Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere"

Transkript

1 Utdanningsavdelingen Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere Skoleåret 2013/14 Vest-Agder Fylkeskommune

2 Innledning Velkommen til nytt inntaksår! Planlegging av neste skoleår er godt i gang. Nytt for dette året er at prøveordningen med søknadsfrist for "særskilt-søkere" flyttes tilbake til 1.februar. Vest-Agder har dermed lik søknadsfrist som resten av landets fylker. Vedleggsskjema og rutinebeskrivelser er tilpasset denne endringen. Nytt for dette året er også at vi samler alle aktuelle rutinebeskrivelser og søknadsskjemaer i et eget hefte, beregnet for rådgivere og andre som bistår elevene i søknadsprosessen. Vi håper dette gir et godt grunnlag for videre samarbeid! Med vennlig hilsen Utdanningsavdelingen Vest-Agder fylkeskommune Seksjon inntak og rådgivning: Marianne K. Lorentzen: Telefon: E-post: Seniorrådgiver Bente Refseth: Telefon: E-post: Konsulent særinntak Ingvild Helliesen: Telefon: E-post: Lærling 2

3 Innhold Innledning.. 2 Særskilt inntak individuell søknadsbehandling... 4 Pedagogisk psykologisk tjeneste 9 Rutiner for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder 13 Søkere fra barnevernsinstitusjoner 15 Søkere til tilrettelagte grupper hverdagslivstrening 18 Innsøking til skoleåret 2013/14 19 Vedleggsskjema 19 Søknad om utvidelse av opplæringsretten 23 Videre arbeid med inntak av elever til videregående skole. 24 Inntaksmøter med skolene 24 Maler: Halvårsrapport 25 Enkeltvedtak 26 Statistikk for skoleåret 2012/ Aktuelt lovverk/bestemmelser 29 3

4 Særskilt inntak individuell søknadsbehandling 2013/2014 Generelt Alle må bruke MinID for å søke videregående opplæring. Logg inn på med MinID. 10. klasse elever får MinID tilsendt i posten. De som allerede går på videregående må bruke den de har fått. Hvis elevene ikke har MinID må de ta kontakt på telefon: eller e- post: for ny kode. Rutine for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Er beskrevet i samhandlingsrutine (side 10/ Rutinene er kjent fra før og er nå revidert. Utfylling/innsending av søknad Alle elever skal oppgi 3 ønsker på sin web-søknad, dette gjelder også A-søkere Søkere til Hverdagslivstrening skal oppgi minimum 2 skolealternativ. Dersom du krysser av i rubrikken A på vedleggsskjemaet, skal det på web-søknaden skrives JA i feltet. Jeg søker inntak på særskilt grunnlag/inntak på individuell vurdering.. Søkere som krysser av på vedleggsskjema ellers, skal gi informasjon om dette i Websøknaden under Andre opplysninger. Søknad med vedlegg som gjelder opplæring i skole sendes i et eksemplar til 1.ønske skolen og et eksemplar til Utdanningsavdelingen. Søknad med vedlegg som gjelder opplæring i bedrift sendes i 2 eksemplar til Utdanningsavdelingen Tidligere IOP og halvårsrapport sendes kun til 1. ønske skolen. Svar på søknad Elever som har søkt særskilt inntak (A) på vedleggsskjemaet, får melding fra Utdanningsavdelingen ca. 27. mai. Øvrige søkere til skoleplass får melding ca. 12.juli. Tilbakemelding på søknader som gjelder opplæring i bedrift gis fortløpende innen september. Ikke søkere/oppfølgingstjenesten Det er ønskelig at alle avgangselever i grunnskolen og flest mulig ungdommer med opplæringsrett gir aktuelle opplysninger til inntakskontoret gjennom ordinær søknad på internett. Dette gjøres på web-søknaden. 4

5 Søkere til andre fylker Elever fra Vest-Agder som søker videregående opplæring i annet fylke må søke igjennom Vest-Agder fylkeskommune for vurdering av gjesteelevsgaranti. Vedleggsskjema skal også sendes gjennom VAF. Søkere til private videregående skoler: Vedleggsskjema må sendes i 1 eksemplar til den private skolen, og 1 eksemplar til Utdanningsavdelingen. I tillegg sendes 1 eksemplar til den offentlige skolen som søker har som sitt 2. eller 3.valg. Innsøking og avklaring av skoletilbud er beskrevet i samhandlingsrutine (side 13/ Søkere fra barnevernsinstitusjoner Innsøking og avklaring om skoletilbud er beskrevet i samhandlingsrutiner (side 15/ Kontakt Rådgiver ved SMI-skolen Utvidelse av opplæringsretten/ Retten til inntil 2 år ekstra med videregående opplæring Følgende elever har rett til inntil 2 år ekstra når de trenger det i forhold til opplæringsmålet l for den enkelte: Elever med rett til spesialundervisning (kap. 5. Oppl.l.) Elever med rett til opplæring i og på tegnspråk (Oppl.l 3-9). Elever med rett til opplæring i punktskrift (Oppl.l. 3-10) Elever med rett til særskilt språkopplæring (Oppl.l. 3-12) Elever med andre grunner kan søke (f.eks. medisinske årsaker). Eleven skal bruke eget søknadsskjema som sendes til Utdanningsavdelingen innen 15.januar. Elevene skal søke når de er i sitt 3.opplæringsår. (søknadsskjema side 23 / 5

6 Vedleggsskjemaet benyttes for søknader om individuell vurdering i forbindelse med inntak, formidling, spesialundervisning, og/eller andre forhold skolen bør kjenne til. Informasjon og vedleggsskjema legges ut på Vest-Agder fylkeskommunes hjemmeside og på innen november. Sakkyndig vurdering må vedlegges når elever søker om spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram VG1, eller inntak etter individuell vurdering til Vg2/Vg3. Sakkyndig instans er den pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) Jfr. Oppl.l 5-6. Sakkyndig vurdering skal være av nyere dato og inneholde tilrådinger som gjelder kommende skoleår. Kommentarer til søknadskategoriene A, B, C: A: Særskilt inntak (Inntak etter individuell vurdering) Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, Vg 1, ( Oppl.l forskrift 6 20) Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på 3-1 i Opplæringsloven: " 3-1. Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 som dei har søkt på, og til to års vidaregåande opplæring innanfor utdanningsprogrammet. Søkjarar som etter kapittel 5 i lova har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkunnig vurdering har særlege behov for eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, har rett til inntak til dette utdanningsprogrammet etter forskrift fastsett av departementet. " For å bli tatt inn til særskilt prioritert utdanningsprogram, videregående trinn 1 må søkeren: 1. Ha rett til videregående opplæring. 2. Ha behov for spesialundervisning 3. Ha dokumentert et særlig behov for inntak på et særskilt utdanningsprogram. (Den sakkyndige vurderingen skal være utarbeidet i tråd med forskrift 6-19 og blant annet begrunne tilrådingen av det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet, samt vurdere elevens forutsetninger for å mestre dette og andre utdanningsprogram). Det skal krysses av for om søkeren ønsker sin opplæring organisert i en spesielt tilrettelagt gruppe eller organisert utfra en ordinær gruppe. Søkere som ønsker hele sin opplæring organisert i en tilrettelagt gruppe, spesifiserer sine ønsker på side 2 i vedleggsskjemaet. 6

7 Inntak etter individuell vurdering til Vg2/Vg3 (Oppl.l.forskr. 6 24) "Søkjarar som har behov for spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast inn på eit programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 eller 2 søkjaren har gjennomgått" Det skal krysses av for videreføring i tilrettelagt gruppe for elever som tidligere har gjennomført opplæringen i tilrettelagt opplæring, grunnkompetanseløp (G) eller arbeidslivstrening (A). For disse er en sakkyndig vurdering av nyere dato kun nødvendig dersom det er vesentlige endringer i den sakkyndige tilrådingen. Skolens TO-team anbefaler en videreføring som føres i vedleggsskjemaet. Elever som er tatt inn til opplæring rettet mot hverdagslivstrening (H) blir tatt inn for 3 år søker elektronisk, men skal ikke fylle ut vedleggsskjema for 2 og 3. opplæringsår. Elever som har fått innvilget utvidelse av opplæringsretten (Oppl.l ledd), fyller ut vedleggsskjema, merker av for tilrettelagt gruppe/ordinær gruppe og legger ved sakkyndig vurdering. Elever som søker ordinær gruppe etter (Oppl.l. 6-24), skal legge ved sakkyndig vurdering. B: Ordinært inntak (Må konkurrere med karakterpoeng) Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det settes kryss ved bokstaven B. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn gir opplysninger om språklig nivå ved å sette kryss ved M: og fylle ut side 4 i vedleggsskjemaet. Elever som har mindre enn 2 år i norsk skole må gi disse opplysningene. Det samme gjelder elever som trenger spesiell tilrettelegging på grunn av svake norskkunnskaper. 7

8 Elever som har andre opplysninger som er viktige, setter kryss ved O: og gir disse opplysningene i vedleggsskjemaet. Dette gjelder for søkere som ikke har rett til spesialundervisning. Elevene kan gi informasjon som er viktig for tilpassing av opplæringen. Dokumentasjon må vedlegges. Alle elever får ved skolestart anledning til å melde fra om evt. behov for tilrettelegging. C: Lærling/lærekandidat. Behov for særskilt tilrettelegging. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges. For lærekandidaten bør det i skoletiden/ I PTFfaget etableres en relasjon til bedrift som har i seg muligheter for videre avtale/kontakt. Søkeren må også oppgi ønsket alternativ(skoleplass). Etter inntak: Utsettelse av skoleretten, opplæringslovens 3-1, 3.ledd. Utsettelse av skoleretten kan innvilges av fylkeskommunen. Egen søknad sendes gjennom skolen der eleven har skoleplass. Søknaden kan fremmes hele året og må dokumenteres ved legeerklæring, innkalling til 1.gangstjeneste eller lignende. 8

9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PPT i Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever. I tillegg har tjenesten ansvar for å betjene grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner. Våre lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i opplæringsloven. I følge opplæringsloven skal hver kommune og fylkeskommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene. Fra fikk den fylkeskommunale PPT ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste. Det vil si at alle elever som bor i barnevernsinstitusjon i Vest-Agder fylke, har tilgang til tjenester fra PPT VAF Arbeidet til PPT kan hovedsakelig inndeles i tre hovedområder: Individrettet arbeid Elever kan kontakte PPT gjennom skolens ansatte eller oppsøke tjenesten på egenhånd. Tilmeldinger kan også komme fra foresatte og ulike hjelpeinstanser som barnevern og psykiatritjenester. Systemrettet arbeid Ved systemrettet arbeid ser en ikke bare på elevens forutsetninger og behov, men også på elevenes samspill med læringsmiljøet. Denne måten å jobbe på krever et nært samarbeid mellom skole og PPT. Sakkyndighetsarbeid Opplæringsloven sier at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Opplæringsloven sier at sakkyndighetsarbeid innbefatter følgende områder: Rettigheter i forhold til spesialundervisning, jf opplæringsloven 5-1 Inntak til vgo på individuell vurdering, jf opplæringsloven 6-20 Elevens rett til hjelpemidler og utvidet tid ved prøver og eksamener, jf opplæringslovens forskrift 3-32 Rett til opplæring i inntil to år ekstra, jf opplæringsloven 3-1, 5. ledd Rett til bruk av tegnspråk Rett til bruk av punktskrift Fritak fra krav om bestått i inntil to fellesfag før fagbrev kan utstedes, jf opplæringslovens forskrift 3-67, punkt c. 9

10 Rutiner for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Skole/virksomhet: Videregående opplæring i Vest-Agder Utarbeidet av: Seniorrådgiver UTD, M.K.Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Omfatter: Årshjul- kvalitetssikre retten til spesialundervisning Handlinger Ansvar Tid Hensikt Budsjettbehandling Tilbudsstruktur Tilrettelagt opplæring UTD Okt. des. Budsjett/ressurser Møter mellom UTD/PPT Møter fylkeskommunal PPT/PPT grunnskole UTD PPT Nov. Informasjon retningslinjer Utlegging av informasjon og skjemaer på UTD internett Rådgiversamling Inntak til videregående oppl. Tema bl.a. tilbudsstrukturen, særskilt inntak og formidling Vurdering av søkere til: Særskilt prioritert utdanningsprogram Vg1 ( 6-20) Inntak etter individuell vurdering Vg2/Vg3 ( 6-24) Ordinært inntak med rett til spesialundervisning ( 5-1) Okt./nov. Informasjon UTD Nov. Informasjon Retningslinjer Skolene, OT, PPT Okt./Des. Alle A-søkere til ordinære grupper (VG1) gjennomfører skolebesøk før søknad sendes Opplæring utover 3 år ( 3-1, 3-9, 3-12) Særskilt språkopplæring (minoritetsspråklige elever) VGS Skolene Januar Fortløpende Fortløpende Kartlegging av behov Oversikt sendes PPT Kartlegging Vurdere behov for vedtak på særskilt språkopplæring PPT for grunnskolen skriver sakkyndige vurderinger for avgangselever i 10 klasse PPT grunnskolen Okt. feb. Kartlegging Dokumentasjon PPT for vgs vurderer behovet for revidering/ny sakkyndige vurdering for elever/lærlinger/lærekandidater/ot PPT vgs Okt. feb. Kartlegging Dokumentasjon 10

11 Søknadsfrist ved behov for utvidelse av opplæringsretten Skolene, OT, PPT 15.januar Avklaring av opplæringsretten Enkeltvedtak sendes til søker UTD 25.januar Søknadsfrist Særskilt inntak etter Rådgivere Avgiverskole 1.februar Innsøking Søknadsfrist for elever som søker spesialundervisning eller har tilleggsopplysninger 1.mars Vedleggsskjema registreres i Vigo og arkiveres midlertidig. Liste over søkere (A og B) sendes til skolene/ppt/opplæringskontorene Gjennomgang av søknader med vedlegg UTD PPT UTD Uke 5-10 Uke 7 (A) Uke 11 (B) Registrering Registrering UTD; Skolen og PPT gjennomgår søknader og sakkyndige vurderinger. PPT for vgs bistår skolene i å vurdere omfang og organisering av spes. underv. i forhold til sakkyndige vurderinger. Lærling/Lærekandidatsøknadene fordeles til saksbehandler-fagopplæring., videresendes til Opplæringskontor Ufullstendige søknader returneres Inntaksgrunnlag og språklig nivå for minoritetsspråklige elever vurderes VGS/UTD PPT TO-team PPT/skolene UTD UTD VGS/UTD Feb./mars Saksbehandling Kvalitetssikring Avklaring muligheter i bedrift Vgs/UTD Okt.-mars. Kartlegging/formid ling Overføringsmøter med nye søkere, VGS innkaller VGS Fra 1. feb. Informasjonsoverfø ring Brukermedvirkning Inntaksmøte VGS/PPT/UTD UTD Mars/april/ Kvalitetssikring Foreløpig Inntak av elever til hverdagslivstrening Endelig inntak Plassere enkelte søkere med behov for spesialundervisning og tilleggsopplysninger. Evt overføring fra Lærling/lærekandidatsøker til UTD mai Ca. 10.mars Ca. 27.mai Foreløpig melding Melding om vedtak UTD April/mai Saksbehandling Kvalitetssikring skolesøker. Særskilt inntak melding til søkerne UTD 27.mai Melding om vedtak Klagebehandling særskilt inntak UTD Juni Saksbehandling Vedtak om spesialundervisning: (elever fra grunnskolen) Grunnlag for tidsbegrensede vedtak utarbeides Tidsbegrenset enkeltvedtak fattes TO-team April-juni 11

12 Drøfting av grunnlag for endelig vedtak Endelig vedtak Vedtak om spesialundervisning for øvrige elever Drøfting av grunnlag for endelig vedtak Endelig vedtak Vedtak om særskilt språkopplæring Drøfting av grunnlag for vedtak Endelig vedtak Tildeling av Tilleggsressurser etter søknad fra skolene/friskolene/bedriftene Behandling av søknader fra andre fylker/ot/barneverninstitusjoner Ordinært inntak søkere til spesialundervisning (B) får melding om resultatet av inntaket samtidig med øvrige søkere Rektor TO-Team Rektor To-team Rektor 15.august August-okt. 10.oktober April-august 15.august Saksbehandling Melding om vedtak Kopi av enkeltvedtak sendes PPT for vgs. Skolestart - 10.oktober UTD Mai sept. Kvalitetssikring Budsjett/ressurser UTD Fortløpende Saksbehandling/ Melding om vedtak UTD Ca.12.Juli Melding om vedtak (inntak) Elevene får sms Med varsel om at inntak er foretatt. Skolestart Kartlegging av basisferdigheter Obligatoriske kartleggingsprøver Kartlegging av språklig nivå Informasjonsoverføring til kontaktlærer og faglærere. Oppstartsamtale elev-kontaktlærer Rådgiver informerer i klassene (rettigheter og muligheter) Oversendelse av manglende vedleggsskjema til skolene Etter 2.inntak Skolene etterlyser manglende dokumentasjon. UTD sender kopi til skolene Skolene arkiverer vedleggsskjema Utarbeidelse av IOP Aktuelle faglærere og kontaktlærer utarbeider IOP i fellesskap. Innebærer møter med elev og foresatte Vurdering/Rapportering/tilbakemelding: Trippelsamtaler Halvårsrapporter (Felles mal for VAF) Rapportering av svake 2 ere Bekymringsmelding til TO-team VGS Nasjonale frister Skolestart Skolestart Skolestart Skolestart Kartlegging Informasjonsoverfø ring Brukermedvirkning UTD Ca 10.august Kvalitetssikring VGS/UTD VGS VGS Avd.leder Kontaktlærer rektor Kontaktlærer Faglærer/ Kontaktlærer Fortløpende frem til 15.oktober 15.okt/fortlø pende 1.februar 1.juli Arkivering Kvalitetssikring Kvalitetssikring av opplæringen Brukermedvirkning Kopi av halvårsrapporter sendes PPT for vgs. Kartlegging Kvalitetssikring Tilbakemelding 12

13 Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder Skole/virksomhet: Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder Utarbeidet av: Seniorrådgiver UTD, M.K.Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Omfatter: Årshjul Søknad om spesialundervisning for elever i private skoler. Handling Ansvar Tid Hensikt/Kommentarer Vurdering av søkere Tilmelding til PPT Sakkyndig vurdering Utvidelse av opplæringsretten Avgiverskole (rådgivere), evt. Oppfølgingstjenesten PPT Avgiverskole eller OT henviser til PPT Utdanningsavdelingen i VAF Avgiverskole vurderer behov og henviser til PPT Okt. des. Nov. jan. Frist 15.januar Søknad Avgiverskole 1.februar (OBS ny dato f.o.m 2013) Kartlegging av behov i god tid før neste skoleår. Elever fra Vest-Agder skal fortrinnsvis henvises til PPT i skolefylket. Ved evt behov for ny vurdering, vil eleven henvises til PPT i hjemfylket. Avklare opplæringsretten før søknadsfrist Søknad sendes på Vedleggsskjema fylles ut og sendes sammen med oppdatert sakkyndig vurdering. 1 eks til VAF og 1 eksemplar til VGS(1.ønske) Inntak Private vgs April juni Elever tas inn ihht den enkelte private skolens inntaksreglement. Særinntak for elever med rett til inntak etter 6-20 i Oppl.l. gjennomføres ca 25.mai i VAF Vurdering av: Tilpasset opplæring eller spesialundervisning Private vgs PPT April - juni Skolen vurderer og oppgir i sin søknad tiltak som kan tilrettelegges innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Evt ny tilmelding til PPT 13

14 Søknad om spesialundervisning og refusjonsgaranti Enkeltvedtak Refusjonsgaranti Den private videregående skolen i samarbeid med inntatte elever Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Frist 10.juni Før skolestart Ca 25.juni Halvårsrapport Private vgs 1.februar 1.juli Refusjonskrav Private vgs 1.februar 1.juli Felles frist for å kunne sikre likeverdig saksbeh. og ivareta krav ihht budsjettprosesser. Utarbeides i samråd med den enkelte skole og elev. Tildeles skolen etter søknad på enkeltelever og skolens vurderinger om organisering av opplæringen. Ref. egen beskrivelse av satser og premisser. Obligatorisk ihht Oppl.loven og grunnlag for refusjon. Bruk egen mal for VAF Utbetales på bakgrunn av gitt garanti og halvårsrapport. Elever som slutter Private vgs Fortløpende Det skal rapporteres på eget skjema om elever som slutter underveis. Skolen må avvikle et avklaringsmøte og skrive en oppfølgingsplan. Rapporten sendes til elevens hjemfylke. (Vest- Agder) 14

15 Søkere fra barnevernsinstitusjoner Kvalitetsdokument Samhandlingsrutiner Skole/virksomhet: SMI-skolen i Vest-Agder Dokument nr: 1 Utarbeidet av: Rektor SMI-skolen, R.Søbye Seniorrådgiver UTD, M.K. Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Neste revidering: Omfatter: Skoletilbud for barnevernsklienter i institusjon Definisjoner: Opplæringslova 13-2: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernlova. Prosessen må: Sikre at grunnskoleelever som er bosatte på barnevernsinstitusjoner får opplæring jf. Opplæringslova 2-1. Sikre at videregående elever som er bosatte på barnevernsinstitusjon får avklart sitt opplæringsbehov jf. Opplæringslova 3-1 Kjennetegn på god prosesskvalitet: I Vest-Agder fylkeskommune har SMI-skolen koordinerende ansvar for skoletilbudet for elevene ihht 13.2 Alle grunnskoleelever er i gang med skoletilbud, uten ugrunnet opphold og innen 14 dager etter flytting til institusjonen. Elever i alder for vgs. skole har uten ugrunnet opphold og innen 14 dager etter flytting til institusjon fått avklart sitt behov for skoletilbud. Kommuner, barneverninstitusjoner og Bufetat region sør informeres årlig om dette kvalitetsdokument, skoletilbud samt rutiner for kjøp av elevplasser for 13.2 elever. 15

16 Aktiviteter før skoletilbud Frist Ansvar Forvarsel Bufetat region sør gir melding til SMI-skolen når elever fra Vest-Agder plasseres i barnevernsinstitusjon både i og utenfor eget fylke. Fortløpende Bufetat region sør Melding ved langtidsplassering: Barnevernsinstitusjonene i Vest-Agder gir skriftlig melding til SMIskolen om nye klienter og deres behov for skoletilbud. Ved akuttplassering innkaller barnevernsinstitusjonene i Vest-Agder SMIskolen til avklaringsmøte. Skriftlig melding gis da i dette møtet. All dokumentasjon som vedrører saken oversendes samtidig. Aktuell dokumentasjon er sakkyndig vurdering(ppt), enkeltvedtak, halvårsrapporter, karakterutskrift, fremmøteoversikt, Skriftlig vurdering av eleven i forhold til rus, kriminalitet, vold, seksualisert adferd, psykisk og fysisk helse, legges ved. Avklaring SMI-skolen avklarer relevant og mulig skoletilbud med mottakskommune/ mottaksskole/inntakskontoret i VAF om mulighet for elevplass. Ved behov for spesialundervisning tilmeldes eleven PPT i Vest-Agder. Elever med ungdomsrett (gjelder vgs), uten skoleplass, overføres til OT v/utdanningsavdelingen i VAF Snarest mulig og før skoletilbud igangsettes Snarest mulig Leder ved institusjonen Ansvarlig saksbehandler i barnevernstjene sten (hjemkommune) SMI-skolen PPT Innmelding/Overføring: Innmeldingsmøtet holdes på skolen hvor eleven skal ha sitt skoletilbud. Aktuelle deltakere: eleven, foresatte, SMI-skolen, barnevernsinstitusjonen, avgiver- og mottakerskole/ot, PPT, barnevernstjenesten i elevens hjemkommune, Bufetat i elevens hjemfylke og evt. behandler Skoletilbud Kan gjennomføres på nærskolen, SMI-skolen eller i institusjonen Snarest mulig SMI-skolen Grunnskole: SMI-skolen drøfter med PPT i VAF hvilket skoletilbud som skal gis. Nærskoleprinsippet legges til grunn. Dersom omsynet til eleven eller de andre elevene tilsier det, kan eleven gis tilbud ved annen skole (jfr. 8-1). For elever med rett til spesialundervisning, 5-1, skal det fattes enkeltvedtak. I enkelte tilfeller kan det fattes midlertidige vedtak og garantier i påvente av PPT s utredning og sakkyndige vurdering. Vesentlige endringer i skoletilbudet må skje i samråd med SMI-skolen. Fortløpende SMI-skolen 16

17 Videregående opplæring: SMI-skolen drøfter med PPT i VAF hvilket skoletilbud som skal gis. Elevens skoletilbud reguleres av gjeldende inntaksreglement. For elever med rett til spesialundervisning, 5-1, skal det fattes enkeltvedtak. Utdanningsavdelingen, OT og vgs bistår med å avklare opplæringstilbud. Samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter Det holdes jevnlige samarbeidsmøter. Innkalling og referat sendes samme deltakere som på innmeldingsmøtet. Fortløpende Jevnlig SMI-skolen Vertsskole eller barnevern Rapportering og refusjoner Grunnskole og videregående opplæring: På bakgrunn av avtalene som gjøres i innmeldingsmøtet vil SMI-skolen gi en garanti for refusjon av skoletilbudet (etter fastsatte satser). Skolen kan søke om refusjoner for skoletilbudet på bakgrunn av gitte garantier. For at refusjoner skal bli utbetalt, må SMI-skolen motta refusjonskrav med rapport som beskriver elevens skoletilbud, fremmøte og utvikling. For elever med spesialundervisning må IOP med tilhørende halvårsrapport oversendes før refusjon utbetales. For elever fra andre fylker blir det krevd refusjoner halvårig til faste satser, jfr forskrift til Opplæringslova VAF innhenter nødvendig garanti ved etablering av skoletilbudet. Refusjoner til andre fylker gis på bakgrunn av krav med nødvendig dokumentasjon, og i henhold til garanti gitt fra VAF. Rapportering av elevinformasjon ved avslutning Aktuelle dokumenter som er utarbeidet for perioden skoletilbudet har vart, skal sendes eller overleveres til ansvarlig saksbehandler i barnevernet. Aktuelle dokumenter er: - Enkeltvedtak for perioden - Sakkyndige vurdering av nyere dato. - Møtereferat - Halvårsrapporter - Fremmøteoversikt - Karakterutskrift Fortløpende Halvårlig i juni og desember Umiddelbart etter at skoletilbudet er avsluttet SMI-skolen Kommuner/ vertsskoler Kommuner/vert sskoler SMI-skolen Andre fylkeskommuner SMI-skolen 17

18 Søkere til tilrettelagte grupper - hverdagslivstrening Kvalitetsdokument Samhandlingsrutiner Skole/virksomhet: Tilrettelagte grupper - hverdagslivstrening Utarbeidet av: Godkjent av: Seniorrådgiver UTD, M.K. Lorentzen Utdanningssjefen Omfatter: Årshjul Innsøking til tilrettelagte grupper hverdagslivstrening Dato godkjent: Gjelder fra: Handling Ansvar Tid Hensikt Innhenting av navn på aktuelle søkere fra grunnskolen Felles informasjonsmøte for elev/foresatte, avgiverskole, PPT Besøk på skole(r) der eleven ønsker å søke Utarbeidelse av Sakkyndig vurdering og tilleggsinformasjon (vedleggsskjema) Frist for å søke om utvidet opplæringsrett Frist for søkere til særskilt inntak ( 6.20) Søknad sendes på (må bruke MinID) Vedleggsskjema sendes sammen med sakkyndig vurdering til 1.ønske skolen og til VAF v/utdanningsavdelingen Saksbehandling før inntak, evt. inntaksmøter med skolene (VGS) Foreløpig inntak av elever til tilrettelagte grupper - Hverdagslivstrening Overføringsmøter og besøk på skolen der VAF 15. Sept Kartlegging VAF Sept/okt Informasjon om VGO, inntakskriterier og videre inntaksprosedyre VGS inviterer Okt/nov Informasjon Avgiverskole/PPT Okt des Kartlegging og Dokumentasjon VGS 15.januar Avklare evt. rett til 4 og 5 skoleår (gjelder for noen elever i sitt 3. opplæringsår i VGS) Avgiverskole 1.februar Registrering av søknad Søkere til 2. og 3. opplæringsår søker kun elektronisk. Trenger kun ny sakkyndig vurdering ved endringer. VAF Februar Saksbehandling og kvalitetssikring før vedtak om inntak VAF Ca. 1.mars Foreløpig melding om inntak VGS organiserer Mars juni Forberedelser til skolestart Overføring av informasjon eleven er tatt inn Særskilt inntak VAF Ca 25.mai Endelig vedtak om inntak 18

19 Vedlegg til søknad om videregående opplæring, skoleåret 2 013/2014 UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Vedleggsskjemaet skal fylles ut av avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring. Søker skal også gi samtykkeerklæring /underskrive søknaden. Kopi av WEB-SØKNADEN skal følge vedleggsskjemaet. Personopplysninger: Etternavn, fornavn Personnummer (11 siffer) Avgiverskole Vedlegget gjelder: (sett kryss) A: Særskilt inntak (mai 2013) sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges Prioritert utdanningsprogram Vg1 Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1. Jfr. forskrift Tilrettelagt gruppe Søkere til HT, AT og G (side 2 må fylles ut) Ordinær guppe Inntak etter individuell vurdering Vg2/Vg3 Inntak til videregående trinn 2 (Vg2) eller videregående trinn 3 (Vg3) etter individuell vurdering. Jfr. forskrift Videreføring i tilrettelagt gruppe Søkere til G og AT (side 2 må fylles ut) Videreføring i Ordinær gruppe Ordinært inntak (juli 2013) B: Rett til spesialundervisning Søknad om spesialundervisning. Jfr. Opplæringsloven 5-1. sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges. Opplysninger for: M: Elever med minoritetsspråklig bakgrunn: Opplysninger om språklig nivå. O: Andre opplysninger som er viktig for den videregående skolen (opplysninger som er nyttige i forhold til tilrettelegging av opplæring) C: Lærling/lærekandidat Lærling/lærekandidat med behov for tilrettelegging i læretiden Oppdatert sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges. 19

20 Opplæring i tilrettelagte grupper i Vest-Agder. Gjelder for elever som har behov for all opplæring i tilrettelagte grupper (4-10 elever). Det blir utarbeidet individuell opplæringsplan der opplæringsmål hentes fra læreplanane og fører frem til grunnkompetanse på ulike nivå. Kryss av for ønsket tilbud: Skole / Utd. Progr. H A G KKG STUSP SSSSA HSHSF Kvadraturen STUSP BABAT RMRMF SSSSA TPTIP HSHSF Tangen BABAT RMRMF Vennesla STUSP HSHSF RMRMF SSSSA TPTIP Søgne STUSP NANAB DHDHV Mandal STUSP DHDHV BABAT SSSSA TPTIP Byremo BABAT TPTIP Lister (avd Flekkefjord) STUSP BABAT TPTIP Lister (avd Kvinesdal) STUSP HSHSF RMRMF Hverdagslivstrening: Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids/aktivitetstilbud, bo og fritid. Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for Studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus. Dette er områder som skal kvalifisere til voksenliv. Arbeidslivstrening: Tar utgangspunkt i felles læreplanverk for grunnskole og videregående opplæring læringsplakaten og lokale læreplaner. Aktuell sluttkompetanse gir eleven grunnlag for ordinært eller tilrettelagt arbeid. Kompetansemål for fellesfagene hentes fra Kunnskapsløftet. Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Fleksibilitet i forhold til den enkeltes opplæringsplan er viktig. Innefor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager pr. uke. Det legges også vekt på ungdomsbedrift/entreprenørskap. Grunnkompetanseløpet: Et yrkesfaglig utdanningstilbud med utg.pkt, i lærekandidatordningen og følger hovedmodellen innen fagopplæring med 2 år i skole og 2 år i lære. Undervisningen er praktisk rettet og programfagene fullføres ordinært. Det er ikke satt av egne timer til undervisning og vurdering i fellesfagene. Likevel legges det vekt på grunnleggende ferdigheter knyttet til yrkesfagene (uttrykke seg muntlig, lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Se egen brosjyre for mer informasjon om målgruppen på: under Utdanning og Prosjekter. 20

21 I. Opplysninger knyttet til søknad (Alt skal fylles ut) 1. Søknadsgrunn: 2. Spesialundervisning og andre tilretteleggingstiltak siste skoleår: 3. Eleven er i risikosonen for bortvalg/frafall: JA NEI Usikkert Vurderingen baseres på: RISK detektor Annet: 4. Forslag til spesialundervisning / annen tilrettelegging kommende skoleår: 5. Realistisk mål for opplæringen: Fag/svennebrev Studiekompetanse Grunnkompetanse 6. Søknaden inngår i følgende plan for videre opplæring: År Skole / bedrift Programområde / fag 21

22 II. Opplysninger om språklig nivå 1. Grunnlag for inntak i videregående skole Antall år i norsk grunnskole: Antall år i hjemlandets grunnskole:. Hvilket hjemland: Kartlegging av språklige ferdigheter er gjennomført, beskrivelse: 2. Behov for opplæring i videregående skole Eleven har behov for å følge læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Behov for morsmålsopplæring Behov for tospråklig fagopplæring III. Andre opplysninger 1. Eventuelle hjelpeinstanser/ansvarsgrupper utenom skolen: 2. Hvilke sterke sider besitter eleven som mottakerskolen/bedriften kan utnytte? 3. Annen informasjon som er viktig for skolen å kjenne til: Søkers samtykke: (Må fylles ut) Søker samtykker i at de sakkyndige instanser som uttaler seg om denne søknaden, uten å hindres av taushetsplikt, kan gi de nødvendige opplysninger, at søknaden kan sendes til den skolen/bedrift det blir søkt til/ du får plass på og at opplysningene kan overføres til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste for Vest Agder fylkeskommune)... Sted Dato Søkers underskrift Elevens foresatte er informert: JA NEI Dette vedleggsskjema er fylt ut sammen med eleven av:. Navn/stilling Skole/Oppfølgingstjeneste Dato 22

23 Søknad om utvidelse av opplæringsretten UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Frist 15.januar Oppl.loven 3-1, 5 ledd "Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter 3-12." Navn: Født: Adresse: Er nå elev ved: Er ikke i opplæring fortiden: Har gjennomført følgende videregående opplæring til nå: Skoleåret Skole/opplæringssted Programområde Begrunnelse av behovet: Har hatt vedtak spesialundervisning 5-1 Har opplæring i tegnsspråk: 3-9 Har hatt opplæring i Punktskrift 3-10 Har hatt vedtak om særskilt språkopplæring 3-12 Andre grunner (f.eks medisinske årsaker), Hva ønsker eleven å oppnå? Fullføre og bestå følgende utdanningsprogram /fagområde: Grunnkompetanse: Innenfor følgende utdanningsprogran/fagområde: Måloppnåelse i forhold til følgende kompetansemål i læreplanen: (Bruk evt.baksiden av dette skjemaet.) Følgende dokumentasjon av søknaden er vedlagt: (Dokumentasjon kan være sakkyndig vurdering av nyere dato fra PPT, legeerklæring, annet) Dato/ Søkers underskrift Rådgiver/oppfølgingstjeneste Sendes: Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517, 4605 Kristiansand 23

24 Gjennomføring av møter med skolene i forbindelse med særinntaket Utdanningsavdelingen arbeider i tiden fremover med kvalitetssikring av mottatte søknader. Det betyr i praksis at mottatte vedleggsskjema sjekkes opp mot den elektroniske søknaden, samt en gjennomgang av inntaksgrunnlag og skoleretten til disse søkerne. Etter søknadsfristen 1. febr.. skal også skolene ha en gjennomgang av mottatte søknader med vedleggsskjema og forberede en innstilling til hvilke søkere som bør tas inn særskilt. Skolenes forberedelser må omfatte: 1. Sjekke at søknaden er godt nok dokumentert. Dvs at det foreligger sakkyndig vurdering som opplyser saken, og gir rett til inntak etter 6.20 eller 6.24 for vedleggsskjema markert (A), og rett til spesialundervisning etter 5.1 for (B). Utdanningsavdelingen ivaretar videre arbeid ved eventuelle mangler. 2. Foreta en innstilling av samtlige A-søkere. Dette innebærer en vurdering av retten som er gitt etter forskr og 6-24, og spesielt kontrollere at eleven har søkt i samsvar med sakkyndig vurdering. 3. Gjennomgang av søkere til tilrettelagte grupper. (Sjekke sakkyndig vurdering) 4. Gjennomgang av samtlige B-søkere, å vurdere om noen av disse bør sikres plass ifm særinntaket fordi det er nødvendig å påbegynne forberedelser opp mot skolestart. 5. Gjennomgang av elever som under andre opplysninger (O) oppgir og dokumenterer (godkjent av skolens TO-team og utdanningsavdelingen) at de har utarbeidet egen opplæringsplan sammen med skolen (f.eks. Vg1 over 2 år). Må noen av disse sikres plass? 6. Gjennomgang av elever som oppgir opplysninger om språklig nivå. Hvordan vurderer skolen grunnlaget for søknaden, hvordan ser skolen for seg tilrettelegging av opplæringen for disse elevene? (Særskilt språkopplæring Oppl.l 3-12) Skolene vil motta lister med oversikt over elever med vedleggsskjema (A + B). snarest mulig etter 1.febr. Møteplan vil bli tilsendt skolene. 24

25 Halvårsrapport UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Skoleåret: Elev: Født:. Utdanningsplan Videregående opplæring: 1. skoleår: 2. skoleår: 3. skoleår: Utvidet rett: 4. skoleår: 5. skoleår: 6. skoleår: Hovedmål: Enkeltvedtak pr. dato: Omfang Innhold Organisering Annet: Periodemål: Frammøte/oppfølging fra elevens side: Sosial vurdering: Faglig vurdering: Helhetsvurdering i forhold til mål: Forslag til forbedrings/endringstiltak/tiltak fremover: Dato: Kontaktlærerens underskrift Elevens underskrift 25

26 Skjema enkeltvedtak. UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Mottaker: Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret Vedr.: Elev (navn og fødselsdato): klasse: Grunnlagsdokumenter i saken: På bakgrunn av din søknad om spesialundervisning har videregående skole vedtatt følgende tildeling: OMFANG INNHOLD/FAG ORGANISERING Annen oppfølging: Tiltaket er iverksatt fra skolestart. Vedtaket bygger på opplæringsloven 5-1,5-3,5-4. (3-9 el. 3-10) Vedtaket innebærer at det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) Jfr. Oppl.l. 5-5 (Vedtaket avviker fra PPT`s sakkyndige tilrådning) Opplæringstilbudet vil bli evaluert i forbindelse med elevsamtaler, trippelsamtaler, fagevalueringer og halvårsrapporter. Du har rett til å se sakens dokumenter, Jfr. forvaltningsloven 18. Du kan klage på dette vedtaket, Jfr. forvaltningslovens 28 og opplæringsloven Klagefrist er 3 uker. Klagen sendes til skolen. Klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder. Dato: Rektor Avdelingsleder 26

27 Resultater og Statistikk for særskilt inntak Inntak til tilrettelagte grupper: Tilrettelagt gruppe: Antall inntatte elever 2012/2013 Antall inntatte elever 2011/2012 Antall inntatte elever 2010/2011 Hverdagslivstrening (H) Arbeidslivstrening (A) Grunnkompetanse (G) Totalt antall elever Totalt antall grupper 51,5 50,5 49 Alle søkere blir tatt inn etter individuell vurdering. 2012/ /2014 Forslag Antall antall grupper Elevplasser Inntatte elevplasser Forslag antall grupper Søkere Skole mars 2012 Vennesla (H) Vennesla (A) 18 2, ,5 KKG (H) KKG (A) Kvadraturen(H) Kvadraturen(A) Kvadraturen(G) Tangen (G) Søgne (H) Søgne (A) 23 3, ,5 Søgne forsterket gruppe Mandal (H) Mandal (A) Mandal (G) Flekkefjord (H) Flekkefjord (A) Kvinesdal (H) Kvinesdal (A) Byremo (A) Byremo (H) 1 0, ,5 Vest-Agder totalt , ,5 Tabellen viser innsøking til tilrettelagte grupper, fordelt på de videregående skolene som tilbyr dette. Tabellen viser også forslag til antall grupper og elevplasser for neste skoleår. Forslaget er legges frem til politisk behandling og ble vedtatt i Hovedutvalget for kultur og utdanning 29. oktober

28 Elever som søker om spesialundervisning i Vest-Agder 2012/2013 A-søkere totalt: Gruppe Elever Tilrettelagt gruppe 300 Ordinær gruppe 154 Totalt 454 A-søkere (Elever som søker om spesialundervisning og inntak til særskilt programområde) Skole Antall Programområde Antall elver elever Lister 63 Bygg- og anleggsteknikk 44 Sirdal 0 Design og håndverk 16 Vennesla 37 Elektrofag 5 KKG 56 Helse- og oppvekstfag 64 Kvadraturen 115 Idrettsfag 4 Tangen 58 Medier og 15 kommunikasjon Vågsbygd 17 Musikk, dans, drama 8 Søgne 37 Naturbruk 27 Mandal 60 Påbygg 2 Byremo 11 Restaurant- og matfag 50 Service og samferdsel 59 Studiespesialisering 92 Teknikk og ind. 68 produksjon Totalt 454 Totalt 454 B-søkere (Elever som søker om spesialundervisning) Skole Antall elever Programområde Antall elver Lister 90 Bygg- og anleggsteknikk 92 Sirdal 1 Design og håndverk 32 Vennesla 42 Elektrofag 14 KKG 34 Helse- og oppvekstfag 78 Kvadraturen 94 Idrettsfag 5 Tangen 110 Medier og 16 kommunikasjon Vågsbygd 7 Musikk, dans og drama 4 Søgne 26 Naturbruk 13 Mandal 47 Påbygging 23 Byremo 11 Restaurant- og matfag 17 Service og samferdsel 40 Studiespesialisering 37 Teknikk og ind. 91 produksjon Totalt 462 Totalt 462 Det er knyttet noe usikkerhet til tallene p.g.a ulike tidspunkt og systemer for registrering. 28

29 Nyttige og relevante lov-/forskriftshjemler: Om ungdomsretten til videregående opplæring; kapittel 3 i Opplæringsloven: Videregående opplæring i bedrift: kapittel 4 i Opplæringsloven: o 4-2. Om særlige rettigheter og plikter for lærlinger og lærekandidater Om retten til spesialundervisning og saksbehandling i forbindelse med spesialundervisning; kapittel 5 i Opplæringsloven: Om inntak til videregående opplæring: kapittel 6 i forskrift i Opplæringsloven: o 6-7. Søknadsfrist og kunngjøring o inntaksrekkefølge til vg1 Om inntak til særskilt prioritert vg1: o Hvem som er sakkyndig når det gjelder tilråding om særskilt inntak til prioritert vg1 o Hva den sakkyndige tilrådingen om særskilt prioritert vg1 skal inneholde o Hva som gir rett til særskilt prioritert inntak på vg1 o Inntaksrekkefølgen til vg1, og fylkeskommunens anledning til å prioritere de med størst behov. o Inntak av søkere uten karakter fra Vg1, med behov for spesialundervisning o Om retten til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Privatskoleloven Kapittel Vilbli.no o Søknad om skoleskyss/læreplass o Søknad, svar og regler Inntaksreglementet for Vest-Agder fylkeskommune/ 29

30 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Postboks 517, Lund 4605 Kristiansand Sentralbord:

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Spesialundervisning og fortrinnsrett Informasjonshefte for rådgivere

Spesialundervisning og fortrinnsrett Informasjonshefte for rådgivere Utdanningsavdelingen Spesialundervisning og fortrinnsrett Informasjonshefte for rådgivere Innsøking til skoleåret 2015/16 Vest-Agder Fylkeskommune Innledning Velkommen til nytt innsøkings år! Noen elever

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innsøkning til skoleåret Informasjonshefte for rådgivere

Innsøkning til skoleåret Informasjonshefte for rådgivere Innsøkning til skoleåret 2016-17 Informasjonshefte for rådgivere 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ordinære søkere med tilleggsopplysninger... 4 3. Minoritetsspråklige... 5 4. Rett til utvidet tid i videregående

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018.

Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018. Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018. Fraværsutvikling Søknad VGO LJ/Rådgiverkarriereveileder/2017-2018 1 Fravær Dokumentert / Udokumentert Udokumentert fravær for trinnet vårsemester (jansommer) 9. klasse:

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:...

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Sist endret 1.1.2016 Innhold Samarbeidsrutine 3 Vedlegg 1 Rutiner rundt elever med ungdomsrett som står i fare for å avbryte opplæringen

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Tilrettelegging for opplæring

Tilrettelegging for opplæring Tilrettelegging for opplæring - prosedyre for identifisering, kartlegging og oppfølging av læringsresultater. (2.utgave,010816) «Unge må få utfordringer nok til å vokse og strekke seg og støtte nok til

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Overgang til VGO 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008 Individuell vurdering og særskiltprosedyre Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven ( 6-15, punkt c): Dersom det mangler karakterar i meir enn halvparten

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped.

Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped. Vi gjer merksam på at tabellen vil bli oppdatert når det er behov. Bruk difor versjon som ligg på web: http://mrfylke.no/intranett/fagavdelingar/utdanning/raadgiving-og-oppfoelging/ephorte-dokumenthaantering

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer