Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere"

Transkript

1 Utdanningsavdelingen Særskilt inntak Informasjonshefte for rådgivere Skoleåret 2013/14 Vest-Agder Fylkeskommune

2 Innledning Velkommen til nytt inntaksår! Planlegging av neste skoleår er godt i gang. Nytt for dette året er at prøveordningen med søknadsfrist for "særskilt-søkere" flyttes tilbake til 1.februar. Vest-Agder har dermed lik søknadsfrist som resten av landets fylker. Vedleggsskjema og rutinebeskrivelser er tilpasset denne endringen. Nytt for dette året er også at vi samler alle aktuelle rutinebeskrivelser og søknadsskjemaer i et eget hefte, beregnet for rådgivere og andre som bistår elevene i søknadsprosessen. Vi håper dette gir et godt grunnlag for videre samarbeid! Med vennlig hilsen Utdanningsavdelingen Vest-Agder fylkeskommune Seksjon inntak og rådgivning: Marianne K. Lorentzen: Telefon: E-post: Seniorrådgiver Bente Refseth: Telefon: E-post: Konsulent særinntak Ingvild Helliesen: Telefon: E-post: Lærling 2

3 Innhold Innledning.. 2 Særskilt inntak individuell søknadsbehandling... 4 Pedagogisk psykologisk tjeneste 9 Rutiner for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder 13 Søkere fra barnevernsinstitusjoner 15 Søkere til tilrettelagte grupper hverdagslivstrening 18 Innsøking til skoleåret 2013/14 19 Vedleggsskjema 19 Søknad om utvidelse av opplæringsretten 23 Videre arbeid med inntak av elever til videregående skole. 24 Inntaksmøter med skolene 24 Maler: Halvårsrapport 25 Enkeltvedtak 26 Statistikk for skoleåret 2012/ Aktuelt lovverk/bestemmelser 29 3

4 Særskilt inntak individuell søknadsbehandling 2013/2014 Generelt Alle må bruke MinID for å søke videregående opplæring. Logg inn på med MinID. 10. klasse elever får MinID tilsendt i posten. De som allerede går på videregående må bruke den de har fått. Hvis elevene ikke har MinID må de ta kontakt på telefon: eller e- post: for ny kode. Rutine for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Er beskrevet i samhandlingsrutine (side 10/ Rutinene er kjent fra før og er nå revidert. Utfylling/innsending av søknad Alle elever skal oppgi 3 ønsker på sin web-søknad, dette gjelder også A-søkere Søkere til Hverdagslivstrening skal oppgi minimum 2 skolealternativ. Dersom du krysser av i rubrikken A på vedleggsskjemaet, skal det på web-søknaden skrives JA i feltet. Jeg søker inntak på særskilt grunnlag/inntak på individuell vurdering.. Søkere som krysser av på vedleggsskjema ellers, skal gi informasjon om dette i Websøknaden under Andre opplysninger. Søknad med vedlegg som gjelder opplæring i skole sendes i et eksemplar til 1.ønske skolen og et eksemplar til Utdanningsavdelingen. Søknad med vedlegg som gjelder opplæring i bedrift sendes i 2 eksemplar til Utdanningsavdelingen Tidligere IOP og halvårsrapport sendes kun til 1. ønske skolen. Svar på søknad Elever som har søkt særskilt inntak (A) på vedleggsskjemaet, får melding fra Utdanningsavdelingen ca. 27. mai. Øvrige søkere til skoleplass får melding ca. 12.juli. Tilbakemelding på søknader som gjelder opplæring i bedrift gis fortløpende innen september. Ikke søkere/oppfølgingstjenesten Det er ønskelig at alle avgangselever i grunnskolen og flest mulig ungdommer med opplæringsrett gir aktuelle opplysninger til inntakskontoret gjennom ordinær søknad på internett. Dette gjøres på web-søknaden. 4

5 Søkere til andre fylker Elever fra Vest-Agder som søker videregående opplæring i annet fylke må søke igjennom Vest-Agder fylkeskommune for vurdering av gjesteelevsgaranti. Vedleggsskjema skal også sendes gjennom VAF. Søkere til private videregående skoler: Vedleggsskjema må sendes i 1 eksemplar til den private skolen, og 1 eksemplar til Utdanningsavdelingen. I tillegg sendes 1 eksemplar til den offentlige skolen som søker har som sitt 2. eller 3.valg. Innsøking og avklaring av skoletilbud er beskrevet i samhandlingsrutine (side 13/ Søkere fra barnevernsinstitusjoner Innsøking og avklaring om skoletilbud er beskrevet i samhandlingsrutiner (side 15/ Kontakt Rådgiver ved SMI-skolen Utvidelse av opplæringsretten/ Retten til inntil 2 år ekstra med videregående opplæring Følgende elever har rett til inntil 2 år ekstra når de trenger det i forhold til opplæringsmålet l for den enkelte: Elever med rett til spesialundervisning (kap. 5. Oppl.l.) Elever med rett til opplæring i og på tegnspråk (Oppl.l 3-9). Elever med rett til opplæring i punktskrift (Oppl.l. 3-10) Elever med rett til særskilt språkopplæring (Oppl.l. 3-12) Elever med andre grunner kan søke (f.eks. medisinske årsaker). Eleven skal bruke eget søknadsskjema som sendes til Utdanningsavdelingen innen 15.januar. Elevene skal søke når de er i sitt 3.opplæringsår. (søknadsskjema side 23 / 5

6 Vedleggsskjemaet benyttes for søknader om individuell vurdering i forbindelse med inntak, formidling, spesialundervisning, og/eller andre forhold skolen bør kjenne til. Informasjon og vedleggsskjema legges ut på Vest-Agder fylkeskommunes hjemmeside og på innen november. Sakkyndig vurdering må vedlegges når elever søker om spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram VG1, eller inntak etter individuell vurdering til Vg2/Vg3. Sakkyndig instans er den pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) Jfr. Oppl.l 5-6. Sakkyndig vurdering skal være av nyere dato og inneholde tilrådinger som gjelder kommende skoleår. Kommentarer til søknadskategoriene A, B, C: A: Særskilt inntak (Inntak etter individuell vurdering) Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, Vg 1, ( Oppl.l forskrift 6 20) Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på 3-1 i Opplæringsloven: " 3-1. Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 som dei har søkt på, og til to års vidaregåande opplæring innanfor utdanningsprogrammet. Søkjarar som etter kapittel 5 i lova har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkunnig vurdering har særlege behov for eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, har rett til inntak til dette utdanningsprogrammet etter forskrift fastsett av departementet. " For å bli tatt inn til særskilt prioritert utdanningsprogram, videregående trinn 1 må søkeren: 1. Ha rett til videregående opplæring. 2. Ha behov for spesialundervisning 3. Ha dokumentert et særlig behov for inntak på et særskilt utdanningsprogram. (Den sakkyndige vurderingen skal være utarbeidet i tråd med forskrift 6-19 og blant annet begrunne tilrådingen av det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet, samt vurdere elevens forutsetninger for å mestre dette og andre utdanningsprogram). Det skal krysses av for om søkeren ønsker sin opplæring organisert i en spesielt tilrettelagt gruppe eller organisert utfra en ordinær gruppe. Søkere som ønsker hele sin opplæring organisert i en tilrettelagt gruppe, spesifiserer sine ønsker på side 2 i vedleggsskjemaet. 6

7 Inntak etter individuell vurdering til Vg2/Vg3 (Oppl.l.forskr. 6 24) "Søkjarar som har behov for spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast inn på eit programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 eller 2 søkjaren har gjennomgått" Det skal krysses av for videreføring i tilrettelagt gruppe for elever som tidligere har gjennomført opplæringen i tilrettelagt opplæring, grunnkompetanseløp (G) eller arbeidslivstrening (A). For disse er en sakkyndig vurdering av nyere dato kun nødvendig dersom det er vesentlige endringer i den sakkyndige tilrådingen. Skolens TO-team anbefaler en videreføring som føres i vedleggsskjemaet. Elever som er tatt inn til opplæring rettet mot hverdagslivstrening (H) blir tatt inn for 3 år søker elektronisk, men skal ikke fylle ut vedleggsskjema for 2 og 3. opplæringsår. Elever som har fått innvilget utvidelse av opplæringsretten (Oppl.l ledd), fyller ut vedleggsskjema, merker av for tilrettelagt gruppe/ordinær gruppe og legger ved sakkyndig vurdering. Elever som søker ordinær gruppe etter (Oppl.l. 6-24), skal legge ved sakkyndig vurdering. B: Ordinært inntak (Må konkurrere med karakterpoeng) Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det settes kryss ved bokstaven B. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn gir opplysninger om språklig nivå ved å sette kryss ved M: og fylle ut side 4 i vedleggsskjemaet. Elever som har mindre enn 2 år i norsk skole må gi disse opplysningene. Det samme gjelder elever som trenger spesiell tilrettelegging på grunn av svake norskkunnskaper. 7

8 Elever som har andre opplysninger som er viktige, setter kryss ved O: og gir disse opplysningene i vedleggsskjemaet. Dette gjelder for søkere som ikke har rett til spesialundervisning. Elevene kan gi informasjon som er viktig for tilpassing av opplæringen. Dokumentasjon må vedlegges. Alle elever får ved skolestart anledning til å melde fra om evt. behov for tilrettelegging. C: Lærling/lærekandidat. Behov for særskilt tilrettelegging. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges. For lærekandidaten bør det i skoletiden/ I PTFfaget etableres en relasjon til bedrift som har i seg muligheter for videre avtale/kontakt. Søkeren må også oppgi ønsket alternativ(skoleplass). Etter inntak: Utsettelse av skoleretten, opplæringslovens 3-1, 3.ledd. Utsettelse av skoleretten kan innvilges av fylkeskommunen. Egen søknad sendes gjennom skolen der eleven har skoleplass. Søknaden kan fremmes hele året og må dokumenteres ved legeerklæring, innkalling til 1.gangstjeneste eller lignende. 8

9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PPT i Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever. I tillegg har tjenesten ansvar for å betjene grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner. Våre lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i opplæringsloven. I følge opplæringsloven skal hver kommune og fylkeskommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene. Fra fikk den fylkeskommunale PPT ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste. Det vil si at alle elever som bor i barnevernsinstitusjon i Vest-Agder fylke, har tilgang til tjenester fra PPT VAF Arbeidet til PPT kan hovedsakelig inndeles i tre hovedområder: Individrettet arbeid Elever kan kontakte PPT gjennom skolens ansatte eller oppsøke tjenesten på egenhånd. Tilmeldinger kan også komme fra foresatte og ulike hjelpeinstanser som barnevern og psykiatritjenester. Systemrettet arbeid Ved systemrettet arbeid ser en ikke bare på elevens forutsetninger og behov, men også på elevenes samspill med læringsmiljøet. Denne måten å jobbe på krever et nært samarbeid mellom skole og PPT. Sakkyndighetsarbeid Opplæringsloven sier at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Opplæringsloven sier at sakkyndighetsarbeid innbefatter følgende områder: Rettigheter i forhold til spesialundervisning, jf opplæringsloven 5-1 Inntak til vgo på individuell vurdering, jf opplæringsloven 6-20 Elevens rett til hjelpemidler og utvidet tid ved prøver og eksamener, jf opplæringslovens forskrift 3-32 Rett til opplæring i inntil to år ekstra, jf opplæringsloven 3-1, 5. ledd Rett til bruk av tegnspråk Rett til bruk av punktskrift Fritak fra krav om bestått i inntil to fellesfag før fagbrev kan utstedes, jf opplæringslovens forskrift 3-67, punkt c. 9

10 Rutiner for å kvalitetssikre retten til spesialundervisning Skole/virksomhet: Videregående opplæring i Vest-Agder Utarbeidet av: Seniorrådgiver UTD, M.K.Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Omfatter: Årshjul- kvalitetssikre retten til spesialundervisning Handlinger Ansvar Tid Hensikt Budsjettbehandling Tilbudsstruktur Tilrettelagt opplæring UTD Okt. des. Budsjett/ressurser Møter mellom UTD/PPT Møter fylkeskommunal PPT/PPT grunnskole UTD PPT Nov. Informasjon retningslinjer Utlegging av informasjon og skjemaer på UTD internett Rådgiversamling Inntak til videregående oppl. Tema bl.a. tilbudsstrukturen, særskilt inntak og formidling Vurdering av søkere til: Særskilt prioritert utdanningsprogram Vg1 ( 6-20) Inntak etter individuell vurdering Vg2/Vg3 ( 6-24) Ordinært inntak med rett til spesialundervisning ( 5-1) Okt./nov. Informasjon UTD Nov. Informasjon Retningslinjer Skolene, OT, PPT Okt./Des. Alle A-søkere til ordinære grupper (VG1) gjennomfører skolebesøk før søknad sendes Opplæring utover 3 år ( 3-1, 3-9, 3-12) Særskilt språkopplæring (minoritetsspråklige elever) VGS Skolene Januar Fortløpende Fortløpende Kartlegging av behov Oversikt sendes PPT Kartlegging Vurdere behov for vedtak på særskilt språkopplæring PPT for grunnskolen skriver sakkyndige vurderinger for avgangselever i 10 klasse PPT grunnskolen Okt. feb. Kartlegging Dokumentasjon PPT for vgs vurderer behovet for revidering/ny sakkyndige vurdering for elever/lærlinger/lærekandidater/ot PPT vgs Okt. feb. Kartlegging Dokumentasjon 10

11 Søknadsfrist ved behov for utvidelse av opplæringsretten Skolene, OT, PPT 15.januar Avklaring av opplæringsretten Enkeltvedtak sendes til søker UTD 25.januar Søknadsfrist Særskilt inntak etter Rådgivere Avgiverskole 1.februar Innsøking Søknadsfrist for elever som søker spesialundervisning eller har tilleggsopplysninger 1.mars Vedleggsskjema registreres i Vigo og arkiveres midlertidig. Liste over søkere (A og B) sendes til skolene/ppt/opplæringskontorene Gjennomgang av søknader med vedlegg UTD PPT UTD Uke 5-10 Uke 7 (A) Uke 11 (B) Registrering Registrering UTD; Skolen og PPT gjennomgår søknader og sakkyndige vurderinger. PPT for vgs bistår skolene i å vurdere omfang og organisering av spes. underv. i forhold til sakkyndige vurderinger. Lærling/Lærekandidatsøknadene fordeles til saksbehandler-fagopplæring., videresendes til Opplæringskontor Ufullstendige søknader returneres Inntaksgrunnlag og språklig nivå for minoritetsspråklige elever vurderes VGS/UTD PPT TO-team PPT/skolene UTD UTD VGS/UTD Feb./mars Saksbehandling Kvalitetssikring Avklaring muligheter i bedrift Vgs/UTD Okt.-mars. Kartlegging/formid ling Overføringsmøter med nye søkere, VGS innkaller VGS Fra 1. feb. Informasjonsoverfø ring Brukermedvirkning Inntaksmøte VGS/PPT/UTD UTD Mars/april/ Kvalitetssikring Foreløpig Inntak av elever til hverdagslivstrening Endelig inntak Plassere enkelte søkere med behov for spesialundervisning og tilleggsopplysninger. Evt overføring fra Lærling/lærekandidatsøker til UTD mai Ca. 10.mars Ca. 27.mai Foreløpig melding Melding om vedtak UTD April/mai Saksbehandling Kvalitetssikring skolesøker. Særskilt inntak melding til søkerne UTD 27.mai Melding om vedtak Klagebehandling særskilt inntak UTD Juni Saksbehandling Vedtak om spesialundervisning: (elever fra grunnskolen) Grunnlag for tidsbegrensede vedtak utarbeides Tidsbegrenset enkeltvedtak fattes TO-team April-juni 11

12 Drøfting av grunnlag for endelig vedtak Endelig vedtak Vedtak om spesialundervisning for øvrige elever Drøfting av grunnlag for endelig vedtak Endelig vedtak Vedtak om særskilt språkopplæring Drøfting av grunnlag for vedtak Endelig vedtak Tildeling av Tilleggsressurser etter søknad fra skolene/friskolene/bedriftene Behandling av søknader fra andre fylker/ot/barneverninstitusjoner Ordinært inntak søkere til spesialundervisning (B) får melding om resultatet av inntaket samtidig med øvrige søkere Rektor TO-Team Rektor To-team Rektor 15.august August-okt. 10.oktober April-august 15.august Saksbehandling Melding om vedtak Kopi av enkeltvedtak sendes PPT for vgs. Skolestart - 10.oktober UTD Mai sept. Kvalitetssikring Budsjett/ressurser UTD Fortløpende Saksbehandling/ Melding om vedtak UTD Ca.12.Juli Melding om vedtak (inntak) Elevene får sms Med varsel om at inntak er foretatt. Skolestart Kartlegging av basisferdigheter Obligatoriske kartleggingsprøver Kartlegging av språklig nivå Informasjonsoverføring til kontaktlærer og faglærere. Oppstartsamtale elev-kontaktlærer Rådgiver informerer i klassene (rettigheter og muligheter) Oversendelse av manglende vedleggsskjema til skolene Etter 2.inntak Skolene etterlyser manglende dokumentasjon. UTD sender kopi til skolene Skolene arkiverer vedleggsskjema Utarbeidelse av IOP Aktuelle faglærere og kontaktlærer utarbeider IOP i fellesskap. Innebærer møter med elev og foresatte Vurdering/Rapportering/tilbakemelding: Trippelsamtaler Halvårsrapporter (Felles mal for VAF) Rapportering av svake 2 ere Bekymringsmelding til TO-team VGS Nasjonale frister Skolestart Skolestart Skolestart Skolestart Kartlegging Informasjonsoverfø ring Brukermedvirkning UTD Ca 10.august Kvalitetssikring VGS/UTD VGS VGS Avd.leder Kontaktlærer rektor Kontaktlærer Faglærer/ Kontaktlærer Fortløpende frem til 15.oktober 15.okt/fortlø pende 1.februar 1.juli Arkivering Kvalitetssikring Kvalitetssikring av opplæringen Brukermedvirkning Kopi av halvårsrapporter sendes PPT for vgs. Kartlegging Kvalitetssikring Tilbakemelding 12

13 Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder Skole/virksomhet: Søkere til private videregående skoler i Vest-Agder Utarbeidet av: Seniorrådgiver UTD, M.K.Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Omfatter: Årshjul Søknad om spesialundervisning for elever i private skoler. Handling Ansvar Tid Hensikt/Kommentarer Vurdering av søkere Tilmelding til PPT Sakkyndig vurdering Utvidelse av opplæringsretten Avgiverskole (rådgivere), evt. Oppfølgingstjenesten PPT Avgiverskole eller OT henviser til PPT Utdanningsavdelingen i VAF Avgiverskole vurderer behov og henviser til PPT Okt. des. Nov. jan. Frist 15.januar Søknad Avgiverskole 1.februar (OBS ny dato f.o.m 2013) Kartlegging av behov i god tid før neste skoleår. Elever fra Vest-Agder skal fortrinnsvis henvises til PPT i skolefylket. Ved evt behov for ny vurdering, vil eleven henvises til PPT i hjemfylket. Avklare opplæringsretten før søknadsfrist Søknad sendes på Vedleggsskjema fylles ut og sendes sammen med oppdatert sakkyndig vurdering. 1 eks til VAF og 1 eksemplar til VGS(1.ønske) Inntak Private vgs April juni Elever tas inn ihht den enkelte private skolens inntaksreglement. Særinntak for elever med rett til inntak etter 6-20 i Oppl.l. gjennomføres ca 25.mai i VAF Vurdering av: Tilpasset opplæring eller spesialundervisning Private vgs PPT April - juni Skolen vurderer og oppgir i sin søknad tiltak som kan tilrettelegges innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Evt ny tilmelding til PPT 13

14 Søknad om spesialundervisning og refusjonsgaranti Enkeltvedtak Refusjonsgaranti Den private videregående skolen i samarbeid med inntatte elever Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Frist 10.juni Før skolestart Ca 25.juni Halvårsrapport Private vgs 1.februar 1.juli Refusjonskrav Private vgs 1.februar 1.juli Felles frist for å kunne sikre likeverdig saksbeh. og ivareta krav ihht budsjettprosesser. Utarbeides i samråd med den enkelte skole og elev. Tildeles skolen etter søknad på enkeltelever og skolens vurderinger om organisering av opplæringen. Ref. egen beskrivelse av satser og premisser. Obligatorisk ihht Oppl.loven og grunnlag for refusjon. Bruk egen mal for VAF Utbetales på bakgrunn av gitt garanti og halvårsrapport. Elever som slutter Private vgs Fortløpende Det skal rapporteres på eget skjema om elever som slutter underveis. Skolen må avvikle et avklaringsmøte og skrive en oppfølgingsplan. Rapporten sendes til elevens hjemfylke. (Vest- Agder) 14

15 Søkere fra barnevernsinstitusjoner Kvalitetsdokument Samhandlingsrutiner Skole/virksomhet: SMI-skolen i Vest-Agder Dokument nr: 1 Utarbeidet av: Rektor SMI-skolen, R.Søbye Seniorrådgiver UTD, M.K. Lorentzen Godkjent av: Utdanningssjefen Dato godkjent: Gjelder fra: Neste revidering: Omfatter: Skoletilbud for barnevernsklienter i institusjon Definisjoner: Opplæringslova 13-2: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernlova. Prosessen må: Sikre at grunnskoleelever som er bosatte på barnevernsinstitusjoner får opplæring jf. Opplæringslova 2-1. Sikre at videregående elever som er bosatte på barnevernsinstitusjon får avklart sitt opplæringsbehov jf. Opplæringslova 3-1 Kjennetegn på god prosesskvalitet: I Vest-Agder fylkeskommune har SMI-skolen koordinerende ansvar for skoletilbudet for elevene ihht 13.2 Alle grunnskoleelever er i gang med skoletilbud, uten ugrunnet opphold og innen 14 dager etter flytting til institusjonen. Elever i alder for vgs. skole har uten ugrunnet opphold og innen 14 dager etter flytting til institusjon fått avklart sitt behov for skoletilbud. Kommuner, barneverninstitusjoner og Bufetat region sør informeres årlig om dette kvalitetsdokument, skoletilbud samt rutiner for kjøp av elevplasser for 13.2 elever. 15

16 Aktiviteter før skoletilbud Frist Ansvar Forvarsel Bufetat region sør gir melding til SMI-skolen når elever fra Vest-Agder plasseres i barnevernsinstitusjon både i og utenfor eget fylke. Fortløpende Bufetat region sør Melding ved langtidsplassering: Barnevernsinstitusjonene i Vest-Agder gir skriftlig melding til SMIskolen om nye klienter og deres behov for skoletilbud. Ved akuttplassering innkaller barnevernsinstitusjonene i Vest-Agder SMIskolen til avklaringsmøte. Skriftlig melding gis da i dette møtet. All dokumentasjon som vedrører saken oversendes samtidig. Aktuell dokumentasjon er sakkyndig vurdering(ppt), enkeltvedtak, halvårsrapporter, karakterutskrift, fremmøteoversikt, Skriftlig vurdering av eleven i forhold til rus, kriminalitet, vold, seksualisert adferd, psykisk og fysisk helse, legges ved. Avklaring SMI-skolen avklarer relevant og mulig skoletilbud med mottakskommune/ mottaksskole/inntakskontoret i VAF om mulighet for elevplass. Ved behov for spesialundervisning tilmeldes eleven PPT i Vest-Agder. Elever med ungdomsrett (gjelder vgs), uten skoleplass, overføres til OT v/utdanningsavdelingen i VAF Snarest mulig og før skoletilbud igangsettes Snarest mulig Leder ved institusjonen Ansvarlig saksbehandler i barnevernstjene sten (hjemkommune) SMI-skolen PPT Innmelding/Overføring: Innmeldingsmøtet holdes på skolen hvor eleven skal ha sitt skoletilbud. Aktuelle deltakere: eleven, foresatte, SMI-skolen, barnevernsinstitusjonen, avgiver- og mottakerskole/ot, PPT, barnevernstjenesten i elevens hjemkommune, Bufetat i elevens hjemfylke og evt. behandler Skoletilbud Kan gjennomføres på nærskolen, SMI-skolen eller i institusjonen Snarest mulig SMI-skolen Grunnskole: SMI-skolen drøfter med PPT i VAF hvilket skoletilbud som skal gis. Nærskoleprinsippet legges til grunn. Dersom omsynet til eleven eller de andre elevene tilsier det, kan eleven gis tilbud ved annen skole (jfr. 8-1). For elever med rett til spesialundervisning, 5-1, skal det fattes enkeltvedtak. I enkelte tilfeller kan det fattes midlertidige vedtak og garantier i påvente av PPT s utredning og sakkyndige vurdering. Vesentlige endringer i skoletilbudet må skje i samråd med SMI-skolen. Fortløpende SMI-skolen 16

17 Videregående opplæring: SMI-skolen drøfter med PPT i VAF hvilket skoletilbud som skal gis. Elevens skoletilbud reguleres av gjeldende inntaksreglement. For elever med rett til spesialundervisning, 5-1, skal det fattes enkeltvedtak. Utdanningsavdelingen, OT og vgs bistår med å avklare opplæringstilbud. Samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter Det holdes jevnlige samarbeidsmøter. Innkalling og referat sendes samme deltakere som på innmeldingsmøtet. Fortløpende Jevnlig SMI-skolen Vertsskole eller barnevern Rapportering og refusjoner Grunnskole og videregående opplæring: På bakgrunn av avtalene som gjøres i innmeldingsmøtet vil SMI-skolen gi en garanti for refusjon av skoletilbudet (etter fastsatte satser). Skolen kan søke om refusjoner for skoletilbudet på bakgrunn av gitte garantier. For at refusjoner skal bli utbetalt, må SMI-skolen motta refusjonskrav med rapport som beskriver elevens skoletilbud, fremmøte og utvikling. For elever med spesialundervisning må IOP med tilhørende halvårsrapport oversendes før refusjon utbetales. For elever fra andre fylker blir det krevd refusjoner halvårig til faste satser, jfr forskrift til Opplæringslova VAF innhenter nødvendig garanti ved etablering av skoletilbudet. Refusjoner til andre fylker gis på bakgrunn av krav med nødvendig dokumentasjon, og i henhold til garanti gitt fra VAF. Rapportering av elevinformasjon ved avslutning Aktuelle dokumenter som er utarbeidet for perioden skoletilbudet har vart, skal sendes eller overleveres til ansvarlig saksbehandler i barnevernet. Aktuelle dokumenter er: - Enkeltvedtak for perioden - Sakkyndige vurdering av nyere dato. - Møtereferat - Halvårsrapporter - Fremmøteoversikt - Karakterutskrift Fortløpende Halvårlig i juni og desember Umiddelbart etter at skoletilbudet er avsluttet SMI-skolen Kommuner/ vertsskoler Kommuner/vert sskoler SMI-skolen Andre fylkeskommuner SMI-skolen 17

18 Søkere til tilrettelagte grupper - hverdagslivstrening Kvalitetsdokument Samhandlingsrutiner Skole/virksomhet: Tilrettelagte grupper - hverdagslivstrening Utarbeidet av: Godkjent av: Seniorrådgiver UTD, M.K. Lorentzen Utdanningssjefen Omfatter: Årshjul Innsøking til tilrettelagte grupper hverdagslivstrening Dato godkjent: Gjelder fra: Handling Ansvar Tid Hensikt Innhenting av navn på aktuelle søkere fra grunnskolen Felles informasjonsmøte for elev/foresatte, avgiverskole, PPT Besøk på skole(r) der eleven ønsker å søke Utarbeidelse av Sakkyndig vurdering og tilleggsinformasjon (vedleggsskjema) Frist for å søke om utvidet opplæringsrett Frist for søkere til særskilt inntak ( 6.20) Søknad sendes på (må bruke MinID) Vedleggsskjema sendes sammen med sakkyndig vurdering til 1.ønske skolen og til VAF v/utdanningsavdelingen Saksbehandling før inntak, evt. inntaksmøter med skolene (VGS) Foreløpig inntak av elever til tilrettelagte grupper - Hverdagslivstrening Overføringsmøter og besøk på skolen der VAF 15. Sept Kartlegging VAF Sept/okt Informasjon om VGO, inntakskriterier og videre inntaksprosedyre VGS inviterer Okt/nov Informasjon Avgiverskole/PPT Okt des Kartlegging og Dokumentasjon VGS 15.januar Avklare evt. rett til 4 og 5 skoleår (gjelder for noen elever i sitt 3. opplæringsår i VGS) Avgiverskole 1.februar Registrering av søknad Søkere til 2. og 3. opplæringsår søker kun elektronisk. Trenger kun ny sakkyndig vurdering ved endringer. VAF Februar Saksbehandling og kvalitetssikring før vedtak om inntak VAF Ca. 1.mars Foreløpig melding om inntak VGS organiserer Mars juni Forberedelser til skolestart Overføring av informasjon eleven er tatt inn Særskilt inntak VAF Ca 25.mai Endelig vedtak om inntak 18

19 Vedlegg til søknad om videregående opplæring, skoleåret 2 013/2014 UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Vedleggsskjemaet skal fylles ut av avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring. Søker skal også gi samtykkeerklæring /underskrive søknaden. Kopi av WEB-SØKNADEN skal følge vedleggsskjemaet. Personopplysninger: Etternavn, fornavn Personnummer (11 siffer) Avgiverskole Vedlegget gjelder: (sett kryss) A: Særskilt inntak (mai 2013) sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges Prioritert utdanningsprogram Vg1 Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1. Jfr. forskrift Tilrettelagt gruppe Søkere til HT, AT og G (side 2 må fylles ut) Ordinær guppe Inntak etter individuell vurdering Vg2/Vg3 Inntak til videregående trinn 2 (Vg2) eller videregående trinn 3 (Vg3) etter individuell vurdering. Jfr. forskrift Videreføring i tilrettelagt gruppe Søkere til G og AT (side 2 må fylles ut) Videreføring i Ordinær gruppe Ordinært inntak (juli 2013) B: Rett til spesialundervisning Søknad om spesialundervisning. Jfr. Opplæringsloven 5-1. sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges. Opplysninger for: M: Elever med minoritetsspråklig bakgrunn: Opplysninger om språklig nivå. O: Andre opplysninger som er viktig for den videregående skolen (opplysninger som er nyttige i forhold til tilrettelegging av opplæring) C: Lærling/lærekandidat Lærling/lærekandidat med behov for tilrettelegging i læretiden Oppdatert sakkyndig vurdering fra PPT må vedlegges. 19

20 Opplæring i tilrettelagte grupper i Vest-Agder. Gjelder for elever som har behov for all opplæring i tilrettelagte grupper (4-10 elever). Det blir utarbeidet individuell opplæringsplan der opplæringsmål hentes fra læreplanane og fører frem til grunnkompetanse på ulike nivå. Kryss av for ønsket tilbud: Skole / Utd. Progr. H A G KKG STUSP SSSSA HSHSF Kvadraturen STUSP BABAT RMRMF SSSSA TPTIP HSHSF Tangen BABAT RMRMF Vennesla STUSP HSHSF RMRMF SSSSA TPTIP Søgne STUSP NANAB DHDHV Mandal STUSP DHDHV BABAT SSSSA TPTIP Byremo BABAT TPTIP Lister (avd Flekkefjord) STUSP BABAT TPTIP Lister (avd Kvinesdal) STUSP HSHSF RMRMF Hverdagslivstrening: Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids/aktivitetstilbud, bo og fritid. Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for Studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus. Dette er områder som skal kvalifisere til voksenliv. Arbeidslivstrening: Tar utgangspunkt i felles læreplanverk for grunnskole og videregående opplæring læringsplakaten og lokale læreplaner. Aktuell sluttkompetanse gir eleven grunnlag for ordinært eller tilrettelagt arbeid. Kompetansemål for fellesfagene hentes fra Kunnskapsløftet. Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Fleksibilitet i forhold til den enkeltes opplæringsplan er viktig. Innefor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager pr. uke. Det legges også vekt på ungdomsbedrift/entreprenørskap. Grunnkompetanseløpet: Et yrkesfaglig utdanningstilbud med utg.pkt, i lærekandidatordningen og følger hovedmodellen innen fagopplæring med 2 år i skole og 2 år i lære. Undervisningen er praktisk rettet og programfagene fullføres ordinært. Det er ikke satt av egne timer til undervisning og vurdering i fellesfagene. Likevel legges det vekt på grunnleggende ferdigheter knyttet til yrkesfagene (uttrykke seg muntlig, lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Se egen brosjyre for mer informasjon om målgruppen på: under Utdanning og Prosjekter. 20

21 I. Opplysninger knyttet til søknad (Alt skal fylles ut) 1. Søknadsgrunn: 2. Spesialundervisning og andre tilretteleggingstiltak siste skoleår: 3. Eleven er i risikosonen for bortvalg/frafall: JA NEI Usikkert Vurderingen baseres på: RISK detektor Annet: 4. Forslag til spesialundervisning / annen tilrettelegging kommende skoleår: 5. Realistisk mål for opplæringen: Fag/svennebrev Studiekompetanse Grunnkompetanse 6. Søknaden inngår i følgende plan for videre opplæring: År Skole / bedrift Programområde / fag 21

22 II. Opplysninger om språklig nivå 1. Grunnlag for inntak i videregående skole Antall år i norsk grunnskole: Antall år i hjemlandets grunnskole:. Hvilket hjemland: Kartlegging av språklige ferdigheter er gjennomført, beskrivelse: 2. Behov for opplæring i videregående skole Eleven har behov for å følge læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Behov for morsmålsopplæring Behov for tospråklig fagopplæring III. Andre opplysninger 1. Eventuelle hjelpeinstanser/ansvarsgrupper utenom skolen: 2. Hvilke sterke sider besitter eleven som mottakerskolen/bedriften kan utnytte? 3. Annen informasjon som er viktig for skolen å kjenne til: Søkers samtykke: (Må fylles ut) Søker samtykker i at de sakkyndige instanser som uttaler seg om denne søknaden, uten å hindres av taushetsplikt, kan gi de nødvendige opplysninger, at søknaden kan sendes til den skolen/bedrift det blir søkt til/ du får plass på og at opplysningene kan overføres til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste for Vest Agder fylkeskommune)... Sted Dato Søkers underskrift Elevens foresatte er informert: JA NEI Dette vedleggsskjema er fylt ut sammen med eleven av:. Navn/stilling Skole/Oppfølgingstjeneste Dato 22

23 Søknad om utvidelse av opplæringsretten UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Frist 15.januar Oppl.loven 3-1, 5 ledd "Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter 3-12." Navn: Født: Adresse: Er nå elev ved: Er ikke i opplæring fortiden: Har gjennomført følgende videregående opplæring til nå: Skoleåret Skole/opplæringssted Programområde Begrunnelse av behovet: Har hatt vedtak spesialundervisning 5-1 Har opplæring i tegnsspråk: 3-9 Har hatt opplæring i Punktskrift 3-10 Har hatt vedtak om særskilt språkopplæring 3-12 Andre grunner (f.eks medisinske årsaker), Hva ønsker eleven å oppnå? Fullføre og bestå følgende utdanningsprogram /fagområde: Grunnkompetanse: Innenfor følgende utdanningsprogran/fagområde: Måloppnåelse i forhold til følgende kompetansemål i læreplanen: (Bruk evt.baksiden av dette skjemaet.) Følgende dokumentasjon av søknaden er vedlagt: (Dokumentasjon kan være sakkyndig vurdering av nyere dato fra PPT, legeerklæring, annet) Dato/ Søkers underskrift Rådgiver/oppfølgingstjeneste Sendes: Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517, 4605 Kristiansand 23

24 Gjennomføring av møter med skolene i forbindelse med særinntaket Utdanningsavdelingen arbeider i tiden fremover med kvalitetssikring av mottatte søknader. Det betyr i praksis at mottatte vedleggsskjema sjekkes opp mot den elektroniske søknaden, samt en gjennomgang av inntaksgrunnlag og skoleretten til disse søkerne. Etter søknadsfristen 1. febr.. skal også skolene ha en gjennomgang av mottatte søknader med vedleggsskjema og forberede en innstilling til hvilke søkere som bør tas inn særskilt. Skolenes forberedelser må omfatte: 1. Sjekke at søknaden er godt nok dokumentert. Dvs at det foreligger sakkyndig vurdering som opplyser saken, og gir rett til inntak etter 6.20 eller 6.24 for vedleggsskjema markert (A), og rett til spesialundervisning etter 5.1 for (B). Utdanningsavdelingen ivaretar videre arbeid ved eventuelle mangler. 2. Foreta en innstilling av samtlige A-søkere. Dette innebærer en vurdering av retten som er gitt etter forskr og 6-24, og spesielt kontrollere at eleven har søkt i samsvar med sakkyndig vurdering. 3. Gjennomgang av søkere til tilrettelagte grupper. (Sjekke sakkyndig vurdering) 4. Gjennomgang av samtlige B-søkere, å vurdere om noen av disse bør sikres plass ifm særinntaket fordi det er nødvendig å påbegynne forberedelser opp mot skolestart. 5. Gjennomgang av elever som under andre opplysninger (O) oppgir og dokumenterer (godkjent av skolens TO-team og utdanningsavdelingen) at de har utarbeidet egen opplæringsplan sammen med skolen (f.eks. Vg1 over 2 år). Må noen av disse sikres plass? 6. Gjennomgang av elever som oppgir opplysninger om språklig nivå. Hvordan vurderer skolen grunnlaget for søknaden, hvordan ser skolen for seg tilrettelegging av opplæringen for disse elevene? (Særskilt språkopplæring Oppl.l 3-12) Skolene vil motta lister med oversikt over elever med vedleggsskjema (A + B). snarest mulig etter 1.febr. Møteplan vil bli tilsendt skolene. 24

25 Halvårsrapport UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Skoleåret: Elev: Født:. Utdanningsplan Videregående opplæring: 1. skoleår: 2. skoleår: 3. skoleår: Utvidet rett: 4. skoleår: 5. skoleår: 6. skoleår: Hovedmål: Enkeltvedtak pr. dato: Omfang Innhold Organisering Annet: Periodemål: Frammøte/oppfølging fra elevens side: Sosial vurdering: Faglig vurdering: Helhetsvurdering i forhold til mål: Forslag til forbedrings/endringstiltak/tiltak fremover: Dato: Kontaktlærerens underskrift Elevens underskrift 25

26 Skjema enkeltvedtak. UNNTATT OFFENTLIGHET Off. l. 13 jfr. Forv.l. 13 Mottaker: Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret Vedr.: Elev (navn og fødselsdato): klasse: Grunnlagsdokumenter i saken: På bakgrunn av din søknad om spesialundervisning har videregående skole vedtatt følgende tildeling: OMFANG INNHOLD/FAG ORGANISERING Annen oppfølging: Tiltaket er iverksatt fra skolestart. Vedtaket bygger på opplæringsloven 5-1,5-3,5-4. (3-9 el. 3-10) Vedtaket innebærer at det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) Jfr. Oppl.l. 5-5 (Vedtaket avviker fra PPT`s sakkyndige tilrådning) Opplæringstilbudet vil bli evaluert i forbindelse med elevsamtaler, trippelsamtaler, fagevalueringer og halvårsrapporter. Du har rett til å se sakens dokumenter, Jfr. forvaltningsloven 18. Du kan klage på dette vedtaket, Jfr. forvaltningslovens 28 og opplæringsloven Klagefrist er 3 uker. Klagen sendes til skolen. Klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder. Dato: Rektor Avdelingsleder 26

27 Resultater og Statistikk for særskilt inntak Inntak til tilrettelagte grupper: Tilrettelagt gruppe: Antall inntatte elever 2012/2013 Antall inntatte elever 2011/2012 Antall inntatte elever 2010/2011 Hverdagslivstrening (H) Arbeidslivstrening (A) Grunnkompetanse (G) Totalt antall elever Totalt antall grupper 51,5 50,5 49 Alle søkere blir tatt inn etter individuell vurdering. 2012/ /2014 Forslag Antall antall grupper Elevplasser Inntatte elevplasser Forslag antall grupper Søkere Skole mars 2012 Vennesla (H) Vennesla (A) 18 2, ,5 KKG (H) KKG (A) Kvadraturen(H) Kvadraturen(A) Kvadraturen(G) Tangen (G) Søgne (H) Søgne (A) 23 3, ,5 Søgne forsterket gruppe Mandal (H) Mandal (A) Mandal (G) Flekkefjord (H) Flekkefjord (A) Kvinesdal (H) Kvinesdal (A) Byremo (A) Byremo (H) 1 0, ,5 Vest-Agder totalt , ,5 Tabellen viser innsøking til tilrettelagte grupper, fordelt på de videregående skolene som tilbyr dette. Tabellen viser også forslag til antall grupper og elevplasser for neste skoleår. Forslaget er legges frem til politisk behandling og ble vedtatt i Hovedutvalget for kultur og utdanning 29. oktober

28 Elever som søker om spesialundervisning i Vest-Agder 2012/2013 A-søkere totalt: Gruppe Elever Tilrettelagt gruppe 300 Ordinær gruppe 154 Totalt 454 A-søkere (Elever som søker om spesialundervisning og inntak til særskilt programområde) Skole Antall Programområde Antall elver elever Lister 63 Bygg- og anleggsteknikk 44 Sirdal 0 Design og håndverk 16 Vennesla 37 Elektrofag 5 KKG 56 Helse- og oppvekstfag 64 Kvadraturen 115 Idrettsfag 4 Tangen 58 Medier og 15 kommunikasjon Vågsbygd 17 Musikk, dans, drama 8 Søgne 37 Naturbruk 27 Mandal 60 Påbygg 2 Byremo 11 Restaurant- og matfag 50 Service og samferdsel 59 Studiespesialisering 92 Teknikk og ind. 68 produksjon Totalt 454 Totalt 454 B-søkere (Elever som søker om spesialundervisning) Skole Antall elever Programområde Antall elver Lister 90 Bygg- og anleggsteknikk 92 Sirdal 1 Design og håndverk 32 Vennesla 42 Elektrofag 14 KKG 34 Helse- og oppvekstfag 78 Kvadraturen 94 Idrettsfag 5 Tangen 110 Medier og 16 kommunikasjon Vågsbygd 7 Musikk, dans og drama 4 Søgne 26 Naturbruk 13 Mandal 47 Påbygging 23 Byremo 11 Restaurant- og matfag 17 Service og samferdsel 40 Studiespesialisering 37 Teknikk og ind. 91 produksjon Totalt 462 Totalt 462 Det er knyttet noe usikkerhet til tallene p.g.a ulike tidspunkt og systemer for registrering. 28

29 Nyttige og relevante lov-/forskriftshjemler: Om ungdomsretten til videregående opplæring; kapittel 3 i Opplæringsloven: Videregående opplæring i bedrift: kapittel 4 i Opplæringsloven: o 4-2. Om særlige rettigheter og plikter for lærlinger og lærekandidater Om retten til spesialundervisning og saksbehandling i forbindelse med spesialundervisning; kapittel 5 i Opplæringsloven: Om inntak til videregående opplæring: kapittel 6 i forskrift i Opplæringsloven: o 6-7. Søknadsfrist og kunngjøring o inntaksrekkefølge til vg1 Om inntak til særskilt prioritert vg1: o Hvem som er sakkyndig når det gjelder tilråding om særskilt inntak til prioritert vg1 o Hva den sakkyndige tilrådingen om særskilt prioritert vg1 skal inneholde o Hva som gir rett til særskilt prioritert inntak på vg1 o Inntaksrekkefølgen til vg1, og fylkeskommunens anledning til å prioritere de med størst behov. o Inntak av søkere uten karakter fra Vg1, med behov for spesialundervisning o Om retten til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Privatskoleloven Kapittel Vilbli.no o Søknad om skoleskyss/læreplass o Søknad, svar og regler Inntaksreglementet for Vest-Agder fylkeskommune/ 29

30 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Postboks 517, Lund 4605 Kristiansand Sentralbord:

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:...

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Opplæring i barneverninstitusjoner

Opplæring i barneverninstitusjoner Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 4-2010 Revisjonsrapport fra prosjekt Opplæring i barneverninstitusjoner For kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune juli 2010 FORORD Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer 2010-11 Revisjonshistorie... 2 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer