INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM)"

Transkript

1 Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: Arkivref: 2009/ ARA000/333 INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Bakgrunn Universitetsstyret har sak S behandlet styring og ledelse av utdanningsprogrammene (eph 2009/174-17) basert på en innstilling levert januar I innstillingen, og som er gjengitt i universitetsstyresaken, er det foreslått tre modeller for faglig ledelse av utdanningsprogrammene, organisert på instituttnivået: Tre alternative modeller for faglig programledelse Modell Fullmakter Sammensetning Faglig ivaretakelse 1. Instituttleder leder selv programstyret Instituttleder med sine fullmakter er leder av programstyret Settes sammen av faglærere og studenter i tillegg til instituttleder Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 2. Instituttleder oppnevner programstyreleder Programstyreleder delegeres myndighet og gis økonomiske fullmakter innen gitte rammer Settes sammen av faglærere og studenter Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet 3. Fakultetet tilsetter studieleder etter innstilling fra instituttleder Økonomi og personalansvar innenfor nærmere angitt fullmakt Studieleder gjennomfører møter med studenter og faglig ansatte Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet Målsettingen med forslaget, er i følge universitetsstyresaken, å etablere en faglig tett oppfølging av det faglige innholdet i utdanningsprogrammene, og de studentene som følger programmet. Instituttets og instituttlederens ansvar og rolle er viktig. Enhetene ble orientert om vedtaket i Universitetsstyret i brev av (eph 2009/251-6) og det lyder som følgende: DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

2 Styring og ledelse av utdanningsprogrammene Med utgangspunkt i innstillingen fra arbeidsgruppen som har vært til høring tidligere i vinter, fattet universitetsstyret følgende vedtak om styring og ledelse av studieprogrammene (sak S 15-09): 1. Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag til arbeidsdeling for styring og ledelse av utdanningsprogrammene mellom organisasjonsnivåene, med de endringer som framkom i møtet. 2. Alle studieprogram skal fra og med høsten 2009 være underlagt en faglig programledelse. 3. Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vedta hvilken ordning for faglig programledelse som skal gjelde for de enkelte program. Dette må gjøres i løpet av vårsemesteret Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vurdere hvilken tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen. Slike utfyllende bestemmelser må godkjennes av universitetsdirektøren. 5. Lærerutdanningen viderefører ordningen med studieledere. I forkant av implementering av ny lærerutdanning høsten 2010 foretas en gjennomgang av faglig styring for utdanningen. 6. Krav om førstestillingskompetanse for studielederstillinger kan fravikes i særlige tilfeller. 7. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i beskrivelsen av arbeids- og ansvarsfordeling, slik at dette blir klargjort og nedfelt i universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Interimsstyret må fatte vedtak om modell for styring og ledelse av det enkelte studieprogram innen 1.8. Den detaljerte beskrivelsen av ansvaret på de ulike nivåene (universitetsstyret, fakultetsstyret, instituttenes ansvar og faglig program ledelse) ligger som vedlegg til orienteringsbrevet (eph 2009/251-6) og er vedlagt bakerst i dette høringsbrevet. Vedlegg 1. Første behandling i fakultetsledelsen/administrasjonen høringsinvitasjon til instituttene På bakgrunn av vedtak universitetsstyret ble saken drøftet internt i fakultetsledelsen /administrasjonen. Følgende forslag ble sendt på høring til instituttene (gamle MNF og AFI): 1. Hvert instituttstyre (dagens gamle MNF) er programstyre for sine bachelorprogram, 2-årige masterprogram og 5-årige integrerte masterprogram (siv.ing). a. Energi og miljø (siv.ing): IFT har det administrative ansvaret. IG skal alltid involveres ved faglige spørsmål. b. Datasikkerhet (bachelor): IMS har det administrative ansvaret. IfI skal alltid involveres ved faglige spørsmål. 2. Lektorutdanningen: Hvert fakultet og institutt som er faglig involvert i programmet skal oppnevne en representant. Andre institutt ved NT-fak har rett til å være representert. Leder er prodekan for undervisning. Administrativ hjelp fra fak.adm. 3. Telemedisin: Administrert fra Med-fak (Det helsevitenskapelige fak.). IfI oppnevner representant. 4. Luftfartsfag: Programstyret nettopp opprettet. Foreslås videreført slik det er inntil forholdene blir mer permanente. 5. IIS (dagens AFI) fortsetter med et antall studieledere. 2

3 I saksfremlegget til Universitetsstyret står det: Universitetsstyret har i sak S 29/03 vedtatt at institutt som tilbyr obligatoriske emner med til sammen minimum 30 studiepoeng i et studieprogram, rett til å ha en representant i programstyret. Vedtaket har fortsatt gyldighet. Det vil si at institutter som har studieprogram med minst 30 sp emner fra et annet institutt må invitere det instituttet til sitt programstyre. Av dagens programstyrer er det følgende som ikke foreslås videreført: ANL, biologi, felles bachelor og siv.ing/teknologi. ANL og biologi overføres til dagens NFH fra høsten Felles bachelor (som i praksis har vært Studieutvalget) erstattes av de lokale instituttvise programstyrene. Siv.ing/teknologi som har vært felles med Med-fak. har i liten grad vært et faglig forum. Det har håndtert felles regelverk, ikke realfaglige valgfag, noe rekruttering/markedsføring og kvalitetssikring. Saker som ikke kan behandles på instituttnivå foreslås behandlet i Studieutvalget. Fak. adm. vil forestå nødvendig kontakt med Med.fak (Det helsevitenskapelige fak.). Det foreslås at i Studieutvalget (og Forskerutdanningsutvalget) blir instituttene representert ved instituttlederne. Instituttlederne skal være tungt inne i faglig programledelse og derfor foreslås de som medlemmer av SU og FU. Saken ble sendt på høring til det nye NT-fakultetet (eph 2009/3436-1). IB fikk høringen til orientering. Instituttene fikk frist til for å gi høringssvar. Høringssvar fra instituttene Følgende enheter har gitt svar: AFI, IFT, IfI, IK og IMS Fra AFI Utdrag fra svaret: Det er stor enighet i at dagens organisering i AFI i hovedsak må videreføres. Det betyr at avdelingen ønsker å opprettholde ordningen med studieansvarlige for hver studieretning. I forslaget fra fakultetsledelsen/administrasjonen er det i punkt 1 sagt at hvert instituttstyre er programstyre for sine bachelorprogram. Dette kan ikke gjelde IIS, da dette instituttet har en programledelse etter modell 3. Følgende studieprogram studieledere foreslås i det nye instituttet IIS: Automasjon Prosess/Gass Nautikk Sikkerhet-/Samfunnssikkerhet og miljø Forkurset (evt. Flygerutdanning) Avdelingen har også drøftet hvordan bindeleddet mellom instituttleder og studieledere bør være. AFI foreslår å opprette et studieutvalg ved IIS (i stedet for nåværende ledergruppe) med instituttleder som leder og studiesjef som sekretær. Studieutvalget består for øvrig av studielederne (5 eller 6 personer). Vedlegg 2. 3

4 Fra IFT Vedtak i instituttstyre: 1. I forbindelse med styring og ledelse av studieprogrammene foreslår Institutt for fysikk og teknologi modell 2. Instituttleder oppnevner programstyreleder 2. Videre foreslås at ordningen med at undervisningsleder er med i SU og FU fortsetter Vedlegg 3. Fra IfI Utdrag Institutt for informatikk støtter at programstyrene i størst mulig grad plasseres nærmere det institutt som tilbyr primærfaget i det enkelte studieprogram. Instituttet ønsker å anvende modell nr 1 for faglig programledelse; at instituttleder selv leder programstyret. Instituttet støtter også forslaget om at instituttstyret bør fungere som programstyre. IfI mener at det kan være naturlig å sette et skille mellom instituttstyresaker og programstyresaker da det kan være institutt som har 30 sp emner i studiet og dermed rett til å ha en representant i programstyret. Når det gjelder bachelorstudiet i datasikkerhet, så har det en struktur som er spesiell ved at to fag er likestilt med et omfattende omfang studiepoeng. I så måte bør antall representanter i programstyret vært mer balansert når begge involverte institutter har 3 ganger så mange studiepoeng som minstekravet for å få representant. Dette vil da være en modell som likner på den for lektorutdanninga. IfI er ikke fornøyd med hvordan Programstyret for telemedisin fungerer. Der er det forhold som må adresseres i egen sak overfor Det medisinske fakultet. Studieutvalgets rolle blir med den foreslåtte omleggingen av mer overordnet karakter. IfI støtter at Studieutvalget og Forskerutdanningsutvalget styrkes ved at instituttlederne er hovedrepresentant fra hvert fagmiljø med tilhørende programstyrer. IfI mener at den tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen bør sees i sammenheng med resultatet av pågående sak om tidsnormering og arbeidsplaner ved UiT. Vedlegg 4. Fra IK Utdrag Institutt for kjemi støtter modell 1. Instituttleder leder selv programstyret, og ber om at denne ordningen for faglig programledelse vedtas for Institutt for kjemi av interimstyret. Institutt for kjemi støtter fakultetsledelsens vurderinger med hensyn til faglig ledelse av de enkelte studieprogram som skissert i høringsbrevet. Instituttet ser at programstyre for de fakultære bachelorprogram (som per i dag er Studieutvalget) foreslås erstattes av de lokale instituttvise programstyrene. Institutt for kjemi har ingen bemerkninger til det. Institutt for kjemi mener at for de programmene hvor instituttlederne er ledere av programmene bør det ikke settes av tidsressurser for programledelsen. 4

5 Institutt for kjemi er enig i at instituttlederne bør være instituttenes medlemmer av SU og FU. Instituttlederne får ved dette mulighet til å påvirke saker før de legges frem for endelig vedtak i fakultetsstyret, som instituttlederne ikke lengre er medlemmer av. Vedlegg 5. Fra IMS Full tekst Alle studieprogrammene ved det nye NT fakultetet vil være relativt små. IMS kan ikke se at modell 3 med egen studieleder for hvert program da er naturlig. Det måtte i så fall være at man har studieledere for hele områder, som for eksempel ingeniørfag. På grunn av instituttenes forskjellige størrelse mener IMS videre at både modell 1 og modell 2 må kunne brukes. Når det gjelder programmene Energi og miljø og Datasikkerhet heller instituttet til at det også for disse bør opprettes et programstyre med representanter fra berørte institutt. Leder kan oppnevnes av henholdsvis IFT og IMS. Da vil alle studieprogram hvor flere institutt eller fakultet er involvert få tilnærmet samme organisering. Vedlegg 6. Sammendrag av høringene Ingen av høringsinstansene har gått i mot nedlegging av programstyrene for siv.ing/master i teknologi og felles bachelor. Når det gjelder ledelse av programstyrene støtter IfI og IK modell 1, IFT modell 2, IMS både modell 1 og 2, mens AFI støtter modell 3. Dette er i tråd med det som er sendt ut på høring. Som repr. i FU og SU støtter IK og IfI forslaget om at instituttleder er representant. IFT ønsker å fortsette med dagens undervisningsleder. Både IfI og IMS kommenterer programstyrer hvor flere institutt er representert. Begge mener at det børe være et eget programstyrer for bachelor i datasikkerhet. IMS mener at dette også må gjelde for siv.ing. i energi om miljø. AFI ønsker seg et studieutvalg på nye IIS hvor instituttleder er leder og studiesjef er sekretær. Begrepene studieutvalg og studiesjef fins på fakultetsnivå og forbeholdes det nivået. Når det gjelder ressurser til faglig programledelse sier IfI at den tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen bør sees i sammenheng med resultatet av pågående sak om tidsnormering og arbeidsplaner ved UiT, mens IK mener at for de programmene hvor instituttlederne er ledere av programmene bør det ikke settes av tidsressurser for programledelsen. AFI som foreslår studieledere har ikke kommentert størrelsen på en eventuell tidsressurs. Administrasjonenes kommentarer og forslag En ser at de forslag som ble sendt ut fra fakultetsledelsen/administrasjonen på de fleste områder har vunnet støtte. Det er betryggende at fakultetet i stor grad tenker likt om disse viktige spørsmål. På den bakgrunn foreslås det følgende innenfor de områder hvor det er størst enighet: 5

