Tolkning av grunnundersøkelser for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolkning av grunnundersøkelser for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya"

Transkript

1 RAPPORT Tolkning av grunnundersøkelser for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya OPPDRAGSGIVER Nytt Vestre viken sykehus EMNE Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 17. juni 21 / DOKUMENTKODE: RIG-RAP Tolkningsrapport, lagdelinger etc. DL REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Strømsø Torg Drammen Tlf multiconsult.no NO MVA

2 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning - sak Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

3 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning - sak RAPPORT OPPDRAG EMNE Tolkning av grunnundersøkelser for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser DOKUMENTKODE TILGJENGELIGHET RIG-RAP-2 Åpen OPPDRAGSGIVER Nytt Vestre viken sykehus OPPDRAGSLEDER Lars Pettersvold KONTAKTPERSON Prosjektdirektør Frode Instanes UTARBEIDET AV KOORDINATER SONE: UTM32 ØST: 69 NORD: ANSVARLIG ENHET 213 Sør Drammen/Tbg. GNR./BNR./SNR / 28++ / Drammen og Lier kommune Samferdsel og Infra SAMMENDRAG Parametervalg for de ulike typer løsmasser Følgende parametere er valgt for de ulike typer løsmasser ut fra et stort antall boringer i området. En sammenstilling av alle valgte parameterer er vist i tabell her under.

4 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning - sak INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning - sak Presentasjon av tidligere utførte grunnundersøkelser Eiendommens beliggenhet og topografi Generell beskrivelse av grunnforholdene Generelt Fjelldybder/fjellkotekart... 7 Utbredelse av ulike typer løsmasser vist på plantegningene, Profilene, tegning RIG-TEG-1 til Parametervalg for de ulike typer løsmasser... 8 TEGNINGER RIG-TEG-: Oversiktskart, m 1:. (A4) RIG-TEG-1: Borplan med gamle og nye grunnundersøkelser, m 1: (A1) RIG-TEG-2: Borplan med antatt fjellkoter ut fra gamle og nye boringer, m 1: (A1) Plan-tegninger med utbredelse av ulike type løsmasser tatt ut fra terrengmodellen ifølge tegningsliste: RIG-TEG-3: Antatt utbredelse av morenemasser, grønn fargem 1:1 (A1) RIG-TEG-4: Antatt utbredelse av sensitiv-/kvikk leire, rosa farge m 1:1 (A1) RIG-TEG-: Antatt utbredelse av flismasser, oransje farge m 1:1 (A1) RIG-TEG-6: Antatt utbredelse av leirmasser, blå farge m 1:1 (A1) RIG-TEG-7: Antatt utbredelse av sandmasser, gul farge m 1:1 (A1) RIG-TEG-8: Antatt utbredelse av sensitive til kvikke masser i leirmassene, blåfarget med rosa farge på de lokale områdene med sensitive- til kvikke leirmasser m 1:1 (A1) Profil-tegninger med lagdelinger tatt ut fra terrengmodellen med samme fargekode for løsmassetyper som på plantegningene, ifølge tegningsliste: RIG-TEG-1: Profil A, C, E, G og H RIG-TEG-11: Profil I, J og K RIG-TEG-12: Profil 1, 2 og RIG-TEG-13: Profil 4,, 6 og 7 m 1:1 (A1) m 1:1 (A1) m 1:1 (A1) m 1:1 (A1) VEDLEGG - Koordinatlister for alle borpunkter som er presentert på borplanen, tegning RIG-TEG-1 - Tegningsliste - Tolkete CPTu-sonderinger GEOTEKNISKE BILAG - Geoteknisk bilag for feltundersøkelser - Geoteknisk bilag for laboratorieforsøk- - Oversikt over metodestandarder og retningslinjer

5 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning - sak HENVISNINGER /1/ NS-EN :24+NA:28 (Eurocode 7) /2/ Statens Vegvesen (214), Geoteknikk i vegbygging, Håndbok V22. Vegdirektoratet /3/ NVE (214), Retningslinjer nr. 2/211 Flaum og skredfare i arealplaner /4/ NVE (214), Veileder nr Sikkerhet mot kvikkleireskred // Sandven, R (21), brukerveiledning CPTU EXTRA Regneark for avansert tolking av CPTU, Multiconsult /6/ NIFS-Rapport nr. 14/214, En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i nordke leirer. Datert /7/ Berre, T(1983), Apparatur og prosedyrer i laboratoriet for å bestemme skjærstyrke i leire, Rapport NGI Oslo /8/ Multiconsult AS ( ), Datarapport, RIG-RAP-1, Supplerende grunnundersøkelser for Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya /9/ Multiconsult AS ( ), Datarapport, RIG-RAP-1, Sammenstilling av tidligere og supplerende grunnundersøkelser for Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya /1/ NGI (2), Lierstranda Vest, Lier Industriterminal AS, 977-2, Utfylling utenfor Shellanlegget Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

6 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning - sak 1 Innledning - sak Det planlegges for tiden å bygge et nytt sykehus med et stort antall bygninger - med og uten kjellerog fra 2 til 6 etasjers høyde. Det prosjekteres også kulvertforbindelser under oppfylt terreng på kote 3 mellom de nye byggene. Multiconsult AS er engasjert av Nytt Vestre Viken sykehus ved prosjektdirektør Frode Instanes for å utføre grunnundersøkelser på område for nytt sykehus som for tiden er under planlegging på Brakerøya i Drammen og Lier kommuner. Bordataene fra grunnundersøkelsene som er utføret vinteren 21 er presentert i Multiconsult datarapport RIG-RAP-1 datert april 21, og utførte prøveserier og vingeboringer innenfor og rundt det aktuelle sykehus-området presentert i Multiconsult rapport RIG-RAP-1 av april Presentasjon av tidligere utførte grunnundersøkelser Multiconsult har rapport RIG-RAP-1 /9/ samlet de tidligere data hva gjelder prøveserier og vingeboringer fra NOTEBY A/S, NGI, Statens vegvesen og Jernbaneverket i en terrengmodell for å kunne presentere fjellkoter, lagdelinger mm for bruk i de videre prosjekteringsarbeider for stabilitetsberegninger, fundamenteringsløsninger for planlagt bebyggelse etc. Det er tidligere også utført en mengde fjellkontrollboringer, dvs boringer uten registrering av bormotstand, samt en del dreietrykksonderinger med registrering av bormotstand, men disse er ikke presentert i rapporten, kun hensyntatt ved etablering av terrengmodellen. For presentasjon av terrengmodellen med de ulike typer masser på området, lagdelinger etc som grunnlag for å presentere profiler etc. viser vi til vår 3D terrengmodell, samt til tegningene tegningen presentert i herværende tolkningsrapport. 3 Eiendommens beliggenhet og topografi Eiendommen begrenses av jernbanens dobbeltspor Drammen Asker, inkl. Brakerøya stasjon i nord. I sør grenser den til Drammensfjorden og Drammenelvas nordre utløp i fjorden, mellom Bragernes og øya Holmen. I øst grenser den mot Lier Industriområde med blant annet to skraphandlerbedrifter. I vest grenser den mot Drammensbanen og Drammen kommunes fjernvarmeanlegg. Det aktuelle utbyggingsområde er så å si flatt og dagens terreng ligger generelt mellom kote 1 og 2,, høyest inne langs jernbanen i nord. 4 Generell beskrivelse av grunnforholdene 4.1 Generelt Såvel løsmassetype som mektighet - samt dybder til faste morenemasser og fjell - varierer svært mye innenfor det store området som representerer den aktuelle tomten for nytt sykehus. Det er derfor ikke mulig å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene her, spesielt på grunn av at det over opprinnelige løsmasser av sand og leire ligger ulike typer og mektigheter av sagflis, byfyll av ulik karakter, sprengsteinsmasser etc.

7 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no 4 Generell beskrivelse av grunnforholdene De opprinnelige marine leirmassene varierer også i mektighet, fasthet og sensitivitet, men det er kun ved tidligere undersøkelser registrert to mindre, lokale partier med sensitiv- og kvikk leire - på og like øst for - dette store området. De boringene der det er registrert sensitive til kvikke leirmasser er markert med rosa farge på borplanen, tegning RIG-TEG-1. Som det fremgår av denne tegningen er det kun omtrent midt på og i indre delen av eiendommen mot jernbanen/brakerøya stasjon, samt under E18 på innsiden av jernbanen at man har registrert slike masser. De ligger da langs den tidligere Nøstebekken som er lagt i rør under nåværende industrinæringsområde. Det er også registrert sensitive til kvikke leirmasser inne på området for Lier Industriterminal, som ligger øst for den aktuelle sykehustomten. 4.2 Fjelldybder/fjellkotekart RIG-TEG-2: Borplan med antatt fjellkoter ut fra gamle og nye boringer, m 1: (A3) Som det fremgår av dette kartet er det store variasjoner i fjelldybdene på det undersøkte området. Fra ca 2-3 m inne mot Brakerøya stasjon og mot skraphandlerbedriftene langs eiendommens østre begrensning - til ca 7-9 m i bunn av en bred fjellkløft i ca. nord-sydretningen i midtre og vestre del av eiendommen. På den sentrale delen av eiendommen er ligger fjelldybdene generelt i intervallet 4 til 7 m. 4.3 Utbredelse av ulike typer løsmasser vist på plantegningene, RIG-TEG-3: Antatt utbredelse av morenemasser, vist med grønn farge RIG-TEG-4: Antatt utbredelse av sensitiv-/kvikk leire, vist med rosa farge RIG-TEG-: Antatt utbredelse av flismasser, vist med oransje farge RIG-TEG-6: Antatt utbredelse av leirmasser, vist med blå farge RIG-TEG-7: Antatt utbredelse av sandmasser, vist med gul farge RIG-TEG-6: Antatt utbredelse av sensitive til kvikke masser i leirmassene, vist med rosa farge på de lokale områdene med sensitive- til kvikke leirmasser. 4.4 Profilene, tegning RIG-TEG-1 til -13 De presenterte profilene i alt 1 stk.- tatt ut fra terrengmodellen- viser type masser med lagdeling etc., på grunnlag av de tidligere og de nye boringene. De utførte totalsonderingene fra 21 er også lagt inn på disse profilene. Terrengmodellen og disse profilene danner grunnlaget for vurdering av fundamenteringsforholdene og som grunnlag for stabilitetsberegningene som blir presentert i egne rapporter og notater. Tolkede CPTu-sonderinger, 4 stk, utført 21, er her tolket og vist i vedlegg.

8 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no Parametervalg for de ulike typer løsmasser Parametervalg for de ulike typer løsmasser Følgende parametere er valgt for de ulike typer løsmasser ut fra et stort antall boringer i området. En sammenstilling av alle valgte parameterer er vist i Tabell 1. Tabell 1 Materialparameterer i området Material γ (kn/m 3 ) φ ( ) a (kpa) S ua (kpa) Fyllmasser Sand, ensgradert Sagflis Sand og sagflis (blandet) Leire Se Figur 3. Kvikkleire % reduksjon av Figur 3. Morene ) Fyllmasser Her er det benyttet erfaringsparameterer fra Statens vegvesens håndbok V22, kap /2/, figur ) Organiske flismasser, sand, blanding av sand og flis Det er benyttet resultater ifra NGIs undersøkelser presentert i rapport /1/. Boringer viser at man kan anta at det er samme organiske flismasser i dette område som for det aktuelle området ved Vestre viken, denne rapport omhandler området noe øst, se Figur 1. Figur 1 -Oversikt over del av tomt for planlagt Vestre viken sykehus, markert med rød ring, og boringer fra NGIs rapport på tidligere Shell-anlegg /1/. I våre beregninger har vi benyttet en friksjonsvinkel på 3 grader for denne type masser, dette er forsiktig antatt verdi for sagflis i forhold til NGIs rapport /1/. Ensgradert sand er vurdert utfra SVV hb V22 /2/. Sanden er antatt komprimert på grunn av overfyllinger i området.

9 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no Parametervalg for de ulike typer løsmasser 3) Leire Leirlaget er gitt et skjærfasthetsprofil med en utvikling av skjærfastheten i dybden til,2*p i henhold til minimumsverdier for forholdet mellom udrenert skjærfasthet og effektivt overlagringstrykk for norske leirer, Berre. T /7/. Skjærfasthetsprofiler er tolket ut fra laboratorieanalyser med enaksiale trykkforsøk og konusforsøk på opptatte prøver, og fra CPTutrykksonderinger i området, se eksempel i figur -3. Tolking av CPTu er utført i henhold til Sandven. R //. Alle utførte CPTu-sonderinger er vedlagt denne rapporten. De er merket med anvendelsesklasse. 2 der man ikke har oppnådd anvendelsesklasse 1. Det benyttes et ADP-forhold i henhold til NIFS rapport nr. 14 /6/. Korrelasjoner er gitt i figur -2 og tabell 2 benyttes da det ikke foreligger lokale prøver av god kvalitet. Prøver i området viser at plastisitetsindeksen, I p, varierer mellom 1 2 % i dybden, se prøveserier i /8/ og /9/. Det er valgt å bruke et ADP-forhold ned til 1 m dybde med en I p = 1 %. Dypere en 1 m er det valgt å bruke en I p = 2 %. Dette gir et ADP-forhold ned til 1 m som følger: 1,*S ua+,63*s ud +,3*S up. For leire dypere en 1 m gjelder følgende: 1,*S ua+,672*s ud +,387*S up. Figur -2 Anbefaling av anisotropifaktorer fra NIFS Rapport nr.14 /6/ Tabell 2 Anbefaling av anisotropifaktorene fra NIFS Rapport nr. 14 /6/. Ip gis i % i formlene:

10 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no Parametervalg for de ulike typer løsmasser Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) Fyllmasser sua, Nkt=f (Bq) sua, Nke=f(Bq) suk, konus sutc, treaks 1 % reduksjon sua, NDu=f(Bq) su, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Figur 3 Eksempel på antatt skjærfasthetsprofil i profil 3, utfra CPTu og opptatte prøver, profilet er fra hull 11

11 Grunnundersøkelser nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Tolkningsrapport utarbeidet på grunnlag av tidligere og nye grunnundersøkelser multiconsult.no Parametervalg for de ulike typer løsmasser 4) Sensitiv til kvikk leire Det er registrert kvikkleire i mindre lommer på tomten. Disse ligger imidlertid ca 4 m unna strandkanten, og for disse lommene er skjærfastheten redusert. Det er benyttet samme skjærfasthetsprofil som i kapittelet over, men den er redusert med 1 % i henhold til NVEs kvikkleireveileder. Dette er markert i de tolkede CPTu-profilene. ) Morenemasser Det er brukt erfaringsparameterer fra Statens vegvesens håndbok V22 /1/.

12 TEGNINGER

13 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

14 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

15 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

16 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

17 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

18 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

19 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

20 IKKE FUNNET PR HER. TEKST UNDER ER FRA NGI-RAPPORT FIG. 1. UKJENT AVGRENSNING. "SHELL-TOMTA" 1-3m TOPPMASSE OVER LEIRE, DELVIS SENSITIV (KVIKK) (1-2kPa) Dreiesondering Fjellkontrollboring Enkel sondering Dreietrykksondering Trykksondering Totalsondering Terreng (bunn) kote Borhull nr. Antatt fjellkote Fjell i dagen Vingeboring Boret dybde + (boret i fjell) Kystkontur fra SOSI-underlag Teiggrense fra SOSI-underlag Kvikkleire HENVISNINGER: Skovling RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. NB! Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. KOORDINATSYSTEM: Koordinatsystem: UTM 32, NN194 nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i BORHULLSNAVNFORKLARING: NO7-x: NOTEBY-rapport 197, saksnr. 3993, tegn. nr NGI72-x : NGI-rapport 1972 NG76-x : xxxx (firesifret): Statens vegvesen 22, Oppdrag Fd-49A, rapport nr. 2. Representativt utvalg. Mer i rapport. JBV63-x: Jernbaneverket 1963, Fylling over Lierstranda. GK 723. UB Samlerapport med NGI977-2: JBV71-x: avgrensning etter kvikkleire. NO7-x : NO76-x : NO82-x : NG76-19 OG NG NOTEBY-rapport 197, saksnr. 1378, tegn.nr. 1. NOTEBY-rapport 1976, saksnr. 1378, tegn.nr. 2. NOTEBY-rapport 1982, saksnr , tegn.nr. 3. vestre del av bygget. Disse kan tas inn i terrengmodell ved behov. JBV72-x: JBV93-x: MC8-x: 1 til 22: dreietrykksonderinger i rapport. Multiconsult, saksnr Til antatt morene. Ytterligere 2 skovlinger i rapport.

21 TEGNFORKLARING: Terreng fra kartgrunnlag Vann Berg, antatt Morene, antatt Leire, antatt Div. toppmasser Kvikkleire, antatt Sand, antatt Flis, antatt Planområde, grense Vann HENVISNINGER: RIG-TEG til 17, plantegninger, grunnundersøkelser. RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. OBS! Antatt berg minimum dypere enn vist på kotekart. Kote satt til bunn sondering for å unngå konflikt med morenelag. NB! Tolket lagdeling er basert på punkter fra tidligere og supplerende grunnundersøkelser. Mellom punktene er det interpolert for å danne en flate. Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. Øvrige lag i grunnen er tolket ut fra prøver. Sjøbunn er modellert fra 1-meters kotekart fra NGU, utført i 2. Rapport nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i øst er planert ut i virkligheten. Kart ikke oppdatert.

22 TEGNFORKLARING: Terreng fra kartgrunnlag Vann Berg, antatt Morene, antatt Leire, antatt Div. toppmasser Kvikkleire, antatt Sand, antatt Flis, antatt Planområde, grense Vann HENVISNINGER: RIG-TEG til 17, plantegninger, grunnundersøkelser. RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. OBS! Antatt berg minimum dypere enn vist på kotekart. Kote satt til bunn sondering for å unngå konflikt med morenelag. NB! Tolket lagdeling er basert på punkter fra tidligere og supplerende grunnundersøkelser. Mellom punktene er det interpolert for å danne en flate. Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. Øvrige lag i grunnen er tolket ut fra prøver. Sjøbunn er modellert fra 1-meters kotekart fra NGU, utført i 2. Rapport nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i øst er planert ut i virkligheten. Kart ikke oppdatert.

23 TEGNFORKLARING: Terreng fra kartgrunnlag Vann Berg, antatt Morene, antatt Leire, antatt Div. toppmasser Kvikkleire, antatt Sand, antatt Flis, antatt Planområde, grense Vann HENVISNINGER: RIG-TEG til 17, plantegninger, grunnundersøkelser. RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. OBS! Antatt berg minimum dypere enn vist på kotekart. Kote satt til bunn sondering for å unngå konflikt med morenelag. NB! Tolket lagdeling er basert på punkter fra tidligere og supplerende grunnundersøkelser. Mellom punktene er det interpolert for å danne en flate. Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. Øvrige lag i grunnen er tolket ut fra prøver. Sjøbunn er modellert fra 1-meters kotekart fra NGU, utført i 2. Rapport nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i øst er planert ut i virkligheten. Kart ikke oppdatert.

24 TEGNFORKLARING: Terreng fra kartgrunnlag Vann Berg, antatt Morene, antatt Leire, antatt Div. toppmasser Kvikkleire, antatt Sand, antatt Flis, antatt Planområde, grense Vann HENVISNINGER: RIG-TEG til 17, plantegninger, grunnundersøkelser. RIG-TEG til 13, profiler, tolkning av lagdelinger. RIG-RAP , rapport. OBS! Antatt berg minimum dypere enn vist på kotekart. Kote satt til bunn sondering for å unngå konflikt med morenelag. NB! Tolket lagdeling er basert på punkter fra tidligere og supplerende grunnundersøkelser. Mellom punktene er det interpolert for å danne en flate. Antatt berg og antatt morene er tolket ut fra sonderinger til fjell og/eller morene. Øvrige lag i grunnen er tolket ut fra prøver. Sjøbunn er modellert fra 1-meters kotekart fra NGU, utført i 2. Rapport nr meters kotekart er bestilt. Overflateterreng er hentet fra sosigrunnlag i skisseprosjekt. Steinfylling i øst er planert ut i virkligheten. Kart ikke oppdatert.

25 VEDLEGG

26 12687-Tidligere grunnundersøkelser-koordinatliste Tidligere grunnundersøkelser-koordinatliste UTM32, NN194 COORD-FILE * GeoSuite XYZ * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NO * NO * NO * NO82-3A * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO7-28A * NO * NO * NO7-29A * NO * NO7-3A * NO7-32A * Page 1

27 12687-Tidligere grunnundersøkelser-koordinatliste NO * NO * NO * NO * * * * * * * * * * * * * * * * * * J72-III * J72-II * J * J71-P * J71-P * J71-B * J71-B * J71-I * J71-II * J * J * J * J * J * J * J * J * J * J * J * NO7-I * NO7-II * NO * NO47-III * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO7-IV * NO7-III * NO7-V * NO7-II * NO7-I * Page 2

28 12687-Tidligere grunnundersøkelser-koordinatliste NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO * NO86-I * NO86-II * NO86-III * NO86-IV * * * * * * _1MV * * * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * NGI * J72-I * NG * NGI6-V * NGI6-IV * NG * NG * NG * NG * NG * NO * NO * NG * MC * MC * MC * MC8-VB * JBV * JBV * JBV * JBV * JBV * J7-V * J62-V * J63-V * J7-V * J49-V * J62-V * J7-V * J62-V * J62-V * J6-V * J6-V * J66-V * J66-V * J66-V * J66-V * * Page 3

29 12687-Tidligere grunnundersøkelser-koordinatliste * * * * NO72-V * NO72-V * J6-V * J6-V * NG76-V * NG93-V * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J93-DT * J73-V * NO73-V * Page 4

30 Tegningsliste RIG Nytt Vestre Viken Sykehus Oppdragsnummer: Revisjonsdato : Tegningslistenummer: RIG TAB 1 Tegningsnummer Tegningstype Tittel Dato tegnet Format Revisjonsdato 1 Borplan. Digitalisering av tidligere grunnundersøkelser og supplerende PDF/A1/1:1 2 Borplan. Berg, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 3 Borplan. Morene, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 4 Borplan. Kvikkleire, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 Borplan. Flis, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 6 Borplan. Leire, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 7 Borplan. Sand, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 8 Borplan. Leire og Kvikkleire, antatt, sonderinger og koter PDF/A1/1:1 9 Borplan. Vingeboringer PDF/A1/1:1 1 Tolking av lagdelinger Profil A, C, E, G og H PDF/A1/1:1 11 Tolking av lagdelinger Profil I. J og K PDF/A1/1:1 12 Tolking av lagdelinger Profil 1. 2 og PDF/A1/1:1 13 Tolking av lagdelinger Profil og PDF/A1/1:1

31

32

33 q c, q t (MN/m 2 ) u 2, u o (kn/m 2 ) f s, f t (kn/m 2 ) i ( O ) Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4. Spissmotstand q c,t, poretrykk u 2, sidefriksjon f s,t og helning i. Hull 3 Sonde: DL MAS

34 q n (kn/m 2 ) q n (kn/m 2 ) 1 2 u 2 (kn/m 2 ) Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kn/m 2 ) Netto spissmotstand q n og poreovertrykk u 2. Hull 3 Sonde: DL MAS Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4.

35 N m (-) B q (-),, 1, 1, 2, R f (%) 1 2 Spissmotstandstall N m, poretrykks- B q og friksjonsforhold R f. Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4. Hull 3 Sonde: DL MAS

36 1 1 Komplett profil 9 Spissmotstand q t (kn/m 2 ) ,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Identifikasjon 1 Sensitivt, finkornig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjon 4 Leire - siltig leire i jordartgruppe Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-boksene for 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. -7) 1 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkornig materiale 12 Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q. Hull 3 Sonde: DL MAS Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4.

37 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) su, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (18,7-12, Bq) α c valgt:,2 NDu = (1,8+7,2 Bq) Nke = (13,8-12, Bq) Referansemetode: Karlsrud et al (1996) Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Hull 3 Sonde: DL MAS Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4.

38 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) su, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < 1 α c valgt:,2 Nkt = (7,8+2,logOCR+,82Ip) NDu = (6,9-4logOCR+,7Ip) Referansemetode: Karlsrud et al (2) Nke = (11,-9,Bq) Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4. Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. Hull 3 Sonde: DL MAS

39 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt= f(bq) sua, Ndu= f(bq) su, SHANSEP, Ds1=' N kt : (18,7-12,B q ) α c valgt: N Du : (1,8+7,2B q ) Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Hull 3 Sonde: DL MAS ,2 Referansemetode: Karlsrud et al. (1996) Nytt Vestre viken sykehus Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4. su, SHANSEP, Ds2'= su, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje

40 M Prekonsolideringsspenning, σ c ' (kpa) pc', CPTU, spissmotstand, NTNU-metode pc', CPTU, poretrykk, NTNU-metode pc', CPTU, poretrykk, Chen & Mayne po', eff. overlagringstrykk pc', ødometer, enkeltdata pc', designlinje Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989) Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996) Nytt Vestre viken sykehus Prekonsolideringsspenning σ c '. Vestre viken sykehus Hull 3 Sonde: DL MAS hull 3 CPTU_EXTRA v4.

41 Friksjonsvinkel, φ ( o ) fi, CPTU fi, treaks, enkeltdata fi, funksjon fi, designlinje Referansemetode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (199) Nytt Vestre viken sykehus Friksjonsvinkel φ. Vestre viken sykehus Hull 3 Sonde: DL MAS hull 3 CPTU_EXTRA v4.

42 Deformasjonsmodul, M (MPa) Moc = miqn, mi = -1, CPTU Moc, ødometer Moc, designlinje Mnc = mnqn, mn = 4-8, CPTU Mnc, ødometer Mnc, designlinje Referansemetode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (199) Nytt Vestre viken sykehus Deformasjonsmoduler, M oc og M nc. Vestre viken sykehus Hull 3 Sonde: DL MAS hull 3 CPTU_EXTRA v4.

43 Skjærmodul, G max (MN/m 2 ) Gmax, lavt estimat, Larsson & Mulabdic, CPTU Gmax, høyt estimat, Larsson & Mulabdic, CPTU Gmax, Mayne & Rix, CPTU Gmax, Long & Donahue, CPTU Gmax, laboratoriedata Gmax, designlinje Nytt Vestre viken sykehus Skjærmodul, G max. Referansemetode 1: Larsen & Mulabdic (1992) Referansemetode 2: Mayne & Rix (1993) Referansemetode 3: Long & Donahue (21) Vestre viken sykehus Hull 3 Sonde: DL MAS Vestre viken sykehus hull 3 CPTU_EXTRA v4.

44 Skjærbølgehastighet, v smax (m/sek) ) vsmax, lavt estimat, Larsson & Mulabdic, CPTU vsmax, høyt estimat, Larsson & Mulabdic, CPTU vsmax, Mayne & Rix, CPTU vsmax, Long & Donahue, CPTU vsmax, feltdata vsmax, designlinje Nytt Vestre viken sykehus Skjærbølgehastighet, v smax. Referansemetode 1: Larsen & Mulabdic (1992) Referansemetode 2: Mayne & Rix (1993) Referansemetode 3: Long & Donahue (21) Vestre viken sykehus hull 3 Sonde: DL MAS estre viken sykehu hull 3 CPTU_EXTRA v4.

45

46 q c, q t (MN/m 2 ) u 2, u o (kn/m 2 ) f s, f t (kn/m 2 ) i ( O ) Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4. Spissmotstand q c,t, poretrykk u 2, sidefriksjon f s,t og helning i. Hull 4 Sonde: DL MAS

47 q n (kn/m 2 ) q n (kn/m 2 ) 1 2 u 2 (kn/m 2 ) Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kn/m 2 ) Netto spissmotstand q n og poreovertrykk u 2. Hull 4 Sonde: DL MAS Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4.

48 N m (-) B q (-),, 1, 1, 2, R f (%) Spissmotstandstall N m, poretrykks- B q og friksjonsforhold R f. Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4. Hull 4 Sonde: DL MAS

49 1 1 Komplett profil 9 Spissmotstand q t (kn/m 2 ) ,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Identifikasjon 1 Sensitivt, finkornig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjon 4 Leire - siltig leire i jordartgruppe Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-boksene for 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. -7) 1 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkornig materiale 12 Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q. Hull 4 Sonde: DL MAS Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4.

50 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) su, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (18,7-12, Bq) α c valgt:,2 NDu = (1,8+7,2 Bq) Nke = (13,8-12, Bq) Referansemetode: Karlsrud et al (1996) Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Hull 4 Sonde: DL MAS Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4.

51 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) su, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < 1 α c valgt:,2 Nkt = (7,8+2,logOCR+,82Ip) NDu = (6,9-4logOCR+,7Ip) Referansemetode: Karlsrud et al (2) Nke = (11,-9,Bq) Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4. Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. Hull 4 Sonde: DL MAS

52 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) sua, Nkt= f(bq) sua, Ndu= f(bq) su, SHANSEP, Ds1=' N kt : (18,7-12,B q ) α c valgt: N Du : (1,8+7,2B q ) Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. su, SHANSEP, Ds2'= su, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Hull 4 Sonde: DL MAS ,2 Referansemetode: Karlsrud et al. (1996) Vestre Viken Sykehus hull 4 CPTU_EXTRA v4.

53 M Prekonsolideringsspenning, σ c ' (kpa) pc', CPTU, spissmotstand, NTNU-metode pc', CPTU, poretrykk, NTNU-metode pc', CPTU, poretrykk, Chen & Mayne po', eff. overlagringstrykk pc', ødometer, enkeltdata pc', designlinje Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989) Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996) Prekonsolideringsspenning σ c '. Vestre Viken Sykehus Hull 4 Sonde: DL MAS hull 4 CPTU_EXTRA v4.

54 Friksjonsvinkel, φ ( o ) fi, CPTU fi, treaks, enkeltdata fi, funksjon fi, designlinje Referansemetode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (199) Friksjonsvinkel φ. Vestre Viken Sykehus Hull 4 Sonde: DL MAS hull 4 CPTU_EXTRA v4.

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Situasjon... 5 3 Grunnlag... 6 4 Terreng og grunnforhold... 6 4.1 Terreng... 6 4.2 Grunnforhold... 6 5 Situasjonsbeskrivelse... 6 5.1 Planlagt utbygging... 6 5.2

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-2.8.21 Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor Rolf Sandven MULTICONSULT

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Prestgårdslia, Åfjord

Prestgårdslia, Åfjord RAPPORT Prestgårdslia, Åfjord OPPDRAGSGIVER Systembygg AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 24. juni 214 / DOKUMENTKODE: 416461-RIG-RAP-2_rev Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.08.2010 CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth)

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) RAPPORT Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) OPPDRAGSGIVER Høiseth Utvikling AS EMNE Geoteknisk vurdering for reguleringsplan DATO / REVISJON: 2. juli 214 / 1 DOKUMENTKODE: 413374-1-RIG-RAP-2 Denne rapporten

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

VA-trase Tverrelvdalen

VA-trase Tverrelvdalen RAPPORT VA-trase Tverrelvdalen OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Datarapport og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 2. april 215 / DOKUMENTKODE: 712669-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Naustgjerdet Børsa OPPDRAGSGIVER Norgeshus AS EMNE Geoteknisk vurdering ifm regulering DATO / REVISJON: 06. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417693-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc.

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. NOTAT OPPDRAG Nytt Vestre Viken sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIG-NOT-001 EMNE Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Nytt

Detaljer

Henning Tiarks Odd Magne Solheim Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Henning Tiarks Odd Magne Solheim Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Helge Ingstads veg 1 3 DOKUMENTKODE 416871 RIG NOT 1_rev1 EMNE Geoteknisk vurdering for detaljregulering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Innherred Helsehus AS OPPDRAGSLEDER Henning Tiarks

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt.

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt. NOTAT OPPDRAG Gamle Kongevei, Kløfta DOKUMENTKODE 128174-RIG-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Real Development AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Stein Alvern SAKSBEHANDLER Jeremy

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område... 6.. Områdebeskrivelse...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - overordnet FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Rapport_ Alta kommune

Rapport_ Alta kommune Rapport_ Alta kommune OPPDRAG Møllnes Industriområde EMNE Utfylling i sjø DOKUMENTKODE 711797-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Gunnerød Hiruy Ghidey og Xiang Yu Saksbehandler/innvalgsnr: +47 94433121 Vår dato: 11.12.2015 Vår referanse: 15/238175-1 Notat om eksisterende grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEESONER Verifikasjonsrapport 1350009078 nr. 01 rev.01 dat. NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER: PROSJEKT

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Glenne FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Holstad FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen

Detaljer

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nestvoldjordet OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom EMNE Vurdering av fare for kvikkleireskred DATO / REVISJON: 27. januar 216 / DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5 Boligtomt Kvilstadbakken,Levanger Geotekniskvurdering multiconsult.no Innhold Innledning......3 Grunnlag......3. Kvikkleiresone......3. Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...... 3.

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

E6 Alta vest Trasévalg i utfordrende terreng

E6 Alta vest Trasévalg i utfordrende terreng E6 Alta vest Trasévalg i utfordrende terreng Øyvind Skeie Hellum Geotekniker Geo og laboratorieseksjonen Ressursavdelingen, Tromsø, Region nord GeoSuite brukermøte, 21.10.2010 NGI, Sognsvegen 72, Oslo

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

R.1358-2 Ust kirkegård II

R.1358-2 Ust kirkegård II Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1358-2 Ust kirkegård II Dato: 09.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret vurderer bruk av eiendommene 174/1 og 175/1 til kirkegårdsgrunn.

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser Boligfelt Hovin Geoteknisk prosjektering multiconsult.no 1 Innledning Multiconsult ASA er i forbindelse med planlagt boligfelt på Hovin i Melhus kommune engasjert som geoteknisk rådgiver av Cervus Eiendom

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

SAKSBEHANDLERKjell Inge Sævdal/Tone Skogholt Tones/kji Dir Tones REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

SAKSBEHANDLERKjell Inge Sævdal/Tone Skogholt Tones/kji Dir Tones REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV N OTAT OPPDRAG Møllenes næringsområde DOKUMENTKODE 713541-RI G-N OT-001 EMNE Geoteknisk bistand regulering av området TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Alta Kommune OPPDRAGSLEDERTone Skogholt KONTAKTPERSON

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE Vedlegg 8 RAPPORT Geitryggen gravlund OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 15. juli 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713327-RIG-RAP-001 Denne

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nestvoldjordet DOKUMENTKODE 417492 RIG NOT 001 EMNE Vurdering av hensynssone og TILGJENGELIGHET Åpen rekkefølgebestemmelser, regulering OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom OPPDRAGSLEDER Signe

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Saksbehandler/innvalgsnr: Øyvind Skeie Hellum - Vår dato: 24.09.2013 Vår referanse: 2012/072943-082

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP NOTAT Oppdrag Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp Kunde NVE Region Midt-Norge Notat nr. 01 Til NVE Region Midt-Norge v/ Mads Johnsen Fra Kopi Rambøll v/ Margrete Åsmul TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Geotekniske vurderinger 20140179-02-R 5. september 2014 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Dokumenttittel:

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-4 Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Dato: 20.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-2 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET BEREGNINGSGRUNNLAG STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 31.10.2012 Rev. B 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt idrettsanlegg på

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Detaljregulering Oppvekstjordet Gjerdrum Kommune Oppdrag nr: 13522113 Rapport nr. 1 Dato: 16.6.217 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Akershus Kommune Gjerdrum Sted

Detaljer

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga.

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga. Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 217-1-5 Geoteknikk Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 1 Førde kommune Ressursavdelinga Oppdragsrapport

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ny terminalkai Bodø Oppdrag nr: 1350003984 Rapport nr. 01 Dato: 30.6.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag...

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD Rapporten dokumenterer resultatene fra utførte grunnundersøkelser for ny E18 Langangen-Rugtvedt, Tunnelpåhugg Kjørholt nord. Markarbeidene er utført

Detaljer