Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske ord ved å utnytte egne erfaringer bruke musikk, eventyr, dikt, ordspråk, idiomer osv. for å lære spansk bruke bilder for innlæring av nye ord, og for å forbedre tekstlesing utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket vite hvordan man kan bruke musikk, eventyr, dikt osv. for å lære et nytt språk. vite hvordan man kan lære nye spanske ord ved å utnytte egne erfaringer og sammenligne med internasjonale ord. bruke egnet strategier for hjemmearbeid/lekser. reflektere rundt likheter og ulikheter ved det spanske og norske vokabular for å lære ord. bruke musikk, eventyr, dikt, ordspråk, idiomer, vitser, gåter osv. for å lære spansk. reflektere rundt strategier knyttet til lesning, skriving, lytting og snakking..kjenne igjen ord og uttrykk fra andre språk de har lært. bruke egnet strategier knyttet til lesning, skriving, lytting og snakking. + bruke konsekvent bøyning av verb med vokalendringer 1

2 forstå i hovedsak reglene for og bruken av refleksive verb undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring bruke kunnskap knyttet til grammatikk i egen morsmål for å lære å forstå spansk grammatikk. utvikle strategier knyttet til lesning, skriving, lytting og snakking. beskrive sine personlige læringsstrategier til fremmedspråklæring. sammenligne sine språklæringsstrategier med språklæringsstrategier som han/hun bruker i engelsk og norsk. gjenkjenne transparente ord i en tekst. gjenkjenne og sammenligne grammatiske strukturen i spansk og norsk. kjenne til strukturen til paralleltekster. produsere parallell tekster. anvende egnete strategier knyttet til lesning, skriving, lytting og snakking. kan gjengi hovedinnholdet i det som bli kommunisert skriftlig eller muntlig, selv han/hun ikke forstår alt. + anvende egnede strategier for å forstå /trekke ut hovedinnhold i autentiske tekster være i stand å søke relevant informasjon på internett. kjenne til viktige internett sider for språklæring. bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler..lete etter og vanligvis finne fram til enkel informasjon som du har bruk for på internett. bruke bilder for innlæring av nye ord, og for å forbedre tekstlesing i spansk..bruke og forstå nettsiden for læreboken. være i stand å søke relevant informasjon på internett. kjenne til viktige internett sider for språklæring. vurdere om internettsider kan være nyttig for språklæring. bruke ordbok og ordlister på en effektiv måte. bruke et vokabular knyttet til internettbruk på spansk + bruke ordbok og ordlister på en effektiv måte. bruke et vokabular knyttet til internettbruk på spansk. beskrive og vurdere eget arbeid med å lære ta i bruk gloser og sjekklistene 2

3 det nye språket vurdere sin og medelevenes arbeid etter gitte vurderingskriterier. sette seg konkrete mål for språklæringsprosessen sin KOMMUNIKASJON vurdere sin og medelevenes arbeid etter gitte vurderingskriterier. sette seg konkrete mål for språklæringsprosessen sin. + skrive sin egen tekster etter en bestemt tema lære uttalelse og språkets tone kjenne til strukturen til paralleltekster bruke språkets alfabet og tegn bruke ordboken til skriftlig og muntlig produksjon anvende egnete strategier knyttet til lesning, skriving, lytting og snakking. produsere parallell tekster gjengi hovedinnholdet i det som bli kommunisert skriftlig eller muntlig, selv han/hun ikke forstår alt. finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere + gjengi hovedinnholdet i det som bli kommunisert skriftlig eller muntlig. forstå hovedtrekkene i utdrag fra autentiske tekster finne fram til det eleven leter etter i tekster som eleven er vant å lese - for eksempel fakta sider. forstå og bruke enkle instruksjoner - for eksempel i spill eller oppskrifter. forstå personlige brev eller lengre eposter + lese og oversette tekster knyttet til ulike temaer snakke spontant om seg selv og sin fritid. delta i enkle, spontane samtalesituasjoner bruke høflige uttrykk. forstå og stille enkle spørsmål om ting vi gjør i undervisningen, dersom det snakkes langsomt og tydelig. spørre etter betydningen av et ord eller hva noe heter på fremmedspråket. be noen om noe og gi noe til noen. stille enkle spørsmål i butikken, på kafé osv og evt bruke kroppsspråk i tillegg. forstå og bruke tall, for eksempel telefon nr eller priser. be noen om å gjenta noe de har sagt eller snakke langsomt, hvis jeg ikke forstår. 3

4 stille og svare på spørsmål diskutere og gjøre enkle avtaler om hva vi skal gjøre, hvor vi skal, når vi skal møtes osv fortelle om noe han/hun har opplevd, og om egne reaksjoner, drømmer, forhåpninger og ambisjoner. snakke om ting jeg vil gjøre i framtiden. snakke om abstrakte ting som filmer eller musikk, og beskrive reaksjoner til disse.. + kommentere andres meninger og «chatte» på Internett med andre som har de samme interessene som han/hun. snakke om seg selv, om farger, klær og om hvor man kommer fra. presentere ulike emner muntlig fortelle om seg selv og familien. fortelle om forskjellige temaer som for eksempel land, skole, fritid, ferie, jobb osv. + gi en forståelig presentasjon og svare på klare spørsmål. gi en klar og systematisk oppbygd presentasjon, og framheve og understreke viktige punkter. oppsummere noe som er blitt sagt. si hva de liker eller ikke. si hva de synes om noe på enkelt måte. gi uttrykk for egne meninger og følelser argumentere for sine meninger. diskutere fordeler og ulemper ved forskjellige synspunkter. forstå og bruke tall i praktiske situasjoner + fortelle om noe de har opplevd, og om egne reaksjoner, drømmer og ambisjoner. telle til 50 referere til tidspunkt. telle til 500 fortelle og spørre om klokka fortelle og spørre hva ting koster bruke et rik og variert ordforråd ved hverdagsulike situasjoner/samtaler tilegne seg et ordforråd som gjør det mulig for han/hun å takle de fleste hverdagssituasjoner. + bruke strategier som gjør det mulig å kommunisere både muntlig og skriftlig i hverdagen. kommunisere med forståelig uttale Kjenne til de riktigste uttalereglene 4

5 framføre enkle presentasjoner med forståelig uttale stille enkle spørsmål med forståelse uttale uttale alfabetet - på riktig måte. uttale vokalene korrekt også når det står aksent over disse uttale ord med konsonant på korrekt måte. variere tonefallet (gå opp eller ned når man snakker) når det gjelder spørsmål eller bekreftende svar. bruke de viktigste uttaleregler i muntlig produksjon og kommunikasjon. bruke språkets tone i muntlig produksjon og kommunikasjon. bruke flere og varierte grammatiske strukturer når han/hun uttrykker seg. + holde en vanlig samtale ved riktig bruk av språkregler stille enkle spørsmål i daglige situasjoner - for eksempel i butikken, på kafé, osv. forstå og bruke tall, for eksempel telefonnumre eller priser, grunntall og ordenstall, samt dato. forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner gi eller følge enkle instruksjoner, som for eksempel veibeskrivelser. uttrykke mening om noe eller noen. gi eller følge enkle instrukser. uttrykke at jeg er ening eller uenig med noen. tilegne seg et ordforråd som gjør det mulig for han/hun å takle de fleste hverdagssituasjoner. delta i korte samtaler med venner om felles interesser + bruke strategier som gjør det mulig å kommunisere både muntlig og skriftlig i hverdagen gjenkjenne verber i presens knytte sammen enkle setninger med for eksempel og/men/eller/for/så - eller andre bindingsord. uttrykke deg om temaer knyttet til hverdagen din. bruke noen språkstrukturer og idiomatiske uttrykk. bruke og gjenkjenne verber i presens, presens futurum og presens perfektum i en skriftlig tekst bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding gjenkjenne substantiv i entall, flertall, hunkjønn og hankjønn; verber / verbaldeler, preposisjoner og spørreord, i en tekst. bruke løst sammensatte verb i leddsetninger i riktig form bruke imperativ i tekster og muntlig kommunikasjon. gjenkjenne preposisjoner i en tekst.. + bruke preposisjoner hensiktsmessig i både skriftlige tekster og muntlig kommunikasjon 5

6 gjenkjenne de viktigste setningsdeler i en setning. bruke den riktige formen av substantiv alt etter hvilken funksjon substantivet har i en setning forstå enkle beskjeder som gis i klasserommet. tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer forstå i stor grad lyttetekster/samtaler og ta notater eller reflektere over innholdet bruke høflighetsformer på spansk. skrive enkle brev til venner. + skrive enkle formelle brev. gjøre seg nytte av ordbok og oppslagsverk i skriving skrive enkle, sammenhengende tekster om tema jeg er interessert i. skrive beskrivelser av personer, steder eller ting som han/hun kjenner godt eller kan forestille seg skrive beskjeder og brev for å meddele noe eller for å foreslå å gjøre noe eller gå et sted. skrive brev eller e-poster til noen han/hun kjenner, for å si hva han/hun synes om enkelte ting og hva han/hun føler. + skrive fortellinger om noe som har hendt. kunne dekke enkelte fullstendig setninger ved bruk av subjekt, verb og objekt bruke ordboken systematisk og hensiktsmessig. kjenne igjen ord og uttrykk når noen snakker. bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet + finne strategier for globalforståelse av tekster og lydfiler. gjengi lytte- tale og lesestrategier i klassen. nevne strategier for globalforståelse av lydfiler. peke på strategier han/hun bruker for å trekke ut den viktigste informasjonen av en tekst. peke på strategier for å kunne gjengi en lest tekst muntlig. delta i en diskusjon rundt hensiktsmessige strategier ift. lytting, kommunikasjon.., lesing eller skriftlig forstå og kjenne ord og uttrykk fra filmer og/eller TV-program bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk skrive kort brev eller e-post hvor han hilser og presenterer seg...skrive brev eller e-post hvor han hilser, presenterer seg, snakker om sine daglig liv (aktiviteter, skolen, været der de bor) skrive brev eller e-poster til noen han/hun kjenner, for å si hva han/hun synes om enkelte ting og hva han/hun føler. + skrive brev eller e-poster til noen han/hun kjenner, for å fortelle om livet sitt. 6

7 SPRÅK, KULTUR OG SAMFUNN uttale seg om noen aspekter ved spansktalende lands kultur. sammenligne aspekter ved kulturen i spansktalende land og Norge. samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge fortelle om opplevelser med språkområdet som har gjort inntrykk på meg i forhold til dagligliv, personer eller aktuelle hendelser i språkområdet + ta stilling til aktuelle hendelser som berører elevenes interessefelt. sammenligne aktuelle hendelser i det spanskstålende område med hendelser i Norge. kjenne til viktige informasjonskilder for aktuelle hendelser i det spanskstålende språkområde som for eksempel tvsendinger, aviser, internettportaler. sammenligne egen kultur med språkområdet i forhold til familie, hjem, mat og måltider, klær sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge sammenligne egen kultur med språkområdet i forhold til skole, dagligliv, utdanningsmuligheter og yrker. sammenligne egen kultur med språkområdets skikker, omgangsformer, hilsing, høflighet og kroppsspråk. + sammenligne egen kultur med språkområdet i forhold til holdninger, verdier, likestilling og religion. sammenligne egen kultur med språkområdet i forhold til historie, tradisjoner og helligdager Kunnskap om og innsikt i mållandets kultur og samfunnsforhold Kunnskap om holdninger og følelser overfor andre mennesker i de spansktallendeland. kunnskap om kulturelle regler om konkret adferd som finns i målspråket samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet kunnskap om kulturelle regler om konkret adferd som finns i målspråket gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur kunnskap om kulturelle regler om konkret adferd som finns i målspråket + gjenkjenne de viktigste dialekter i det spansktalende språkområde..fortelle om den typiske tradisjoner i spansktalende land. gi uttrykk for likheter og ulikheter knyttet til språkområdets kultur. Fortelle om egne opplevelser med språkområdet 7

8 uttrykke meninger om spansk populærmusikk uttrykke meninger om klassiske kunstnere fra målspråkområdet. + beskrive ulike sider ved kultur i det spanskstålende språkområde

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Nivå/trinn: Nivå I, ungdomsskole eller videregående skole. Tema: Elevene øver seg på å forstå hovedinnholdet i en muntlig samtale omkring

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

Kommunal læreplan ENGELSK

Kommunal læreplan ENGELSK Kommunal læreplan ENGELSK Revidert utgave 2013 Utarbeidet av: Ruth Skåre Grunnøy (Holviga skole, barnetrinnet) Hilde Marcussen Svebak (Holviga skole, ungdomstrinnet) Merete Oterholt Nøstvik (Jappa skole)

Detaljer

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell

Detaljer