6 1. Hvert instituttstyre (dagens gamle MNF) er programstyre for sine bachelorprogram, 2-årige masterprogram og 5-årige integrerte masterprogram (siv.ing). 2. Lektorutdanningen: Hvert fakultet og institutt som er faglig involvert i programmet skal oppnevne en representant. Andre institutt ved NT-fak har rett til å være representert. Leder er prodekan for undervisning. Administrativ hjelp fra fak.adm. 3. Telemedisin: Administrert fra Med-fak (Det helsevitenskapelige fak.). IfI oppnevner representant. I samarbeid med IfI skal fakultetet ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet for å se på sammensetning og funksjon til programstyret. 4. Luftfartsfag: Programstyret nettopp opprettet. Foreslås videreført slik det er inntil forholdene blir mer permanente. 5. IIS (dagens AFI) fortsetter med en studieleder på studium. a. Automasjon b. Prosess/Gass c. Nautikk d. Sikkerhet-/Samfunnssikkerhet og miljø e. Forkurset 6. Instituttleder møter i FU og SU Når det gjelder Energi og miljø (siv.ing) og Datasikkerhet (bachelor) har det fremkommet vektige innvendinger mot høringsforslaget. Derfor foreslås det to nye programstyrer, et for hvert av dem med følgende sammensetning: 2 faglige fra hvert institutt og 2 studenter pluss 1 sekretær (uten stemmerett). For EOM leder og sekretær fra IFT. For Datasikkerhet, leder og sekretær fra IMS. Instituttlederne bør sitte i disse programstyrene. Det er en noe uklar økonomisk situasjon ved fakultetet. Derfor foreslås å utsette behandlingen av størrelsen på ressurser til faglig programledelse til neste møte. Forslag til vedtak: Interimsstyret ved NT-fakultetet godkjenner følgende organisering av den faglige programledelsen: 1. Følgende instituttstyrer: IG, IFT, IfI, IK og IMS; er programstyrer for sine bachelorprogram, 2-årige masterprogram og 5-årige integrerte masterprogram (siv.ing). 2. Lektorutdanningen: Hvert fakultet og institutt som er faglig involvert i programmet skal oppnevne en representant. Andre institutt ved NT-fak har rett til å være representert. Leder er prodekan for undervisning. Administrativ hjelp fra fak.adm. 3. Telemedisin: Administreres fra Med-fak (Det helsevitenskapelige fak.). IfI oppnevner representant(er). I samarbeid med IfI skal fakultetet ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet for å se på sammensetning og funksjon til programstyret. 4. Luftfartsfag: Programstyret nettopp opprettet. Foreslås videreført slik det er inntil forholdene avklart. 5. IIS (dagens AFI) fortsetter med en studieleder på hvert studium. a. Automasjon b. Prosess/Gass c. Nautikk d. Sikkerhet-/Samfunnssikkerhet og miljø e. Forkurset 6. Energi om miljø (siv.ing.): 2 faglige fra hvert institutt (IG og IFT), deriblant instituttleder, og 2 studenter pluss 1 sekretær (uten stemmerett). Leder og sekretær fra IFT. 7. Datasikkerhet (bachelor): 2 faglige fra hvert institutt (IMS og IfI), deriblant instituttleder og 2 studenter pluss 1 sekretær (uten stemmerett). Leder og sekretær fra IMS. 6

7 Instituttlederne er instituttenes representanter i FU og SU. Behandlingen ressurser til faglig programledelse utsettes til neste møte. Interimsstyret vil også påpeke at institutt som tilbyr obligatoriske emner med til sammen minimum 30 studiepoeng i et studieprogram har rett til å ha en representant i aktuelt programstyre, uavhengig av sammensetningen for øvrig til det aktuelle programstyret. Tromsø, John Arne Opheim fakultetsdirektør Arvid Aanstad studiesjef Vedlegg 1. Arbeids- og ansvarsfordeling for styring og ledelse av utdanningsprogrammene ved Universitetet i Tromsø. Vedlegg til (eph 2009/251-6). Gjengis i fulltekst form på de følgende sidene. 2. Høringssvar fra AFI (eph 2009/3436) 3. Høringssvar fra IFT (eph 2009/3436) 4. Høringssvar fra IfI (eph 2009/3436) 5. Høringssvar fra IK (eph 2009/3436) 6. Høringssvar fra IMS (eph 2009/3436) 7

8 Vedlegg 1 Arbeids- og ansvarsfordeling for styring og ledelse av utdanningsprogrammene ved Universitetet i Tromsø Universitetsstyret godkjente i møte (sak S 15-09, 2009/174) følgende arbeids- og ansvarsfordeling for styring og ledelse av utdanningene ved Universitetet i Tromsø, inkludert den utøvende, faglige programledelsen. Universitetsstyrets ansvar Styret er øverste myndighet for all virksomhet ved Universitetet. Dette gjelder selv om myndighet i enkelte saksforhold er delegert til underliggende nivåer i organisasjonen. For utdanningsvirksomheten ved Universitetet har universitetsstyret følgende oppgaver som ikke er delegert: Universitetsstyret fastsetter og endrer studieforskriften, eksamensforskriften, opptaksforskriften og sentrale retningslinjer for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø Universitetsstyret fastsetter tilleggsbenevnelsene til gradene Universitetsstyret oppretter og nedlegger studieprogram, herunder fastsette studieretninger på programmene Universitetsstyret fastsetter opptakskapasiteten i programmene og bestemmer regulariteten av programmene Universitetsstyret fastsetter eventuelle adgangsreguleringer Universitetsstyret behandler en årlig rapport om kvalitetsarbeidet, og gir føringer for neste års prioriteringer innenfor dette området. Universitetsstyret kan, uavhengig av kvalitetssikringssystemets bestemmelser, initiere større evalueringer av fagmiljø og/eller programmer Universitetsstyret bestemmer hvilket fakultet som er administrativt ansvarlig for programmet Fakultetets ansvar Fakultetet er faglig myndighet for det samlede emne- og programtilbudet fakultet tilbyr. Fakultetet er ansvarlig for studieprogrammene fyller Nokuts krav til faglig kompetanse i den vitenskapelige staben som underviser på programmet. Fakultetsstyret forvalter de økonomiske ressursene det er tildelt. Dette innebærer: Fakultetet gir innstilling til universitetsstyret om den programportefølje fakultet ønsker å tilby/inngå i Fakultetet fastsetter fag- og studieplan for sine emner og program, og underretter universitetsdirektøren Fakultetet vedtar utfyllende bestemmelser til felles forskrifter og retningslinjer Fakultetet vurderer og koordinerer fordeling av undervisningsressurser mellom programmene som er knyttet til fakultetet Fakultetet har beslutningsmyndighet med hensyn til ønsker om deltakelse i andre fakultets programmer når nye program planlegges Fakultetet vedtar endring i studieprogrammene og melder umiddelbart endringene til universitetsdirektøren. Først når universitetsdirektøren melder fra om at endringene er tatt til etterretning, kan endringene tre i kraft Fakultetet har administrativt ansvar for interfakultære program dersom universitetsstyret har besluttet å legge forvaltningen av slike til fakultetet 8

9 Fakultetene skal føre kontinuerlig tilsyn med kvaliteten i programmene Fakultetet skal kunne iverksette større evalueringer etter behov, eller på oppdrag fra universitetsstyret Fakultetet har ansvar for at undervisningsbudsjettets inntekter og utgifter er i balanse Fakultetet oppretter og nedlegger enkeltemner og årsstudier Fakultetet bestemmer hvilket institutt som er administrativt ansvarlig for et program/årsenhet, hvis det er uenighet om dette Fakultetet bestemmer den faglige styringsordningen for de enkelte program ved sine institutter Fakultetet fastsetter grad av delegering av beslutningsmyndighet til faglig programledelse Ved uenighet om forhold knyttet til utdanningsvirksomheten eller undervisningen som angår flere fakulteter, kan en avgjørelse ankes inn for universitetsstyret Instituttets ansvar Instituttets ansvar er knyttet til faglige spørsmål, deriblant faglig og pedagogisk god kvalitet på undervisningen. Det programansvarlige instituttet skal ivareta helheten i programmet og sikre den tematiske organiseringen av det, uavhengig av den organisatoriske avgrensningen som instituttene og fakultetene representerer. Emnene som inngår i programmet må representere en faglig helhet og en faglig fordypning. Videre forvalter instituttet i samarbeid med fakultetet undervisningsressursene, og er ansvarlig for utvikling av faglig kompetanse i den vitenskapelige stab. Dette innebærer: Instituttet er faglig, økonomisk og personellmessig ansvarlig for de program som hører til dets fagområde, eller som instituttet gjennom vedtak er blitt tildelt Instituttet er faglig ansvarlig for emnene, både de som undervises enkeltvis og i emnegrupper/årsenheter og de som inngår i studieprogrammene Instituttet gir innstilling til fakultetet om den program-, og emneportefølje instituttet ønsker å tilby/inngå i Instituttet samarbeider med andre grunnenheter om forslag til program Instituttet er i dialog med andre institutt som ønsker å benytte seg av emner innenfor instituttets fagområde. I de tilfeller der instituttet får en formell forespørsel fra et fagmiljø om å bidra i et program og instituttet avslår dette, skal avslaget begrunnes. En slik avgjørelse kan etter behandling i fakultetsstyret ankes til universitetsstyret Instituttet skal foreslå faglig styringsordning for de utdanningsprogram de tilbyr. Instituttet kan foreslå å ansette en studieleder blant de faglig ansatte på instituttet, som tildeles en tidsressurs til ledelse, avhengig av programmets omfang og studenttall. Alternativt kan instituttleder foreslå å opprette programstyrer med medlemmer som har ansvar for viktige deler av programmet. Programstyrene skal ledes av instituttleder eller den han/hun bemyndiger Instituttet har ansvar for å sikre faglig god kvalitet i de emnene som inngår i programmet, vurdert ut fra helheten emnene skal inngå i Instituttet disponerer undervisningsressursene innenfor den ramme fakultetet har satt. Dette skal skje i en avveining mellom den ansattes egne interesser og institusjonens beste. Denne oppgaven omfatter også planlegging av kompetanseutvikling og nyansettelser ved instituttet, jamfør også Nokuts krav Instituttet er ansvarlig for å drive kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen undervisning med utgangspunkt i de føringer som er fastsatt i kvalitetssikringssystemet for Universitetet i Tromsø Instituttet skal behandle kvalitetsrapportene for de programmene de deltar i, og følge opp de tilbakemeldinger som gis fra studentene, fakultetet og universitetsstyret Faglig programledelse 9

10 Alle utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø skal være underlagt en faglig programledelse. Fakultetet bestemmer etter innstilling fra instituttet hvilken ordning som skal gjennomføres for hvert enkelt program. Faglig programledelse innebærer ansvar for å fremme og koordinere en faglig utvikling av programmet, og se til at det er etablert egnede evalueringsmetoder i emnene som inngår, ut fra en vurdering av helheten i programmet. Programledelsen har en koordinerende og rapporterende funksjon for sitt program, og skal se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning samt ivareta undervisningskvaliteten Programledelsen skal behandle saker og fatte vedtak om mindre endringer, vedrørende planlegging, revisjon og gjennomføring av studiet Programledelsen skal behandle saker og fremme forslag til instituttet om vesentlige endringer vedrørende planlegging, revisjon og gjennomføring av studiet Programledelsen har ansvaret for å organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet Programledelsen skal sørge for at planlegging og evaluering gjennomføres i henhold til kvalitetssikringssystemets bestemmelser Programledelsen skal sørge for at emner og program evalueres i henhold til kvalitetssikringssystemets bestemmelser Programledelsen har ansvaret for oppfølging og tilbakemelding til studentene på evalueringer Programledelsen skal påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningen blir fulgt Programledelsen skal påse at kvalitetssikringssystemets bestemmelser blir fulgt Programledelsen er ansvarlig for at de budsjettmidler som særskilt avsettes til programmet blir anvendt ut fra faglige prioriteringer og innenfor de rammer som er satt Programledelsen er ansvarlig for faglige vurderinger ved opptak av studenter Programledelsen har ansvaret for at studentenes tilbakemeldinger undervegs i studiet blir fulgt opp fortløpende Programledelsen skal se til at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved utenlandsk lærested Programledelsen skal fremme forslag til eksterne sensorer overfor instituttet Programledelsen skal se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale nettverket blant studentene innenfor programmet Programledelsen skal utarbeide en årlig rapport om kvaliteten og gjennomføringen av programmet (kvalitetssikringsrapport). I rapporten foreslås kvalitetsforbedringer som legges til grunn for planleggingen av neste studieår eller for neste studentkull i henhold til de føringer som blir fastsatt i kvalitetssikringssystemet. Resultatet av tidligere tiltak skal også vurderes i rapporten. 10

11 11

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS-20/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/174 JFO001/330 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM Bakgrunn

Detaljer

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Til: Fakultetstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref: 2009/7880 MSI000/320 FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Fakultetsstyret vedtok i sak 31-09 (ephorte 2009/2703-15) at Institutt

Detaljer

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE S 15-09 Til: Universitetsstyret Møtedato: 26. mars 2009 Arkivref: 2009/174 MSA000/330 STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE Bakgrunn Våren 2008 behandlet styrene for Høgskolen i Tromsø og Universitetet

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt for å fremme forslag til framtidig styring og ledelse av utdanningsprogrammene

Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt for å fremme forslag til framtidig styring og ledelse av utdanningsprogrammene 6.1.2009 Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt for å fremme forslag til framtidig styring og ledelse av utdanningsprogrammene Sammendrag Fusjonen mellom Høgskolen i Troms (HiTø) og Universitet i Tromsø

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) Reglementet bygger på «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene» fastsatt av universitetsstyret 27.09.2018.Reglene tar utgangspunkt

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 05.03.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. februar 2014 Til stede: Forfall: Studieutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars 2009 10.00-15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 CAN002 Dato: 28.01.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. januar 2015 Til stede: Studieutvalget ved NT-

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge.

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge. Fakultet for naturvitenskap og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Møtedato: 12.12.2013 Arkivref.: 2012/6313-18/ AJT000 Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5

MØTEREFERAT. Side 1 av 5 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 1.12.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-16/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan:

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan: Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. desember 2009 Arkivref: 2009/8120 SAK KF 23-2009 DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Vedlagt følger universitetets fastsatte instrukser for fakultetsstyrer,

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.10.2009 Arkivref: 2009/6874-6 ARA000/331 NTF-S 16-09 NTF-S 16-09 2-ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Behandling i Studieutvalget

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/1514 Dato: 09.02.2018 Julia Holte Sempler Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Fakultetet ønsker å redegjøre for status knyttet til ansvarsområder for de ulike organene ved fakultetet.

Fakultetet ønsker å redegjøre for status knyttet til ansvarsområder for de ulike organene ved fakultetet. Organiseringen av fora for drift av studietilbudet ved fakultetet etter gradsreformen, ble først vedtatt av fakultetsstyret 30. januar 2003 under sak 8/2003, Organisering og sammensetning av studiestyre

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2009/8120 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 24-13 KF 24-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Fakultetsstyret behandlet

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/396 CAN002 Dato: 04.12.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen:

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: Foruten å vurdere helheten i kvalitetssikringssystemet vil komiteen

Detaljer

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak.

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak. MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtedato: 15. september 2009 Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen Til stede: Inger Johanne Lurås (leder,

Detaljer

Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt Vedtatt av Instituttstyret ved Psykologisk institutt 15. januar 2019 og Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.03.2019 og Universitetsstyret

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Endret av fakultetsstyret 27. september

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 22/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 29.09.14 Saksbehandler: A. L. S. Hansen

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

INT S Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom AFI og MNF den

INT S Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom AFI og MNF den Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: 10.06.2009 Arkivref: 2009/1613 ARA000/MØTEBOK INT S 24-09 GODKJENNING AV RAPPORT FRA STUDIEPORTEFØLJEUTVALGET Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.:2018/673 HJO005 Dato: 19.12.2018 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Annfrid Sivertsen / Hilde Amundsen

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2017/644 CAN002 Dato: 06.02.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteleder/referent:

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Bardufoss (flyskolen) Møtedato: 06.09.2016 Tidspunkt: 10:00 (buss fra UiT kl. 08:00) Følgende faste medlemmer

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Endringer som angår prodekaner og visedekaner er foreslått under 1.1, 3.1.2, 4.2.

Endringer som angår prodekaner og visedekaner er foreslått under 1.1, 3.1.2, 4.2. FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 4 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Fakultetsdirektør Sakstype (O/D/V): Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: Møtedato: 12. mars 2019 Sakstittel: Forslag til justering

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 ARA000 Dato: 04.09.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås / Arvid Aanstad

Detaljer

Organisering av Matematisk institutt fra 2013

Organisering av Matematisk institutt fra 2013 Organisering av Matematisk institutt fra 2013 Bakgrunn Matematisk institutt har i mange år vært organisert i tre avdelinger, A, B og C. Denne inndelingen er hovedsaklig motivert av undervisningsaktivitet.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold 1 Etablere emne...2 1.1 Nye emner...2 1.3 Innholdsmessige vilkår...2 2 Utrede og etablere nytt studium...2 2.1 Utrede

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Møtedato: 11. mars 2008, kl 1415-1500 Møteleder/referent: Gunnar Hartvigsen/Arvid Aanstad Til stede: Noralv Bjørnå, IFT

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim 29.11.04 Til: Medlemmene i Undervisningsutvalget, NT-fakultetet REFERAT FRA MØTE I UNDERVISNINGSUTVALGET (NT-FAK) TORSDAG 25.

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 08.04.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: /2016/1453 Dato: 22.01.2016 Saksnr: KF 6/16 SAK KF 6/16 Til: Møtedato: 29.01.2016 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Revidert bemanningsplan Kunstfak Opprettelse

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11)

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11) Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer