OPPTUR SØNDRE LAND FORRETNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPTUR SØNDRE LAND FORRETNINGSPLAN"

Transkript

1 OPPTUR SØNDRE LAND FORRETNINGSPLAN

2 Innholdsfortegnelse Forord Bakgrunn Prosess Nå-situasjon Sondering bedrifter Visjon Hovedmål Fokusområder Strategisk intensjon Delmål og tiltak Kommunikasjon Organisering Investeringsbehov og finansieringsmåter

3 Forord Dette dokumentet er en overordnet forretningsplan for Søndre Land kommune som et grunnlag for prioriteringer og satsinger fremover. En basis for utarbeidelsen av denne planen har vært to workshops med ca. 30 lokale, regionale og nasjonale ressurspersoner fra offentlig og privat sektor. Denne planen er utarbeidet for Søndre Land kommune av Rokade i samarbeid med prosjektleder for Opptur Søndre Land. I tillegg har ordføreren deltatt i arbeidsgruppa. Rådmannen og noen politikere har også deltatt i drøftelser av planen før fremleggelse for formannskap og kommunestyre..

4 Bakgrunn Fra nedtur til opptur Idédugnad våren 2010 Må snu den negative trenden Hov Møbel Eiendom, fra problem til mulighet Hov sentrum og annen næringsutvikling Kontaktet bedrifter, lokale kunstnere og investor Offentlige aktører stiller opp Fylkeskommune og Fylkesmannen Definert som omstillingskommune midler og kompetanse Høsten prosjekt Opptur Søndre Land iverksatt Målet - langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser Skaffe finansiering til investeringer og utviklingstiltak Utarbeide en forretningsplan Involvere ressurspersoner med relevant erfaring og kompetanse Politikere og næringsliv må få eierskap til arbeidet Forslag om å etablere gründerfond Mål: Understøtte og tiltrekke gründere og bedrifter i Søndre Land Christen Sveaas er positiv til å delta med investeringskapital Må ha flere deltagere i fondet, - også offentlig sektor

5 PROSESSEN

6 Forretningsplan Konkret handlingsrettet plan med tiltak Forretningsplan for å forsterke eksisterende næringsliv og skape ny næringsvirksomhet i kommunen Forretningsplan skal være et beslutningsgrunnlag for styringsgruppe (formannskapet) og kommunestyret Forretningsplan skal inneholde: Beskrivelse av nåsituasjon, ressurser, styrker og svakheter Beskrivelse av utfordringer, muligheter og målsetninger Prioriterte fokusområder med delmål; eksemplifisering av enkeltsatsinger, aktører, type selskaper, type bransjer som defineres i arbeidsmøter underveis i prosessen Tiltaksplan med aktiviteter, konkrete leveranser, ansvar, og tidsfrister Forslag til organisering og drift for å kunne gjennomføre de planlagte tiltak Investeringsbehov og beskrivelse av alt. finansieringskilder og - måter Avklare prinsipiell interesse for noen eksempler på konkrete initiativ, prosjekter og bedrifter

7 Forretningsplan Prosess og fremdrift Styringsgruppe Referansegruppe ½ dags (Medio/ultimo sept.) WS1 & 2 (Prosjektgruppe) WS 3 (Ressursgruppe) WS 4 (Prosjektgruppe) WS 5 (Ressursgruppe) Oppstartsmøte; Lunsj til middag (18 november) Fase 1 Fase 2 Avklaring prosjektets ambisjoner og prosess Nå-situasjon; styrker og svakheter Utfordringer og muligheter Diskusjon rundt nåsituasjon, strategiske alternativer og valg. ½ dags (Primo des) Lunsj til lunsj (Medio januar 2011) 1/2 dags (13-14 januar 2011) WS 6&7 (Prosjektgruppe) Oppsummere muligheter, Diskusjon med eksterne Oppsummere strategiske alt. og strategiske alt og valg, ressurspersoner om muligheter, valg, prioriterte fokusområder og fokusområder. Konkretisere strategiske alternativer og valg, målsetninger, drift og målsetninger og fokusområder, fokusområder og målsetninger organisering, tiltaksplan, visjon mm med konsekvenser og finansieringsformer. forutsetninger Rokade forbereder, fasiliterer, utfordrer og dokumenterer i hvert arbeidsmøte på en effektiv og strukturert måte. *ytterligere sonderinger gjennomføres i fase 3, Driftsfase, i samarbeid med ansvarlig i kommunen.

8 Forretningsplan Prosjektorganisering forprosjekt Styringsgruppe Formannskapet (Kommunestyret holdes informert) Prosjektgruppe Reidar Eriksen Per A. Rognerud Nils Ivar Slåttsveen Paul Erik Hattestad Ressursgruppe Lokale ressurspersoner fra politikk og næringsliv (13 personer) Eksterne ressurspersoner (13-15 personer) Prosjektgruppe (4 personer) Referansegruppe Kristin Hille Valla Audun Tron Tore Hagebakken Reidar Eriksen

9 Deltagere Lokale ressurspersoner Ingunn Søvik, Vekstra Regnskap i Hov Mari Stenerud, Hov Handelsstand. Tom Ege, kunstner og art director Jon Balke, jazzmusiker og gründer (Madstun) Bjørn H. Stuedal, Stuedal Kommunikasjon Øystein Owesen, Randsfjorden Gjestegård Tomas Skaugrud, Berthas Lokalpolitikere Reidar Eriksen, ordfører, Bygdelista Rune Selj, Høyre (Lyngstrand Camping) Terje Odden, Arbeiderpartiet (Bjørn Struksnæs entreprenør) Ole Helmer E. Bjørlien, Senterpartiet (Arena Bioenergi Innlandet) Administrasjon Nils Hesthagen, rådmann Åse Flatland, helse-omsorgssjef Tore Stenseng, leder avd. plan, miljø og næring Bjørg Horn, energi- og klimarådgiver Per A. Rognerud, Opptur Søndre Land (innleid fra Landsbyen Næringshage)

10 Deltagere forts. Eksterne ressurspersoner Harald Tyrdal, tidligere konsernsjef Optimera og Narvesen, frittstående styreleder Axel Krogvig, tidligere konsernsjef Nortura og adm. dir. Norsk Tipping AS Morten Woldsdal, Kreab Gavin & Anderson (deltar WS januar 2011) Morten Henrik Greidung, adm. dir. Stay Else Pran, seniorrådgiver, Campus Kjeller Geir Inge Brelin, banksjef bedriftsmarked DnBNOR Gjøvik Kari Broberg, SINTEF/NCE Raufoss Terje Johansen, tidligere Habiol Morten Irgens, dekan Høgskolen i Gjøvik Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge, avd. omstilling/samarbeid Anne Helgesen, Innovasjon Norge, avd. ommstilling/samarbeid Dag Arne Henriksen, Oppland Fylkeskommune Ole Homb, SIVA-repr. Oppland, styreleder Campus Kjeller, Landsbyen Næringshage Petter Furulund, NHO Services Sten Celius, Rådgiver KS Nils-Ivar Slåttsveen (prosjektgr.), ROKADE Paul Erik Hattestad (prosjektgr), ROKADE

11 NÅSITUASJON

12 Søndre Land kommune Søndre Land kommune ligger i Oppland. Den grenser i nord til Nordre Land, i nordøst til Gjøvik, i øst til Vestre Toten, i syd til Gran, i sydvest til Ringerike og i vest til Sør-Aurdal. Kommunen hører til landskapet Land. Kommunen har en sysselsettingsprosent på 63%, som er en del lavere enn landsgjennomsnittet (69%). Arbeidsledighetsprosenten er lav, 2.1%. Den gjennomsnittlige bruttoinntekten ligger også en del under landsgjennomsnittet ( kr.), og er på kr. En stor del av befolkningen (8.7%) arbeider i primærnæringene, mot 15.3% i sekundærnæringene og 76.0% i tertiærnæringene. En stor andel, omtrent halvparten (49.8%), arbeider i offentlig sektor. Mange av innbyggerne har arbeidsplasser utenfor kommunen, på Gjøvik, Raufoss. eller Dokka.

13 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er viktig av flere grunner. Færre innbyggere betyr blant annet nedgang i kommunens inntekter, mangel på kvalifisert arbeidskraft og skjev befolkningssammensetning. Dessuten blir grunnlaget for å drive handelsvirksomhet og privat tjenesteyting mindre. I likhet med mange av distriktskommunene i innlandet har også Søndre Land hatt en nedgang i befolkningen. Fra 2003 til og med andre kvartal 2010 er folketallet redusert med 208 innbyggere. I 2009 og 2010 har det imidlertid vært en liten oppgang. Alderssammensetningen i Søndre Land viser en overvekt av innbyggere over 67 år sammenlignet med landet for øvrig.

14 Nysatsing og utvikling av lønnsomme arbeidsplasser i Søndre Land er krevende: Historie, tradisjoner og holdninger - varierende initiativ og driv har alltid vært sjølberget; mange store og mindre gårdsbruk som alltid har greid seg i vanskelige tider gjennom nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter så reduseres evnen til å se muligheter lokal samfunn som preges av passivitet som må erstattes av mer offensiv skapertrang Industri preget av skogbruk og produksjonsbedrifter (skog, sagbruk, møbel), og få kunnskapsbedrifter Det er få attraktive arbeidsplasser for unge høyt utdannede mennesker fra Søndre Land Få flytter dermed tilbake til kommunen, og man mister de skolerte og kompetente Man eksporterer enere som bosetter seg i større og mer attraktive kommuner Kort vei til hovedstaden og andre sentra i regionen Bidrar til pendling og eksport av arbeidskraft Reduserer behovet for å etablere lokalt næringsliv Handelslekkasje Kommunikasjon - Ingen hovedfartsåre som E6 eller E16 utfordrende geografisk plassering med tanke på logistikk lite gjennomgangstrafikk og turisme sammenlignet med andre kommuner Stor offentlig sektor i kommunen, spesielt innenfor helse Sårbar i forhold til sentrale politiske beslutninger Tilbud og miljø i kommunesentra Det må være et godt nok tilbud til at folk vil bo i Søndre Land Kjennskap til kommunen Få har kjennskap til Søndre Land ; et sted rett vest for Gjøvik Lite markedsføring av kommunen og dens særpreg og fortinn

15 Styrker Å bygge på og beskytte Beliggenhet nær store befolkningssentra i sør og øst Gode bo- og oppvekstvilkår Rimelige boliger, befolkningsnedgang stagnerer Randsfjorden, skogbruk og landbruk Store skog- og friluftsarealer, jakt- og fiskemuligheter Sterke kompetansemiljøer innen helse- og omsorg Flere store næringsbygg står ledige til bruk Tilgang på attraktive hyttetomter og boligtomter Golfbane

16 Svakheter Å kompensere for og utvikle Arbeidsplasser; få private og mange offentlige Utdanningsnivå er lavt (12% med høyere utdanning) Risikokapital mangler Nye næringsarealer mangler Få private bedrifter og lite allsidig næringsliv Stor handelslekkasje Ukjent utenfor kommunen/regionen

17 Muligheter Å utnytte og få til å skje Bokommune store tomter, rimelige boliger, flott utsikt, gode oppvekstvilkår, kort vei til arbeidsplasser Rekreasjons- og kulturkommune friluftsliv, Randsfjorden, opplevelser og kultur Drøyt 40 % av de yrkesaktive reiser ut av kommunen for å jobbe. Kan være et godt grunnlag for nyskaping i egen kommune Omsorgsindustri (omsorg, helse og velvære) Offensiv og utradisjonell satsing på nyskaping Stimulere til stedsutvikling i Hov sentrum for å redusere handelslekkasjen og stoppe mer av helgetrafikken

18 Trusler Å redusere sannsynligheten for Nedbemanning offentlig sektor og institusjoner Nedleggelse av arbeidsplasser i Raufoss-industrien Offentlig regelverk som begrenser og stopper mulighetene for utvikling og bosetting på landsbygda, eksempelvis: fradeling tomter og spredt boligbygging bruk av arealer langs Randsfjorden Omstillings- og nyskapingsprosess oppnår ikke de ønskede resultater, eller nås langsommere enn planlagt

19 Noen utviklingstrekk - Oslo-gryta vil innen 2040 ha 1 million mennesker. - Flere forventes derfor å søke etter trygghet og ro og vil ønske å flytte ut av kø, kork og kaos. - Utflyttede landinger vil flytte tilbake. - Undersøkelser tyder på at 50% av Norges befolkning ønsker å bo på småsteder og i bygdesamfunn. - Et økende antall mennesker fra Europa og andre verdensdeler ønsker å flytte til Norge, dels pga. velferd, demokrati og stabilt styresett. Men også pga. bedre plass, ren natur og den trivelige landsbyga. - Et økende antall eldre mennesker i Norge vil ha bedre råd i fremtiden og trenden viser at en del av disse vil ønske seg det gode liv i bolig på landet, eller i hytta på landet. - Moderne teknologi gjør at mennesker i økende grad kan bo hvor de vil uten like stort hensyn til hvor arbeidsplassen ligger.

20 SONDERING BEDRIFTER

21 Følgende bedrifter, i ca 1 times radius, er i løpet av prosessen kontaktet per telefon 1. Plantasjen, Norge 2. Barilla Norge (Tidligere Ideal-Wasa) 3. Bekken & Strøm (Engros på arbeidsklær) 4. Entrack Norge 5. Sandermoen A/S 6. Hønefoss Maskin A/S (Eiksenteret) 7. Orion Feb A/S 8. H-Profil A/S, Kirkenær 9. SHOE-D-VISION (Skoringen i Norge) 10. Sperre Støperi A/S 11. Rustfrie Bergh A/S 12. Gate Gourmet Norway A/S 13. Natre Vinduer A/S 14. SATEMA Moelven A/S 15. Norske BACKER A/S 16. PLASTAL A/S Raufoss 17. RAPP PYROTEC A/S, KAPP 18. HV PLAST A/S, Hønefoss Produserer bla. HAMAX produkter (Sykkelseter og Sklibrett) 19. JOHS. MØLLER MASKIN A/S 13. Engers Lefsebakeri A/S 14. Kjelstad Bakeri 15. RINGALM TRE AS (Næroset) 16. Toten Metall (Eina Oppland) 17. IBAS (Konsgvinger) Lunex(Kløfta) CTC Ferro FilAS (Årnes) 20. Daldata AS (Tynset/Elverum) 21. Berggren AS (Kongsvinger) 22. Profilteam AS (Hamar) 23. KB Spennteknikk (Kongsvinger) 24. Sealed Air Norge AS (Rudshøgda) 25. Næsset Mekaniske Verksted (Jevnaker) 26. A1 PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL DA 27. Rescon Matei AS (Sagstua Nord Odal) 28. SECURINET AS (Lillehammer) 29. Ragasco AS (Raufoss) 30. Daimex AS (Leira, men med største avdeling i Oslo) 31. SCANDIC MARKISER AS (Hunndalen Gjøvik) 32. Select Service Partner AS (Gardermoen)

22 Spørsmål som ble stilt Har dere type nye prosjekter og ideer som det kan være utfordringer med å få realisert? Kan det være samarbeidsprosjekter som kan få arnested i SLK med tilgang til kompetanse og finansielle midler? Man kan knytte kontakt opp mot kompetanse og investormiljøer som man ellers ikke får tilgang til. Vi ønsker å høre om det er ideer eller noe på agenda de neste 2 år som gjør at dette kan være interessant? Kan det være prinsipielt interessant å møtes for å diskutere dette vedr Søndre Land kommune og nye muligheter? Kan det være aktuelt for dere å flytte hele eller deler av virksomheten til for eksempel Søndre Land kommune med tilgjengelige lokaler i Hov Møbel?

23 Konklusjon bedriftskontakter De fleste bedriftsleder er interessert i å holdes informert om prosessen på grunn av mulig tilgang på kompetanse og finansielle midler Flere bedriftsledere vil vite mer når muligheter er konkretisert Få virksomheter er interessert i å flytte hele eller deler av sin virksomhet

24 VISJON

25 Visjon ulike forslag A. Søndre Land der folk vil bo B. Et harmonisk Land C. Slå rot i et harmonisk Land D. Solbygda ved Randsfjorden E. Et harmonisk Søndre Land F. Søndre Land harmoni ved Randsfjorden G. Søndre Land utfoldelse og harmoni ved Randsfjorden H. Mulighetenes Land I. Bygda ved Randsfjorden med livskvalitet og mulighet for jobbskaping J. Langs Randsfjorden finner du livskvalitet og muligheter for jobbskaping K...

26 Kvaliteter og verdier i Søndre Land - langs Randsfjorden finner du: Opplevelser Gode følelser Ro og stillhet Trivsel Omsorg Lite stress Trygghet Livskvalitet Velvære Balanse Humor Renhet Natur Harmoni Tilhørighet Sentralt Utfoldelse Vekst Refleksjon

27 HOVEDMÅL

28 Hovedmål for Søndre Land frem til Skape kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos de som bor og vil bo i Søndre Land 2. Skape 100 nye arbeidsplasser 3. Øke folketallet med 100 innbyggere

29 FOKUSOMRÅDER

30 Fokusområder Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 Optimisme og stolthet Skape kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos de som bor og vil bo i kommunen Bo- og servicekommune Sørge for at Søndre Land blir en mer attraktiv kommune å bo i og flytte til for å øke folketallet. Næringsutvikling Skape vekst i arbeidsplasser i Søndre Land gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer.

31 Fokusområde 1 Skape optimisme og stolthet STRATEGISK INTENSJON I Søndre Land skal det skapes optimisme, en felles identitet og tilhørighet samt stolthet hos de som bor og vil bo i kommunen. Det skal settes økt fokus på hvordan folk i Søndre Land oppfatter seg selv og bygdene i kommunen, og hvordan vi blir oppfattet av andre. Søndre Land må arbeide med å få et godt omdømme. Med økt tilfredshet hos innbyggerne og næringslivet skapes begeistring for Søndre Land. Her blir konkretisering og det å fortelle om Søndre Lands fortrinn og hva som er særpreg viktig. Innbyggerne skal få økt framtidstro og optimisme for Søndre Land og kollektivt bidra til at innbyggertall og arbeidsplasser øker. Kommunen skal være en JA-kommune, og opparbeide seg et omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.

32 Fokusområde 1 Skape optimisme og stolthet Mål: 1. En felles tilhørighet og identitet som bidrar til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos innbyggerne 2. En holdningsendring og vilje til forandring 3. Et positivt omdømme Delmål 1. Øke innbyggernes og næringslivets tilfredshet og skape begeistring for Søndre Land 2. Innbyggerne må få økt framtidstro og optimisme for Søndre Land 3. Kommunens ansatte skal gå foran med et godt eksempel for å bidra til holdningsendring og det å være en JA-kommune 4. Kommunen må opparbeide seg et omdømme som en attraktiv arbeidsgiver Tiltak 1. Utfordre og involvere innbyggere i Søndre Land til å bidra med egne forslag til tiltak for å skape engasjement og forankring. 2. Utarbeide og følge opp en merkevarestrategi 3. Bygge kompetanse innen kommunikasjon og omdømme som for eksempel å delta på Omdømmeskolen i Steinkjer 4. Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsstrategi og handlingsplan 5. Etablere gode kommunikasjonskanaler med innbyggere, næringsliv og kommuneansatte Den beste internettsiden Facebook You tube Implementering (Frister og ansvar) Akt. # Ferdig innen Ansvar kv Prosjektet kv 2015 Prosjektet kv 2011 Kommunen kv 2015 Prosjektet kv 2011 Kommunen 5. Søndre Land skal ha et godt omdømme vedr. f. eks: 1. Bokommune 2. Natur og friluft 3. Omsorg/helse og velvære 4. Trygge oppvekstkår

33 Fokusområde 2 Bo- og servicekommune STRATEGISK INTENSJON Søndre Land kommune skal sette økt fokus på å markedsføre og profilere seg, og bli kjent som en god bokommune fordi det å være en god bokommune i regionen er en viktig forutsetning for å få mennesker til å bosette seg i Søndre Land kommune, og en viktig faktor for utvikle eksisterende og ny næringsvirksomhet. Søndre Land kommune skal være en god bokommune slik at mennesker kan bygge og bo og arbeide i kommunen, samt nærliggende regionale sentra. Innflyttere skal føle seg velkomne og integreres i det lokale samfunnsliv. Søndre Land kommune skal ha et godt og høyt utviklet kultur- frilufts- og tjenestetilbud som skoler, barnehager med mer. Ved å bli en JA-kommune og gi effektive og gode tjenester til innbyggere og næringsliv blir Søndre Land er en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Kommunen må benytte sine naturlige fortrinn som for eksempel nydelig utsikt mot Randsfjorden, flott natur, store tømmerressurser med mer.

34 Mål: Fokusområde Bo- og servicekommune Kommunen skal opparbeide seg et omdømme som en attraktiv bokommune, og øke folketallet med 100 innbyggere innen 2015 Delmål 1.1 Tilstrekkelig antall nye attraktive solrike boligtomter med god utsikt og evt. nærhet til Randsfjorden 1.2 Positiv sentrumsutvikling i Hov 1.3 Gode kommunale tjenestetilbud og bli en JA kommune 1.4 Allsidig og attraktivt kulturog fritidstilbud spesielt rundt Randsfjorden antall nye landsmenn antall utflyttede landinger antall andre fra regioner i landet Tiltak 1. Kartlegge og regulere de mest attraktive boområdene, herunder tilrettelegge for spredt boligbygging. 2. Identifisere og kontakte mulige aktører for etablering av handels- og servicetilbud 3. Skape gode sosiale møteplasser a. Lag og foreninger b. Ungdom, småbarnsfamilier og eldre 4. Identifisere og gjennomføre forbedrings- og effektiviseringstiltak i kommunen 5. Utvikle en service- og utviklingskultur i kommunen med positive holdninger og atferd skifte fokus fra forvaltning til utvikling herunder etablere en god innbyggerdialog 6. Utvikle friluftslivs- og kulturtilbud a. Arrangementsutvikling (som f.eks. Randsfjordfestival) b. Utvikle aktivitetsmuligheter a. på og rundt Randsfjorden b. skog og utmarksområder c. sentrumsnære områder 7. Markedsføre og tilgjengeliggjøre kultur, rekreasjons- og aktivitetstilbud 8. Iverksette tilflyttingsprosjekt fra f.eks. Nederland, Tyskland og Polen 9. Følge opp regionalt profileringstiltak og gjennomføre egne supplerende tiltak for å oppnå tilflytting og hemattfløtting Implementering (Tidsfrister og ansvar) Akt. # Ferdig innen Ansvar kv 2011 Kommunen kv 2012 Handelstands foreningen i samarbeid med prosjektet kv 2013 Prosjektet kv 2012 Rådmann kv 2012 Rådmann Kv 2015 Kulturkontoret i kommunen i samarbeid med flere private aktører kv 2012 Kommunen kv 2011 Prosjektet kv 2012 Prosjektet

35 Fokusområde 3 Næringsutvikling STRATEGISK INTENSJON Søndre Land kommune skal skape flere fremtidsrettede og varige arbeidsplasser og stimulere til økt næringsvirksomhet i kommunen etter at flere hjørnesteinsbedrifter er blitt nedlagt, og at man står overfor store utfordringer innenfor f.eks. Helsesektoren. Søndre Land skal satse offensivt på videreutvikling av eksisterende bedrifter, nyetablering, og gründerskap: Gjennom lokale og regionale ressurspersoner og aktører Med utgangspunkt kommunenes fortrinn, tradisjonelle næringer og naturressurser Gjennom tilførsel av industrielle partnere med kompetanse og finansiering

36 Fokusområde 3 Næringsutvikling (side 1 av 2) Mål: Skape 100 nye arbeidsplasser innen 2015 Delmål 1.1 Bidra til positiv vekst i de eksisterende virksomhetene i kommunen 1.2 Fremme verdiskaping innenfor følgende områder hvor Søndre Land har fortrinn: Helse/omsorg/velvære: Styrke eksisterende og etablere ny virksomhet med 30 årsverk innen 2015 Randsfjorden og Dokkadeltaet Hytteutbygging Natur, skog og utmark Tiltak Analysere og finne frem til eksisterende næringsvirksomheters potensial Planlegge og gjennomføre konkrete tiltak for å bidra til vekst Vurdere markedsbehov og krav opp mot tjenesteområder i eksisterende virksomheter Effektivisering, kompetanseheving, kulturbygging og effektiv bruk av ressurser på tvers av privat og offentlig sektor Aktivt oppsøke 5-10 private og offentlige tilbydere av tjenester for å identifisere mulige samarbeidsområder Gjøre nasjonale miljøer kjent med Søndre Land sin kompetanse og utnytte nettverk(lokalt, regionalt, og nasjonalt) Etablere og igangsette et interkommunalt reiselivsprosjekt i Land og Etnedal med fokus på Dokkadelta, Randsfjorden og Landevegen Bidra til ny virksomhet i Randsfjorden Gjestegård Regulere og markedsføre områder for attraktiv hytteutbygging på åsene og ved Randsfjorden mm Identifisere og iverksette fremtidsrettede nye prosjekter (produkter) med basis i trevirke (store tømmerressurser) som for eksempel bioolje fra trevirke Tiltak (utvikling og markedsføring av konsepter, produkter ) som skaper arbeidsplasser innenfor jakt- og fiske mm. Implementering (tidsfrist og ansvar) Akt. # Ferdig innen Ansvar Kv Prosjektet Kv Prosjektet Kv Kommunen Kv Kommunen Kv Kommune/prosje ktet Kv 2013 Kommunen Kv Prosjektet Kv Prosjektet kv Kommunen Kv Prosjektet Kv Prosjektet

37 Fokusområde 3 Næringsutvikling (side 2 av 2) Mål: Skape 100 nye arbeidsplasser innen 2015 Delmål 1. 3 Skape ny virksomhet i Hov Møbel gjennom utleie eller salg 1.4 Etablere 20 gründer- bedrifter innen 2015 (Gründerfondet er etablert i løpet av 2011) 1.5 Nyskapende samarbeid mellom grunneiere og samfunnsinteressenter Tiltak Bistå etter behov ny eier med utvikling av Hov Møbel Eiendom Avklare forutsetninger for gründerfondet og etablere gründerfond med vilkår mm Vurdere grunnlaget for og eventuelt etablere gründerpark/næringshage Etablere samarbeid med nærliggende regionale og nasjonale aktører / nettverk (HiG /bio / industri /investorer) Se på muligheter i samhandlingsreformen Videreføre Opptur i samarbeid med Oppland Fylkeskommune og Innovasjon Norge Etablere et samarbeidsorgan for grunneiere og en rekke andre samfunnsinteressenter som skal vurdere og iverksette muligheter i forhold til bokommunen, næringsutvikling, folkehelse Implementering (tidsfrist og ansvar) Akt. # Ferdig innen Ansvar Kv Prosjektet Kv Prosjektet Kv Prosjektet Kv Prosjektet Kv Kommunen kv Prosjektet kv Prosjektet

38 Prosjekt Opptur KOMMUNIKASJON

39 Kommunikasjon en forutsetning for å lykkes med Prosjekt Opptur TIL HVEM KOMMUNIKASJON INFORMASJON OG HVEM ER ANSVARLIG FREKVENS OG STATUS Interessenter Målgrupper Stilling og rolle Status/fremdrift - månedlig Til beslutning etter behov Til høring etter behov Informasjon - månedlig Prosjektleder Prosjektteam Styringsgruppe Søndre Land må svare på de grunnleggende spørsmålene; Hvorfor skal vi kommunisere hva ønsker vi å oppnå? Hvordan skal vi kommunisere? Hva skal vi kommunisere? Hvem skal vi kommunisere med? Når skal vi kommunisere? Hvem skal være ansvarlig for kommunikasjonen?

40 Kommunikasjon vi ønsker å oppnå følgende: Oppnå konkrete prosjektmål stolthet, tilflytting og flere arbeidsplasser Bygge merkevaren Søndre Land Bidra til en positiv oppfatning, bred forankring og et bredt engasjement hos innbyggere, næringsliv og kommuneansatte Fylle et informasjonsbehov og samtidig hindre at det spres feilinformasjon

41 Kommunikasjon Effektiv kommunikasjon forutsetter at vi: er tydelige på hva vi vil oppnå og våre forventninger. Forventningene må være realistiske og troverdige, og styres og justeres underveis. gir korte, konkrete, tydelige og enkle budskap som gjentas og gjentas for å bygge opp under dette leverer i forhold til forventninger og helst overoppfyller kommuniserer det som er gjort og ikke alt det fine som skal gjøres Show not tell - vi viser gjennom måloppnåelse, raske seire og presenter saker i regi av Opptur, dvs at vi alltid referer til dette prosjektet i media og i kommunikasjon for øvrig gjennomfører effektfulle tiltak med fokus på identitet, særpreg, synlighet og ekthet, (merkevarestrategi) er koordinert med klare roller og ansvar, og kommuniserer enhetlig og konsistent bruker nye kommunikasjonskanaler aktivt og bevisst (internettside, facebook, You Tube, E-post) har en åpenhet i prosessen og gir en faktabasert forklaring på hvorfor løsninger velges tilpasser budskapet i forhold til hvor vi er i prosessen samarbeider med våre investorer og relasjoner for å få best mulige resultater

42 Kommunikasjon De viktigste interessenter og målgrupper er: Innbyggere i Søndre Land Virksomheter i kommunen Utflyttede fra Søndre Land Kommunestyret og formannskapet Styringsgruppe og referansegruppe Fylkesmannen og Oppland Fylkeskommune Innovasjon Norge og SINTEF/NCE Raufoss Kommuneadministrasjonen Landsbyen Næringshage Investorer og andre viktige ressurspersoner Nabokommuner i regionen Innbyggere Politikere Kommuneadministrasjon

43 Side 43 Kommunikasjon - Vi må bruke de rette kommunikasjonskanaler og -verktøy ift våre interessenter og målgrupper Ressursgruppe Referansegruppe, OFK, Innovasjon Norge Arbeidsgrupper Styringsgruppe Kommunestyret Formannskap Administrasjonen Innbyggere og utflyttede Næringsliv/ Investorer Landsbyen Næringshage Nabokommuner (innbyggere og politikere) # Kommunikasjons verktøy 1 Avdelingsmøter 2 Styringsgruppemøte 3 Statusmøter 4 Prosjektmøter 5 Kommunestyremøter 6 Formannskapmøter 7 Delprosjektmøter 8 Intranett, YouTube, Facebook 9 E-post 10 Prosjektdatabase 11 Bilaterale samtaler 12 Styremøter 13 Sosiale medier 14 Kommunens hjemmeside 15 Ekstern Media 16 Regionsråd

44 Kommunikasjonsplan - viser når vi skal kommunisere med hvem: februar mars april mai juni # Aktiviteter Kommunen 1 Kommunestyremøte (presentasjon av f.plan) 3 Møte i formannskapet (presentasjon av f.plan) 4 Informasjon til kommuneadministrasjonen (etatsmøter etc.) Innbyggere 5 Legge ut informasjon på kommunenes hjemmeside om prosjektet 6 Legge ut informasjon på Facebook og You Tube Næringsliv og andre 7 Møte med investorer (presentasjon av f.plan) 8 Informasjon til næringslivet i Søndre Land 9 Møte med referansegruppe (presentasjon av f.plan) 10 Møte med Innovasjon Norge 12 Møte med Oppland Fylkeskommune 13 Mediaomtale 14 Informere Regionsrådet 15 Informere Landsbyen Næringshage

45 Prosjekt Opptur ORGANISERING

46 46 Organisering av driftsfasen - egen prosjektorganisasjon etableres Det etableres en egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av endringsarbeidet. Det vil være en organisasjon som: har sterk lokal forankring og som består av lokale ressurspersoner rapporterer til en styringsgruppe sammensatt av personer fra næringslivet, lag/foreninger og kommunen innehar riktig kapasitet og kompetanse har samsvar mellom ansvar og myndighet som igjen sikrer gjennomføringskraft sikrer kontinuitet og tett samarbeid med kommunens administrasjon

47 Organisering av driftsfasen styringsstruktur, roller og ansvar Øverste organ i prosjektet definerer og beslutter mål, rammer og budsjetter. Kommunestyret/ Formannskap Bidrar til innspill og beslutter løsninger. Sikrer at milepæler møtes og tiltak gjennomføres. Styringsgruppe Prosessansvarlig for videreføring av prosjektet. Sikrer operasjonell drift og utvikling av fokusområder ansvar for å gjennomføre prosjektet med tiltak iht. til omfangsbeskrivelse, tids- og kostnadsrammer. Ansvarlig for at løsningen ivaretar totaliteten og behov iht. mandat. Trekker på ulike ressurspersoner ut i fra hvilke tiltak som gjennomføres. Rapporterer til styringsgruppen. Rapporterer sammen med rådmann til kommunestyre og formannskap. Prosjektledelse Referansegruppe Dedikerte personer eller grupper som er ansvar for gjennomføring av tiltak. Rapporterer til prosjektgruppe/ driftsorganisasjon. Ressurspersoner og/eller arbeidsgrupper med ansvar for å gjennomføre fokusområder eller tiltak Kvalitetssikrer og utfordre løsninger. Bidrar med innspill underveis. Gir råd om mulige finansieringsløsninger.

48 Organisering av driftsfasen roller og deltagere Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektledelse Kommunestyre Formannskap 3 fra politiske miljø tverrpolitisk Rådmannen 4 fra næringsliv og samfunnsliv Prosjektleder (0,5 årsverk) Prosjektmedarbeider (1 årsverk) Referansegruppe Fylkesmann i Oppland Fylkesordfører Stortingspolitiker Ordfører Ressursgruppe Innovasjon Norge*, SIVA, SINTEF/NCE Raufoss Oppland Fylkeskommune* KS Ressursgruppe inviteres til en WS et år etter forprosjektets avslutning, dvs Prosjektledelsen involverer evt. ressurspersoner etter behov, f.eks kvartalsvis. 4-6 eksterne ressurspersoner som var deltagere på WS 2010/2011 Rokade *(kan ved behov være observatører i styringsgruppen)

49 INVESTERINGSBEHOV OG FINANSIERINGSMÅTER

50 Hovedprosjekt Opptur Søndre Land Kostnader og finansieringsmåter Kostnader : Prosjektledelse mm 1,25 mill. Iverksette og gjennomføre tiltak 0,5 1,00 mill. Bruk av ekstra fagressurser kommunen m.m 0,5 0,75 mill. Finansiering: Prosjekt Opptur: Egne midler fra kommunen 0,25 1,00 mill. Fylkeskommunen omstillingsmidler (4-5 år) 1,25 mill. Fylkesmannen skjønnsmidler 0,25 0,75 mill. Næringshageprogram, node av Landsbyen Næringshage 0,20 0,40 mill. Næringslivet: Kommunens Næringsfond DA midler Gründerfond Innovasjon Norge FoU prosjekter (Skattefunn mm)

51 Gründerfond Søndre Land Formål: Stimulere til nyetableringer og støtte gründere med tæl og bidra til bedriftsutvikling (knoppskyting). Fondskapital: Christen Sveaas har sagt seg villig til å delta med kapital, - som en av flere. Fondet skal kunne investere i nye virksomheter så vel som etablerte, gjerne i forbindelse med knoppskyting/lokalisering i Søndre Land. Fondet får eierandeler (minoritet) i virksomhetene. Profesjonelt sammensatt fondsstyre som håndterer aktuelle saker, - og beslutter. Opptur skal bidra med å finne samt initiere investeringsmuligheter. Bør ha et mål om å få kapital og retningslinjer for gründerfondet på plass første halvår 2011.

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Sammendrag av forretningsplan. Handlingsplan for 2012

Sammendrag av forretningsplan. Handlingsplan for 2012 Omstillingsprogrammet Sammendrag av forretningsplan Handlingsplan for 2012 Hov, 08.03.12 OPPTUR Søndre Land 1 Innholdsfortegnelse: Del 1 Sammendrag av forretningsplanen Bakgrunn 3 Dagens situasjon i Søndre

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Prosjektet Ekte Landsbyliv

Prosjektet Ekte Landsbyliv Prosjektet Ekte Landsbyliv Stedet som ikke ville være by vi vil være Landsby! Status som Landsby 31.08.09 Hvorfor Landsby? Det beste fra byen og det beste fra landet Både urbane og landlige kvaliteter

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 Ringsaker kommune Areal på 1.280 kvadratkilometer 33.700 innbyggere i kommunen Brumunddal: 10.000 innbyggere Moelv: 4.500 innbyggere Halvparten av innbyggerne

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Del 2: Statusvurdering. Oppsummering av utfordringene. Offentlig. (max 2 sider foruten tabellen)

Del 2: Statusvurdering. Oppsummering av utfordringene. Offentlig. (max 2 sider foruten tabellen) Del 2: Statusvurdering Offentlig (max 2 sider foruten tabellen) Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Tiltak for å få folk

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Fakta om Hole, Jevnaker og Ringerike Felles verdier for utredningen Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Workshop 24. mars 2014. Utviklingsfondet. Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet

Workshop 24. mars 2014. Utviklingsfondet. Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet Workshop 24. mars 2014 Utviklingsfondet Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet framover? Hva mener vi egentlig med næringsutvikling? SOLVEIG SVARDAL 1 PROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Kommunereformen i Buskerud

Kommunereformen i Buskerud Kommunereformen i Buskerud www.fylkesmannen.no/buskerud http://prosjekt.fylkesmannen.no/kommunereform Prosjektorganisering Referansegruppe Styringsgruppe Helen Bjørnøy, fylkesmann Runar Schau Carlsen,

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune Nye Molde kommune Vi er i gang! Program 24. mars Kl 10:00 Kl 10:10 Kl 10:45 Kl 11:00 Kl 12:00 Kl 12:45 Kl 13:15 Kl 13:30 Kl 13:45 Kl 14:40 Kl 14:45 Kl 15:30 Velkommen, leder interimsstyret Nye Molde kommune

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Hamar 20.januar 2017 Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og Fagansvarlig i BYLIVsentret Jeg skal snakke om: Folkevalgtopplæring i KS regi

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017 Gjerdrums identitet Hvordan kan vi bruke vår kunnskap og forståelse av hva som er Gjerdrums mest attraktive særpreg til å styrke kvaliteten i kommuneplanens strategiske samfunnsdel? Kommunestyret 19. april

Detaljer