Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato21.12.2011."

Transkript

1 Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato For kvartt forhold som kan medføre risiko skal det settast eit kryss for Sannsynligheit og eit for Konsekvens. Sannsynlighet Kan skje Konsekvens Kan føre til Overfør til Risikomatrisa Lag handlingsplan for forhold som hamnar i GUL eller RAUD sone Talverdi for risiko og sannsynlegheit kan multipliserast, og summen kan nyttast som indikasjon på prioritering av tiltaksområder. Svært lite sannsynleg Mindre sannsynleg Sannsynleg Meget sannsynleg Svært sannsynleg Ufarleg Mindre farleg Farleg Kritisk Katastrofalt tilstander). Vurderes både for personer, miljø og materielle/økonomiske verdier 1.Kvalitet 1.1 Kor sannsynleg er det at epikrisetida vil auke 1.2 Kor sannsynleg er det at vi får fleire korridorpasientar 1.3 Kor sannsynleg er det at ventetid for behandling vert lenger 1.4 Kor sannsynleg er det at vi misser nøkkelpersonell/får vanskar med rekruttering av nøkkelpersonell? 1.5 Kor sannsynleg er det at vi får fleire avvik med legemiddelhandteringa 1.6 Kor sannsynleg er det at bemanninga ikkje vert tilstrekkeleg for å gi pasientane forsvarleg pleie.

2 1.7 Kor sannsynleg er det at vi ikkje kan tilby gode nok praksisplassar for studentar og turnuslegar 1.8 Kor sannsynleg er det at vi ikkje får tilstrekkeleg høve for fagutvikling 1.9

3 2. Pasienttilbod Sannsynligheit Konsekvens tilstander). Vurderes både for personer, miljø og materielle/økonomiske verdier 2.1 Kor sannsynleg er det at ventelistene vil auke for pasientgrupper 2.2 Kor sannsynleg er det at ein ikkje kan halde behandlingsfristane for rettigheitspasientar 2.3 Kor sannsynleg er det at pasientar ikkje får tilstrekkelig liggetid 2.4 Kor sannsynleg er det at pasientar må behandlast utanfor Helse Sunnmøre 2.5 Kor sannsynleg er det at vi ikkje har nøkkelpersonell til å behandle pasientgrupper 2.6 Kor sannsynleg er det at Helse Sunnmøre får svekka sitt omdøme. 2.7 Kor sannsynleg er det at vi ikkje kan ta på oss nye oppgåver 2.8 Kor sannsynleg er det at vi ikkje kan oppretthalde dagens tilbod til befolkninga Vi har fagpersonar, men ikkje tilstrekkeleg mange nok i pleien

4 3. Andre avdelingar Sannsynligheit Konsekvens tilstander). Vurderes både for personer, miljø og materielle/økonomiske verdier 3.1 Kor sannsynleg er det at pasientar må flytte til andre avdelingar? 3.2 Kor sannsynleg er det at serviceavdlingane får mindre oppdrag? 3.3 Kor sannsynleg er det at operasjonskapasiteten vert større enn behovet? 3.4 Kor sannsynleg er det at andre avdelingar får endra oppgåver?

5 4. Økonomi Sannsynligheit Konsekvens tilstander). Vurderes materielle/økonomiske verdier 4.1 Kor sannsynleg er det at en ikkje kan oppretthalde produksjon i forhold til mål? 4.2 Kor sannsynleg er det at reduksjon i stillingar ikkje kan kompensere for tapt inntekt 4.3 Kor sannsynleg er det at avdelingsleiinga ikkje har nok kompetanse på økonomisk styring 4.4 Kor sannsynleg er det at ein ikkje har gode nok verkty for økonomisk styring 4.5 Kor sannsynleg er det at overtidsbruken vil auke 4.6 Kor sannsynleg er det at andre avdelingar får auka utgifter i samband med omlegginga 4.7 Kor sannsynleg er det at andre avdelingar får mindre oppgåver i samband med omlegginga 4.8 Kor sannsynleg er det at dei planlagte tiltak ikkje er tilstrekkelig for å oppnå insparingsmåla

6 5. Personalet Sannsynligheit Konsekvens tilstander). Vurderes både for personer. 5.1 Kor sannsynleg er det at vi ikkje har nok folk til oppgåvene som skal vidareførast? 5.2 Kor sannsynleg er det at vi misser naudsynt kompetanse i høve oppgåver som skal vidareførast 5.3 Kor sannsynleg er det at vi ikkje har oversyn over framtidig personalbehov? 5.4 Kor sannsynleg er det at leiaren ikkje har naudsynt kompetanse og ressursar for å handtere dei ekstra belastningane som avdelinga vert utsett for 5.5 Kor sannsynleg er det at det blir ekstra oppgåvebelastning under sjølve omstillinga 5.6 Kor sannsynleg er det at dei ekstra belastningane vil vare over tid? 5.7 Kor sannsynleg er det at det får konsekvens for tilsette sin velferd og trivsel i samband med omstillinga 5.8 Kor sannsynleg er det at det får konsekvens for tilsette sin helse og sikkerheit i samband med omstillinga 5.9 Kor sannsynleg er det at leiaren ikkje klarar å sikre god nok informasjon før, under og etter omstillinga 5.10 Kor sannsynleg er det at leiar ikkje klarer å ivareta dei tilsette i omstillingsprosessen 5.11 Kor sannsynleg er det at vernetenesta ikkje har naudsynt kompetanse for å følge opp arbeidsmiljøet under omstillinga 5.12 Kor sannsynleg er det at vernetenesta ikkje har naudsynt kompetanse for å følge opp arbeidsmiljøet under omstillinga