % stilling ved IIS og det resterende ved BFE. Jakobsen har hatt permisjon fra stillingen det siste studieåret for å jobbe ved lærerutdanningen, og Irina Maksimova har vært vikar for henne. Da dette er en fast stilling, må den lyses ledig eksternt. Stillingsprosenten er økt fra 30 til 50 % fordi stillingen i tillegg til undervisning på forkurset også skal undervise i maritim engelsk på nautikk. Det er utarbeidet en stillingsbetenkning, jfr. vedlegg. Forslag til vedtak: Betenkning/kunngjøring for 50 % stilling som universitetslektor i engelsk godkjennes som foreslått. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 3

4 IIS-S Arkivref.: 2011/3154 GTU000/ Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet - godkjenning av betenkning/kunngjøring Det er en ledig stilling i samfunnssikkerhet, med tiltredelse Stillingen er nyopprettet og skal primært tillegges undervisnings- og forskningsoppgaver på studieretning for Samfunnssikkerhet og miljø. Den som tilsettes må kunne undervise innenfor minst to av områdene: Risikosamfunnet Beredskapsplanlegging Ulykkesteori/granskningsmetodikk Betenkningen er laget i samarbeid med teamet. Vedlagt følger betenkningen til godkjenning. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner fremlagte betenkning/kunngjøring for stilling som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 4

5 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Endring av studieplan for bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi Innledning: I prosess- og gasstudiet inngår emnene IKT og Material- og korrosjonslære som begge er på 5sp. Fagansvarlig for Material- og korrosjonslære vil gå av med pensjon til sommeren, og det er lite sannsynlig at det vil være ny plass til høstens studiestart. Dette fordi stillingen av ulike årsaker ikke er utlyst før nylig med søknadsfrist Det er derfor ønskelig å utsette undervisningen i dette emnet med ett år. Fra høsten 2012 vil det komme en fullstendig omlegging av samtlige ingeniørutdanninger pga ny nasjonal rammeplan. Denne omleggingen vil bli enklere dersom man får til en samkjøring av studieplanene for de ulike studieretningene. Det er per i dag kun prosess- og gasstudiet som har IKT i tredje semester, de øvrige ingeniørstudiene har IKT i første semester. Det er av den grunn ønskelig å flytte IKT fra tredje til første semester. Eksisterende oppbygging, Prosess/Gasstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS107 Matematikk 1 1 DS209 Matematikk 2 PG423-2 Konstruksjon PG431 Industrielle Matematikk 3 PG423-1 og statistikk prosessanl. 2 kuldeprosesser 10sp Konstr. pr.anl. 1 5 sp FS116 Kjemi og miljø PG402 DAK PG401-3 Material/korr. FS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme 1 DS173 IKT PG421-2 Varme 2 PG420 Maskindeler AS241 Bedriftsetablering 15sp PG432 Prosessimulering 10 sp TEK-3001 Drift og vedlikehold 10 sp MS291 Hovedprosjekt 1 MS303 Kvalitetssikring 5

6 Forslag til ny oppbygging, Prosess/Gasstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS107 Matematikk 1 1 DS209 Matematikk 2 PG423-2 Konstruksjon PG431 Industrielle Matematikk 3 PG423-1 og statistikk prosessanl. 2 kuldeprosesser 10sp Konstr. pr.anl. 1 5 sp FS116 Kjemi og miljø PG402 DAK DS173 IKT FS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme 1 DS173 Material/korr. PG421-2 Varme 2 PG420 Maskindeler AS241 Bedriftsetablering 15sp PG432 Prosessimulering 10 sp TEK-3001 Drift og vedlikehold 10 sp MS291 Hovedprosjekt 1 MS303 Kvalitetssikring Forslag til vedtak: Emne DS173 legges til første semester og PG401-3 legges til tredje semester. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptaket høsten Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 6

7 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Splitting av emnet MS527 Skipsteknologi som inngår i nautikkstudiet Innledning: I nautikkstudiet inngår emnet MS527 Skipsteknologi som er på 20sp. Emnet begynner etter jul i andre studieår og avsluttes til jul i tredje studieår, jf. oversikt på neste side. Det er svært uvanlig at et emne påbegynnes i ett studieår og avsluttes i et annet. Dette er bl.a. uheldig i forhold til studieprogresjon i og med at studentene ikke umiddelbart får godskrevet 60 sp for andre studieår. I Skipsteknologi praktiserer man i dag et undervisningsopplegg som består av en rekke nokså selvstendige temaer som er lagt til enten vår- eller høstesmesteret. Videre arrangeres det to eksamener i emnet, jf. vedlagte emnebeskrivelse. I praksis framstår således Skipsteknologi som to selvstendige emner. For å få et mer ryddig undervisningsforløp, og for at studieplanen skal samsvare bedre med gjeldende praksis, er det ønskelig å splitte emnet i to. En splitting vil få minimale praktiske og ressursmessige følger. Endringene har vært forelagt nautikkteamet. Forslag til endringer er skjematisk framstilt i tabellene nedenfor: Eksisterende oppbygging, Nautikkstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS209 MS526 MS547 DS107 Matematikk 2 Navigasjons- Skipsadministrasjon / operasjon og Matte 1 og statistikk instrumenter drift av fartøy med kulturforståelse 1 20 sp. FS116 Kjemi og Miljø DS108 Fysikk PG403 Mekanikk MS527 MS524 Laste/losse-teknikk og 7

8 DS173 IKT MS519 Navigasjon 1 MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG421-1 Varme- og strømmingslære MS535 Navigasjon 2 1 Skipsteknologi 20 sp. varekunnskap MS303 Kvalitetssikring MS291 Hovedprosjekt 1 Forslag til ny oppbygging, Nautikkstudiet 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester DS209 MS526 MS547 DS107 Matematikk 2 Navigasjons- Skipsadministrasjon / operasjon og Matte 1 og statistikk instrumenter drift av fartøy med kulturforståelse 1 20 sp. FS116 Kjemi og Miljø DS173 IKT MS519 Navigasjon 1 DS108 Fysikk MS525 Måle- og kontrollteknikk 10 sp PG403 Mekanikk PG421-1 Varme- og strømmingslære MS535 Navigasjon 2 1 MFA-2001 Skipsteknologi hydrostatikk og skrog MS524 Laste/losse-teknikk og varekunnskap MFA-2002 Skipsteknologi hydrodynamikk med framdrift MS303 Kvalitetssikring MS291 Hovedprosjekt 1 Forslag til vedtak: Emnet MS527 Skipsteknologi splittes i emnene MFA-2001 Skipsteknologi hydrostatikk og skrog og MFA-2002 Skipsteknologi hydrodynamikk med framdrift. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptaket høsten 2009, 2010 og Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 8

9 IIS-S Arkivref.: 2010/6701 GTU000/333 Forslag til endringer i studieplan for master i teknologi og sikkerhet i nordområdene i samsvar med vedtak i instituttstyret Innledning: Instituttstyret ved IIS behandlet den 29/ forslag til ny studieplan for mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene gjeldende fra studiestart høsten Følgende vedtak ble fattet; Instituttstyret har behandlet saken og ser det som uheldig at emnet metode er tatt bort i masterutdanningen, og ber om at dette gjeninnføres fortrinnsvis i forkant av masteroppgaven. Programstyret for mastergradsprogrammet har i møte den gjennomgått studieplanen og foreslår følgende endringer i studiets oppbygging i forhold til forrige forslag: 1) Det engelskspråklige masteremnet SVF-3025 Methods in social research: An interdiciplinary Approach (10sp) tas inn i andre semester. Dette er et samfunnsvitenskapelig metodeemne som tilbys av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2) Masteroppgaven reduseres fra 60sp til 30sp. 3) I tredje semester legges det inn valgemne, spesialpensum og prosjektoppgave. Endringene er skjematisk framstilt i følgende tabeller: 9

10 Oppbygging Forslag forelagt instituttstyret den 29/ H 1 V 2 H 2 V MFA 3001 Maritime operations and preparedness TEK 3002 Reliability engineering STA-2001 Stochastic processes GEO-3128 Marine Geohazards 5 ECTS GEO-3129 Drilling and production of oil and gas 5 ECTS TEK-3900 Master thesis 60 ECTS TEK-3001 Operation and Maintenance Management Elective course Oppbygging Programstyrets nye forslag 1 H 1 V 2 H 2 V MFA 3001 Maritime operations and preparedness TEK 3002 Reliability engineering Elective course 10 ECT STA-2001 Stochastic processes GEO-3128 Marine Geohazards 5 ECTS GEO-3129 Drilling and production of oil and gas 5 ECTS TEK 3003 Specialization Subject TEK-3900 Master thesis 30 ECTS TEK-3001 Operation and Maintenance Management SVF-3025 Methods in social research: An interdiciplinary Approach TEK 3004 Specialization Project Kommentarer: UiT tilbyr per i dag ingen teknologiske metodemner, og programstyret anser det per i dag som svært krevende å utvikle Engineering Research Methods som nytt emne. Det foreslås derfor at man inntil videre inkluderer et eksisterende engelskspråklig samfunnsvitenskaplig metodeemne i studiet. Dagens 60sp masteroppgave utgjør halve masterstudiet og dette medfører at det blir lite rom for faglig innhold i studiet. Videre oppleves det blant studentene som problematisk å gå i gang med et såpass stort prosjekt etter kun ett års studium. Ved å redusere masteroppgaven til 30sp kan studiet fylles med mer faglig og metodisk innhold samt at man får en tettere oppfølging av studentene. Foreslått oppbygning harmonerer også bedre med øvrige tekniske masterstudier i Norge. 10

11 Spesialpensum (10sp) innebærer at det utvikles pensumlister innen visse spesialiseringsretninger som studentene kan velge mellom. Aktuelle retninger kan være nautisk, risiko, vedlikehold og arktisk teknologi. Studentens valg må sees i sammenheng med studentens bakgrunn og tema for masteroppgaven. Det gis en viss veiledning underveis men ingen ordinær undervisning. Emnet avsluttes med muntlig eksamen. Prosjektoppgave (10sp) er en forberedelse på, og vil normalt også lede fram mot masteroppgaven. Et hovedfokus i prosjektoppgaven vil være å gi faglig og metodisk veiledning knyttet opp mot et relevant prosjekt. Tilsvarende prosjektoppgaver vil man finne i sivilingeniørstudiene ved NTNU. Ressursmessige følger av omleggingene vil være knyttet til ekstra veiledning knyttet til nye emner og utvikling av spesialpensum innen fire til fem ulike retninger, samt gjennomføring av muntlig eksamen. Omleggingen medfører at valgfaget flyttes til et høstsemester. Dette gjør det mulig for studentene å ta UNIS-emnet AT-327 Arctic Offshore Engineering som anses som svært relevant i forhold til studiets profil. Dersom foreslåtte endringer i studieoppbygging godkjennes av instituttestyret må det gjøres visse tekstmessige endringer i studieplan og det må utarbeides nye emnebeskrivelser. Forslag til vedtak: Oppbygging av mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene godkjennes som foreslått. Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i studieplan og emnebeskrivelser gjeldende for studentopptak høsten Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 11

12 IIS-S Arkivref.: 2011/3126 GTU000/ Oppnevning av kvalitetsutvalg ved IIS Signor Hansen har vært engasjert til å revidere kvalitetssikringssystemet til IIS. I den forbindelse fremkom det behov for å opprette et kvalitetsutvalg ved IIS, som skal påse at instituttet til enhver tid har fokus på kvalitetsarbeidet ved IIS. Forslaget er at HMS-utvalget også fungerer som kvalitetsutvalg. Dette gjøres for å rasjonalisere med antall utvalg og det er også slik at disse 2 funksjonene godt kan ivaretas av samme utvalg. HMSutvalget består i dag av instituttleder, verneombud (Hilde), AKAN-ansvarlig (Bård) og en vitenskapelig eller teknisk/administrativ ansatt (Jim). Forslag til vedtak: Eksisterende HMS-utvalg ved IIS fungerer også som kvalitetsutvalg ved institusjonen. Dette gjøres gjeldende fra 14. juni Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 12

13 IIS-S Arkivref.: 2011/3137 GTU000/ Faglig programledelse for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene og Bachelorprogram i luftfartsfag Innledning: Alle studieprogrammer skal ha en faglig programledelse og Universitetsstyret har vedtatt tre mulige modeller: Tre alternative modeller for faglig programledelse Modell Fullmakter Sammensetning Faglig ivaretakelse 1. Instituttleder leder selv programstyret Instituttleder med sine fullmakter er leder av programstyret Settes sammen av faglærere og studenter i tillegg til instituttleder Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 2. Instituttleder oppnevner programstyreleder Programstyreleder delegeres myndighet og gis økonomiske fullmakter innen gitte rammer Settes sammen av faglærere og studenter Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 3. Fakultetet tilsetter studieleder etter innstilling fra instituttleder Økonomi og personalansvar innenfor nærmere angitt fullmakt Studieleder gjennomfører møter med studenter og faglig ansatte Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet Instituttet har i flere år praktisert alternativ 3 med studieleder for sine studier (automasjon, forkurs, nautikk, prosess og gass, sikkerhet og miljø og samfunnssikkerhet). I sak IIS-S vedtok instituttstyret at studieledermodellen skal følges også for luftfartsfag. IIS har gode erfaringer med studieledermodellen og det foreslås derfor at det tilsettes studieleder også for teknologimasteren. 13

14 Luftfartsfag og teknologimasteren ledes i dag av programstyrer, jf. alternativ 2. Tilsetting av studieleder medfører at programstyrene må legges ned. Begge studiene er under utvikling og instituttet har behov for rådgivende forum hvor man kan få nyttige innspill i det videre arbeid. Det foreslås derfor at det opprettes ressursgrupper for disse studiene bestående av faglærere, studenter og avtakerrepresentanter. Gruppen ledes av studieleder og man ser for seg at ressursgruppen samles to ganger i året. Det er fakultetet som bestemmer den faglige styringsordningen for de enkelte program ved sine institutter. Saken må derfor forelegges fakultetet etter instituttstyrets behandling. Forslag til vedtak: Instituttet innstiller overfor fakultetsstyret at den faglige programledelse for bachelorprogram i luftfartsfag og mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene endres fra alternativ 2 til alternativ 3, jf. universitetsstyrets vedtak i sak S Instituttet oppretter ressursgrupper for programmene. Tromsø, Tor Schive Undervisningsleder 14

15 IIS-S Arkivref.: 2011/3130 GTU000/ Forskningsvirksomheten ved IIS Forskningsvirksomheten er økende ved IIS, og i den forbindelse er det ønskelig å utvikle forskningstema ved instituttet. I vedlegg til saken er det redegjort nærmere for utviklingen og det er laget en skisse over aktuelle hovedområder. Det er tatt hensyn til både eksisterende forskning gjennom PhD'er og til øvrig fagpersonale. IIS ønsker også å utvikle dr.gradsutdanning. Her er det enighet om at hele IIS' virksomhet henger sammen, og det er derfor naturlig at det utvikles EN dr.utdanning for hele instituttet. Ulike programmer vil naturlig kunne finne sin plass under en slik organisering. Forslag til vedtak: Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi organiserer sin forskningsvirksomhet i samsvar med vedlegg. I vedlegg ligger også en skisse over forskningstema. Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 15

16 IIS-S Arkivref.: 2011/1750 GTU000/011.4 Organisering av IIS - Ny behandling Funksjonsperioden for studieledere ved IIS utløper I den forbindelse har instituttet også diskutert evt. ny organisering av institusjonen. Det er bred enighet om at hovedstrukturen i nåværende modell skal fortsette. Studieledere for hver studieretning ansettes for 4 nye år, med mulighet til avkorting dersom det skjer endringer i organisering i perioden, ved f.eks. sammenslåing eller splitting av team. Instituttstyret behandlet saken første gang den og vedtok enstemmig følgende: Instituttstyret vedtar ny organisasjonsplan for IIS gjeldende fra , med følgende endringer: Stillingen som undervisningsleder omgjøres til undervisningskoordinator, og det utarbeides en egen stillingsbeskrivelse som innarbeides i kvalitetssystemet. Undervisningskoordinatoren er saksbehandler og sekretær for utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget konstituerer seg med egen leder. Det ansettes studieledere for en 4-års periode fra Studieleder tilsettes etter anbefaling fra instituttleder i samråd med teamene. Med bakgrunn i instituttstyrets vedtak er det gjort noen justeringer av modellen, se vedlagte skisse. Hovedendringer består i at det kommer inn en ny studieleder for teknologimasteren. En av studielederne vil fungere som leder av utdanningsutvalget. Denne vil også fungere som en utdanningskoordinator. Det opprettes en forskningskoordinator i inntil 50 % stilling for koordinering av all forskning ved IIS. Instituttstyret er bestemmende organ. De andre utvalg/organ er rådgivende. Daglig ledelse fungerer i tråd med nåværende organisering. 16

17 Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslag til organisering av IIS slik det framkommer i vedlegget. Tromsø, Terje F. Olsen Instituttleder 17

18 IIS-S Arkivref.: 2010/5267 GTU000/123 Budsjettforslag 2011 for IIS Ny behandling Instituttstyret behandlet forslaget til budsjett for 2011 den , saknr , og vedtok enstemmig følgende: Saken utsettes, og det bes om at det lages en revidert versjon som sendes ut på sirkulasjon. Det reviderte budsjettet skal inneholde en sammenligning av budsjettet for 2010 og en presisering av enkeltposter. Budsjettforslaget er gjennomgått på nytt og laget i henhold til instituttstyrets vedtak. Vedlagt følger det reviderte budsjettforslaget med kommentarer til det nedenfor. Kommentarer til budsjettforslaget: IIS har for 2011 fått en bevilgning på kr , som er en økning på 34 % i forhold til bevilgning for 2010 (kr ). Økningen skyldes i sin helhet økte rammer til luftfartsfag, som i 2010 kun var gitt for ett halvt år, mens bevilgningen for 2011 har helårsvirkning. Ca halvparten av instituttets budsjett er øremerket og tilknyttet luftfartsfag, dvs. kr Videre er det øremerket kr til master i teknologi og kr til 3-årig prosess/gass studium. I tillegg er det i bevilgningen satt av kr til forkurs, kr til simulatorer og kr. 300 som bidrag til administrasjon. Det sistnevnte er en kompensasjon til de instituttene som er lokalisert utenfor Realfagbygget for betydelig mere administrative oppgaver. Flere studieretninger er under oppbygging og det viser seg at det er vanskelig å budsjettere på en sikker måte. Bakgrunnstallene både på lønn, stillinger og andre kostnader endrer seg til stadighet, og det kommer til nye kostnader som ikke er beregnet ved tidligere budsjettoverslag. Kontraktene med Trafikflyghögskolan ved Lunds universitet (TFHS) er ikke ferdigforhandlet og skaper derfor usikkerhet. I tillegg viser det seg at det gjenstår ca 7 mill. på den gamle kontrakten for kullene 2008 og 2009 som skal betales i Slik det ser ut pr i dag vil vi kunne dekke kostnadene for 2011 med den rammen som er tildelt for luftfartsfag i 2011 samt ubrukte midler overført fra Kontrakten med TFHS kan vise seg å bli noe dyrere enn antatt, men utsatt kjøp og drift av fly kompenserer stort sett for dette. Dette ligger i 18

19 kontrakten med TFHS gjennom bruk av deres fly. Opplæring av flyinstruktører og annet personell med opphold overstiger også det budsjetterte. Det bør derfor foretas en ny status på forventede kostnader på et senere møte. På resten av studieretningene har vi økt bemanning uten at det ligger en reell økning i rammetildelingen. Dette kan kompenseres med økte bidrag fra eksterne prosjekter som også må bidra til økt handlingsrom for instituttet. I dette budsjettforslaget inngår ikke finansiering av eksternfinansierte prosjekter, så som MAK, RDA, ENI og eventuelle eksterne kurs. Det er utarbeidet egne budsjett for hvert prosjekt. Ekstern virksomhet skal i utgangspunktet være selvfinansierende og skal derfor ikke blandes med bevilgningsøkonomien. Nedenfor gis en nærmere forklaring av postene i budsjettforslaget: Klasse 4 Investeringer: Det er foreslått å øke investeringsbudsjettet fra kr til kr Investeringene går i hovedsak til oppgradering av lab ene. Klasse 5 Lønn inneholder lønnsutgifter til faste stillinger. Av nye stillinger er det foreslått 2 stillinger i nautikk, 1 for hele året og 1 gjeldende fra stilling innen samfunnssikkerhet og miljø fra stillinger til teknologimasteren, dvs. 1 professor fra og 1 undervisningsstilling fra I tillegg blir en professor II stilling lønnet over dette budsjettet. Klasse 6 Drift div inneholder midler til daglig drift, så som rekvisita, kopiering, undervisningsutstyr, inventar, programvare m.v. Klasse 7 Drift inkluderer reiser, kurs, bevertning samt midler til markedsføring og annonsering. Heri ligger også midler avsatt til teamene (reiser, midler til studenttiltak, bøker m.v.) Andre endringer på drifta: - Det var i 2010 budsjetter med kr for parkering. Dette har vi ikke betalt for og posten er derfor strøket i Det samme gjelder for avgift til Kopinor, her var beløpet for 2010 kr Kr til driftsutgifter er strøket og bakt inn i andre poster, blant annet trykkingsutgifter. - Kostnader til personalseminar er øket fra til grunnet utenlandsreise i Driftskostnader for luftfartsutdanningen ligger i budsjettet for dette, og derfor er ikke driftutgiftene øket i forhold til økningen i totalbudsjettet. Tallene for driftskostnader i 2010 og 2011 er derfor direkte sammenlignbare. 19

20 Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner det reviderte budsjettforslaget 2011 for IIS. Tromsø, Gunn-Helene Turi Kontorsjef 20

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 14.06.11 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret Møtetid: 14.12.10 kl. 12.30 Møtested: Radisson Blu hotel Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 ARA000 Dato: 04.09.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås / Arvid Aanstad

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis.

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for kvalitetssikring av praksis i studiene Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 16.04.2012 3) Kvalitetssikring av praksis i studiene

Detaljer

Årsplan Studieåret 2015/2016

Årsplan Studieåret 2015/2016 Årsplan Studieåret 2015/2016 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 09.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 08.12.2014 MØTEINNKALLING Møtetid: 16.12.14 kl. 12.00. Møtet starter med lunsj. Møtested: Teknologibygget møterom 3.028 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2 1.1 Styringssignaler 213 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 6 6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19.

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19. 1. 2011/290-12 Referat fra siste fakultetsstyremøte 290911 2. 20114/687 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 270911 3. 2011/31445 Referat fra møte i styret for Institutt

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 Til stede:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: instituttstyret Dato: 4.9.2015 Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR 1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR Studiestyret vedtok enstemmig oppgavefordelingen mellom institutt/program og programsensor som beskrevet nedenfor: Mål med programsensur og programsensors

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2016 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24. september

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Til: Fakultetstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref: 2009/7880 MSI000/320 FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Fakultetsstyret vedtok i sak 31-09 (ephorte 2009/2703-15) at Institutt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE 081008. Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE 081008. Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Møtedato: 8. oktober 2008 Møteleder/referent: Gunnar Hartvigsen/Cecilie Andreassen Til stede: Gunnar Hartvigsen (prodekan)

Detaljer

STUDIEPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR

STUDIEPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR STUDIEPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING OG INEGRERT MASTERSTUDIUM I TEKNOLOGISKE FAG ETTER NASJONAL PLAN fastsatt av Universitets- og høgskolerådet Gjeldende fom. høsten 2015 UiT Norges

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 7

MØTEREFERAT. Side 1 av 7 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 19.5.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-8/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap Master i klinisk helsevitenskap Bakgrunn - Økt behov for kompetansebygging ut over den helsefaglige grunnutdanningen - St. Olavs strategi 20 % av ansatte med høgskolebakgrunn skal ha en mastergrad innen

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

SIFT 33-11 10/158-16 Sirkulasjonssak Innstilling til tilsetting av stipendiatstilling i fysikk (Geotermisk energi).

SIFT 33-11 10/158-16 Sirkulasjonssak Innstilling til tilsetting av stipendiatstilling i fysikk (Geotermisk energi). FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Alfred Hanssen/Trond Brattli Møtedato: 11.10.2011, kl. 1200-1500 Arkivref.:

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer