Dette er Andebu Sparebank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er Andebu Sparebank"

Transkript

1 Årsrapport

2 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet og trygghet for våre kunder. Som kunde kan du forholde deg til én rådgiver for alle disse tjenestene. Banken er hovedaksjonær i Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS som har meglerkontor i bankens lokaler. Andebu Sparebank er også deleier i Eika Gruppen, (tidligere Terra) og kan gjennom dette tilby spesialkompetanse når det er behov for det. Våre verdier Trivelig Hjelpsom Klok Besøksadresser Hovedkontor: Bankbakken 2, 3158 ANDEBU Filial: Sagmyra, 3243 KODAL Rådgivningskontor: Kirkegata 4, 3211 SANDEFJORD Postadresse: Postboks 10, 3162 ANDEBU Tlf: Faks: Våre kundeløfter 1. Vi har tid til deg 2. Vi lytter og tilbyr løsninger tilpasset deg 3. Vi gir raske svar og tar raske beslutninger 4. Du kan stole på oss 2

3 Innholdsfortegnelse Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Innhold STYRETS BERETNING...4 Virksomheten og lokalisering...4 Bankens rammebetingelser...5 Virksomheten i Strategisk samarbeide...7 Resultatutvikling...8 Balansen...10 Risikoforhold Internkontroll...12 Arbeidsmiljø og personale...12 Miljørapportering, fortsatt drift...12 Fremtidsutsikter...13 Takk...13 NØKKELTALL...14 KONTANTSTRØMANALYSE...15 REGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET Note 1. Generelle regnskapsprinsipper...20 Note 2. Utlån / garantier...23 Note 3. Overtatte eiendeler...31 Note 4. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning)...32 Note 5. Aksjer og eierinteresser...33 Note 6. Datterselskaper og tilknyttede selskaper...34 Note 7. Varige driftsmidler og eiendeler...35 Note 8. Finansielle derivater...36 Note 9. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor...37 Note 10. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer...33 Note 11. Egenkapital...38 Note 12. Likviditetsforhold - finansiering...40 Note 13. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn...43 Note 14. Diverse andre tilleggsopplysninger...48 ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER...51 REVISJONSBERETNING...52 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN...53 TILLITSVALGTE...54 Bildet til venstre: Andebu Sparebank skiftet logo i Vår nye logo er grønn, litt mykere i formene og gjenspeiler verdiene trivelig, hjelpsom og klok. 3

4 Styrets beretning Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Virksomheten og lokalisering Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig sparebank som er langsiktig og tar et særlig samfunnsansvar i Andebu. våre kunder. Vår rådgivning kjennetegnes ved god kompetanse og høye etiske krav. Målgruppen er personkunder, små og mellomstore foretak samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en trivelig bank med kloke løsninger og god service. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet og trygghet for Andebu er en landbrukskommune og det gjenspeiler vår kundemasse på næringssiden. Her er våre bedriftsrådgivere Jon Henrik Grindlia og Morten Bryne. 4

5 Bankens rammebetingelser Norsk økonomi utviklet seg positivt også i 2012 (BNP + 3,5%), til tross for at den økonomiske nedgangen fortsetter i Europa. Aktivitetsveksten fortsetter, arbeidsledigheten faller og lønnsoppgjøret ble godt ( + 4,3%). Olje og boliginvesteringer bidrar sterkt til vår økonomi. Vi opplevde en fornyet optimisme i oljesektoren etter nye, store oljefunn på norsk sektor i Nordsjøen. Investeringene i oljesektoren økte med 17 %. Rentenivået har holdt seg rekordlavt, styrt av svak økonomi i OECD - området. Oljeprisen opprettholdes på et høyt nivå, pga stor etterspørsel fra land i Asia. Spareraten til husholdingene økte til 10,2 % samtidig som privat konsumvekst økte med 3,5 %. Prisveksten er fortsatt lav og ende på +1,2 %. Kredittveksten for husholdingene endte på + 6,5 %. I gjennomsnitt steg boligprisene i Norge med + 6,7 % i 2012, men prisene er mest drevet av utviklingen i byene. Husholdningene som eide sin egen bolig kunne på nytt glede seg over god prisvekst. Ved utgangen av 2012 hadde Andebu kommune innbyggere, og befolkningsveksten siste 10 år er på hele 13 %. Kommunen er fortsatt i vekst og det er god byggeaktivitet. Utbyggerne kan rapportere om godt salg av nye privatboliger i I Andebu er det planlagt, under utvikling og ferdigstilt flere boligprosjekter. Sandefjord hadde en boligprisvekst på 6,0 % i 2012, vårt nest største marked utenfor Andebu. Innenfor næringslivssektoren har etterspørselen vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer i landbrukseiendommer og landbruksproduksjon. I en kåring gjort av NHO, NæringsNM, kom Andebu kommune på 13. plass i kategorien lønnsomme kommuner. Dette tyder på at det lokale næringslivet i Andebu driver og klarer seg godt. Flere av våre kunder kan også rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til Inn i første halvår fortsatte den sterke konkurransen om norske boliglånskunder. Etter at Finanstilsynet signaliserte at de vil vurdere å øke kravet til bankenes egenkapital bak sine boliglån, endret konkurransebildet seg. Bankenes boliglånsvirksomhet ble mer lønnsom og samtidig satte mange banker opp renten for lån til foretak. Personlig service har kjennetegnet Andebu Sparebank gjennom mange år. 5

6 Styrets beretning Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Virksomheten i 2012 Andebu Sparebank oppnådde et resultat av ordinær drift på kr 18,2 millioner. Utlån til kunder i egen balanse og til Terra Boligkreditt økte med hele 13,93 %, eller kr 295,8 millioner. Dette er godt over budsjett og dobbelte av den generelle kredittveksten i samfunnet. Innskudd fra kunder økte med kr 125,6 millioner og bankens innskuddsdekning er på hele 93%. Med dette har banken fortsatt en god likviditetssituasjon. Dette, sammen med en kapitaldekning på 18,93 %, gjør banken godt rustet for å møte strengere egenkapital og likviditetskrav til banker. Utlånsveksten er den største årsak til at rentenettoen har økt med kr 2,4 millioner sammenlignet med Banken har et svært lavt mislighold av utlån og har kun tapsført kr 1,4 millioner på lån. Kun en av våre kunder, med et ubetydelig engasjement, gikk konkurs i Bankens forvaltningskapital er på kr millioner, og i tillegg kommer kr 570 millioner i boliglån som er overført til Terra Boligkreditt AS. I forhold til budsjett oppnådde banken et resultat som var kr 2,8 millioner bedre enn forventet. Dette skyldes bedre rentenetto, høyere provisjonsinntekter, lavere kostnader og lavere tap på utlån. Spesielt siste halvår 2012 oppnådde vi en mer lønnsom driftssituasjon. Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker samt restaurering og nybygg. Bankens utlåns - og innskuddsvekst er god i tilstøtende kommuner til Andebu og med høyest vekst i Sandefjord. I tillegg har banken en god utlånsvekst i Oslo. Banken har fire autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og flere er under utdanning. Dette er medarbeidere som kan dokumentere både teoretiske og praktiske ferdigheter på et høyt nivå innenfor finansiell rådgivning. Tilsvarende har våre medarbeidere i kundetorget og bedriftsrådgivere gjennomført intern sertifisering. Samtlige rådgivere som selger forsikring har gjennomført obligatorisk sertifisering. Autoriseringene sikrer kompetanse og utvikler vår organisasjon, hvor målet er å gi våre kunder rådgivning med god kvalitet. Et vedvarende og unormalt lavt rentenivå øker risikoen for at kunders appetitt på å ta opp lån kan bli for stor. I forbindelse med kunderådgivningen har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte og at vi følger retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis, gitt av Finanstilsynet. Etterspørsel etter rammelån til privatkunder er svært liten. Kunder er i stor grad oppmerksomme på kravene i boliglånsforskriften og er godt forbredt når de søker om boliglån. Dette letter vår rådgivning. Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS er inne i sitt andre driftsår. Selskapetoppnådde en markedsandel i Andebu på 38 % i 2012 og er i ferd med å ta en ledende posisjon i Andebu. Bankens gode utvikling og posisjon er et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på helhetlig rådgivning. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensiale. I en kundetilfredshets-undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 82,4 poeng, noe som gjør at vi har Vestfolds mest fornøyde bankkunder, og er på en 3. plass på landsbasis. De digitale flatene blir stadig viktigere for våre kunder. For å møte dette behovet er det lagt en offensiv strategi fra Terra Alliansen med utvikling av nye digitale tjenester og verktøy. I 2012 ble det levert gode apper som tilgjengeliggjør digitale banktjenester på en kundevennlig måte. Andebu Sparebank har utarbeidet en ny merkevarestrategi basert på verdiene trivelig, hjelpsom og klok. Denne er synliggjort med en logojustering og skifte til grønne farger i logo og profil. Banken blir 150 år i 2013 og forberedelsene til jubileet ble startet i februar. Det er etablert et tett samarbeid med lag og foreninger i Andebu for mer enn 20 arrangementer som skal gjennomføres i løpet av I tillegg er det ekstraordinært tildelt kr 3,0 millioner i jubileumsgaver. 6

7 Strategisk samarbeide Finanskonsernet Terra Gruppen eies av Andebu Sparebank og 77 andre selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS. Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra Gruppen har total ca kunder og har virksomhet i 105 kommuner. Terra Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel fra Norne Securities samt debet- og kreditkort, leasing og salgspantelån fra Terra Finans og Kredittbank. oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får Andebu Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra Skolen. Terra Gruppen er største aksjonær i SDC (Skandinavisk Data Center AS) som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt - og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen også nye digitale verktøy som kundetjenester på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. I tillegg arbeider Terra Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Vi styrker lokalbanken er Terras nye visjon som ble vedtatt i Visjonen er fulgt opp med en ny strategi med et mye sterkere fokus på lokalbankene. Terra Gruppens datterselskap Terra Alliansen bidrar til at Andebu Sparebank og de andre bankene Banken blir 150 år i 2013 og forberedelsene til jubileet ble startet tidlig i I desember ble det også delt ut tre millioner i jubileumsgaver. (Her er representantene for gavemottakerne.) 7

8 Styrets beretning Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Kredittetterspørselen og tilfanget av nye kunder har vært god i Dette har påvirket bankens rentemargin positivt. Forskjellen mellom gjennomsnittlige innskudds - og utlånsrente har falt med 0,10 %- poeng til 1,92%. Et noe lavere rentenivå samt noe dyrere innskudd fra kunder har gjort at rentenettoen i % kun har steget med 0,03% sammenlignet med I kroner utgjør rentenettoen kr 38,5 mill, en økning på kr 2,4 mill. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,82%, mot 1,79% i Kr 21,3 mill av bankens overskuddslikviditet er plassert i rentefond. Avkastningen fra rentefond utgjør kr 1,5 mill og føres under linje netto kursgevinst valuta / verdipapirer. Korrigert med avkastningen på rentefond ville netto rente og kredittprovisjonsinntekter vært kr 40,0 mill eller 1,89 % (1,84%). Renteinntekter fra sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjør kr 6,0 millioner mot kr 6,6 millioner i Nedgangen skyldes en noe lavere direkteavkastning samt et noe lavere volum plassert i rentebærende verdipapirer sammenlignet med Bankens Sikringsfond har ikke krevd avgift i Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 12,5 millioner eller 0,59 %. Dette er kr 3,5 millioner høyere sammenlignet med Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 8,7 millioner eller 0,41 %. Dette er kr 1,6 millioner høyere enn i Økningen skyldes i hovedsak provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Boligkreditt som økte med kr 1,2 millioner. Inntekter fra betalingsformilding har økt med til sammen kr 0,2 millioner. Til tross for økende økonomiske problemer i Europa har prisen på kreditt finansiert i markedet falt for banker i Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og egenkapitalbevis, samt valuta utgjør kr 3,2 millioner i 2012 mot kr 0,3 millioner i 2011, hvorav avkastning fra rentefond utgjør kr 1,5 millioner mot kr 1,0 millioner i Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis utgjorde kr 0,5 millioner mot kr 1,6 millioner i Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er kr 5,8 millioner, mot 1,8 i Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 5,53 % for egenkapitalinstrumenter. Rentebærende instrumenter oppnådde en avkastning på 3,84 %, mot 3,16 % i Driftskostnader Samlede driftskostnader for 2012 utgjorde kr 31,5 millioner. Dette er en økning på kr 1,7 mill, eller + 5,55 % sammenlignet med Personal - og administrasjonskostnader utenom EDB kostnader utgjorde kr 21,6 millioner, eller 1,02 %. Dette er en økning på 1,7 millioner sammenlignet med Økte personalkostnader er en vesentlig del av økningen. Bankens EDB kostnader utgjør kr 4,0 mill, eller 0,19 %. Dette er en reduksjon på kr 0,2 millioner sammenlignet med Andre kostnader utgjør kr 5,4 millioner, eller 0,26 %. Dette er en økning på kr 0,2 millioner sammenlignet med I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene i ,49 % (1,48%). Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Netto tap på utlån i 2012 er kr 1,4 millioner, som tilsvarer 0,07 % av samlede utlån i egen balanse. I 2011 ble det netto inntektsført kr 2,0 millioner på tap. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kr 0,8 millioner. Gruppevise nedskrivninger er økt med kr 0,1 millioner. Individuelle nedskrivninger er i år økt kr 2,0 millioner samtidig som det er inntektsført kr 0,6 millioner fra tidligere individuelle nedskrivninger. Tapskostnaden fordeler seg med henholdsvis 0,05 % knyttet til næringslivskunder og 0,02% for personkunder målt i % av brutto utlån i egen balanse. 8

9 Totale balanseførte nedskrivninger på utlån utgjør kr 8,3 mill, eller 0,45 % av brutto utlån. Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 2,8 mill (2,8). Dette utgjør 0,15 % av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskifte kr 5,5 mill. Banken anser risikoen i utlånsporteføljen som lav. Tapsavsetning er foretatt på de engasjementer hvor det er oppstått hendelser som kan medføre tap. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt en systematisk gjennomgang av alle engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 21,88 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt lav 0,49 % av utlån (0,44 %). Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende og har et ubetydelig antall engasjementer som er misligholdt. i siste halvår, er forbedret med høyere provisjonsinntekter fra Terra Boligkreditt samt noe høyere rentenetto. Kostnader i forhold til inntekter utgjør 61,75 (66,12). Korrigert for verdipapirgevinst er forholdet 63,88 (64,77). Det er avsatt kr 5,7 millioner til skatt. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 12,4 millioner, eller 0,58 %. Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året, men her vil de langsiktige ringvirkninger av den krevende økonomiske situasjonen i Europa være avgjørende for fremtidig utvikling. Resultat av ordinær drift Resultat av ordinær drift, utgjør kr 18,2 millioner, eller 0,86 %. Tilsvarende var resultat i 2011 kr 17,3 millioner eller 0,85 % i prosent av forvaltningskapitalen. Resultat er kr 0,9 millioner høyere enn i Underliggende bankdrift, spesielt Andebu Sparebank skåret svært godt på BIs kundebarometer i Denne viser at vi har Vestfolds mest fornøyde bankkunder. Disponering av årets resultat Årets resultat på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål kr ,- Overført til sparebankens fond kr ,- Sum disponert kr ,- 9

10 Styrets beretning Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Balansen Forvaltningskapitalen Ved utgangen av 2012 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 139 millioner eller 6,81 %. I tillegg kommer boliglån overført til Terra Boligkreditt som utgjør kr 570 millioner. Innskudd Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2012 utgjør 7,87 %, mot 8,99 % i Innskudd fra personkunder har en økning på 6,7 %, mens innskudd fra næringskunder, offentlige og andre har en vekst på 10,7 %. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 68,7 % mot 69,5 % i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 26,6 %, og øvrige sektorer 4,8 %. Totalt kommer 95,7 % av innskuddene fra Vestfold, herav 50,3 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2012 var 2,85 %, mot 2,71 % i Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2012 utgjør 13,59 % mot tilsvarende -2,04 % i Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 78,1 %, mot 78,4 % i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 21,9 %. Totalt kommer 93,5 % av utlånene fra Vestfold, hvorav 50,1 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 4,77 % i 2012 mot 4,73 % i I tillegg kommer lån overført til Terra Boligkreditt med kr 570,7 millioner mot kr 496,0 ett år tilbake. Lån formidlet til Terra Boligkreditt har hatt en vekst på kr 75 millioner. Samlet utlånsvekst inkludert lån formidlet til Terra Boligkreditt utgjør 13,93 % mot 3,85 % i 2011 I 2012 oppnådde banken en god vekst i utlån utenfor Andebu kommune, spesielt i Sandefjord men også i nærliggende by og landkommuner ellers i Vestfold. Veksten i Oslo og Akershus har også vært god. Garantier Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 12,4 millioner. Garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 66,5 millioner. Samlet har banken stilt garantier for kr 78,9 millioner i Verdipapirer Pr var det plassert kr 63 millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler obligasjonsfond. Av disse er kr 21,3 millioner plassert i rentefond med god likviditet. I gjennomsnitt har banken hatt kr 76,0 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 5,1 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 179,2 millioner, en nedgang på kr 13,8 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2012 en gjennomsnittlig rente på 2,23 %, mens samlet avkastning ble 3,87 %. Likviditet Utlånsvekst på egen balanse ble kr 221,1 mill, som er delvis finansiert av en innskuddsvekst på kr 125,6 millioner. Dette har svekket bankens egenfinansiering med kr 95,5 millioner og innskuddsdekning er redusert fra 98,0% til 93,1%. Dette er kompensert ved å øke markedsfinansieringen med kr 50 millioner til 200 millioner. Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 106,0 % av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Overføring av lån til Terra Boligkreditt ble av den grunn trappet opp i 4. kvartal 2012 for igjen å styrke bankens likviditet. Egenkapital og soliditet Samlet egenkapital utgjør kr 237,9 millioner, mot kr 228,8 millioner i Inntjening i forhold til veksten har vært tilfredsstillende i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 223,8 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 1.182,5 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 18,94 %. Det anbefalte minstekrav til kapitaldekning er 9 % i Norge, men Andebu Sparebank har satt et internt krav til kapitaldekning på 15 %. Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke fremgår av årsoppgjøret. Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder fremkommer i note 2.a. 10

11 Risikoforhold Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 78,1 % til personmarkedet og 21,9 % til næringsliv inkludert landbruk. 92,3 % av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Sammenlignet med 2011, er det ingen store endringer knyttet til fordelingen i porteføljen. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesaker legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko, og systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Risikoklasse A og B utgjør 89,7 % av porteføljen som er en nedgang på 0,9 % prosentpoeng sammenlignet med Risikoklasse C er uendret på 9,7 % av porteføljen. Risikoklassene D og E utgjør 0,55 % av porteføljen som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med Samlet utgjør gruppen D og E kr 10,5 millioner. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 9,0 millioner, tilsvarende 0,49 % av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 8,3 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med lån, og utgjør samlet kr 78,9 millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være liten til moderat for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. For å redusere risikoen for utlån/garantier har vi etablert en tettere oppfølging av næringslivsengasjementer. Renterisiko Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kr 100,8 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 55,4 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 179,2 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,15 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. Banken har kr 63,1 millioner plassert i aksjer, andeler inklusive rentefond og grunnfondsbevis. Samlet investert beløp var ved årsskiftet 2,88 % av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for denne porteføljen som lav. Likviditetsrisiko Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. En relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder har økt. Overføring av lån til Terra Boligkreditt har vært en vesentlig finansieringskilde de fire siste år, og banken er mindre avhengig av senior obligasjonslån. Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank og økt sparing, gjør at banken samlet har større likviditetsreserve sammenlignet med få år tilbake. Banken innførte i 4. kvartal en sparekonto med 31 dagers oppsigelse, som et tiltak for å redusere mulig likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom en god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde 7,87 % innskuddsvekst i Andebu Sparebank finansierer utlån til kunder med innskudd fra kunder, egenkapital og overføring av boliglån til Terra Boligkreditt. Det siste året har utlånsveksten vært kr 95 millioner høyere enn innskuddsveksten. Dette har svekket bankens innskuddsdekning fra 98 % til 93 % i Rentebærende verdipapirer, inklusive rentefond, utgjør 11,65 % av samlede innskudd fra kunder. Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 119,2 millioner, 11

12 Styrets beretning Andebu Sparebank Årsrapport 2012 mot kr 80,8 millioner i 2011, er pantsatt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Internkontroll Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2012 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har implementert et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. Arbeidsmiljø og personale Ved årets slutt hadde banken i alt 23,8 årsverk fordelt på 25 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 3,0 % mot 5,7 % forrige år. De ansatte har ikke vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 5, i forstanderskapet 9 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 25 ansatte er 12 kvinner, herav 5 på redusert tid. Miljørapportering, fortsatt drift Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskifte. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. 12

13 Fremtidsutsikter Styret budsjetterer med et resultat i 2013 på linje med oppnådd resultat i Økt inntjening på bankvirksomheten forventes, men samtidig er det budsjettert med ekstraordinære kostnader knyttet til bankens 150 års jubileum i Bankens rentenetto forventes å få en økning i kroner og i prosent. Dette forutsetter en moderat vekst i utlån sammen med uendrede eller moderat høyere marginer. Det forventes et fortsatt lavt rentenivå. Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers likviditet kan resultere i at markedsaktørene øker sine kundemarginer generelt. Dersom det blir vedtatt strengere kapitaldekningsregler enn antatt for IRB-banker, vil det med stor sannsynlighet bety økte rentemarginer. Disse eventuelle effektene er en fordel for oss med en allerede høy kapitaldekning., men det er det ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Banken møter 2013 med en god likviditetssituasjon. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing samt fra salg av forsikring forventes å øke noe. Budsjettert kostnadsvekst er på 15 %. To tredjedeler av kostnadsveksten er knyttet til planlagt vedlikehold av bankens bygg samt kostnader til forberedelsene til bankens 150 års jubileum i I en tid med forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter er det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. Vekst i utlån i 2012 var på hele 13,9 %. Dette sammen med moderat inntjening, disponering av midler fra gavefondet, gjør at kapitaldekningen falt 1,54 %-poeng til 18,94 % gjennom Utviklingen i bankens kapitaldekning vil bli fulgt nøye fremover. Styret vil også følge tapsrisikoen på kreditt nøye, men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. Banken har for regnskapsåret 2013 budsjettert med kr 2,0 millioner i tap på utlån og garantier, som tilsvarer 0,10 % av brutto utlån. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss kommende myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for fremtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. Takk Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. 13

14 Nøkkeltall og kontantstrømanalyse Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Nøkkeltall Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen (hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 1,82 % 1,79 % 1,93 % 1,97% 2,34% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 65,83 % 66,52 % 54,33 % 65,82% 63.98% Kostnadsvekst 5,54 % 22,93 % -13,35 % -4,78% -0,11% Tapsprosent utlån 0,07 % -0,12 % 0,10 % 0,03% 0,43% Misligholdsprosent 0,49 % 0,45 % 1,30 % 0,78% 0,40% Egenkapitalavkastning 5,35% 5,34 % 7,35 % 6,25% 1,96% Kapitaldekning 18,94 % 20,48 % 20,48 % 20,52% 20,59% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,89 % 11,22 % 10,87 % 10,95% 10,72% Utlånsvekst 13,59-2,4 3,0 3,85% 10,41% Innskuddsvekst 7,87 % 8,99 % 6,48 % 7,55% 9,87% Innskudd i % av utlån 93,11 % 98,04 % 88,13 % 85,25% 82,31% Økning i forvaltningskapitalen 6,81 % 2,22 % 7,94 % 3,50% 17,91% Antall årsverk 22,78 22,54 22,34 22,12 22,75 14

15 Kontantstrømanalyse Resultat for regnskapsåret Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Gaver Endring utsatt skatt Endring pensjonskostnader / forpliktelser Korreksjon av egenkapital 136 Tilført fra årets drift Endring netto utlån Endring utlån til finansinstitusjoner Overtatte eiendeler Endring kortsiktige verdipapirer Endring i diverse fordringer Endring i diverse gjeld A: Netto kontantstrøm fra virksomheten Investering i datterselskaper Investering i varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring langsiktige verdipapirer B: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. 15

16 Regnskap Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Regnskap 2012 Resultatregnskap (Tall i hele tusen) note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 14 e -10 Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon 14 d Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 3 7 Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

17 Resultatregnskap (Tall i hele tusen) note Lønn og generelle administrasjonskostnader 13.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin. kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 7.a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 14.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d 0 0 Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering og gevinst/ tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.2 Gevinst 0 Sum Gevinst på verdipapirer som er anleggsmiddel 0 13 Skatt på ordinært resultat 14.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 11.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 11.a Sum overføringer og disponeringer

18 Balanse Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Balanse 2012 EIENDELER (Tall i hele tusen) note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rente- 4 bærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i Andre konsernselskaper Sum immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 14.a Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 7.a.b Bygninger og andre faste eiendommer 7.a.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

19 GJELD OG EGENKAPITAL (Tall i hele tusen) Note Gjeld til finansinstitusjoner Lån fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 14 g Sum annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder 9, Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater Annen gjeld 14.b Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse 13.c 0 0 Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond 11.a,b Gavefond 11.a,b Sum egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.a Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a Forpliktelser 24.1 Pantstillelser 4, 14.g Rentebytteavtaler

20 Noter til regnskapet Andebu Sparebank Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens selskapsregnskap for 2012 er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Utarbeidelse av konsernregnskap Andebu Sparebank eier 51 % av datterselskapet Andebu Sparebank eiendomsmegling AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Unnlatt konsolidering av Andebu Sparebank eiendomsmegling AS begrunnes med at unnlatelsen ikke har betydning for å bedømme bankes stilling og resultat. Se note 6. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivning på tap på utlån, verdi av verdipapirer samt beregning av pensjonsforpliktelser. Framtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger blir revurdert løpende. Endringen i regnskapsmessig estimat blir regnskapsført i den perioden endringen oppstår. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån og tap på utlån Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av 21. desember Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over utlånets forventede løpetid. Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsen som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer med debitor, betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuell nedskrivning foretas på enkelt engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppevise nedskrivninger Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. En egen modell basert på historiske tap og konkurs sannsynlighet legges til grunn for beregningene. I modellen deler vi inn i følgende grupper: eiendom, primærnæring, sport og fritid, restauran- 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer