Miljø- og ressursøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø- og ressursøkonomi"

Transkript

1 Miljø- og ressursøkonomi For the year 2015 Non-market survey methodology: Eliciting public preferences for cultural landscapes and forest. Extensive tree planting for carbon sequestration purposes will affect landscape aesthetics, recreation possibilities and biodiversity levels. The social values of these ecosystem services must be identified and included for a complete analysis of climate forests as compared with cultural and more natural landscapes. This project will explore and document the public s preferences for changes in ecosystem services from Norwegian cultural landscapes caused by the planting of evergreen, climate forests and from alternative land use management. This project will use and combine economic valuation methods (stated preferences) and forest related social indicators for landscapes. The goal of the project is to gauge people s preferences for the changes in ecosystem services associated with planting of climate forests. For this project, an MA student may take part in designing a contingent valuation survey for cultural landscapes and forests. The survey will include economic valuation questions (willingness to pay) related to the cultural values of landscapes using contingent valuation and choice experiments (see e.g., Boatman et al., 2010). The survey will further include questions that will enable construction of social indicators for forests and for cultural landscapes (for a review see e.g., Kajala et al., 2007). Hence, the survey combine well-tested stated preference methods in economic research (Bateman and Willis, 1999; Louviere, Hensher and Swait, 2000), which are well suited to assessing trade-offs, with the landscape and forest management literature that has long investigated features and indicators characterizing forest and cultural landscapes that people prefer for different uses (e.g. Gundersen and Frivold 2008). The MA thesis may describe standard survey development methodology Internet surveys (Dillman, Smyth and Christian, 2009) as well as challenges in designing a valid contingent valuation survey. The student will take part in all parts of designing the contingent valuation survey from focus groups to testing out the survey and analysing pilot web data, which will be collected in collaboration with TNS Gallup. Contact person: Kristine Grimsrud ph ) Two master s theses on Benefit-Cost analyses/cost effectiveness of measures that reduce environmental impacts of highway- and tunnel wash water runoff. Nordic Road Water (NORWAT) is a four-year research and development programme under the Norwegian Public Roads Administration (NPRA, Statens vegvesen) ( ).

2 The purpose of the agency programme is that the NPRA shall plan, build and operate the road network without causing unacceptable harm to the aquatic environment. NORWAT will focus on what chemical and biological effects polluted runoff water has on the aquatic environment, and what measures are most appropriate to reduce the risk of environmental harm. For more information about the programme and previous published master thesis, visit our website The subject Highway and tunnel wash water runoff may contain high levels of pollutants that may cause deterioration of the aquatic environment (e.g. effects on the ecosystems, reduced drinking water quality, less useful for irrigation, recreation etc.). To reduce the impacts from these polluted runoffs, sedimentation ponds are often built. This measure removes pollutants from the water by sedimentation processes, i.e. particle bound contaminants are settled out from the water phase and retained in the pond. This is just one type of measure and there are several other which may be appropriate as well. In contrast to other topics such as air pollution and noise, traffic related aquatic pollution is only marginally considered in decision-makings in the sense that the benefits and cost of reducing the impacts are not sufficiently accounted for in benefit-cost analyses (BCA). These impacts are costs to the society that essentially should be accounted for in any BCA of road investments. Unfortunately, there is currently no framework for including these factors in the BCA s for road projects; although they are accounted for in the wider impact assessment as non-monetary impacts. Including these in the BCA, may improve the decision making with regards to which roads to invest in and which abatement measures that that should be implemented to reduce the impact of highway and tunnel wash water runoff in the most efficient way. The reasons for the lack of an appropriate BCA or cost effective tool for assessing the societal impacts of road run-off and tunnel wash is that the monetary values that the society derives from abatements measures have not been quantified and hence, a BCA that includes has not been possible. To help resolve these inherent problems, we are soliciting two master theses with the following objectives; which are closely related: 1. Deriving the monetary unit values(costs) of highway and tunnel wash water runoff to the society 2. A benefit-cost analysis of abatement measures using a case example The relationship between the two topics above is that the second topic will depend on the values derived from the first topic. It is therefore necessary that the chosen candidates are

3 willing to work together. Contact information: James Odeck (NPRA/NTNU, Sondre Meland (NPRA/IPM, / En gulrot er at veidirektoratet dekker inntil kr i utgifter samt at man konkurrerer om beste Masteroppgave i samarbeid mellom Veidir. og NMBU. Verdsetting av økt trafikksikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser. Basert på datasett fra spørreundersøkelser fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) a) Hedonisk prising av trafikksikkerhet: Hvor mye betalingsvillighet for trafikksikkerhet viser nordmenn gjennom sitt kjøp av biler? (TØI har surveydata som kan kobles til andre data om bilers karakteristika.) b) Kan personlighetstrekk forklare betalingsvilligheten for økt trafikksikkerhet? En analyse med latente variable fra Big 5 (en femfaktormodell for personlighetstrekk).. c) Kan folks dødsrisiko (av alle årsaker) forklare betalingsvilligheten for økt trafikksikkerhet? En analyse der individuell dødsrisiko er estimert i en regresjonsmodell som inkluderer alder, kjønn, inntektsnivå, utdanningsnivå, urbaniseringsgrad, fysisk aktivitetsnivå, kroppsmasseindeks, røykevaner, alkoholvaner, oppgitt helsetilstand og oppgitt tilfredshet med livet. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post: Skadekostnader av klimaendringer - Verdsetting av velferdstap ved utrygghet for oversvømmelse i boliger Klimaendringene vil gi mer ekstremvær og oversvømmelse byområder. Mange av oversvømmelsene kommer som følge av utilstrekkelig kapasitet på det offentlige avløpssystemet. På Østlandet har det sensommeren 2014 vært flere skybrudd, og mange boliger har fått oversvømmelse i deler av boligen. Vann som trenger inn i boliger koster forsikringsselskapene flere hundre millioner hvert år og antas å øke vesentlig i årene framover. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til slike oversvømmelser, men ofte er det bare de materielle skadene som får fokus. I et samfunnssøkonomisk perspektiv er det interessant å trekke inn utryggheten for oversvømmelse. Denne kostnaden kan være så betydelig at den bør tas hensyn til når kommunene velger hvor de skal utbedre på avløpssystemet. Dette vil være en spørreundersøkelse med bruk av Betinget Verdsetting i en utvalgt kommune (for eksempel Fredikstad eller Oslo; men andre kommuner er også aktuelle). Oppgaven vil inngå i et doktorgradsprosjekt ved IMT. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post:

4 Samfunnsøkonomisk verdi av å bevare urbane grøntområder/ økosystemtjenester i Oslo EU-prosjektet OpenNESS (Operalisation of Natural Capital and Ecosystem Services) ønsker masteroppgaver innen den norske casestudien som planlegges i 2014/2015. Case-studien omhandler bruk av monetære og ikke-monetære verdsettingsmetoder av urbane økosystemtjenester(øt) fra bynær natur i Oslo. Det planlegges web-baserte spørreundersøkelser med valgeksperimenter for å kartlegge befolkningens betalingsvillighet for bevaring av grøntområder i og rundt i Oslo. Andre miljøverdsettingsmetoder så som Eiendomsprismetoden (Hedonisk Prising) er også aktuell hvor å finne hvor stor del av boligprisen som skyldes nærhet til grøntområder i Oslo. Norsk Institutt for Vannforskning (NINA) og Vista Analyse er de norske partnerne i Openness, og de vil dekke alle faktiske utgifter Masterstudentene har ved innsamling av data og skriving av oppgaven. Det kan også være muligheter for betalt forskningsassistent-arbeid på prosjektet. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post: Metodiske utfordringer ved samfunnsøkonomisk analyse av veiprosjekter Statens Vegvesen - Veidirektoratet (SVV) er interessert i å komme i kontakt med Masterstudenter som vil skrive oppgaver innen metodiske utfordringer i samfunnsøkonomisk analyser av veiprosjekter. Veidirektoratet dekker direkte kostnader ved oppgaven, og deler også ut pris for beste masteroppgave ved NMBU som er gjennomført i samarbeid med SVV. Tema defineres i samarbeid med SVV og veileder ved HH- NMBU. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post: Befolkningens solingsvaner og verdien av å redusere risiko for hudkreft ved soling Nordmenn er med sin lyse hud utsatt for hudskader ved høy UV-eksponering, og dette vises ved at Norge er blant de 5 landene i verden med høyest forekomst av den dødelige formen for hudkreft, malignt melanom. Det er også svært høy forekomst av ikkemelanom hudkreft. Det antas at UV-stråling er årsak til 85 % av melanom-tilfellene. UVstrålingen varierer mye over året, og er sterkest om sommeren og jo lenger sørover mot ekvator man befinner seg. Nordmenn er generelt mye ute, og er derfor mye eksponert for UV på våren og sommeren, mens vi ikke får noe UV-stråling fra sola om vinteren. Nordmenn reiser mye utenlands og er der eksponert for intens UV-stråling, samtidig som vi er mye ute og får denne strålingen over lenger tid. Ved jevnlig solariebruk er UVeksponeringen omtrent like stor som ved en to ukers Sydenferie, bortsett fra at hele kroppen soles samtidig i et solarium. Både intens stråling og langvarig stråling bidrar til høy UV-eksponering. I tillegg til intensiteten av UV-strålingen, er det derfor viktig hvor lenge vi oppholder oss i sola. Den UV-eksponeringen hver enkelt faktisk utsettes for er en funksjon av den tilgjengelige UV-strålingen (geografisk sted og omgivelsene), hvor lenge vi velger å være i sola (tid og aktivitet), samt hva vi velger å bruke av solbeskyttelse (pauser fra sola, bruk av klær, solhatt og solbriller, solkrembruk). Både bosted, sosioøkonomiske faktorer og kunnskap om UV og helseeffekter påvirker våre

5 valg. Dernest bestemmer hudtypen vår hvor utsatt vi er for helseskader av UV-strålingen. Lys hud er mer utsatt enn mørk hud, og huden er mer sårbar på våren og forsommeren enn på slutten av sommeren etter at huden er blitt tilvent og tykkere i løpet av sommeren En webbasert spørreundersøkelse av representativt utvalg av Norges befolkning planlegges gjennomført i samarbeid med Statens Strålevern og Senter for Fremragende Forskning CERAD (Centre for Environmental Radioactivity) ved NMBU. Siktemålet er å kartlegge solingsadferd (utendørs i Norge og utlandet, innendørs i solarium), avbøtende tiltak og kostnader av dette (solkrem, påkledning, være i skyggen, unngå solarium etc), betalingsvillighet for å redusere risikoen for hudkreft, vurdering av nytteeffekt av soling (D-vitaminproduksjon, psykisk velvære), og hvilke faktorer som forklarer variasjonen i solingsadferd, hudkreftrisiko og betalingsvillighet for å redusere denne.. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post: 2013/2014: Sektoravtaler Framtidige internasjonale klimaavtaler vil kanskje bestå av sektorvise avtaler, som f.eks. regulerer konkurranseutsatt industri i ulike land. Sektorvise avtaler kan utformes på ulike måter, og kan evt. kobles til hverandre via internasjonal kvotehandel. Hvordan bør slike avtaler utformes med tanke på minimering av kostnader ved utslippsreduksjoner? Kontaktperson: Knut Einar Rosendahl Verdsetting av støy fra flytrafikk Med økende flytrafikk er plage fra flystøy en aktuell problemstilling i boligområder i nærheten av flyplasser. Dagens verdsetting av disse plagene til bruk i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for å redusere flystøy er ikke i samsvar med gjeldende metodikk jfr. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Det er dermed behov for nye intervju-undersøkelser (Contingent Valuation betalingvillighetsundersøkelser) blant de som berøres av flystøy for å dokumentere grad av plaget av flystøy (basert på en internasjonal skala) ved ulike støynivåer og betalingsvillighet for å unngå disse plagene. Oppgaven vil bygge på tilsvarende Continget Valuation - undersøkelser i andre land av flystøy og andre former for transportstøy. Faktiske kostnader ved undersøkelsen kan påregnes dekket av luftfartsmyndighetene. Kontaktperson IØR: StåleNavrud, Betalingsvillighet for utmarksbasert turisme En bærekraftig og mer innovativ utnyttelse av fjell- og skogarealene vil bli svært viktig for lokal verdiskaping i Norge i framtida. Trolig vil en økende del av denne verdiskapingen komme fra utnyttelse av fjellområdene og ikke-tømmer relaterte goder fra

6 skog, dvs. utmarksprodukter slik som rekreasjon/fotturer, jakt og fiske, viltsafari, kulturturisme, hesteturisme, bær og sopp, økosystemtjenester, biodiversitetsbevaring eller lignende, og ikke fra tradisjonell hyttebygging og tømmeravvirkning. For å realisere dette uuttømmelige potensialet trengs langt mer kunnskap enn vi har i dag om tilbud av og etterspørsel etter utmarksprodukter, hvilke hindre som står i veien for en økt utnyttelse av slike produkter, og hvilke virkemidler som på lang sikt bedre kan realisere fjellets og skogens totale verdi for grunneierne og samfunnet som helhet. På lang sikt tror vi at en bedret forvaltning bare kan oppnås hvis de som etterspør utmarksprodukter betaler grunneierne for å tilby dem noe som i økende grad er tilfelle internasjonalt. Selv om en slik forvaltning på kort sikt står overfor utfordringer i Norge (for eksempel pga allemannsretten, biomangfoldlov), tror vi likevel det uutnyttede muligheter og at en uansett på lengre sikt vil tjene på en proaktiv holdning i forhold til kunnskap og virkemiddelutvikling på dette området. Her er det rom for Masteroppgaver basert på intervjuundersøkelser av folks etterspørsel og betalingsvillighet for utmarksprodukter, samt kartlegging av grunneieres holdninger til og reservasjonspriser for alternativ bruk av skogen og fjellet. Kontaktperson IØR: StåleNavrud, Klima-økonomi: Samfunnsøkonomiske analyser av tiltak mot flomskader Den fryktede 50-årsflommen inntreffer snart oftere enn julaften, og forsikringsselskaper og domstoler oversvømmes av erstatningskrav. Ofte rettes kravene mot kommunen. Men reglene på dette området er ikke særlig oversiktlige. Dagens regler kan gi overraskende effekter. Hvis du får kjelleren full av vann må kommunen alltid bære utgiftene hvis vannet kom på grunn av dårlig kommunal overvannsdrenering. Hvis kommunen har godkjent bygging i et flomfarlig område blir det litt vanskeligere å få erstatning. Da spørs det hvor uaktsomme saksbehandlerne har vært. Hvis kjelleren din oversvømmes på grunn av at det kommunale avløpsnettet er for dårlig sier loven at kommunen har fullt ansvar, men pussig nok kan dette ansvaret totalt fraskrives i den obligatoriske tilknytningsavtalen. Dette gjør de fleste kommuner, og regningen må da sendes til deg. Man kan spørre om hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i disse sakene. Det er ikke bare ekstremværet som er grunn til at det blir mer flomskader. Mange kommuner satser på fortetting av bebyggelsen. Da blir det mer takflater og asfalt, og regnet renner raskere til bekker og rør. Effekten av dette er økt fare for flom. Her ligger en utfordring for kommuneplanleggerne som både har ansvar for utbygging og flomsikring. Man skal ha blikk på flere lover samtidig, og vite en god del om ny rettspraksis for å ikke trå feil. Noen erstatningsregler inneholder unntak for uventede ekstremsituasjoner, ofte kalt force majeure. Naturkatastrofer er det klassiske eksempelet. Begrepet force majeure betyr opprinnelig inngripen fra høyere makter, og når et problem kommer som lyn fra klar himmel er tanken at ingen automatisk skal betale

7 erstatning for følgene. Men klimaforandringene setter nå logikken på prøve. Når det helt uvanlige været gjentar seg med stadig kortere intervaller er det ikke så lett å påberope seg erstatningsfrihet på grunnlag av force majeure lenger. Masteroppgaven vil fokusere på samfunnsøkonomisk lønnsomhet av tiltak for å begrense skadene av flom, og fordelingseffekter av ulike kontrakter og erstatningsordninger. Oppgaven vil være et nært samarbeid med Universitetslektor Steinar Taubøll ved ILP som tar for den juridiske siden i sitt doktorgradsarbeide; se også Kontaktperson IØR: Ståle Navrud, Kontaktperson ILP (bi-veileder)

8 Konseptvalgutredninger og anbefaling av konsept i Vegsektoren - oppdrag Sammendrag Oppgaven går ut på å bistå med å vurdere, utteste og videreutvikle en foreslått metode for valg av konsepter innenfor vegsektoren. Metode for valg/anbefaling av et konsept er svært beslektet til konsekvens-og nyttekostnadsanalyser som gjennomføres i forbindelse med konsekvenseutredninger(ku). Hovedforskjellen er imidlertid at konseptvalgutredninger gjennomføres på et mye tidligere stadium der en sitter med mindre detaljerte data. Konseptvalgutredningen danner grunnlag for beslutning om hvilke konsept en evt. skal gå videre med og planlegge nærmere etter Plan- og Bygningsloven (PBL), mens konsekvensutredningen er et ledd i selve planleggingen og danner grunnlag for beslutning om hvilket alternativ som skal gjennomføres. Konseptvalgutredninger omfatter relativt store transporttiltak slik som pakker av tiltak i byer eller pakker av tiltak langs korridorer. Transporttiltakene har en kostnad på over 500 mill kr. (Nærmere om konseptvalgutredninger nedenfor). Ettersom det forligger en foreslått metode for anbefaling av konsept utarbeidet av Transportøkonomisk institutt, vil oppgaven dreier seg mye om å teste metoden på allerede gjennomførte konseptvalgutredninger og foreslå eventuelle forbedringer. Oppgaven er således empirisk, men innebærer også noe teori. Oppgaven egner seg godt til en dyktig og analytisk student med interesse for konsekvens- og nytte/kostnadsanalyser og dens rolle i beslutningsprosessen. Mer om problemstillingen I 2006 ble ordningen med Ekstern kvalitetssikring (KS1) av innført for samferdselssektoren. Ordningen gjelder for store statlige prosjekt (over 500 mill. kr.) Som grunnlag for ekstern kvalitetssikring utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) av etatene. Den eksterne kvalitetssikringen gjennomføres av eksterne konsulenter på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Konseptvalgutredning og KS1 rapport danner grunnlag for Regjeringen til å foreta valg av konsept som skal danne grunnlag for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Vanligvis vil dette være Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU), hvor bla nytteanalyse inngår. Konseptvalgutredninger gjennomføres således på en mye tidligere fase hvor mindre er kjent om de aktuelle konseptene og tilgjengelige data foreligger på et mindre detaljert nivå. Hovedhensikten med konseptvalgutredningen er å avsløre i hovedtrekk hva som vil skje dersom konseptet blir realisert. Denne informasjonen benyttes til å velge hvilke konsept en bør gå videre med og planlegge nærmere. Som underlag for den politiske behandlingen av konseptvalget i regjeringen skal det utarbeides en konseptvalgutreding. Konseptvalgutredningen skal omfatte: En behovsanalyse som kartlegger interessenter/aktører og vurderer tiltakets relevans i forhold til samfunnsmessige behov

9 Et overordnet strategidokument som på grunnlag av behovsanalysen definerer samfunnsmål og effektmål En alternativsanalyse som skal inneholde nullalternativet og minst to andre hovedalternativer. Det skal utføres en samfunnsøkonomisk analyse av alternativene. Det skal anbefales et konsept for videre planlegging. I et forprosjekt for samfunnsøkonomiske analyser av konseptvalgutredninger i transportsektoren (TØI-rapport 1011/2009) ble det undersøkt om dagens metoder og beregningsverktøy for konsekvens- og nyttekostnadsanalyser virker tilfredsstillende på konseptvalgnivå. TØI- rapporten viste at det kan være behov for standardiserte metoder for prioritering av konsept der prioriteringen er basert på både nyttekostnadsanalysen, mål og krav og ikke prissatte konsekvenser. I forprosjektet foreslås det 2 metoder for prioritering av konsepter. Disse er basert på at det settes opp en konsekvensmatrise der prissatte 1 og ikke- prissatte konsekvenser inngår. Hver enkelt konsekvens får så en karakter som inngår i den samlete karaktersettingen. Dette vil være grunnlag for anbefaling og valg av konsept. Metoden er skissert i forprosjektet, men det mangler retningslinjer for hvordan karakterer skal settes på de ulike typer konsekvenser som inngår i konsekvensmatrisen. Metoden er ikke testet ut på konkrete konseptvalgutredninger. Vi ønsker en videreutvikling, vurdering og uttesting av disse metodene. Sentrale spørsmål og oppgaver i en slik vurdering vil være: Kan og bør anbefaling av konsepter være basert på en standardisert beregningsmetode og hva er fordeler og ulemper ved dette? Hvilken rolle kan og bør evt. en slik metode ha i arbeidet med prioritering mellom konseptene? Karaktersetting av ulike konsekvenser i konsekvensmatrisen. Alternativ karaktersetting bør vurderes for å teste anbefalingenes følsomhet for karaktersetting. Med dette menes alternativ vektlegging av konsekvenser. Uttesting av metode på ca 3 gjennomførte konseptvalgutredninger. Sammenlikning med faktiske prioriteringer og anbefalinger. Sentrale dokument for forståelsen av oppgaven: Forprosjektrapporten Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser (spesielt kapittel 4): HB140 konsekvensanalyser: Veileder: Ståle Navrud e-post: 1 Prissatte konsekvenser er blant annet tids- og kjørekostnader, ulykkeskostnader, støy- og luftforurensningskostnader, ulempeskostnader for fergetrafikk, investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader. Se for øvrig HB140 konsekvensanalyser

10 Kontaktpersoner r i Statens vegvesen Vegdirektoratet (som også kan være bi-veiledere) Anne Kjerkreit (tlf ; ) eller James Odeck(tlf ; Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold Biologer som arbeider med forvaltning av biologisk mangfold bruker sett-teori for å beskrive virkningene av ulike forvaltningsregimer. Dessverre har biologene få verktøy når det gjelder å vurdere hvilken sammensetning av sett som er samfunnsøkonomisk ønskelig. Oppgava er hovedsakelig teoretisk og krever hovedkurs i finans/foretak. Det er og en fordel med kursa ECN 370 og ECN 374. Temaet egner seg godt for et samarbeid med to studenter. Biologisk mangfold er mange ganger dessuten vanskelig å observere direkte. Dette gjør at kostnadene til kontroll og overvåkning kan bli store. Virkemiddel som er retta mot habitatforvaltning, f.eks. kompensasjon for tapt inntekt ved endra næringsutnytting, er derfor mye brukt. Det finnes ulike former for kompensasjonssystemer, bl.a. auksjoner, direkte støtte mv. Formålet er å undersøke hvor egna ulike virkemiddel er. Dette er ei teoretisk oppgave som egner seg godt for personer som er interessert i økonomisk teori anvendt på miljøspørsmål. Interesse for spillteori og auksjoner er en fordel. Temaet egner seg godt for et samarbeid mellom to studenter. Kontaktperson: Eirik Romstad, Risiko og bioteknologi Bruk av opsjonsteori for å vurdere risikoen ved bruk av bioteknologi. Oppgava er hovedsakelig teoretisk og krever hovedkurs i finans/foretak samt kunnskap om prosjektanalyse (ECN 271). Det er og en fordel med kursa ECN 371 og ECN 374. Temaet egner seg godt for et samarbeid med to studenter. Veileder: Eirik Romstad, e-post: Kontrakter i miljøpolitikken Mange miljøproblem er slik at det er vanskelig å finne felles (generelle virkemidler) som er godt egna. Dette kan skyldes stor romlig variasjon, og spørsmål knytta til hva slags informasjon som kan brukes i miljøovervåkning. Kontrakter kan formuleres slik at disse problema blir mindre. Faglig bakgrunn: ECN 370 og AOS 330. Ønskelig med noe kunnskap i rettslære. Veileder: Eirik Romstad,

11 Samfunnsøkonomisk verdi av å bevare urbane grøntområder/økosystemtjenester i Oslo EU-prosjektet OpenNESS (Operalisation of Natural Capital and Ecosystem Services) ønsker masteroppgaver innen den norske casestudien som planlegges i 2014/2015. Case-studien omhandler bruk av monetære og ikkemonetære verdsettingsmetoder av urbane økosystemtjenester(øt) fra bynær natur i Oslo. Det planlegges web-baserte spørreundersøkelser med valgeksperimenter for å kartlegge befolkningens betalingsvillighet for bevaring av grøntområder i og rundt i Oslo. Andre miljøverdsettingsmetoder så som Eiendomsprismetoden (Hedonisk Prising) er også aktuell hvor å finne hvor stor del av boligprisen som skyldes nærhet til grøntområder i Oslo. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Vista Analyse er de norske partnerne i Openness, og de vil dekke alle faktiske utgifter Masterstudentene har ved innsamling av data og skriving av oppgaven. Det kan også være muligheter for betalt forskningsassistent-arbeid på prosjektet. Kontaktperson: Ståle Navrud; e-post:

Miljø- og ressursøkonomi

Miljø- og ressursøkonomi Miljø- og ressursøkonomi Sektoravtaler Framtidige internasjonale klimaavtaler vil kanskje bestå av sektorvise avtaler, som f.eks. regulerer konkurranseutsatt industri i ulike land. Sektorvise avtaler kan

Detaljer

2.10. Miljø- og ressursøkonomi

2.10. Miljø- og ressursøkonomi 2.10. Miljø- og ressursøkonomi Verdsetting av støy fra flytrafikk Med økende flytrafikk er plage fra flystøy en aktuell problemstilling i boligområder i nærheten av flyplasser. Dagens verdsetting av disse

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014 Jan Arne Martinsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Holder transportsektorens nyttekostnadsanalyser

Holder transportsektorens nyttekostnadsanalyser Sammendrag: Holder transportsektorens nyttekostnadsanalyser vann? TØI notat 1175/2000 Forfatter: Kjartan Sælensminde Oslo 2000, 53 sider Dette notatet inneholder en gjennomgang av mulighetene for å fremskaffe

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser Samfunnsøkonomiske analyser Kan en beregne om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å endre trasé eller legge kabel? Ståle Navrud Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015 Kronikk fra EcoManage i Aftenposten 14. september 2015 EcoManage Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser Brukermøte november 2015 www.cedren.no/projects/ecomanage "I

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer