Innspel til strategi 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspel til strategi 2020"

Transkript

1 Norsk sjukepleiarforbund HTV/NSF. Helse Sunnmøre. Volda sjukehus Dagny Botn Brautaset Volda Innspel til strategi 2020 Utfordringsbilde: Eldrebølge, mindre tilgang på helsearbeidarar, auka krav til dokumentert kvalitet på tenestene, og omfordeling av midlar frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta, i takt med innføring av Samhandlingsreforma. Dette er signal vi må ta på alvor, og vi vil vere med å utforme helsetilbudet inn i framtida, men vi er uenig i delar av strategien som er lansert ift. korleis desse utfordringane skal møtast. Endring og omstilling har nærast blitt eit kvalitetsstempel innan spesialisthelsetjenesta, men fører endring alltid til noko betre? Det er relevant i denne prosessen å spørje seg. Finst det ingen verdi på strukturar som er velfungerande, og som yter tenester med god kvalitet, er kostnadseffektive, og har nærheit til befolkninga? Korleis møte utfordringsbildet? Framtida sine utfordringar møtest med kortare liggetid, meir dagbehandling, og auka poliklinisk virksomheit. Kritisk blikk på vaktberedskap på alle sjukehusa. Kostnad pr. beh pasient pr. vaktteam/ månadsverk. Samhandlingsreforma vil bygge ut førstelinjetenesta, og det er bra. Komunehelsetenesta må ta større utfordringar enn i dag, for å avlaste spesialisthelsetenesta.. Dette er god pasientbehandling, men reforma må ikkje fjerne lokalsjukehustilbudet med fullverdig beredskap. Lokalsjukehuset må også i framtida være ein kunnskapsbase der pasientar vert utreda, får starte opp behandling, for så å bli over flytta til eit lågare omsorgsnivå. Fleire ambulante team er ønskelig, men NSF er uroa over realismen i at stadig færre pleiarar, i takt med reforma, skal ta på seg endå fleire oppgåver. Volda sjukehus i framtida slik vi ser det.

2 Volda sjukehus skal innehalde dei spesialitetane som Norsk legeforening og fagmiljøa er enig om må være på plass for å gje eit fullverdig lokalsjukehustilbud. Spesialitetane er indremedisin, kirurgi, gynekologi/føde, og anestesi. Med støttefunksjoner som røntgen og lab. Vi gjev i dag eit godt tilbud innan det vanligste av det vanlige som rammar folk flest før eller seinare i livet. Alt tilseier at dette er det fornuftig og å satse på i framtida i takt med eldrebølga. Modellen som er foreslått der både fødeavdeling og kirurgi er fjerna, og indremedisinsk akutt tilbudet som før, er å føre befolkninga bak lyset. Vi veit at dette vil gå utover rekruttering av spesialistar til det medisinske fagfeltet i framtida, og fagmiljøet vil forvitre. Så då kan ein spørje seg kva er agendaen, er det Volda sjukehus som avansert sjukeheim? Både legeforeninga og det medisinske fagmiljøet meiner, at for å ha eit fullverdig indremedisinsk tilbud, er ein avhengig av dei fire funksjonane for å ha det breddeverktøyet som trengs for å stille rett diagnose og starte rett behandling. Dette er fakta ein ikkje kan sjå bort i frå. Kritisk blikk på 2020 dokumentet/samhandlingsreforma Det er ikkje utarbeidd konsekvens/rosanalyse ved ei rekke forhold. Dokument utan konsekvens analyse er lite truverdige i forhold til mål og motiv, og skaper mykje uro. Spesielt i ei så alvorleg sak, som får så store konsekvensar både for tilsette og befolkninga på Søre Sunnmøre. Vi er uroa over at spesialisthelsetenesta skal byggast ned. Samhandlingsreforma er ikkje ferdig utforma, og det er usikkert om ønska effekt er realistisk å oppnå. Kvifor: Vi har tjenester på to forvaltningsnivå i dag. Kommunestruktur og geografi er et hinder. Primærhelsetjenesten er fragmentert og privatisert. Profesjon og kulturkontraster kombinert med kompetansemangel. Stortingsmelding 47, fjerner ingen av desse hindringene ( O.H.Førde,Sykepleien 4 feb2010 ) Analysebyrået Agenda har sett på dansk modell, som var innført i 2007, og som er tilnærma lik Stortingsmelding 47. Modellen har ikkje gitt ønska effekt. Tre år etter reforma, viser det seg at kommuner heller betaler enn å bygge ut tilbodet sjølv. Det økonomiske incintamentet er ikkje stort nok. Dette skjer trass i at dei fleste kommuner i Danmark har over innbyggjarar, i sterk kontrast til våre mange små kommuner.

3 Erfaringane frå Danmark viser at kommunane er for små til å ta risiko ved kostnadskrevande behandling, og gevinsten er for liten til å få til samarbeid mellom kommunene. Ein generell auke i kommunal helsetilbud vil ikkje dempe etterspørsel av spesialisthelsetjenester. Foreslåtte 20 % overføring frå spesialisthelsetjenesta, vil ikkje føre til ei utbygging av teneste tilbodet i kommunehelsetenesta. Då det vil bli billegare å kjøpe desse tenestene med spesialisthelsetenesta. (Kilde: Sykepleien 4feb2010, O.H.Førde, T.Hagen, J.E.A.Rokkosenteret, Analysebyrået Agenda ) Konsekvensar for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus: Kompetanse og rekruttering har vore god innan dei fleste fagfelt, dette vil forvitre. Faktiske kostnader med beredskap er låg, med passive vaktlag både på lege og sjukepleiesida, samt rtg. og lab. Beredskapen er knytt opp mot mange oppgåver utover det å vente på pasientar. Døme på sjukepleieoppgåver på vakttid.: Sjå til nyopererte pasientar, bistå poliklinikk og skadestue behandling, reinhald opr. stover natt/helg. Sterilforsyningsarbeid, då vi ikkje har egne tilsette der, støttefunksjon for avdelingane, som veneflonar og sårskift osv. Ålesund sjukehus: Det vert truleg store utfordringar med dagens bygningsmasse eller personell til å overta den auka pasientstraumen omlegginga vil medføre. ØH vil forskyve elektiv virksomheit, og ventelistene vil verte lenger. Pasienten vert flytta frå ei lavkostnadsnivå til eit dyrare nivå. Det vil verte auka transportkostnader med fleire ambulansar og truleg behov for utvida helikoptertilbud. Sentralisering av fleire spesialfunksjonar vert truleg ein konsekvens på sikt. 6 delt vakt for legar Det er oppsiktsvekkande at arbeidsgivar brukar utspel frå ei av fagforeningane som grunnlag for strategiarbeidet. Når arbeidsgivar går ut og nærast lovar YLF eit gode utan at dei verken har forhandla eller stillt formelt krav, kan det virke som arbeidsgivar har ekstra omsorg for legestanden, eller at nokon sit på begge sider av bordet. Eit anna paradoks er at strategi 2020 skal dempe veksten i spesialisthelsetenesta. Det å love legane seksdelte vakter, vil føre til behov for fleire stillingar noko som er sterkt

4 kostnadsdrivande og sentraliserande. I tillegg kan dette gje store konsekvensar for små avdelingar også på store sjukehus. Sjukepleiarar All reduksjon i stillingar foregår stort sett på pleiesida, legimetert som sengereduksjon. I 2008 vart antall årsverk for sjukepleiarar redusert med 233 i Helseforetaka Samstundes har stillingar til administrasjon auka med 5% som utgjer 600 nye stillingar i Helseforetaka( kilde Sykepleien 5 nov 2009 ) Det vert stort behov for sjukepleiarar i framtida. Samstundes som det vert færre til å utføre oppgåvene. Korleis desse skal rekruterast er eit aktuelt spørsmål å stille. Det arbeidsgivar har å tilby denne gruppa er reduserte stillingsbrøkar, stadig meir arbeid på helg ( ma. annakvar helg), stadig aukande krav til effektivitet, samstundes som støttefunksjoner er tatt bort. Større pleietyngde på mange avdelingar, og auka krav til dokumentasjon, som tek tid som kunne våre brukt til pasientkontakt. Kor mange av dagens unge vil bli sjukepleiarar, og ha ein slik jobb i framtida? Distriktspolitikk Søre Sunnmøre har stor verdiskapning, og nedbygging kan få store konsekvensar for rekruttering til industri og høgskule. Distriktspolitikk med fokus på bulyst, er samanfallande med nærheit til sjukehus. For Søre Sunnmøre betyr dette fergefri forbindelse. I samfunnperspektiv utgjer sjukehuset stort volum av kvinnearbeidsplassar. Som er viktig for distriktspolitikken. Ingen i dette landet er tent med at alle skal bu rundt dei store byane. Nærheit til sjukehus ved behov for akutthjelp, betyr tryggheit for befolkninga. Demokratiet Oppdragsgiver v. Storting har det øverste ansvaret for det tototale helsetilbudet til befolkninga. Når store endringar i spesialisthelsetilbudet vert foreslått, er det naturleg at øverste leiing i landet tek desse avgjerslene. Det er ein fare for demokaratiet slik vi ser det, at dette vert deligert til helsebyråkratar i Helseforetaka. Det var ikkje dette vi stemte på ved valget, og det som no skjer er imot folkeviljen.

5 Sentraliseringa som no pågår vil føre til at dei store byane vil få eit endå betre spesialisthelsetilbud, på bekostning av distrikta.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

PROSJEKTBOK UTKAST. Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund. Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag

PROSJEKTBOK UTKAST. Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund. Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag PROSJEKTBOK UTKAST Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag Medlemmar: Øystein Lian Ortoped Kristiansund Vidar Blindheim Urolog

Detaljer

MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020

MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020 Høyringsgrunnlag MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020 STRATEGIARBEIDET I HELSE FØRDE HF 2010-2020 1 1 INNLEIING... 4 2 MÅLBILETE, RULLERANDE HANDLINGSPLANAR OG IVERKSETJING... 4 3 MODELLEIGENSKAPAR OG KONSEKVENSVURDERINGAR...

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 18.01.07 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen,Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal, Emil Mohr,Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle Laila

Detaljer

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk 1. 2012 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF Innhold Samandrag 1. 2. Status og omstilling i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemmaningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2012

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 25. april 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 38/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI

Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI 1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 20. juni 2008 Styresak: 044/08 V Arkivkode: 321 Arkivsak: 2006/530 Dato skrive: 16.6.2008 Sakshandsamar: Anne Margrethe Øvsthus Godkjent

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe rekruttering og robuste fagmiljø

Rapport arbeidsgruppe rekruttering og robuste fagmiljø Rapport arbeidsgruppe rekruttering og robuste fagmiljø 1. Bakgrunn/føringar Overordna målsetting for prosjektet er å utarbeide ei samla utviklingsplan for å sikre eit framtidig berekraftig sjukehustilbod

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Måloppnåing og styring innan psykisk helsevern for barn og unge. Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Måloppnåing og styring innan psykisk helsevern for barn og unge. Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Måloppnåing og styring innan psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna HF 1 Innhald 1. Innleiing...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Innleiing... 3 1.3 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Innhald: 1 Mandat og tilråding... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Tilråding... 5 2 Statlege føringar for omsorgstenestene...

Detaljer