M U L T I C O N S U L T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M U L T I C O N S U L T"

Transkript

1

2 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område Områdebeskrivelse Løssmasser Østre område Områdebeskrivelse Trykksonderingskvalitet Løsmasser... 7 Tegninger 7 - Oversiktskart - Borplan Rundvannet Nord Vestre område - Borplan Rundvannet Nord Vestre område - Borplan Rundvannet Nord Østre område - Geotekniske data, BP. - Geotekniske data, BP. - Geotekniske data, BP.7 - Geotekniske data, BP.66 - Geotekinske data, BP.67-6 Geotekniske data, BP.7-6 Korngradering, BP. -6 Korngradering, BP. -6 Korngradering, BP.7-6 Korngradering, BP.66-6 Korngradering, BP Korngradering, BP.7 - Profil A, B - Profil C, D - Profil E, F - Profiler G, H - Profil I, J - Profil K, L -6 Profil M -7 Profil N -8 Profil O 7/kes Side av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

3 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Tegninger (fort.) -9 Profiler P - Profil Q, R - Profil S, T - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP. - Jordartidentifikasjon q t og R f - BP. - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP. - Jordartidentifikasjon q t og R f - BP. - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP. - Jordartidentifikasjon q t og R f - BP. -6 Jordartidentifikasjon q t og B q - BP.6-7 Jordartidentifikasjon q t og R f - BP.6-8 Jordartidentifikasjon q t og B q - BP.7-9 Jordartidentifikasjon q t og R f - BP.7 - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP.9 - Jordartidentifikasjon q t og R f - BP.9 - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP. - Jordartidentifikasjon q t og R f - BP. - Jordartidentifikasjon q t og B q - BP. -6 Jordartidentifikasjon q t og R f - BP. -7 Jordartidentifikasjon q t og B q - BP.8-8 Jordartidentifikasjon q t og R f - BP.8 - S ua, korrelert mot B q, BP. - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP. - S ua, SHANSEP-analyse, BP. - Sensitivitet S t, BP. - S ua, korrelert mot B q, BP. - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP. -6 S ua, SHANSEP-analyse, BP. -7 Sensitivitet S t, BP. -8 S ua, korrelert mot B q, BP. -9 S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP. - S ua, SHANSEP-analyse, BP. - Sensitivitet S t, BP. - S ua, korrelert mot B q, BP.6 - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP.6 - S ua, SHANSEP-analyse, BP.6 - Sensitivitet S t, BP.6-6 S ua, korrelert mot B q, BP.7 7/kes Side av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

4 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Tegninger (fort.) -7 S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP.7-8 S ua, SHANSEP-analyse, BP.7-9 Sensitivitet S t, BP.7 - S ua, korrelert mot B q, BP.9 - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP.9 - S ua, SHANSEP-analyse, BP.9 - Sensitivitet S t, BP.9 - S ua, korrelert mot B q, BP. - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP. -6 S ua, SHANSEP-analyse, BP. -7 Sensitivitet S t, BP. -8 S ua, korrelert mot B q, BP. -9 S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP. - S ua, SHANSEP-analyse, BP. - Sensitivitet S t, BP. - S ua, korrelert mot B q, BP.8 - S ua, korrelert mot S t OCR og I p, BP.8 - S ua, SHANSEP-analyse, BP.8 - Sensitivitet S t, BP.8 Vedlegg Geotekniske bilag for felt- og laboratorieanalyser 7/kes Side av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

5 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T. Innledning Statens Vegvesen Region Nord (SVV) planlegger oppgradering av E mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør Varanger kommune. Denne rapporten omhandler vegtrasé på ca. km like nord for Rundvannet. Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen i området like ved Rundvannet samt vurdering og forslag til valg av styrkeparametre. Rapporten er revidert for å inkludere resultater fra flere boringer utført i undersøkelsesområdet i.. Utførte undersøkelser Feltarbeidet ble utført i uke - år og uke 6 år. Det er foretatt 9 totalsonderinger og udrenerte trykksonderinger (CPTU). I tillegg er det tatt opp 6 prøveserier med mm prøvetakingsutstyr. Boringene ble utført med helhydraulisk borerigg av typen GEONOR GMGTT. Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som de har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. Trykksondering (CPTU) gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagringsforhold, lagdeling og jordartstype samt en indikasjon på poretrykk og materialparametrer. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i faste masser og kan ikke benyttes til bergpåvisning. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt i vårt laboratorium i Tromsø. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO s høydesystem. Borpunktene er satt ut med Trimble DGPS med en nøyaktighet oppgitt å være innenfor,m. Det vises for øvrig til geotekniske bilag for beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep. Grunnforhold Det er undersøkt to skogområder på nordsiden av Rundvannet vist på figur nedenfor. Figur undersøkelsesområder (kilde: Euroref kartblad -II) 7/kes Side av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

6 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T. Vestre område Plassering av borpunkt er vist på borplan, tegning nr. 7- og -. Resultat av boringene er vist i profil på tegning nr. 7- t.o.m Områdebeskrivelse Undersøkelsesområdet er ca. 6 m bredt og ligger ovenfor eksisterende E i vest og ovenfor Rundvannet i øst. Mellom eksisterende vei og vannet er det en bekk. Terrenget ligger mellom kote 8 og kote 6 og faller mot Rundvannet med helning mellom : og :... Løssmasser Alle totalsonderinger er avsluttet i berg. Løsmassemektigheten i borpunktene varierer mellom og 9 m. Bergoverflaten i samme området varierer fra ca. kote til ca. kote 6 og stiger generelt mot vest. Det er registrert et stedvis topplag på,- m med middels sonderingsmotstand. Resultatene fra laboratorieforsøk viser at disse massene består av siltig finsand og torv Lokalt midt i området er det registrert et midtre lag på - m. Største lagtykkelsen er registrert ved BP.66, 67 og 69. Laget viser middels stor til liten sonderingsmotstand øverst som minker med dyden. Leira karakteriseres som lav til middels sensitiv. Leirmassene er middels fast øverst og bløte med sprøbruddoppførsel nederst. Målt vanninnhold i ett borpunkt (BP.67) er delvis høyere enn flytegrensen og tyder på at leiren blir flytende ved omrøring. Leirmassene er meget telefarlige, telegruppe T. Over berg er det registrert et lag med stor sonderingsmotstand på -8, m. Laget er tykkest i borepunktene i midt i området og består av leirige, siltige, sandige, grusige masser (morene). Geotekniske parametre er oppsummert i tabell nr. under. Prøveseriene er opptegnet i tegning 7- t.o.m. -6 og korngraderingskurver er vist på tegning nr. 7-6 t.o.m /kes Side 6 av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

7 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T. Østre område Plassering av borpunkt er vist på borplan, tegning nr. 7-. Resultat av boringene er vist i profil på tegning nr. 7-7 t.o.m Områdebeskrivelse Undersøkelsesområdet ligger ca. km vest for Elvenes, mellom kote 8 og kote. Skråningshelninger er ca. : i mesteparten av området men blir brattere lengst i øst, ca. :... Trykksonderingskvalitet Resultatene fra de fleste utførte trykksonderinger er tolket å ligge i anvendelsesklasse I, dvs høyest kvalitet. I to trykksonderinger (BP., 9) er det registrert spismotstandsverdier som ligger i anvendelsesklasse II, og i en trykksondering (BP.) ligger spismotstandsverdiene i anvendelsesklasse III... Løsmasser Alle totalsonderinger er avsluttet i berg. Trykksonderingene er avsluttet i faste masser. Løsmassemektigheten i borpunktene varierer mellom og m. Bergoverflaten i samme området varierer mellom. kote 7kote 6 i øst. I dette området er det registrert et topplag på - m med middels sonderingsmotstand over et lag på - m med liten sonderingsmotstand over et lag på - m med faste masser. Lengst i øst og vest viser det midtre laget middels stor sonderingsmotstand som minker med dybden. I BP. er laget med faste masser ca. 6 m tykt. Det er stedvis registrert negativt poretrykk i det øvre laget (BP.6, 9, 8), noe som kan tyde på sug i massene. I BP. er det registrert negativt poretrykk i hele profilet, evt. pga ikke tilstrekkelig metting av sonden.... Klassifisering Resultatene fra laboratorieforsøk viser at grunnen består av siltig leire over leire med stedvis tynne sandlag. De faste massene over berg antas å være morene. CPTU sonderingene bekrefter at grunnen består av et litt fastere topplag med siltig, sandig leire og stedvis leire med organisk materiale (BP.6). Massene derunder klassifiseres som leire og/ eller sensitivt, finkornig materiale. Leirmassene er meget telefarlige, telegruppe T. Det er brukt q t - B q og q t - R f korrelasjoner (Robertson & Campanella 986) for å tolke jordart fra CPTU sonderingene.... Geotekniske parametre Resultatene angir at de siltige leirmassene i topplaget er løse til middels faste og lite sensitiv. Leira derunder karakteriseres som bløtt sprøbruddmateriale. Målt vanninnhold er delvis høyere enn flytegrensen og tyder på at leiren blir flytende ved omrøring. Styrkeparametre beregnet ut fra CPTU forsøk i den østre delen er delvis høyere enn parametre fra rutineforsøk. Etter resultat fra konusforsøk er leira lav til middels sensitiv. Etter resultat fra CPTU viser leirmassene i nordøst (BP., 7,,, og 8) en betydelig høyere sensitivitet enn det som er beregnet ut fra konus. Det er brukt korrelasjoner i B q (Karlsrud m.fl. 996) og i S t, OCR og I p (Karlsrud m.fl. ) for å tolke udrenert skjærstyrke fra CPTU. Sensitivitet er tolket fra CPTU-data etter metode 7/kes Side 7 av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

8 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T basert på erfaringsdata (Rad & Lunne 996) samt basert på tolket S ua og sidefriksjon f s (Quiros & Young 988). Geotekniske parametre er oppsummert i tabell nr. under. Prøveseriene er opptegnet i tegning 7- t.o.m. - og korngraderingskurver er vist på tegning nr. 7-6 t.o.m. -6. Tolket udrenert skjærstyrke og sensitivitet fra CPTU presenteres på tegninger nr. 7- t.o.m. -. 7/kes Side 8 av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

9 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord Tabell : Geotekniske parametre vestre område Punkt Dybde [m] Materiale Tyngdetetthet γ t [kn/m ] Vanninnhold [%] Flytegrense [%] Udrenert skjærstyrke S u [kpa] fra fra fra CPTU fra CPTU fra CPTU konus. enaks. korrelert korrelert mot SHANSEP. mot Bq St, OCR, Ip Analyse Omrørt S r [kpa] fra konus fra Sensitivitet S a konus CPTU BP.66,-, Silt/finsand ,-, Leire, siltig ,-- Leirig, siltig, sandig, grusig mat BP.67,-, Leire, siltig , -7 - BP.7,-, Leire, siltig 7-6, , - - 7/kes Side 9 av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

10 E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord Tabell : Geotekniske parametre østre område Punkt Dybde [m] Materiale Tyngdetetthet γ t [kn/m ] Vanninnhold [%] Flytegrense [%] Udrenert skjærstyrke S u [kpa] fra fra fra CPTU fra CPTU fra CPTU konus. enaks. korrelert korrelert mot SHANSEP. mot Bq St, OCR, Ip Analyse Omrørt S r [kpa] fra konus fra Sensitivitet S a konus CPTU BP., -, Leire, siltig , -, Leire ,-, 8- - BP., -,7 Leire, siltig ,7 -,6 Leire BP., -, Leire, siltig , - 9, Leire m/ noen sandsjikter , BP.6, -, Leire , -,9 Leire BP.7, - 6, Leire , BP.9, -, Leire , -,7 Leire BP., -, Leire, siltig , - 9, Leire () BP.,-, Leire, siltig ,-,6 Leire BP.8, - 6,6 Leire, siltig () mellom dybder - m er sensitivitet -7 7/kes Side av z:\o7\7 e bjørkheim-elvenes\7-rig-rap--rev.docx

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.,-, m LEIRE X B C D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A, T 77,,,7 B C D E KORNGRADERING Statens vegvesen Region Nord E Bjørkheim - Elvenes Sør-Varanger kommune Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 6

22 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.,-, m LEIRE X B BP. 7,-7, m LEIRE X C D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A 9, T 7,,,9 B 6, T 67,7,7, C D E KORNGRADERING Statens vegvesen Region Nord E Bjørkheim - Elvenes Sør-Varanger kommune Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 6

23 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.7,-, m LEIRE X B BP.7,-,6 m LEIRE X C D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A 7,7 T 7,,,6,9 B 9,7 T 7,,,,9 C D E KORNGRADERING Statens vegvesen Region Nord E Bjørkheim - Elvenes Sør-Varanger kommune Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 6

24 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.66 -m LEIRE, siltig x x x B C D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A, T 6,,,8, B C D E KORNGRADERING Statens Vegvesen E Bjørkheim-Elvenes Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 6

25 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.67,-,m LEIRE, siltig x x x B BP.67,6-,7 m LEIRE x C BP.67,-, m LEIRE x D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A 7, T 6,,,9,6 B, T 86,,, C 8,9 T 78,9,,6 D E KORNGRADERING Statens Vegvesen E Bjørkheim-Elvenes Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 6

26 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.7,-, m LEIRE x x B C D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d 8 6 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN,,, KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt D D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D) D Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,6 mm <, mm C z C u D D D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A 8, T 7,,,6, B C D E KORNGRADERING Statens Vegvesen E Bjørkheim-Elvenes Fiolveien, 96 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato 7.8. Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev. 7 66

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 9 Lag Lag Lag Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

40 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

41 9 Lag Lag Lag Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,6 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

42 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,6 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

43 9 Lag Lag Lag Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 8, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

44 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 8, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent: 7..

45 Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 6, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 Godkjent: 7 6..

46 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 6, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 Godkjent: 7 7..

47 Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -,7 m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

48 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -,7 m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

49 Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,7 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

50 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,7 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

51 Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 9, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

52 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, - 9, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

53 Lag Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,6 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

54 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, -, m Leire, -,6 m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

55 Lag Spissmotstand q t (kn/m ),,,,6,8,,, Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, - 6,6 m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q - lagvis. 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 Godkjent:

56 9 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m ) 8 7 6,,,,,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id Organisk materiale, - 6,6 m Leire, -, m Leire - siltig leire, -, m Leirig silt - siltig leire, -, m 6 Sandig silt - leirig silt, -, m 7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart- 8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id - 9 Sand boksene for å beskrive Grusig sand - sand jordarten (eks. - 7). Meget fast, finkornig materiale Sand - leirig sand Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 Godkjent:

57 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

58 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

59 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

60 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) 6 8 St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

61 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

62 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

63 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

64 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob Godkjent:

65 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7 8..

66 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

67 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

68 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) 6 8 St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

69 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

70 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 7.. Godkjent:

71 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 7.. Godkjent:

72 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_6 Sensitivitet S t. 6 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

73 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7 6..

74 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

75 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

76 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. 7 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob Godkjent:

77 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

78 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

79 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

80 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. 9 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

81 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

82 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

83 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

84 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob Godkjent:

85 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7 8..

86 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Godkjent:

87 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ 7.. Godkjent:

88 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_ Sensitivitet S t. Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

89 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f (Bq) sua, NDu=f(Bq) sua, Nke=f(Bq) sua, NC, a(po'+a) suk, konus sue, enaks sutc, treaks sua, designlinje Nkt = (8,7-, Bq) NDu = (,8+7, Bq) Nke = (,8-, Bq) α c valgt:, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, korrelert mot B q. 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: 6.. kes tob 7..

90 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt=f(St,OCR,Ip) sua, Nke=f(St,OCR,Ip) suk, konus sutc, treaks sua, NDu=f(St,OCR,Ip) sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje Sensitivitetsvalg: St < Nkt = (7,8+,logOCR+,8Ip) NDu = (6,9-logOCR+,7Ip) Nke = (,-9,Bq) Aktiv udrenert skjærfashet s ua, korrelert mot S t, OCR og I p. α c valgt: 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob, SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 7.. Godkjent:

91 Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m ) Dybde, z (m) sua, Nkt= f(bq) sua, SHANSEP, Ds=' sua, NC, a(po'+a) sue, enaks sua, designlinje sua, Ndu= f(bq) sua, SHANSEP, Ds'= suk, konus sutc, treaks N kt : (8,7-,B q ) α c valgt: N Du : (,8+7,B q ), Aktiv udrenert skjærfasthet s ua, verdier fra SHANSEP-analyse. 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 7.. Godkjent:

92 Sensitivitet, S t (-) Dybde, z (m) St, CPTU: St = sumiddel/ft St, CPTU: St = Ns/Rf (%) St, konus Stv, vingebor St, designlinje SVV Region Nord E Bjørkheim-Elvenes CPTU_8 Sensitivitet S t. 8 Sonde: Dato: Tegnet: Kontrollert: 6.. kes tob 7.. Godkjent:

93 Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg Forboret Halve omdreininger pr. m synk Slått med slegge DREIESONDERING (NGF MELDING ) Utføres med skjøtbare mm borstenger med mm vridd spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil kn ( kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall ½-omdreininger pr., m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver ½-omdreininger. Skravur angir synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen. RAMSONDERING (NS-EN ISO 76-) Boringen utføres med skjøtbare mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på,8 knm. Antall slag pr., m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q o pr. m nedramming. Q o = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (knm/m) TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING ) Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q c og sidefriksjon f s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver, m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre). DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) Utføres med glatte skjøtbare 6 mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet m/min og konstant rotasjonshastighet omdreininger/min. Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpressingskraften F DT (kn) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. Stein Borsynk i berg cm/min. BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning. Dato: 9.. Revisjonsdato: Side av

94 Geotekniske bilag Feltundersøkelser Prøvemarkering Matekraft F DT (kn) Prøvemarkering TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) Kombinerer metodene dreietrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes mm skjøtbare borstenger og 7 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet m/min og konstant rotasjonshastighet omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. Nedpressingskraften F DT (kn) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre. MASKINELL NAVERBORING Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til - m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. PRØVETAKING (NGF MELDING ) Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av 6- cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom mm (vanligst) og 9 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse -, der er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse - for leire. c uv, c uvr (kpa) Uforstyrret Omrørt VINGEBORING (NGF MELDING ) Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = x mm eller 6x mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet c uv og c ur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten S t = c uv /c ur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet. u (kpa) w z PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. Grunnvannstand observeres eller peiles ekte i borhullet. Dato: 9.. Revisjonsdato: Side av

95 Geotekniske bilag Laboratorieundersøkelser MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 688- & ) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk Kornstørrelse (mm) <,,-,6, >6 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 688- & ) Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord SKJÆRFASTHET Beskrivelse Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget. Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (effektivspenningsanalyse) eller c u (c ua, c ud, c up) (totalspenningsanalyse). Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (kpa, kpa, o, (-)) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tan (friksjon) og eventuelt c = atan (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, c u (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c ut) (NS86), konusforsøk (c uk, c ukr) (NS8), udrenerte treaksialforsøk (c ua, c up) og ekte skjærforsøk (c ud). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (c ucptu) eller vingebor (c uv, c ur). Kan også plottes med på horisontalaksen. SENSITIVITET S t (-) Sensitiviteten S t = c u/c r uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c r (s r <, kpa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. Dato: 9.. Revisjonsdato:.. Side av

&#* +%"+,# #%',%" !"# $#%"

&#* +%+,# #%',% !# $#% &%'(%"%)%( &* +%"+, %',%" %'(,%"%"%&*%%"%" '(&%"% %%-)%-% '%&*!" $%" ! $ %!!" >250$921..5$. &' ( )*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kongshus Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER http://projects.cowiportal.com/ps/a028686/documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter og bilder/planforslag/vedlegg A2 - Geotekniske grunnundersøkelser.docx Geotekniske

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

FV275 Dølebakken i Sandefjord

FV275 Dølebakken i Sandefjord RAPPORT FV275 Dølebakken i Sandefjord OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 813824-RIG-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole RAPPORT Heimdal videregående skole OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE Grunnundersøkelser, datarapport DATO / REVISJON: 02. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416718-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey Jessheimkollen Grunnundersøkelser- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Topografi... 3 4. Kvartærgeologisk kart... 4 5. NGUs grus og pukkbase...

Detaljer

Geotekniskebilag Feltundersøkelser Avsluttetmot stein,blokkeller fastgrunn Forboret Middelsstormotstand Megetlitenmotstand Megetstormotstand Avsluttetutenånåfast grunnellerberg Avsluttetmot antattberg

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Grønøra øst og vest Grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Myndighetskrav... 3 2. Topografi... 4 3. Grunnundersøkelser... 4

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Njøsavegen Fv 185, Leikanger - Grunnundersøkingar Grunnundersøkingar - M U L T I C O N S U L T Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Utførte undersøkingar... 3 3. Lokalitet... 4 4. Oppsummering av grunnforhold...

Detaljer

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hammerfest Havn OPPDRAGSGIVER Hammerfest Kommune EMNE Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien DATO / REVISJON: 31. august 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIG-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Fv 315 Ringheimsvegen Geotekniske grunnundersøkelser - M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Lokalitet... 3 4. Grunnforhold... 4 4.1 Feltarbeider...

Detaljer

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 RAPPORT Valnesfjord OPPDRAGSGIVER Fauske Kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg NOTAT OPPDRAG Wingejordet 9-11 Sande kommune DOKUMENTKODE 813799-RIG-NOT-01 EMNE Geotekniske vurderinger vedrørende fundamentering av byggene TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Sandvin Eiendom A/S

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 9. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615376-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen.

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER ROM Eiendom AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 16. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404 1 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !"#!! $ %&

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !#!! $ %& ' %%%()%) '* ) + % +, -%,% %,%%%'*)%%%) - ' %% % %.(%.% %'*!"!! $ %& 0 $ %& 05'16/01 1'61 /471614>1/?. 0$21 6//1$6 /$ 4 -.% -.- 6$2416>1/ :!/ 1 %%.,*%=; %@! % )%@: %- " %%. %-$..%%% 5 %%-=>..% -*%= 9-,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Bodø havn - utdyping Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Henvisninger... 4 3.2 Områdebeskrivelse... 4 3.3 Løsmasser...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Gang og sykkelveg Aronnes Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Områdebeskrivelse... 4 3.2 Løsmasser...

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer

VA-trase Tverrelvdalen

VA-trase Tverrelvdalen RAPPORT VA-trase Tverrelvdalen OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Datarapport og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 2. april 215 / DOKUMENTKODE: 712669-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

BORPLAN_ny_byttebu_Forusbeen.kof 05 1 6531825.533 309598.186 11.700 05 2 6531825.462 309610.709 11.656 05 3 6531807.631 309598.202 12.055 05 4 6531808.801 309610.761 12.008 05 5 6531792.758 309598.208

Detaljer

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Betesta Boligområde OPPDRAGSGIVER Nordreisa kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712938-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Utvidelse Feviktun Geoteknikk

Utvidelse Feviktun Geoteknikk RAPPORT Utvidelse Feviktun Geoteknikk OPPDRAGSGIVER Grimstad kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Grunnforhold og geotekniske vurderinger DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 313450

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Vestkanten pumpestasjon

Vestkanten pumpestasjon RAPPORT Vestkanten pumpestasjon OPPDRAGSGIVER Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 16. mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615199-RIG-RAP-001_rev01 Denne rapporten er

Detaljer

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Block Watne AS Kjønstadmarka B03 Emne: Prøvegraving Fundamenteringsforhold Dato: 1. februar 2012 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 4 15207 RIG-RAP

Detaljer

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering Rapport Rana kommune OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering DOKUMENTKODE: 416036-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hillertoppen, Bergen OPPDRAGSGIVER Selvaag Bolig Torvmyra AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 617045-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Utfylling Sandøra Datarapport - Orienterende geoteknisk vurdering

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Utfylling Sandøra Datarapport - Orienterende geoteknisk vurdering Utfylling Sandøra Datarapport - Orienterende geoteknisk vurdering M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3

Detaljer

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 Rapport_ Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Datarapport - grunnundersøkelser DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Situasjon... 5 3 Grunnlag... 6 4 Terreng og grunnforhold... 6 4.1 Terreng... 6 4.2 Grunnforhold... 6 5 Situasjonsbeskrivelse... 6 5.1 Planlagt utbygging... 6 5.2

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Alta Helsesenter RAPPORT. Finnmarksykehuset HF. Grunnundersøkelser Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Alta Helsesenter RAPPORT. Finnmarksykehuset HF. Grunnundersøkelser Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Alta Helsesenter OPPDRAGSGIVER Finnmarksykehuset HF EMNE Grunnundersøkelser Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 17. august 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 712643-RIG-RAP-001_01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER Rapport Boligfelt Kjelstad OPPDRAGSGIVER Block Watne AS EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER BERGMOEN AS

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER BERGMOEN AS FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER 2013-08-15 RAPPORT Teknisk plan og detaljregulering E6 ved Gardermoen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIG02 256161 05.07.2013 Kunde:

Detaljer

Sørholmen Kristiansund

Sørholmen Kristiansund RAPPORT Sørholmen Kristiansund OPPDRAGSGIVER Jemar Utvikling AS EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO / REVISJON: 20. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416249-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.08.2010 CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Rapport_ Alta kommune

Rapport_ Alta kommune Rapport_ Alta kommune OPPDRAG Møllnes Industriområde EMNE Utfylling i sjø DOKUMENTKODE 711797-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Tor Erik Frydenlund. Eurokodene og NGF melding NR. 2

Tor Erik Frydenlund. Eurokodene og NGF melding NR. 2 Eurokodene og NGF melding NR. 2 Eurokodene og NGF melding NR. 2 Endringer Skjærstyrke Skjærfasthet s u c u kpa Tabell 14 Betegnelse for leire Udrenert skjærfasthet c u (kpa) Svært lav

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Rapport. FV 204 Leirveien, Søgne Geoteknikk AUSVIGA EIENDOM AS. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. FV 204 Leirveien, Søgne Geoteknikk AUSVIGA EIENDOM AS. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport FV 24 Leirveien, Søgne Geoteknikk OPPDRAGSGIVER AUSVIGA EIENDOM AS EMNE Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport DATO: 9. DESEMBER 213 DOKUMENTKODE: 313164 RIG RAP 1_rev Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Grunnundersøkelser... 3 2.1 Tidligere undersøkelser... 3 2.2 Feltundersøkelser...

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

RAPPORT 001. Langnesbukt OPPDRAGSGIVER. Alta kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 23. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

RAPPORT 001. Langnesbukt OPPDRAGSGIVER. Alta kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 23. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 RAPPORT 1 Langnesbukt OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 23. februar 21 / DOKUMENTKODE: 71298-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Vardåsen skisenter Grunnundersøkelser for teknisk sentral - Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 Geotekniske bilag

Detaljer

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE Vedlegg 8 RAPPORT Geitryggen gravlund OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 15. juli 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713327-RIG-RAP-001 Denne

Detaljer

Statens Vegvesen Region Nord. Fv.12 Mercurveien Harstad

Statens Vegvesen Region Nord. Fv.12 Mercurveien Harstad M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens Vegvesen Region Nord Fv.12 Mercurveien Harstad Emne: Grunnundersøkelser Orienterende geoteknisk vurdering Dato: 19. desember 2011 Rev.

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga.

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga. Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 217-1-5 Geoteknikk Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 1 Førde kommune Ressursavdelinga Oppdragsrapport

Detaljer

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN NOVEMBER 213 FV 19 ALVIM - TORSBEKKDALEN DATARAPPORT SUPPLERENDE GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 65 Oslo TLF +47 2694 WWW cowi.no NOVEMBER 213 FV 19

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 INNLEDNING...2 2 MINERALSKE JORDARTER...3 2.1 Fraksjonsinndeling...3 2.2 Regler for benevning etter kornstørrelse...3 2.2.1 Etter leirinnhold... 3 2.2.2 Etter innhold

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Rødøy kommune Oppdrag nr: 135129 Rapport nr. 1 Dato: 6.8.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Holstneset RAPPORT. Kristian Holst AS. Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Holstneset RAPPORT. Kristian Holst AS. Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Holstneset OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS EMNE Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 4. november 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712244-RIG-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hyttefelt Spåkenes OPPDRAGSGIVER Torbjørn Berg EMNE Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 13. april 2015 DOKUMENTKODE: 712819-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vedlegg 3 - side 1 av 5 Håndbok Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Versjon april 2005 erstatter versjon juli 1997 Omfang De fleste av de geotekniske parametere vi anvender

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen RAPPORT Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser- Søberg DATO / REVISJON: 05. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416813-1-RIG-RAP-002_rev00

Detaljer

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ny Solberg skole, Ås OPPDRAGSGIVER Ås kommune EMNE Grunnforhold datarapport DATO / REVISJON: 27. MARS 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512204-1-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport Rapport Fetsund stasjonsby/otium Øst OPPDRAG 124939-1 Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport 16.08.2013 DOKUMENTKODE 124939-RIG-RAP-001-rev00 Datarapport Med mindre annet er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 2. Grunnforhold... 4 2.1 Områdebeskrivelse... 4 2.2 Løsmasser... 4 2.2.1 Generelt... 4 2.2.2 Rutineanalyser...

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget

Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Grunnundersøkelse Rapport: Oppdragsgiver: 711348-RIG-RAPP-001 Statens vegvesen Dato: 14. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer