Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014"

Transkript

1 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

2 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen Erfaringer fra inntak Årshjul og rutiner Vigo web og skolemodulen Rådgiverinfo v/ Sheila Forskerlinje ved Vågsbygd vgs v. Lillian Flydal IB- linjen KKG v. Kristian Andreas Skjelbred-Knutsen 12:00-12:45: Lunsj 12:45-14:55: Fortrinn, spesialundervisning og individuell behandling v/ Marianne Lorentzen Formidling av læreplasser v/ Trond Reinertsen 14:55-15:00: Avslutting og oppsummering v/ Karen Halvorsen

3 Inntak søkere med ungdomsrett Andelen som søkte ST opp fra 48,6 % til 51 % 7080 inntatte 1. inntak 6622 til våre skoler 119 til andre fylker; 339 til private skoler 90,75% inntatte på 1. valg av programområde (7,32% 2. valg) 174 uten tilbud 1. omgang reelt færre 50 uten tilbud etter 2. inntak samtlige til påbygg Like stor andel har fått sitt 1. valg som tidligere år Alle med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass

4 Tilbudsstruktur Utdanningsavdelingen sendte sitt forslag ut på høring med høringsfrist Tilbudsstrukturen har mest endringer for yrkesfagene Enkelte tilbud vurderes igjen etter søkertallene foreligger Aktivitør ved Lista foreslått nedlagt blir stående i katalogen Automatisering fredes et år til varslet nedgang fra Musikk, dans og drama i Lyngdal legges ned Økning Vg1 Bygg- og anlegg, Restaurant- og matfag og Design- og håndverk Fagopplæring laget en komplett liste over nødvendige reduksjon sett fra et læreplassperspektiv Kun noen av endringer gjennomført i strukturen for Men varsler mulige endringer fremover

5 September-november Ajourhold Statistikkgrunnlag til SSB og Udir Sluttdatoer før 1.oktober registreres SØKER overføres til ELEV Avgangselever grunnskolen legges inn Preutfylling Klargjøring Vilbli og klasseordning Ajourhold og rapportering Innsøking Oktober-mars 1. Oktober tilmeldingsfrist Ferdigstille tilbudsstruktur Informasjon/Opplæring kvalitetssikring VIGO, Vilbli, planer og rutiner Statistikk/Rapportering Juli August Hovedinntak svarfrist og purrebrev Veiledning Klagebehandling Suppleringsinntaket Inntak Forberedelser til inntak Mars - juni Kontroll av søknader Justering tilbudsstruktur Individuell saksbehandling Kjøp/salg av elevplasser Innhenting av karakterer Klagebehandling Statistikk/rapportering

6 1. november Oversendelse til PPT for sakkyndig vurdering 15. Januar Søknadsfrist for utvidet opplæringsrett/ ekstra år 1.Mars Ordinær søknadsfrist Svar fortrinnsinntak Et utvalg viktige frister i inntaket Tidlig mai: Klassestrukturen vedtas politisk Ca. 12. juli Hovedinntak 1. Okt 1. Nov 1. Des 1. Jan 1. Feb 1. Mars 1. Apr 1. Mai 1. Juni 1. Jul 1. Aug 1.Oktober Tilmeldingsfrist fortrinnsrett 1.Februar Søknadsfrist fortrinn og individuell behandling Innsendingsfrist for dokumentasjon Ca. 5. august Suppleringsinntak 15. november Frist for rap. Om videreføring av spesialundervsining Mål: 15. April Liste over elever som sikres inntak 20. august Skolestart

7 Målsetting for inntaket 2015 Samtlige ungdommer med opplæringsrett får tilbud om skoleplass ved 2. inntak. Legge til rette for at minst 91% av søkerne får tilbud om 1. ønske. Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole Etablere og kvalitetssikre gode rutiner for søkere og rådgivere. God service til søkere. Bedre informasjonsflyt mellom søker, skolene og Utdanningsavdelingen

8 Utsatt bruk av ungdomsretten Utsatt bruk av ungdomsretten; dvs bruke mer enn 5 år på å ta ut de 3 (ev 4 eller 5) årene med ungdomsrett: Opplæringsloven 3-1, tredje ledd: Heile retten må normalt takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år, eller seks år når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. Fylkeskommunen kan etter søknad gi eleven, lærlingen eller lærekandidaten løyve til utsetjing eller avbrot i opplæringa utan at retten tek slutt. Departementet gir forskrifter om kva forhold som skal gi rett til utsetjing eller avbrot. Forskrift 3-43 : a) vedkommande innanfor denne perioden gjennomfører internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid b) vedkommande innanfor denne perioden gjennomfører folkehøgskole, verneplikt eller i minst seks månader av opplæringsåret utfører omsorgsarbeid c) vedkommande har hatt fråvær på grunn av langvarig sjukdom d) vedkommande har innanfor denne perioden fått innvilga søknad om omval etter opplæringslova 3-1 fjerde ledd e) vedkommande har fått rett til ekstra opplæringstid etter reglane i opplæringslova 3-1 femte ledd.

9 Ekstra opplæringsår Opplæringsloven 3-1, fjerde ledd Retten til vidaregåande opplæring blir etter søknad om omval utvida med inntil eitt opplæringsår. Opplæringsloven 3-1, femte ledd: Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter Kravet om sakkunnig vurdering gjeld ikkje for elevar med rett til særskild språkopplæring etter Forskrift 6-4.Bruk av retten til vidaregåande opplæring: Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 bruker ikkje av retten dersom opplæringa utgjer 1/3 eller mindre av timetalet frå eit utdanningsprogram eller eit programområde.

10 Endring av søknader Det gis normalt ikke anledning til å endre ønsker om skoleplass/læreplass. Dersom endring skal innvilges skal det foreligge tungtveiende grunner til endring Søknaden skal vurderes og sendes via rådgiver ved den skolen søker går på. Sendes på e-post til Må ha det skriftlig, men kan selvsagt følges opp med en telefon til utdanningsavdelingen Dette må gjøres før 1. juni.

11 Søknader mottatt etter fristen Etter 1. mars stenger websiden. Søknader etter fristen må sendes skriftlig (brev eller e-post) til Utdanningsavdelingen. For sene søknader prioriteres etter søkere innen fristen Søknad fra elever som flytter til Vest-Agder etter 1.mars godkjennes dersom eleven flytter med foresatte. må dokumenteres innen 1. juli (flyttemelding, foreldres arbeidskontrakt, leiekontrakt, skriftlig bekreftelse e.l.) Søknader fra OT må sendes innen 20.april for å komme med i dimensjonering av klassestrukturen Andre søkere blir behandlet ved skolestart og konkurrere om ledige plasser.

12 Dirigering av søkere Som hovedregel skal en søke skoler i egen inntaksregion dersom programområdet finnes. Vigo stopper ikke søkere som prøver å søke ut av egen region. Rådgivere må derfor hjelpe til å kontrollere søknadene. Ved søknad utenfor egen region, skriv begrunnelse under «Andre viktige opplysninger» Utdanningsavdelingen vil kontrollere samtlige søknader og de som har søkt feil blir dirigere til egen region.

13 Lands- og landsdekkende linjer Alle søker på Vigo via Vest-Agder. Samtlige lands- og landsdekkende linjer ligger inne på websiden Utdanningsavdelingen vil videreformidle søknaden til skolefylkene Svarfrister fra skolefylket og dato for inntaket kan fravike noe fra Vest-Agder

14 Skoleplass i annet fylke Det tas kun hensyn til de som har tilbudet som 1. ønske. Utdanningsprogrammet/ programområdet skal ikke tilbys i Vest-Agder Alle benytter elektronisk søknadsskjema til Vest-Agder. Andre viktige opplysninger skrive navn på fylke og skole de ønsker å gå ved. Utdanningsavdelingen sender gjesteelevsgaranti til andre fylker Det kjøpes normalt ikke plasser

15 Utvekslingselever Søknadsfrist for elever i utlandet er 1. mars Søkere må selv forsikre seg om at studiet i utlandet kan godkjennes i Norge. Den enkelte skole bistår med veiledning. Vg1 karakterene blir konkurransepoeng for inntak til Vg3. Alle som har vært i utlandet får tilbud om skoleplass når de kommer hjem, men får ikke garanti for inntak på samme skole som på Vg1 For andre som har utenlandsk utdanning må det sendes dokumentasjon innen 1.juni i tillegg til ordinær søknad i Vigo. Dokumentasjon skal være oversatt til engelsk eller norsk. Skolene leverer lister over elever på utveksling på Vg2

16 Tidsplan ordinært inntak Tidsplan for inntaket sendes til skolene ca 1. januar. Folder med kurstilbud på skolene senest i starten av januar; vi tar sikte på før jul Alle aktuelle skjema skal være oppdatert og tilgjengelig på innen 15. desember Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet (gjelder de som ikke har brukt MinID tidligere) NB! åpner for ca. 10. januar Søknadsfrist 1. mars kl 23.59

17 Tidsplan ordinært inntak Brev til søkere med ufullstendig søknad sendes innen 10. Mars. Registrere karakterer i juni. Rådgivere kan kontrollere egne eleveres karakterer på Vigo skole. Elever kan innen 1. juli legge inn forhåndsvar og endre telefonnummer på Vigo web.

18 Hovedinntak?. juli Søkere kan gå inn på VIGO web og se resultat av inntak, samt svare dersom de ikke har forhåndssvart OBS! Må registrere forhåndssvar både for både inntak og venteliste Dette må alle sjekke etter hovedinntak Søkere som har oppgitt mobilnummer får SMS. Etter 10 dager sendes purrekort til søkere som ikke har svart. Søkere som ikke svarer etter tilsendt purrekort mistet skoleplassen Resultat av inntak finnes på Vigo skole Skolene får tilsendt oppdaterte lister over elever med tilleggsinformasjon

19 Suppleringsinntak 5. august Resultat av inntak finnes på Vigo skole 19. august overtar skolene inntaket. Skolene får tilsendt oppdaterte lister over elever med tilleggsinformasjon OBS: Tilleggsinformasjon om inntatte elever skal finnes i elevmappe i p360

20

21 I henhold til ny lovgivning må vi informere om bruk av informasjonskapsler (cookies)

22

23

24

25 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

26

27 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

28 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår

29 Velg hvilket fylke man ønsker å søke til et fylke av gangen

30 Oppgi her hvilken type søker man er begge typer kan velges

31 Har valgt ordinær søker til skole

32 Søker om fortrinnsrett til skole søknadskatogori må velges

33 Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole søknadskategori må velges Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen

34 Søker om opplæring i bedrift - lærling

35 Søker om opplæring i bedrift - lærekandidat

36 Søker har her bare valgt opplæring i skole

37 Valg av utdanningsprogram/programområde

38 Prioritering av skoler som tilbyr programområdet flere skoler kan velges

39 Oversikt over registrerte ønsker prioritering kan også gjøre her.

40 Hvis samme nivå er gjennomført tidligere gis det varsel om dette.

41 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke

42 Gjelder for minoritetsspråklige søkere. Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.

43 Denne siden vises hvis / når fylket har åpnet for forhåndssvar

44 Husk å logge ut symbolet øverst til høyre

45 Avgangselever VIGOskole - kommunebruker

46

47 Søkerstatistikk

48 Inntaksstatus

49

50

51

52

53

54

55 Infobrev fra Oslo kommune

56 Gjennomføring Dere gjør en kjempejobb!!! Klarer vi 77 % før 1. oktober? Vi må tette alle hull fra kullet

57 Omvalg Vest-Agder fylkeskommune viderefører praksisen med at elever som gjør omvalg beholdere karakterer i alle fag, også fellesfag, og i utgangspunktet tas inn som fulltidselever høsten Dersom de etter inntak søker fritak for allerede beståtte fag håndteres det etter gjeldende retningslinjer. Dersom det kommer andre bestemmelser fra sentralt hold blir de først gjeldende for inntak til skoleåret 2016/-17. Begrunnelse for denne bestemmelsen er at noen elever allerede høsten 2014 trenger å ta informerte valg som får konsekvenser for inntaket 2015, og derfor trenger forutsigbarhet mht hvilke bestemmelser som skal gjelde.

58 Generelle tips Advarsel om taktisk søknad; du kan risikere å komme inn på førsteønsket ditt! Sett på flere skolealternativer så blir du videresøkt i den rekkefølgen du ønsker i stedet for å bli automatisk videresøkt. Søkeren må søke innenfor sin inntaksregion, men har ikke rett på inntak i sin inntaksregion Søk videre; ikke for mye omvalg «for sikkerhets skyld»; elever som ikke kan flyttes opp får tilbud om å endre søknad. Søkere anbefales å gi forhåndssvar på mottatt plass og venteliste. Hvis de endrer søknaden må de sjekke at det fremdeles er forhåndssvart! Forsering av fag, også for de svake? Sommerskole Vigo skole; hva finner vi der av nyttig info? P360 Læreplass/skoleplass inntaksrekkefølge

59

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer