NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET"

Transkript

1 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref: 2009/ ARA000/331 NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Behandling i Studieutvalget (SU) Før saken belyses vil administrasjonen redegjøre for behandlingen i SU. Det skyldes at SU kom med flere utfordringer til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) som IIS ble bedt om å redegjøre for i forbindelse med behandlingen i Fakultetsstyret. SU vedtok følgende enstemmig: Studieutvalget ved NT-Fak anbefaler godkjent 2-årig master i Arktisk teknologi og sikkerhet. Til Fakultetsstyrets behandling må de forhold som er omtalt i saksfremlegget klargjøres. I saksfremlegget videre vil spørsmål/utfordringer fra SU samt svar fra IIS bli behandlet Alle forhold vil også bli vurdert i forhold til NOKUTs krav. De er gjengitt i eget avsnitt. Bakgrunn Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) fremmer med dette en søknad om å få opprettet en 2-årig mastergrad for ingeniører, med utgangspunkt i studentene ved eget institutt, se vedlegg 1. IIS er eneste instituttet ved NTF som ikke har mastergrad, så dette er en helt naturlig faglig ambisjon og oppbygning fra det instituttet. Studiet vil gjelde for alle studentene ved IIS med unntak av studentene ved Samfunnssikkerhet og miljø. Sistnevnte studenter har en mastermulighet i samarbeid med UiS. UiS har fra høsten 2009 opprettet et masterstudium i Tromsø med disse studentene som primær rekrutteringsgruppe. Studiet er som sagt et 2-årig masterstudium hvor opptaksgrunnlaget er til mastergradsstudiet kreves fullført ingeniørfaglig- eller teknologisk utdanning på bachelorgradsnivå. Det opplyses ikke i det skriftlig til sendte materiale om det skal være et sivilingeniørstudium eller ikke. Muntlig er det antydet at man ønsker det. Utfordring/spørsmål fra SU: IIS må komme tilbake med spørsmålet om det skal være et sivilingeniørstudium til behandlingen i førstkommende fakultetsstyremøte. Svar fra IIS: IIS ønsker å tilby et sivilingeniør-masterstudium for ingeniører. Administrasjonens kommentarer: Ved UiT har man ikke 2-årig siv.ing. basert på bachelorgrad; men det fins ved andre læresteder f.eks UiS og HiN, så prinsipielt burde det ikke være noe i veien for å ha det ved UiT. Fakultetet vil innarbeide dette i sine utfyllende bestemmelser for siv.ing. studiene. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Fakultet for naturvitenskap og teknologi

2 Tidsplan for behandling av forslaget. Normalt skulle fakultetets behandling vært ferdig innen IIS har søkt Universitetsdirektøren om en måneds utvidet frist og har fått det. (Vedlegg 2). Dette tyder på at UiT sentralt vurderer dette som et viktig studium å få etablert. NOKUTs krav NOKUTs krav knyttet til akkreditering av studier på høyere nivå ligger til grunn godkjenning av nye studieprogram. KUTs_forskrift_vedlegg_2.pdf Kravene anses som så viktige at de gjengis i fulltekst nedenfor: 2-2 Standarder og kriterier for akkreditering av studier på høyere grads nivå. 2-2 (1) Studiet skal oppfylle departementets forskrift om krav til mastergrad. 2-2 (2) Det skal foreligge en plan for studiet. 1. Studiet skal ha et dekkende navn. 2. Av planen skal det framgå hva som er studiets fagområde(r) og kjerneområde(r). 3. Opptakskravene skal være i samsvar med studiets mål, innhold og nivå. 4. Studiets mål skal være klart formulert. Av målene skal det framgå hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger studentene skal ha ved sluttført studium, samt hva slags kompetanse studiet gir i forhold til videre studier og/eller yrkesutøvelse. 5. Planen skal vise oppbygging av studiet med obligatoriske og valgfrie deler, bredde og fordypning. 6. Pensum og undervisning skal være egnet til å sikre kandidatenes kompetanse i relasjon til studiets mål. 7. Det skal være faglig sammenheng og tydelig progresjon i studiet. 8. Studiet skal gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring med bruk av vitenskapelig metode. 9. Eksamens- og vurderingsordningene skal være tilpasset den undervisning og veiledning som blir gitt, og skal være egnet for å nå studiets mål. 10. Opplegg for og gjennomføring av eventuell praksis skal være relatert til studiets mål, den øvrige undervisningen og den kompetansen kandidatene skal ha ved gjennomført studium. 2-2 (3) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 3. Minst 50 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse, av disse skal minst 25 % være professorer. 4. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling innenfor studiets kjerneområde(r). 5. Fagmiljøet skal vise til resultater fra forskning eller faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid og delta aktivt i faglige nettverk. 6. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes. 2-2 (4) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisningsform og relateres til studiets mål. 1. Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antall studenter. 2. Studenter skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT-ressurser. 3. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og nivå. 4. Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisning og forskning. 2-2 (5) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder med relevans for studiet. 2-2 (6) Det skal være ordninger for internasjonalisering på studiet. 2-2 (7) Institusjonen skal redegjøre for hvordan studiet kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring. Ad 2-2 (1) skal oppfylle departementets forskrift om krav til mastergrad. Se som viser departementets krav. Studiet er et masterstudium på 120 sp som krever bachelorgrad eller lignende for opptak. Det har en masteroppgave på 30 sp. I opptaksgrunnlaget kreves det integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden. 2

3 Adm. kommentar: Departementets krav ansees som oppfylt. Ad 2-2 (2)-1: Det skal foreligge en plan for studiet. Navn på studiet. Navnet på studiet var opprinnelig foreslått til Arktisk teknologi og sikkerhet og ble omtalt som en arbeidstittel. Utfordring/spørsmål fra SU: IIS må komme tilbake med et endelig navneforslag før førstkommende fakultetsstyremøte. Svar fra IIS: Den nye tittelen på studiet er Masterstudium i Teknologi og sikkerhet i nordområdene. Administrasjonens kommentarer: En merker seg at man har justert navnet noe fra behandlingen i SU. 2-2 (2)-1 er oppfylt. Ad 2-2 (2) 2-10: Det skal foreligge en plan for studiet. Øvrige forhold. Studieplanen som er vedlagt i vedlegg 3, er vist i tabellform med alle semestrene, på neste side, drøftes her. Studieplanen tatt opp i seg de forhold som en forventer skal være med: 1 Innledning 2 Mål 3 Læringsutbytte 4 Målgruppe 5 Opptaksgrunnlag/forkunnskapskrav 6 Yrkesmuligheter 7 Innhold, omfang og nivå 8 Undervisningsopplegg 9 Eksamen 10 Masteroppgaven 11 Utenlandsopphold En merker seg at punktet med læringsutbytte er kommet og det er viktig. Dette er en del av Kvalifikasjonsrammeverket. Administrasjonenes kommentarer: Punktene i studieplanen dekker i de forhold som 2-2 (2) 2-10 adresserer. Noen av punktene gås nærmere inn på i de følgende avsnitt: Selve studieplan tabellen er vist på neste side: Emnene i 1. semester: MAROP-3001 fins ved IIS mens STA-2001 fins ved IMS. MAROP- 3001brukes også ved den samfunnsvitenskapelige masteren fra UiS. Det er også lagt inn et emne Naturvitenskapelig metode. Det er et emne som ikke fins i dag. Innholdet i metodefaget må man komme nærmere tilbake til. Her kan man kanskje ha et fellesemne (helt eller delvis) med NTFs lektorutdanning som skal ha et metodekurs i nest siste semester. Lektoremnet er ikke ennå opprettet. Utfordring/spørsmål fra SU: IIS må i løpet av høsten 2009 avklare innholdet i metodekurset. Man bør ta kontakt med lektorutdanninga i realfag for å se på muligheten for et helt eller delvis felles metodekurs med den utdanninga. Svar fra IIS: IIS vil i løpet av høsten 2009 søke samordning av metodekurs med lektorutdanningen i realfag. Administrasjonens kommentarer: Dette er positivt. Det er viktig med samordning av emner for å begrense veksten i emneporteføljen. 3

4 Emnene i 2. semester er nye emner og gir den faglige retningen på masterstudiet. Masteren er ikke en typisk disiplinær master, men en tverrfaglig master som også vil gi kompetanse til opptak til PhD-studium. Et slikt studium er ikke opprettet ved IIS. Studieplantabell for Teknologi og sikkerhet i nordområdene 1 H 1 V 2 H 2 V MAROP-3001 Maritime operasjoner og beredskap- 10SP XXX-3YYY Drift og vedlikehold- 10 SP XXX-3YYY Prosjektoppgave i Arktisk teknologi og sikkerhet- 10SP eller XXX-3YYY Prosjektoppgave i Arktisk teknologi og sikkerhet- 5SP og BIO Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt 5SP STA-2001 Stokastiske prosesser- 10 SP XXX-3YYY Risiko og pålitelighetsanalyse- 10 SP Valgfag 20 SP Masteroppgave i Arktisk teknologi og sikkerhet- 30 SP XXX-3YYY Naturvitenskapelig metode- 10 SP XXX-3YYY Infrastruktur, sårbarhet og beredskap i Arktis- 10 SP Emnene i 3. semester: Prosjektoppgaven er ment som en innretning mot masteroppgaven. De valgfrie emnene er ment som en fordypning og også som en retning mot masteroppgaven. De valgfrie emnene skal velges i samråd med instituttet. Spesialiseringen kan tas ved UIT, UNIS eller et utenlandsk lærersted med nordområdeprofil. 4. semester: Masteroppgave. For øvrig ved NTF er alle 2-årige masteroppgavene 60 sp og alle 5- årige masteroppgaver 30 sp. Så her vil Teknologi og sikkerhet i nordområdene bryte med dette systemet. Det kan man fange opp i utfyllede bestemmelser, så det ansees ikke som noe problem. Utfordring/spørsmål fra SU: Læringsutbytte skal også være med i alle emnebeskrivelser. Svar fra IIS: IIS har ikke kommentert dette punktet Administrasjonens kommentarer: Se kommentarene til den neste utfordringen. Dette forventes å være med i forbindelse med ferdigstillelse av emnebeskrivelsene. Emnene er foreløpig i begrenset grad vedlagt. Utfordring/spørsmål fra SU: Emnebeskrivelsene må i så stor grad som mulig være klar til førstkommende fakultetsstyremøte, men i alle fall til oversendelse til UiT sentralt. Svar fra IIS: Emnebeskrivelsene er retningsgivende og de vil bli bearbeidet av fagpersonell så snart som mulig. Administrasjonens kommentarer: IIS virker noe defensiv. Emnebeskrivelsene må i så stor grad som mulig være klare innen utgangen av oktober Tilhører Det helsevitenskapelige fakultet 4

5 2-2 (3) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. Økonomi behandles også her Utfordring: At de økonomiske forholdene er tilstrekkelig utredet og dokumentert, samt at studiet bør i høyest mulig grad baseres (utelukkende?) på bruk av eksisterende emner som allerede gis ved nye UiT. Svar fra IIS: Vi har tatt utgangspunkt i de tildelte midler fra universitetsstyret og har derfor tilrettelagt det meste av studiet basert på eksisterende emner. Noen nye emner er det vel naturlig å utvikle basert på universitetsstyret vilje til å få dette nye studiet i gang. Dette er en satsing som både er viktig, riktig og nødvendig i lys av behovene skissert i nordområdemeldinger. Vi håper at fakultetet fungerer som drahjelp i denne satsingen, som har forankring i universitetsstyret. I vedlegg 5, har IIS satt opp et budsjett for studiet for en kullstørrelse på 10 studenter. Det satt opp for ett kull i to studieår. Dermed skulle dette være normal kostnadene for hvert år siden de alltid har to kull inne. Summen er på MNOK. I vedlegg 5 viser man til at man har 2/3 av MNOK = MNOK pr til masteren. Mellomlegget på vel 100 knok må IIS ta ansvaret for. Det burde gå greit siden det ligger inne 240 knok i utviklingsmidler som vil være en engangsutgift. Budsjettet er satt opp på en måte hvor man dekker undervisningskostnadene, mens det er vanskelig å se hvordan man dekker inn forskningsdelen til de vitenskapelig tilsatte. Slik administrasjonen oppfatter fagmiljøet består det av 1 førsteamanuensis og 4 professor II (blant andre UiS og Høgskolen i Ålesund) som vel betyr 1,8 årsverk ved instituttet. De skal ha ansvaret for 40 sp emner (MAROP-3001 i 1. semester og hele 2. semester), 5-10 sp prosjektoppgave i 3. semester og 30 sp masteroppgave i 4. semester; til sammen sp. De resterende sp vil undervises av tilsatte (1. am/professor) ved UiT. Utfordringen ligger i følgende NOKUT krav: 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 3. Minst 50 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse, av disse skal minst 25 % være professorer Her legger adm. til grunn at alle som underviser på emner i masterstudiet skal telles med. Vedlegg 4 sier noe om kompetanseplan. Administrasjonens kommentarer: Det synes som om NOKUT-krav nevnt ovenfor er på plass. Men det synes som om 1,8 årsverk som kjernekompetanse er noe snaut for å dekke all veiledning av prosjektoppgaver og masteroppgaver i tillegg til undervisningen. IIS må satse på å få tilsatt flere i full stilling ved instituttet for å få en tilfredsstillende forskning innenfor masterens fagprofil. Ad 2-2 (4) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisningsform og relateres til studiets mål. Situasjonen vedrørende undervisningslokaler, bibliotek, PC er og annen infrastuktur må adresseres. IIS må ta tak i disse områdene, delvis sammen med fakultetet for å ha det på plass innen studiets oppstart som er planlagt til høsten Ad 2-2 (5) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder med relevans for studiet. På forskningssiden er det mer uklart om faglige samarbeidsmiljøer. Det må IIS adressere. Ad 2-2 (6) Det skal være ordninger for internasjonalisering på studiet. Det er tenkt på mulighetene til å kunne ta utenlandsopphold i 3. semester for studentene. Bl.a i Canada, USA, Russland og UNIS. Ad 2-2 (7) Institusjonen skal redegjøre for hvordan studiet kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring. 5

6 UiT har et NOKUT godkjent kvalitetssikringssystem. I forbindelse med fusjonen er det utviklet et nytt system gjeldene fa I hht UiTs kvalitetssikringssystem og NTFs praksis vil studieprogrammet og emnene evalueres etter gitte sykluser. Siden dette er et nytt studium vil adm. ha et spesielt øye med eventuelle avvik. Andre forhold Studieprogrammet vil være engelskspråklig. Imidlertid vil ikke alle emnene i første semester ikke kunne tilbys på engelsk ved oppstart. Utfordring/spørsmål fra SU: Engelskspråklige emner i 1. semester er noe som må adresseres i det videre arbeidet for å finne en god løsning på. Frist innen utgangen av Svar fra IIS: Enkelte av nye emner er ikke fullstendig klarlagt med hensyn på engelskspråklighet, men dette vil finne sin løsning i løpet av Administrasjonens kommentarer: Dette er nok løsbart, selv om det nok vil bli utfordrende å få til et felles metodekurs som skal være engelskspråklig. For øvrig under SUs behandling gav instituttleder ved IMS uttrykk for at det måtte være mulig å få kjørt STA-2001 Stokastiske prosesser på engelsk. Utfordring: Behovet i markedet, studenttilfang, kompetansebehov i landsdelen og framtidsutsikter for studiet? Svar fra IIS: Studenter på ingeniørstudier hos oss har etterspurt masterstudium tilrettelagt ut fra ingeniør i flere år. Vi har ingen slik videreutdanning fra profesjonsstudiene våre, tilrettelagt med nordområdeprofil. Tidligere har studentene vært henvist til mer og mindre relevante studier, mest ved NTNU. Det er med bakgrunn i studentenes ønsker vi vil utvikle dette studiet. Behovene i markedet er de samme som vi opplevde da vi startet både P/G (prosess og gass) og Sikkerhet og miljø. Vi behovsprøvde disse profesjonsstudiene i markedet for noen år siden, men ble bedt av det samme markedet om å definere deres behov. Det gjorde vi og studiene har blitt en suksess. En litt annen sak helt til slutt: Universitetsstyret har besluttet at bachelor i luftfartsfag skal organisatorisk plasseres ved IIS. Nå i forbindelse med fremlegging av Statsbudsjettet for 2010 er studiets fremtid sikret. Da vil det etter hvert bli aktuelt å se på mastergrad for det studiet. Her vil samarbeid med masteren Teknologi og sikkerhet i nordområdene kunne være veldig aktuelt. Administrasjonens vurderinger og anbefalinger Administrasjonen legger bl.a. til grunn for vurderingene at er det prioritert studium fra IIS og at det synes som om dette er et prioritert studium fra UiT sentralt. Ca MNOK, samt 1 mnd utsettelse på ferdigstillelse, tyder på prioritering fra UiT sentralt. Administrasjonen er opptatt av å styrke forskningen i studiet. Ved å ha en 60 sp oppgave i stedet for en 30 sp oppgave vil studentene bidra mer aktivt inn i forskningen inne faget, ikke bare den anvendte forskningen, men også innen grunnforskningen. Dette vil hjelpe fagmiljøet med å produsere god forskning som vil styrke den faglige utviklingen knyttet til fagområdet og studiet. Administrasjonen vil også påpeke at 3 helt nye emner i 2. semester, i tillegg til Naturvitenskapelig metode (som kanskje kan deles med lektorstudiet) i 1. semester blir i overkant mange nye emner. Det er viktig for hele fakultetet å holde kostnadene nede. En foreslår at foruten Naturvitenskapelig metode, skal det maks være 20 nye studiepoeng. Da vil det f.eks være plass til et valgfritt emne i 2. semester eller man finner et emne som gis fra før som legges inn i planen. Emnebeskrivelsene må så langt det lar seg gjøre ferdigstilles til oversending til UiT sentralt. Det er også utfordringer knyttet til å infrastruktur i forbindelse med studiet vedrørende undervisningslokaler, bibliotek, PC er. 6

7 Adm. har i teksten over kommet med flere kommentarer på ting som IIS er bedt om å klargjøre frem mot fakultetsstyrets behandling og oversending til UiT sentralt. Et par punkter har fått lengre frist, ut Mye er klargjort, men noe gjenstår. Administrasjonen anbefaler at Fakultetsstyret støtter etableringen av masterstudiet Teknologi og sikkerhet i nordområdene. Samtidig er det viktig at fakultetet holder et spesielt øye med økonomien, klargjøring av infrastruktur, samt oppbygningen av fagmiljøet rundt masterstudiet siden alle UiTs studier, og ikke minst masterstudiene, skal være forskningsbaserte. Selv om ikke alt er på plass, vil oppstart være om nesten 1 år, slik at man har tid til å få ordnet opp i eventuelle mangler. I hovedsak er NOKUTs krav oppfylt. De endringer i studieplanen som foreslås vil ikke skape noen problemer i forhold til NOKUT. Selv om noen mindre forhold ikke er helt på plass, bør ikke det være til hinder for at mastergraden blir godkjent ved UiT. Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved NT-fak er glad for at IIS fremmer forslag om et masterstudium og vil takke instituttet. Masterstudiet vil gi gode muligheter til faglig utvikling ved instituttet. 2. Fakultetsstyret anbefaler godkjent 2-årig master i Teknologi og sikkerhet i nordområdene. Studiet vil være et sivilingeniørstudium. 3. Fakultetsstyret ber IIS før studieplanen sendes UiT sentralt, om å omarbeide studieplanen slik at masteroppgaven blir 60 sp og at foruten Naturvitenskapelig metode, skal det maks være 20 nye studiepoeng. 4. Øvrige forhold omtalt i saksfremlegget må i så stor grad som mulig klargjøres før saken oversendes UiT sentralt. Tromsø, Morten Hald dekan Arvid Aanstad studiesjef Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra IIS (journalpost 1 på saken) 2. Søknad om forlenget behandlingsfrist (journalpost 2 på saken) 3. Studieplan (journalpost 1 på saken) 4. Kompetanseplan (journalpost 2 på saken) 5. Budsjett for mastergradsprogrammet (journalpost 3 på saken) 7

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2017/644 CAN002 Dato: 06.02.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteleder/referent:

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt ekstraordinære

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: MØTEINNKALLING Møtetid: 29.03.11 kl. 09.00 Møtested: Møterom J-100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 09-11 2011/687 Referatsaker IIS-S 10-11 2011/1686

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM)

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: 10.06.2009 Arkivref: 2009/3436-5 ARA000/333 INT-S 23-09 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Bakgrunn Universitetsstyret har sak S 15-09

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012 MØTEBOK 5/12 Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 16. oktober 2012 kl. 13.00 16.30, studiested Kjeller Til stede Olgunn Ransedokken (leder) Finn Aarsæther Sturla Rolfsen Ingeborg

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I

STUDIEPLAN BACHELOR I STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG - 180 studiepoeng Gjeldende fra høst 2014 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent i Instituttstyret IIS: 18.09.2012 Godkjent i Studieutvalget

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 CAN002 Dato: 28.01.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. januar 2015 Til stede: Studieutvalget ved NT-

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie STUDIEPLAN Mastergradsprogram i kunsthistorie 120 studiepoeng Tromsø Revidert 17.01.2017 Navn på studieprogram Bokmål: Mastergradsprogram i kunsthistorie Nynorsk: Mastergradsprogram i kunsthistorie Engelsk:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer