KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 141/13 12/325 REGNSKAP FOR GODKJENNING. 142/13 13/30 ÅRSMELDING FOR /13 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA /13 13/76 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /13 12/172 HELSESEKTOREN - YTTERLIGERE UTGIFTSREDUKSJONER. NY BEHANDLING. 146/13 13/799 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON 147/13 13/265 50% STILLINGSREDUKSJON - KONSULENT I STABEN 148/13 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER /13 13/802 DØNNA ASVO - FJERNING AV TILSKUDD TIL AKTIVITETSPLASSER

2 150/13 13/807 DØNNA VOKSENOPPLÆRING- UTGIFTSREDUKSJONER/INNTEKTSØKNING 151/13 13/735 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO /13 13/777 EFFEKTIVISERINGSPROSJEKT AVSETNING AV MIDLER /13 13/814 DOS - OMGJØRING AV STILLING FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER 154/13 13/695 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM NY STILLINGSHJEMMEL SAMT TILLEGGSBEVILGNING. 155/13 12/538 OPPRETTELSE AV STILLING SOM RUSKOORDINATOR. 156/13 11/1271 AVTALE OM LEGEVAKTFORMIDLING 157/13 13/806 ETABLERING AV PLASS FOR ØYEBLIKKELIG HJELP I DØNNA KOMMUNE 158/13 11/67 HALD IKS - INNBETALING SLUTTOPPGJØR TIL AVVIKLING. 159/13 11/203 KOM OPP - KOMMUNER OG OPPDRETTSNÆRINGEN 160/13 13/752 LØKTA KOLONIAL AS - SØKNAD OM LÅN/ TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 161/13 13/796 JOSTEIN SKAGA - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET. JOSTEIN SKAGA 162/13 13/189 EVENTUELT SALG AV BJØRN SKOLE OG DØNNES BARNEHAGE.

3 163/13 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL ANTAKELSE AV KONSULENT FOR UTFØRELSE 164/13 13/611 DETLAJREGULERINGSPLAN FOR FISKERIHAVN ÅKERVÅGEN, DØNNA KOMMUNE. FASTSETTING AV PLANPROGRAM 165/13 13/611 DETALJREGULERINGSPLAN FISKERIHAVN ÅKERVÅGEN 166/13 12/323 KOMMUNEDELPLAN BJØRN UTSENDING TIL OFFENTLIG HØRING 167/13 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - TILTAK I FRIOMRÅDE 168/13 13/651 HØRING OG KOMMUNAL BEHANDLING IFM. SØKNAD FRA HELGELAND HAVBRUKSSTASJON AS - AREALENDRING LOKALITET BOLLHAUGEN Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

4 Sak 141/13 REGNSKAP FOR GODKJENNING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/325 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskapet for 2012 med ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr ,14 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskuddet på kr skal tas inn som inntekt i årsbudsjettet for Bakgrunn: Kommunens regnskap for 2012 er omsider ferdigstilt. Dette er langt senere enn forutsatt, årsakene til dette er til dels opprydding av tidligere års mangler, endra regnskapsforskrift samt at Alstahaug kommune for første gang har ført vårt regnskap. Etter at regnskapet er revidert av kommunerevisjonen og behandlet i kommunens kontrollutvalg skal regnskapet forelegges formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret som foretar endelig godkjenning av regnskapet. Saksutredning: Kommunens regnskap for 2011 ble ført av privat firma, BDO fra Namsos, med bistand fra regnskapsavdelingen i Alstahaug kommune. Fra og med 2012 er det Alstahaug kommune som fører regnskapet for vår kommune. Kommunens regnskap for 2012 er framlagt med ett mindre forbruk på kr ,14 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. Når det gjelder mer detaljerte opplysninger så henviser rådmannen til fremlagt regnskap for 2012, jfr. saksvedlegg 1 samt til framlagt årsmelding som viser resultatene på hvert enkelt ansvarsområde innenfor kommunens driftsenheter. Ytre Helgeland Kommunerevisjon v/oppdragsansvarlig revisor har i brev av 29. oktober 2013 avgitt revisors beretning for 2012, jfr. saksvedlegg 2. Kontrollutvalget i Dønna kommune behandlet regnskapet i møte den og fattet da slikt vedtak: Kontrollutvalget i Dønna har behandlet Dønna kommunes regnskap for Sammen med regnskapet forelå også årsmeldingen fra rådmannen, samt også revisjonsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet og tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsregnskapet inneholder. Kontrollutvalget i Dønna ser med stor bekymring på at regnskapsrutinene ved regnskapsavleggelsen i Dønna kommune ikke fungerer på tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil be rådmannen gripe fatt i Side 4 av 77

5 Sak 141/13 problemstillingen, og sørge for at faste nye rutiner blir iverksatt som sikrer at årsregnskapet for Dønna kommune kan avlegges i henhold til gjeldende fristbestemmelser. Kontrollutvalget vil be om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om hvordan slike forbedringsrutiner er iverksatt innen Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget ingen merknader til Dønna kommunes regnskap for Vurdering: Rådmannen er glad for at arbeidet med kommunens regnskap for 2012 endelig kan avsluttes. Årsakene til at arbeidet har tatt så lang tid er sammensatte. Alstahaug kommune overtok regnskapsføringen for vår kommune f.o.m og prioriterte å gjøre ferdig regnskapene til de tre andre kommunene før vårt regnskap. I tillegg har det vært mye oppryddingsarbeid knyttet til tidligere år. Rådmannen vil sammen med regnskapsavd. i Alstahaug kommune og kommunerevisjonen gjennomgå våre rutiner knyttet til regnskapsavslutning slik at man for framtiden kan sikre at regnskapet ferdigstilles innenfor fastsatte frister. Rådmannen tilrår at overskuddet på kr benyttes til å balansere kommunens årsbudsjett for 2014, jfr. fremlegg til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Saksvedlegg: 1. Regnskap for Revisors beretning for Saksmappevedlegg: Utskrift av kontrollutvalgets møtebok i sak 1/2013 Dønna kommunes regnskap for Side 5 av 77

6 Sak 142/13 ÅRSMELDING FOR Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 212 &14 Arkivsaksnr.: 13/30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 142/13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte årsmelding for Dønna kommune for 2012 til etterretning. Bakgrunn: I henhold til kommunelovens 48 pkt.1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsberetning. Med bakgrunn i dette har rådmannen utarbeidet årsmelding for 2012 for Dønna kommune. Saksutredning: Det henvises til kommunelovens 48 pkt.5 og 6 når det gjelder årsberetning, disse er sålydende: 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet avvirksomheten, ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kommunen innførte med virkning fra 2005 rammebudsjettering med tilhørende målstyring. Kommunestyret behandlet spørsmålet om revisjon av hovedmål og resultatmål for sektorene og kommunens driftsenheter i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 67/10: Kommunestyret har ikke funnet sin form på målstyring som har gjort det til et redskap, og finner i denne omgang å avvikle resultatmål knyttet til budsjettet. Kommunestyret behandlet spørsmålet om gjeninnføring av målstyring i møte den og fattet da under sak 69/12 enstemmig vedtak om å gjeninnføre målstyring som ett verktøy for politisk styring av kommunens tjenesteproduksjon og at det skal utvikles resultatmål for kommunens tjenester. Dette vedtak er så langt ikke fulgt opp av politisk nivå. Årsmeldinga for 2012 er således utarbeidet i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 67/10. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 119/08 å innføre en tonivåmodell for administrativ organisering med virkning f.o.m Dette gjenspeiles i den framlagte årsmelding gjennom det at det rapporteres fra hver enkelt driftsenhet og at disse er underskrevet av den enkelte enhetsleder. Årsmeldingen kan ses på som en oppsummering av den tertial rapportering som skjer under året. Side 6 av 77

7 Sak 142/13 Ytre Helgeland Kommunerevisjon v/oppdragsansvarlig revisor har i sin revisjonsberetning for 2012, datert , anført følgende vedrørende kommunens årsberetning: Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Vurdering: Rådmannen mener at den framlagte årsmelding for 2012 for Dønna kommune gir et godt bilde av kommunens økonomiske status pr samt den kommunale tjenesteproduksjon på driftsenhetsnivå i Årsak til at årsmeldingen legges fram så seint på året er at regnskapsavslutningen har tatt så lang tid. Vedlegg: Årsmelding for 2012 for Dønna kommune. Side 7 av 77

8 Sak 143/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 Saksnr.: Utvalg Møtedato 143/13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport grunnskolen Dønna 2013 til orientering. Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Saksutredning: Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall i videregående skole og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kapitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det er andre gangen det lages en tilstandsrapport for grunnskolen i Dønna kommune. Foruten å tilfredsstille de lovpålagte krav i tilstandsrapporten har rapporten til hensikt å gi en bredere informasjon om resultater i Dønnaskolene og sammenligne våre resultater med nasjonalt nivå. Det er her særlig resultatene fra de nasjonale undersøkelsene, prøvene og eksamener som er sentrale. Rapporten setter fokus på og gir en kort beskrivelse av de mest sentrale elementene som har betydning for elevenes læringsutbytte. Det er tatt med en relativt bred presentasjon av resultatene fra den nasjonale elevundersøkelsen og de nasjonale prøvene i engelsk, regning og lesing. Standpunktkarakterer og eksamensresultater i norsk, engelsk og matematikk og grunnskolepoeng for 10. trinn blir også presentert samt gjennomføring/frafall i videregående skole. I tillegg er det tatt med lokale indikatorer i forhold til spesialundervisning, minoritetsspråklige og SFO. Leksehjelp og litt om daglig fysisk aktivitet for mellomtrinnet er også omtalt. Slik tilstandsrapporten foreligger er den gjennomgått i møte med rektorene ved de offentlige skolene i Dønna og legges fram med deres forståelse. Side 8 av 77

9 Sak 143/13 Vurdering: Kommunen er satt til å være skolemyndighet, og formelt er kommunestyret eier av de kommunale skolene. Kommunestyret har ut fra dette et overordnet ansvar for at skolene er målrettet og gir et kvalitativt og tilpasset godt tilbud til barn og unge. Kommunestyret blir formelt ut fra denne bestemmelsen skoleeier. Det stilles krav til skoleeiere om å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Dette inngår som ett av flere elementer i et forsvarlig system (for Dønna kommune: vedtatt i kommunestyret ). Tilstandsrapporten skal være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at det danner grunnlag for refleksjon over forhold knyttet til skole- og kvalitetsvurdering bygd på fakta. Faktagrunnlaget skal kunne sette folkevalgte, administrasjon og enhetsledere i stand til å evaluere, beslutte og utvikle tjenestene ut fra relevant styringsinformasjon. Tilstandsrapporten er oppbygd på en mal som er utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Malen legger klare føringer på hva rapporten skal inneholde, men det står fritt opp til skoleeier å tilføye lokale indikatorer for å kunne presentere opplysninger om flere sider ved grunnskoledrifta i kommunen. Alle opplysninger i rapporten er hentet fra offisiell statistikk - fra skoleporten, ssb eller lokale faktatall. Oppsummering og vurdering 1 Elevtall Elevtallsprognosene viser klar nedgang i elevtallet fram mot Dette vil få konsekvenser for antall lærere i skolen. Det er også forbundet usikkerhet med hensyn til opprettholdelsen av de private skolene i kommunen, noe som også kan få konsekvenser for den offentlige skolen. Dersom en privat skole har færre enn 15 elever (10 elever for norske skoler i utlandet) tre skoleår i sammenheng, bortfaller godkjenningen. I særskilte tilfeller kan skoler søke om unntak fra krave..(sitat fra u.dir.: Veiledning til søknad - om godkjenning av private skoler). 2 Minoritetsspråklige Antall minoritetsspråklige elever holder seg jevnt. 3 Arbeid mot mobbing Dønna kommune har et omfang av mobbing som er sammenlignbart med landsgjennomsnittet. Kommunen har ikke signert "Manifest mot mobbing", dette ble også påpekt av det statlige tilsyn ved en av skolene i vinter. Ved å signere Manifest mot mobbing forplikter vi oss til å gi alle barn og unge i kommunen et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at vi ikke har mobbefrie skoler det er en jobb å gjøre. Som en del av "Manifest mot mobbing" er kommunen forpliktet til å utarbeide og gjennomføre en tiltaksplan som skal legge vekt på tydelig ledelse, inkludering av foreldre og iverksetting av tiltak som er koordinerte og langsiktige. Det anbefales sterkt å signere Manifest mot mobbing. 4 Læringsresultater Gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver for 5.trinn de siste tre årene sett samlet for alle fagene viser at jentene presterer likt med nasjonalt nivå, mens guttene presterer noe lavere. Side 9 av 77

10 Sak 143/13 Gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver for 8.trinn de tre siste årene sett under ett viser at guttene presterer gjennomsnittlig litt lavere enn nasjonalt, mens jentene presterer bedre enn nasjonalt nivå. For 9.trinn er har vi bare resultater for lesing og regning. Guttene presterer omtrent likt med nasjonalt nivå, jentene presterer bedre enn nasjonalt nivå. Gjennomsnittlig resultat av en samlet vurdering av standpunktkarakterene viser at Dønnaelevene får tilnærmet like karakterer med nasjonalt nivå. En kan her også se at jentene får bedre karakterer enn guttene både lokalt og nasjonalt. Eksamenskarakterene i Dønna er gode for språkfagene, men det er de høye andelene med 1, 2 og delvis 3 i matematikk skriftlig som sannsynligvis får mest betydning for framtidig frafall i videregående skole. Sammenligner vi matematikk standpunkt med matematikk skriftlig eksamen, ser vi et mønster som ikke nødvendigvis er bra. Spriket mellom standpunkt og eksamen er mye større for Dønna enn for Norge når vi ser på andelen med de laveste karakterene. 5 Kjønnsforskjeller Den norske skole generelt er preget av at det over tid er en klar forskjell på prestasjonene til gutter og jenter i avgangstrinnet både i forhold til nivået på standpunktkarakterer og i særlig grad for eksamen. Grovt sagt ligger jenter i Dønna på samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre for jenter, mens guttene har et dårligere resultat enn landsgjennomsnittet for gutter. Kjønnsforskjellene i norsk skole er også en landsomfattende utfordring. Skolene må se på måter å redusere disse forskjellene på gjennom å se på både organiseringen og gjennomføringen av undervisningen i skolen. 6 Frafall i videregående opplæring I Dønna har vi vært vant med å ha en høg gjennomføringsprosent på elever i videregående skole. Dette har de seinere år endret seg. For årskullene som begynte på videregående skole i perioden har situasjonen med frafall blitt verre. Vi er på vei til å innta plassen som den kommunen som har størst frafall i videregående opplæring i vår region. Dette er en utvikling vi ikke ønsker. Vi må derfor vurdere hva som vil være fornuftige tiltak for å bremse opp og snu denne utviklingen. Dette kan være et sammensatt utfordringsområde som omfatter holdninger hos foreldre og barn til skole og utdanning, utdanningsnivået generelt i kommunen - som tidligere lå høyt, og også det grunnlag vi gir barna gjennom grunnskolen. Og sist men ikke minst, undervisningen og kvaliteten i de videregående skolene. Dette er et område som har betydning for Dønna som framtidig samfunn, og som krever et langsiktig holdnings- og kvalitetsutviklingsarbeid i våre skoler, et godt regionalt samarbeid mellom kommuner og videregående skoler. 7 Mål og tiltak For å skape gode skoler i kommunen er det nødvendig at det er samsvar mellom nasjonale og lokale mål, og det som skjer i klasserommet. Det er også viktig at det er en felles forståelse mellom kommunenivå og skolene om mål og prioriteringer. Det bør utarbeides klare standarder for hva vi ønsker å oppnå, som må følges opp. I Herøy kommune innføres nå bruk av LP-modellen i skole og barnehage. I Dønna kommune er Løkta oppvekstsenter med på denne satsingen. På regionalt nivå er det flere skoleeiere som er i tenkeboksen i forhold til å ta i bruk LP-modellen bl.a. Træna og Lurøy. Det kan dermed hende at ei regional satsing blir etablert. For de to offentlige skolene i Dønna burde felles satsing på et utviklingsarbeid/utviklingsområde i samarbeid med kommunenivået og andre kommuner kunne Side 10 av 77

11 Sak 143/13 bidra til gode resultater over tid. I dag har vi etablert felles skolering for personalet ved Løkta oppvekstsenter sammen med Herøy kommune. Dette bør kunne utvides til også å gjelde Dønna barne- og ungdomsskole dersom flere kommuner/skoler i regionen kommer med. Mål: Med bakgrunn i statistikken som er framlagt og de faglige vurderinger som er gjort i tilstandsrapporten foreslås at følgende mål og tiltak bør innarbeides i kommunens planverk for skoleområdet: Dønna kommune skal ha en bemanning i skolen med god kompetanse. Dønna kommune skal gjennom sin tilslutning til Manifest mot mobbing arbeide for nulltoleranse av mobbing i skolen. Dønna kommune skal ha som mål at læringsresultatene i skolen skal være over landsgjennomsnittet. Dønna kommune skal ha som mål at forskjellene i læringsresultater mellom kjønnene skal være mindre enn landsgjennomsnittet. Dønna kommune skal jobbe langsiktig for å redusere frafallet i videregående skole. Dønna kommune skal legge til rette for at ansatte i skolen kan delta i kompetansetiltak jamfør Kunnskapsdepartementets strategi for , "Kompetanse for kvalitet". Målet er at alle lærere som underviser i norsk og matematikk på barnetrinnet skal ha minst 30 studiepoeng i faget, og at lærere på ungdomstrinnet skal ha minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk hvis de underviser i faget. Tiltak: Med bakgrunn i foreslåtte mål anbefales det at følgende tiltak blir innarbeidet i kommunens planverk for skoleområdet: Alle skolene i Dønna skal ha en kompetanseplan. Dønna kommune i samarbeid med skolene skal utarbeide en tiltaksplan mot mobbing jamfør Manifest mot mobbing. Skolene i Dønna skal gjennom sitt arbeid med vurdering for læring, etablere rutiner og arenaer for å få innsikt i årsakssammenhengene bak læringsresultatene. Dønna kommune skal bidra til å støtte skolene aktivt i sitt utviklingsarbeid ved å iverksette ett systematisk, langsiktig utviklingsarbeid der skolene skal ta i bruk egnet verktøy i utviklingsarbeidet for å styrke læringsmiljøet og skolekulturen. Forslag til vedtak: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport grunnskolen i Dønna 2013 til orientering. Vedlegg: Tilstandsrapport grunnskolen i Dønna Side 11 av 77

12 Sak 144/13 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i utkastet. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i utkastet. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Rådmannen utarbeider således ett utkast til årsbudsjett/økonomiplan og formannskapet utarbeider forslag som fremmes for kommunestyret. Økonomireglementet har også detaljerte bestemmelser om framdriftsplan og milepæler for budsjettprosessen samt at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram samlet i desembermøtet i kommunestyret. Saksutredning: Med bakgrunn i at vedtatt økonomiplan for perioden skisserte behov for betydelige utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i 2014 og senere år, startet arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan for perioden opp med at kommunestyret i møte den behandlet behovet for å utrede nye utgiftsreduksjoner m.m. og fattet følgende vedtak (pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt, pkt. 3 vedtatt med 7 mot 7 stemmer, bruk av ordførers dobbeltstemme) under sak 12/13: Side 12 av 77

13 Sak 144/13 1. Kommunestyret vedtar å igangsette nødvendig arbeid med å utrede konkrete tiltak for å oppnå de usesifiserte utgiftsreduksjoner som er lagt inn i vedtatt økonomiplan for perioden og forutsetter at utredningsarbeidet skjer slik som skissert i drøftingsprotokoll av Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne de skisserte arbeidsgrupper og forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres slik at utredningene forelegges kommunestyret for vedtak i junimøtet. 2. Kommunestyret vedtar at alle fire arbeidsutvalgene skal utrede tiltak som gir en årlig utgiftsreduksjon på minimum kr for hvert sektorområde f.o.m Kommunestyret vedtar følgende prioriteringssignal/føringer i forkant av utredningsarbeidet: Innen Rådmannens stab: * Folkevalgte styringsorgan skal ikke vurderes i denne sammenheng. * Vurdere interkommunale samarbeidsorgan ev. opphør av kommunens deltakelse der en kan påvise positiv økonomisk effekt for kommunen. Innen skolesektoren: * Legge opp til en barnehage i nord, Solfjellsjøen og Sør-Dønna. * Løkta beholdes som i dag. * Besparingspotensiale svømmeskyss Løkta utredes. * Ytterligere SPU-fokus på organisering som gir spare-effekt. * Løkta u-trinn fredes. * Samordning av VO til Bjørn. Innen sosial- og helsesektoren: * Helsesektoren fredes. * Sosialstønaden gjennomgås. * Utrede ytterligere besparing innen omsorgstjenestene v/samordning av vakter mellom avdelingene. Innen teknisk drift: * Landbruket skal medtas. * Utrede vaktmester-ressursene. De ulike utredningene ble framlagt for behandling i kommunestyremøte den og kommunestyrets vedtak i de ulike sakene er innarbeidet i konsekvensjustert økonomiplan eller tatt med som valgbare tiltak for utarbeidelse av denne økonomiplan. Rådmannen presenterte konsekvensjustert økonomiplan for perioden for formannskapet i møte den 19. september 2013 og for kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte, enhetsledere m.fl. i arbeidssamling den 1. oktober I arbeidssamling ble også innmeldte nye drifts- og investeringstiltak gjennomgått. Prioriteringsdugnad ble avholdt den 29. oktober 2013 og her deltok kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte, enhetsledere, m.fl. og de ulike partigrupperingene utarbeidet da skisser til økonomiplan. Disse er benyttet av rådmannen i det videre arbeidet med å utarbeide utkast til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden I tillegg til ovenfornevnte har rådmannen gjennomført flere administrative møter med enhetsledere og kommunalsjefer underveis i sitt budsjettarbeid. I budsjettprosessen har både rådmann, enhetsledere, tillitsvalgte og kommunestyrets medlemmer benyttet Arena som budsjetteringsverktøy og rådmannen henviser til dette når det gjelder foreslåtte drifts- og investeringstiltak, både til tall og kommentarer.. Side 13 av 77

14 Sak 144/13 I tillegg henviser rådmannen til vedlagte utkast til økonomiplan for perioden , og da særlig til kap. 4.0 Budsjettforutsetninger samt til resten av kap.4 (tall m.m. for det enkelte ansvarsområde), jfr. saksvedlegg. I prosessen med å utarbeide årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden har man fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement. Vurdering: Rådmannen anser sitt utkast til økonomiplan for perioden for å være preget av vanskelige prioriteringer knyttet til utgiftsreduksjoner som må gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse i perioden. I forhold til en videreføring av dagens driftsnivå (2013), må utgiftene reduseres med 8 mill. kroner, dette utgjør ca 5,5 % av kommunens brutto driftsutgifter på ca. 145 mill. kroner. De foreslåtte tiltak er realistiske og vil måtte medføre ett dårligere tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Når det er sagt så er rådmannen allikevel av den formening at for de fleste av kommunens innbyggere så vil tjenestetilbudet også bli bra de kommende år. Rådmannen har f.o.m valgt å være meget forsiktig i forhold til å foreslå nye investeringstiltak med tilhørende låneopptak. Rådmannen mener at det er vesentlig at kommunen nå etter flere år med store investeringer begrenser nye låneopptak slik at kommunens lånegjeld kan reduseres. Saksvedlegg: Rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Side 14 av 77

15 Sak 145/13 HELSESEKTOREN - YTTERLIGERE UTGIFTSREDUKSJONER. NY BEHANDLING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet /12 Eldrerådet /12 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser /12 Kommunestyret /13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret finner det ikke forsvarlig å redusere bemanningen ved legekontoret. 2. Kommunestyret finner av økonomiske grunner det ikke mulig å prioritere økning av bemanningen ved legekontoret i kommunen på nåværende tidspunkt, men vil vurdere økning av legeressurser m.m. i forbindelse med behandlingen av etablering av tilbudet om øyeblikkelig hjelp som en del av samhandlingsreformen. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken siste gang i møte den d.å. og fattet da slikt vedtak under sak 39/13: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å redusere bemanningen på legekontoret på nåværende tidspunkt. Kommunestyret vil ta stilling til dette samt utgiftsreduksjon knyttet til kompetanse, kursing og faglitteratur i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden Saken legges derfor fram for ny behandling som en del av kommunens behandling av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Saksutredning: Første gang kommunestyret behandlet denne saken var i møte den og det ble da fattet slikt vedtak under sak 128/12: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned utekontoret for lege og helsesøster på Løkta med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar en utgiftsreduksjon på kr på årsbasis på forbruk av medisinske forbruksvarer ved legekontoret. 3. Kommunestyret vedtar en inntektsøkning på kr på årsbasis på inntekter i form av økt egenbetaling pasienter ved legekontoret. 4. Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å redusere bemanning ved legekontoret på nåværende tidspunkt. Det samme gjelder mindre utgiftsreduksjoner knyttet til kompetanse, kursing og faglitteratur. Side 15 av 77

16 Sak 145/13 I saksframlegget i K.sak 128/12 var de i punkt 4 nevnte tiltak skissert med følgende tekst og beløp: Stillingsreduksjon med 30 %-stilling som kommunelege II Kr Stillingsreduksjon med 30 %-stilling som helsesekretær Kr Reduksjon i utgifter til kjøp av faglitteratur med Kr Reduksjon i utgifter kurs ansatte med Kr Sum utgiftsreduksjon Kr Ovenfornevnte tiltak er mer detaljert beskrevet og konsekvensvurdert i arbeidsnotat datert utarbeidet av kommunelege 1, jfr. saksvedlegg. Ett arbeidsutvalg (kommunelege 1, HTV Fagforbundet og rådmann) nedsatt av rådmannen for å utrede ytterligere utgiftsreduksjoner behandlet arbeidsnotat fra kommunelege I i møte den og i følge referat fra møte er bl.a. følgende protokollert: Når det gjelder tiltak 1,2,6 og 7 (stillingsred. kommunelege II, stillingsred. helsesekretær, red. kjøp av faglitteratur og red. kursutg. ansatte) som kommunelege 1 har utredet så kan ikke arbeidsutvalget tilrå at disse gjennomføres, dette utifra beskrevne konsekvenser samt den kjensgjerning at kommunen ikke kan bygge ned sin helsetjeneste i ett slikt omfang under innføring av samhandlingsreformen. Eldrerådet behandlet denne saken i møte den d.å. under sak 7/13 og tiltrådte da rådmannens innstilling til kommunestyret i sak 39/13. I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden har kommunelege I meldt inn følgende nye driftstiltak: - Utvidelse av kommunelege II stillingen med 20 %-stilling, årskostnad kr Utvidelse av legesekretærstillingene med 20 %-stilling, årskostnad kr Kommunelege I har gitt følgende begrunnelser: Utvidelse av kommunelege II stillingen. Samhandlingsreformen som ble iverksatt har som viktige målsettinger: Dempe veksten i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenesten ytes i kommunene vurderinger gjort av Helsedirektoratet konkluderer med at minst 10 % av liggedøgn og 10 % av polikliniske tjenester på sikt skal overføres til kommunene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukerne. Flytte tjenester nærmere der brukerne bor. Kommunal medfinansiering ved at deler av kostnaden for behandling av egne pasienter i spesialhelsetjenesten dekkes av kommunen. Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud som forutsettes infaset i tidsrommet og er lovpålagt fra Samtlige av de anførte mål og virkemidler som tas i bruk gjennom samhandlingsreformen medfører et økt press på tjenester som skal ivaretas av personell i kommunehelsetjenesten. For å få tilskuddsmidler for etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, må den enkelte kommune dokumentere at de har satt i verk eller har forpliktende planer for etablering av tiltak. Tiltakene skal dokumenteres gjennom avtaler som inngås mellom kommunen og regionalt helseforetak. Tilsynslege ved Dønna omsorgssenter, Kristin Sakshaug, har søkt om og fått tildelt, kr i prosjektmidler for å komme i gang med utforming av behandlingsrutiner og nødvendig kvalitetssikring av et framtidig heldøgns tilbud for øyeblikkelig hjelp. Det er på sikt helt nødvendig at stillingsressursen for kommunelege II økes med 20 % for å ivareta de økte oppgaver knyttet til innføring av samhandlingsreformen. Utvidelse av stilling som legesekretær. Side 16 av 77

17 Sak 145/13 Aktiviteten ved legekontoret har de siste årene økt betydelig. Antall dager hvor det drives pasientrettet behandling har økt og omfatter i dag samtlige arbeidsdager i uka. Aktivitetsøkning har dels sin bakgrunn i et betydelig økt arbeidspress som følge av samhandlingsreformen, dels er den forårsaket av innkjøp av nytt utstyr for analyse av en rekke blodprøver som tidligere måtte sendes til sykehuslaboratoriet for analyse. Eksempler på blødprøveanalyser som nå utføres ved legekontoret: Langtidsblodsukker for oppfølging av pasienter med sukkersyke. INR for oppfølging av pasienter på blodfortynnede medikamenter. Telling av røde og kvite blodlegemer i forbindelse med oppfølging av kreftpasienter i behandling samt ved infeksjonsdiagnostikk. Hurtigtest til diagnostikk ved hjerteinfarkt Hurtigtest til diagnostikk av blodpropp. Analyse av de anførte blodprøver ved legekontoret medfører en betydelig økt trygghet i diagnosstikk og oppfølging av pasienter, men har også medført et betydelig merarbeid for legesekretærene ved analyse og kvalitetssikring av arbeidet. Det tas honorar fra NAV for analyseene som utføres noe som sammen med økningen i antallet konsultasjoner har medført en økning i behandlingsrefusjoner fra NAV fra kr i 2010 til kr i Legekontoret driver i dag pasientrettet, kurativ behandling samtlige arbeidsdager i uka. For fortsatt å kunne ivareta arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte samtidig som nødvendig kvakitetssikring av arbeidet utføres på forsvarlig vis er en økning av stillingsressursen for hjelpepersonell helt nødvendig. Man foreslår derfor at økningen i behandlingsrefusjoner kommer kontoret til gode og benyttes til å finansiere en 20 % økning i hjelpepersonell, slik at kontoret har to hjelpepersonell samtlige arbeidsdager. Vurdering: Rådmannen har i sitt utkast til økonomiplan for perioden ikke prioritert å ta inn utgiftsreduksjoner som en følge av å redusere stillingshjemler som lege og helsesekretær ved legekontoret. Rådmannen har heller ikke prioritert ønska bemanningsøkning. Rådmannen mener at eventuell økning av legeressurser bør vurderes som en del av utredningen knytta til etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen, dette som en del av samhandlings-reformen. Skal være etablert innen 2016 og er under utredning. Saksvedlegg: 1. Arbeidsnotat datert fra kommunelege 1 vedr. utgiftsreduksjoner i helsesektoren. Saksmappevedlegg: 1. Referat fra arbeidsmøte den i arbeidsutvalg for utredning av ytterliger utgiftsreduksjoner innen helsesektoren. 2. Saksprotokoll K.sak 128/12 Helsesektoren Ytterligere utgiftsreduksjoner. 3. Saksprotokoll K.sak 39/13 Helsesektoren Ytterligere utgiftsreduksjoner. Side 17 av 77

18 Sak 146/13 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: F21 Arkivsaksnr.: 13/799 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar en reduksjon på 1,3 stillinger i hjemmetjenesten med virkning fra 1. februar Innstilling / behandling i administrasjonsutvalget i sak 24/13: Utdeles i møte Bakgrunn: I økonomiplanen som ble vedtatt ved behandling av budsjettet for 2013 ble det satt opp en innsparing på kr ved fjerning av stillingsressurs i hjemmehjelpsordningen fra Det samme gjaldt i reduksjon i hjemmesykepleiedelen av tjenesten. Ved utredning av utgiftsreduksjoner i pleie- og omsorgstjenesten ble disse kuttene vurdert sammen med en rekke andre tiltak, blant annet kutt i tilbudet innenfor psykisk helse. Vurdering: Det er i gjeldende økonomiplan satt opp reduksjon i hjemmehjelpsordningen med kr, tilsvarende 70% stilling som hjemmehjelp/vaktmester og i hjemmesykepleien tilsvarende litt mindre enn 100% stilling. Dette ble utredet sammen med andre, omfattende kutt i tjenesten. Reduksjonene ble behandlet som enkeltsak i forbindelse med budsjett og økonomiplan for Reduksjonene ble da ikke iverksatt for 2013, men lagt inn i økonomiplanen fra 2014 sammen med en rekke andre kutt for hjemmetjenesten. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 foreslås det med bakgrunn i innspill fra hjemmetjenesten at det gjennomføres 2 driftsreduksjoner på henholdsvis 80% vaktmesterstilling og 50% i hjemmehjelp/praktisk bistand fra februar 2014, og at de øvrige kuttene utsettes til 2015 for å skjerme brukerne mest mulig. Hjemmetjenesten har skissert et opplegg som gjør det mulig å få iverksatt kuttene raskt. Det er redusert i dette tjenesteområdet flere ganger de siste årene. Det er ikke så mye igjen, og en ytterligere reduksjon vil bety at det vil ta lenger tid å få reparert/kjørt ut hjelpemidler og trygghetsalarmer. Nye søkere til hjemmehjelp får allerede nå i hovedsak vedtak om hjemmehjelp hver tredje uke når det ikke er helt spesielle behov. Bemanningsreduksjon må gjennomføres etter vanlige regler, slik at det ikke nødvendigvis er de ansatte som innehar stillingene nå som rammes. Det er vikarer inne i deler av stillingene, slik at det vil være mulig å iverksette kuttene innenfor nødvendig tidsramme. Regler om overtallighet, ansiennitet og evt. omplassering vil bli fulgt. Side 18 av 77

19 Sak 146/13 Med bakgrunn i utredningen innstilles det på kutt i hjemmetjenesten tilsvarende 80% vaktmesterstilling og 50% innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp/pleie fra 1. februar Vedlegg: Ingen. Side 19 av 77

20 Sak 147/13 50% STILLINGSREDUKSJON - KONSULENT I STABEN Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/265 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar en stillingsreduksjon tilsvarende 50 % konsulentstilling i rådmannensstab med virkning f.o.m og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre tiltaket. Bakgrunn: I den vedtatte økonomiplan for perioden var det forutsatt en 50 % stillingsreduksjon konsulent i staben. Kommunestyret behandlet økonomiplan for perioden i møte den og i sak 126/12 ble det vedtatt at det verken var forsvarlig eller ønskelig å redusere med 50 % stilling som konsulent i staben. Men med bakgrunn i den vanskelige budsjettsituasjonen i økonomiplanperioden og avklaringsmøte med politisk ledelse den så ble tiltaket lagt inn i forslaget til økonomiplan f.o.m Kommunnestyret behandlet saken på nytt i møte Tidligere vedtak ble opprettholdt om at det skulle legges inn som valgbart tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksutredning: Rådmannen oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av kommunalsjef 2 Gerd-Solveig Bastesen og HTV Ole Salomonsen. Arbeidsutvalget skulle utrede tiltak for å oppnå en samlet utgiftsreduksjon på kr (årsbeløp) innenfor rådmannens stab. Dette med bakgrunn i protokoll fra drøftingsmøte , referat fra møte i strategisk ledelse, jfr.sak 1 samt referat fra møte i rådmannens lederteam, jfr. sak 1. Det ble avholdt møte i arbeidsutvalget I møte ble bakgrunnen for utrednings-arbeidet med ytterligere utgiftsreduksjon i rådmannens stab; vedtatt økonomiplan for perioden gjennomgått. Det ble også lagt en plan for det videre arbeidet. Den ble det avholdt personalmøte i rådmannens stab vedrørende utgiftsreduksjonene. Følgende forslag til kutt med påfølgende konsekvensanalyse ble lagt frem: Side 20 av 77

21 Sak 147/13 Hvor Hva Årslønn m. feriepenger Utg. red, inkl pensjon og arb.avg Servicekontoret: 40 % Renhold 10 % Konsulent 50 % SUM red i stillinger Diverse poster - "skraping" SUM utgiftsreduksjon Konsekvenser: 50 % reduksjon i stilling som konsulent Lovpålagte oppgaver/rapporteringer som står i fare for ikke å bli utført med konsekvens at kommunen bl.a kan miste tilskudd. Eks.: GSI (grunnskolens informasjonssystem) rapportering Skoleeiers forsvarlige system Tilstandsrapporten for skole/barnehage Kan føre til svikt i tilsyn med skoler og barnehager. Frister står i fare for å oversittes. Enhetene må i enda større grad være selvstyrte med mindre oppfølging. Oppgaver som evt skulle ha vært overført fra stillingen som kulturkonsulent kan ikke gjøres etter at denne stillingen opphører høst Dette gjelder bl.a behandling av søknader. Manglende oppfølging av VISMA oppvekst/skole (System administrator for skoleadm.system for skole/sfo). Manglende oppfølging av FEIDE. Manglende deltakelse i interkommunale møter vedr skole og barnehage. Mindre grad av saksbehandling i staben. Siste møte i arbeidsutvalget ble avholdt I møte oppsummerte arbeidsutvalget utredningen av konsekvenser ved 40 % reduksjon i rådmannens stab slik. Konsekvenser: 50 % reduksjon i stilling som konsulent Lovpålagte oppgaver/rapporteringer som står i fare for ikke å bli utført med konsekvens at kommunen bl.a kan miste tilskudd. Eks.: GSI (grunnskolens informasjonssystem) rapportering Skoleeiers forsvarlige system Tilstandsrapporten for skole/barnehage Kan føre til svikt i tilsyn med skoler og barnehager. Frister står i fare for å oversittes med økt merarbeid som konsekvens. Enhetene må i enda større grad være selvstyrte med mindre oppfølging. Oppgaver som evt skulle ha vært overført fra stillingen som kulturkonsulent kan ikke gjøres etter at denne stillingen opphører høst Dette gjelder bl.a behandling av søknader. Manglende oppfølging av VISMA oppvekst/skole (System administrator for skoleadm.system for skole/sfo). Side 21 av 77

22 Sak 147/13 Manglende oppfølging av FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet er Kunnskapsdepartementet sin valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.) Mangledne deltakelse i interkommunale møter vedr skole og barnehage mindre samordning og samarbeid. Faren for å gjøre feil økes. Mindre grad av saksbehandling i staben. Større del av saksbehandling må overføres til enhetsledere. Vanskelig å rekruttere inn i en 50 % stilling. I saksframlegget til de politiske organene, administrasjonsutvalg , formannskapet og kommunestyret har rådmannen gjort følgende vurdering: Rådmannen finner heller ikke å kunne tilrå at det gjennomføres en stillingsreduksjon tilsvarende 50 % - konsulentstilling. Dette vil kunne medføre lovbrudd i forhold til barnehagelov (kommunens tilsynsmyndighet), opplæringslov og rapportering til SSB. I tillegg vil trolig dette medføre at kommunen ikke vil klare å fatte enkeltvedtak om tildeling av spesialundervisning på kommunenivå. Med bakgrunn i den vanskelige budsjettsituasjonen i økonomiplanperioden og avklaringsmøte med politisk ledelse den d.å. så er tiltaket lagt inn i forslaget til økonomiplan f.o.m I kommunestyret i sak 126/12, punkt 2 ble det så gjort følgende vedtak: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å foreta nedenforstående stillingsreduksjoner på nåværende tidspunkt: - Stillingsreduksjon i 40 % - stilling ved servicekontoret. - Stillingsreduksjon i 50 % - konsulentstilling i rådmannens stab. Saken ble så fremmet igjen i kommunestyret den i sak 37/13. Det ble da gjort følgende vedtak: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å gjennomføre en stillingsreduksjon tilsvarende 50 % i konsulentstilling innen rådmannens stab på nåværende tidspunkt. Kommunestyret oversender dette tiltak til rådmannen som anmodes om at tiltaket legges inn som valgbart tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Oversikt lønnsutgift: Årslønn kr , ,- (19,9% pensjon av årslønn) ,- (12% feriepenger av årslønn) = , ,- (5,1% arb.g.avg. av sum) = Ved å redusere til 50 % stilling vil en ved fullårsvirkning (fra år 2015) redusere budsjettet med kroner ,-. For 2014 med en iverksettelse fra vil en oppnå en besparelse på ,- Vurdering: En reduksjon på 50 % stilling innenfor fagfeltet barnehage/skole vil føre til at kommunen ikke vil kunne delta i interkommunale fora på samme måte som nå. I tillegg til at en ikke vil ha mulighet til oppfølging/tilsyn av skoler og barnehager i ønsket omfang. Skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer oppfølging av skolene. Dette systemet skal vedlikeholdes jevnlig. Side 22 av 77

23 Sak 147/13 I evalueringen av to-nivå modellen kom det signaler om at det måtte etableres et forum innenfor skole/barnehagesektoren med fast møtestruktur, slik at en sikret nødvendig samarbeid og utvikling. I tillegg ønsket en at kommunalsjef 2 skulle ivareta mer personalsjef-oppgaver. Konsulenten i rådmannnesstab har hatt en sentral rolle i gjennomføring og etterarbeid etter disse møtene. Han har også ivaretatt det faglige perspektivet da han har deltatt på alle interkommunale fora. Det vises ellers til konsekvenser listet opp av arbeidsutvalget. Nytt av året er at Løkta oppvekstsenter deltar på et 3-årig løp med skoleutvikling (LP-modellen). Her er det et krav om at kommunenivået skal være representert ved kursing, evaluering og annen møtevirksomhet. I og med at skole- og barnehagesektoren er såpass liten fra før, er faren for at det faglige nivået synker. Det er derfor vesentlig at en har fokus på kompetanseheving og at en sikrer videre deltakelse på interkommunale fora. Rådmannens stab er redusert med 50 % stilling som pedagogisk konsulent iverksatt fra Denne stillingen har, i tillegg til en støttefunksjon i forhold til oppfølging av skole og barnehage, hatt ansvarsområdet kultur. I tillegg er bemanningen ved kontor for interne tjenester redusert med 60 % stilling med virkning fra Mange av de oppgavene som pedagogisk konsulent hadde er lagt over til konsulenten. Totalsituasjonen ved rådmannens stab gjør at en er betenkt med å redusere bemanningen ytterligere. Vi er allerede kommet til et punkt hvor en må legge bort oppgaver. Det kommer til å merkes drastisk når en da bare har igjen en halv stilling til å ivareta fagfeltet. Nå er situasjonen slik at det gjennomføres drastiske kutt i hele organisasjonen og det er i den forbindelse at det igjen foreslås kutt i rådmannens stab. Et kutt som hvis det blir vedtatt vil merkes både innad og utav, blant kommunens innbyggere. Reduksjon av stillingen er kun økonomisk begrunnet, da det ikke er noen forandringer som tilsier at en slik reduksjon er vurdert til mer forsvarlig nå enn ved de tidligere behandlinger i politiske organ. Vedlegg: Side 23 av 77

24 Sak 148/13 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014 Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende utgiftsreduksjoner innenfor rådmannens stab i årsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden :: a) Bibliotek- utgiftsreduksjon: kr b) Fjerning av ungdommens kulturpris: kr c) Kultur- bortak av tilskudd til Bjørnsmartnan og andre kulturarr. kr d) Kultur- bortak av tilskudd Bjørnsvågen: kr e) Kultur- fjerning av kulturmiddelordningen: kr f) Kultur-opphør tilskudd kulturvern: kr g) Næringsfondet-bortak adm.kostnader: kr h) Opphør støtte til drift av turistinformasjon: kr i) Rådmannens stab-diverse utgiftsreduksjoner: kr Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken i møte den d.å. og ga da fullmakt til rådmannen til å oppnevne nødvendige arbeidsutvalg for å utrede tiltak for å oppnå de innlagte nye utgiftsreduksjoner f.o.m i vedtatt økonomiplan (jfr. ESA sak 13/76). Rådmannen har drøftet denne sak med tillitsvalgte den d.å. og den d.å. og med bakgrunn i dette samt kommunestyrets vedtak i sak 12/13 oppnevnes følgende arbeidsutvalg til å utrede tiltak for å oppnå samla utgiftsreduksjon på minimum kr i 2015, jfr. pkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 12/13: Kommunalsjef 2 Mette Anfindsen, avdelingsleder Siw A. Åkerøy og HTV Ole Salomonsen. Arbeidsutvalget har avholdt 5 arbeidsmøter. I tillegg har formannskapet blitt orientert underveis i formannskapsmøte og Utredningen ble også fremlagt i personalmøte i staben Utredningen sak 41/13 ble fremmet i kommunestyret med følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å fjerne bevilgningen til inntak av lærling og ber om at rådmannen innarbeider den årlige besparing på kr i konsekvensjustert årsbudsjett for 2014 og konsekvensjustert økonomiplan. Ubrukte midler i 2013 tilføres reserverte bevilgninger til uforutsette hendelser. Side 24 av 77

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: kl 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende utgiftsreduksjoner innenfor

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055 VEDR. TILSTANDSRAPPORT - OPPVEKSTSEKTOREN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 13.04.2010 Tid: kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 08.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 25.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/06 Sak 8/06 Sak 9/06 Referater eldreråd Årsmelding og regnskap

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer